nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và liều lượng phân bón của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân tại huyện thanh thuỷ, tỉnh phú thọ

101 264 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2015, 09:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRẦN THÁI NINH NGHIÊN CỨU ðẶC ðIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ðẬU TƯƠNG TRONG ðIỀU KIỆN VỤ XUÂN TẠI HUYỆN THANH THUỶ, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: TRỒNG TRỌT Mã số: 60.62.01 Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ ðÌNH CHÍNH HÀ NỘI – 2011 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan, ñây công trình nghiên cứu Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa ñược công bố Mọi trích dẫn luận văn ñã ñược rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011 Học viên Trần Thái Ninh Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… i LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn này, bên cạnh nỗ lực học tập, nghiên cứu thân, ñã nhận ñược giúp ñỡ tận tình nhiều cá nhân tập thể Nhân dịp cho phép xin chân thành cảm ơn TS Vũ ðình Chính, với cương vị người hướng dẫn khoa học, ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ, hướng dẫn suốt trình thực hoàn chỉnh luận văn Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới khoa Nông Học, Viện ñào tạo sau ñại học, ñặc biệt môn Cây Công Nghiệp Trường ðHNN Hà Nội ñã giúp ñỡ tạo ñiều kiện cho hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Chi cục Bảo vệ Thực vật Phú Thọ, Ủy ban nhân dân Huyện Thanh Thủy, bà nông dân Thị trấn La Phù - Huyện Thanh Thủy, bạn bè ñồng nghiệp gia ñình ñã giúp ñỡ tạo ñiều kiện thuận lợi ñể hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011 Học viên Trần Thái Ninh Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… ii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình ix MỞ ðẦU 1.1 ðặt vấn ñề 1.2 Mục ñích, yêu cầu ñề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn ñề tài 1.4 Giới hạn ñề tài TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Yêu cầu sinh thái ñậu tương 2.2 Tình hình sản xuất ñậu tương giới Việt Nam 10 2.3 Một số nghiên cứu giống ñậu tương giới Việt Nam 13 2.4 Một số nghiên cứu phân bón cho ñậu tương giới Việt Nam 21 2.5 Tình hình sản xuất ñậu tương tỉnh Phú Thọ 24 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Vật liệu, ñịa ñiểm thời gian nghiên cứu 26 3.2 Nội dung nghiên cứu 26 3.3 Phương pháp nghiên cứu 27 3.4 Quy trình kỹ thuật áp dụng thí nghiệm 29 3.5 Các tiêu phương pháp theo dõi 30 3.5.3 Các tiêu khả chống chịu 31 3.5.4 Hạch toán kinh tế 33 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iii 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 33 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Kết nghiên cứu ñặc ñiểm sinh trưởng, phát triển suất số giống ñậu tương ñiều kiện vụ xuân ñất Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ 34 4.1.1 Tỉ lệ mọc mầm thời gian từ gieo ñến mọc giống ñậu tương 34 4.1.2 Thời gian sinh trưởng giống ñậu tương 35 4.1.3 ðộng thái tăng trưởng chiều cao thân giống ñậu tương 37 4.1.4 Chỉ số diện tích giống ñậu tương 39 4.1.5 Khả hình thành nốt sần giống ñậu tương 40 4.1.6 Khả tích lũy chất khô giống ñậu tương 42 4.1.7 Khả chống ñổ giống ñậu tương 44 4.1.8 Mức ñộ nhiễm sâu bệnh hại giống ñậu tương 44 4.1.9 Khả sinh trưởng giống ñậu tương 46 4.1.10 Các yếu tố cấu thành suất giống ñậu tương 47 4.1.11 Năng suất giống ñậu tương 49 4.2 Kết nghiên cứu liều lượng phân bón số giống ñậu tương ñiều kiện vụ xuân ñất Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ 4.2.1 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến thời gian tỷ lệ mọc mầm giống ñậu tương D140 ðT26 4.2.2 54 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến số diện tích giống ñậu tương D140 ðT26 4.2.5 53 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến khả sinh trưởng giống ñậu tương D140 ðT26 4.2.4 52 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến thời gian sinh trưởng giống ñậu tương D140 ðT26 4.2.3 52 56 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến khả tích lũy Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iv chất khô hai giống ñậu tương D140 ðT26 4.2.6 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến khả hình thành nốt sần hai giống ñậu tương D140 ðT26 4.2.7 61 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến yếu tố cấu thành suất hai giống ñậu tương D140 ðT26 4.2.9 60 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến khả chống chịu hai giống ñậu tương D140 ðT26 4.2.8 58 63 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến suất hai giống ñậu tương D140 ðT26 64 4.2.10 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến hàm lượng prôtêin lipít hai giống ñậu tương D140 ðT26 66 4.2.11 Hiệu kinh tế 67 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 ðề nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 71 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa ñầy ñủ ðC ðối chứng ðVT ðơn vị tính FAO Food and Agriculture Ogranization G Giống KL Khối lượng KLNS Khối lượng nốt sần NN & PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn SLNS Số lượng nốt sần STT Số thứ tự TT Thị trấn Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 2.1 Diện tích, suất sản lượng ñậu tương giới 10 Bảng 2.2 Diện tích, suất, sản lượng ñậu tương số nước 11 Bảng 2.3 Diện tích, suất sản lượng ñậu tương Việt Nam 12 Bảng 2.3 Diện tích, suất, sản lượng ñậu tương tỉnh Phú Thọ 24 Bảng 4.1 Thời gian tỷ lệ mọc mầm giống ñậu tương 34 Bảng 4.2 Thời gian sinh trưởng giống ñậu tương 36 Bảng 4.3 ðộng thái tăng trưởng chiều cao thân giống ñậu tương thí nghiệm 38 Bảng 4.4 Chỉ số diện tích (LAI) giống ñậu tương 40 Bảng 4.5 Khả hình thành nốt sần giống ñậu tương 41 Bảng 4.6 Khả tích luỹ chất khô giống ñậu tương 43 Bảng 4.7 Khả chống ñổ số giống ñậu tương 44 Bảng 4.8 Mức ñộ nhiễm sâu, bệnh hại giống ñậu tương 45 Bảng 4.9 Khả sinh trưởng giống ñậu tương 46 Bảng 4.10 Các yếu tố cấu thành suất giống ñậu tương 48 Bảng 4.11 Năng suất giống ñậu tương tham gia thí nghiệm 50 Bảng 4.12 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến thời gian tỷ lệ mọc mầm hai giống ñậu tương D140 ðT26 52 Bảng 4.13 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến thời gian sinh trưởng hai giống ñậu tương D140 ðT26 53 Bảng 4.14 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến khả sinh trưởng hai giống ñậu tương D140 ðT26 55 Bảng 4.15 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến số diện tích hai giống ñậu tương D140 ðT26 57 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vii Bảng 4.16 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến khả tích lũy chất khô hai giống ñậu tương D140 ðT26 59 Bảng 4.17 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến số lượng khối lượng nốt sần hai giống ñậu tương D140 ðT26 60 Bảng 4.18 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến mức ñộ nhiễm sâu bệnh khả chống ñổ hai giống ñậu tương D140 ðT26 62 Bảng 4.19 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến yếu tố cấu thành suất hai giống ñậu tương D140 ðT26 64 Bảng 4.20 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến suất hai giống ñậu tương D140 ðT26 65 Bảng 4.21 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến hàm lượng prôtêin lipít hai giống ñậu tương D140 ðT26 67 Bảng 4.22 Hạch toán kinh tế liều lượng phân bón khác cho hai giống D140 ðT26 (tính cho ha) Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 68 viii DANH MỤC HÌNH STT 4.1 Tên bảng Trang ðộng thái tăng trưởng chiều cao thân số giống ñậu tương 38 4.2 Năng suất thực thu số giống ñậu tương 51 4.3 Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến suất lý thuyết suất thực thu hai giống ñậu tương D140 ðT26 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 66 ix Ảnh Hình ảnh giống ñậu tương thu hoạch Ảnh Ảnh hưởng liều lượng phân bón ñến ñậu tương giống D140 ðT26 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 77 PHỤ LỤC Kết xử lý thống kê thí nghiệm 1 Chỉ số diện tích (LAI) BALANCED ANOVA FOR VARIATE LAIQM FILE TNOSSG 5/ 9/** 23:28 PAGE VARIATE V029 LAIQM Chi dien tich la thoi ky qua may LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= G 4.94456 824094 16.66 0.000 NL 142124 710618E-01 1.44 0.276 * RESIDUAL 12 593609 494675E-01 * TOTAL (CORRECTED) 20 5.68029 284015 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TNOSSG 5/ 9/** 23:28 PAGE MEANS FOR EFFECT G G NOS 3 3 3 DF LAIQM 4.18667 5.22667 5.31333 5.53667 5.06000 5.18333 4.28000 SE(N= 3) 0.128410 5%LSD 12DF 0.395675 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 7 LAIQM 4.97286 5.06857 4.86714 SE(N= 7) 0.840641E-01 5%LSD 12DF 0.259030 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TNOSSG 5/ 9/** 23:28 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE LAIQM GRAND MEAN (N= 21) NO OBS 21 4.9695 STANDARD DEVIATION C OF V |G SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.53293 0.22241 4.5 0.0001 |NL | | | 0.2757 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… | | | | 78 Khả tích lũy chất khô BALANCED ANOVA FOR VARIATE CKQM FILE TNOSSG 5/ 9/** 23:28 PAGE VARIATE V026 CKQM Kha nang tich luy chat kho thoi ky qua may (g/cay) LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= G 63.9833 10.6639 27.94 0.000 NL 692229 346115 0.91 0.432 * RESIDUAL 12 4.58011 381676 * TOTAL (CORRECTED) 20 69.2557 3.46278 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TNOSSG 5/ 9/** 23:28 PAGE MEANS FOR EFFECT G G NOS 3 3 3 DF CKQM 12.5667 14.7800 18.4767 15.0500 13.6967 14.1233 13.6567 SE(N= 3) 0.356686 5%LSD 12DF 1.09907 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 7 CKQM 14.8700 14.5529 14.4414 SE(N= 7) 0.233506 5%LSD 12DF 0.719512 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TNOSSG 5/ 9/** 23:28 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE CKQM GRAND MEAN (N= 21) NO OBS 21 14.621 STANDARD DEVIATION C OF V |G SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.8609 0.61780 4.2 0.0000 |NL | | | 0.4323 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… | | | | 79 Số lượng nốt sần BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLNSQM FILE TNOSSG 5/ 9/** 23:30 PAGE VARIATE V022 SLNSQM So luong not san thoi ly qua may LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= G 1976.42 329.403 151.08 0.000 NL 5.64953 2.82477 1.30 0.310 * RESIDUAL 12 26.1639 2.18032 * TOTAL (CORRECTED) 20 2008.23 100.412 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TNOSSG 5/ 9/** 23:30 PAGE MEANS FOR EFFECT G G NOS 3 3 3 DF SLNSQM 28.6000 49.8000 53.0667 58.3333 52.1333 42.4667 36.5333 SE(N= 3) 0.852510 5%LSD 12DF 2.62687 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 7 SLNSQM 45.1143 46.2286 46.2000 SE(N= 7) 0.558099 5%LSD 12DF 1.71969 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TNOSSG 5/ 9/** 23:30 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE SLNSQM GRAND MEAN (N= 21) NO OBS 21 45.848 STANDARD DEVIATION C OF V |G SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 10.021 1.4766 3.2 0.0000 |NL | | | 0.3098 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… | | | | 80 Tổng số (quả) Tổng số (quả) BALANCED ANOVA FOR VARIATE TQ FILE TNOSSG 18/ 8/** 23:25 PAGE VARIATE V008 TQ Tong so qua LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= G 2855.06 475.843 47.38 0.000 NL 8.48666 4.24333 0.42 0.669 * RESIDUAL 12 120.507 10.0422 * TOTAL (CORRECTED) 20 2984.05 149.202 BALANCED ANOVA FOR VARIATE QC FILE TNOSSG 18/ 8/** 23:25 PAGE VARIATE V030 QC Tong so qua chac tren cay (qua) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= G 2771.94 461.991 48.39 0.000 NL 14.8457 7.42286 0.78 0.485 * RESIDUAL 12 114.561 9.54675 * TOTAL (CORRECTED) 20 2901.35 145.068 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TNOSSG 18/ 8/** 23:25 PAGE MEANS FOR EFFECT G G NOS TQ QC 33.1000 31.4333 58.1333 57.3667 3 51.1333 49.2000 62.8667 60.3333 29.0667 28.2667 44.2000 42.3000 39.7333 37.4000 SE(N= 3) 1.82959 1.78389 5%LSD 12DF 5.63760 5.49676 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS TQ QC 44.6857 42.7571 46.2429 44.8143 45.4571 43.7000 SE(N= 7) 1.19775 1.16783 5%LSD 12DF 3.69068 3.59847 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TNOSSG 18/ 8/** 23:25 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |G |NL | (N= 21) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | TQ 21 45.462 12.215 3.1689 7.0 0.0000 0.6690 QC 21 43.757 12.044 3.0898 7.1 0.0000 0.4847 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 81 Năng suất BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSCT FILE TNOSSG 18/ 8/** 11:25 PAGE VARIATE V016 NSCT Nang suat ca the (g/cay) LN SOURCE OF VARIATION DF LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= G 40.6562 6.77603 20.97 0.000 NL 2.41515 1.20758 3.74 0.054 * RESIDUAL 12 3.87825 323187 * TOTAL (CORRECTED) 20 46.9496 2.34748 BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE TNOSSG 18/ 8/** 11:25 PAGE VARIATE V017 NSTT Nang suat thuc thu (ta/ha) SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= G 132.658 22.1097 42.51 0.000 NL 180954E-01 904771E-02 0.02 0.984 * RESIDUAL 12 6.24191 520159 * TOTAL (CORRECTED) 20 138.918 6.94590 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TNOSSG 18/ 8/** 11:25 PAGE MEANS FOR EFFECT G G NOS NSCT NSTT 7.39333 16.1667 9.30000 19.3000 3 10.7000 23.7333 9.83333 21.3667 6.28667 16.8667 8.82000 19.6333 8.07000 17.1667 SE(N= 3) 0.328221 0.416397 5%LSD 12DF 1.01136 1.28306 -MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSCT NSTT 9.10714 19.2143 8.35714 19.1429 8.42286 19.1714 SE(N= 7) 0.214871 0.272596 5%LSD 12DF 0.662091 0.839960 -ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TNOSSG 18/ 8/** 11:25 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSCT NSTT GRAND MEAN (N= 21) NO OBS 21 8.6290 21 19.176 STANDARD DEVIATION C OF V |G SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 1.5321 0.56850 6.6 0.0000 2.6355 0.72122 3.8 0.0000 |NL | | | 0.0540 0.9837 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… | | | | 82 Kết xử lý thống kê thí nghiệm Chỉ số diện tích (LAI) BALANCED ANOVA FOR VARIATE LAI FILE TNOPB 22/ 8/** 22:23 PAGE VARIATE V004 LAI Chi so dien tich la thoi ky qua may LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 863332E-02 431666E-02 0.08 0.920 GIONG$ 928267 928267 17.88 0.001 NL*GIONG$ 506334E-01 253167E-01 0.49 0.630 PB$ 1.17503 391678 7.54 0.004 GIONG$*PB$ 187000E-01 623333E-02 0.12 0.946 * RESIDUAL 12 623067 519222E-01 * TOTAL (CORRECTED) 23 2.80433 121928 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TNOPB 22/ 8/** 22:23 PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 8 DF LAI 5.14000 5.10750 5.15250 SE(N= 8) 0.805622E-01 5%LSD 12DF 0.248240 MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ NOS 12 12 G1 G2 LAI 5.33000 4.93667 SE(N= 12) 0.657788E-01 5%LSD 12DF 0.202687 MEANS FOR EFFECT NL*GIONG$ GIONG$ G1 G1 G1 G2 G2 G2 NL 3 NOS 4 4 4 LAI 5.36000 5.34500 5.28500 4.92000 4.87000 5.02000 SE(N= 4) 0.113932 5%LSD 12DF 0.351064 MEANS FOR EFFECT PB$ PB$ CT1 CT2 CT3 CT4 NOS 6 6 LAI 4.84333 5.44167 5.21500 5.03333 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 83 SE(N= 6) 0.930253E-01 5%LSD 12DF 0.286643 MEANS FOR EFFECT GIONG$*PB$ GIONG$ G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 PB$ NOS 3 3 3 3 CT1 CT2 CT3 CT4 CT1 CT2 CT3 CT4 LAI 5.03333 5.68333 5.38000 5.22333 4.65333 5.20000 5.05000 4.84333 SE(N= 3) 0.131558 5%LSD 12DF 0.405374 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TNOPB 22/ 8/** 22:23 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN (N= 24) NO OBS 24 5.1333 LAI STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.34918 0.22786 4.4 0.9202 |GIONG$ | | | 0.0012 |NL*GIONG|PB$ |$ | | | | | 0.6302 0.0044 |GIONG$*P| |B$ | | | | | 0.9457 Khả tích lũy chất khô (g/cây) BALANCED ANOVA FOR VARIATE TLCKQM FILE TNOPB 23/ 8/** 9: PAGE VARIATE V005 TLCKQM Kha nang tich luy chat kho thoi ky qua may (g/cay) LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 906075 453037 1.79 0.207 GIONG$ 2.29402 2.29402 9.08 0.011 NL*GIONG$ 108559 542794E-01 0.21 0.811 PB$ 4.21072 1.40357 5.55 0.013 GIONG$*PB$ 996499E-01 332166E-01 0.13 0.939 * RESIDUAL 12 3.03223 252686 * TOTAL (CORRECTED) 23 10.6513 463098 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TNOPB 23/ 8/** 9: PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 8 DF TLCKQM 14.3312 13.9412 13.9000 SE(N= 8) 0.177724 5%LSD 12DF 0.547628 MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ G1 G2 SE(N= 12) NOS 12 12 TLCKQM 14.3667 13.7483 0.145111 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 84 5%LSD 12DF 0.447136 MEANS FOR EFFECT NL*GIONG$ GIONG$ G1 G1 G1 G2 G2 G2 NL NOS 4 4 4 3 TLCKQM 14.6300 14.3375 14.1325 14.0325 13.5450 13.6675 SE(N= 4) 0.251340 5%LSD 12DF 0.774463 MEANS FOR EFFECT PB$ PB$ NOS 6 6 CT1 CT2 CT3 CT4 TLCKQM 13.5917 14.6917 14.1583 13.7883 SE(N= 6) 0.205218 5%LSD 12DF 0.632346 MEANS FOR EFFECT GIONG$*PB$ GIONG$ G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 PB$ NOS 3 3 3 3 CT1 CT2 CT3 CT4 CT1 CT2 CT3 CT4 TLCKQM 13.9633 15.0600 14.4367 14.0067 13.2200 14.3233 13.8800 13.5700 SE(N= 3) 0.290222 5%LSD 12DF 0.894272 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TNOPB 23/ 8/** 9: PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TLCKQM GRAND MEAN (N= 24) NO OBS 24 14.057 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.68051 0.50268 3.6 0.2074 |GIONG$ | | | 0.0105 |NL*GIONG|PB$ |$ | | | | | 0.8113 0.0127 |GIONG$*P| |B$ | | | | | 0.9387 Năng suất cá thể (g/cây) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSCT FILE TNOPB 23/ 8/** 17:58 PAGE VARIATE V017 NSCT Nang suat ca the (g/cay) LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 1.72643 863217 3.26 0.073 GIONG$ 2.26935 2.26935 8.58 0.012 NL*GIONG$ 770700 385350 1.46 0.271 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 85 PB$ 3.95338 1.31779 4.98 0.018 GIONG$*PB$ 122183 407278E-01 0.15 0.925 * RESIDUAL 12 3.17433 264528 * TOTAL (CORRECTED) 23 12.0164 522451 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TNOPB 23/ 8/** 17:58 PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 8 NSCT 8.79250 8.77500 8.21500 SE(N= 8) 0.181840 5%LSD 12DF 0.560312 MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ NOS 12 12 G1 G2 NSCT 8.90167 8.28667 SE(N= 12) 0.148472 5%LSD 12DF 0.457493 MEANS FOR EFFECT NL*GIONG$ GIONG$ G1 G1 G1 G2 G2 G2 NL 3 NOS 4 4 4 NSCT 9.28500 9.14000 8.28000 8.30000 8.41000 8.15000 SE(N= 4) 0.257161 5%LSD 12DF 0.792401 MEANS FOR EFFECT PB$ PB$ NOS 6 6 CT1 CT2 CT3 CT4 NSCT 8.12000 9.21667 8.65333 8.38667 SE(N= 6) 0.209971 5%LSD 12DF 0.646993 MEANS FOR EFFECT GIONG$*PB$ GIONG$ G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 PB$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT1 CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 3 3 NSCT 8.34000 9.63333 8.96667 8.66667 7.90000 8.80000 8.34000 8.10667 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 86 SE(N= 3) 0.296944 5%LSD 12DF 0.914986 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TNOPB 23/ 8/** 17:58 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSCT GRAND MEAN (N= 24) NO OBS 24 8.5942 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.72281 0.51432 6.0 0.0729 |GIONG$ | | | 0.0123 |NL*GIONG|PB$ |$ | | | | | 0.2712 0.0180 |GIONG$*P| |B$ | | | | | 0.9245 Năng suất thực thu (tạ/ha) BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE TNOPB 23/ 8/** 19:35 PAGE VARIATE V018 NSTT Nang suat thuc thu (t¹/ha) LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= NL 617500 308750 0.89 0.440 GIONG$ 1.81500 1.81500 5.21 0.040 NL*GIONG$ 692500 346250 0.99 0.401 PB$ 4.13667 1.37889 3.96 0.036 GIONG$*PB$ 349998E-01 116666E-01 0.03 0.991 * RESIDUAL 12 4.18333 348611 * TOTAL (CORRECTED) 23 11.4800 499130 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE TNOPB 23/ 8/** 19:35 PAGE MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 8 DF NSTT 19.2875 18.9250 19.2375 SE(N= 8) 0.208750 5%LSD 12DF 0.643228 MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ NOS 12 12 G1 G2 NSTT 18.8750 19.4250 SE(N= 12) 0.170443 5%LSD 12DF 0.525194 MEANS FOR EFFECT NL*GIONG$ GIONG$ G1 G1 G1 G2 G2 G2 NL 3 NOS 4 4 4 NSTT 18.7750 18.8000 19.0500 19.8000 19.0500 19.4250 SE(N= 4) 0.295216 5%LSD 12DF 0.909662 - Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 87 MEANS FOR EFFECT PB$ PB$ NOS NSTT CT1 18.5667 CT2 19.6667 CT3 19.3833 CT4 18.9833 SE(N= 6) 0.241043 5%LSD 12DF 0.742736 MEANS FOR EFFECT GIONG$*PB$ GIONG$ G1 G1 G1 G1 G2 G2 G2 G2 PB$ CT1 CT2 CT3 CT4 CT1 CT2 CT3 CT4 NOS 3 3 3 3 NSTT 18.3000 19.3667 19.0667 18.7667 18.8333 19.9667 19.7000 19.2000 SE(N= 3) 0.340887 5%LSD 12DF 1.05039 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE TNOPB 23/ 8/** 19:35 PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE NSTT GRAND MEAN (N= 24) NO OBS 24 19.150 STANDARD DEVIATION C OF V |NL SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 0.70649 0.59043 3.1 0.4404 |GIONG$ | | | 0.0399 |NL*GIONG|PB$ |$ | | | | | 0.4009 0.0355 |GIONG$*P| |B$ | | | | | 0.9911 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 88 PHỤ LỤC Số liệu khí tượng - ðài khí tượng thuỷ văn khu vực Việt Bắc Số Tổng Lượng Nhiệt ñộ mưa (mm) (0C) 1/2011 23-33 12 82-85 5,5-6,5 28-38 2/2011 15-20 17,1-17,5 83-86 23-25 35-45 3/2011 100-150 16,5 86 10-15 10 4/2011 60-70 23,1 80-85 50-55 60 5/2011 210-380 25,9-26,4 80-83 130-140 65-75 6/2011 190-260 28,5-29 80-85 130-145 60-70 7/2011 230-378 28,5-29 83-87 140-157 65-90 Tháng Ẩm ñộ (%) nắng (giờ) lượng bốc (mm) Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 89 PHỤ LỤC Kết phân tích hàm lượng Prôtêin lipít Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 90 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 91 [...]... "Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh trưởng, phát triển và liều lượng phân bón của một số giống ñậu tương trong ñiều kiện vụ xuân tại huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ" 1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñề tài 1.2.1 Mục ñích Nghiên cứu ñề tài nhằm xác ñịnh một số giống ñậu tương sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất cao và liều lượng phân bón hợp lý cho ñậu tương trong ñiều kiện vụ xuân trên ñất Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ. .. suất và mở rộng diện tích sản xuất ñậu tương xuân trên ñất Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ 1.4 Giới hạn của ñề tài ðề tài tập trung nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu của một số giống ñậu tương trong vụ xuân tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ ðề tài giới hạn nghiên cứu ảnh hưởng của 4 công thức phân bón ñến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống D140 và giống ðT26 trong. .. chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ñậu tương trong ñiều kiện vụ xuân trên ñất Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ - Nghiên cứu ảnh hưởng của các liều lượng phân bón ñến sinh trưởng, phát triển, mức ñộ chống chịu và năng suất ñối với hai giống ñậu tương D140 và ðT26 1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Xác ñịnh có cơ sở khoa học một số giống ñậu tương năng... ñậu tương hiện có 2.4 Một số nghiên cứu về phân bón cho ñậu tương trên thế giới và Việt Nam 2.4.1 Một số nghiên cứu về phân bón cho ñậu tương trên thế giới Phân bón có ảnh hưởng rất lớn tới năng suất ñậu tương, chủ yếu là ñạm, lân và kali Trong một số ñiều kiện ñất (pH thấp, chất hữu cơ thấp, nitơ còn lại thấp ) việc cung cấp nitơ từ ñất và nốt sần cho cây ñậu tương là không ñủ Bón thêm phân ñạm trong. .. tương năng suất cao và liều lượng phân bón hợp lý cho ñậu tương xuân - Kết quả nghiên cứu ñề tài sẽ bổ sung thêm những tài liệu khoa học về cây ñậu tương, phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và chỉ ñạo sản xuất 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết quả nghiên cứu ñề tài sẽ ñóng góp hoàn thiện hơn cho quy trình thâm canh ñậu tương xuân trên ñất Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ - Góp phần tích cực trong việc chỉ ñạo,... tấn và ñến năm 2012 là 1500 nghìn tấn [42] Với mục tiêu giảm nhập khẩu, tăng sản lượng ñậu tương của nước ta trong những năm tới, các nhà khoa học ñang tiến hành các nghiên cứu nhằm tìm ra giống ñậu tương cao sản mới có năng suất cao, chi phí sản xuất thấp ñể ứng dụng vào thực tiễn sản xuất [42] 2.3 Một số nghiên cứu về giống ñậu tương trên thế giới và ở Việt Nam 2.3.1 Một số nghiên cứu về giống ñậu tương. .. ñề nghị thử nghiệm phát triển ở vùng trung du và miền núi phía Bắc ðặc biệt trong ñó các giống có khả năng chịu rét khá như G12120.94252 – 911, 94252 – 1, ñây sẽ là nguồn gen quý ñể lai tạo ra các giống ñậu tương có khả năng chịu rét thích hợp trồng trong vụ ñông và vụ xuân [13] Giống ñậu tương ðT2000 là giống ñược chọn lọc từ tập ñoàn ñậu tương của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau màu châu Á... nghiệm phân bón phức hợp vi lượng và phân vi lượng bón rễ ñược Trung tâm khuyến nông Lai Châu phối hợp với Công ty cổ phần sinh hoá Minh ðức triển khai thực hiện trên cây ñậu tương Các sản phẩm phân bón thử nghiệm bao gồm: Phân vi lượng bón rễ BIOMð2 (56 kg/ha), bón 2 lần vào thời ñiểm bón lót và cây chuẩn bị ra hoa; Phân bón phức hợp ANFA4 chuyên dùng cho cây họ ñậu (168 gói/ha) chia làm 3 lần phun vào... ñiểm nghiên cứu: Huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ * ðiều kiện ñất ñai: Thí nghiệm ñược bố trí trên ñất thịt pha cát 3.2 Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của mốt số giống ñậu tương trong ñiều kiện vụ xuân trên ñất Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 26 ... Viện KHKTNN Việt Nam chọn tạo) - Giống 7: D912 (Bộ môn Cây Công nghiệp, ðại học Nông nghiệp Hà Nội lai tạo) * Phân bón: - Phân Urê (46%N) - Phân Super lân (16%P2O5) - Kaliclorua (60%K2O) - Phân chuồng hoai mục 3.1.2 Thời gian, ñịa ñiểm và ñiều kiện ñất ñai nghiên cứu * Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 1 - 8/2011 * ðịa ñiểm nghiên cứu: Huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ * ðiều kiện ñất ñai: Thí nghiệm ñược bố
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và liều lượng phân bón của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân tại huyện thanh thuỷ, tỉnh phú thọ, nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và liều lượng phân bón của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân tại huyện thanh thuỷ, tỉnh phú thọ, nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và liều lượng phân bón của một số giống đậu tương trong điều kiện vụ xuân tại huyện thanh thuỷ, tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn