Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch thành phố tam kỳ

26 307 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2015, 00:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ BÍCH THUYÊN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHÕNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TAM KỲ Chuyên ngành : Kinh tế Phát triển Mã số : 60.31.01.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng- Năm 2015 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Phản biện 1: TS Ninh Thị Thu Thủy Phản biện 2: GS.TS Nguyễn Văn Song Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Phát triển họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 29 tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, với trình hội nhập kinh tế với khu vực quốc tế, hoạt động ngân sách nhà nước có vị trí quan trọng, thể qua việc phân bổ nguồn lực hợp lý, đảm bảo cân đối thu chi, lành mạnh tình hình tài chính, đảm bảo thực công xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh bền vững Chi tiêu NSNN có vai trò quan trọng tồn đảm bảo thực chức phát huy vai trò Nhà nước kinh tế thị trường Chính vậy, việc quản lý nhằm nâng cao hiệu chi tiêu NSNN từ Trung ương đến địa phương vấn đề có ý nghĩa định đến ổn định phát triển kinh tế Trong thời gian qua, công tác quản lý chi ngân sách liên tục đổi tăng cường theo hướng đơn giản hoá quy trình, tăng hiệu quả, đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí Các khoản chi Ngân sách nhà nước cấu lại theo hướng giảm khoản chi bao cấp, tăng dần tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển, tập trung ưu tiên chi cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quan trọng giải vấn đề xã hội xúc Tuy nhiên, thực trạng công tác quản lý chi ngân sách thành phố nhiều khiếm khuyết, hạn chế Thu ngân sách chưa bao quát nguồn thu địa bàn, tình trạng thất thu, nguồn thu ngân sách hạn chế, phân bổ vốn đầu tư dàn trải, không gắn với kế hoạch vốn; công tác quản lý tạm ứng vốn toán lỏng lẻo, tạm ứng vốn cho nhà thầu tỷ lệ lớn, kéo dài nhiều năm chưa thu hồi dứt điểm cho NSNN, làm thất thoát vốn đầu tư; lãng phí, hiệu quản lý chi thường xuyên; chưa có công cụ, thước đo hiệu việc sử dụng ngân sách đơn vị thực khoán chi hành chính… Xuất phát từ thực tế đó, học viên mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố Tam Kỳ” nhằm góp phần giải vấn đề cấp bách nói Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận công tác quản lý chi ngân sách nhà nước Phân tích thực trạng quản lý chi ngân sách nhà rút ưu điểm, tồn nguyên nhân công tác quản lý chi ngân sách - Nghiên cứu đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch thời gian đến Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề công tác quản lý chi ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ * Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ - Phạm vi thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng giai đoạn 2009 - 2014 đề xuất giải pháp đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, đề tài sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp phân tích, tổng hợp, Phương pháp so sánh, Phân tích thống kê * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Trên sở phân tích công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, từ rút ưu điểm, khó khăn, thuận lợi công tác quản lý chi ngân sách nhà nước Kết nghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ góp phần thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa bàn thành phố Tam Kỳ Bố cục đề tài: Gồm chương Chƣơng 1: Cơ sở lý luận quản lý chi NSNN Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NSNN 1.1.1 Khái niệm đặc điểm chi NSNN Trong “Tài công” tác giả PhilipE.Taylor định nghĩa “ Ngân sách chương trình tài chính yếu Chính phủ Tài liệu tập trung liệu thu chi khoản thời gian tài khóa, bao hàm chương trình hoạt động phải thực phương tiện tài trợ khoản ấy” Chi NSNN khoản chi tiêu Chính phủ hay pháp nhân hành thực để đạt mục tiêu công ích, chẳng hạn như: bảo vệ an ninh trật tự, cứu trợ bảo hiểm, trợ giúp kinh tế, chống thất nghiệp Luật NSNN xác định cụ thể chi NSNN bao gồm: khoản chi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; đảm bảo hoạt động máy nhà nước; chi trả nợ nhà nước; chi viện trợ khoản chi khác theo quy định pháp luật Chi ngân sách nhà nước hoạt động mang đặc điểm chủ yếu sau: Một là, chi NSNN tiến hành sở pháp luật theo kế hoạch chi ngân sách quan quyền lực nhà nước quy định Hai là, chi NSNN nhằm vào mục tiêu thỏa mãn nhu cầu tài cho vận hành máy nhà nước, bảo đảm cho Nhà nước thực chức năng, nhiệm Ba là, Chi NSNN liên quan đến nhiều chủ thể kinh tế, diễn liên tục diện rộng toàn Quốc gia chịu tác động nhiều yếu tố Do quản lý, kiểm soát chi NSNN công việc có tính phức tạp Bốn là, Các khoản chi NSNN mang tính chất không hoàn trả trực tiếp chủ yếu 1.1.2 Bản chất chi NSNN Bản chất chi ngân sách quan hệ kinh tế diễn lĩnh vực phân phối hình thức giá trị gắn với việc sử dụng quỹ ngân sách nhà nước cách có kế hoạch nhằm thực chức đối nội, đối ngoại, thực nhiệm vụ kinh tế trị, văn hóa, xã hội Nhà nước trì tồn Nhà nước 1.1.3 Chức chi NSNN: Do tính đặc thù chi NSNN gắn liền với Nhà nước việc phát huy vai trò Nhà nước quản lý vĩ mô kinh tế phát huy tác dụng xã hội khía cạnh cụ thể Chi ngân sách nhà nước có ba chức gồm: Phân bổ nguồn lực, tái phân phối thu nhập, điều chỉnh kiểm soát 1.1.4 Vai trò chi NSNN + Chi NSNN để đảm bảo ổn định kinh tế tăng trưởng + Chi NSNN để phân bổ nguồn lực, nâng cao hiệu kinh tế + Chi NSNN để phân phối lại thu nhập quốc dân 1.1.5 Nội dung chi NSNN: Theo tính chất kinh tế, chi NSNN chia nội dung sau đây: * Chi thường xuyên: Chi thường xuyên trình phân bổ sử dụng thu nhập từ quỹ tài công nhằm đáp ứng nhu cầu chi gắn liền với việc thực nhiệm vụ thường xuyên nhà nước quản lý kinh tế – xã hội * Chi đầu tư phát triển: Là tất chi phí làm tăng thêm tài sản quốc gia * Chi khác bao gồm: Chi bổ sung quỹ dự trữ nhà nước; chi bổ sung ngân sách cấp dưới; chi viện trợ; chi trả nợ gốc … 1.2 NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI NSNN 1.2.1 Nội dung quản lý chi thƣờng xuyên a Lập dự toán chi thường xuyên - Xây dựng dư toán chi thường xuyên: Khi lập dự toán chi thường xuyên phải dựa sau: + Các tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo ANQP …liên quan đến chi thường xuyên + Chính sách Nhà nước hoạt động máy QLNN, hoạt động nghiệp, ANQP hoạt động khác giai đoạn định + Các chế độ, tiêu chuẩn, định mức quan có thẩm quyền quy định; định mức phân bổ dự toán ngân sách Thủ tướng phủ, HĐND Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo phân cấp b Chấp hành dự toán chi thường xuyên Chấp hành chi ngân sách nhà nước thực dự toán ngân sách nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền định hay nói cách khác thực tiêu tài dự toán ngân sách nhà nước c Quyết toán chi thường xuyên Đây khâu kết thúc chu trình quản lý khoản chi thường xuyên ngân sách Qua công tác toán chi thường xuyên ngân sách giúp quan quản lý phân tích đánh giá trình chấp hành ngân sách, chấp hành định mức nhà nước quy định đơn vị thụ hưởng ngân sách cấp ngân sách, nâng cao trách nhiệm đơn vị trình sử dụng ngân sách; làm sở cho việc xây dựng điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, xây dựng dự toán ngân sách cho năm sau d Công tác tra, kiểm tra chi NSNN: Khi thực tra, kiểm tra tài có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân xuất trình hồ sơ, tài liệu liên quan; phát vi phạm, có quyền kiến nghị quan có thẩm quyền thu hồi vào NSNN khoản chi sai chế độ Tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật tổ chức, cá nhân vi phạm 1.2.2 Nội dung quản lý chi đầu tƣ phát triển a Lập dự toán chi đầu tư phát triển Xem xét việc bố trí dự án, hạng mục thứ tự ưu tiên phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội dự án thời kỳ khả cân đối ngân sách, theo tiến độ triển khai dự án, dứt điểm, tránh dàn trải Việc xem xét thẩm định dự toán đơn vị kiểm soát tuân thủ cắt giảm nội dung chưa thực cần thiết, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm đảm bảo hiệu phục vụ nhiệm vụ trị đơn vị, vừa tiết kiệm thiết thực b Chấp hành dự toán chi đầu tư phát triển Cấp phát vốn đầu tư XDCB phải đảm bảo, tiến hành cho công trình ghi kế hoạch phải có đầy đủ thủ tục XDCB theo quy định c Quyết toán vốn đầu tư XDCB Tất dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN phải thực toán vốn đầu tư xây dựng công trình sau công trình hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng Vốn đầu tư toán toàn chi phí hợp pháp thực trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng Báo cáo toán vốn đầu tư phải xác định đầy đủ, xác tổng chi phí đầu tư thực hiện; phân định rõ nguồn vốn đầu tư; giá trị tài sản hình thành qua đầu tư dự án, TSCĐ, TSLĐ; đồng thời phải bảo đảm nội dung, thời gian lập, thẩm tra phê duyệt theo quy định d Công tác tra, kiểm tra chi đầu tư phát triển Để đảm bảo việc quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng có hiệu quả, tiết kiệm, thực nghiêm chế độ, sách quản lý chi tài phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ có trách nhiệm tổ chức tra, kiểm tra việc chấp hành chế độ quản lý chi ngân sách đơn vị trực thuộc hướng dẫn đơn vị thực việc tự kiểm tra nội đơn vị đơn vị cấp trực thuộc 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN 1.3.1 Điều kiện tự nhiên Điều kiện tự nhiên nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế địa phương, từ định đến mức chi NSNN 1.3.2 Điều kiện kinh tế xã hội Quản lý chi NSNN chịu ảnh hưởng điều kiện kinh tế xã hội Với môi trường kinh tế ổn định, vốn đầu tư cung cấp đầy đủ, tiến độ Ngược lại kinh tế ổn định, mức tăng trưởng kinh tế chậm Nhà nước thắt chặt tín dụng để kìm chế lạm phát, dự án bị điều chỉnh cấu vốn đầu tư, chi NSNN giảm 1.3.3 Cơ chế sách 1.3.4 Tổ chức máy trình độ đội ngủ cán công chức Hiệu quản lý chi NSNN trước hết phụ thuộc vào trình độ lực phẩm chất đạo đức đội ngũ cán quản lý Việc quản lý điều hành ngân sách tốt hay không phụ thuộc vào cán quản lý Trình độ máy quản lý ảnh hưởng trực tiếp đến việc đề biện pháp quản lý 10 nông - lâm - thủy sản có mức tăng trưởng bình quân hàng năm 1,88%/năm; ngành công nghiệp - xây dựng có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng 13,02%/năm; ngành hàng hóa bán lẻ dịch vụ tăng 14,83%/năm 2.1.2 Những thuận lợi, khó khăn Thành phố Tam Kỳ 2.1.3 Cơ chế sách thể chế kinh tê Chính sách kinh tế - xã hội thể chế kinh tế phù hợp với xu phát triển, có ý nghĩa định đến việc khai thác nguồn lực tiềm quốc gia thu hút nhiều nguồn lực từ bên 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ Phòng Tài – Kế hoạch thành phố quan chuyên môn UBND thành phố, có chức giúp UBND thành phố tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu mối phối hợp ban ngành lĩnh vực kế hoạch đầu tư, thực nhiệm vụ quản lý tài ngân sách địa bàn thành phố theo phân cấp quản lý Nhà nước 2.1.5 Tình hình thu chi cân đối chi NSNN Cân đối ngân sách cân đối quan trọng kinh tế điều kiện quan trọng để ổn định phát triển kinh tế xã hội Do vậy, cân đối ngân sách đảm bảo tính vững chắc, tích cực, thực trở thành điểm tựa cho cân đối khác kinh tế xã hội địa phương 11 Bảng 2.2: Tình hình thu – chi ngân sách phòng Tài – kế hoạch thành phố Tam Kỳ (năm 2009 – 2014) ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng thu Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 623.989 734.311 849.357 976.898 1.063.709 1.276.450 A Tông thu NS địa 527.137 612.800 763.684 821.456 775.080 1.085.112 bàn I Thu nội địa 675.636 878.327 9.724 19.194 23.033 45.348 34.511 84.605 105.469 64.037 49.472 IV Các khoản thu để lại 11.675 14.737 12.825 13.056 16.214 29.209 85.673 155.442 288.606 105.071 II Thu kết dư NS năm 466.476 559.227 657.381 693.207 3.638 4.325 8.873 trước III Thu chuyển nguồn đơn vị chi quản lý qua ngân sách B Thu bổ sung từ NS 96.852 121.511 cấp C Thu nộp NS cấp Tổng chi 23 338.987 381.117 463.740 612.084 694.550 734.447 I Tổng chi cân đối NS 298.838 330.410 399.052 524.394 592.135 630.348 9.295 18.557 19.653 55.712 78.395 83.835 84.446 II Chi từ nguồn thu để lại 7.878 11.608 8.976 quản lý qua NS III Chi bổ sung NS cấp 32.726 39.099 IV Chi nộp NS cấp 23 Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch 12 2.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHI NSNN Ở PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TAM KỲ 2.2.1 Tình hình thực quản lý chi thƣờng xuyên a Lập dự toán chi thường xuyên Lập dự toán chi NS công việc trước tiên có ý nghĩa quan trọng định đến chất lượng toàn khâu trình quản lý chi NS Bảng 2.4 Lập dự toán chi thường xuyên ngân sách phòng Tài – kế hoạch năm 2009 – 2014 phân theo cấp ngân sách ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung chi Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng chi NSNN 338.978 381.117 463.740 612.084 694.550 734.447 Chi thƣờng xuyên 104.375 130.051 181.238 216.849 240.176 271.319 Chi cân đối 77.076 102.190 134.969 161.884 178.075 188.075 ngân sách 1.1 Chi ngân sách thành 62.089 80.860 98.569 108.417 117.394 120.394 14.987 21.270 36.400 53.467 60.681 67.681 7.456 9.020 10.650 8.797 9.549 10.354 19.834 18.901 35.712 46.168 52.552 72.890 phố 1.2 Chi ngân sách xã, phường Chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua NSNN Chi bổ sung ngân sách cấp Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch Tổng dự toán chi thường xuyên NSNN phòng Tài – Kế hoạch giai đoạn 2009 - 2014 1.144 tỷ đồng, với tốc độ tăng 13 trưởng bình quân hàng năm 29,1%/năm Trong đó: Chi cân đối ngân sách 842,269 tỷ đồng, chiếm 74% tổng dự toán chi thường xuyên tăng bình quân hàng năm 27,8%/năm; chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua NSNN 55,826 tỷ đồng, chiếm 4,88% tổng chi thường xuyên, tăng bình quân hàng năm 3,6%/năm; chi bổ sung ngân sách cấp giai đoạn 2009 - 2014 246,057 tỷ đồng, chiếm 18,32% tổng dự toán chi thường xuyên tăng bình quân hàng năm 40,2%/năm Trong trình thực tình trạng phải bổ sung dự toán thể bảng số liệu sau: Bảng số 2.5: Tổng hợp tình hình bổ sung dự toán chi thường xuyên giai đoạn 2010 - 2014 Đơn vị tính: Triệu đồng Nội dung TT Dự toán chi giao đầu năm Bổ sung dự toán Số thực chi NS Tỷ lệ % sung/dự toán Năm Năm Năm Năm Năm 2010 2011 2012 2013 2014 130.051 181.238 216.849 240.176 271.319 15.147 17.093 46.825 67.453 187.945 145.198 198.331 263.674 307.629 459.264 bổ 11,65 9,43 21,59 28,09 69,27 Nguồn: Phòng Tài - Kế hoạch Tam Kỳ b Chấp hành dự toán chi thường xuyên * Phân bổ, giao dự toán: Đây nội dung quan trọng chi ngân sách, khâu thứ hai chu trình quản lý ngân sách Mục tiêu việc tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên đảm bảo phân phối, cấp phát sử dụng kinh phí phân bổ cách hợp lý, tiết kiệm 14 có hiệu Muốn trình tổ chức chấp hành dự toán chi thường xuyên cần trọng yêu cầu sau: phân phối nguồn vốn cách hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm cở sở dự toán chi xác định; đảm bảo cấp phát vốn kịp thời, nguyên tắc; tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm, hiệu sử dụng vốn NSNN * Nhập dự toán chi NSNN vào hệ thống TABMIS * Thực dự toán chi NSNN Tổng chi thường xuyên ngân sách thành phố giai đoạn từ năm 2009 - 2014 1.491 tỷ đồng, chiếm 46,24% tổng chi ngân sách địa phương Các lĩnh vực Giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa - thể thao tăng chi hợp lý từ có bước phát triển tích cực; vấn đề an sinh xã hội giải có hiệu quả, an ninh trật tự an toàn xã hội giữ vững Bảng 2.6 Chi thường xuyên ngân sách phòng Tài – kế hoạch năm 2009 – 2014 ĐVT: Triệu đồng Nội dung chi Năm Năm Năm Năm Năm Năm TT Bình 2009 2010 2011 2012 2013 2014 quân (%) Tổng chi NSNN 338.978 381.117 463.740 612.084 694.550 734.447 10,23% Chi thường xuyên 117.049 145.198 198.331 263.674 307.629 459.264 19,66% 13.740 22.927 24.523 35.825 35.789 47.833 24,52% 2.363 2.363 4.499 4.493 4.493 10.083 31,18% 37.974 43.197 64.445 76.706 94.235 155.486 24,37 540 550 450 402 402 1.754 710 100 230 80 230 120 170 170 571 SN kinh tế Sự nghiệp môi trường Sự nghiệp giáo dục Chi đào tạo đào tạo lại Sự nghiệp y tế Sự nghiệp KH- KT 36,27% 15 Nội dung chi SN VH-TT Năm Năm Năm Năm Năm Năm TT Bình 2009 2010 2011 2012 2013 2014 quân (%) 1.303 2.635 2.698 2.567 3.199 5.987 31.01% 535 637 573 732 1.789 2.704 36,14% 704 751 909 1.282 1.672 2.972 21,84% 6.774 8.200 9.953 23.138 19.254 48.607 32,30% Chi QL hành chính, 22.625 26.890 35.439 49.969 63.917 133.384 26,68% 2.920 3.783 5.173 7.837 12.211 18.853 35,61% 668 1.117 2.128 3.533 8.380 30.980 Sự nghiệp thể dục thể thao Sự nghiệp phát truyền hình Chi bảo đảm xã hội Đảng, đoàn thể Chi quốc phòng – an ninh Chi khác NS Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch Theo số liệu bảng 2.6 tổng dự toán chi NSNN giai đoạn 2009 - 2014 3.225 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 10,23%/năm Trong chi thường xuyên 46,24% tổng dự toán chi NSNN tăng bình quân hàng năm 19,66%/năm; c Quyết toán chi thường xuyên Việc lập dự toán chi thường xuyên phòng Tài – Kế hoạch chưa sát với thực tế Giai đoạn 2012 - 2014 toán chi thường xuyên NSNN phòng Tài – Kế hoạch 1.030.567 triệu đồng, vượt so với dự toán giao từ đầu năm 302.223 triệu đồng d Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm Công tác kiểm tra, tra việc quản lý sử dụng vốn NSNN việc làm thường xuyên, nhằm chấn chỉnh định hướng cho đơn vị dự toán ngân sách, cấp ngân sách sử dụng hiệu nguồn vốn cấp theo quy định Luật NSNN, đảm bảo 16 hoàn thành nhiệm vụ trị đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ổn định an ninh quốc phòng đảm bảo an sinh xã hội 2.2.2 Tình hình thực quản lý chi đầu tƣ phát triển a Lập dự toán chi đầu tư phát triển - Công trình phải xác định rõ nguồn vốn, có chủ trương đầu tư phải có định phê duyệt dự án trước ngày 30/10 ghi kế hoạch vốn Vốn ưu tiên bố trí đủ cho công tác bồi thường – GPMB – TĐC, sau dành cho xây lắp theo qui định - Các công trình hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng chưa toán vốn đầu tư theo thời gian qui định không ghi kế hoạch vốn để toán Đối với vốn chờ toán, trường hợp dự án đến hết tháng hàng năm chưa phê duyệt toán số vốn lại phân bổ cho dự án khác có đủ điều kiện b Chấp hành dự toán chi đầu tư xây dựng * Phân bổ, giao dự toán: Tập trung bố trí vốn cho dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12 chưa bố trí đủ vốn; ưu tiên bố trí vốn cho dự án, công trình toán; ứng trước vốn ngân sách, tạm ứng vốn tồn ngân KBNN để hoàn trả cho ngân sách theo quy định Bảng 2.8 Tình hình phân bổ chi đầu tư xây dựng phân theo ngành kinh tế phòng Tài – kế hoạch từ năm 2009 – 2014 ĐVT: Triệu đồng Ngành Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2009 2010 2011 2012 2013 014 184.331 270.015 218.389 275.183 47.956 28.926 31.925 30.925 Tổng chi ĐTXD 156.046 151.046 Giáo dục 37.576 34.967 17 Ngành Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2009 2010 2011 2012 2013 014 Giao thông 38.359 38.942 42.390 44.825 45.912 50.912 Hạ tầng KDC 40.753 37.469 46.950 57.485 38.723 78.571 Thủy lợi 18.580 15.734 6.532 5.837 5.439 5.439 Y tế 1.256 1.549 4.000 3.000 3.500 9.443 Văn hóa xã hội 6.926 10.469 17.836 10.398 12.368 7.368 Qui hoạch 5.298 3.958 2.590 3.000 3.267 7.267 Các ngành khác 7.298 7.958 16.077 3.000 3.267 85.258 Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch Qua bảng 2.8 ta thấy vốn đầu tư xây dựng thực theo ngành tăng qua năm, năm sau cao năm trước Trong tổng vốn đầu tư XDCB qua năm giai đoạn 2009 – 2014 năm 2014 có tổng vốn đầu tư cao nhất, đạt 275,183 tỷ đồng Điều cho thấy nhu cầu XDCB đà tăng mạnh sở hạ tầng thành phố hoàn thiện Trong cấu vốn đầu tư xây dựng phòng Tài – kế hoạch, ngành chiếm tỷ trọng vốn đầu tư cao giai đoạn từ 2009 – 2014 là: Giao thông với tổng vốn đầu tư 200,428 tỷ đồng chiếm 25,32%; Giáo dục – đào tạo với tổng số vốn 138,350 tỷ đồng chiếm 17,48% Các khu dân cư với tổng vốn đầu tư 162,083 tỷ đồng chiếm 20,47%; c Quyết toán chi đầu tư xây dựng Quyết toán vốn đầu tư kịp thời, xác phát huy hiệu vốn đầu tư cho công trình, dự án, hạn chế thấp mức thâm hụt ngân sách đảm bảo tăng trưởng kinh tế - xã hội địa bàn thành phố 18 Bảng 2.9 Tình hình thực chi NSNN đầu tư XDCB phòng Tài – Kế hoạch ĐVT: Triệu đồng Năm Dự toán Thực % thực hiện/dự (triệu đồng) (triệu đồng) toán 2009 118.490 156.486 132,07 2010 141.712 151.046 106,59 2011 167.207 184.331 112,26 2012 228.156 270.015 118,35 2013 187.863 218.389 116,25 2014 207.786 275.183 132 Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch Qua bảng 2.9 cho thấy giai đoạn 2009-2014 tổng vốn đầu tư XDCB thực toán 1.255,450 triệu đồng so với dự toán đầu tư XDCB duyệt 1.051,214 triệu đồng, đạt 119,42% d Công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm: Từ năm 2009 đến năm 2014, phòng Tài – kế hoạch thẩm định phê duyệt toán 245 công trình, tổng mức đầu tư 1.085.475 triệu đồng, giá trị toán phê duyệt: 986.795 triệu đồng, giảm toán: 98.680 triệu đồng Nhìn công công tác toán thực theo trình tự, thủ tục quy định kiểm soát toán qua Kho bạc nhà nước, đảm bảo hồ sơ thủ tục theo chế độ quy định, tuân thủ dự toán cấp có thẩm quyền giao, việc toán khoản chi phí có chứng từ đầy đủ, theo quy định 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN 2.4.1 Đối với công tác quản lý chi thƣờng xuyên a Những kết đạt Đã xây dựng ban hành số tiêu chuẩn, nội dung chi, 19 mức chi để phù hợp với tình hình thực tế địa phương Công tác quản lý chi NS thời gian qua phòng Tài – Kế hoạch đạt thành tựu định, thực công khai, dân chủ minh bạch, tạo điều kiện cho việc điều hành ngân sách có hiệu phân bổ cấu chi có hiệu b Những hạn chế Những tồn tại, yếu lĩnh vực quản lý chi thường xuyên tập trung vấn đề như: xây dựng định mức chi, lập dự toán chi, chấp hành dự toán toán khoản chi thường xuyên - Việc sử dụng dự phòng ngân sách sử dụng cho nhiệm vụ không thật cấp bách, như: mua sắm tài sản, chi thường xuyên - Chi ngân sách địa phương hỗ trợ đơn vị nhiệm vụ, không chế độ - Công tác tự kiểm tra tài kế toán; công khai dự toán năm số đơn vị chưa thực theo qui định c Nguyên nhân hạn chế Trong công tác quản lý tài chính, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước quan đơn vị hành nghiệp, doanh nghiệp: Một số đơn vị tra chưa xây dựng qui chế chi tiêu nội theo qui định; Còn số đơn vị thực chưa quy định việc sử dụng tiền, tài sản nhà nước việc thưởng, biếu tặng; Thanh toán công tác phí, hội nghị, điện thoại chưa quy định; Mua sắm, tài sản, hàng hoá chưa thực việc thẩm định, phê duyệt giá theo quy định; mua sắm tài sản chưa qui định; 2.3.2 Đối với công tác quản lý chi đầu tƣ xây dựng a Những kết đạt Đã tuân thủ quy định Nhà nước quản lý đầu tư xây dựng, cấp phát toán vốn đầu tư, toán vốn đầu 20 tư; từ góp phần hạn chế tối đa việc lãng phí, thất thóat đầu tư xây dựng từ khâu định đầu tư, bố trí vốn đầu tư, thực đầu tư toán vốn đầu tư b Những hạn chế quản lý chi đầu tƣ xây dựng Chính sách bố trí vốn đầu tư theo ngành kinh tế chưa hợp lý, phân tán, đưa số dự án công trình vào kế hoạch đầu tư lớn, đủ vốn để đảm nhận hoàn thành công trình nên số vốn nợ đọng khâu xây dựng dở dang năm tương đối nhiều mà không phát huy hiệu công trình dẫn đến lãng phí vốn đầu tư c Nguyên nhân hạn chế - Chất lượng lập dự toán phân bổ dự toán ngân sách thiếu tính khoa học thực tiễn chưa thực gắn với kế hoạch, nhiệm vụ - Quy hoạch kém, cục bộ, không gắn kết với kế hoạch vốn; - Ý thức chấp hành pháp luật Chủ đầu tư, Ban quản lý chưa cao - Về hệ thống tiêu chuẩn, định mức, đơn giá chi NSNN ban hành chưa đầy đủ, thiếu đồng thống - Năng lực, trình độ quản lý, điều hành NSNN từ quan quản lý mặt hành đến đơn vị sử dụng NSNN nhiều bất cập, hạn chế - Công tác tra, kiểm tra giám sát chưa quan tâm mức Công tác giám sát đánh giá đầu tư, việc theo dõi, đánh giá hiệu dự án xem nhẹ 21 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TAM KỲ 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TỄ XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TAM KỲ 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội a Mục tiêu tổng quát b Mục tiêu cụ thể: Các tiêu kinh tế, Các tiêu xã hội, Các tiêu môi trường, dự báo cân đối lớn 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nƣớc Mục tiêu việc hoàn thiện quản lý chi NSNN phòng Tài – Kế hoạch thời gian tới khắc phục nhược điểm bước hướng tới việc quản lý nguồn lực tài theo chuẩn mực đại công tác quản lý chi NSNN phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 3.2.1 Hoàn thiện quản lý chi thƣờng xuyên Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác lập, định phân bổ dự toán ngân sách đơn vị thụ hưởng ngân sách Thứ hai, thành phố cần phải tiến hành soát xét lại hệ thống định mức sử dụng ngân sách hành, kiến nghị tỉnh Bộ Tài xóa bỏ văn chế độ lỗi thời không phù hợp với thực tế, ban hành định mức, chế độ tài 22 Thứ ba, thay đổi phương thức thực hiện, quản lý số khoản chi thường xuyên lớn, cụ thể khoản chi SNKT Thứ tư, thực nghiêm quy định luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí văn luật, đặc biệt tổ chức thực cách có hiệu Chương trình thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí UBND thành phố ban hành Thứ năm, triển khai thực Nghị định 130/2005/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ “Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước 3.2.2 Hoàn thiện quản lý chi đầu tƣ phát triển Một là, trọng đến việc phân tích để làm rõ nguyên nhân trách nhiệm tổ chức, cá nhân dẫn đến sai phạm khâu trình thực dự án trách nhiệm Chủ đầu tư nhà quản lý đầu tư; trách nhiệm nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị, vật tư; trách nhiệm nhà quản lý tư vấn qua đưa kiến nghị xử lý cách triệt để hiệu Hai là, công tác kiểm tra tài cần tăng cường kiểm tra trước dự án đầu tư, để tập trung phân tích tính đắn chủ trương đầu tư, phù hợp hồ sơ thiết kế để đưa kiến nghị xử lý phù hợp Có ngăn chặn kịp thời thiệt hại trước định đầu tư dự án, thi công công trình, tránh lãng phí nguồn lực Ba là, tăng cường công khai kết kiểm tra phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm quản lý; giúp đơn vị nhận thức quan tâm đến việc 23 đề phòng, ngăn ngừa, hạn chế thiệt hại lãng phí nguồn lực gây nên Bốn là, nâng cao lực, chất lượng hoạt động, phát triển đội ngũ cán có đạo đức nghề nghiệp sáng, kiến thức kỹ tương xứng với yêu cầu công việc; Năm là, thường xuyên tổng kết thực tiễn kết kiểm tra dự án đầu tư xây dựng, phân tích ưu, nhược điểm trình kiểm tra dự án đầu tư hằm nâng cao hiệu công tác kiểm tra chi đầu tư xây dựng 3.2.3 Củng cố máy, nâng cao lực trình độ cán quản lý Con người nhân tố định quản lý, công tác quản lý chi ngân sách có đạt tốt hay không phụ thuộc vào khả quản lý cán Vì vậy, vấn đề xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán Đảng Nhà nước quan tâm, trọng 3.2.4 Xây dựng hoàn thiện chế sách Các chế sách công cụ mà thông qua quan quản lý kiểm tra, giám sát việc chi tiêu đơn vị 3.2.5 Một số giải pháp khác a Tăng cường công tác tra tài chính, kịp thời phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm b Thực nghiêm túc việc công khai tài c Khen thưởng xử lý kịp thời vi phạm quản lý NSNN 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ Bộ Tài 3.3.2 Đối với thành ủy, UBND thành phố Tam Kỳ 24 KẾT LUẬN Quản lý chi NSNN nói chung quản lý chi ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ nói riêng có vai trò quan trọng Nó bảo đảm cho ngân sách sử dụng có hiệu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế thành phố Qua trình phân tích luận văn làm rõ khắc hoạ nét bật sau: - Khái quát cách tương đối đầy đủ sở lý luận để làm tảng cho việc thực quản lý chi ngân sách Đây yêu cầu thực tiễn vấn đề đòi hỏi mà mục tiêu, động lực để thúc đẩy thành phố phát triển toàn diện ngày có hiệu cao - Thực tiễn quản lý chi ngân sách nhà nước phòng Tài – kế hoạch thành phố Tam Kỳ đặt nhiều vấn đề cần phải giải kịp thời, đòi hỏi ngành chức đặc biệt ngành tài phải đổi toàn diện đáp ứng yêu cầu đặt công tác quản lý chi ngân sách Qua phân tích luận giải mặt mạnh, mặt yếu công tác quản lý chi ngân sách từ đề giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy, khai thác tiềm phát triển sản xuất kinh doanh điạ bàn thành phố Các giải pháp đề xuất luận văn dựa luận khoa học, giải pháp đưa nhằm giải hạn chế, bất cập trước mắt, luận văn trọng đề xuất giải pháp mang tính định hướng chiến lược lâu dài công tác quản lý chi NSNN nói chung phòng Tài thành phố Tam Kỳ nói riêng Tuy nhiên để giải pháp có tính khả thi đòi hỏi công tác triển khai thực phải thực khoa học, hợp lý, phù hợp sở điều kiện thực tiễn thành phố Tam Kỳ [...]... mực hiện đại công tác quản lý chi NSNN phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 3.2.1 Hoàn thiện quản lý chi thƣờng xuyên Thứ nhất, nâng cao chất lượng công tác lập, quyết định và phân bổ dự toán ngân sách của các đơn vị thụ hưởng ngân sách Thứ hai, thành phố cần phải tiến hành soát xét lại hệ thống các định mức sử dụng ngân sách... 72.890 phố 1.2 Chi ngân sách xã, phường 2 Chi từ nguồn thu để lại đơn vị quản lý qua NSNN 3 Chi bổ sung ngân sách cấp dưới Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch Tổng dự toán chi thường xuyên NSNN tại phòng Tài chính – Kế hoạch giai đoạn 2009 - 2014 là 1.144 tỷ đồng, với tốc độ tăng 13 trưởng bình quân hàng năm 29,1%/năm Trong đó: Chi cân đối ngân sách 842,269 tỷ đồng, chi m 74% trong tổng dự toán chi thường... khoản chi phí có chứng từ đầy đủ, theo quy định 2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN 2.4.1 Đối với công tác quản lý chi thƣờng xuyên a Những kết quả đạt được Đã xây dựng và ban hành một số tiêu chuẩn, nội dung chi, 19 mức chi để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương Công tác quản lý chi NS trong thời gian qua tại phòng Tài chính – Kế hoạch đã đạt được những thành tựu nhất định, đã thực hiện công. .. điều hành ngân sách có hiệu quả và phân bổ cơ cấu chi có hiệu quả b Những hạn chế Những tồn tại, yếu kém trên lĩnh vực quản lý chi thường xuyên tập trung ở các vấn đề như: xây dựng định mức chi, lập dự toán chi, chấp hành dự toán và quyết toán các khoản chi thường xuyên - Việc sử dụng dự phòng ngân sách còn sử dụng cho nhiệm vụ không thật cấp bách, như: mua sắm tài sản, chi thường xuyên - Chi ngân sách... QUẢN LÝ CHI NSNN Ở PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TAM KỲ 2.2.1 Tình hình thực hiện và quản lý chi thƣờng xuyên a Lập dự toán chi thường xuyên Lập dự toán chi NS là công việc trước tiên có ý nghĩa quan trọng quyết định đến chất lượng toàn bộ các khâu tiếp theo của quá trình quản lý chi NS Bảng 2.4 Lập dự toán chi thường xuyên ngân sách phòng Tài chính – kế hoạch năm 2009 – 2014 phân theo cấp ngân. .. truyền hình Chi bảo đảm xã hội Đảng, đoàn thể Chi quốc phòng – an ninh Chi khác NS Nguồn: Phòng Tài chính – Kế hoạch Theo số liệu ở bảng 2.6 tổng dự toán chi NSNN giai đoạn 2009 - 2014 là 3.225 tỷ đồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 10,23%/năm Trong đó chi thường xuyên 46,24% tổng dự toán chi NSNN và tăng bình quân hàng năm 19,66%/năm; c Quyết toán chi thường xuyên Việc lập dự toán chi thường... cập, hạn chế - Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát chưa được quan tâm đúng mức Công tác giám sát đánh giá đầu tư, việc theo dõi, đánh giá hiệu quả dự án đang còn xem nhẹ 21 CHƢƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ TAM KỲ 3.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TỄ XÃ HỘI VÀ ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN TẠI PHÒNG... trọng tâm, trọng điểm trên cở sở dự toán chi đã xác định; đảm bảo cấp phát vốn kịp thời, đúng nguyên tắc; tuân thủ đúng nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng vốn NSNN * Nhập dự toán chi NSNN vào hệ thống TABMIS * Thực hiện dự toán chi NSNN Tổng chi thường xuyên ngân sách thành phố trong giai đoạn từ năm 2009 - 2014 là 1.491 tỷ đồng, chi m 46,24% tổng chi ngân sách địa phương Các lĩnh vực Giáo... 2009 – 2014 phân theo cấp ngân sách ĐVT: Triệu đồng TT 1 Nội dung chi Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Tổng chi NSNN 338.978 381.117 463.740 612.084 694.550 734.447 Chi thƣờng xuyên 104.375 130.051 181.238 216.849 240.176 271.319 Chi trong cân đối 77.076 102.190 134.969 161.884 178.075 188.075 ngân sách 1.1 Chi ngân sách thành 62.089 80.860 98.569 108.417 117.394 120.394 14.987... nguồn đơn vị chi quản lý qua ngân sách B Thu bổ sung từ NS 96.852 121.511 cấp trên C Thu nộp NS cấp trên Tổng chi 23 338.987 381.117 463.740 612.084 694.550 734.447 I Tổng chi trong cân đối NS 298.838 330.410 399.052 524.394 592.135 630.348 9.295 18.557 19.653 55.712 78.395 83.835 84.446 II Chi từ nguồn thu để lại 7.878 11.608 8.976 quản lý qua NS III Chi bổ sung NS cấp 32.726 39.099 dưới IV Chi nộp NS ... phân tích công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, từ rút ưu điểm, khó khăn, thuận lợi công tác quản lý chi ngân sách nhà nước Kết nghiên cứu góp phần hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách... – xã hội * Chi đầu tư phát triển: Là tất chi phí làm tăng thêm tài sản quốc gia 6 * Chi khác bao gồm: Chi bổ sung quỹ dự trữ nhà nước; chi bổ sung ngân sách cấp dưới; chi viện trợ; chi trả nợ... quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch thành phố Tam Kỳ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch thành phố tam kỳ , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch thành phố tam kỳ , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại phòng tài chính kế hoạch thành phố tam kỳ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn