Giải pháp tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước đô thị thị trấn chờ huyện yên phong và thị trấn gia bình, huyện gia bình, tỉnh bắc ninh

139 346 1
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2015, 16:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ––––––––––––––––––––– NGÔ VIỆT THẮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ “DỰ ÁN ðẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ðÔ THỊ THỊ TRẤN CHỜ HUYỆN YÊN PHONG VÀ THỊ TRẤN GIA BÌNH HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH” LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ––––––––––––––––––––– NGÔ VIỆT THẮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ “DỰ ÁN ðẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ðÔ THỊ THỊ TRẤN CHỜ HUYỆN YÊN PHONG VÀ THỊ TRẤN GIA BÌNH HUYỆN GIA BÌNH, TỈNH BẮC NINH” Chuyên ngành: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Mã số: 60.62.01.15 Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚC THỌ HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan nội dung kết nghiên cứu ñược sử dụng luận văn trung thực chưa ñược công bố, hay sử dụng ñể bảo vệ học vị Tôi xin cam ñoan rằng, giúp ñỡ cho việc thực luận văn ñã ñược cảm ơn thông tin trích dẫn ñều ñược rõ nguồn gốc, xuất xứ có tính khai quát cao làm bảo vệ thành công ñề tài Hà Nội, ngày tháng năm 2014 TÁC GIẢ Ngô Việt Thắng Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế i LỜI CẢM ƠN Trước hết cho ñược gửi lời cảm ơn ñến toàn thể thầy cô giáo trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội, thầy cô giáo Ban quản lý ñào tạo thầy cô giáo khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn ñã trang bị cho kiến thức có ñịnh hướng ñúng ñắn học tập ñể hoàn thành luận văn tốt nghiệp ðặc biệt, cho ñược bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Phúc Thọ - người ñã tận tình hướng dẫn, giúp ñỡ hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc ñến toàn thể anh chị công tác Công ty TNHH thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh, Cán văn phòng Dự án ñã tạo ñiều kiện thuận lợi, giúp ñỡ trình thực tập ñịa phương Cuối cùng, xin ñược bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia ñình, bạn bè ñã giúp ñỡ suốt thời gian thực tập hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 TÁC GIẢ Ngô Việt Thắng Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế ii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục hình, sơ ñồ viii Danh mục chữ viết tắt ix MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết ñề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 ðối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ðẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 2.1 Cơ sở lý luận quản lý dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 2.1.1 Khái niệm vai trò nước 2.1.2 Khái niệm vai trò dự án 2.1.3 Dự án nước hệ thống công trình nước 2.1.4 Khái niệm quản lý dự án 10 2.1.5 Nội dung quản lý dự án 13 2.1.6 ðánh giá quản lý thực dự án ñầu tư 19 2.2 Cơ sở thực tiễn quản lý dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 25 2.2.1 Nhu cầu khả nước giới 25 2.2.2 Thực trạng SXKD nước số nước giới khu vực 26 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iii 2.2.3 Thực trạng dự án ñầu tư nước 32 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 39 3.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên, dân số, KT-KH huyện Gia Bình huyện Yên Phong 39 3.1.2 Khái quát Công ty TNHH thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh 45 3.2 Phương pháp nghiên cứu 49 3.2.1 Khung phân tích 49 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 51 3.2.3 Phương pháp phân tích 52 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 53 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 4.1 Khái quát chung “Dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ñô thị thị trấn Chờ huyện Yên Phong thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình” 55 4.1.1 Tên dự án, chủ ñầu tư, hình thức ñầu tư, ñịa ñiểm xây dựng 55 4.1.2 Hình thức quản lý thực dự án, tổ chức tư vấn, khảo sát lập dự án 4.1.3 Tiêu chuẩn áp dụng 4.1.4 55 56 Nội dung, quy mô ñầu tư giải pháp xây dựng giai ñoạn (ñến năm 2015) 56 4.1.5 Quy mô ñầu tư ñến giai ñoạn (ñến năm 2020) 60 4.1.6 Tổng mức ñầu tư: 60 4.1.7 Nguồn vốn ñầu tư 60 4.1.8 Thời gian thực dự án 60 4.2 Thực trạng công tác quản lý dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Chờ, huyện Yên Phong thị trấn Gia Bình, huyên 4.2.1 Gia Bình 61 Triển khai thực dự án 61 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế iv 4.2.2 Kết thực dự án 71 4.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng ñến quản lý thực dự án 88 4.3 ðánh giá quản lý thực dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ñô thị thị trấn Chờ huyện Yên Phong thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình 91 4.3.1 ðánh giá thời gian tiến ñộ dự án 91 4.3.2 ðánh giá quản lý nguồn nhân lực, tổ chức máy quản lý dự án 94 4.3.3 ðánh giá chi phí dự án 100 4.3.4 ðánh giá chất lượng công trình 101 4.3.5 ðánh giá công tác quản lý khối lượng thực 103 4.3.6 ðánh giá quản lý dự án môi trường an toàn lao ñộng 106 4.3.7 ðánh giá hiệu kinh tế xã hội dự án 107 4.4 Giải pháp tăng cường quản lý “Dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ñô thị thị trấn Chờ huyện Yên Phong thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình” 107 4.4.1 Giải pháp ñảm bảo thời gian, tiến ñộ thi công Dự án 108 4.4.2 Giải pháp tăng cường lực quản lý chủ ñầu tư 109 4.4.3 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tư vấn, giám sát 111 4.4.4 Giải pháp quản lý chi phí dự án 112 4.4.5 Giải pháp ñảm bảo chất lượng công trình hệ thống cấp nước 113 4.4.6 Giải pháp ñảm bảo mục tiêu Dự án 114 4.4.7 Giải pháp ñảm bảo lợi ích kinh tế lợi ích xã hội 115 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 117 5.1 Kết luận 117 5.2 Kiến nghị 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 121 PHỤ LỤC 123 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế v DANH MỤC BẢNG STT Tên Bảng Trang 2.1 Tỷ lệ cấp nước số nước Thế giới năm 2006 28 2.2 Tình hình sử dụng nước vùng miền 29 2.3 Quy hoạch nguồn nước tỉnh Bắc Ninh 31 2.4 Các văn liên quan ñến dự án xây dựng 38 3.1 Trình ñộ CBCNV Công ty qua năm 2010, 2011 46 3.2 Tổng hợp kết sản xuất kinh doanh Công ty 47 3.3 Tổng số ñối tượng ñiều tra 51 4.1 Hạng mục công trình hệ thống cấp nước thị trấn Chờ 57 4.2 Hạng mục công trình hệ thống cấp nước thị trấn Gia Bình 59 4.3 Tổng mức ñầu tư 60 4.4 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 63 4.5 Kế hoạch thực Gói thầu BN1 65 4.6 Kế hoạch thực Gói thầu BN2 67 4.7 Dự toán chi phí phát triển theo giai ñoạn cho Hệ thống 68 4.8 Tổng mức ñầu tư Giai ñoạn Dự án 69 4.9 Thời gian thi công Gói thầu BN1 71 4.10 Thời gian thi công Gói thầu BN2 71 4.11 Nhân Ban quản lý dự án 73 4.12 Nhân nhà thầu thi công gói thầu BN1 74 4.13 Nhân nhà thầu thi công gói thầu BN2 75 4.14 Nhân tư vấn 76 4.15 Bảng tổng hợp giá trị giải ngân Dự án 78 4.16 Bảng tổng hợp giá trị giải ngân Gói thầuBN1 79 4.17 Bảng tổng hợp giá trị giải ngân Gói thầu BN2 79 4.18 Khối lượng hoàn thành công việc theo tiến ñộ Gói thầu BN1 81 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vi 4.19 Khối lượng hoàn thành công việc theo tiến ñộ Gói BN2 83 4.20 ðánh giá hộ dân thi công dự án 85 4.21 Trách nhiệm bên quản lý môi trường 87 4.22 ðánh giá người dân tiến ñộ dự án 92 4.23 ðánh giá hộ dân thi công dự án 103 4.24 Khối lượng chưa hoàn thành Gói thầu BN1 104 4.25 Khối lượng chưa hoàn thành Gói thầu BN2 105 4.26 Bảng so sánh kết ñạt ñược với mục tiêu công trình 115 4.27 Bảng thu nhập từ vận hành lợi nhuận 116 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế vii DANH MỤC HÌNH, SƠ ðỒ STT Tên hình, sơ ñồ Trang Hình 2.1 Bảo dưỡng giếng nước ngầm xã Hòa Long, TP Bắc Ninh 36 Hình 3.1 Bản ñồ hành huyện Gia Bình 41 Hình 3.2 Bản ñồ hành huyện Yên Phong 44 Biểu ñồ 3.1 Doanh thu sản xuất kinh doanh từ năm 1998-2012 48 Biểu ñồ 3.2 Thu nhập bình quân CBCNV Công ty từ năm 1998-2012 48 Biểu ñồ 3.3 Lợi nhuận Công ty từ năm 1998 -2012 49 Sơ ñồ 3.1 Tổ chức, máy Công ty 47 Sơ ñồ 3.2 Khung phân tích ñánh giá quản lý thực dự án 50 Sơ ñồ 4.1 Sơ ñồ giải ngân Dự án 70 Sơ ñồ 4.2 Quản lý nhân ban QLDA 72 Sơ ñồ 4.3 Quản lý nhân nhà thầu thi công gói thầu BN1 74 Sơ ñồ 4.4 Quản lý nhân nhà thầu thi công gói thầu BN2 75 Sơ ñồ 4.5 Tổ chức giám sát quản lý môi trường 86 Sơ ñồ 4.6 Quy trình toán nhà thầuError! Bookmark not defined Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế viii Quy ñịnh trách nhiệm ñối tượng có liên quan, trách nhiệm nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung cấp vât liệu, sản phẩm, thiết bị, cấu kiện cho công trình xây dựng ñã ñược quy ñịnh cụ thể Nghị ñịnh 15/2013/Nð-CP Thực thỏa thuận với bên nhà thầu quy trình phương pháp kiểm tra chất lượng vật liệu, sản phẩm, thiết bị, cấu kiện xây dựng trước trình sản xuất trình cung ứng, sử dụng, lắp ñặt công trình Tăng cường chất lượng cho công trình hệ thống cấp nước thông qua việc thiết lập phương thức quản lý hiệu nhằm cung cấp nguyên tắc chung cho việc thực dự án ñầu tư xây dựng Áp dụng thành số phương pháp tiên tiến quản lý chất lượng công trình xây dựng như: xây dựng hệ thống quản lý, lựa chọn ñánh giá nhà thầu; áp dụng sổ tay quản lý an toàn xây dựng; xây dựng khung sát hạch chứng kỹ sư giám sát công trường, huy trưởng công trình Chủ ñầu tư nên ñầu tư số thiết bị kiểm ñịnh ñể quản lý chất lượng công trình xây dựng Các thiết bị phát huy hiệu công tác kiểm ñịnh, chứng nhận an toàn chịu lực cho công trình, hệ thống cấp nước, hệ thống ñường ống phân phối Thực công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước xây dựng lắp ñặt vào công trình xây dựng theo quy ñịnh tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế yêu cầu hợp ñồng xây dựng 4.4.6 Giải pháp ñảm bảo mục tiêu Dự án Qua khảo sát ñiều tra, ñánh giá kết ñạt ñược dự án hoàn thành ñược so sánh với nhiệm vụ ñược ñề trước xây dựng dự án cho Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 114 thấy kết mục tiêu dự án ñều cho kết ñạt ñược tương ñối tốt Tuy nhiên, ñưa vào vận hành nên dự án chưa phát huy hết lợi ích công trình Vì vậy, lâu dài công trình phát huy hiệu kinh tế - xã hội lớn tới người dân vùng hưởng lợi trực tiếp từ dự án Bảng 4.26 Bảng so sánh kết ñạt ñược với mục tiêu công trình Mục tiêu Kết ñạt ñược Giải pháp Thị trấn Chờ, công trình ðang thi công dở Cần tích cực ñẩy nhanh giai ñoạn có công suất dang (theo bảng tiến 3.000 m3/ngày ñáp ứng nhu ñộ trên) tiến ñộ thi công ñể ñáp ứng nhu cầu nước cầu sử dụng nước ñến năm cho người dân 2015 Thị trấn Gia Bình, công ðã hoàn thiện ñi Tăng cường tuyên trình giai ñoạn có công vào vận hành ñáp truyền cho người dân suất 1.200 m3/ngày ñáp ứng ứng cho gần 2.000 tích cực sử dụng nước nhu cầu sử dụng nước ñến hộ dân năm 2015 tạo doanh thu, tăng tính hiệu dự án 4.4.7 Giải pháp ñảm bảo lợi ích kinh tế lợi ích xã hội Lợi ích kinh tế xã hội dự án ñầu tư hiệu số lợi ích mà kinh tế quốc dân xã hội thu ñược trừ ñi ñóng góp mà xã hội phải bỏ dự án ñược thực Mục tiêu thực phân tích kinh tế dự án cấp nước nhằm ñánh giá xem dự án có mang lại lợi ích cho xã hội hay không Tính khả thi mặt tài dự án dựa tiêu chí (i) giá trị dự án (NPV) (ii) tỷ lệ hoàn vốn nội mặt kinh tế (EIRR) (iii) tỷ lệ lợi nhuận - chi phí dự án (BCR) ðối với dự án cấp nước Việt Nam nói chung Bắc Ninh nói riêng, tiêu chí Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 115 Bộ Kế hoạch ñầu tư ñịnh, ñó NPV dương, EIRR lớn 12% BCR lớn Bảng 4.27 Bảng thu nhập từ vận hành lợi nhuận Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 116 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu tình hình triển khai thực “Dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ñô thị thị trấn Chờ huyện Yên Phong thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh” rút ñược số kết luận sau: Thứ nhất, sở lý luận: ðề tài ñã góp phần hệ thống hóa khái niệm có liên quan dự án, quản lý dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ñô thị lý luận ñặc ñiểm, nội dung yếu tố ảnh hưởng ñến trình triển khai thực dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ñô thị Những lý luận nội dung yếu tố ảnh hưởng ñến trình triển khai thực dự án từ quản lý thời gian tiến ñộ dự án; quản lý nguồn nhân lực, máy tổ chức chủ ñầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát; quản lý chi phí vốn dự án; quản lý chất lượng, quản lý khối lượng dự án; ñánh giá công tác quản lý thực dự án; quản lý dự án môi trường an toàn lao ñộng Những yếu tố ảnh hưởng ñến quản lý thực dự án: Yếu tố khách quan yếu tố chủ quan ñể từ ñó ñưa giải pháp ñể hoàn thiện công tác quản lý dự án Thứ hai, kết triển khai thực “Dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ñô thị thị trấn chờ huyện Yên Phong thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh” ñã bước ñầu triển khai thành công Hoàn thiện ñược Hệ thống cấp nước thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình ñể ñáp ứng nhu cầu cho 2.197 hộ dân (so với kế hoạch 1.897 hộ), ñạt 116% Tuy nhiên số nguyên nhân chủ quan khách quan nên chưa ñưa Hệ thống cấp nước thị trấn Chờ huyện Yên Phong vào hoạt ñộng, việc triển khai thực Dự án nói chung Hệ thống cấp nước thị trấn Chờ nói riêng chậm chậm nhiều nguyên nhân khác nhau, ñó công tác giải phóng mặt Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 117 nhiều khó khăn vướng mắc (ñặc biệt mặt ñể thi công Hệ thống cấp nước thị trấn Chờ); phối hợp ñơn vị huyện hạn chế; biến ñộng lớn giá thị trường nói chung nguyên vật liệu xây dựng; tính chuyên nghiệp công tác tổ chức thi công nhà thầu không cao Tổ chức máy quản lý dự án nhiều bất cập với công tác quản lý nhân chưa tốt Nhân quản lý thi công dự án mỏng so với dự án lớn Khối lượng chất lượng thi công chưa tốt Dự án bị chậm tiến ñộ, có hạng mục công trình chậm 2-3 năm so với kế hoạch Tình hình giải ngân vốn dự án chậm nhiều so với kế hoạch Thứ ba, nhóm giải pháp ñược ñưa nhằm thực có hiệu Dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ñô thị cần ñược triển khai ñồng bộ, liên tục ñảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội ñịa phương, phù hợp với quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước huyện nhóm giải pháp ñể ñảm bảo hiệu dự án gồm 1) giải pháp ñảm bảo thời gian tiến ñộ thi công, 2) giải pháp tăng cường lực quản lý chủ ñầu tư, 3) giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tư vấn, giám sát, 4) giải pháp quản lý chi phí dự án, 5) giải pháp ñảm bảo chất lượng công trình hệ thống cấp nước, 6) giải pháp ñảm bảo mục tiêu dự án, 7) giải pháp ñảm bảo lợi ích kinh tế lợi ích xã hội Thứ tư, ñể giải tồn hạn chế Dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ñô thị thị trấn Chờ huyện Yên Phong thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ñưa giải pháp ñã phân tích Trong ñó cần trọng giải pháp giải pháp ñảm bảo thời gian tiến ñộ thi công giải pháp ñảm bảo chất lượng công trình hệ thống cấp nước quan trọng Tuy nhiên áp dụng giải pháp phải hài hòa chủ ñộng linh hoạt ñể Dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 02 thị trấn nói ñạt hiệu cao Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 118 5.2 Kiến nghị 5.2.1 ðối với Chính phủ Bộ, ban, ngành chức Tiếp tục ban hành thêm văn luật hướng dẫn nhằm nâng cao tính pháp lý, ñảm bảo tính ñồng văn bản, thủ tục phù hợp với tình hình thực tế ðồng thời, cần sớm bổ sung, sửa ñổi quy trình, thủ tục có liên quan ñến giải ngân vốn văn pháp luật hành Cần cải tiến thủ tục hành theo hướng gọn nhẹ, thuận tiện, thủ tục phê duyệt Tập trung thực tốt chức quản lý nhà nước hoạch ñịnh xây dựng chế sách, kế hoạch, hướng dẫn kiểm tra, giám sát cấp Cần phân cấp quản lý, làm rõ vai trò chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền cấp quản lý dự án ñể tránh xảy tình trạng chồng chéo, ñùn ñẩy trách nhiệm bên Hàng năm tổng kết, biểu dương ñiển hình tiến tiến hoạt ñộng thi công xây dựng công trình cung cấp nước sạch, tạo diễn ñàn trao ñổi, học tập phổ biến kinh nghiệm xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình tốt, tạo lập sở xây dựng, hoàn thiện chế sách Ban hành tập thiết kế ñịnh hình công trình xử lý nước ñô thị, nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị ñầu tư, ñồng thời tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận áp dụng thống mô hình tiên tiến công nghệ xử lý nước phạm vi nước 5.2.2 ðối với UBND tỉnh Bắc Ninh ban ngành liên quan ðề nghị UBND tỉnh quan tâm ñạo UBND huyện, ñặc biệt ñây UBND huyện Yên Phong việc giải phóng mặt khu vực liên quan, ñạo triển khai thi công dự án có liên quan, UBND quyền Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 119 ñịa phương, ñây yêu cầu thiếu sau hệ thống cấp hoàn chỉnh ñi vào hoạt ñộng Phê duyệt dự án rà soát ñiều chỉnh Chương trình mục tiêu Quốc gia nước VSMT nông thôn nói chung nước ñô thị nói riêng cho phù hợp với ñiều kiện kinh tế xã hội, nhằm ñạt ñược mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ thiết thực có tính khả thi cao Có kế hoạch ñào tạo trường chuyên nghiệp dạy nghề ñội ngũ cán quản lý, vận hành, sửa chữa lĩnh vực cấp nước 5.2.3 ðối với Nhà tài trợ WB Mở lớp bồi dưỡng tập huấn quy trình, thủ tục cho cán Dự án có chương trình Hội thảo, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, Cần ñơn giản hóa quy trình, thủ tục ñối với Dự án phù hợp với tình hình thực tế quy ñịnh, thủ tục nước Việt Nam ðồng thời, sửa lại số nội dung Hiệp ñịnh vay vốn nhằm tạo ñiều kiện thực Dự án theo thực tế Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hồng Anh (2004), nguy thiếu nước toàn cầu - Thời báo kinh tế Việt Nam ngày 18/6/2004 Ban QLDA phát triển hạ tầng kỹ thuật ñô thị - Bộ xây dựng (2009), Tài liệu: Dự án phát triển cấp nước ðô thị Việt Nam Báo cáo kết sản xuất kinh doanh Công ty TNHH thành viên cấp thoát nước Bắc Ninh (2011-2013) Mai Văn Bưu (2001), “Hiệu quản lý dự án nhà nước”, NXB Khoa học kỹ thuật Bộ kế hoạch ñầu tư, Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 hướng dẫn thực quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển (Ban hành kèm theo nghị ñịnh số 121/2006/Nð-CP ngày 09/11/2006 ban hành quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức Chính phủ, Nghị ñịnh 109/2007/Nð-CP ngày 26/6/2007 chuyển ñổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần Chính phủ, Quyết ñịnh số 63/1998/Qð-TTg ngày 18/3/1998 việc phê duyệt ñịnh hướng phát triển cấp nước ñô thị quốc gia ñến năm 2020 GS.TS ðỗ Kim Chung (2003), Giáo trình dự án phát triển nông thôn, NXB Nông nghiệp Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh (2010), Niên giám thống kê tỉnh Bắc Ninh năm 2010, Bắc Ninh 10 Ngô ðình Giao (1998), “Kinh tế học vi mô”, NXB giáo dục 11 Nguyễn Ngọc Mai cộng (1996), “Giáo trình lập quản lý dự án ñầu tư” Trường ñại học kinh tế quốc dân 12 Trần Thị Bích Nga- Phạm Ngọc Sáu (2004) “Cẩm nang kinh doanh Harvard, Quản lý dự án lớn nhỏ” Nhà xuất tổng hợp TP Hồ Chí Minh Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 121 13 Bùi ðình Khoa, cấp nước ñô thị, thực trạng giải pháp - Tạp chí xây dựng số 398 14 GS.TS Bùi Xuân Phong (2006), “Giáo trình quản trị dự án ñầu tư” Học viện bưu viễn thông 15 PGS TS Từ Quang Phương (2005), “Giáo trình quản trị dự án” NXB ðại học Kinh tế quốc dân 16 Nguyễn Thị Ngọc Phùng (2005), “Giáo trình kinh tế phát triển” NXB lao ñộng- xã hội- Hà Nội 17 Nguyễn Xuân Thủy (1998), “Quản lý dự án ñầu tư”, NXB giáo dục 18 Tủ sách nhà quản lý (2008), “Làm ñể dự án thành công” Nhà xuất lao ñộng- xã hội 19 Verzuh (2008), “MBA tầm tay chủ ñề quản lý dự án”, NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh 20 Viện quản lý dự án (2002), “Cẩm nang kiến thức quản lý dự án” Nhà xuất khoa học kỹ thuật 21 Viện nghiên cứu ñào tạo quản lý (2007), “Tổ chức ñiều hành dự án” NXB tài 22 Tạp chí cấp thoát nước Hội cập thoát nước Việt Nam, số 2, 2009 23 Tổng cục thống kê Việt Nam (2007), http://www.gso.gov.vn Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 122 PHỤ LỤC Thời gian thi công Gói thầu BN1 HT cấp nước TT Chờ Stt I II III 10 11 Hạng mục Thiết kế Công trình nguồn Trạm bơm nước thô Máy bơm chìm Q = 132 m3/h, H = 30 m Tuyến ống nước thô Xây dựng ñường dây trạm biến áp 75 KVA 22/0,4 KV Công trình xử lý nước Bể trộn (1 bể) Bể phản ứng (2 bể) Bể lắng (2 bể) Bể lọc (3 bể) Bể chứa nước bể Trạm bơm nước 01 tầng Bể chứa bùn (02 bể) Công trình phân phối ðường ống uPVC DN 300 ðường ống uPVC DN 250 ðường ống uPVC DN 200 ðường ống uPVC DN 160 ðường ống uPVC DN 110 ðường ống uPVC DN 90 ðường ống uPVC DN 63 ðường ống uPVC DN 50 ðường ống uPVC DN 40 Lắp ñặt trụ cứu hỏa Lắp ñặt hộ khách hàng Kế hoạch Bắt ñầu Kết thúc Thời gian hoàn thành So với kế hoạch (ngày) 01/03/2010 01/05/2010 01-05-2010 01/06/2010 01/07/2010 30/06/2012 Hoàn thành Hoàn thành chậm 730 01/07/2010 01/09/2010 11/07/2010 11/10/2010 30/06/2012 30/06/2012 chậm 720 chậm 628 01/10/2010 11/10/2010 30/06/2012 chậm 628 Hoàn thành 01/08/2010 01/07/2010 01/10/2010 01/11/2010 01/12/2010 30/09/2010 31/10/2010 31/10/2010 01/12/2010 31/12/2010 Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành 05/08/2013 01/11/2010 01/02/2011 01/12/2010 03/03/2011 Chưa hoàn thành Chưa hoàn thành 01/06/2010 01/05/2011 01/06/2011 01/11/2010 01/01/2011 01/01/2011 01/02/2011 01/03/2011 01/05/2011 01/07/2011 01/11/2010 19/10/2010 31/05/2011 30/06/2011 31/12/2010 31/03/2011 28/02/2011 31/03/2011 07/09/2011 05/09/2011 31/07/2011 10/11/2013 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 30/06/2012 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế chậm 948 chậm 620 chậm 396 chậm 366 chậm 547 chậm 457 chậm 488 chậm 457 chậm 297 chậm 299 chậm 335 trước 498 123 PHỤ LỤC Thời gian thi công Gói thầu BN2 HT cấp nước Gia Bình Stt I II III Hạng mục Thiết kế Công trình nguồn Trạm bơm nước thô số Máy bơm chìm Q = 53 m3/h, H = 18 m Trạm bơm nước thô số Máy bơm chìm Q = 53 m3/h, H = 14 m Tuyến ống nước thô Xây dựng ñường dây trạm biến áp 75 KVA 22/0,4 KV Xây dựng hồ sơ lắng Công trình xử lý nước Bể trộn (1 bể) Bể phản ứng (2 bể) Bể lắng (2 bể) Bể lọc (3 bể) Bể chứa nước 01 bể 350m3 Trạm bơm nước 01 tầng Bể chứa bùn (02 bể) Công trình phân phối ðường ống uPVC DN 200 ðường ống uPVC DN 160 ðường ống uPVC DN 110 ðường ống uPVC DN 90 ðường ống uPVC DN 63 ðường ống uPVC DN 50 Lắp ñặt trụ cứu hỏa Lắp ñặt hộ khách hàng Kế hoạch Bắt ñầu Kết thúc Thời gian hoàn thành So với kế hoạch (ngày) 01/03/2010 01/05/2010 01-05-2010 01/06/2010 01/07/2010 02/02/2011 Hoàn thành Hoàn thành chậm 216 01/07/2010 17/07/2010 10/03/2012 chậm 602 01/09/2010 01/10/2010 06/01/2012 chậm 462 01/10/2010 01/11/2010 08/03/2012 chậm 493 01/08/2010 21/08/2010 14/03/2012 chậm 571 01/08/2010 10/09/2010 20/03/2012 chậm 557 01/07/2010 08/11/2010 10/10/2011 chậm 336 10/10/2010 01/11/2010 01/12/2010 01/11/2010 01/07/2010 31/10/2010 01/12/2010 31/12/2010 01/12/2010 30/08/2010 06/01/2012 06/01/2012 06/01/2012 10/01/2012 10/10/2011 chậm 432 chậm 401 chậm 371 chậm 405 chậm 406 01/06/2010 19/10/2010 11/01/2012 chậm 449 01/05/2011 31/05/2011 07/01/2012 chậm 221 01/11/2010 01/11/2011 01/01/2011 01/02/2011 01/03/2011 01/04/2011 01/07/2011 01/07/2011 01/12/2010 01/12/2011 28/02/2011 31/03/2011 30/04/2011 30/06/2011 21/07/2011 31/10/2011 07/05/2011 08/05/2011 20/01/2011 07/05/2011 06/08/2011 15/05/2011 20/05/2012 10/10/2011 chậm 157 trước 207 trước 39 chậm 37 chậm 98 trước 46 chậm 304 trước 21 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 124 PHỤ LỤC Phiếu số PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG Tên khách hàng:……………………………………… ðịa chỉ:……………………………………………………………… Số ñiện thoại:……………… Mã KH (nhân viên Công ty nước tự ghi) Gia ñình ông (bà) có khẩu: Số người sử dụng Trong ñó: Số người Người thợ nước Gia ñình thuê 2.Mục ñích sử dụng nước hộ gia ñình là: Sinh hoạt Sản xuất, Kinh doanh Khác 3.Ngoài nước máy gia ñình có nguồn nước khác không? Nước mưa Nước giếng khoan Nước giếng khơi Khác 4.Gia ñình dùng loại phương tiện (thiết bị) ñể dự trữ nước? Ngầm Bồn chứa mái xô, chậu Thiết bị ñun lượng mặt trời Không có 5.Dung tích bể ngầm bồn chứa m3: 5m3 Trong sinh hoạt gia ñình sử dụng nước máy vào hoạt ñộng nào? Nấu nướng Tưới Ăn uống Tắm giặt 7.Trong sản xuất kinh doanh gia ñình sử dụng nước cho mục ñích sau ñây: Rửa nguyên vật liệu Rửa xe Rửa sản phẩm Sản xuất giấy Làm mát máy móc (tuần hoàn) Làm mát (không tuần hoàn) 8.Trong việc sử dụng nước vào mục ñích khác gia ñình sử dụng vào mục ñích sau ñây: Tưới Rửa chuồng trại chăn nuôi Tưới rau nuôi cá Tưới nước chống nóng Tưới nước chống bụi Ghi chú: Do tình hình thiếu nước thời gian tới ñề nghị khách hàng trả lời ñầy ñủ sát thực thông tin ñây giúp cho Công ty vận hành, ñiều phối lượng nước sản xuất phù hợp với yêu cầu khách hàng trì ổn ñịnh mạng lưới Xin trân trọng cảm ơn Ngày tháng năm NGƯỜI KHẢO SÁT ðẠI DIỆN KHÁCH HÀNG (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên) Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 125 PHỤ LỤC Phiếu số PHIẾU ðIỀU TRA HỘ DÂN CÓ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC MỚI Với trình phát triển ñô thị ngày cao, sống người dân khu vực thành phố Bắc Ninh ngày ñược nâng cao Vì vấn ñề chất lượng nước sinh hoạt ñang vấn ñề xúc người dân khu vực Dự án xây dựng hệ thống cấp nước ñã ñến giai ñoạn hoàn thành Phiếu thăm dò ý kiến ñược thực với mục ñích thu thập thông tin nhằm tìm hiểu ý kiến người dân khu vực vấn ñề sử dụng nước Ông(bà) vui lòng ñánh dấu (x) vào ô mà lựa chọn 1- Thông tin chủ hộ Họ tên chủ hộ: …………………………………………………………… Tên khu phố:…………………….…………………………………………… Tuổi chủ hộ: ……………Tuổi Trình ñộ học vấn: Cấp I Cấp II Cấp III Trình ñộ chuyên môn: Trung cấp Cao ñẳng ðại học 2- Nội dung ñiều tra Câu Ông/bà có biết hệ thống cấp nước ñang xây dựng không? Có Không Câu Theo ông, bà dự án xây dựng cấp nước là: Quan trọng Bình thường Không quan trọng Câu Ông/bà thấy chất lượng thi công xây dựng là: Tốt Bình thường Không tốt Câu Ông/bà thấy tiến ñộ thi công dự án là: Nhanh Chậm Bình thường Câu Ông/bà thấy công tác giám sát, quản lý thực dự án nào? Rất tốt Tốt Bình thường Không tốt Câu Hệ thống cấp nước ñang xây dựng có ảnh hưởng ñến sống anh chị không? Không Có Câu Nhà thầu thi công dự án có làm ảnh hưởng ñến giao thông người dân không? Không Có ðóng góp ý kiến: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn! Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 126 PHỤ LỤC Phiếu số PHIẾU ðIỀU TRA BQL DỰ ÁN CẤP NƯỚC Phiếu thăm dò ý kiến ñược thực với mục ñích thu thập thông tin nhằm tìm hiểu ý kiến ban quản lý dự án vấn ñề quản lý hệ thống cấp nước số huyện tỉnh Bắc Ninh Ông(bà) vui lòng ñánh dấu (x) vào ô mà lựa chọn 1- Thông tin chung Họ tên: ………………………………………………………… ………… Chức vụ:…………………….……………………………………… ….…… Công việc tại:……………………………………………………… …… Trình ñộ chuyên môn: Trung cấp Cao ñẳng ðại học Cao học 2- Nội dung ñiều tra Câu Ông/bà thấy chất lượng thi công xây dựng hệ thống cấp nước là: Tốt Bình thường Không tốt Vì sao? Câu Ông/bà thấy tiến ñộ thi công dự án là: Nhanh Chậm Bình thường Câu Ông/bà thấy công tác giám sát, quản lý thực dự án nào? Rất tốt Tốt Bình thường Không tốt Câu Thủ tục giải ngân có ñảm bảo ñúng tiến ñộ không? Không Có Nếu câu trả lời không, vui lòng ñưa lý do? ………………………………………………………………………… ………… Câu Việc quản lý dự án có mang lại lợi ích kinh tế, xã hội môi trường không? Không Có Nếu có hiệu nào? ………………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… ………………… Câu Nhà thầu thi công dự án có ñảm bảo an toàn lao ñộng có ảnh hưởng ñến giao thông vệ sinh môi trường không? Không Có Nếu có ảnh hưởng nào? .ðóng góp ý kiến: ………………………………………………………… …………………………… ………………………………………………………… …………………………… ………………………………………… …………………………… Xin trân trọng cảm ơn! Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 127 PHỤ LỤC Phiếu số PHIẾU ðIỀU TRA NHÀ THẦU THI CÔNG DỰ ÁN CẤP NƯỚC Phiếu thăm dò ý kiến ñược thực với mục ñích thu thập thông tin nhằm tìm hiểu ý kiến Nhà thầu việc quản lý hệ thống cấp nước số huyện tỉnh Bắc Ninh Ông(bà) vui lòng ñánh dấu (x) vào ô mà lựa chọn 1- Thông tin chung Họ tên: …………………………………………………………………… Chức vụ:…………………….……………………………………………… Công việc tại:…………………………………………………………… Trình ñộ chuyên môn: Trung cấp Cao ñẳng ðại học Cao học 2- Nội dung ñiều tra Câu Ông/bà thấy chất lượng thi công xây dựng hệ thống cấp nước là: Tốt Bình thường Không tốt Vì sao? Câu Ông/bà thấy tiến ñộ thi công dự án là: Nhanh Chậm Bình thường Câu Ông/bà thấy công tác giám sát, quản lý thực dự án nào? Rất tốt Tốt Bình thường Không tốt Câu Thủ tục giải ngân có ñảm bảo ñúng tiến ñộ không? Không Có Nếu câu trả lời không, vui lòng ñưa lý do? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu Nhà thầu thi công dự án có ñảm bảo an toàn lao ñộng có ảnh hưởng ñến giao thông vệ sinh môi trường không? Không Có Nếu có ảnh hưởng nào? ðóng góp ý kiến: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin trân trọng cảm ơn! Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế 128 [...]... dụng nước sạch của người dân ngày càng cao, nguồn nước ngày càng cạn kiệt Xuất phát từ nhận ñịnh trên, ñể góp phần hoàn thiện công tác quản lý, nâng cao hiệu quả ñầu tư một trong số dự án trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, tôi lựa chọn ñề tài nghiên cứu Giải pháp tăng cường quản lý dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ñô thị thị trấn chờ huyện Yên Phong và thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ”... trạng quản lý các dự án nước sạch trên ñịa bàn thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình; thị trấn Chờ, huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh - ðề xuất các giải pháp tăng cường quản lý các dự án nước sạch trên ñịa bàn nghiên cứu, tạo cho dự án cấp nước phát triển bền vững 1.3 ðối tư ng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1 ðối tư ng nghiên cứu ðề tài tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý các dự án nước sạch trên ñịa bàn thị. .. Bắc Ninh, bao gồm dự án cấp nước thị trấn Gia Bình, thị trấn Chờ, thành phố Bắc Ninh - Phạm vi không gian ðề tài nghiên cứu các dự án nước sạch ñã và ñang ñược thực hiện tại thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình; thị trấn Chờ, huyện Yên Phong và thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh - Phạm vi thời gian nghiên cứu Chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài này từ tháng 10/2012 ñến tháng 10/2013 Dự án bắt ñầu thực... thị thị trấn Chờ huyện Yên Phong và thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình” (Dự án cấp nước Chờ và Gia Bình) diễn ra như thế nào? 3 Kết quả ñạt ñược của Dự án như thế nào, tồn tại và nguyên nhân? 4 Cần giải pháp như thế nào ñể tăng cường hiệu quả quản lý dự án? 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên cơ sở ñánh giá thực trạng công tác quản lý vận hành các dự án cấp nước sạch ñô thị ñã và ñang... ñịa bàn thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình; thị trấn Chờ, huyện Yên Phong của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua, chỉ ra những kết quả ñạt ñược và những tồn tại hạn chế Trên cơ sở ñó ñề xuất giải pháp quản lý hiệu quả ñầu tư thực hiện dự án nước sạch 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa các vấn ñề lý luận và thực tiễn về quản lý dự án ñầu tư nói chung và dự án nước sạch nói riêng - ðánh giá... (chủ nhiệm) dự án Mỗi cán bộ có thể tham gia cùng lúc vào hai hoặc nhiều dự án khác nhau và chịu sự chỉ huy ñồng thời của cả trưởng nhóm dự án và trưởng bộ phận chức năng.(Viện nghiên cứu và ñào tạo về quản lý- 2007) 2.1.5 Nội dung quản lý dự án 2.1.5.1 Nội dung quản lý dự án bao gồm Thứ nhất là Quản lý thời gian và tiến ñộ dự án Quản lý thời gian dự án là quá trình quản lý mang tính hệ thống nhằm ñảm... chức, xây dựng ñội ngũ, tuyển chọn nhân viên và xây dựng các ban quản lý dự án, nhà thầu, giám sát thực hiện dự án Thứ ba là quản lý chi phí dự án Quản lý chi phí dự án là quá trình quản lý chi phí, giá thành dự án nhằm ñảm bảo hoàn thành dự án mà chi phí không vượt quá mức trù bị ban ñầu Nó bao gồm việc bố trí nguồn lực, dự tính giá thành và khống chế chi phí Thứ tư là quản lý chất lượng dự án Quản lý. .. SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ðẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 2.1 Cơ sở lý luận về quản lý dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 2.1.1 Khái niệm và vai trò về nước sạch 2.1.1.1 Khái niệm về nước sạch Nước sạch là nước ñạt tiêu chuẩn UNICEF và áp dụng theo tiêu chuẩn số 1329/2002/Qð-BYT ngày 18/4/2002 của Bộ Y tế: Không màu, không mùi, không vị và ñạt các chỉ tiêu giám sát trêm 01 lít nước. .. chủ yếu vào những nội dung sau ñây: Dự án gồm 3 giai ñoạn: Trước, trong và sau dự án Nghiên cứu lý luận về ñánh giá công tác quản lý thực hiện dự án ðánh giá thực trạng của việc ñầu tư và công tác quản lý dự án nước sạch trên ñịa bàn, từ những kết quả ñạt ñược xem xét ñề xuất các giải pháp quản lý trên góc nhìn của nhà nghiên cứu về quản lý các dự án nước sạch hiện có của một số huyện, tỉnh Bắc Ninh, ... án ðánh giá quản lý thực hiện dự án là việc xem xét một cách có hệ thống và khách quan tình hình quản lý việc thực hiện dự án, ñánh giá tổ chức bộ máy quản lý dự án, ñánh giá công tác xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, ñánh giá công tác quản lý quá trình thực hiện dự án về các mặt ñấu thầu, tiến ñộ thi công, chất lượng công trình, tài chính, an toàn lao ñộng và ñánh giá dự án về hiệu quả quản lý thực ... Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước gì? Thực trạng Dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước ñô thị thị trấn Chờ huyện Yên Phong thị trấn Gia Bình huyện Gia Bình”... QUẢN LÝ DỰ ÁN ðẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 2.1 Cơ sở lý luận quản lý dự án ñầu tư xây dựng hệ thống cấp nước 2.1.1 Khái niệm vai trò nước 2.1.2 Khái niệm vai trò dự án 2.1.3 Dự án nước hệ. .. quản lý dự án nước ñịa bàn thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình; thị trấn Chờ, huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh - ðề xuất giải pháp tăng cường quản lý dự án nước ñịa bàn nghiên cứu, tạo cho dự án cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước đô thị thị trấn chờ huyện yên phong và thị trấn gia bình, huyện gia bình, tỉnh bắc ninh , Giải pháp tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước đô thị thị trấn chờ huyện yên phong và thị trấn gia bình, huyện gia bình, tỉnh bắc ninh , Giải pháp tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước đô thị thị trấn chờ huyện yên phong và thị trấn gia bình, huyện gia bình, tỉnh bắc ninh , Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước, Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu, Kết luận và kiến nghị

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn