Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện thạch thất, thành phố hà nội

119 1,492 21
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2015, 17:53

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN THỊ HỒNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY Hà Nội – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2015 Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Thị Hồng LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Hồng Thúy, người tận tình giúp đỡ, bảo có ý kiến đóng góp quý báu giúp em hoàn thành khóa luận này,đặc biệt phương pháp tác phong làm việc Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy,Cô anh, chị cán bộ-nhân viênKhoa Tài Chính - Ngân hàng, Trường ĐH Kinh Tế, ĐH Quốc Gia Hà Nội tạo điều kiện thuận lợicả kiến thức lẫn trang thiết bị cần thiết em hoàn thành khóa luận Đồng thời cảm ơn gia đình bạn bè động viên giúp đỡ em trình thực công việc Với hiểu biết kinh nghiệm làm việc non trẻ tron ngành Kho Bạc nói riêng Tài nói chung nên luận văn tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến quý báu từThầy, Cô bạn bè Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2015 Học viên Nguyễn Thị Hồng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ 10 MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Bố cục luận văn Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHITHƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận kiểm soát chi thường xuyên NSNN .7 1.2.1 Một số vấn đề chi thường xuyên NSNN 1.2.1.1 Khái niệm chi thường xuyên NSNN .7 1.2.1.2 Đặc điểm chi thường xuyên NSNN .9 1.2.1.3 Nội dung chi thường xuyên NSNN .10 1.2.1.4 Hình thức chi trả khoản chi thường xuyên NSNN 12 1.2.1.5 Phương thức chi trả khoản chi thường xuyên 13 1.2.2 Kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN .15 1.2.2.1.Khái niệm, đặc điểm kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN 15 1.2.2.2 Mục tiêu kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN .16 1.2.2.3 Nguyên tắc kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN 17 1.2.2.4 Quy triǹ h kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN 18 1.2.2.5 Công cụ kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN 24 1.2.2.6 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN 25 1.2.2.7 Trách nhiệm quyền hạn quan, đơn vị việc kiểm soát chi thường xuyên NSNN 32 1.2.2.8 Tiêu chí đánh giá hiệu kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN 35 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Tổng quan phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 37 2.2 Phương pháp thu thập liệu 37 2.3 2.2.1 Địa điểm thời gian thực nghiên cứu 37 2.2.2 Thu thập liệu 37 Phương pháp xử lý liệu 40 2.3.1 Sử dụng phương pháp thống kê mô tả 40 2.3.2 Sử du ̣ng phương pháp phân tích 41 2.3.3 Sử du ̣ng phương pháp tổ ng hơ ̣p 41 2.3.4 Sử du ̣ng phương pháp so sánh 42 2.3.5 Phương pháp khác 44 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚCTẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚCHUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 45 3.1 Giới thiê ̣u chung về KBNN Tha ̣ch Thấ t .45 3.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội Huyê ̣n Tha ̣ch Thấ t 45 3.1.2 Khái quát KBNN Thạch Thất 47 3.2 Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất 50 3.2.1 Tổ chức máy kiểm soát chi thường xuyên 50 3.2.2 Khái quát tình hình chi NSNN KBNN Thạch Thất 52 3.2.2.1 Tổng chi NSNN 52 3.2.2.2 Chi Thường xuyên NSNN 54 3.2.3 Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất .58 3.2.3.1 Quy trình kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất 58 3.2.3.2 Nội dung kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất 62 3.3 Đánh giá kết kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất 78 3.3.1 Kết đạt 78 3.3.2 Hạn chế bất cập 82 3.3.2.1 Hạn chế thực quy trình giao dịch cửa 82 3.3.2.2 Vấn đề kiểm soát chi thường xuyên NSNN theo dự toán .83 3.3.2.3 Hạn chế trình độ lực chuyên môn cán tài chính-kế toán đơn vị sử dụng ngân sách .84 3.3.2.4 Vấn đề ý thức chấp hành quy định chi NSNN đơn vị sử dụng NSNN .84 3.3.2.5 Hạn chế chế kiểm soát chi thường xuyên NSNN theo khoản mục đầu vào 85 3.3.2.6 Hạn chế phối hợp đơn vị liên quan công tác kiểm soát chi NSNN 86 3.3.2.7 Vấn đề triển khai toán chuyển khoản .86 3.3.3 Nguyên nhân 87 3.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 87 3.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan .89 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 91 4.1 Mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất 91 4.2 Giải pháp khắc phục hạn chế kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất 92 4.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán KBNN Thạch Thất 92 4.2.2 Hoàn thiện, nâng cao hiệu hoạt KBNN Thạch Thất 93 4.2.3 Hoàn thiện quy trình cửa kiểm soát chi thường xuyên 95 4.2.4 Tăng cường kiểm soát chi NSNN theo dự toán .96 4.2.5 Đồng bộ, triệt để thực toán chuyển khoản 97 4.2.6 Tăng cường phối hợp quan, đơn vị tham gia công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN 98 4.2.7 Tổ chức nghiên cứu, phát triển áp dụng thí điểm quy trình kiểm soát chi theo kết đầu 99 4.3 Kiến nghị tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất 101 4.3.1 Kiến nghị hoàn thiện quy định lĩnh vực kiểm soát chi thường xuyên NSNN 101 4.3.2 Kiến nghị hoàn thiện phương thức kiểm soát chi thường xuyên 102 4.3.3 Kiến nghị đội ngũ cán tài – kế toán đơn vị .103 KẾT LUẬN 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Trong luận văn có sử dụng số từ ngữ viết tắt sau: STT Ký hiệu Nguyên nghĩa NSNN Ngân sách Nhà nước KBNN Kho bạc Nhà nước UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân NSTW Ngân sách Trung ương TW Trung ương MLNS Mục lục ngân sách TABMIS NHTM Ngân Hàng Thương Mại 10 TKTG Tài khoản tiền gửi 11 TSCĐ Tài sản cố định 12 Tp Thành phố 13 CTMTQG Chương trình mục tiêu quốc gia 14 XDCB Xây dựng Treasury and budget management information system Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Chi NSNN KBNN Thạch Thất giai đoạn 2012-2014 52 Bảng 3.2 Chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất giai đoạn 2012-2014 54 Bảng 3.3 Cơ cấu chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất giai đoạn 2012-2014 56 Bảng 3.4 Thực trạng chi toán cá nhân qua KBNN Thạch Thất giai đoạn 2012-2014 66 Bảng 3.5 Thực trạng chi nghiệp vụ chuyên môn qua KBNN Thạch Thất giai đoạn 2012-2014 70 Bảng 3.6 Thực trạng chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ qua KBNN Thạch Thất giai đoạn 2012-2014 74 Bảng 3.7 Từ chối chi qua KBNN Thạch Thất giai đoạn 2012-2014 77 Trang DANH MỤC HÌNH VẼ Nội dung STT Hình Trang Hình 1.1 Quy trình giao dịch cửa KBNN 18 Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức KBNN Huyện Thạch Thất 48 Hình 3.2 Sơ đồ tổ chức máy kiểm soát chi thường xuyên 50 Hình 3.3 Quy trình kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất 58 - Hoàn thiện lại Quy trình giao dịch “ Một cửa” Trong công tác triển khai thực Quy trình giao dịch cửa, đề nghị KBNN Trung Ương cần nghiên cứu, tham khảo từ kết thực tế từ KBNN toàn quốc để ban hành Quy trình thực hợp lý mặt thời gian để cán thực giải công việc cách hiệu thuận tiện cho khách hàng giao dịch Hai là, đại hóa công nghệ toán Thực đề án không dùng tiền mặt theo Quyết định số 291/2006/QĐTTg ngày 29/12/2006 Chính phủ, KBNN triển khai nghiên cứu đề án toán không dùng tiền mặt nội hệ thống KBNN theo hướng chuyển giao dần công tác sang cho hệ thống ngân hàng thương mại đảm nhận Tuy nhiên thực tế KBNN có nhiềucác khoản chi NSNN tiền mặt chi khác cấp tạm ứng cho đơn vị chi hoạt động, KBNN Trung Ương cần nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành văn hướng dẫn quản lý cam kết chi NSNN theo hướng: Quy định quản lý nhà cung cấp, nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho khu vực công phải có tài khoản ngân hàng để thực toán chi trả chuyển khoản; nhà cung cấp tài khoản ngân hàng KBNN, đơn vị giao dịch với KBNN đề nghị chi tiền mặt KBNN cấp séc cho đơn vị đến ngân hàng lĩnh tiền; hình thức trên, cần khảo sát nghiên cứu xây dựng quy trình chi trả cho nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ qua thẻ ATM (thẻ toán tổ chức) Cần nâng cao dịch vụ hệ thống ngân hàng cho đáp ứng tốt nhu cầu toán đơn vị phù hợp với tiến trình cải cách đất nước Ba là, đẩy nhanh tiến trình đại hóa KBNN Hiện đại hóa công nghệ KBNN điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt độngcủa KBNN nói chung chế kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN nói riêng Hiện ngành Tài vận hành hệ thống TABMIS giai đoạn hoàn thiện đáp ứng phần thông tin nhanh nhạy, ổn định từ trung ương đến sở truyền tải 94 thông tin hoạt động cần thiết, phục vụ công tác quản lý, điều hành Tuy nhiên nhiều bất cập cần phải hoàn thiện : đường truyền, thiết bị quan Tài Kho Bạc chưa đồng bộ, nên đôi lúc xảy tình trạng Kho bạc truy vấn số dư, Tài báo nhập; Tài đăng nhập chương trình không đươc, Kho bạc đăng nhập bình thường Vì điều kiện cho phép, cần hoạch định bước thích hợp để đẩy nhanh tốc độ tin học hóa hệ thống KBNN sở đồng Tài chính, Kho bạc đơn vị sử dụng ngân sách Bốn là, tăng cường trang thiết bị tài sản phương tiện làm việc KBNN Hà Nội cần xem xét trang bị thêm cho đơn vị số máy móc để phục vụ cho công tác trang bị thêm số máy tính mới, đại thay máy tính cũ đăng nhập vào chương trình chậm đến hạn lý làm ảnh hưởng đến tiến độ làm việc đội ngũ cán công chức 4.2.3 Hoàn thiện quy trình cửa kiểm soát chi thƣờng xuyên Ngành tài nói chung KBNN nói riêng cần khảo sát thực tế, thu thập ý kiến, phản ánh tình hình thực chế cửa kiểm soát chi thường xuyên NSNN từ KBNN địa phương nơi thực quy trình, tham khảo thêm ý kiến đơn vị khách hàng tới KBNN giao dịch để đúc rút kinh nghiệm ban hành quy trình hợp lý hơn, phù hợp với thực tế thực hệ thống KBNN nói chung KBNN sở Quy trình cửa nên cải tiến việc phân định kế toán toán kế toán kiểm soát chi, cho phép việc kế toán viên thực hai nhiệm vụ này, đặc biệt đơn vị KBNN có lực lượng đội ngũ cán ít, cán phải kiêm nhiệm nhiều công việc lúc Mặt khác,theo lộ trình đại hoá KBNN, tương lai, KBNN không thực giao dịch tiền mặt, vậy, việc khách hàng đến giao dịch với kế toán kiểm soát chi, nhận kết toán từ kế toán đảm bảo nguyên tắc cửa kiểm soát, toán khoản chi NSNN Quy trình nên quy định chuyển trách nhiệm lập Phiếu giao nhận chứng từ kế toán viên lập sang cho khách hàng Kế toán viên nhận 95 chứng từ đánh dấu xác nhận chứng từ nhận ghi thêm hồ sơ chứng từ cần bổ sung thêm Như giảm công việc cho kế toán viên đẩy nhanh quy trình kiểm soát, toán khoản chi thường xuyên NSNN 4.2.4 Tăng cƣờng kiểm soát chi NSNN theo dự toán Kiểm soát chi theo dự toán duyệt dựa phương thức cấp phát NSNN theo dự toán chi giao cho đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mà đơn vị phải thực năm ngân sách Căn dự toán NSNN giao yêu cầu chi tiêu, thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN định chi kèm theo hồ sơ, chứng từ có liên quan gửi tới KBNN nơi giao dịch KBNN thực kiểm soát thấy phù hợp thực xuất quỹ NSNN toán cho đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ chuyển khoản cấp tiền mặt cho đơn vị để trả tới người thụ hưởng Việc kiểm soát chi NSNN theo dự toán mặt tạo tính chủ động cho đơn vị việc định chi tiêu từ nguồn kinh phí NSNN, mặt khác buộc đơn vị phải chấp hành nghiêm dự toán duyệt, tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu NSNN theo quy định Để phát huy hiệu hình thức kiểm soát chi NSNN theo dự toán, cần phải nâng cao chất lượng dự toán chi thực nghiêm túc việc xét duyệt dự toán chi NSNN Bên cạnh đó, song song với việc ban hành đầy đủ, đồng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu làm sở cho việc lập chấp hành dự toán chi NSNN cần phải tăng cường công tác tra, kiểm tra việc sử dụng vốn NSNN từ khâu lập dự toán, duyệt dự toán, phân bổ dự toán chấp hành chế độ chi tiêu, chấp hành việc báo cáo thường kỳ việc toán toán đơn vị thụ hưởng ngân sách Với hình thức cấp phát NSNN lệnh chi tiền, cần xác định rõ phạm vi đối tượng cấp phát khoản chi theo hình thức Cơ quan tài không sử dụng phương thức lệnh chi tiền để cấp phát khoản chi thường xuyên cho đơn vị dự toán Hạn chế tối đa khoản chi lệnh chi tiền trừ khoản chi cấp vốn cho doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức quan hệ thường xuyên với NSNN, chi trả nợ, viện trợ 96 khoản chi mang tính cấp thiết hay liên quan tới bí mật quốc gia Cần phải có quy định cụ thể khoản chi không cấp phát theo hình thức lệnh chi tiền đồng thời cho phép KBNN từ chối cấp phát toán quan tài dùng lệnh chi để cấp phát khoản chi không thuộc đối tượng áp dụng cho hình thức cấp phát 4.2.5 Đồng bộ, triệt để thực toán chuyển khoản Hoàn thiện chế toán không sử dụng tiền mặt khoản chi, chấp hành tốt quy định toán không dùng tiền mặt theo thông tưsố 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 Bộ tài Quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Tăng cường phương thức toán, mở rộng việc ứng dụng hình thức toán tiên tiến, khoa học toán điện tử, thẻ tín dụng, đồng thời phải quy định chặt chẽ hạn chế toán tiền mặt Áp dụng triệt để quy trình cấp phát trực tiếp từ đơn vị sử dụng ngân sách qua KBNN đến người cung cấp hàng hóa dịch vụ Thanh toán trực tiếp cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ, cá nhân thụ hưởng NSNN hình thức chuyển khoản vừa an toàn vừa giảm chi phí liên quan đến quản lý liền mặt nhưkiểm đếm, vận chuyển, bảo quản đồng thời, góp phần kiểm soát thu nhập cá nhân, hạn chế tiêu cực, lãng phí chi tiêu NSX Để làm tốt điều cần phải thực số vấn đề sau: Ban hành quy định cụ thể buộc tất cá nhân, đơn vị có đăng ký sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ phải mở tài khoản toán ngân hàng Đồng thời, cần quy định đơn vị sử dụng NSNN mua hàng hoá dịch vụ với số tiền mức bắt buộc phải mua người bán có tài khoản Ngân hàng Mở rộng toán qua tài khoản thẻ ATM tất khoản chi cho cá nhân lương, phụ cấp lương, tiền công lao động, học bổng, sinh hoạt phí… Để làm tốt điều này, cần có hỗ trợ cấp quyền địa phương việc quy định bắt buộc đơn vị có điều kiện phải thực toán 97 qua thẻ ATM Đồng thời, có biện pháp tác động đến hệ thống ngân hàng để mở rộng mạng lưới máy ATM tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng 4.2.6 Tăng cƣờng phối hợp quan, đơn vị tham gia công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN Trước hết cần nhận định rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm KBNN quan khác lĩnh vực kiểm soát chi thường xuyên Cơ quan tài chịu trách nhiệm kiểm soát chi suốt trình chi tiêu khâu xét duyệt dự toán, khâu theo dõi tiến độ chi tiêu để kịp thời đáp ứng cung cấp vốn, toán chi, kiểm soát khoản chi lệnh chi tiền, KBNN chủ yếu kiểm soát chi Đây khâu quan trọng nên Nhà nước cần ban hành đồng bộ, đầy đủ chế độ, định mức chi cụ thể làm đối chiếu để định xuất quỹ hay không xuất quỹ Trong công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN thực trình tự theo khâu kiểm soát trước, kiểm soát kiểm soát sau cấp phát Nhưng thực tế KBNN thực hai khâu đầu kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp chứng từ hồ sơ toán kiểm soát nội dung chi có đủ điều kiện cấp phát toán không, khâu kiểm soát sau cấp phát chưa thực Mặc dù kiểm soát sau quan trọng không kiểm soát trước kiểm soát toán, có kiểm soát sau biết chắn đơn vị sử dụng NSNN có sử dụng kinh phí mục đích, đối tượng không, có kiểm soát khoản chi mang lại hiệu đích thực, tránh tình trạng chi khống, chi sai mục đích, hợp lý hóa chứng từ hạn chế tượng tiêu cực khác xảy làm thất thoát lãng phí NSNN Do để thực tốt công tác kiểm soát sau, KBNN cần tích cực kết hợp với phòng tài ban ngành hữu quan tiến hành kiểm tra số đơn vị sử dụng NSNN có số chi lớn thành lập phận giám sát khoản chi đơn vị hay giao cho kế toán KBNN quản lý tài khoản đơn vị thực việc giám sát thực tế sử dụng Ngân sách đơn vị KBNN Thạch Thất cần tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ, chứng từ chi đơn vị sử dụng NSNN toán kịp thời khoản chi thường 98 xuyên đủ điều kiện toán Có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, chứng từ chi toán kịp thời khoản chi thường xuyên đủ điều kiện toán, tham gia phối hợp với quan tài quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền việc kiểm tra tình hình sử dụng NSNN có yêu cầu, xác định số thực chi qua KBNN đơn vị sử dụng NSNN, từ chối khoản chi không đối tượng, không đủ điều kiện theo qui định, tạm ứng toán chi trả theo yêu cầu quan tài cấp Ngoài ra, tăng cường việc truyền thông hướng dẫn việc thực quy định, sách công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN tới đơn vị sử dụng NSNN KBNN phải phát huy vai trò tích cực công tác kiểm soát chi NSNN , không thực tốt nghiệpvụ chuyên môn mà phải thực phổ biến cho đơn vị sử dụng NSNN quy định, chế độ, sách kiểm soát chi NSNN KBNN có thay đổi Việc truyền thông thực văn giấy, lập địa thư điện tử dùng chung cho tất đơn vị tới giao dịch để thuận tiện việc thông báo hướng dẫn đơn vị thực quy định 4.2.7 Tổ chức nghiên cứu, phát triển áp dụng thí điểm quy trình kiểm soát chi theo kết đầu Đây phương thức cấp phát NSNN tiên tiến theo Nhà nước không can thiệp vào việc sử dụng khoản kinh phí NSNN cấp cho quan đơn vị, mà quan tâm đến kết quả, hiệu sử dụng nguồn kinh phí đó, tức quan tâm đến kết đầu chương trình, mục tiêu quan có thẩm quyền phê duyệt Theo phương thức cấp phát này, từ lập dự toán, quan, đơn vị phải vào chức năng, nhiệm vụ giao; tiêu nhiệm vụ năm kế hoạch; chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu; dự toán kết thực nhiệm vụ giao năm trước để xây dựng dự toán chi năm kế hoạch Sau Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND giao dự toán NSNN, quan Nhà nước trung ương địa phương, đơn vị dự toán cấp tiến 99 hành phân bổ giao dự toán cho đơn vị thực phương thức cấp phát NSNN theo kết đầu Định kỳ, quan tài phối hợp với quan quản lý cấp đơn vị theo dõi, kiểm tra tình hình thực nhiệm vụ đơn vị Trường hợp phát đơn vị không bảo đảm thực công việc theo cam kết, KBNN phép tạm dừng cấp kinh phí cho đơn vị có biện pháp thu hồi phần kinh phí cấp Trong chế kiểm soát chất lượng “đầu ra”, ràng buộc chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu “đầu vào” thay tiêu chuẩn đánh giá hiệu chất lượng “đầu ra” Do đó, khắc phục hạn chế chế kiểm soát chi theo “đầu vào” nay; tăng cường tính chủ động, sáng tạo đơn vị sử dụng kinh phí NSNN cấp phù hợp với chủ trương cải cách thủ tục hành nước ta Tuy nhiên, để có chế kiểm soát vậy, trước hết Nhà nước cần phải quy định tiêu chuẩn hiệu loại hình đơn vị sử dụng NSNN Những khoản chi thường xuyên NSNN gắn liền với việc thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Vì thế, hiệu khoản chi phải xem xét dựa sở đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội nói chung Thực tế, vấn đề tương đối phức tạp muốn triển khai áp dụng chế Hiệu quản lý kiểm soát chi NSNN không đo tiêu định lượng mà phải xem xét tiêu định tính Ngoài ra, thực kiểm soát chi theo kết đầu ra, quyền tự chủ đơn vị sử dụng NSNN thực tối đa Việc giao toàn trách nhiệm quản lý tài cho thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN sau xem xét hiệu việc sử dụng số kinh phí đó, dễ phát sinh trường hợp lạm dụng số tiền tiết kiệm trình sử dụng kinh phí cấp để mưu lợi cho cá nhân chi tiêu lãng phí, gây thất thoát tiền, tài sản Nhà nước không đảm bảo số lượng, chất lượng công việc cam kết Vì vậy, trước đưa vào thực chế kiểm soát chi theo đầu ra, cần phải thực thí điểm số bộ, ban ngành số lĩnh vực định 100 Nhà nước, ngành có liên quan phải hướng dẫn hệ thống hóa đầy đủ tiêu chuẩn, định mức chi NSNN cấp, ngành, đầy đủ với tất khoản chi, phù hợp với thực tế địa phương Tiêu chuẩn, định mức giới hạn tối đa mức chi tiêu cho mục đích cụ thể đơn vị SDNS quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành, thước đo KBNN công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Nếu tiêu chuẩn, định mức không sát thực tế, eo hẹp không đáp ứng nhu cầu chi tiêu đơn vị dẫn đến khoản chi bị biến tướng, đơn vị tìm cách hợp lý hoá chứng từ Ngoài khoản chi tiêu chuẩn, định mức việc lập dự toán không chắn, xảy tình trạng chi vượt dự toán KBNN sở để kiểm soát chi thường xuyên NSNN, làm cho công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN chất lượng Do cần phải xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức 4.3 Kiến nghịtiếp tục hoàn thiện công tác kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN KBNN Thạch Thất 4.3.1 Kiến nghị hoàn thiện quy định lĩnh vực kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN Kiến nghị Chính phủrà soát lại thực tiễn ban hành, sửa đổi bổ sung kịp thời tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu làm cho việc xác định mức khoán chi đơn vị; tăng cường công tác thẩm tra, thẩm định để xác định mức độ tiết kiệm hay lãng phí việc sử dụng kinh phí năm trước làm sở cho việc xây dựng hệ số điều chỉnh (tăng, giảm) kinh phí khoán; quy định cụ thể thống hệ số điều chỉnh kinh phí khoán, phù hợp với loại hình quan, đơn vị trường hợp cụ thể; thường xuyên rà soát, phân loại, xếp nhằm xác định số lao động cần thiết khâu công việc cụ thể để xác định xác số biên chế khoán chi cho quan, đơn vị Phân định rõ vai trò, trách nhiệm quan, đơn vị trình quản lý, kiểm tra, kiểm soát đơn vị thực khoán chi khâu: Đơn vị thực khoán tự rà soát xác định lại nhu cầu lao động, bố trí lực lượng lao động phù hợp, hiệu quả, chủ tài khoản phải chịu trách nhiệm 101 khoản chi tiêu mình; quan tài cấp phối hợp với Bộ, ngành liên quan sở định mức, biên chế tối ưu để tính toán, xác định mức khoán phù hợp với loại hình đơn vị; KBNN thực kiểm tra, kiểm soát khoản chi theo đề nghị chủ tài khoản điều kiện chi theo quy định 4.3.2 Kiến nghị hoàn thiện phƣơng thức kiểm soát chi thƣờng xuyên Một là, kiến nghị Bộ Tài tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn kiểm soát chi Ngân sách hình thức chi theo dự toán từ KBNN Ban hành quy định cụ thể quy trình, thủ tục chi Ngân sách theo dự toán tiến tới chấm dứt hình thức Lệnh chi tiền, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị vừa đảm bảo quản lý Ngân sách cách hiệu quả, chặt chẽ Hai là, kiến nghị Bộ Tài rà soát, sửa đổi phương thức toán số khoản chi chủ yếu phù hợp với thực tế lĩnh vực kiểm soát chi thường xuyên điều kiện áp dụng chương trình TABMIS cụ thể: - Đối với khoản chi làm thêm giờ, theo quy định hành khoản chi không 200 giờ/năm, mẫu toán tiền đơn vị nghiệp công lập cột lũy kế toán năm nên Kho bạc kiểm soát số vượt so quy định Để khắc phục tình trạng cần ban hành mẫu toán có cột lũy kế toán năm TABMIS nên ràng buộc điều kiện toán với tinh thần vượt 200/giờ/người/năm chương trình cảnh báo - Đối với khoản chi mua sắm tài sản, công cụ, chi sửa chữa lớn tài sản cố định, cần có quy định cụ thể loại tài sản sau thời gian bảo hành, dùng năm, sửa chữa, trừ trường hợp bất khả kháng thiên tai gây hỏng hóc, đồng thời phải có quan chuyên môn kiểm định tài sản cần sửa, sửa chữa -Từng bước đưa dần nhà cung cấp hàng hóa cho khu vực công (công ty Nhà nước, đơn vị hạch toán hóa đơn đầu vào đầu ra) hình thành khung giá hàng hóa vào hệ thống quản lý TABMIS, có chế tài buộc nhà cung cấp cam kết giá bán phù hợp theo chế quản lý giá, từ đơn vị sử dụng Ngân sách quan hệ giao dịch sở đấu thầu, chọn nhà thầu theo quy định, có 102 hạn chế tối đa tình trạng mua hóa đơn thống giá toán thời gian tới 4.3.3 Kiến nghị đối vớiđội ngũ cán tài – kế toán đơn vị Như nêu phần thực trạng, mặt trình độ chuyên môn lực lượng cán tài - kế toán đơn vị sử dụng Ngân sách yếu Đặc biệt đơn vị cấp Xã ủy ban, trường Mầm non, Tiểu học, Trung học sở Hầu hết đơn vị sử dụng cán kiêm nhiệm, có thâm niên công tác lại không qua đào tạo quy Do đó, việc khuyến khích, đôn đốc chí cấp kinh phí cho đội ngũ cán có tiếp tục học tập, trau dồi chuyên môn cần thiết Việc đặt quy định trình độchuyên môn (văn bằng, chứng chỉ) cán tài – kế toán từ cấp Xã trở lên cần thiết Từ tạo cho họ động lực để tiếp tục học tập chấp nhận bị đào thải Tuy nhiên, có nhiều hình thức khác đơn giản để có văn bằng, chứng chuyên môn mà không cần lực thực Vì vậy, cần có thêm hình thức đánh giá chuyên môn khác sở nơi cán công tác qua quan liên quan nơi cán thường xuyên tiếp xúc làm việc, chẳng hạn định kỳ thống kê số lượng chứng từ chi sai mục, định mức; ghi sai/thiếu thông tin; tổ chức sát hạch nghiệp vụ năm, v.v Đó thước đo xác nhằm đảm bảo tất cán kế toán – tài đơn vị sử dụng ngân sách đáp ứng yêu cầu chuyên môn công việc, không tạo áp lực gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sử dụng Ngân sách đơn vị hoạt động kiểm soát chi NSNN KBNN Thạch Thất Ngoài ra, vấn đề ý thức, trách nhiệm đội ngũ cán kế toán – tài đơn vị cần trọng nữa.Bản thân đơn vị chủ quản cần nắm rõ phẩm chất, ý thức, trách nhiệm định hướng tư tưởng cán suốt trình làm việc, đặc biệt trước bổ nhiệm, tái bổ nhiệm Đồng thời, quan liên quan KBNN, Phòng Tài Thạch Thất cần giám sát, kiểm soát chặt chẽvà nghiêm khắc xử lý phát sai 103 phạm đơn vị Từ nâng cao ý thức chấp hành quy định quản lý chi NSNN tất đơn vị sử dụng Ngân sách địa bàn ********************************* 104 KẾT LUẬN Trong tình hình Kinh tế - Xã hội nước ta nay, vấn đề kiểm soát chi thường xuyên NSNN nằm tổng thể lĩnh vực quản lý NSNN không vấn đề sức nóng lan tỏa ngày tăng cộng đồng khoa học lẫn tầng lớp nhân dân Vì vậy, suốt trình nghiên cứu, xuất phát từ việc kế thừa hệ thống lý luận sẵn có, luận văn hệ thống hóa phân tích, trình bày lại vấn đề lý luận công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNNbao gồm mục tiêu, nguyên tắc, quy trình, nội dung công cụ kiểm soát chi; đồng thời vào thực tiễn KBNN Thạch Thất để phân tích tình hình công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất Từ đó, nghiên cứu kiến nghị giải pháp nhằm khắc phục hạn chế có tiếp tục hoàn thiện công tác KBNN Thạch Thất Tuy nhiên, vấn đề kiểm soát chi thường xuyên NSNN vấn đề tương đối phức tạp nhạy cảm liên quan trực tiếp lúc đến nhiều quan chức khác máy Nhà nước Việc đổi mới, hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng toàn diện tất khía cạnh từ chuyên môn đến tác động có lên tình hình Kinh tế - Xã hội – Anh ninh – Quốc phòng.Vì vậy, kiến nghị phạm vi luận văn nàycó thể phần nhỏ trong tổng thể giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN Thạch Thất cách đồng hợp lý Bằng kết nghiên cứu trình bày luận văn, tác giả cố gắng đạt mục tiêu đề bắt tay vào thực luận văn Tuy nhiên, thời gian thực luận văn có hạn trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn tác giả hạn chế nên luận văn khó tránh khỏi khiếm khuyết Mong rằng, từ vị trí công việc làm tuổi trẻ sẵn có, tác giả có thêm hội trải nghiệm để trau dồi chuyên môn, nhận thức tư duy; làm tảng cho việc bổ sung lý luận đóng ghóp nhiều cho thực tế công tác KBNN Thạch Thất thời gian tới 105 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, 2003 Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn thực NĐ số 60/2003/NĐ- CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước.Hà Nội Bộ Tài chính, 2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 2/6/2008 BTC việc ban hành hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước Hà Nội Bộ Tài chính, 2012 Thông tư 161/2012/TT- BTC ngày 02/10/2012 BTC quy định chế độ kiểm soát, toán khoản chi Ngân sách Nhà nước qua kho bạc Hà Nội Bộ Tài chính, 2012 Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26/04/2012 Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm trì hoạt động thường xuyên quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp,tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân Hà Nội Bộ Tài chính, 2013 Thông tư 08/2013/TT-BTCngày 10/01/2013 Hướng dẫn thực kế toán nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách nghiệp vụ kho bạc Hà Nội Học viện Tài chính,2005, Giáo trình Quản lý tài công, Nxb Tài chính, Hà Nội Kho bạc Nhà nước, 2009 Quyết định 1116/QĐ-KBNN việc ban hành quy trình giao dịch cửa kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước Hà Nội Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Thất,2012, 2013, 2014.Báo cáo chi ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Thất,2012, 2013, 2014.Báo cáo chi ngân sách Nhà nước.Báo cáo chi ngân sách Nhà nước theo Mục lục NSNN 107 10 Lâm Hồng Cường, 2013 Kiểm soát chi ngân sách Nhà nước – Những kiến nghị, Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, số 129, trang 34-36 11 Lê Quốc Hùng, 2014 Thực giao dịch cửa kiểm soát chi thường xuyên KBNN Thừa Thiên Huế, Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, số 145, trang 32-34 12 Nguyễn Đình Linh – Dương Công Trinh, 2013 Giải pháp nâng cao hiệu công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN KBNN, Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, số 135, trang 18-19:55 13 Phùng Văn Tài, 2014 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quốc Oai – Hà Nội, luận văn thạc sĩ Học viện tài 14 Quốc hội, 2002 Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 Hà Nội 15 Vũ Đức Hiệp, 2014 Công tác kiểm soát chi NSNN năm 2014 – Những nội dung cần quan tâm, Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, số143, trang 2325 16 Vũ Đức Trọng – Nguyễn Quang Hưng – Nguyễn Thị Huyền, 2013 Nâng cao chất lượng quản lý chi ngân sách xã qua Kho bạc Nhà nước Hải Dương – Những học kinh nghiệm, Tạp chí Quản lý ngân quỹ Quốc gia, số 135, trang 23-25 108 [...]... những vấn đề lý luận và thực tiễn trên, tác giả đã quyết định chọn luận văn: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho Bạc Nhà nước Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội nhằm tổng hợp cơ sở lý luận, đưa ra thực trạng và kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Thạch Thất 2 Mục tiêu nghiên cứu Mục... luận về kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN Thạch Thất, Thành phố Hà Nội Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 4 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHITHƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC... vấn đề kiểm soát chi thường xuyên bao gồm nguyên tắc kiểm soát, nội dung kiểm soát và quy trình kiểm soát cũng như công cụ kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Đồng thời, tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại địa phương (Thạch Thất, Tp Hà Nội) , Từ đó nghiên cứu và đề xuất kiện toàn các văn bản luật, quy định, chế tài trong lĩnh vực chi Ngân sách, cũng... Phùng Văn Tài (2014) với luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên của Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quốc Oai – Hà Nội đã xây dựng được cơ sở lý luận về kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN, đánh giá được thực trạng kiểm soát chi thường xuyên qua KBNN Quốc Oai giai đoạn 2011-2013 Tác giả cũng nêu ra những giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi KBNN còn chung chung, chưa cụ... quả hoạt động chi và kiểm soát chi thường xuyên của Kho bạc Thạch Thất 3 Câu hỏi nghiên cứu  Mục tiêu, nguyên tắc, quy trình, nội dung của kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN là gì?  Thực trạng kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN Thạch Thất như thế nào?  Đâu là giải pháp để hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Thất? 4 Đối tƣợng... kiểm soát chi thường xuyên, đối tượng kiểm soát, các nguyên tắc kiểm soát, quy trình để kiểm soát và các công cụ hiện có để kiểm soát chi thường xuyên Từ đó hình thành cơ sở lý luận cho luận văn  Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN Thông qua thu thập, thống kê và phân tích đánh giá số liệu chi thường xuyên NSNN tại KBNNThạch Thất, Tp Hà Nội trong giai đoạn 2012-2014 theo các nội. .. cơ quan phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước 14 1.2.2 Kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN tại KBNN 1.2.2.1.Khái niệm, đặc điểm kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN  Khái niệm Kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN tại KBNN Kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN là việc KBNN sử dụng các công cụ nghiệp vụ của mình thực hiện kiểm tra, đối chi u các kho n chi thường xuyên NSNN tại KBNN nhằm đảm bảo các kho n chi. .. qua hình thức đấu thầu theo các quy định hiện hành 1.2.2.6 Nội dung kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN tại KBNN KBNN thực hiện kiểm soát hồ sơ của đơn vị theo các nội dung sau: a) Kiểm soát, đối chi u các kho n chi so với dự toán Ngân sách Nhà nƣớc, bảo đảm các kho n chi phải có trong dự toán Ngân sách Nhà nƣớc đƣợc cấp có thẩm quyền giao, số dƣ tài kho n dự toán của đơn vị còn đủ để chi Kho bạc Nhà nước. .. Nhà nước quy định và theo những nguyên tắc, hình thức, phương pháp quản lý tài chính của Nhà nước  Đặc điểm của Kiểm soát chi thƣờng xuyên NSNN tại KBNN Kiểm soát chi thường xuyên NSNN tại KBNN có các đặc điểm sau: Một là, kiểm soát chi thường xuyên NSNN gắn liền với những kho n chi thường xuyên nên phần lớn viê ̣c kiểm soát chi diễn ra đều đặn trong năm, ít có tính thời vụ Hai là, kiểm soát chi thường. .. dung chi trả từ Ngân sách Nhà nước Từ đó đưa ra được thực trạng chi, khối lượng chi và phân bố chi theo các hạng mục chi thường xuyên trong 3 năm liên tục  Đề xuất các giải pháp khắc phục những điểm bất hợp lý trong kiểm soát chi thường xuyênNSNN tại KBNN Thạch Thất, Tp Hà Nội Đồng thời đề xuất hoàn thiện công tác kiểm soát chi theo hướng cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động chi ... PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HUYỆN THẠCH THẤT, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 91 4.1 Mục tiêu hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên. .. kiểm soát, nội dung kiểm soát quy trình kiểm soát công cụ kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước Đồng thời, tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước địa... tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho Bạc Nhà nước Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội nhằm tổng hợp sở lý luận, đưa thực trạng kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện thạch thất, thành phố hà nội , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện thạch thất, thành phố hà nội , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước huyện thạch thất, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay