Pháp luật về thành lập tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp

59 295 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/04/2013, 10:29

Đề tài: Pháp luật về thành lập tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp 1 Môn học: Những vấn đề cơ bản của pháp luật kinh doanh Chuyên đề 1 Pháp luật về thành lập, tổ chức quản hoạt động của doanh nghiệp TS. Nguyễn Hợp Toàn Trưởng Khoa Luật ĐH KTQD Gmail: toannh@neu.edu.vn 2 Những nội dung chính của chuyên đề 4 nhóm vấn đề: 1. Quy chế pháp chung về thành lập hoạt động của doanh nghiệp 2. Chế độ pháp về các loại hình doanh nghiệp nhóm công ty 3. Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp pháp luật về phá sản 4. Pháp luật đầu tư Việt Nam Cơ cấu thời gian: - Nghe giảng: 6 tiết - Thảo luận nhóm: 3 tiết 3 1. Quy ch ế pháp chung về thành lập hoạt động của doanh nghiệp 1. Các chủ thể kinh doanh những đặc trưng pháp của doanh nghiệp 2. Phân loại doanh nghiệp 3. Văn bản pháp luật về thành lập tổ chức quản hoạt động của doanh nghiệp 4. Những điều kiện cơ bản để thành lập hoạt động đối với một doanh nghiệp 5. Thủ tục thành lập doanh nghiệp 6. Đăng ký những bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 7. Cơ quan đăng ký kinh doanh ở Việt Nam 4 2. Chế độ pháp v ề các loại hình doanh nghiệp 1. Công ty cổ phần 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 4. Công ty hợp danh 5. Doanh nghiệp tư nhân 6. Nhóm công ty 5 3. Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp pháp luật về phá sản 1. Tổ chức lại doanh nghiệp, chuyển đổi doanh nghiệp nói chung, chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2. Những quy định cơ bản về giải thể doanh nghiệp 3. Pháp luật về phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã 6 4. Pháp luật đầu tư Việt Nam 1. Khái quát về Luật Đầu tư 2005 2. Hình thức đầu tư 3. Lĩnh vực địa bàn đầu tư 4. Bảo đảm đầu tư 5. Ưu đãi đầu tư 6. Hỗ trợ đầu tư 7. Thủ tục đầu tư trực tiếp 7 Nhóm vấn đề 1 Quy chế pháp chung về thành lập hoạt động của doanh nghiệp 8 1.1. Các chủ thể kinh doanh những đặc trưng pháp cơ bản của doanh nghiệp  Các chủ thể kinh doanh tham gia hoạt động kinh doanh trên thị trường Việt Nam được chia thành 3 nhóm: + Nhóm doanh nghiệp: + Nhóm HTX hộ kinh doanh: + Nhóm những người kinh doanh nhỏ Khái niệm doanh nghiệp: Theo Khoản 1 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp có 5 đặc trưng cơ bản là: * Có tên riêng * Có tài sản * Có trụ sở giao dịch * Có đăng ký kinh doanh * Mục đích thành lập là để hoạt động kinh doanh (Thêm: Khái niệm doanh nghiệp nhỏ vừa theo Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23-11-2001 về trợ giúp phát triển DN nhỏ vừa) 9 1.2. Phân loại doanh nghiệp theo ngu n tài ồ sản đầu tư vào doanh nghiệp (1) 4 loại doanh nghiệp hiện có trong thị trường Việt Nam: 1. Công ty 2. Doanh nghiệp tư nhân 3. Doanh nghiệp nhà nước 4. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 10 Phân loại doanh nghiệp theo nguồn tài sản đầu tư vào doanh nghiệp (2) Các loại công ty: • Công ty cổ phần • Công ty trách nhiệm hữu hạn: + Công ty TNHH hai thành viên trở lên + Công ty TNHH một thành viên • Công ty hợp danh [...]... doanh 3) Điều kiện về tên, địa chỉ doanh nghiệp 4) Điều kiện về tư cách pháp của người thành lập quản doanh nghiệp 5) Điều kiện về thành viên, về cơ chế tổ chức quản lý, hoạt động của doanh nghiệp 21 1.5 Thủ tục chung thành lập doanh nghiệp    Đăng ký kinh doanh + Đăng ký kinh doanh + Công bố nội dung đăng ký kinh doanh Những thủ tục sau đăng ký kinh doanh + Thực hiện thủ tục đăng ký đầu... 1.3 Hệ thống văn bản pháp luật về thành lập, tổ chức quản hoạt động của doanh nghiệp trước1-7-2006 (1) 1 Luật Doanh nghiệp 1999 điều chỉnh: + Các công ty, DNTN được thành lập bởi các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân Việt Nam (Dân doanh) + Các Doanh nghiệp nhà nước hoạt động dưới các hình thức công ty CP, công ty TNHH 2 Luật DNNN 2003: Điều chỉnh chủ yếu công ty nhà nước 3 Luật Đầu tư nước ngoài... của nhà đầu tư nước ngoài đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước 1-7-2006: 19 1.3 Luật Doanh nghiệp 2005 có hiêu l ưc từ 1-7-2006 (5) 1 Đăng ký lại (và chuyển đổi theo NĐ101-07) tổ chức quản hoạt động theo Luât Doanh nghiệp 2005 Thời hạn thực hiện là 2 năm kể từ 1-7-2006 (Đ170 LDN 2005) Doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài có thể đăng ký hoạt động dưới các hình thức doanh. .. ĐKKD: + Thực hiện cấp ĐKKD Chức năng “Tiền kiểm” + Kiểm soát hoạt động của doanh nghiệp trên cơ sở ĐKKD Chức năng “ Hậu kiểm” + Cung cấp các dịch vụ về ĐKKD cho các cá nhân, tổ chức 24 Nhóm vấn đề 2 Chế độ pháp các loại hình doanh nghiệp nhóm công ty 25 Công ty cổ phần Những đặc trưng pháp trong thành lập hoạt động của công ty cổ phần 1 Cách góp vốn: Vốn điều lệ chia thành cổ phần (Cổ phần... về nguyên tắc (Đ146-149) 17 1.3 Luật Doanh nghiệp 2005 có hiêu lưc từ 1-7-2006 (3) Hiệu lực chung lộ trình của việc thay thế các đạo luật khác: * Hết hiệu lực đối với Luật Doanh nghiệp 1999 Những doanh nghiệp đã thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp 1999 không phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh lại Có thể sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với những quy định của Luật mới Các DNNN được tổ chức. .. 2005 27 Tổ chức quản công ty cổ phần   Cơ cấu tổ chức quản công ty cổ phần: + Đại hội đồng cổ đông: Thường niên, bất thường, đặc biệt + Hội đồng quản trị (Và Chủ tịch Hội đồng quản trị) + Giám đốc hoặc Tổng giám đốc + Ban kiểm soát (Và Trưởng Ban kiểm soát) Ưu thế về cơ chế quản của công ty cổ phần: Trên các mặt chuyên môn hoá quản lý, hiệu quả sử dụng đồng vốn, huy động vốn đầu tư của xã... tổ chức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, công ty TNHH trước đây hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 1999, nay đương nhiên hoạt động theo Luật Doanh nghiệp 2005 18 1.3 Luật Doanh nghiệp 2005 có hiêu l ưc từ 1-7-2006 (4) *Đối với Luật DNNN 2003 + Chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần, thành nhóm công ty trong thời hạn chậm nhất 4 năm kể từ 1-7-2006 *Đối với Luật Đầu...Phân loại doanh nghiệp theo nguồn tài sản đầu tư vào doanh nghiệp (3) 3 hình thức tổ chức hoạt động của DNNN: 1 Công ty nhà nước: * Công ty nhà nước độc lập * TCTy: - Do Nhà nước quyết định đầu tư thành lập - Do các công ty tự đầu tư thành lập (Cty mẹ-con) - Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước 2 Công ty cổ phần: - Công ty cổ phần nhà nước -... XNK (Luật Thương mại 2) 2 Không đăng ký lại: Doanh nghiệp chỉ được hoạt động trong phạm vi ngành nghề thời hạn ghi trong Giấy phép đầu tư tiếp tục được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ (Đ25 NĐ139/2007) 20 1.4 Những điều kiện cơ bản để thành lập hoạt động đối với một doanh nghiệp 5 điều kiện cơ bản: 1) Điều kiện về tài sản 2) Điều kiện về ngành nghề kinh doanh 3) Điều kiện về tên,... doanh nghiệp 16 1.3 Luật Doanh nghiệp 2005 có hiêu lưc từ 1-7-2006 (2)   Phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp 2005: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (Không phân biệt nguồn tài sản đầu tư vào doanh nghiệpcủa ai) bao gồm: * Công ty cổ phần (Đ77-129) * Công ty TNHH hai thành viên trở lên (Đ38-62) * Công ty TNHH một thành viên (Đ63-76) * Công ty hợp danh (Đ130-140) * Doanh nghiệp tư nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về thành lập tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp, Pháp luật về thành lập tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp, Pháp luật về thành lập tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp, Tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và pháp luật về phá sản Pháp luật đầu tư Việt Nam, DN liên doanh DN 100 vốn đầu tư nước ngồi Luật Doanh nghiệp 1999 điều chỉnh: Luật DNNN 2003: Điều chỉnh chủ yếu cơng ty nhà nước Luật Đầu tư nước ngồi tại Việt Nam 1996 : Đối với các, Luật Doanh nghiệp 2005 có hiêu lưc từ 1-7-2006 1 Luật Doanh nghiệp 2005 có hiêu lưc từ 1-7-2006 2 Luật Doanh nghiệp 2005, Những điều kiện c ơ Đăng ký những bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh ở Việt Nam Cách góp vốn: Vốn điều lệ chia thành cổ phần Cổ phần phổ thơng, cổ Sự chuyển nhượng vốn: Cổ phần được tự do chuyền nhượng trên thị Cơ chế huy động vốn: Cơng ty cổ phần có quyền phát hành các loại Tư cách pháp lý: Cơng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay