sự tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế. nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam

80 314 1
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/11/2015, 09:44

B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH  - NGUY N TH HI U S TÁC NG C A CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA N T NG TR NG KINH T NGHIÊN C U TH C NGHI M T I VI T NAM LU N V N TH C S KINH T TP H Chí Minh – N m 2015 B TR NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH  - NGUY N TH HI U S TÁC NG C A CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA N T NG TR NG KINH T NGHIÊN C U TH C NGHI M T I VI T NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã s : 60340201 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C TS VÕ XUÂN VINH TP H Chí Minh – N m 2015 L I CAM OAN Tôi xin cam đoan lu n v n ǹy l̀ ch́nh nghiên c u th c hi n d h is ng d n c a TS Võ Xuân Vinh Các thông tin, s li u lu n v n đ u đ trung th c v̀ đ v̀ ch a đ c thu th p t nh ng ngu n g c c phép công b K t qu nghiên c u lu n v n l̀ trung th c c công b b t k công trình nghiên c u khác TP H Chí Minh- N m 2015 Nguy n Th Hi u M CL C L i cam đoan M cl c Danh m c ch vi t t t Danh m c b ng hình v Ch ng 1: GI I THI U T NG QUAN TÀI NGHIÊN C U 1.1 Lý ch n đ tài 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.3 Ph 1.4 ng pháp nghiên c u it ng, ph m vi nghiên c u 1.5 Câu h i nghiên c u 1.6 Tóm t t n i dung nghiên c u 1.7 K t c u lu n v n Ch ng 2: Lụ LU N T NG QUAN V CHÍNH SÁCH TI N T , CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ S T NG TR TÁC NG C A HAI CHệNH SÁCH NÀY N NG KINH T 2.1 C s lý thuy t 2.1.1 C s lý thuy t v sách ti n t 2.1.1.1 Khái ni m CSTT 2.1.1.2 Phân lo i CSTT 2.1.1.3 M c tiêu c a CSTT 2.1.1.4 Các kênh truy n d n c a ch́nh sách ti n t 10 2.1.1.5 Các công c th c thi CSTT 11 2.1.2 C s lý thuy t v sách tài khóa 13 2.1.2.1 Khái ni m CSTK 13 2.1.2.2 Phân lo i ch́nh sách t̀i kh́a 13 2.1.2.3 CSTK v̀ t ng c u x̃ h i 14 2.1.2.4 CSTK- công c qu n ĺ v mô 15 2.2 T ng quan k t qu nghiên c u tr c v m i quan h gi a sách ti n t , ch́nh sách t̀i kh́a v̀ t ng tr ng kinh t 16 Ch ng 3: TH C TR NG T NG TR NG KINH T , CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA T I VI T NAM 25 3.1 T ng tr ng kinh t Vi t Nam 25 3.2 Th c tr ng CSTT t i Vi t Nam 28 3.3 Th c tr ng CSTK t i Vi t Nam 32 Ch ng 4: D LI U VÀ K T QU NGHIÊN C U V TÁC CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CHệNH SÁCH TÀI KHÓA NG C A N T NG TR NG KINH T T I VI T NAM 37 4.1 D li u nghiên c u 37 4.2 Các b c th c hi n 38 4.3 Thi t l p mô hình nghiên c u 39 4.4 K t qu nghiên c u 42 4.4.1 Phân t́ch s b 42 4.4.2 Ki m đ nh tính d ng 43 4.4.3 L a ch n đ tr cho mô hình ki m đ nh tính phù h p 44 4.4.4 Phân tích ph n ng xung mô hình CSTK 46 4.4.5 Phân tích ph n ng xung mô hình CSTT 48 4.4.6 Ph n ng xung cho k t h p CSTT CSTK MH VAR 50 4.4.7 Phân r̃ ph Ch ng sai c a GDP 52 ng 5: K T LU N TÁC SÁCH TÀI KHÓA NG C A CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CHÍNH N T NG TR NG KINH T T I VI T NAM 55 5.1 K t qu nghiên c u 55 5.2 Khuy n ngh 56 5.3 H n ch c a nghiên c u v̀ h Tài li u tham kh o Ph l c ng nghiên c u ti p theo 59 DANH M C CÁC CH VI T T T ADB: Ngân hàng phát tri n châu Á (Asian Development Bank) ADF: Ki m đ nh Augmented Dickey – Fuller CSTT: Chính sách ti n t CSTK: Chính sách tài khóa GDP: T ng s n ph m qu c n i (Gross Domestic Product) IFM: Q y ti n t qu c t (International Monetary Fund) NHNN: Ngân h̀ng nh̀ n c NSNN: Ngân sách nh̀ n c OLS: Ph TCTD: T ch c tín d ng USD: VAR: ng pháp bình ph ng bé nh t (Ordinary Least Square) n v ti n t c a M (United State Dollar) Mô hình t h i quy vecto (Vector Auto Regressive) DANH M C CÁC B NG VÀ HÌNH V 1/ Danh m c b ng B ng 3.1: T l t ng tr ng t l l m phát n m giai đo n 1986-1995 26 B ng 3.2: T l t ng tr ng t l l m phát n m giai đo n 1996-2006 27 B ng 3.3: T l t ng tr ng t l l m phát n m giai đo n 2007-2011 27 B ng 3.4: T l t ng tr ng t l l m phát n m giai đo n 2012-2014 28 B ng 3.5: Tình hình ngân sách nhà n c Vi t Nam giai đo n 1991-1996 33 B ng 3.6: Tình hình ngân sách nhà n c Vi t Nam giai đo n 1997-2001 33 B ng 3.7: Tình hình ngân sách nhà n c Vi t Nam giai đo n 2002-2010 34 B ng 3.8: Tình hình ngân sách nhà n c Vi t Nam giai đo n 2011-2014 35 B ng 4.1: Tóm t t ngu n d li u tìm ki m 38 B ng 4.2: Th ng kê mô t bi n nghiên c u 43 B ng 4.3: Ki m đ nh tính d ng b d li u – Ki m đ nh ADF 43 B ng 4.4: L a ch n đ tr thích h p cho mô hình 44 B ng 4.5: Phân r̃ ph ng sai c a t ng tr ng GDP 53 2/ Danh m c hình v Hình 3.1: T ng tr ng t́n d ng v̀ t ng ph ng ti n toán t 1990-1996 29 Hình 3.2: T ng tr ng t́n d ng v̀ t ng ph ng ti n toán t 1997-2006 30 Hình 3.3: T ng tr ng t́n d ng v̀ t ng ph ng ti n toán t 2007-2014 32 Hình 4.1: K t qu ki m đ nh AR Roots Graph 45 Hình 4.2: Hàm ph n ng xung c a mô hình sách tài khóa 47 Hình 4.3: Hàm ph n ng xung c a mô hình sách ti n t 49 Hình 4.4: Ph n ng xung c a mô hình sách ti n t sách tài khóa 52 S TÁC NG C A CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CHÍNH N T NG TR SÁCH TÀI KHÓA NG KINH T NGHIÊN C U TH C NGHI M T I VI T NAM Ch ng 1: GI I THI U T NG QUAN C U TÀI NGHIÊN 1.1 Lý ch n đ tài Chính sách ti n t sách tài khóa nh ng công c quan tr ng đ u hành n n kinh t Tuy nhiên, hai ch́nh sách ǹy đ quan nh̀ n c u hành b i hai c c khác M c dù sách ti n t tài khóa s d ng công c ch́nh sách khác nhau, nh ng chúng ć liên quan ch t ch vi c đ t đ m c tiêu nh t đ nh vi c tác đ ng đ n m c s n l c ng c a n n kinh t Trong đ́, m c tiêu c a CSTT n đ nh giá c , ki m soát l m phát góp ph n t ng tr ng kinh t Còn CSTK th c hi n chi tiêu công v̀ đ m b o đ c kho n chi tiêu phân b h p ĺ v̀ đem l i hi u qu , đ́ l̀ nhân t quy t đ nh đ m b o t ng tr ng kinh t b n v ng, t o n n t ng cho CSTT phát huy hi u l c M i quan h gi a ch́nh sách t̀i kh́a v̀ t ng tr t v̀ t ng tr ng kinh t đ̃ đ ng kinh t hay sách ti n c nghiên c u nhi u tài li u Bên c nh đ́, đánh giá s tác đ ng c a sách ti n t v̀ ch́nh sách t̀i kh́a đ n t ng tr ng kinh t vi c làm c n thi t đ có nhìn khách quan v s phát tri n kinh t Trên th gi i đ̃ ć nh ng tài li u nghiên c u v v n đ Nhi u nghiên c u ng h ch ngh a ti n t Friedman Meiselman (1963), Elliot (1975), Rahman (2005) Senbet (2011) nh ng ng i tin r ng sách ti n t công c m nh m đ c v i nhóm ch ngh a trên, l̀ nh̀ kinh t n đ nh kinh t v mô Trái ng thu c nhóm kinh t h c c a Keynes l i tin r ng n đ nh kinh t v mô ph thu c nhi u vào s thay đ i c a chi tiêu thu c a ph M t b ph n khác l i l p lu n r ng c hai ch́nh sách đ u tác đ ng đ n t ng tr ng kinh t Adefeso Mobolaji (2010) Tuy nhiên Vi t Nam v n ch a ć nhi u nghiên c u th c nghi m s tác đ ng qua l i gi a ch́nh sách ǹy đ n t ng tr ng kinh t tài S tác đ ng c a sách ti n t sách tài khóa đ n t ng tr ng kinh t Nghiên c u th c nghi m t i Vi t Nam đ c ch n đ nghiên c u v i m c tiêu nghiên c u s tác đ ng c a sách tài khóa sách ti n t đ n t ng tr ng kinh t kho ng th i gian t qú 1/2002 đ n quý 4/2014 v̀ đ ng th i đánh giá đ c t m quan tr ng c a ch́nh sách ǹy đ n s n đ nh c a n n kinh t Qua đ́, ǵp ph n tìm nh ng gi i pháp đ nâng cao hi u qu u hành c a hai sách 1.2 M c tiêu nghiên c u H th ng hóa nh ng v n đ c b n c t lõi v sách ti n t v̀ ch́nh sách t̀i kh́a c ng nh s tác đ ng c a hai ch́nh sách ǹy đ n t ng tr ph ng di n lý thuy t c ng nh th c t ánh giá hi u qu t m ts n ng kinh t c th gi i ng đ i c a CSTT v̀ CSTK đ n t ng tr ng kinh t ↑i t Nam Nghiên c u s tác đ ng c a CSTT v̀ CSTK đ n t ng tr ng kinh t ↑i t Nam qua đ́ tìm nh ng gi i pháp đ ǵp ph n nâng cao hi u qu u hành CSTT CSTK hi n nh ng n m ti p theo 1.3 Ph ng pháp nghiên c u B̀i nghiên c u s d ng ph ng pháp th ng kê, t ng h p, mô t , so sánh v̀ phân t́ch đ nghiên c u ĺ thuy t v̀ th c tr ng c a CSTT, CSTK v̀ s tác đ ng c a ch́nh sách đ n t ng tr ng kinh t ↑i t Nam 58 cung ng v n cho n n kinh t Ngoài ra, ph i có nh ng quy đ nh rõ ràng nh m đ m b o an toàn ch t l ng tín d ng, h n ch n x u ng̀y c̀ng gia t ng th i gian qua Ti p t c th c hi n gi i pháp h tr t ch c tín d ng m r ng tín d ng có hi u qu (2) Bài nghiên c u cho th y, lãi su t t giá h i đoái sau m t kho ng th i gian ć tác đ ng nhi u đ n t ng tr ng kinh t Vì v y, u hành lãi su t phù h p v i m c tiêu kinh t v mô, ch́nh sách ti n t n đ nh th tr báo tr ng ti n t ph i d c kho ng đ n quý CSTT m i phát huy hi u qu Ngoài ra, công c t giá h i đoái l̀ m t công c quan tr ng ho t đ ng ngo i th t giá ch đ ng, linh ho t ć tác đ ng d n d t th tr đ ng Vi t Nam v̀ t ng d tr ngo i h i cho Nh̀ n ng i u hành ng, qua đ́ đ m b o giá tr c, h n ch tình tr ng đô la h́a n n kinh t , u hành t giá linh ho t đ c i thi n cán cân toán qu c t nâng cao v th c a ↑N giao th ng v i nh ng đ ng ngo i t khác (3) Bên c nh đ́, nghiên c u cho th y chi tiêu ph tác đ ng đ n t ng tr ng kinh t sau qú nh ng m c đ tác đ ng không đáng k phát huy hi u qu đ i v i u hành CSTK, ph ph i thi t l p ch́nh sách đ u t hi u qu , t ng c ng ki m tra, giám sát kho n chi tiêu c a ph m i phát huy t i đa hi u qu c a sách V i m c tiêu u hành NSNN th c hi n CSTK l̀ “Huy đ ng, phân ph i, qu n lý, s d ng có hi u qu ngu n l c tài qu c gia, t ng b cc c ul i NSNN, đ m b o an ninh tài chính, góp ph n tích c c gi v ng n đ nh kinh t v mô, ki m soát l m phát, b o đ m n n kinh t phát tri n b n v ng v̀ t ng tr h p ĺ…” Công tác c c u l i kho n chi cho phù h p, t ng c ng ng công tác qu n lý thu, ch ng th t thu, ch ng buôn l u….đ m b o ngu n thu NSNN v ng ch c n đ nh (4) C CSTT CSTK ph i sau m t kho ng th i gian hay m t đ tr m i phát huy hi u qu Vì v y, công tác d báo v̀ phân t́ch đ́ng m t vai trò r t quan 59 tr ng đ nhà ho ch đ nh ch́nh sách u hành nh ng công c thích h p qu n lý n n kinh t v mô Trong công tác u hành CSTT CSTK nhi m v trao đ i thông tin c n thi t quan tr ng đ th c hi n m c tiêu chung c a n n kinh t C n t ng c ng hoàn thi n h n n a vi c thu th p thông tin, phân t́ch thông tin v̀ trao đ i thông tin đ vi c thông qua th c hi n CSTK v̀ CSTT đ đ m b o thông tin đ đ nh th tr c chu n xác, nh m c c p nh t k p th i, xác Th c t cho th y, đ ng ti n t , CSTT CSTK c n đ c th c hi n theo h n ng n đ nh lãi su t, n đ nh kho n c a h th ng tài chính, phát tri n phân khúc c a th tr ng tài ph i h p cung c p thông tin giúp n đ nh kho n c a h th ng TCTD, B Tài c n trao đ i thông tin k p th i v d ki n kho n thu chi ngân sách, ngân sách; k ho ch phát hành trái phi u ph đ làm c s cho u hành CSTT Ti p t c ph i h p đ hoàn thi n c ch qu n lý tài – ngân sách – ti n t đ đ m b o phù h p v i thông l qu c t , ph c v trình h i nh p th i gian t i c bi t l̀ c ch ki m tra, giám sát, c ch toán không dùng ti n m t… ↓ác đ nh m c tiêu u hành n n kinh t đ s k t h p u hành c a CSTT CSTK tr nên nh p nhàng m t vi c làm vô quan tr ng đ phát huy hi u qu t i đa công tác u hành Vì v y, NHNN B Tài Chính c n có s ph i h p đ xác đ nh m c tiêu v mô u tiên ng n h n, c ng nh xác đ nh m c tiêu trung dài h n V i nh ng m c tiêu c th , NHNN B Tài Chính s có nh ng công c thích h p, đ ng th i ph i h p nh p nh̀ng đ hoàn thành m c tiêu đ̃ đ Trong b i c nh l m phát đ c ki m soát th i gian qua, NHNN c n ti p t c th c hi n CSTT linh ho t th n tr ng đ ph c h i t ng tr Tài Chính c n ch đ ng cân đ i ngân sách đ gi m áp l c lên CSTT 5.3 H n ch c a nghiên c u vƠ h ng nghiên c u ti p theo ng kinh t B 60 M t nh ng kh́ kh n c a nghiên c u s li u nghiên c u Trong trình nghiên c u, s li u Vi t Nam đ c công b r t h n ch , nên tác gi đ̃ s d ng s li u c a website t ch c IMF Bên c nh đ́, kh́ kh n tìm ki m s li u nên tác gi s d ng t giá h i đoái danh ngh a USD/↑N h i đoái c a Vi t Nam đ i di n cho t giá ây l̀ m t h n ch c a nghiên c u, nh ng nghiên c u ti p theo tác gi mong mu n thu th p đ c s li u t giá h i đoái danh ngh a th c hi u l c đ xem xét c th tác đ ng c a sách t giá đ n t ng tr ng kinh t V n đ nghiên c u liên quan đ n nhi u y u t v mô n n kinh t , đ́ bi n cung ti n đ i di n cho sách ti n t bi n chi tiêu ph đ i di n cho sách tài khóa Tuy nhiên nhi u bi n nghiên c u khác đ i di n cho hai sách này, mà nghiên c u đ̃ không đ c p đ n Bài nghiên c u s d ng mô hình VAR c u trúc đ quy đ nghiên c u s tác đ ng c a hai ch́nh sách đ n t ng tr ng kinh t , nh ng nghiên c u ti p theo có th s d ng nh ng mô hình khác đ đánh giá s tác đ ng M t nh ng h n ch n a c a nghiên c u l̀ đánh giá s tác đ ng c a CSTT CSTK lên t ng tr ng kinh t mà c th GDP c a n n kinh t m̀ ch a đ c p đ n bi n l m phát ây l̀ m t nh ng m c tiêu quan tr ng u hành n n kinh t nh ng nghiên c u ti p theo có th nghiên c u v n đ sâu h n TÀI LI U THAM KH O Danh m c tài li u tham kh o b ng Ti ng Vi t 1/ Lê Th Tuy t Hoa Nguy n Th Nhung, 2011 Giáo trình Ti n t ngân hàng TP.HCM: N↓B Ph ng ông 2/ Nguy n Kh c Qu c B o, 2013 Nghiên c u truy n d n sách ti n t Nam T p chí Phát tri n h i nh p, s 13, trang 15-22 Vi t 3/ Ph m Th Anh, 2008 ng d ng mô hình SVAR vi c xác đ nh hi u ng sách ti n t d báo l m phát Vi t Nam T p chí Nghiên c u kinh t , s 2/2009 4/ S ình Th̀nh v̀ ↑ Th Minh H ng, 2008 Giáo trình Nh p môn Tài – Ti n t TP.HCM: N↓B Lao ng Xã H i 5/ Tô Ng c H ng, 2015 Ph i h p sách ti n t sách tài khóa t i Vi t Nam: th c tr ng m t s khuy n ngh sách T p chí khoa h c & t o Ngân hàng, s 152+153 6/ Tr n Ng c Th v̀ Nguy n H u Tu n, 2013 C ch truy n d n sách ti n t Vi t Nam ti p c n mô hình SVAR T p chí phát tri n h i nh p, s 10 7/ Tr n Th t, Hà Qu nh Hoa, 2015 ánh giá tác đ ng t ng đ i đ n t ng tr ng kinh t c a sách ti n t sách tài khóa T p chí phát tri n kinh t , s 217, trang 11-19 Danh m c tài li u tham kh o b ng Ti ng Anh 1/ Adefeso, H and H Mobolaji (2010) "The fiscal-monetary policy and economic growth in Nigeria: Further empirical evidence." Pakistan Journal of Social Sciences 7(2): 137-142 2/ Ajisafe, R and B Folorunso (2002) "The relative effectiveness of fiscal and monetary policy in macroeconomic management in Nigeria." The African economic and business Review 3(1): 23-40 3/ Ansari, M I (1996) "Monetary vs fiscal policy: Some evidence from vector autoregression for India." Journal of Asian Economics 7(4): 677-698 4/Bruce, D and C.S Tricia (2004) "Empirical comparison of the effectiveness of fiscal and monetary policy" Centre for Business and Economic Research 5/ Chowdhury, A R (1986) "Monetary and Fiscal impacts on Economic activities in Bangladesh: A Note." The Bangladesh development studies: 149-154 6/ Chowdhury, A R., et al (1995) "Monetary policy, output and inflation in Bangladesh: a dynamic analysis." Applied Economics Letters 2(3): 51-55 7/ Cyrus, M and Elias, K (2014) “Monetary and fiscal policy shocks and economic growth in Keyna: ↑ar econometric approach.” Journal of World Economic Rearch 3(6): 95-108 8/ Elliott, J W (1975) "The Influence of Monetary and Fiscal Actions on Total Spending: The St Louis Total Spending Equation Revisited." Journal of Money, Credit and Banking: 181-192 9/ Friedman, M and D.Meiselman (1963) The Relative Stability of Monetary Velocity and the Investment Multiplier in the United States, 1897- 1958, Stabilization Policies: A Series of Research Studies Prepared for the Commission on Money and Credit, Brown, E.C and Commission on Money and Credit, (Eds)…1963, pp.1965-268 10/ Hsing, Y and W.-J Hsieh (2004) "Impacts of monetary, fiscal and exchange rate policies on output in China: A VAR approach." Economics of Planning 37(2): 125-139 11/ Jordan, Roland and Carter (1999) The potency of monetary and fiscal policies in Caribbean countries: A co integrating VAR approach Research deparment Central Bank of Barbados 12/ Lê Vi t Hùng Wade Pfau (2008), VAR analysis of Money Transmission Mechanism in Vietnam 13/ Lütkepohl, H (2005) New introduction to multiple time series analysis, Springer Science & Business Media 14/ Maroney, N.C., M.K.Hassan, S.A Basher and I.Isik (2004), "A macroeconomic model for Bangladesh economy and its policy implications", Journal of Developing Areas 38: 135-182 15/ Muhammad, S D., et al (2009) "An empirical investigation between money supply government expenditure, output & prices: The Pakistan evidence." European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences (17): 60 16/ Olaloye, A and S Ikhide (1995) "Economic sustainability and the role of fiscal and monetary policies in a depressed economy: The case of Nigeria." Sustainable Development 3(2): 89-100 17/ Rahman, M H (2005) "Relative effectiveness of monetary and fiscal policies on output growth in Bangladesh: A VAR approach." Policy Analysis Unit Bangladesh Working Paper WP0601 18/ Ramey, V A and M D Shapiro (1998) Costly capital reallocation and the effects of government spending Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Elsevier 19/ Saibu, M and S Oladeji (2008) "Openness and the Effects of Fiscal and Monetary Policy Shocks on Real Output in Nigeria (1960–2003)*." African Development Review 20(3): 529-548 20/ Senbet, D (2011) "The relative impact of fiscal versus monetary actions on output: A vector autoregressive (VAR) approach." Business and Economic Journal 25: 1-11 21/ Sim, C (1980) Macroeconomics and reality Econometrica, 48(1): 1-48 22/ Suleiman, D Wasti, S Lal, I and Adnan, H (2009) "An empirical investigation between Money supply, Government expenditure, output and prices" European Journal of Economics Finance and Administrative science, ISNN 14502275 23/Stock, J.H and M.W.Watson J.Econ.Perspect.,4: 101-115 (2001) Vector autor regressions 24/ Uhlig, H (2005) "What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure." Journal of Monetary Economics 52(2): 381-419 25/ Waud, R N (1974) "Monetary and fiscal effects on economic activity: a reduced form examination of their relative importance." The Review of Economics and Statistics: 177-187 PH L C Ph l c 1: K t qu ki m đ nh tính d ng c a bi n Null Hypothesis: IR has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -1.696877 -3.571310 -2.922449 -2.599224 0.4265 t-Statistic Prob.* 0.105302 -3.565430 -2.919952 -2.597905 0.9631 t-Statistic Prob.* -1.939353 -3.571310 -2.922449 -2.599224 0.3121 t-Statistic Prob.* 0.509566 -3.568308 -2.921175 -2.598551 0.9855 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Null Hypothesis: EX has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Null Hypothesis: GOV has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Null Hypothesis: GDP has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Null Hypothesis: M2 has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -2.164370 -3.571310 -2.922449 -2.599224 0.2215 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Ph l c 2: K t qu ki m đ nh tính d ng c a bi n l y sai phân b c Null Hypothesis: D(IR) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -6.016134 -3.571310 -2.922449 -2.599224 0.0000 t-Statistic Prob.* -7.566487 -3.568308 -2.921175 -2.598551 0.0000 t-Statistic Prob.* -8.246911 -3.571310 -2.922449 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Null Hypothesis: D(EX) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Null Hypothesis: D(GOV) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level -2.599224 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Null Hypothesis: D(GDP) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -10.48841 -3.568308 -2.921175 -2.598551 0.0000 t-Statistic Prob.* -5.288807 -3.571310 -2.922449 -2.599224 0.0001 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Null Hypothesis: D(M2) has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=10) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level *MacKinnon (1996) one-sided p-values Ph l c 3: K t qu hàm ph n ng xung c a MH CSTK Response to Cholesky One S.D Innov ations ± S.E Res pons e of GDP to GDP Res pons e of GDP to GOV Res pons e of GDP to EX 03 03 03 02 02 02 02 01 01 01 01 00 00 00 00 -.01 -.01 -.01 -.01 -.02 -.02 10 -.02 Res pons e of GOV to GDP 10 -.02 Res pons e of GOV to GOV 10 15 15 10 10 10 10 05 05 05 05 00 00 00 00 -.05 10 -.05 Res pons e of IR to GDP 10 Res pons e of IR to GOV 10 03 02 02 02 02 01 01 01 01 00 00 00 00 -.01 -.01 -.01 -.01 -.02 -.02 -.02 10 Res pons e of EX to GDP 10 Res pons e of EX to GOV 10 03 02 02 02 02 01 01 01 01 00 00 00 00 -.01 -.01 -.01 -.01 -.02 10 -.02 10 10 10 10 10 Res pons e of E X to E X 03 2 Res pons e of E X to IR 03 -.02 03 -.02 Res pons e of IR to E X 03 Res pons e of IR to IR 03 -.05 03 Res pons e of GOV to EX 15 Res pons e of GOV to IR 15 -.05 P Res pons e of GDP to IR 03 -.02 10 Ph l c 4: K t qu hàm ph n ng xung c a MH CSTT R espons e to C holes ky One S.D Innov ations ± S.E Res pons e of GDP to GDP Res pons e of GDP to M2 Res pons e of GDP to IR Res pons e of GDP to EX 03 03 03 03 02 02 02 02 01 01 01 01 00 00 00 00 -.01 -.01 -.01 -.01 -.02 -.02 10 -.02 Res pons e of M2 to GDP 10 -.02 Res pons e of M2 to M2 10 Res pons e of M2 to IR 08 08 08 06 06 06 06 04 04 04 04 02 02 02 02 00 00 00 00 -.02 -.02 -.02 -.02 10 Res pons e of IR to GDP 10 Res pons e of IR to M2 10 02 02 01 01 01 01 00 00 00 00 -.01 -.01 -.01 -.01 -.02 10 -.02 Res pons e of EX to GDP 10 Res pons e of E X to M2 10 02 01 01 01 01 00 00 00 00 -.01 -.01 -.01 -.01 -.02 -.02 -.02 -.02 -.03 -.03 -.03 10 10 10 10 10 10 Res pons e of E X to E X 02 Res pons e of E X to IR 02 -.02 02 Res pons e of IR to E X 02 Res pons e of IR to IR 02 -.02 Res pons e of M2 to E X 08 -.03 10 Ph l c 5: K t qu hàm ph n ng xung c a MH CSTT CSTK Response to Cholesky One S.D Innovations ± S.E Response of G DP t o G DP Response of G DP t o G O V Response of G DP t o M2 Response of G DP t o I R Response of G DP t o EX 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 - - - - - - - 2 10 - 2 Response of G O V t o G DP 10 - 2 Response of G O V t o G O V 10 - 2 Response of G O V t o M2 10 Response of G O V t o I R 5 5 1 1 0 5 5 0 0 0 0 0 - - - - - 10 Response of M2 t o G DP 10 Response of M2 t o G O V 10 Response of M2 t o M2 10 Response of M2 t o I R 6 6 4 4 2 2 0 0 0 0 0 - 2 10 - 2 Response of I R t o G DP 10 - 2 Response of I R t o G O V 10 Response of I R t o M2 10 Response of I R t o I R 2 1 1 0 0 0 0 0 - - - - - - 10 - 2 Response of EX t o G DP 10 - 2 Response of EX t o G O V 10 Response of EX t o M2 10 Response of EX t o I R 2 1 1 0 0 0 0 0 - - - - - - 10 - 2 10 - 2 10 10 10 10 Response of EX t o EX 2 - 2 - Response of I R t o EX 2 10 - 2 - Response of M2 t o EX - Response of G O V t o EX - 2 10 10 Ph l c : B ng s li u nghiên c u N M GDP 2002Q1 62,213.0 256,018.400 5.900% 29,218 15,250.00 2002Q2 84,173.0 263,877.000 6.390% 33,436 15,321.00 2002Q3 76,681.0 269,683.799 6.700% 29,756 15,347.00 2002Q4 90,180.0 284,144.300 6.800% 54,589 15,403.00 2003Q1 66,441.0 300,781.000 6.870% 32,268 15,443.00 2003Q2 89,610.0 324,526.900 7.040% 39,157 15,499.00 2003Q3 82,902.0 341,302.710 6.607% 37,775 15,557.00 2003Q4 97,289.0 378,059.800 5.970% 59,407 15,646.00 2004Q1 71,080.0 404,093.021 5.970% 37,100 15,724.00 2004Q2 95,954.0 420,262.707 5.970% 45,287 15,723.00 2004Q3 89,537.0 445,393.070 6.220% 51,046 15,755.00 2004Q4 105,864.0 495,447.279 6.525% 76,757 15,777.00 2005Q1 76,371.0 517,024.255 6.540% 51,800 15,823.00 2005Q2 103,670.0 544,600.539 7.200% 60,318 15,857.00 2005Q3 97,829.0 577,793.215 7.310% 58,357 15,895.00 2005Q4 115,161.0 648,573.735 7.530% 87,994 15,916.00 2006Q1 81,984.0 699,988.452 7.610% 65,062 15,927.00 2006Q2 111,361.0 727,165.424 7.610% 69,184 15,996.00 2006Q3 106,416.0 753,011.880 7.650% 78,016 16,055.00 2006Q4 125,612.0 841,010.724 7.650% 106,867 16,054.00 2007Q1 88,263.0 949,181.070 7.670% 76,484 16,024.00 2007Q2 120,257.0 1,029,561.732 7.580% 87,206 16,125.00 2007Q3 115,706.0 1,110,983.419 7.440% 85,061 16,105.00 2007Q4 137,217.0 1,253,997.428 7.280% 131,881 16,114.00 2008Q1 94,901.0 1,300,249.224 9.120% 80,082 15,960.00 M2 IR GOV EX 2008Q2 127,257.0 1,295,492.150 13.802% 130,466 16,514.00 2008Q3 123,195.0 1,347,513.930 16.990% 104,533 16,517.00 2008Q4 144,480.0 1,513,543.885 11.010% 163,183 16,977.00 2009Q1 97,865.0 1,645,308.522 6.880% 80,082 16,954.00 2009Q2 132,888.0 1,775,952.127 7.330% 117,421 16,953.00 2009Q3 129,581.0 1,842,315.490 7.900% 132,697 16,991.00 2009Q4 156,232.0 1,910,586.864 9.530% 142,431 17,941.00 2010Q1 103,672.0 1,982,388.714 10.260% 101,885 18,544.00 2010Q2 141,243.0 2,166,591.271 11.121% 147,297 18,544.00 2010Q3 139,172.0 2,325,022.170 11.100% 156,612 18,932.00 2010Q4 167,522.0 2,478,310.239 12.294% 167,091 18,932.00 2011Q1 109,313.0 2,495,421.922 13.962% 137,138 20,703.00 2011Q2 149,305.0 2,544,738.515 14.004% 194,362 20,618.00 2011Q3 147,690.0 2,673,756.803 14.004% 180,100 20,628.00 2011Q4 177,765.0 2,774,281.102 14.004% 284,400 20,828.00 2012Q1 113,835 2,827,345.896 13.655% 164,900 20,828.00 2012Q2 156,280 2,987,086.692 10.680% 211,900 20,828.00 2012Q3 155,713 3,149,680.750 9.000% 229,500 20,828.00 2012Q4 188,056 3,455,221.399 8.680% 214,900 20,828.00 2013Q1 133,788.4 3,670,337.701 7.860% 171,900 20,828.00 2013Q2 171,226.8 3,798,454.802 7.040% 237,200 21,036.00 2013Q3 179,225.9 3,911,271.422 6.850% 231,300 21,036.00 2013Q4 224,050.1 4,194,620.471 6.810% 345,800 21,036.00 2014Q1 140,256.5 4,347,138.064 6.420% 184,600 21,036.00 2014Q2 180,558.8 4,555,402.485 5.850% 264,800 21,246.00 2014Q3 190,616.6 4,702,371.197 5.760% 272,600 21,246.00 2014Q4 239,244.4 5,022,639.327 5.000% 246,500 21,246.00 [...]... c a chính sách ti n t , chính sách tài khóa và t ng tr Ch ng 3: Th c tr ng t ng tr ng kinh t ng kinh t , chính sách ti n t và chính sách tài khóa t i Vi t Nam Trình bày th c tr ng tình hình t ng tr ng kinh t , chính sách ti n t và chính sách tài khóa t i Vi t Nam trong th i gian qua 5 Ch ng 4: D li u và k t qu nghiên c u v tác đ ng c a chính sách ti n t và chính sách tƠi khóa đ n t ng tr ng kinh. .. bày lý do ch n đ tài, m c tiêu nghiên c u, ph t ng pháp nghiên c u, đ i ng nghiên c u, ph m vi nghiên c u, câu h i nghiên c u và tóm t t n i dung nghiên c u Ch ng 2: Lý lu n t ng quan v chính sách ti n t , chính sách tài khóa và s tác đ ng c a hai chính sách nƠy đ n t ng tr ng kinh t Trình bày khung lý thuy t v chính sách ti n t và chính sách tài khóa Nghiên c u th c nghi m c a các tác gi trên th gi... c a n n kinh t v mô b) Chính sách tài khóa thu n và ngh ch chu k C n c v̀o tr ng thái n n kinh t v̀ tình hình đi u ti t n n kinh t c a ch́nh ph : Thông th ng khi n n kinh t suy thoái thì chính ph s th c thi chính sách tài khóa m r ng v̀ ng c l i khi n n kinh t t ng tr ng thì chính ph s th c thi chính sách tài khóa thu h p i u hành ch́nh sách t̀i kh́a theo h ng ǹy đ cg i là chính sách tài khóa ngh... n kinh t v̀ m c tiêu đi u ti t n n kinh t , ch́nh ph s d ng các CSTK khác nhau: + Chính sách tài khóa trung l p: là chính sách cân b ng ngân sách, chi tiêu c a chính ph hòn tòn đ c tài tr t ngu n thu c a chính ph và nhìn chung là ć tác đ ng trung tính lên m c đ c a các ho t đ ng kinh t + Chính sách tài khóa m r ng: l̀ ch́nh sách t ng c ng chi tiêu c a chính ph (G > T) thông qua m r ng chi tiêu và/ ho... thi u nh ng n i dung c b n c a đ tài nghiên c u bao g m: lý do ch n đ tài, m c tiêu nghiên c u, ph t ng pháp nghiên c u, đ i ng và ph m vi nghiên c u, tóm t t n i dung nghiên c u và k t c u bài nghiên c u Trên c s đ́, tác gi s h th ng hóa nh ng v n đ c b n và c t lõi v chính sách ti n t và chính sách tài khóa c ng nh s tác đ ng c a hai ch́nh sách ǹy đ n t ng tr n ng kinh t trên ph c trên th gi i ch... a chính sách ti n t và chính sách tài khóa b ng cách s d ng k thu t bình ph ng bé nh t (OLS) và phát hi n ra r ng, các tác đ ng c a ch́nh sách ti n t là l n h n nhi u và d d đoán h n nh ng nh h ng chính sách tài khóa Nh ng k t qu ǹy đ̃ kh ng đ nh, v i vi c s d ng h s beta thay đ i l n h n trong chính sách ti n t so v i các chính sách tài khóa V b n ch t, m c đ tin c y nhi u h n nên đ c d a trên chính. .. n m bao g m t 1981 đ n 2005 B̀i nghiên c u k t lu n r ng m i quan h gi a chính sách tài khóa và ho t đ ng kinh t là th c s y u t Nghiên c u c ng đ a ra r ng c n có s k t h p m nh m gi a chính sách tài khóa và chính sách ti n t Trong k t lu n c a b̀i nghiên c u ti t l b ng ch ng d a vào vi c s d ng chính sách tài kh́a tác đ ng đ n s bi n đ ng n đ nh Suleiman (2009) đ̃ nghiên c u m i quan h dài h n gi... c đ tác đ ng c a m i chính sách Các nghiên c u th c nghi m Trong th i gian qua Vi t Nam Vi t Nam c ng ć nhi u nghiên c u v tác đ ng c a CSTT và CSTK đ n t ng tr ng kinh t Nh ng h u h t các bài nghiên c u đ u ch t p trung vào m t chính sách c th m̀ ch a ć s ph i h p c a c 2 chính sách c̀ng tác đ ng đ n t ng tr ng kinh t Trong đ́, các bài nghiên c u v s tác đ ng c a CSTT và kênh truy n d n c a chính. .. gi m b t ngu n thu thu + Chính sách tài khóa thu h p: là chính sách gi m b t chi tiêu ho c/v̀ t ng ngu n thu c a chính ph Vi c đi u h̀nh ch́nh sách t̀i kh́a theo h ng nào tùy thu c v̀o quan đi m c a t ng chính ph g n v i các b i c nh kinh t v mô c th Có nh ng chính ph theo đu i chính sách tài khóa trung l p, trong khi c ng ć nh ng chính ph theo đu i các 14 chính sách tài khóa m r ng ho c thu h p... policy) Ng cl i c ng ć nh ng qu c gia đi u hành chính sách tài khóa thu n chu k (pro-cyclical fiscal policy), t c là khi n n kinh t suy thoái thì thu h p tài khóa, còn khi n n kinh t t ng tr ng nóng thì m r ng tài khóa Nhi u nghiên c u cho th y r ng, n c phát tri n th ng chính sách tài khóa có tính ngh ch chu k , ng n c đang phát tri n thì chính sách tài khóa l i th cl i các các ng có tính thu n chu ... a sách ti n t sách tài khóa đ n t ng tr ng kinh t Nghiên c u th c nghi m t i Vi t Nam đ c ch n đ nghiên c u v i m c tiêu nghiên c u s tác đ ng c a sách tài khóa sách ti n t đ n t ng tr ng kinh. .. t 37 ng 4: D LI U VÀ K T QU NGHIÊN C U V TÁC NG C A CHÍNH SÁCH TI N T VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA N T NG TR NG KINH T T I VI T NAM Ch 4.1 D li u nghiên c u Trong nghiên c u này, tác gi xây d ng mô... a sách ti n t , sách tài khóa t ng tr Ch ng 3: Th c tr ng t ng tr ng kinh t ng kinh t , sách ti n t sách tài khóa t i Vi t Nam Trình bày th c tr ng tình hình t ng tr ng kinh t , sách ti n t sách
- Xem thêm -

Xem thêm: sự tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế. nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam, sự tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế. nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam, sự tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế. nghiên cứu thực nghiệm tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn