nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện mê linh, thành phố hà nội

140 362 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 22:33

... trạng công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ñịa bàn huyện 52 4.1.1 Tình hình ñội ngũ cán bộ, công chức ñịa bàn huyện 52 4.1.2 Công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. .. tạo bồi dưỡng cán công chức thành phố giải pháp tốt ñể nâng cao chất lượng ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp sở thành phố nước ta 2.2.2 Thực tiễn xác ñịnh nhu cầu ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ,. .. Lý luận cán bộ, công chức cấp xã 2.1.1.1 Khái niệm cán bộ, công chức cấp xã * Khái niệm công chức cấp xã Căn theo khoản ðiều Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy ñịnh: Công chức cấp xã công dân
- Xem thêm -

Xem thêm: nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện mê linh, thành phố hà nội, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện mê linh, thành phố hà nội, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện mê linh, thành phố hà nội, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu, Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn