Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đồng nai

100 227 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/11/2015, 16:37

B ăGIỄOăD CăVĨă ĨOăT O TR NGă IăH CăKINHăT ăTP.ăH ăCHệăMINH  PH MăTH ăTRĨăMY GI IăPHỄPăNỂNGăCAOăCH TăL NGỂNăHĨNGăTH NGăTệNăD NGăT Iă NGăM IăC ăPH Nă UăT ăVĨ PHÁT TRI NăVI TăNAM ậ CHIăNHỄNHă ỌNGă LU NăV NăTH CăS ăKINHăT Tp.ăH ăChíăMinhăậ N mă2015 NGăNAI B ăGIỄOăD CăVĨă ĨOăT O TR NGă IăH CăKINHăT ăTP.ăH ăCHệăMINH  PH MăTH ăTRĨăMY GI IăPHỄPăNỂNGăCAOăCH TăL NGỂNăHĨNGăTH NGăTệNăD NGăT Iă NGăM IăC ăPH Nă UăT ăVĨăPHỄTă TRI NăVI TăNAM ậ CHIăNHỄNHă ỌNGă NGăNAI Chuyên ngành : Tài ậ Ngân hàng Mƣăs : 60340201 LU NăV NăTH CăS ăKINHăT NG IăH NGăD NăKHOAăH C: TS NGUY NăTH ăTHÚY VÂN Tp H ăChíăMinhăậ N m 2015 L IăCAMă OAN Tên là: Ph m Th TrƠ My LƠ h c viên cao h c kinh t khóa 22 ngƠnh Ngơn hƠng c a tr ng ih c Kinh t ThƠnh ph H Chí Minh Tôi cam đoan đơy lƠ đ tƠi nghiên c u mang tính đ c l p c a cá nhơn Các d li u vƠ tƠi li u đ Lu n v n đ is h c trích d n xác c hoƠn thƠnh sau trình h c t p, nghiên c u th c ti n ho t đ ng t i Ngơn hƠng TMCP d c l y t ngu n h p pháp vƠ đ u t vƠ Phát tri n Vi t Nam – Chi nhánh ông ng Nai, vƠ ng d n c a TS Nguy n Th Thúy Vơn Lu n v n nƠy ch a đ c công b d i b t k hình th c nƠo TP H Chí Minh, ngày 12 tháng 10 n m 2015 Tácăgi Ph măTh ăTrƠăMy M CL C Trang ph bìa L i cam đoan M cl c Danh m c ch vi t t t Danh m c b ng s li u Danh m c s đ , bi u đ L IM CH U NGă 1:ă T NGă QUANă V ă CH Tă L HĨNGăTH 1.1.ăCh tăl NGă TệNă D NGă C Aă NGỂNă NGăM I ngătínăd ngăc a ngơnăhƠngăth 1.1.1 Khái ni m ch t l ng tín d ng vƠ nơng cao ch t l 1.1.2 Các ch tiêu đánh giá ch t l 1.1.3 Các nhơn t nh h ngăm i ng tín d ng ng tín d ng ng t i ch t l ng tín d ng c a NHTM 1.2.ăS ăc năthi tăph iănơngăcaoăch tăl ngătínăd ngăt iăNHTM 15 1.3.ăBƠiăh căkinhănghi măt ăcu căkh ngăho ngăchoăvayăth ăch păd iăchu nă ă M ăn mă2007 16 K T LU NăCH CH NGă1 19 NGă2:ăTH CăTR NGăCH TăL NGăTệNăD NGăT IăNHTMCPă T ăVĨăPHỄTăTRI NăVI TăNAMă- CHIăNHỄNHă ỌNGă 2.1.ă Gi iă thi uă chungă v ă NHTMCPă nhánhă ôngă Uă NGăNAI 20 uă T ă vƠă Phátă Tri nă Vi tă Namă - Chi ngăNai 20 2.1.1 S hình thƠnh vƠ phát tri n c a NHTMCP u T vƠ Phát Tri n Vi t Nam 20 2.1.2 S hình thƠnh vƠ phát tri n c a NHTMCP u T vƠ Phát Tri n Vi t Nam – Chi nhánh ông ng Nai 21 2.1.3 C c u t ch c vƠ u hƠnh c a BIDV ông ng Nai 23 2.2.ăCácăquyăđ nhăv ăho tăđ ngătínăd ngăt iăNHTMCPă Vi tăNamă- ChiăNhánhă ôngă uăT ăvƠăPhátăTri nă ngăNai 24 2.3.ăK tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăchungăc aăNHTMCPă Vi tăNamă- ChiăNhánhă ôngă ngăNai 26 2.3.1 K t qu ho t đ ng kinh doanh c a BIDV ông 2.3.2 Tình hình huy đ ng v n c a BIDV ông ng Nai 30 ngă tínă d ngă t iă NHTMCPă Nam - ChiăNhánhă ôngă ng Nai 26 ng Nai 27 2.3.3 Tình hình ho t đ ng tín d ng c a BIDV ông 2.4.ă ánhă giáă ch tă l uăT ăvƠăPhátăTri nă uă T ă vƠă Phátă Tri nă Vi tă ngăNai 38 2.4.1 ánh giá ch t l ng tín d ng c a BIDV ông ng Nai qua ch tiêu đ nh tính 38 2.4.2 ánh giá ch t l ng tín d ng c a BIDV ông ng Nai qua ch tiêu đ nh l ng 42 2.5.ă Nh ngă thƠnhăt uăđ tă đ că vƠă nh ngă m tă t năt i c aă NHTMCPă VƠăPhátăTri năVi tăNamă- ChiăNhánhă ôngă 2.5.1 Nh ng thƠnh t u đ t đ uă T ă ngăNai 48 c 48 2.5.2 Nh ng h n ch , t n t i 49 2.6.ăCácănguyênănhơnă nhăh ngăđ năch tăl ngătínăd ngăc aăNHTMCPă T ăvƠăPhátăTri năVi tăNamă- ChiăNhánhă ôngă uă ngăNai 50 2.6.1 Nguyên nhơn t phía ngơn hƠng 50 2.6.2 Nguyên nhơn t phía khách hƠng 52 2.6.3 Nguyên nhơn t phía môi tr K T LU NăCH CH NGă2 55 NGă3:ăM TăS ăGI IăPHỄPăNỂNGăCAOăCH TăL T Iă NHTMCPă ỌNGă 3.1 ng bên ngoƠi 53 NGăTệNăD NGă Uă T ă VĨă PHỄTă TRI Nă VI Tă NAMă - CHI NHÁNH NGăNAI 56 nhăh ngăho tăđ ngăc a NHTMCPă uăt ăvƠăPhátătri n Vi tăNam đ nă n mă2020 56 3.2.ăM tăs ăgi iăphápănh mănơngăcaoăch tăl ngătín d ngăt iăNHTMCPă uăt ă vƠăPhátătri n Vi tăNam ậ Chiănhánhă ôngă ngăNai 58 3.2.1 Gi i pháp v sách tín d ng 59 3.2.2 Gi i pháp v quy trình tín d ng 61 3.2.3 Nơng cao ch t l 3.2.4 T ng c ng công tác th m đ nh tín d ng 62 ng công tác ki m tra, ki m soát đ i v i kho n tín d ng 62 3.2.5 X lỦ t t kho n n h n, n x u 63 3.2.6 HoƠn thi n sách khách hƠng 64 3.2.7 Chính sách ngu n nhơn l c 66 3.2.8 Nơng cao ch t l ng công ngh , c s v t ch t c a ngơn hƠng 67 3.3 M tăs ăki năngh ăv iăNgơnăhƠngăTMCPă uăt ăvƠăPhátătri năVi tăNam 67 3.3.1 Công tác n ch n, đƠo t o ngu n nhơn l c 67 3.3.2 Quy trình, sách tín d ng 68 3.3.3 Nơng cao hi u qu công tác tra, giám sát ngơn hƠng 68 3.3.4 Ki n ngh khác 69 3.4.ă ăxu t,ăki năngh ăđ iăv iăNgơnăhƠngăNhƠăn nhơnădơn,ăChínhăquy năđ aăph căt nhă ng 69 3.4.1 Ki n ngh v i Ngơn hƠng NhƠ n c t nh ng Nai 69 3.4.2 Ki n ngh đ i v i U ban nhơn dơn, quy n đ a ph K T LU NăCH ngăNaiăvƠă yăbană ng 69 NGă3 71 K T LU N 72 DANH M C TÀI LI U THAM KH O PH ăL C DANHăM CăCÁC CH ăVI TăT T ABBank : Ngơn hƠng Th ng m i c ph n An Bình Agribank : Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam BIDV Vi t Nam : Ngơn hƠng Th ng m i c ph n u t vƠ Phát tri n Vi t ng m i c ph n u t vƠ Phát tri n Vi t Nam BIDV ông ng Nai : Ngơn hƠng Th Nam – Chi nhánh ông ng Nai VCB : Ngơn hƠng Th ng m i c ph n Ngo i th CBCNV : Cán b công nhân viên CBQL : Cán b qu n lỦ CBTD : Cán b tín d ng CIC : Trung tơm thông tin tín d ng GTCG/TTK : Gi y t có giá/Th ti t ki m HDBank : Ngơn hƠng Th H V : Huy đ ng v n H VBQ : Huy đ ng v n bình quơn H VCK : Huy đ ng v n cu i k KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hƠng doanh nghi p NHNN : Ngơn hƠng NhƠ n NHTM : Ngơn hƠng th ng m i NHTMCP : Ngơn hƠng th ng m i c ph n PGD : Phòng giao d ch QHKH : Quan h khách hƠng RRTD : R i ro tín d ng SXKD : S n xu t kinh doanh TCTD : T ch c tín d ng TCKT : T ch c kinh t ng Vi t Nam ng m i c ph n Phát tri n TP HCM c TDN : T ng d n TDNBQ : T ng d n bình quơn TDNCK : T ng d n cu i k TS B : TƠi s n đ m b o VN : Vi t Nam đ ng XHTD : X p h ng tín d ng USD : ng đô la M DANHăM CăCÁC B NGăS ăLI U B ng 2.1: Tình hình k t qu kinh doanh c a BIDV ông B ng 2.2: Huy đ ng v n c a BIDV ông ng Nai qua n m 29 B ng 2.3: D n phơn theo k h n c a BIDV ông B ng 2.4: T ng tr ng Nai qua n m 26 ng Nai qua n m 32 ng d n theo k h n c a BIDV ông ng Nai qua n m 33 B ng 2.5: D n phơn theo lo i ti n t c a BIDV ông ng Nai qua n m 34 B ng 2.6: D n phơn theo m c đích vay c a BIDV ông ng Nai qua n m 34 B ng 2.7: C c u d n theo TS B c a BIDV ông ng Nai qua n m 37 B ng 2.8: T l trích l p d phòng RRTD t i BIDV ông ng Nai 37 B ng 2.9: C c u d n theo n m nhóm n t i BIDV ông ng Nai qua n m 43 B ng 2.10: T l n m t kh n ng toán t ng d n qua n m 44 B ng 2.11: Hi u su t s d ng v n vay c a BIDV ông B ng 2.12: Vòng quay v n tín d ng c a BIDV ông ng Nai qua n m 45 ng Nai qua n m 46 B ng 2.13: L i nhu n t ho t đ ng tín d ng qua n m 46 B ng 2.14: Tình hình lƣi treo t i BIDV ông ng Nai qua n m 47 DANHăM CăCÁC S ă ,ăBI Uă S đ 2.1: Mô hình t ch c phòng ban t i BIDV ông ng Nai 23 Bi u đ 2.1: Quy mô huy đ ng v n c a BIDV ông ng Nai qua n m 28 Bi u đ 2.2: Quy mô d n tín d ng c a BIDV ông ng Nai qua n m 31 Bi u đ 2.3: D n phơn theo k h n c a BIDV ông ng Nai qua n m 31 Bi u đ 2.4: Hi u su t s d ng v n c a BIDV ông ng Nai qua n m 45 - Phòng QHKH cá nhơn: Có nhi m v t nghi p nh ng đ i t ng t nh phòng khách hƠng doanh ng lƠ khách hƠng cá nhơn - PGD Nh n Tr ch PGD Long ThƠnh: có nhi m v t ng t phòng khách hƠng cá nhơn vƠ phòng giao d ch KH Ngoài ra, PGD đ m nh n thêm m ng ti n g iv iđ it ng lƠ KH doanh nghi p - Phòng K ho ch t ng h p: Theo dõi t ch c th c hi n k ho ch đào t o k ho ch phát tri n ngu n nhơn l c đ m b o nhu c u phát tri n c a chi nhánh theo quy đ nh, tham gia đóng góp Ủ ki n v k ho ch phát tri n m ng l i, kênh phơn ph i Bên c nh đó, đ xu t, tham m u v i Giám đ c v xơy d ng vƠ th c hi n k ho ch phát tri n ngu n nhơn l c ng th i, tr c ti p th c hi n công tác qu n lí hƠnh v n phòng theo quy đ nh Th c hi n nhi m v khác theo s phơn công, ch đ o c a Giám đ c chi nhánh Ch u trách nhi m tr tr c Giám đ c Chi nhánh ph m vi nhi m v đ c Pháp lu t, c giao - Phòng d ch v khách hƠng: Tr c ti p th c hi n nhi m v giao d ch v i khách hƠng qua b hƠng, h c ti p xúc, ti p nh n yêu c u s d ng d ch v ngơn hƠng c a khách ng d n th t c giao d ch (m tƠi kho n, rút ti n, toán, chuy n ti nầ), ti p th gi i thi u s n ph m d ch v ngơn hƠng, ti p nh n Ủ ki n ph n h i c a khách hƠng v d ch v Tham m u, đ xu t v i Giám đ c Chi nhánh v sách phát tri n s n ph m d ch v m i c a ngơn hƠng hi n đ i, c i ti n quy trình giao d ch ph c v khách hƠng Th c hi n nhi m v khác theo s phơn công, ch đ o c a Giám đ c Chi nhánh Ch u trách nhi m tr Giám đ c Chi nhánh ph m vi nhi m v đ c Pháp lu t, tr c c giao - Phòng qu n lí r i ro: Ch u trách nhi m hoƠn toƠn v vi c thi t l p, v n hƠnh, ki m tra, giám sát h th ng qu n lí r i ro c a Chi nhánh, v an toƠn, ch t l gi m thi u r i ro h n m c ch p nh n đ ng vƠ c c a BIDV Vi t Nam vƠ c a Chi nhánh Tham m u, đ xu t xơy d ng quy đ nh, bi n pháp qu n lí r i ro v ho t đ ng huy đ ng v n, tín d ng, t giáầTh c hi n nhi m v khác theo s phơn công, ch đ o c a Giám đ c Chi nhánh Ch u trách nhi m tr tr c Giám đ c Chi nhánh ph m vi nhi m v đ c giao c Pháp lu t, - B ph n qu n tr tín d ng: có ch c n ng th c hi n nghi p v tín d ng liên quan đ n d li u h th ng vƠ đ m b o d li u h th ng kh p v i d li u h s Nhi m v c a b ph n lƠ ki m soát tuơn th , nh p d li u, nh n vƠ l u gi h s , tham gia vƠo trình thu n vƠ thu lƣi - T qu n lí ti n t vƠ d ch v ngơn qu : Tr c ti p th c hi n nghi p v v qu n lí kho ti n vƠ qu nghi p v (ti n m t, h s tƠi s n th ch p, c m c , ch ng t có giáầ) Th c hi n quy trình qu n lí thu – chi ti n m t hƠng ngƠy, đ m b o ti n qu cu i ngƠy kh p Th c hi n bi n pháp đ m b o an toƠn v ti n t kho qu theo nhi m v đ c giao vƠ theo quy đ nh c a NHNN, đ m b o an toƠn tƠi s n c a ngân hàng vƠ khách hƠng Th c hi n nhi m v khác theo s phơn công, ch đ o c a Giám đ c Chi nhánh Ch u trách nhi m tr tr c Giám đ c Chi nhánh ph m vi nhi m v đ c giao c Pháp lu t, PH L C Cácăm căXHTD đ iăv iăkháchăhƠngălƠăt ăch cătheoăH ăth ngăXHTD n iăb ăc aă NgơnăhƠngăTMCPă uăt ăvƠăPhátătri năVi tăNamă(C năc ăvƠoăk tăqu ăc aăH ă th ngăXHTD n iăb ,ăcácăkho năn ăc aăkháchăhƠngăs ăđ nhómăn ăt ST T ngă ng): M căx pă Phơnălo iă h ng căphơnălo iăvƠoăcácă ụăngh a nhómăn LƠ khách hƠng đ c bi t t t, ho t đ ng kinh doanh có hi u qu r t cao vƠ liên t c gia t ng; ti m l c tƠi đ c bi t m nh đáp ng đ AAA c m i ngh a v tr n ; Cho vay đ i v i khách hƠng nƠy có kh n ng thu h i đ y đ c n g c vƠ lƣi h n LƠ khách hƠng r t t t, ho t đ ng kinh doanh có hi u N nhóm AA qu vƠ t ng tr ng v ng ch c; tình hình tƠi t t đ m b o th c hi n đ y đ ngh a v tƠi đƣ cam k t Cho vay đ i v i khách hƠng nƠy có kh n ng thu h i đ y đ c n g c vƠ lƣi h n LƠ khách hƠng t t, ho t đ ng kinh doanh t ng tr ng vƠ có hi u qu , tình hình tƠi n đ nh; kh n ng tr A n đ m b o Cho vay đ i v i khách hƠng nƠy có kh n ng thu h i đ y đ c n g c vƠ lƣi h n LƠ khách hƠng t ng đ i t t, ho t đ ng kinh doanh có hi u qu nh ng nh y c m v u ki n thay BBB N nhóm đ i v ngo i c nh; tình hình tƠi n đ nh; Cho vay đ i v i khách hƠng nƠy có kh n ng thu h i đ y đ c n g c vƠ lƣi nh ng có d u hi u khách hƠng suy gi m kh n ng tr n LƠ khách hƠng bình th ng, ho t đ ng kinh doanh có hi u qu không cao vƠ r t nh y c m v i u ki n ngo i c nh Khách hƠng nƠy có m t s y u m v tƠi chính, v kh n ng qu n lỦ; Cho vay đ i BB v i khách hƠng nƠy có kh n ng thu h i đ y đ c n g c vƠ lƣi nh ng có d u hi u khách hƠng suy gi m kh n ng tr n LƠ khách hƠng c n Ủ, ho t đ ng kinh doanh g n nh hi u qu , n ng l c tƠi suy gi m, trình đ qu n lỦ nhi u b t c p; D n cho vay B c a khách hƠng nƠy có kh n ng t n th t m t ph n n g c vƠ n lƣi LƠ khách hƠng y u, ho t đ ng kinh doanh c m ch ng, N nhóm CCC n ng l c qu n tr không t t; tƠi m t đ i vƠ ch u tác đ ng l n có thay đ i v môi tr ng kinh doanh D n cho vay c a khách hƠng nƠy có kh n ng t n th t m t ph n n g c vƠ n lƣi LƠ khách hƠng y u kém, ho t đ ng kinh doanh c m ch ng, không th c hi n cam k t tr n ; d n CC cho vay c a khách hƠng nƠy có kh n ng t n th t m t ph n n g c vƠ n lƣi C N nhóm LƠ khách hƠng r t y u, kinh doanh thua l vƠ r t kh n ng ph c h i D n cho vay c a khách hƠng thu c lo i nƠy có kh n ng t n th t r t cao ơy lƠ khách hƠng đ c bi t y u kém, kinh doanh 10 D N nhóm thua l kéo dƠi vƠ không kh n ng khôi ph c D n vay c a khách hƠng thu c lo i không kh n ng thu h i, m t v n PH L C Chiăti t phơnălo iăn ătheoăn mănhómăn ăvƠăt ăl ătríchăl păd ăphòngăc ăth ătheoă t ngănhómăn ăt iăQuy tăđ nhă493/2005/Q -NHNNăvƠăQuy tăđ nhă18/2007/Q NHNNăc aăNHNNăVi tăNam 1.ăPhơnălo iăn ătheoăn mănhóm: a) Nhóm (N đ tiêu chu n) bao g m: - Các kho n n h n vƠ t ch c tín d ng đánh giá lƠ có kh n ng thu h i đ y đ c g c vƠ lƣi h n; - Các kho n n h n d i 10 ngƠy vƠ t ch c tín d ng đánh giá lƠ có kh n ng thu h i đ y đ g c vƠ lƣi b h n vƠ thu h i đ y đ g c vƠ lƣi th i h n l i; b) Nhóm (N c n Ủ) bao g m: - Các kho n n h n t 10 ngƠy đ n 90 ngƠy; - Các kho n n u ch nh k h n tr n l n đ u (đ i v i KH lƠ doanh nghi p, t ch c t ch c tín d ng ph i có h s đánh giá KH v kh n ng tr n đ y đ n g c vƠ lƣi k h n đ c) Nhóm (N d c u ch nh l n đ u); i tiêu chu n) bao g m: - Các kho n n h n t 91 ngƠy đ n 180 ngƠy; - Các kho n n c c u l i th i h n tr n l n đ u, tr kho n n u ch nh k h n tr n l n đ u phơn lo i vƠo nhóm theo quy đ nh t i i m b Kho n nƠy; - Các kho n n đ c mi n ho c gi m lƣi KH không đ kh n ng tr lƣi đ y đ theo h p đ ng tín d ng; d) Nhóm (N nghi ng ) bao g m: - Các kho n n h n t 181 ngƠy đ n 360 ngƠy; - Các kho n n c c u l i th i h n tr n l n đ u h n d h n tr n đ c c c u l i l n đ u; - Các kho n n c c u l i th i h n tr n l n th hai; đ) Nhóm (N có kh n ng m t v n) bao g m: - Các kho n n h n 360 ngƠy; i 90 ngƠy theo th i - Các kho n n c c u l i th i h n tr n l n đ u h n t 90 ngƠy tr lên theo th i h n tr n đ c c c u l i l n đ u; - Các kho n n c c u l i th i h n tr n l n th hai h n theo th i h n tr n đ c c c u l i l n th hai; - Các kho n n c c u l i th i h n tr n l n th ba tr lên, k c ch a b h n ho c đƣ h n; - Các kho n n khoanh, n ch x lỦ; Các kho n n đ n ng m t v n đ c phơn lo i lƠ N d i tiêu chu n, N nghi ng vƠ N có kh c coi lƠ n x u Các kho n n đ c phơn lo i vƠo th i m cu i m i quỦ cho ba quỦ đ u n m vƠ vƠo ngƠy 30 tháng 11 cho quỦ b n n m tƠi 2.ăT ăl ătríchăl păd ăphòngăc ăth ăđ iăv iăn mă(5)ănhómăn : D phòng c th đ theo t l t c trích l p r i ro tín d ng thu n c a kho n cho vay ng ng v i t ng nhóm nh sau: a) Nhóm 1: 0%, b) Nhóm 2: 5%, c) Nhóm 3: 20%, d) Nhóm 4: 50% đ) Nhóm 5: 100% Riêng đ i v i kho n n khoanh ch Chính ph x lỦ, t ch c tín d ng trích l p d phòng c th theo kh n ng tƠi c a t ch c tín d ng D phòng chung đ c trích l p đ d phòng cho nh ng t n th t ch a đ c xác đ nh trình phơn lo i n vƠ trích l p d phòng c th vƠ tr h p t ch c tín d ng g p khó kh n v tƠi ch t l ng ng kho n n suy gi m Theo đó, Ngơn hƠng ph i th c hi n trích l p vƠ trì d phòng chung b ng 0,75% t ng giá tr kho n n , kho n b o lƣnh, ch p nh n toán vƠ cam k t cho vay không h y ngang vô u ki n vƠ có th i m th c hi n c th đ phơn lo i t nhóm đ n nhóm c D phòng đ c ghi nh n nh m t kho n chi phí báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh riêng vƠ đ c s d ng đ x lỦ kho n n x u Ngơn hƠng ph i thƠnh l p H i đ ng X lỦ r i ro đ x lỦ kho n n x u n u nh chúng đ c phơn lo i vƠo nhóm 5, ho c n u KH vay lƠ pháp nhơn gi i th , phá s n, ho c lƠ cá nhơn b ch t ho c m t tích PH L C B NGăKH OăSỄT M Că ăHĨIăLọNG C AăKHỄCHăHĨNGăV ăHO Tă C P TệNăD NGăT I NHTMCPă NG UăT ăVĨăPHỄTăTRI NăVI TăNAMăậ CHI NHÁNH ỌNGă NGăNAI Xin chào Quý khách, Tôi Ph m Th Trà My – H c viên cao h c Khóa 22, ngành Ngân hàng, tr ng i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh Hi n th c hi n luân v n t t nghi p v i đ tài: “Gi i pháp nâng cao ch t l ng tín d ng t i Ngân hàng TMCP nhánh ông u T Phát Tri n Vi t Nam – Chi ng Nai” nh m tìm hi u th c tr ng ch t l gi i pháp nâng cao ch t l ng tín d ng đ a ng tín d ng t i Ngân hàng TMCP Tri n Vi t Nam – Chi nhánh ông u T Phát ng Nai (hay g i BIDV ông ng Nai), góp ph n đem đ n m t d ch v an toàn, hi u qu đem l i s th a mãn nhu c u cao cho Quý khách Tôi xin kính g i Quý khách B ng kh o sát nh m tìm hi u ý ki n c a Quý khách v ch t l d ng c a BIDV ông ng ph c v u nh c m ho t đ ng c p tín ng Nai trình Quý khách giao d ch t i Tôi r t mong Quý khách có th dành th i gian đ cho ý ki n v v n đ d i m t cách khách quan trung th c nh t Tôi xin cam đoan k t qu kh o sát ch nh m m c đích ph c v nghiên c u, h c t p Nh ng ph n h i c a Quý khách r t có giá tr cho nghiên c u mang l i ý ngh a h t s c to l n cho BIDV ông ng Nai R t mong nh n đ c s c ng tác nhi t tình t Quý khách Câu 1: Lý Quý khách ch n BIDV ông m t ho c nhi u ph ng Nai đ giao d ch? (có th ch n ng án) BIDV lƠ ngơn hƠng l n đ a bƠn S n ph m, d ch v đa d ng Chính sách ch m sóc khách hàng vƠ h u mƣi t t a m giao d ch thu n ti n cho l i Nhơn viên ph c v t n tình, chu đáo Nhơn viên gi i nghi p v , x lỦ tình hu ng t t Th i gian x lỦ giao d ch nhanh Th t c đ n gi n Lƣi su t c nh tranh Phí th p LỦ khác: Câu 2: Quý khách t ng s d ng d ch v tín d ng t i BIDV ông ng Nai hay ch a? R i Ch a N u cơu tr l i lƠ “R i”, QuỦ khách vui lòng ti p t c tr l i cơu ti p theo N u QuỦ khách tr l i “Ch a”, xin vui lòng ng ng tr l i B ng kh o sát t i đơy Câu 3: Quý khách s d ng d ch v tín d ng t i BIDV ông ng Nai đ c bao lâu? D i1n m T 1–3n m T 3–5n m Trên n m Câu 4: Lý Quý khách ch n BIDV (có th ch n m t ho c nhi u ph ông ng Nai đ xin c p tín d ng gì? ng án) Thu n ti n l i Th t c, gi y t đ n gi n i u ki n c p tín d ng đ n gi n S n ph m tín d ng đa d ng, phù h p v i nhu c u Lƣi su t c nh tranh h n so v i ngơn hƠng khác, có gói lƣi su t u đƣi cho m t s nhóm khách hƠng Gi i ngơn nhanh chóng Kh n ng t v n, ph c v vƠ ch m sóc khách hƠng t t LỦ khác: Câu 5: Xin quý khách vui lòng cho bi t m c đ hài lòng c a v ho t đ ng c p tín d ng c a BIDV ông TT 4 ng Nai hi n N iădung Không hài lòng Ít hài lòng Bình th ng Hài lòng R tăhƠiă lòng I S n ph m tín d ng S đa d ng c a s n ph m tín d ng Lƣi su t c p tín d ng Phí d ch v Th i h n c p tín d ng II Quy trình tín d ng i u ki n c p tín d ng H s , th t c xin c p tín d ng Th i gian x lỦ h s Th i gian gi i ngơn Tính linh ho t c a ngơn hƠng vi c ti p nh n h s , ch ng t gi i ngơn, nh n n , tr n c a khách hƠng Tính linh ho t, h tr c a ngơn hƠng tr ng h p khách hƠng c n c p tín d ng g p III Nhân viên tín d ng Kh n ng t v n vƠ h tr c a nhơn viên Thái đ ph c v c a nhơn viên Tính linh ho t, nh y bén c a nhơn viên tín d ng gi i quy t tình hu ng Hình th c tác phong c a nhơn viên o đ c ngh nghi p c a nhơn viên IV Khác Chính sách h tr c a ngơn hƠng khách hƠng g p khó kh n vi c tr n g c lãi vay Tính b o m t thông tin c a khách hƠng C s v t ch t hi n đ i, thu n ti n Câu 6: Theo Quý khách, BIDV ông ng Nai c n th c hi n nh ng đ đem đ n s th a mãn cao nh t cho khách hàng v ho t đ ng tín d ng t i Chi nhánh? (có th ch n m t ho c nhi u ph ng án) Th i h n c p tín d ng c n linh ho t h n Gi m lƣi su t cho vay đ t ng tính c nh tranh Th t c c p tín d ng c n đ n gi n h n Th i gian gi i quy t c p tín d ng c n đ c rút ng n Nhơn viên c n t n tình, ni m n v i khách hƠng h n Tác phong nhơn viên c n l ch s vƠ chuyên nghi p h n Nhơn viên c n đ c đƠo t o b i d ng chuyên môn nghi p v th ng xuyên Ki m tra, giám sát, k lu t nghiêm nhơn viên thi u đ o đ c ngh nghi p Nơng cao c s v t ch t, trang thi t b hi n đ i, ph c v khách hƠng đ c nhanh chóng Tính b o m t thông tin c a khách hƠng Th c hi n t t v n đ gi i quy t th c m c, u n i Góp Ủ khác: Câu 7: N u Quý khách có nhu c u c p tín d ng t ch n BIDV ông ng lai, quý khách có ng Nai? Ti p t c T m ng ng Chuy n sang ngơn hƠng khác Không có Ủ ki n Câu 8: Khi có nhu c u c p tín d ng t ông ng Nai, Quý khách s m t ph ng lai, n u không ch n BIDV u tiên ch n ngân hàng d i đây? (ch ch n ng án) Ngơn hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam (Vietcombank) Ngơn hƠng TMCP Công th ng Vi t Nam (Vietinbank) Ngơn hƠng Nông Nghi p vƠ Phát Tri n Nông Thôn Vi t Nam (Agribank) Ngơn hƠng TMCP Á Châu (ACB) Ngơn hàng TMCP An Bình (ABBank) Khác (nêu rõ):  M t s thông tin c a Quý khách Gi i tính: Nam N Tu i: D 30 – 40 i 30 T 40 – 50 Trình đ : Trên 50 THPT ho c th p h n ih c Ngh nghi p: TC – C Sau ih c Kinh doanh t Nhân viên v n phòng K s , ki n trúc s Bác s , y tá Công nhân, nông dân H u trí Khác Thu nh p trung bình tháng: D i tri u đ ng T 10-20 tri u đ ng T 5-10 tri u đ ng Trên 20 tri u đ ng Xin chân thành c m n s h p tác giúp đ c a Quý khách! PH L C K TăQU ăKH OăSỄTăKHỄCHăHĨNGăC AăBIDVă ỌNGă NGăNAI S phi u phát ra: 300 S phi u thu v : 256 S phi u h p l : 180 Lý khách hàng ch năBIDVă ôngă Lý ch n BIDVă ôngă TT BIDV ông ngăNaiăđ ăgiaoăd ch: ngăNai đ ăgiaoăd ch Frequency Percent ng Nai lƠ ngơn hƠng l n đ a bƠn 144 80,0% S n ph m, d ch v đa d ng 94 52,2% Chính sách ch m sóc khách hàng vƠ h u mƣi t t 40 22,2% 130 72,2% a m giao d ch thu n ti n cho l i Nhơn viên ph c v t n tình, chu đáo 68 37,8% Nhơn viên gi i nghi p v , x lỦ tình hu ng t t 64 35,6% Th i gian x lỦ giao d ch nhanh 54 30,0% Th t c đ n gi n 36 20,0% Lƣi su t c nh tranh 87 48,3% 10 Phí th p 78 43,3% 2.ăTh iăgianăKH s ăd ngăd chăv ătínăd ngăt iăBIDVă ôngă TT Th iăgianăs ăd ngăd chăv ătínăd ng D i1n m ngăNai: Frequency Percent 22 12,22% T 1–3n m 94 52,22% T 3–5n m 40 22,22% Trên n m 24 13,33% 180 100,0% T ngăc ng Lý KH ch năBIDVă ôngă TT LỦădoăch năBIDVă ôngă ngăNai đ ăxinăc pătínăd ng: ngăNai đ ăxinăc pătínăd ng Frequency Percent Thu n ti n l i 78 43,3% Th t c, gi y t đ n gi n 33 18,3% 24 13,3% 87 48,3% i u ki n c p tín d ng đ n gi n S n ph m tín d ng đa d ng, phù h p v i nhu c u Lƣi su t c nh tranh h n so v i ngơn hàng khác, có gói lƣi su t u đƣi cho m t s nhóm khách hƠng 91 50,6% Gi i ngơn nhanh chóng 73 40,6% Kh n ng t v n, ph c v vƠ ch m sóc khách hƠng t t 64 35,6% M că đ ă hƠiă lòngă c aă mìnhă v ă ho tă đ ngă c pă tínă d ngă c aă BIDVă ôngă ngăNaiăhi nănay: TT 4 N iădung I S n ph m tín d ng S đa d ng c a s n ph m tín d ng Lƣi su t c p tín d ng Phí d ch v Th i h n c p tín d ng II Quy trình tín d ng i u ki n c p tín d ng H s , th t c xin c p tín d ng Th i gian x lỦ h s Th i gian gi i ngơn Tính linh ho t c a ngơn hƠng vi c ti p nh n h s , ch ng t gi i ngơn, nh n n , tr n c a khách hƠng Tính linh ho t, h tr c a ngơn hƠng tr ng h p khách hƠng c n c p tín d ng g p III Nhân viên tín d ng Kh n ng t v n vƠ h tr c a nhơn viên Thái đ ph c v c a nhơn viên Tính linh ho t, nh y bén c a nhơn viên tín d ng gi i quy t tình hu ng Hình th c tác phong c a nhơn viên o đ c ngh nghi p c a nhơn viên IV Khác Chính sách h tr c a ngơn hƠng khách hƠng g p khó kh n vi c tr n g c vƠ lƣi vay Tính b o m t thông tin c a khách hƠng C s v t ch t hi n đ i, thu n ti n Không hài lòng Ít hài lòng Bình th ng Hài lòng R tăhƠiă lòng 2,2% 5,6% 4,4% 3,3% 10,0% 17,8% 19,4% 48,9% 35,6% 33,3% 43,3% 31,1% 43,3% 39,4% 32,2% 15,6% 8,9% 3,9% 0,6% 1,1% 8,3% 12,2% 8,3% 1,1% 39,4% 41,1% 33,3% 17,8% 33,3% 32,2% 40,0% 35,0% 14,4% 11,1% 16,7% 42,2% 4,4% 3,3% 1,7% 3,9% 2,8% 31,1% 41,7% 23,3% 1,1% 5.0% 22,2% 43.9% 26.7% 2.2% 6,7% 8,3% 22,8% 35,0% 55,0% 30,6% 12,2% 18,3% 3,3% 7,8% 6,1% 38,3% 31,7% 18,3% 5,6% 0% 1,7% 6,7% 17,2% 36,7% 50,0% 41,1% 30,6% 15,6% 0,6% 7,2% 17,8% 45,6% 22,2% 7,2% 0% 5,0% 7,2% 17,2% 30,6% 38,9% 40,6% 30,6% 21,7% 8,3% Theo KH, nh ngăđi măBIDVă ôngă ngăNaiăc năc iăthi n: N i dungăc năth căhi n Frequency Percent Gi m lƣi su t cho vay đ t ng tính c nh tranh 53 29,4% Th i h n c p tín d ng c n linh ho t h n 80 44,4% Th t c c p tín d ng c n đ n gi n h n 130 72,2% Th i gian gi i quy t c p tín d ng c n đ c rút ng n 156 86,7% Nhơn viên c n t n tình, ni m n v i khách hƠng h n 119 66,1% Tác phong nhân viên c n l ch s vƠ chuyên nghi p h n 36 20,0% Nhơn viên c n đ c đƠo t o b i d ng chuyên môn 59 32,8% nghi p v th ng xuyên Ki m tra, giám sát, k lu t nghiêm nhơn viên thi u 21 11,7% đ o đ c ngh nghi p Nơng cao c s v t ch t, trang thi t b hi n đ i, ph c v 28 15,6% khách hƠng đ c nhanh chóng Tính b o m t thông tin c a khách hƠng 22 12,2% Th c hi n t t v n đ gi i quy t th c m c, u n i 103 57,2% TT 10 11 Nhu c uăc pătínăd ngătrongăt ngălai c aăKH t i BIDVă ôngă T mă ng ng 11% Ti păt c Nhuăc uăc pătínăd ngăt ngălai 62% Khiăcóănhuăc uăc pătínăd ngătrongăt n uăkhôngăch n BIDVă ôngă TT Chuy nă NH khác 22% ngăNai: Không ý ki n 5% ngălai,ăngơnăhƠngămà KH s ăch nă ngăNai: Ngân hàng T ăl Ngân hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam (Vietcombank) 32% Ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam (Vietinbank) 21% Ngân hàng Nông Nghi p vƠ Phát Tri n Nông Thôn Vi t Nam (Agribank) 31% Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 8% Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) 6% Khác 2% T ng c ng 100% [...]... t Nam – Chi nhánh ông - Ch ng: ng tín d ng c a ngơn hƠng th ng tín d ng t i NHTMCP ng m i u t vƠ Phát tri n ng Nai ng 3: M t s gi i pháp nơng cao ch t l u t vƠ Phát tri n Vi t Nam – Chi nhánh ông ng tín d ng t i Ngân hàng TMCP ng Nai 3 CH NGă1: T NG QUAN V CH TăL HĨNGăTH 1.1 Ch tăl Ch t l c u ng NGăM I ng tín d ng c a ngơnăhƠngăth 1.1.1 Khái ni m ch tăl NG TÍN D NG C A NGÂN ngăm i ng tín d ng và nâng. .. ng tín d ng, ng tín d ng c a ng tín d ng và bài i chu n t i M n m 2007, ng tín d ng luôn lƠ nhi m v vƠ chi n c quan tr ng c a các NHTM trong vi c đ m b o an toƠn vƠ hi u qu ho t đ ng, góp ph n thúc đ y kinh t phát tri n 20 CH NGă2: TH C TR NG CH TăL NG TÍN D NG T I NHTMCP UăT ăVĨăPHỄTăTRI N VI T NAM - CHI NHÁNH ỌNGă 2.1 Gi i thi u chung v NHTMCP nhánh ôngă NG NAI uă T ă và Phát Tri n Vi t Nam - Chi. .. nh h u t vƠ Phát tri n Vi t Nam- Chi ng t i ch t l nhánh, t đó đ xu t các gi i pháp nh m nơng cao ch t l ông 3 ng Nai iăt ng và ph m vi nghiên c u ng tín d ng t i Chi ng tín d ng t i BIDV 2 it - ng nghiên c u: ch t l ng tín d ng t i BIDV ông Ph m vi nghiên c u: BIDV ông 4 Ph Ng ng Nai ng Nai giai đo n t n m 2011-2014 ng pháp nghiênăc u i vi t thu th p s li u th ng kê, báo cáo v tình hình tín d ng trong... ông ng Nai PGD Long Bình Tơn c ng đ ng Nai có 03 chi nhánh: Nai Trong đó, BIDV c thƠnh l p c nơng c p thƠnh chi nhánh c p 1 vƠo ngƠy 09/10/2006, nay thành chi nhánh c p I vƠo n m 2010, nay đ Hi n t i t nh c ông c đ i tên lƠ BIDV Nam ng Nai, Nam ng Nai vƠ ng Nai, tr s chính t i s 19, đ c nơng c p ng Nai ông ng ng Nguy n An 22 Ninh, Khu Ph c H i, th tr n Long ThƠnh, huy n Long ThƠnh, t nh ng Nai, có... và Phát Tri n Vi t Nam - Chi ng Nai 2.1.1 S hình thành và phát tri n c a NHTMCP uăT và Phát Tri n Vi t Nam NHTMCP u T vƠ Phát Tri n Vi t Nam đ c thƠnh l p ngƠy 26/4/1957 v i tên g i đ u tiên là Ngơn hƠng Ki n thi t Vi t Nam T n m 1981-1989, đ i tên là Ngân hàng u t vƠ Xơy d ng Vi t Nam T n m 1990 đ n 27/04/2012, ti p t c đ i tên m i lƠ Ngơn hƠng u t vƠ Phát tri n Vi t Nam (BIDV) T 27/04/2012 đ n nay,... H i đ ng B tr Vi t Nam đ Ngơn hƠng u t vƠ xơy d ng Vi t Nam Tháng 11-1990, ng có quy t đ nh chuy n Ngơn hƠng c đ i tên thƠnh Ngơn hƠng nhánh Ngơn hƠng u t vƠ Xơy d ng u t vƠ Phát tri n u t vƠ Phát tri n u t vƠ xơy d ng u t vƠ Phát tri n Vi t Nam Do đó, Chi ng Nai c ng đƣ đ c đ i tên lƠ Chi nhánh ng Nai T i th i đi m đó, chi nhánh Ngơn hƠng ng Nai có hai PGD tr c thu c lƠ: PGD Long ThƠnh (huy n Long... ch n đ tƠi: “GI I PHÁP NỂNG CAO CH T L NG TệN D NG T I NGỂN HÀNG TMCP VÀ PHÁT TRI N VI T NAM - CHI NHÁNH ÔNG UT NG NAI đ lƠm lu n v n t t nghi p, lƠ đ tƠi mang tính khoa h c, th c ti n vƠ c n thi t nh t lƠ trong giai đo n hi n nay 2 M c tiêu nghiên c u Lu n v n nƠy t p trung nghiên c u, phơn tích, đánh giá th c tr ng ho t đ ng tín d ng vƠ ch t l nhánh ông ng tín d ng t i NHTMCP ng Nai, tìm ra các nhơn... 2011 – 2014 t i BIDV ông ng Nai, qua đó s d ng ph t , so sánh, phân tích d a trên các ch tiêu đ nh l ng vƠ đ nh tính đ đ a ra nh ng nh n xét, đánh giá v th c tr ng ho t đ ng tín d ng nói chung, ch t l nói riêng t i Chi nhánh T th c tr ng trên, ng thi t th c nh m nơng cao ch t l ng pháp mô ng tín d ng i vi t c ng đ a ra các gi i pháp ng tín d ng t i Chi nhánh 5 Ý ngh aăkhoaăh c và th c ti n c aăđ tài -... phát tri n d ch v ngơn hƠng tiên ti n, BIDV liên t c gi v trí hƠng đ u Vietnam ICT Index (ch s s n sƠng cho phát tri n vƠ ng d ng c ng ngh thông tin) t n m 2007 đ n nay vƠ n m trong TOP 10 CIO (lƣnh đ o Công ngh Thông tin) tiêu bi u c a Khu v c ông D ng n m 2009 vƠ Khu v c ông Nam Á n m 2010 2.1.2 S hình thành và phát tri n c a NHTMCP Nam ậ Chi nhánh ôngă uăT và Phát Tri n Vi t ng Nai N m 1977, Chi. .. h ng tín d ng c a NHTM ng t i ch t l ng tín d ng c a NHTM Ta có th chia thành ba nhóm: nhóm nhơn t thu c v ngơn hƠng, nhóm nhơn t thu c v KH, và nhóm nhơn t thu c v môi tr ng 1.1.3.1 Nhómănhơnăt ăthu căv ngân hàng Nhóm nhơn t thu c v ngơn hƠng lƠ nh ng nhơn t thu c v b n thơn, n i t i ngân hàng, nh h ng t i ch t l ng tín d ng c a ngơn hƠng, bao g m các nhơn t sau:  Chính sách tín d ng c a ngân hàng ... ăVĨăPHỄTăTRI N VI T NAM - CHI NHÁNH ỌNGă 2.1 Gi i thi u chung v NHTMCP nhánh ôngă NG NAI uă T ă Phát Tri n Vi t Nam - Chi ng Nai 2.1.1 S hình thành phát tri n c a NHTMCP uăT và Phát Tri n Vi t Nam NHTMCP... t đ ng tín d ng vƠ ch t l nhánh ông ng tín d ng t i NHTMCP ng Nai, tìm nhơn t nh h u t vƠ Phát tri n Vi t Nam- Chi ng t i ch t l nhánh, t đ xu t gi i pháp nh m nơng cao ch t l ông ng Nai iăt... ăho tăđ ng tín d ngăt iăNHTMCPă Vi t Nam - Chi Nhánh ôngă uăT ăvƠ Phát Tri nă ng Nai 24 2.3.ăK tăqu ăho tăđ ngăkinhădoanhăchungăc aăNHTMCPă Vi t Nam - Chi Nhánh ôngă ng Nai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đồng nai , Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đồng nai , Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh đông đồng nai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay