giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã huyện tiên du tỉnh bắc ninh

139 257 1
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2015, 23:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN VĂN SÁU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP Xà - HUYỆN TIÊN DU - TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NGUYỄN VĂN SÁU GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP Xà - HUYỆN TIÊN DU - TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mà SỐ: 60.62.01.15 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN PHÚC THỌ HÀ NỘI 2013 LỜI CAM ðOAN Luận văn Thạc sĩ “Giải pháp nâng cao chất lượng cán chủ chốt cấp xã – huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh” công trình nghiên cứu riêng Trong luận văn ñã sử dụng thông tin từ nhiều nguồn liệu khác nhau, thông tin có sẵn ñã trích dẫn rõ nguồn gốc Tôi xin cam ñoan số liệu kết nghiên cứu ñã ñược trình bày ñề tài hoàn toàn trung thực, khách quan chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ học vị nào, chưa ñược công bố công trình nghiên cứu khoa học khác! Tác giả luận văn Nguyễn Văn Sáu Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu hoàn thành luận văn này, ñã nhận ñược quan tâm giúp ñỡ nhiều tập thể cá nhân Nhân dịp xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc ñến: - Tập thể thầy, cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, Bộ môn Kinh tế, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tận tình giúp ñỡ trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn - TS Nguyễn Phúc Thọ – người hướng dẫn khoa học ñã tận tình hướng dẫn trực tiếp ý kiến quý báu giúp trình nghiên cứu thực hoàn thành luận văn - Lãnh ñạo Huyện ủy, UBND huyện, phòng, ban cấp huyện, ñồng chí lãnh ñạo chủ chốt người dân ñịa bàn nghiên cứu ñã giúp ñỡ tạo ñiều kiện cho trình ñiều tra khảo sát thực ñịa nghiên cứu luận văn - Bạn bè, ñồng nghiệp ñã tạo ñiều kiện, giúp ñỡ việc thu thập tài liệu thông tin trình nghiên cứu - Gia ñình ñã ñộng viên chia sẻ tinh thần lúc gặp khó khăn trình nghiên cứu cho ñến hoàn thành luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn tất giúp ñỡ quý báu tập thể cá nhân ñã ñộng viên, giúp ñỡ hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Văn Sáu Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục biểu ñồ x MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết ñề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu ñề tài 1.3 ðối tượng phạm vi nghiên cứu ñề tài CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm nâng cao chất lượng ñội ngũ cán chủ chốt cấp xã 2.1.2 Vai trò việc nâng cao chất lượng ñội ngũ cán chủ chốt cấp xã 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng cán chủ chốt cấp xã 11 2.1.4 Các quan ñiểm mục tiêu ñề tài 14 2.1.5 Nội dung ñánh giá chất lượng cán cấp xã 17 2.2 Cở sở thực tiễn 19 2.2.1 Kinh nghiệm số nước giới nâng cao chất lượng ñội ngũ cán 19 2.2.2 Bài học rút sau nghiên cứu sở lý luận thực tiễn 25 2.2.3 Thực trạng ñội ngũ cán chủ chốt cấp xã Việt Nam 26 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 ðiều kiện tự nhiên 33 3.1.1 Vị trí ñịa lý 33 3.1.2 Tình hình ñất ñai huyện 34 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… iv 3.1.3 Khí hậu, thời tiết nguồn nước 35 3.2 ðiều kiện kinh tế - xã hội 39 3.2.1 Dân số - lao ñộng 39 3.2.2 Cơ sở vật chất huyện 39 3.2.3 Kết phát triển kinh tế huyện 41 3.3 Phương pháp nghiên cứu 42 3.3.1 Chọn ñiểm nghiên cứu 42 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 43 3.3.3 Phương pháp xử lý số liệu 45 3.3.4 Phương pháp phân tích 45 3.3.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 46 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 4.1 Thực trạng chất lượng cán chủ chốt cấp xã huyện Tiên Du 47 4.1.1 Thực trạng cán chủ chốt cấp xã huyện Tiên Du 47 4.1.2 Thực trạng ñội ngũ cán chủ chốt cấp xã theo mẫu phiếu ñiều tra ñịa bàn huyện Tiên Du 4.1.3 61 Tổng hợp nhận xét ñánh giá chất lượng ñội ngũ cán chủ chốt cấp xã ñịa bàn huyện Tiên Du 67 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng cán chủ chốt cấp xã 75 4.2.1 Công tác ñào tạo, bồi dưỡng 75 4.2.2 Công tác quy hoạch cán cấp xã 79 4.2.3 Chế ñộ, sách Nhà nước, tỉnh ñối với cán cấp xã 80 4.2.4 Thời gian thâm niên công tác 83 4.2.5 Công tác kiểm tra ñánh giá, xếp loại cán chủ chốt cấp xã hàng năm 83 4.2.6 Công tác tuyển dụng, bầu cử 85 4.3 Quan ñiểm, ñịnh hướng giải pháp nâng cao chất lượng ñội 4.3.1 ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Tiên Du 86 Quan ñiểm ñạo 86 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… v 4.3.2 ðịnh hướng mục tiêu nâng cao chất lượng ñội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Tiên Du 86 4.3.3 Các giải pháp cụ thể 88 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111 5.1 Kết luận 111 5.2 Kiến nghị 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO 116 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… vi DANH MỤC VIẾT TẮT CBCC Cán chủ chốt BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội CCB Cựu Chiến binh CNH-HðH Công nghiệp hóa – Hiện ñại hóa DTN ðoàn Thanh niên HðND Hội ðồng nhân dân HND Hội Nông dân HPN Hội Phụ nữ LLCT Lý luận Chính trị MTTQ Mặt trận Tổ quốc THPT Trung học phổ thông UBND Ủy Ban nhân dân XHCN Xã Hội Chủ Nghĩa Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… vii DANH MỤC BẢNG STT 3.1 Tên bảng Trang Tình hình ñất ñai sử dụng ñất ñai huyện Tiên Du năm (2011 – 8/2013) 38 4.1 Tỷ lệ cán cấp xã theo giới tính từ năm 2011 - 2013 47 4.2 Tỷ lệ cán chủ chốt cấp xã phân theo ñộ tuổi từ 2011 - 2013 50 4.3 Thực trạng trình ñộ chuyên môn trình ñộ lý luận trị cán chủ chốt cấp xã 52 4.4 Số cán ñã tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 55 4.5 Thực trạng xếp loại CBCC cấp xã từ năm 2011 - 2013 56 4.6 Một số thông tin chung cán theo mẫu ñiều tra 61 4.7 Trình ñộ chuyên môn trình ñộ lý luận trị cán cấp xã huyện Tiên Du 4.8 64 Mức ñộ cần thiết kỹ giải công việc cán chủ chốt cấp xã 65 4.9 ðánh giá cán huyện cán chủ chốt cấp xã 67 4.10 Mức ñộ hài lòng người dân với cách giải công việc ñội ngũ cán chủ chốt cấp xã 70 4.11 Kết giải công việc cán chủ chốt cấp xã 71 4.12 Thực trạng số lượng lớp ñào tạo, bồi dưỡng cho cán chủ chốt cấp xã (từ năm 2011-2013) 4.13 76 ðánh giá ñội ngũ cán chủ chốt cấp xã công tác ñào tạo, bồi dưỡng 77 4.14 Thực trạng công tác quy hoạch cán cấp xã 79 4.15 Nhận xét, ñánh giá cán chủ chốt cấp xã chế ñộ sách ñối với cán chủ chốt cấp xã Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 81 viii 4.16 Lương phụ cấp ñối cán chủ chốt cấp xã có trình ñộ sơ cấp chưa qua ñào tạo chuyên môn, nghiệp vụ 82 4.17 Thời gian thâm niên công tác xã 83 4.18 Công tác ñánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán câp xã 84 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… ix - Tăng cường công tác tra, kiểm tra thực chế ñộ, sách ñào tạo, bồi dưỡng thực nhiệm vụ cán chủ chốt cấp xã, phường * ðối với Huyện uỷ, UBND huyện: - Cần tập trung ñạo, thống lãnh ñạo công tác cán bộ, thực trẻ hoá ñội ngũ cán - Thực tốt sách ñối với cán ñể xây dựng ñược ñội ngũ cán ñủ mạnh ñáp ứng ñược yêu cầu nhiệm vụ trước mắt lâu dài - Mở lớp ñào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức lý luận trị, kiến thức kỹ quản lý Nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức bổ trợ theo chuyên ngành huyện sở - Kiểm tra, ñánh giá, xử lý nghiêm cán vi phạm kỷ luật, vi phạm sách cán bộ, công tác cán bộ, kiên thay cán chủ chốt cấp xã sa sút phẩm chất ñạo ñức, lối sống, có biểu hội, tham nhũng, tín nhiệm lực chuyên môn không ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ñang ñảm nhiệm * ðối với ðảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn - Các ñịa phương cần coi trọng công tác nâng cao chất lượng quy hoạch bồi dưỡng cán nguồn - Cử cán chủ chốt cấp xã chưa ñạt tiêu chuẩn ñi học lớp ñào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn công tác ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế ñịa phương * ðối với sở ñào tạo bồi dưỡng cán - Thường xuyên bám sát mục tiêu ñào tạo, nội dung chương trình ñào tạo, tích cực ñổi nội dung phương pháp dạy học ñể xác ñịnh việc ñào tạo, bồi dưỡng cán có chất lượng - Xây dựng mô hình, tham quan mô hình ñể lồng vào nội dung giảng tăng kỹ kiến thức thực tế Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 114 - Cần quan tâm ñến chất lượng ñội ngũ giáo viên, lựa chọn giáo viên có lực, ñặc biệt phương pháp truyền ñạt; cần có quy chế ñối với giáo viên việc thực kiểm tra, phân loại ñánh giá học viên, quản lý lớp học - Về sở vật chất: Trang bị phương tiện cho học tập giảng dạy, nơi nghỉ ngơi cho cán tham gia học tập xa Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO * Sách, tài liệu - Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành trung ương khoá IX - Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương khoá XI - Văn kiện Hội nghị lần bẩy Ban Chấp hành trung ương khoá XI “Tiếp tục ñổi mới, hoàn thiện hệ thống trị từ Trung ương ñến sở” - Ban Tổ chức Trung ương ðảng Cộng sản Việt Nam (1999), Hướng dẫn số 11HD/TCTW ngày 29/12 thực qui ñịnh phân cấp quản lý cán bộ, qui chế ñánh giá cán bộ, qui chế bổ nhiệm cán bộ, Hà Nội - Ban Tổ chức Trung ương ðảng Cộng sản Việt Nam (2002), Hướng dẫn số 06HD/TCTW ngày 02/4 thực nghị Bộ Chính trị luân chuyển cán lãnh ñạo quản lý, Hà Nội 6- Ban Tổ chức Trung ương ðảng Cộng sản Việt Nam (2005), Hướng dẫn số 47HD/TCTW ngày 24/5 thực Nghị 42-NQ/TW Bộ Chính trị công tác qui hoạch cán lãnh ñạo, quản lý thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, ñại hóa ñất nước, Hà Nội - Bộ Nội vụ (2004), Quyết ñịnh 04/2004/Qð-BNV ngày 16/01/2004 Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiêu chuẩn ñối với cán công chức xã - phường - thị trấn, Hà Nội - Bộ Nội vụ (2006), Thông tư số 05/2006/TT-BNV, ngày 30.5.2006 Bộ Nội vụ, hướng dẫn thực số ñiều quy ñịnh Nghị ñịnh số 159/2005/Nð-CP, ngày 27.12.2005 Chính phủ phân loại ñơn vị hành xã, phường, thị trấn, Hà Nội - Bộ Nội vụ (2010), Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT/BNV-BTC-BLðTBXH, ngày 27.5.2010 liên tịch Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính- Bộ LðTB&XH, hướng dẫn thực Nghị ñịnh số 92/2009/Nð-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ, Hà Nội 10 - Chính phủ (2003), Nghị ñịnh 114/2003/Nð-CP ngày 10/10/2003 cán bộ, công chức xã - phường - thị trấn, Hà Nội 11 - Chính phủ (2011), Nghị ñịnh số 159/2005/Nð-CP, ngày 27.12.2005 Chính phủ phân loại ñơn vị hành xã, phường, thị trấn, Hà Nội 12 - Chính phủ (2009), Nghị ñịnh 92/2009/NðCP, ngày 22 tháng 10 năm 2009 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 116 chức danh, số lượng, số chế ñộ, sách ñối với CBCC xã, phường, thị trấn người hoạt ñộng không chuyên trách cấp xã, Hà Nội 13 - Chính phủ (2011), Nghị ñịnh 112/2011/Nð-CP, ngày 05 tháng 12 năm 2012 công chức cấp xã, phường, thị trấn 14 - Quốc hội (2008), Luật số: 22/2008/QH12 Luật cán bộ, công chức Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992 ñã ñược sửa ñổi, bổ sung số ñiều theo Nghị số 51/2001/QH10 15 - Nhà xuất ðà Nẵng (2000), Từ ñiển tiếng Việt 16 - TS Nguyễn Thị Tuyết Mai (2005), ðề tài cấp bộ: Nâng cao lực tổ chức thực tiễn cán chủ chốt cấp xã số tỉnh ñồng sông Hồng ñiều kiện 17 - UBND tỉnh Bắc Ninh (2012), Quyết ñịnh số 33/2012/Qð-UBND, ngày 08.6.2012 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh việc quy ñịnh chế ñộ, sách ñào tạo, bồi dưỡng, thu hút sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh 18 - UBND tỉnh Bắc Ninh (2013), Quyết ñịnh số 130/2013/Qð-UBND, ngày 15 tháng 04 năm 2013 việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Ninh 19 - ðảng huyện Tiên Du (2010), Báo cáo trị ðại hội lần thứ XVI, nhiềm kỳ 2010 – 2015 Thị Trấn Lim 20 - ðảng huyện Tiên Du (2012), Báo cáo tổng kết năm 2012, Thị Trấn Lim * Webside tham khảo : 21 - http://www.vnecon.com/ showthread.php?32773-Chat-luong-san-pham-la-gi.html Chất lượng gì?, 11:06AM, 08/03/2010 22 - http://www.bacninh.gov.vn /huyenthithanh/huyentiendu/Trang/Giới thiệu chung.aspx?chm=ðiều kiện tự nhiên xã hội ðiều kiện tự nhiên xã hội huyện Tiên Du 23 - http://baobacninh.com.vn/news_detail/59645/mot-so-van-de-ve-doi-ngu-canbo-cong-chuc-cap-xa-hien-nay.html Một số vấn ñề ñội ngũ cán công chức cấp xã nay, 7:35 AM, 04/9/2008 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 117 Mẫu phiếu ñiều tra PHIẾU ðIỀU TRA ðỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP Xà (Phiếu số 1: Dành cho cán chủ chốt cấp xã) ðể có ñề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán chủ chốt cấp xã huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh Xin ñồng chí vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau cách tích vào ô trống phù hợp ñây: (Chú ý: ðánh dấu X vào hộp thông tin mà người cho ñồng ý) I Xin ñồng chí cho biết số thông tin cá nhân: Họ tên:…………………………………………………………… Giới tính: Nam:  ; Nữ :  Nơi công tác: Chức danh: 5.ðộ tuổi: 35  ; từ 35 – 50  ; 50  Số năm công tác xã: năm ðã bao lần chuyển vị trí công tác: ………………………………… Trình ñộ văn hoá: Cấp I ; Cấp II ; Cấp III  Trình ñộ chuyên môn: Sơ cấp  ; Trung cấp ; Cao ñẳng, ðại học  10 Trình ñộ lý luận trị: Sơ cấp  ; Trung cấp ; Cao cấp  11 Chuyên ngành mà ñồng chí ñược ñào tạo: Nông nghiệp  Tài - kế toán  Luật  ðịa  Ngành khác  Chưa qua ñào tạo  Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 118 12 Loại hình ñào tạo: Chính quy:  ; Tại chức:  13 Trình ñộ quản lý Nhà nước ðạt:  ; Chưa ñạt:  14 Về chuyên môn nghiệp vụ : ðạt:  ; Chưa ñạt:  II Các nội dung liên quan tới công việc cán chủ chốt cấp xã 1.Vị trí công tác ñồng chí ñược giao thuộc chức vụ: Xin ñồng chí liệt kê ñầu công việc theo nhiệm vụ ñảm nhiệm mình: Khả tin học: - Sử dụng công tác chuyên môn: Sử dụng ñược ; Không sử dụng ñược  ðiều kiện môi trường làm việc: Trang bị phòng làm việc: ðiện thoại: Có  ; không  Máy vi tính riêng: Có  ; không  Nếu không người chung máy vi tính ? người/1 máy; có kết nối Internet: Có  ; không  Ở xã ñồng chí có thường xuyên làm công tác quy hoạch cán rà roát lại quy hoạch cán không? Có ; không  Hàng năm xã (phường, thị trấn) ñồng chí có tổ chức ñánh giá, phân loại Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 119 cán không? Có  ; không  - Việc ñánh giá thực nào? - Cá nhân có viết tự ñánh giá, phân loại không? Có ; Không  - Các ñồng chí có tổ chức có tham gia nhận xét không? Có ; Không  - Theo ñồng chí thời gian ñánh giá cán cấp xã tốt? tháng lần ; tháng lần  tháng lần ; năm lần  - Nhận xét ñồng chí mức ñộ công hệ thống ñánh xã áp dụng (Xin khoanh tròn vào số gần với ý kiến ñồng chí) Hoàn toàn không công Ít công Binh thường Khá công Hoàn toàn công Trong năm tới, công việc ñồng chí thay ñổi mức nào? (Xin khoanh tròn vào số gần với ý kiến ñồng chí) Hoàn toàn Thay ñổi không thay ñổi Thay ñổi Thay ñổi Thay ñổi vừa phải nhiều hoàn toàn Khả thích nghi ñồng chí với thay ñổi liên quan ñến công việc thân (Xin khoanh tròn vào số gần với ý kiến ñồng chí) Hoàn toàn không Khó thích nghi Bình thường Khá thích nghi thích nghi Hoàn toàn thích nghi Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 120 ðồng chí cho biết chi tiết khoá ñào tạo, bồi dưỡng chuyên môn vị trí mà ñồng chí ñã ñang tham gia? 10 Những khó khăn công việc mà ñồng chí gặp phải - Về chế sách: - Về phân công công việc: - Về khối lượng công việc ñược giao: - Chưa ñược trang bị ñủ kiến thức, kỹ chuyên môn gì? Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 121 - Ý kiến khác: 11 Theo ñồng chí cán chủ chốt cấp xã tối thiểu cần có kỹ gi? (có thể ñánh dấu vào lựa chọn)  Không cần bổ sung thêm  Kỹ tổng hợp tư  Kỹ ñịnh  Kỹ thuyết trình  Kỹ tổ chức làm việc theo nhóm  Kỹ quan hệ, giao tiếp  Kỹ lâp kế hoạch  Kỹ khác , nêu cụ thể kỹ năng……… 12 Nhu cầu học lĩnh vực chuyên môn khác: 13 ðể phục vụ tốt công việc ñồng chí mong muốn ñược ñào tạo, bồi dưỡng thêm vấn ñề lĩnh vực chuyên môn ñược giao: Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 122 14 ðịnh hướng, mục tiêu nghề nghiệp ñồng chí năm tới gì? 15 ðồng chí làm việc nhiều năm vị trí công việc tại;  Dưới năm  Từ năm - năm  Lớn 10 năm 16 Với thâm niên nghề nghiệp có ñồng chí có gặp phải khó khăn trình thực công việc?  Có;  Không Nếu có, nêu rõ lí do:…………… ……………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn ñồng chí! Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 123 PHIẾU ðIỀU TRA ðỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP Xà ( Phiếu số 2: Dành cho cán quản lý cấp huyện) ðể có ñề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán chủ chốt cấp xã huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh Xin ñồng chí vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau cách tích vào ô trống phù hợp ñây: (Chú ý: ðánh dấu X vào hộp thông tin mà người cho ñồng ý.) Xin ñồng chí cho biết số thông tin cá nhân: Họ tên:……… ………………………… Giới tính: Nam ; Nữ Tuổi: ðơn vị công tác (Phòng, Ban…): …… …… Trình ñộ chuyên môn: Trung cấp ; Cao ñẳng; ðại học ; Trên ñại học Xin ñồng chí cho biết ñánh giá cán chủ chốt cấp xã Mức ñộ Các vấn ñề nhận xét Tốt Khá Trung bình Kém Trình ñộ, lực công tác ðạo ñức, lối sống Quan hệ với dân Bố trí phù hợp chuyên môn Khả ñáp ứng nhu cầu công tác Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 124 ðánh giá khác: Xin ñồng chí cho biết nhận xét ñối với vấn ñề sau cán cấp xã: Mức ñộ Các vấn ñề nhận xét Tốt Khá Bình thường Chưa tốt Công tác ñào tạo bồi dưỡng cán chủ chốt Công tác ñánh giá cán chủ chốt hàng năm Công tác quy hoạch cán Việc quan tâm chăm lo ñời sống tinh thần cho cán chủ chốt Chính sách thu hút nhân tài Chính sách tiền lương Chính sách BHXH Chính sách BHYT Theo ñồng chí, yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng cán chủ chốt cấp xã ñịa bàn huyện nay? Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 125 Theo ñồng chí, ñội ngũ chủ chốt cấp xã ñang gặp phải khó khăn gì? Nguyên nhân? ðể nâng cao chất lượng ñội ngũ cán chủ chốt cấp xã cần có giải pháp gì? Những giải pháp cần thiết khác: Xin chân thành cám ơn! Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 126 PHIẾU ðIỀU TRA (Phiếu số 3: Dành cho người dân) ðể có ñề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cán chủ chốt cấp xã huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh Ông, bà (Anh, chị ) vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau cách tích vào ô trống phù hợp ñây: (Chú ý: ðánh dấu X vào hộp thông tin mà người cho ñồng ý Xin Ông, bà (anh, chị) vui lòng cho biết ñôi ñiều thân: Tuổi: Giới tính: Nam ; Nữ Trình ñộ văn hoá: Cấp I ; Trình ñộ chuyên môn: Sơ cấp Cấp II ; Trung cấp ; Cấp III ; Cao ñẳng - ðại học Xin ông bà (anh, chị) cho biết ñánh giá mức ñộ ñáp ứng yêu cầu công việc cán chủ chốt cấp xã STT Các chức danh cán chủ chốt cấp xã Bí thư ðảng uỷ Chủ tịch UBND Chủ tịch MTTQ Chủ tịch Hội nông dân Chủ tịch Hội phụ nữ Chủ tịch cựu chiến binh Bí thư ðoàn TN Chưa tốt Tốt Không có ý kiến Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 127 Ông bà có thấy hài lòng với cách giải công việc ñội ngũ cán chủ chôt cấp xã không? Hài lòng Không hài lòng ; Tại lại không hài lòng? Xin chân thành cám ơn! Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 128 [...]... tiến hành thường xuyên và chưa có giải pháp ñồng bộ ñể nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ cấp xã Câu hỏi ñặt ra: Thực trạng chất lượng ñội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh hiện nay như thế nào? Yếu tố nào ảnh hưởng ñến chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã? Giải pháp nào ñể nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh? ðể trả lời những câu hỏi... hóa và làm rõ một số lý luận và thực tiễn về chất lượng, nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã + ðánh giá thực trạng chất lượng ñội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trong hệ thống chính trị ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn 2011 - 2013 + ðề xuất một số giải pháp chủ yếu ñể nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu của... nghiên cứu ñề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 1.2.1 Mục tiêu chung ðáng giá thực trạng chất lượng ñội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Tiên Du - tỉnh Bắc Ninh, chỉ rõ những ưu ñiểm, hạn chế Trên cơ sở kết quả phân tích ñề xuất ñịnh hướng, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã nhằm thực hiện tốt... của ñề tài là thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu + Phạm vi về nội dung: ðề tài nghiên cứu tập trung vào việc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã + Về không gian: Trên ñịa bàn huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh + Về thời gian: Số liệu lấy từ năm 2011 – 2013; ñịnh hướng, giải pháp cho giai ñoạn 2015 – 2020 Trường ðại học Nông... BIỂU ðỒ STT Tên biểu ñồ Trang 4.1 Cơ cấu về giới tính của cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Tiên Du 48 4.2 Cơ cấu về ñộ tuổi của cán bộ chủ chốt cấp xã 51 4.3 Thực trạng trình ñộ chuyên môn của cán bộ chủ chốt cấp xã (từ năm 2011 – 2013) 4.4 4.5 53 Thực trạng trình ñộ LLCT của cán bộ chủ chốt cấp xã (từ năm 2011 – 2013) 54 Kết quả xếp loại CBCC cấp xã từ năm 2011 – 2013 57 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội... nước Do ñó vấn ñề nâng cao chất lượng ñội ngũ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế…… ……………………… 1 cán bộ chủ chốt cấp xã, ñảm bảo ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước là vô cùng cấp thiết Cũng như vai trò của ñội ngũ cán bộ cấp xã trên cả nước, ñội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cũng nắm giữ... nào thì chất lượng ñội ngũ cán bộ chủ chốt là phải ñảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn mà Chính phủ ñã quy ñịnh, phù hợp với những ñòi hỏi của người sử dụng (người dân) 2.1.1.6 Khái niệm nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã Từ các khái niệm ñược trình bày ở trên ta có thể hiểu nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là sự thay ñổi về trình ñộ, năng lực, kỹ năng giải quyết công... việc, phẩm chất ñạo ñức của người cán bộ từ thấp lên cao, từ chưa hoàn thiện lên hoàn thiện hơn, từ chưa ñáp ứng lên ñáp ứng ñược nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới của ñất nước hay là mức ñộ ñạt chuẩn về chất lượng của ñội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ngày càng tăng lên 2.1.2 Vai trò của việc nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Cán bộ là gốc... hóa, xã hội, ñảm bảo an ninh quốc phòng ở ñịa phương và trên cả nước 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng ñến chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã * Một là: vấn ñề ñào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch Chất lượng ñội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã hình thành và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong ñó có yếu tố ñào tạo, bồi dưỡng Hiện nay, công tác ñào tạo - bồi dưỡng cho ñội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã chưa thực sự ñáp ứng... cao chất lượng ñội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là: Một là: Góp phần làm tốt công tác triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương ñường lối của ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại cơ sở Cán bộ chủ chốt là những người giữ vai trò trụ cột, chi phối mọi hoạt ñộng tại cơ sở, cán bộ chủ chốt cấp xã không những phải nắm vững ñường lối, chủ trương, chính sách của các tổ chức ðảng, Nhà nước, ñoàn thể cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã huyện tiên du tỉnh bắc ninh, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã huyện tiên du tỉnh bắc ninh, giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp xã huyện tiên du tỉnh bắc ninh, Cơ sở lý luận và thực tiễn, Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay