Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên trung tâm giáo dục thường xuyên huyện ba bể tỉnh bắc kạn

116 356 3
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2015, 08:38

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HOÀNG MẠNH HÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRUNG TÂM GDTX HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HOÀNG MẠNH HÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRUNG TÂM GDTX HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ HÀ LAN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn sử dụng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, thông tin chon lọc, phân tích, tổng hợp, xử lý đưa vào luận văn quy định Số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Thái Nguyên, tháng … năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Mạnh Hùng i LỜI CẢM ƠN Bản luận văn hoàn thành Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Hà Lan, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới người cô trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn lời cảm ơn sâu sắc tới Ban chủ nhiệm Khoa Sau Đại học, Ban chủ nhiệm Khoa Tâm lý giáo dục; Thầy giáo Hiệu trưởng, Thầy giáo, Cô giáo Phó Hiệu trưởng Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu khoa học Xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo trung tâm GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn, cảm ơn bạn đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập hoàn thành luận văn Xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên, khích lệ thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Do điều kiện thời gian lực thân hạn chế luận văn chắn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong nhận đóng góp ý kiến Thầy giáo, Cô giáo bạn học viên để luận văn hoàn chỉnh Thái Nguyên, tháng … năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Mạnh Hùng ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn 10 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 11 1.1 Vấn đề nghiên cứu giới nước 11 1.1.1 Ở nước 11 1.1.2 Ở Việt Nam 12 1.2 Một số khái niệm 13 1.2.1 Quản lý 13 1.2.2 Quản lý giáo dục 14 1.2.3 Đánh giá 14 1.2.4 Kết học tập người học 15 1.2.5 Đánh giá kết học tập 15 iii 1.3 Những vấn đề đánh giá kết học tập học sinh 17 1.3.1 Vị trí, chức năng, vai trò ĐG 17 1.3.2 Yêu cầu nguyên tắc ĐG 20 1.3.3 Các hình thức, phương pháp, quy trình ĐG 23 1.3.4 Đặc điểm đánh giá kết học tập học viên Trung tâm GDTX 28 1.3.5 Xu hướng đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập 29 1.4 Một số văn Bộ GD&ĐT quy định hoạt động ĐG KQHT học viên học theo chương trình GDTX cấp THCS cấp THPT 29 1.4.1 Quy định ĐG kết học tập 29 1.4.2 Những quy định biên soạn đề kiểm tra 31 1.5 Quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học viên trung tâm GDTX 34 1.5.1 Mục đích quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học viên trung tâm GDTX 34 1.5.2 Phương pháp, quy trình quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học viên trung tâm GDTX 35 1.5.3 Nội dung quản lý chủ thể quản lý hoạt động ĐG KQHT HV Trung tâm GDTX 37 1.5.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động ĐG KQHT HV trung tâm GDTX 38 Kết luận chương 40 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRUNG TÂM GDTX HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN 41 2.1 Khái quát trình hình thành phát triển trung tâm GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 41 2.1.1 Đặc điểm chung huyện 41 2.1.2 Sơ lược trình hình thành phát triển trung tâm GDTX huyện Ba Bể 42 iv 2.1.3 Về đội ngũ giáo viên 42 2.1.4 Tình hình học viên học văn hóa GDTX cấp THPT 43 2.2 Thực trạng nhận thức đội ngũ CBQL, GV hoạt động đánh giá KQHT học viên trung tâm GDTX huyện Ba Bể 44 2.2.1 Nhận thức vai trò, tầm quan trọng hoạt động đánh giá 44 2.2.2 Nhận thức yêu cầu hoạt động đánh giá 47 2.3 Thực trạng hoạt động đánh giá kết học tập học viên trung tâm GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 48 2.3.1 Thực trạng sử dụng hình thức, phương pháp đánh giá kết học tập học viên TTGDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 48 2.3.2 Thực trạng giáo viên thực quy trình đánh giá 50 2.3.3 Thực trạng việc thực khâu biên soạn đề kiểm tra nội dung đề kiểm tra 53 2.4 Thực trạng thái độ, hài lòng học viên trung tâm GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn công tác ĐG 58 2.4.1 Thực trạng chuyển tải kết ĐG đến học viên 58 2.4.2 Thực trạng tác động hoạt động ĐG kết học tập đến học viên 60 2.4.3 Thực trạng hiệu việc sử dụng hình thức ĐG đến hoạt động giáo dục đào tạo đơn vị 61 2.5 Thực trạng quản lý đạo hoạt động đánh giá kết học tập học viên trung tâm GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 63 2.5.1 Thực trạng tổ chức đạo thực quy trình ĐG kết học tập HV trung tâm GDTX huyện Ba Bể 63 2.5.2 Thực trạng quản lý, đạo thực biên soạn đề thi, kiểm tra GV trung tâm GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 65 2.5.3 Thực trạng quản lý, đạo việc tổ chức kỳ thi, kiểm tra trung tâm GDTX huyện Ba Bể 67 v 2.5.4 Thực trạng quản lý, đạo công tác chấm bài, trả bài, ghi điểm CBQL với GV trung tâm 69 2.5.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý, đạo hoạt động đánh giá kết học tập học viên trung tâm GDTX huyện 70 Kết luận chương 73 Chƣơng BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRUNG TÂM GDTX HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN 74 3.1 Các nguyên tắc để đề xuất xây dựng biện pháp 74 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo thực quan điểm đạo Đảng giáo dục đào tạo 74 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 74 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với đặc điểm lứa tuổi tính cá biệt học sinh 74 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn 75 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính thống dạy học hoạt động đánh giá 75 3.1.6 Nguyên tắc đảm bảo tính phát triển lực người học 75 3.2 Các biện pháp quản lý thực đánh giá KQHT HV 75 3.2.1 Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức trách nhiệm thực công tác đánh giá kết học tập học viên cho cán quản lý, giáo viên 75 3.2.2 Tổ chức xây dựng quy trình đánh giá cho môn học quản lý quy trình đánh giá 79 3.2.3 Đẩy mạnh thực xây dựng câu hỏi đề kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực người học 82 3.2.4 Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực công tác đánh giá kết học tập học viên 85 vi 3.2.5 Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho thực công tác đánh giá kết học tập học viên 88 3.3 Mối liên hệ biện pháp 90 3.4 Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 92 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT % : Phần trăm Bộ GD&ĐT : Bộ Giáo dục Đào tạo CSVC : Cơ sở vật chất ĐG : Đánh giá GV : Giáo viên HV : Học viên KQHT : Kết học tập KT - XH : Kinh tế - Xã hội KTĐG : Kiểm tra - đánh giá SL : Số lượng Sở GD&ĐT : Sở Giáo dục Đào tạo TH : Trung học THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TT GDTX : Trung tâm giáo dục thường xuyên iv KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trung tâm GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn thực nhiệm vụ theo theo quy định định số 01/2007/QĐBGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm GDTX Trong nhiệm vụ đó, nhiệm vụ trị đơn vị giảng dạy bổ túc văn hóa cho học viên cán công chức cấp xã, niên tự học viên em dân tộc địa bàn điều kiện theo học lớp học thuộc hệ quy Vì công tác giáo dục lớp văn hóa hệ GDTX cấp THPT luôn đơn vị quan tâm trọng Để thực tốt công tác đổi phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trung tâm Chúng nhận thấy chìa khóa then chốt cho vấn đề đổi hoạt động quản lý ĐG KQHT đơn vị Để thực tốt vấn đề trên, tổ chức nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận hoạt động quản lý ĐG KQHT học sinh trường THPT, luận văn, công trình nghiên cứu nhà khoa học hoạt động ĐG KQHT học sinh Chúng tổ chức nghiên cứu thực trạng công tác quản lý, hoạt động trung tâm GDTX huyện Ba Bể công tác ĐG KQHT HV Thông qua hoạt động sở giúp nhận định vai trò, nguyên nhân, thực trạng đề xuất giải pháp quản lý, đạo Ban giám đốc trình quản lý hoạt động ĐG KQHT HV - Chúng khẳng định vai trò quan trọng công tác quản lý hoạt động ĐG KQHT HV việc phát triển công tác giảng dạy, giáo dục học viên - Nhận thức đội ngũ CBQL, cán GV HV trung tâm vấn đề ĐG KQHT vấn đề then chốt việc tổ chức thực hoạt động quản lý CBQL, thực nhiệm vụ GV học tập HV - Năng lực quản lý đội ngũ CBQL, lực chuyên môn đội ngũ cán GV vấn đề quan trọng giúp cho hoạt động đạt kết tốt đẹp - Điều kiện sở vật chất, tinh thần chất xúc tác thiếu hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mà cụ thể hoạt động ĐG KQHT HV 96 Trên sở vấn đề nghiên cứu nhận định được, mạnh dạn đề xuất với Ban giám đốc trung tâm thời gian tới cần thực tốt số vấn đề sau: - Tăng cường hoạt động bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức đội ngũ CBQL, GV học viên trung tâm hoạt động ĐG KQHT HV đồng thời triển khai, quán triệt đầy đủ văn bản, thị, nghị ngành hoạt động ĐG KQHT HV - Tổ chức hoạt động nhằm xây dựng đội ngũ CBQL, GV có phẩm chất trị vững vàng, lối sống lành mạnh, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao - Tổ chức cho đội ngũ CBQL, GV HV học tập nghiên cứu quy chế tổ chức thi, kiểm tra, ĐG KQHT HV tổ chức hướng dẫn cho HV kỹ tự ĐG KQHT tham gia vào trình ĐG KQHT - Tổ chức tham mưu với quan lãnh đạo cấp việc đầu tư sở vật chất, mua sắm đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy đơn vị Tăng cường liên hệ với tổ chức xã hội tập thể phụ huynh học viên thực tuyên truyền công tác giáo dục đào tạo đơn vị nhằm nâng cao vị vai trò trung tâm - Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tính thần cán bộ, GV trung tâm Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ CBQL, GV tích cực tận tâm với công việc Tạo dựng môi trường sư phạm sáng lành mạnh để cá nhân, tập thể biết giúp đỡ chia sẻ công việc Kiến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Tăng cường chế độ, sách cho đội ngũ cán GV HV công tác, học tập thuộc vùng khó khăn Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị cho đơn vi giáo dục thuộc vùng khó khăn - Việc xây dựng chương trình, sách giáo khoa đảm bảo phù hợp với đối tượng phải tạo công GD phổ thông không phân biệt lực nhận thức hệ bổ túc hệ quy 97 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Kạn - Tăng cường tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL, GV cốt cán đơn vị trực thuộc Sở - Thường xuyên tra, kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục, đào tạo đơn vị sở, đặc biệt lĩnh vực ĐG KQHT HV - Có kế hoạch đạo cụ thể công tác quản lý CBQL sở GD thực nhiệm vụ quản lý hoạt động ĐG KQHT học sinh - Tăng cường thực đầu tư sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy cho sở giáo dục vùng khó khăn thiếu thốn 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Vũ Thị Phương Anh Hoàng Thị Tuyết (2008), Kiểm tra đánh giá kết học tập bậc tiểu học, Tài liệu bồi dưỡng giáo viên tiểu học Bộ Giáo dục Đào tạo (2012), Quản lý hoạt động đổi PPGD KTĐG kết học tập học sinh trường THPT, Tài liệu tập huấn cán quản lý - Lưu hành nội bộ, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), Đổi phương pháp dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập học viên trung tâm GDTX, Tài liệu tập huấn cho cán quản lý - lưu hành nội bộ, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2013), Hỏi - đáp Một số nội dung đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, NXB Giáo dục Việt Nam Bộ Giáo dục Đào tạo (2014), Dạy học đánh giá kết học tập theo hướng phát triển lực học sinh, Tài liệu tập huấn - lưu hành nội bộ, Hà Nội Bộ giáo dục đào tạo (2014), Tài liệu tập huấn dạy học kiểm tra đánh giá kết học tập, NXB GD Nguyễn Đức Chính (2004), Đo lường đánh giá kết học tập học sinh, Tài liệu giảng dạy Khoa Sư phạm ĐHQGHN Nguyễn Đức Chính (2009), Tập giảng đo lường đánh giá giáo dục dạy học, ĐHSP Hà Nội Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đỗ Ngọc Đạt (2003), Tổ chức nghiên cứu quản lý giáo dục, Tập giảng dành cho học viên cao học QLGD, ĐHSP Hà Nội 11 Hà Thị Đức (1989), Đảm bảo tính khách quan kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh, NXB ĐHSP Hà Nội 12 Phạm Minh Hạc tác giả (1998), Những vấn đề quản lý nhà nước, quản lý giáo dục,Trường cán quản lý Giáo dục Đào tạo Hà Nội 13 Nguyễn Kế Hào (2006), Đổi phương pháp dạy học phương pháp đánh giá giáo dục phổ thông, Cao đẳng Đại học sư phạm, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 99 14 Harcold Koontz (1992), Những vấn đề có yếu quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật Hà Nội 15 Trần Bá Hoành (1995), Đánh giá giáo dục, NXB Giáo dục Hà Nội 16 Nguyễn Văn Hộ (2001), Lý luận dạy học, NXB Giáo dục Hà Nội 17 Bùi Minh Hiền (chủ biên) (2006), Quản lý giáo dục, NXB ĐHSP Hà Nội 18 I IaLECNE (1977), Dạy học nêu vấn đề (Phạm Tất Đắc dịch), NXB Giáo dục Hà Nội 19 Trần Kiểm (1997), Quản lý giáo dục trường học,Viện khoa học Giáo dục Hà Nội 20 Trần Kiểm (2004), Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Khoa học quản lý giáo dục, NXB Giáo dục Hà Nội 21 Trần Kiều, Trần Đình Châu (2012), Đổi công tác Đánh giá kết học tập HS trường THCS, NXB Giáo dục 22 Đặng Bá Lãm (2003), Kiểm tra, đánh giá dạy - học Đại học NXB Giáo dục Hà Nội 23 Lê Đức Ngọc (2006), Đo lường đánh giá kết học tập, NXB ĐHSP Hà Nội 24 N.V.SAVIN (1983), Giáo dục học tập I (Nguyễn Đình Chinh dịch), NXB Giáo dục 25 Trần Thị Tuyết Oanh (2007), Đánh giá đo lường kết học tập, NXB Giáo dục Hà Nội 26 Trần Thị Tuyết Oanh (2008), Giáo trình Giáo dục học tập 1, ĐHSP Hà Nội 27 P.E.Griffin (1994), Bài giảng sở kỹ thuật trắc nghiệm, Bộ GD&ĐT, Hà Nội 28 Lê Đức Phúc, Hoàng Đức Nhuận (1996), Cơ sở lý luận việc đánh giá chất lượng học tập học sinh phổ thông, Hà Nội 29 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm quản lý giáo dục, Trường cán QLGD Hà Nội 30 T.A.ILINA (1973), Giáo dục học tập II (Hoàng Hạnh dịch), NXB Giáo dục Hà Nội 100 31 Nguyễn Thị Tính (2006), Thanh tra, kiểm tra, đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục, Tài liệu giảng dạy cao học, ĐHSP Thái Nguyên 32 Đỗ Công Tuất (2008), Đánh giá Giáo dục, Khoa Sư Phạm, ĐH An Giang II Tài liệu tiếng Anh 33 R.Tiler (1984), How to Measure Achivement, Center for the Study of Evaluation, Universiti of California Los Angeles 101 PHỤ LỤC Phụ lục số PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, GV HV) Được trí Ban giám đốc trung tâm việc thực số hoạt động quản lý công tác ĐG KQHT HV góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đơn vị, đề nghị anh (Chị) cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu X vào ô tương ứng Đề nghị Anh(Chị) cho biết nhận thức vai trò, yêu cầu hoạt động ĐG KQHT HV Mức độ Hoạt động đánh giá KQHT học viên I Vai trò hoạt động ĐG: 1.1 Đổi hoạt động Quản lý 1.2 Đổi phương pháp giảng dạy 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 II 2.1 2.2 2.3 2.4 Thu hút quan tâm phụ huynh, tổ chức xã hội Hình thành kỹ tự học, tự đánh giá thân Củng cố tính kiên định, lòng tự tin vào lực thân Nâng cao ý thức tập thể Phát huy lực tư duy, sáng tạo HV Yêu cầu hoạt động ĐG KQHT HV ĐG phải xuất phát từ mục tiêu dạy học Công cụ đánh giá phải đảm bảo mức độ xác định ĐG phải mang tính khách quan, toàn diện có hệ thống công khai ĐG phải đảm bảo tính thuận tiện việc sử dụng công cụ ĐG Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Đề nghị Anh(Chị) cho biết ý kiến việc GV sử dụng công cụ đánh giá kết học tập học viên TT GV sử dụng công cụ ĐG kết học tập HV Đề kiểm tra Bài tập lớp Bài tập nhà Báo cáo thực nghiệm, thực hành Vấn đáp Trình diễn thực (đóng vai, biểu diễn) Phiếu hỏi Hồ sơ học tập Thƣờng xuyên Mức độ Thỉnh thoảng Không Đề nghị Anh(Chị) cho biết ý kiến việc GV Giáo viên thực số khâu hoạt động đánh giá Một số khâu quy trình hoạt động ĐG Thƣờng xuyên Mức độ Thỉnh Không bao thoảng GV thực chữa kiểm tra sau trả GV có hạn chế HV sau kiểm tra GV thực điều chỉnh phương pháp giảng dạy GV thực bổ sung kiến thức mà học viên yếu Đề nghị Anh(Chị) cho biết ý kiến việc GV Giáo viên thực Một số hình thức đề kiểm tra Hình thức đề kiểm tra Đề kiểm tra tự luận Đề kiểm tra trắc nghiệm Đề kiểm tra đan xen 50% trắc nghiệm 50% tự luận Đề đan xen 30% trắc nghiệm 70% tự luận Rất phù hợp Mức độ Phù Không phù hợp hợp Đề nghị Anh(Chị) cho biết ý kiến việc GV Giáo viên thực Một số bƣớc thiết lập ma trận đề kiểm tra Mức độ Một số bƣớc thiết lập ma trận Tốt Bình Chƣa thƣờng tốt Liệt kê chủ đề cần kiểm tra Quyết định phân phối tỉ lệ % tổng điểm cho chủ đề Quyết định số điểm số câu hỏi cho chuẩn tương ứng Lựa chọn chuẩn cần đánh giá cấp độ tư Đề nghị Anh(Chị) cho biết ý kiến việc GV Giáo viên thực Việc biên soạn câu hỏi theo ma trận đề Mức độ T Biên soạn câu hỏi theo ma trận T Rất phù hợp Số lượng câu hỏi, loại câu hỏi phù hợp với ma trận quy định Nội dung câu hỏi phù hợp theo ma trận quy định Câu hỏi phù hợp với tiêu chí đề kiểm tra mặt trình bày số điểm tương ứng Câu hỏi yêu cầu học viên vận dụng kiến thức vào tình Yêu cầu câu hỏi phù hợp với trình độ nhận thức học viên Ngôn ngữ sử dụng câu hỏi truyền tải hết yêu cầu mục tiêu đề Phù Không hợp phù hợp Đề nghị Anh(Chị) cho biết ý kiến chất lƣợng đề kiểm tra TT Chất lƣợng đề kiểm tra Khoa học, rõ ràng, xác Đúng mục tiêu học, chương học Đảm bảo tính vừa sức Phân loại đối tượng Mức độ Tốt Bình thƣờng Chƣa tốt Đề nghị Anh(Chị) cho biết ý kiến Hình thức chuyển tải kết ĐG đến học viên STT Hình thức chuyển tải kết ĐG đến HV Nhận xét trực tiếp vào kiểm tra Nhận xét trình chữa kiểm tra Nhận xét chung chung Nhận xét vào số chuyên cần môn Mức độ Thƣờng Thỉnh Không xuyên thoảng Anh(Chị) học viên cho biết đôi điều thân - Giới tính: Nam - Học viên lớp: Nữ - Xếp loại học lực học kỳ I năm học 2014 - 2015 :…… - Xếp loại hạnh kiểm học kỳ I năm học 2014 - 2015:…… 10 Đồng chí vui lòng cho biết đôi điều thân - Giới tính: Nam Nữ - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Đại học - Chuyên ngành: - Thời gian công tác: Từ đến Năm từ đến 10 năm 10 năm Phụ lục số PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, GV) Được trí Ban giám đốc trung tâm việc thực số hoạt động quản lý công tác ĐG KQHT HV góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đơn vị, đề nghị đồng chí cho biết ý kiến vấn đề sau cách đánh dấu X vào ô tương ứng Đề nghị đồng chí cho biết ý kiến Công tác đạo thực quy trình ĐG kết học tập HV STT Công tác đạo, thực quy trình ĐG Tốt Mức độ Bình thƣờng Chƣa tốt Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch cho hoạt động ĐG Chỉ đạo công tác học tập quy chế ĐG xếp loại HV Chỉ đạo công tác xây dựng, thống quy trình ĐG Chỉ đạo công tác thanh, kiểm tra hoạt động ĐG GV Đề nghị đồng chí cho biết ý kiến công tác đạo thực biên soạn đề thi, kiểm tra GV STT Quản lý đạo công tác biên soạn đề Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch chuyên môn môn Chỉ đạo công tác tổ chức thống hình thức đề Tổ chức nghiên cứu văn hướng dẫn biên soạn đề Chỉ đạo công tác in, đề đóng gói Chỉ đạo công tác chuẩn bị sở vật chất phục vụ đề, in đề Tốt Mức độ Bình thƣờng Chƣa tốt Đề nghị đồng chí cho biết ý kiến công tác đạo việc tổ chức kỳ thi, kiểm tra trung tâm Mức độ STT Công tác đạo, thực thi, kiểm tra Tốt Bình Chƣa thƣờng tốt Chỉ đạo học tập quy chế tổ chức thi, kiểm tra Chỉ đạo công tác coi thi, kiểm tra phân công cán coi thi Chỉ đạo công tác sử lý cán GV, HV vi phạm quy chế thi Chỉ đạo công tác chuẩn bị sở vật chất phục vụ thi Đề nghị đồng chí cho biết ý kiến đạo công tác chấm bài, trả bài, ghi điểm CBQL trung tâm STT Mức độ Công tác đạo, thực quy trình chấm bài, ghi điểm Chỉ đạo công tác chấm đảm bảo nghiêm túc, quy chế Chỉ đạo công tác ghi điểm, nhập điểm, chỉnh sửa sai sót Chỉ đạo công tác chấm tra, kiểm tra kết chấm Chỉ đạo công tác công khai, nhận xét kết chấm Chỉ đạo sở vật chất phục vụ chấm bài, ghi điểm vào sổ Tốt Bình Chƣa thƣờng tốt Đồng chí vui lòng cho biết đôi điều thân - Giới tính: Nam Nữ - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Đại học - Chuyên ngành: - Thời gian công tác: Từ đến Năm từ đến 10 năm 10 năm Phụ lục số PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, GV) Được trí Ban giám đốc trung tâm việc thực số hoạt động quản lý công tác ĐG KQHT HV góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đơn vị, đề nghị đồng chí cho biết ý kiến đánh giá vấn đề sau cách đánh dầu X vào ô điểm tương ứng Đề nghị đồng chí cho biết ý kiến đánh giá tác động hoạt động ĐG kết học tập đến học viên Nội dung tác động STT Mức điểm đánh giá 3,0 điểm 2,0 điểm 1,0 điểm Môi trường học tập cải thiện Hình thành kỹ tự học, tự đánh giá thân Củng cố tính kiên định, lòng tự tin vào lực thân Nâng cao ý thức tập thể Phát huy lực tư duy, sáng tạo HV Đề nghị đồng chí cho biết ý kiến đánh giá hiệu việc sử tác động hình thức ĐG đến hoạt động giáo dục đào tạo đơn vị STT Nội dung tác động Thúc đẩy đổi PPGD nhà trường Thu hút quan tâm tổ chức xã hội gia đình HV Giảm số lương HV bỏ học Số lương HV tốt nghiệp đỗ vào trường ĐH ngày đông Thu hút thêm GV có lực Mức điểm đánh giá 3,0 điểm 2,0 điểm 1,0 điểm Phụ lục số PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL, GV) Được trí Ban giám đốc trung tâm việc thực số hoạt động quản lý công tác ĐG KQHT HV góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đơn vị, đề nghị đồng chí cho biết ý kiến biện pháp sau nâng cao chất lượng hoạt động ĐG KQHT HV đơn vi cách đánh dấu X vào ô tương ứng Mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp STT Các biện pháp Tổ chức tập huấn n â n g cao nhận thức lực, trách nhiệm thực công tác đánh giá kết học tập học viên cho cán quản lý, giáo viên Tổ chức xây dựng quy trình đánh giá cho môn học quản lý quy trình đánh giá Đẩy mạnh thực xây dựng câu hỏi đề kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực người học Chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực công tác đánh giá kết học tập học viên Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho thực công tác đánh giá kết học tập học viên Tính khả thi Rất Không Khả khả khả thi thi thi Mức độ cần thiết Rất Không Cần cần cần thiết thiết thiết [...]... quả học tập của học viên trung tâm GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên thuộc Trung tâm GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 4 Giả thuyết khoa học Nếu Ban giám đốc đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động ĐG KQHT của học viên một cách hợp lý, khoa học và tác động một cách đồng bộ tới các khâu, các chủ thể của hoạt động ĐG KQHT của HV thì... trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Chƣơng 3 Biện pháp đổi mới quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên tại trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 10 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 1.1 Vấn đề nghiên cứu ở trên thế giới và trong nƣớc 1.1.1 Ở nước ngoài Hoạt động ĐG KQHT của người học được nhiều nhà nghiên cứu nước... các biện pháp quản lý công tác ĐG KQHT của học viên tại Trung tâm GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học viên 6 Giới hạn phạm vi nghiên cứu 6.1 Giới hạn đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu các biện pháp quản lý công tác đánh giá kết quả học tập của học viên thộc Trung tâm GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn trong 4 năm, từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2013 -2014... xử lý số liệu thu thập được 8 Cấu trúc của luận văn Luận văn gồm các phần mở đầu, nội dung các chương, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục Trong đó nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chƣơng 1 Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh Chƣơng 2 Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên tại trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện. .. việc quản lý công tác ĐG KQHT của học viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu cần được nghiên cứu ứng dụng trong hoạt động quản lý Với lý do như vậy, tôi chọn đề tài: Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên tại trung tâm GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn làm đề tài luận văn tốt nghiệp 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở thực trạng về quản lý công tác ĐG KQHT của HV tại trung tâm. .. pháp dạy học tập của đơn vị được thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở đơn vị 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu các vấn đề lý luận về biện pháp quản lý hoạt động ĐG KQHT của học viên thuộc trung tâm GDTX 8 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý của Ban giám đốc và việc thực hiện công tác ĐG KQHT của HV của đội ngũ GV trong trung tâm GDTX huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn 5.3... dạy, đánh giá kết quả học tập của học sinh nói riêng 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp quan sát Tiến hành quan sát hoạt động đánh giá, quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên nhằm thu thập thông tin cho nghiên cứu 7.2.2 Phương pháp điều tra Xây dựng phiếu trưng cầu ý kiến dành cho đối tượng là các cán bộ quản lý, các cán bộ phòng đào tạo, giáo viên về hoạt động. .. của học viên với yêu cầu của chương trình từ kết quả đó đã giúp cho đội ngũ 7 giáo viên và học viên thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập để đạt được kết quả cao hơn, tuy nhiên công tác quản lý hoạt động ĐG KQHT của học viên ở đây vẫn còn bộc lộ một số những hạn chế nhất định Với mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục tại các trung tâm GDTX nói chung và trung tâm GDTX huyện Ba Bể. .. của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thành lập Trung tâm GDTX huyện Ba Bể đến năm 1997 tỉnh Bắc Kạn tái thành lập và huyện Ba Bể trở thành một huyện của tỉnh Bắc Kạn Việc thực hiện công tác ĐG KQHT tại trung tâm GDTX huyện Ba Bể trong những năm gần đây phần nào đã phản ánh được chất lượng giáo dục của đơn vị làm rõ mức độ đạt được về các mục tiêu giáo dục, tình trạng kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ của. .. Qua ĐG KQHT của học sinh tạo lập những thông tin phản hồi nhằm cung cấp cho người học, giáo viên, nhà quản lý có những thông tin đáng tin cậy để từ đó người học điều chỉnh hoạt động học, thầy giáo điều chỉnh hoạt động dạy và nhà quản lý có biện pháp quản lý có hiệu quả hơn trong việc tổ chức quá trình dạy học của nhà trường - Chức năng định hướng Nhà trường thực hiện các hoạt động giáo dục trên cơ ... động đánh giá kết học tập học viên trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Chƣơng Biện pháp đổi quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học viên trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện. .. Quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học viên trung tâm GDTX 1.5.1 Mục đích quản lý hoạt động đánh giá kết học tập học viên trung tâm GDTX Mục đích việc quản lý hoạt động ĐG KQHT HV trung tâm. ..ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HOÀNG MẠNH HÙNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN TRUNG TÂM GDTX HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên trung tâm giáo dục thường xuyên huyện ba bể tỉnh bắc kạn, Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên trung tâm giáo dục thường xuyên huyện ba bể tỉnh bắc kạn, Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học viên trung tâm giáo dục thường xuyên huyện ba bể tỉnh bắc kạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay