đánh giá hiệu quả sử dụng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm trên đàn vịt nuôi tại nam định

105 219 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2015, 10:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM * - NGÔ THỊ THU HƯƠNG ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM TRÊN ðÀN VỊT NUÔI TẠI NAM ðỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM -* -NGÔ THỊ THU HƯƠNG ðÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM TRÊN ðÀN VỊT NUÔI TẠI NAM ðỊNH Chuyên ngành: Thú Y Mã số: 60.62.50 LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Người hướng dẫn chính: PGS.TS TÔ LONG THÀNH HÀ NỘI - 2012 Lời cảm ơn Trong suốt năm học tập hoàn thành luận văn, với nỗ lực thân, ñã nhận ñược giúp ñỡ, hướng dẫn tận tình nhiều cá nhân tập thể, cho phép ñược tỏ lòng biết ơn cảm ơn chân thành tới: Ban Giám hiệu Viện Khoa học Nông nghiệp, Khoa Sau ðại học, Trung tâm Chẩn ñoán Thú y Trung ương – nơi thực tập công tác, thầy cô giáo ñã giúp ñỡ, tạo ñiều kiện ñể học tập tiếp thu kiến thức chương trình học Ban lãnh ñạo cán Chi cục Thú y tỉnh Nam ðịnh ðặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn PGS Tô Long Thành – Giám ñốc Trung tâm Chẩn ñoán Thú y Trung ương ñã nhiệt tình bảo tạo ñiều kiện thuận lợi cho hoàn thành luận văn Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép ñược gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia ñình, người thân bạn bè ñã ñộng viên giúp ñỡ vượt qua khó khăn suốt trình học tập, nghiên cứu thực ñề tài Một lần xin ñược bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn chân thành tới tập thể, cá nhân ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ hoàn thành chương trình học tập Hà Nội, tháng năm 2012 Tác giả Ngô Thị Thu Hương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… i Lời cam ñoan Tôi xin cam ñoan rằng: - Các kết nghiên cứu luận văn trung thực, khách quan chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ học vị - Mọi giúp ñỡ cho việc thực luận văn ñã ñược cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ñã ñược rõ nguồn gốc Hà nội, tháng năm 2012 Tác giả luận văn Ngô Thị Thu Hương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… ii Mục lục Trang Lời cảm ơn i Lời cam ñoan ii Mục lục iii Bảng danh mục từ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình x MỞ ðẦU .1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA ðỀ TÀI .2 2.1 Mục tiêu 2.2 Yêu cầu ñề tài 3 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI ðỐI TƯỢNG VÀ PHAM VI NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI Chương - TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ðỀ TÀI 1.1 LỊCH SỬ BỆNH CÚM GIA CẦM 1.1.1 Lịch sử bệnh cúm gia cầm giới 1.1.2 Lịch sử bệnh cúm gia cầm nước 1.2 CĂN BỆNH CỦA CÚM GIA CẦM .11 1.2.1 Cấu trúc chung vi rút cúm type A 11 1.2.2 Kháng nguyên vi rút cúm .13 1.2.3 ðộc lực vi rút 14 1.2.4 Khả biến chủng vi rút 15 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iii 1.2.5 Sức ñề kháng vi rút .16 1.2.6 Nuôi cấy lưu giữ vi rút 17 1.3 DỊCH TỄ HỌC BỆNH CÚM GIA CẦM .17 1.3.1 Loài vật mang vi rút 17 1.3.2 ðộng vật cảm nhiễm 19 1.3.3 Sự truyền lây .19 1.4 TRIỆU CHỨNG VÀ BỆNH TÍCH CỦA BỆNH CÚM GIA CẦM 20 1.4.1 Triệu chứng .20 1.4.2 Bệnh tích .21 1.5 PHƯƠNG PHÁP CHẨN ðOÁN BỆNH CÚM GIA CẦM 22 1.5.1 Chẩn ñoán dựa vào ñặc ñiểm dịch tễ, triệu chứng bệnh tích 22 1.5.2 Chẩn ñoán phòng thí nghiệm 22 1.6 PHÒNG CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM 23 1.7 ðÁP ỨNG MIỄN DICH CHỐNG VI RÚT CÚM GIA CẦM .23 1.7.1 ðáp ứng miễn dịch không dặc hiệu 24 1.7.2 ðáp ứng miễn dịch ñặc hiệu .25 1.8 SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM 27 1.8.1 Các loại vắc xin ñược dùng 27 1.8.2 Tình hình sử dụng vắc xin cúm gia cầm giới 30 1.8.3 Những ñiểm cần lưu ý sử dụng vắc xin cúm gia cầm 32 1.9 TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẮC XIN CÚM GIA CẦM TẠI VIỆT NAM .34 Chương - NỘI DUNG, NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 35 2.2 NGUYÊN LIỆU THÍ NGHIỆM 35 2.2.1 Nguyên liệu cho phân lập phản ứng HA, HI 35 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iv 2.2.2 Nguyên liệu cho Realtime RT-PCR 36 2.3 PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 36 2.3.1 Phương pháp xử lý mẫu 37 2.3.2 Phương pháp phát kháng nguyên 38 2.3.3 Phương pháp Realtime RT-PCR .43 2.3.4 Phương pháp phát kháng thể .48 2.3.5 Xử lý số liệu 51 Chương - KẾT QUẢ THẢO LUẬN .52 3.1 TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI GIA CẦM VÀ SỬ DỤNG VẮC XIN CÚM GIA CẦM TẠI NAM ðỊNH 52 3.1.1 Tình hình chăn nuôi gia cầm Nam ðịnh năm gần ñây .52 3.1.2 Diễn biến mức ñộ thiệt hại dịch cúm gia cầm Nam ðịnh .55 3.1.3 Kết khảo sát triệu chứng lâm sàng vịt mắc bệnh cúm gia cầm ñịa bàn tỉnh Nam ðịnh .59 3.2 TIÊM PHÒNG VẮC XIN CÚM GIA CẦM H5N1 CHO ðÀN VỊT NUÔI TẠI NAM ðỊNH 2010 65 3.3 ðÁNH GIÁ ðÁP ỨNG MIỄN DỊCH VÀ ðỘ DÀI MIỄN DỊCH CỦA ðÀN VỊT SAU TIÊM PHÒNG TẠI NAM ðỊNH 69 3.3.1 ðánh giá ñáp ứng miễn dịch ñàn vịt sau tiêm phòng nuôi Nam ðịnh 69 3.3.2 Xác ñịnh ñộ dài miễn dịch vịt ñược tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm H5N1 Nam ðịnh 73 3.4 KHẢO SÁT ðỘ AN TOÀN CỦA VẮC XIN TRÊN THỰC ðỊA .75 3.5 GIÁM SÁT LƯU HÀNH VI RÚT CÚM Ở ðÀN VỊT ðƯỢC TIÊM PHÒNG NUÔI TẠI NAM ðỊNH 76 3.6 GIÁM SÁT VI RÚT HỌC ðỐI VỚI VỊT TẠI CÁC CHỢ VÀ ðIỂM GIẾT MỔ 78 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… v 3.7 TẦN SUẤT PHÂN BỔ HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ SAU KHI TIÊM MŨI VÀ MŨI VẮC XIN CÚM GIA CẦM CHO ðÀN VỊT NUÔI TẠI NAM ðỊNH 79 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 83 KẾT LUẬN 83 ðỀ NGHỊ .84 PHỤ LỤC 85 - Thành phần cách pha nguyên liệu dùng chẩn ñoán cúm 85 - Trình tự chuỗi mẫu dò Primer cho RRT-PCR phát cúm gia cầm 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 TIẾNG VIỆT .89 TIẾNG ANH 91 Một số hình ảnh trình thực ñề tài 93 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vi Bảng danh mục từ viết tắt AI (Avian influenza): ELISA (Enzime-Linked immunosorbent assay) Bệnh cúm gia cầm Phản ứng miễn dịch gắn men RRT-PCR (Reverse Trancription - Phản ứng chuỗi Polyme phiên mã Polymerase Chain Reaction) ngược theo thời gian thực MDCK cell (Madin-Darby Cannie Kidney cell) HA (Haemagglutination assay) HI (Haemagglutination inhibition) LPAI (Low pathogenic avian influenza) HPAI (Highly pathogenic avian influenza) Tế bào thận chó Phản ứng ngưng kết hồng cầu Phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu Cúm gia cầm thể ñộc lực thấp Cúm gia cầm thể ñộc lực cao RDE (Receptor destroying enzyme) Enzim phá huỷ ñiểm tiếp nhận PBS (Phosphate-Buffered Saline) Dung dịch ñệm phốt phát ARN or RNA (Acid Ribonucleic) Axit ribonucleic ADN or DNA (Acid Deoxyribo Nucleic) Axit deoxy ribonucleic Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vii Danh mục bảng Bảng 2.1- Lượng chất phản ứng Real time RT - PCR dùng cho cặp mồi phát gen MA (Cúm A), H5 47 Bảng 2.2 Chu kỳ nhiệt bước phiên mã ngược (RT) dùng cho Quiagen one step RT-PCR kit 47 Bảng 2.3 - Chu kỳ nhiệt cho tổng hợp gen cặp mồi 48 Bảng 3.1 - Tình hình chăn nuôi gia cầm Nam ðịnh 53 Bảng 3.2 - Diễn biến thiệt hại dịch cúm gia cầm Nam ðịnh 58 Bảng 3.3 - Kết mổ khám vịt, gà mắc bệnh cúm gia cầm 61 Bảng 3.4 - Xét nghiệm cúm H5N1 ñàn gia cầm nuôi tai Nam ðịnh 64 Bảng 3.5 Kết tiêm phòng vắc xin cúm H5N1 cho ñàn vịt nuôi Nam ðịnh năm 2010 68 Bảng 3.6 - Khảo sát huyết học trước tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm H5N1 ñàn vịt nuôi Nam ðịnh 69 Bảng 3.7 Kết sau tiêm phòng Văc xin H5N1 mũi mũi vịt nuôi Nam ðịnh 71 Bảng - ðộ dài miễn dịch vịt tại 1, 2, tháng sau tiêm phòng 73 Bảng - Phản ứng vịt sau tiêm vắc xin cúm gia cầm H5N1 75 Bảng 10 - Kết kiểm tra vi rút học ñàn vịt ñược tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm nuôi Nam ðịnh 77 Bảng 11 - Kết giám sát vi rút chợ, ñiểm giết mổ 78 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… viii Qua số liệu bảng 3.11, có nhận xét sau: - Xét nghiệm 50 mẫu dịch ngoáy hầu họng ổ nhớp vịt nuôi huyện Ý Yên có mẫu dương tính với vi rút cúm H5N1, tỷ lệ % - Xét nghiệm 50 mẫu dịch ngoáy hầu họng ổ nhớp vịt huyện Nam Trực có mẫu dương tính với vi rút cúm gen H5N1, tỷ lệ % Như vậy, sơ thấy rằng: có tồn vi rút cúm gia cầm số ñàn vịt chợ ñiểm giết mổ huyện Ý Yên Nam Trực thuộc Nam ðịnh chiếm tỷ lệ % ðây ñiều ñáng quan tâm cho nhà lãnh ñạo, người làm công tác thú y, chợ ñiểm giết mổ nơi tập trung nhiều ñàn gia cầm loại, có thay ñổi ñàn về, ñồng thời xuất xứ gia cầm không ñược quản lý chặt nên tượng lưu hành vi rút cúm ñịa ñiểm ñó tạo nên nguy truyền lây, phát tán vi rút cao Nguy hiểm ñây nơi giao lưu nhiều người phương tiện nên dễ xảy lây nhiễm mầm bệnh từ gia cầm sang người ðây thực mối quan tâm toàn nhân loại 3.7 TẦN SUẤT PHÂN BỔ HIỆU GIÁ KHÁNG THỂ SAU KHI TIÊM MŨI VÀ MŨI VẮC XIN CÚM GIA CẦM CHO ðÀN VỊT NUÔI TẠI NAM ðỊNH Trên 324 vịt ñược nghiên cứu, sau tiêm xong mũi ñược tháng sau mũi ñược tháng tiến hành lấy máu, chắt huyết kiểm tra hàm lượng kháng thể phương pháp HI Kết thu ñược bảng 3.12 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 79 Bảng 3.12 Tần suất phân bố hiệu giá kháng thể sau tiêm mũi mũi vắc xin cúm gia cầm cho ñàn vịt nuôi Nam ðịnh HGKT (log2) Mũi % Mũi % 28 8,64 19 5,86 31 9,57 30 9,26 60 18,52 51 15,74 16 4,94 2,16 Không bảo hộ 135 41,67 107 33,02 43 13,27 17 5,25 54 16,67 23 7,10 40 12,34 40 12,34 21 6,48 33 10,19 22 6,79 31 9,57 9 2,78 73 22,53 ðạt bảo hộ 189 58,33 217 66,98 Tổng 324 100 324 100 ðể thấy ñược rõ tần suất phân bố hiệu giá kháng thể 324 vịt nuôi Nam ðịnh sau tiêm phòng mũi mũi vắc xin cúm gia cầm H5N1, ñã thể chúng hình 3.2 sau: Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 80 Hình Biểu ñồ tần suất phân bố hiệu giá kháng thể sau tiêm mũi mũi vắc xin cúm gia cầm cho ñàn vịt nuôi Nam ðịnh Qua bảng 3.12 thấy rằng: 30 ngày sau tiêm vắc xin H5N1 nhập từ Trung Quốc, vịt ñạt hiệu giá kháng thể sau: Sau mũi 1, vịt ñược tiêm phòng có mức kháng thể bảo hộ cao mức log2 16,67 %, mức log2 13,27 %, mức log2 12,34 % ñạt kháng thể bảo hộ thấp mức log2 (2,78 %) Sau mũi 2, vịt ñược tiêm phòng ñạt mức kháng thể bảo hộ cao mức log2 22,53 %, tiếp ñến log2 (12,34%), log2 (10,19 %), log2 9,57 % thấp mức log2 (2,16 %) Trên hình 3.2 ta thấy: Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 81 Sau tiêm mũi vắc xin cúm gia cầm H5N1 cho vịt nuôi Nam ðịnh có hiệu giá kháng thể bảo hộ 58,33 % không bảo hộ 41,67 % Sau tiêm mũi vắc xin cúm gia cầm H5N1 cho vịt nuôi Nam ðịnh có hiệu giá kháng thể bảo hộ 66,98 % không bảo hộ 33,02 % Như vậy, thời ñiểm 30 ngày sau tiêm mũi cho ñàn vịt nuôi Nam ðịnh, thấy rằng: hiệu giá kháng thể ñạt mức bảo hộ tập trung khoảng log2 - log2 sau tiêm mũi hàm lượng kháng thể ñạt mức bảo hộ cho vịt cao hơn, tập trung khoảng log2 – log2 vịt ñược tiêm mũi có hàm lượng kháng thể ñạt bảo hộ cao sau tiêm mũi 8,65 % Do ñó, việc tiêm phòng cúm H5N1 cho loài vịt nên tiêm mũi vịt thu ñược kháng thể có mức bảo hộ tốt nhiều so với việc tiêm mũi thời gian miễn dịch ñược kéo dài Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 82 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu trên, rút số kết luận sau: - Từ xuất dịch cúm gia cầm ñến ñã làm cho ngành chăn nuôi gia cầm Nam ðịnh giảm - Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho ñàn vịt nuôi Nam ðịnh ñã ñạt kế hoạch cao ñạt từ 80% trở lên, ñó có huyện vượt mức kế hoạch - Kết tiêm phòng vắc xin H5N1 Trung Quốc thu ñược kháng thể bảo hộ không cao (gần 70%) ðộ dài miễn dịch sau tiêm mũi vắc xin cúm gia cầm H5N1 Trung có chiều hướng giảm dần tháng thứ - Vắc xin cúm gia cầm H5N1 Trung Quốc sản xuất tiêm cho ñàn vịt ñược nghiên cứu Nam ðịnh có ñộ an toàn cao - Không có lưu hành vi rút cúm gia cầm ñàn vịt ñược tiêm phòng nuôi Nam ðịnh - Sự lưu hành vi rút cúm gia cầm H5N1 ñàn vịt nuôi Nam ðịnh chợ, ñiểm giết mổ không cao (4 %) - Tần suất phân bố hiệu giá kháng thể sau tiêm vắc xin cúm gia cầm H5N1 Trung Quốc sau mũi có kháng thể bảo hộ tập trung mức log2 – log2 ; sau mũi có hiệu giá bảo hộ cao tập trung mức log2 - log2 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 83 ðỀ NGHỊ - Cần tiếp tục nghiên cứu với số lượng mẫu nhiều thực thường xuyên ñể có kết xác, sở ñó ñể có chiến lược dùng ñúng loại vắc xin - Nghiên cứu hệ gen loài vịt, khả mang trùng thời gian mang trùng vịt ñể từ ñó làm sở cho việc loài trừ mầm bệnh tiến ñến toán mầm bệnh cúm H5N1 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 84 PHỤ LỤC - Thành phần cách pha nguyên liệu dùng chẩn ñoán cúm - Môi trường bảo quản mẫu 199 chứa 0,5% BSA (Albumin huyết bò) Bổ sung kháng sinh kháng khuẩn Penicillin G 2.000.000U/lít Streptomycin 200 mg/lít Polymyxin B 2.000.000 U/lít Gentamicin 250 mg/lít Nystatin 500.000 U/lít Ofloxacin HCl 60 mg/lít Sulfmethoxasole 200 mg/lít - Môi trường Glycerol + Pha chế PBS NaCl 8g KCl 0,2 g Na2HPO4 1,15 g KH2PO4 0,2 g Nước cất vñ 1000 ml Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 85 + Hấp vô trùng (1210C/15 phút), bổ sung kháng sinh (như trên) trộn với glycerol theo tỷ lệ 1:1 Ngoài sử dụng môi trường bảo quản khác như: Muối ñệm Hank, môi trường M.E.M, PBS, Tryptose Phosphate broth, Veal Infusion Broth, Sucrose-phosphate buffer Các dung dịch ñược bổ sung BSA, gelatin 0,5 - 1%, chất kháng sinh, kháng nấm - Dung dịch PBS 0,01M pH7.2 Na2HPO4 1,096 g NaH2PO4.H2O 0,316 g Na Cl 8,5 g Nước cất lít Chỉnh pH = 7.2 NaOH 1N HCl 1N, hấp vô trùng, bảo quản 40C không tuần - Dung dịch nước muối sinh lý 0,85%: 8,5 g NaCl lít nước cất Hấp vô trùng, bảo quản 40C không tuần - Huyễn dịch hồng cầu gà 1%: + Gà trống khoẻ mạnh ñã trưởng thành, kháng thể cúm newcastle + Dùng bơm tiêm - 10 ml hút sẵn 1ml (10 % thể tích) dung dịch chống ñông (Natri Citrat 4%, Alserver…) lấy máu gà tĩnh mạch cánh, cho máu vào ống nghiệm Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 86 + Ly tâm 1000 - 1500 vòng/phút, 15 phút, ñổ bỏ huyết tương, cho thêm nước sinh lý (NaCl 0,85%) vào hồng cầu, lắc ñều Ly tâm - lần ñể rửa hồng cầu Sau lần ly tâm cuối hút bỏ nước + Pha hồng cầu thành huyễn dịch 1% cách pha ml hồng cầu với 99 ml nước muối sinh lý + Bảo quản huyễn dịch hồng cầu nhiệt ñộ - 80 C Hồng cầu sau pha dùng - ngày (nếu hồng cầu bị dung huyết loại bỏ không dùng) - Trình tự chuỗi mẫu dò Primer cho RRT-PCR phát cúm gia cầm - Hạt chất phản ứng M H5 cho AIV RRT-PCR (ñã ñược chuẩn bị Cepheid) ñể phát âm tính giả tạo từ chất ức chế không ñặc hiệu trình nhân gen - Chất ñiều khiển M RNA chuỗi ñơn ñã phiên mã dài 228 bazơ Nó chứa chuỗi bổ sung với primer tiến M ñầu 5’ primer lùi ñầu 3’, chuỗi bên (internal) ñể gắn với mẫu dò IC Hạt M gồm có mẫu dò ñánh dấu FAM ñể phát gen M, mẫu dò ñánh dấu Cal-Flour Red 610 cho IC - Hạt chất phản ứng H5 gồm có primer tiến, ñể phát AIV H5 dòng Bắc Mỹ ñể phát AIV H5 dòng Âu-Á Chất phản ứng H5 mẫu dò H5 ñánh dấu FAM phát ñược dòng Chất phản ứng ñược chia vào ống 0,5 ml sử dụng ñể hoàn nguyên Chất phản ứng ñược sử dụng với dNTP enzyme kít Qiagen RT-PCR onestep Chất phản ứng bảo quản túi thiếc 40C tháng Không cởi bỏ túi chưa sử dụng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 87 * Chú ý sử dụng hóa chất ðặc hiệu M Trình tự chuỗi M+25* 5’-AgA TgA gTC TTC TAA CCg Agg TCg-3’ (cho cúm A) 5’ Primer M+64* 5’-FAM-TCA ggC CCC CTC AAA gCC gA- Mẫu dò TAMRA-3’ M-124* 5’-TgC AAA AAC ATC TTC AAg TCT CTg-3’ 3’Primer H7 H7+ 1244* 5’-ATT ggA CAC gAg ACg CAA Tg-3’ (Bắc Mỹ) 5’ Primer H7+1281* 5’-FAM-TAA TgC TgA gCT gTT ggT ggC- Mẫu dò a TAMRA-3’ H7-1342* 5’-TTC TgA gTC CgC AAg ATC TAT Tg-3’ 3’Primer H5 H5+1456* 5’-ACg TAT gAC TAT CCA CAA TAC TCA- 5’ Primer 3’ H5+1637* 5’-FAM-TCA ACA gTg gCg AgT TCC CTA Mẫu dò gCA-TAMRA-3’ H5-1685* 5’-AgA CCA gCT ACC ATg ATT gC-3’ 3’Primer Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Ban ñạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm (2005), Kế hoạch hành ñộng khẩn cấp xảy dịch cúm gia cầm (H5N1) ñại dịch cúm người, Hà Nội Cục Thú y (2004), Bệnh cúm gia cầm biện pháp phòng chống, Nhà xuất Nông nghiệp, Hà nội Nguyễn Tiến Dũng cộng (2004), “Nguồn gốc virus cúm gia cầm H5N1 Việt Nam năm 2003 – 2004”, Tạp chí KHKT Thú y, Tập XI số 2004, tr.6 - 14 Nguyễn Tiến Dũng (2008), “Vài nét virus cúm gia cầm H5N1”, Khoa học kỹ thuật Thú y, Tập XV số - 2008, tr.80 - 86 Ninh Văn Hiểu (2006), Tình hình dịch cúm gia cầm kết tiêm vắc xin H5N2, H5N1 Trung Quốc ñể phòng bệnh cho gà, vịt ñịa bàn tỉnh Nam ðịnh, Luận văn thạc sỹ Nông nghiệp, tr 51 Ken Inui (2008), Sự thay ñổi vi rút cúm gia cầm thể ñộc lực cao H5N1 Việt Nam, Hội thảo quốc tế nghiên cứu phục vụ hoạch ñịnh sách phòng chống cúm gia cầm, 16-18/6/2008, Hà nội Phạm Sỹ Lăng (2004), “Diễn biến bệnh cúm gia cầm Châu Á hoạt ñộng phòng chống bệnh”, Khoa học kỹ thuật Thú y, tr 91 – 94 Lê Văn Năm (2004), “bệnh cúm gà”, Khoa học Kỹ thuật Thú y, 11(1), tr 81 – 86 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 89 Nguyễn Hoài Tao, Nguyễn Tuấn Anh, “Một số thông tin dịch cúm gia cầm”, Chăn nuôi số – 2004, tr 27 10 Nguyễn Như Thanh, Lê Thanh Hoà (1997), “Miễn dịch học Thú y”, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 11 Tô Long Thành (2004), “Thông tin cập nhật tái xuất bệnh cúm gia cầm nước Châu Á”, Tạp chí KHKT Thú y, Tập XI số - 2004, tr.87 93 12 Tô Long Thành (2005), “Một số thông tin bệnh cúm gia cầm”, Tạp chí KHKT Thú y, Tập XII số – 2005, tr.84 - 91 13 Tô Long Thành (2005), “Kinh nghiệm phòng chống dịch cúm gia cầm sử dụng vacxin cúm gia cầm Trung Quốc”, Khoa học kỹ thuật Thú y, XII (3), tr.87 - 90 14 Tô Long Thành (2007), “Các loại vacxin cúm gia cầm ñánh giá hiệu tiêm phòng”, Tạp chí KHKT Thú y, Tập XVI số - 2007, tr 84 - 90 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 90 TIẾNG ANH 16 Alexder D.J, (1993), “Orthomyxovirus infections, Viral Infections of Vertebrates, Volume 3: Viral Infections of Birds”, McFerran J.B & McNulty M.S, eds Horzinek M.C., Serieseditor Amsterdam, the Netherlands, pp 287 – 316 17 Capua I., Maragon S., Dalla Pozza M., Santucci U, (2000), “Vaccination for Avian Influenza in Italy”, Vet Rec., pp 147 - 751 18 Kawaoka (1988), Virology 179, pp 759-767 and Murphy, Virology, Raver press NewYork, pp 1179 – 1240 19 Luschow D., werner o., mettenleiter t.c & fuchs w (2001), “Protection of chickens from lethal avian influenza A virus infection by live-virus vaccination with infectious laryngotracheitis virus recombinants expressing the heamagglutinin (H5) gene”, Vaccine, 19, pp 4249 - 4259 20 OIE - Council of European Communities, (1992), Council Directive 92/40/EEC of 19th May 1992, “Introducing Community measures for the control of avian influenza”, Official Journal of Eropean Communities, L167, pp - 15 21 Swayne D.E., Beck JR., Garcia M & Stone H.D, (1999), “Influence of virus strain and antigen mass on the efficacy of H5 avian influenza inactivated vaccines”, Avian Pathol, 28, pp 245 - 255 22 Swayne DE, Perdue ML, Berk JR, Garcia M, Suarez DL, (2000), “Vacines protect chickens against H5 highly pathogenic avian influenza in the face of genetic changes in field viruses over multiple years”, Vet Microbiol, 2000 May 22, 74 (1 - 2), pp 165 - 172 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 91 23 Swayne D.E & Suarez D.L, (2000), “Highly pathogenic avian influenza”, Rev sci tech Off Int epiz., 20, pp 463 - 482 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 92 Một số hình ảnh trình thực ñề tài Nơi chăn nuôi vịt nông dân Vắc-xin H5N1 Re-5 Tiêm phòng H5N1 cho gia cầm nông dân Tiêm phòng H5N1 cho gia cầm Bệnh tích cúm khí quản Bệnh tích cúm phổi Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 93 [...]... rút cúm gia cầm, về bệnh Cúm gia cầm, ñặc biệt là bệnh trên vịt - Kết quả thu ñược là cơ sở ñể ñánh giá các quan ñiểm về sử dụng vắc xin trong phòng bệnh Cúm gia cầm, cũng như các chiến lược phòng chống dịch Cúm gia cầm * Ý nghĩa thực tiễn: ðánh giá tác dụng của vắc xin phòng bệnh cho ñàn vịt nuôi tại Nam ðịnh 4 ðỐI TƯỢNG VÀ PHAM VI NGHIÊN CỨU CỦA ðỀ TÀI * ðối tượng nghiên cứu: - ðàn vịt nuôi tại Nam. .. thực hiện tại tỉnh Nam ðịnh Giới hạn của ñề tài: ðánh giá hiệu quả sau tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm trên ñàn vịt nuôi tại tỉnh Nam ðịnh Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 3 Chương 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ðỀ TÀI 1.1 LỊCH SỬ BỆNH CÚM GIA CẦM 1.1.1 Lịch sử bệnh cúm gia cầm trên thế giới Bệnh cúm gia cầm (Influenza) còn gọi là bệnh dịch... bệnh cúm gia cầm của loài vịt sau khi ñược dùng vắc xin, xác ñịnh khả năng mang trùng trước và sau khi tiêm phòng bằng vắc xin cúm H5N1 của ñàn vịt nuôi tại Nam ðịnh và kết quả thu ñược sẽ là cơ sở khoa học ñể ñánh giá sự lưu hành của vi rút cúm H5N1 và lựa chọn vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm trong ñiều kiện Việt nam 2 MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA ðỀ TÀI 2.1 Mục tiêu - ðánh giá ñược mức ñộ bảo hộ trên vịt. .. cúm gia cầm Tuy nhiên, các công trình, ñề tài nghiên cứu này mới chỉ thực hiện trên các ñàn gia cầm nói chung chứ chưa thực sự nghiên cứu sâu về tình hình nhiễm cúm H5N1 và khả năng mang trùng của từng loài nói riêng, mà cụ thể là ở loài vịt Chính vì vậy, chúng tôi lựa chọn ñề tài:“ðánh giá hiệu quả sử dụng vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm trên ñàn vịt nuôi tại Nam ðịnh” nhằm ñánh giá mức ñộ bảo hộ bệnh. .. trên vịt sau khi tiêm vắcxin cúm gia cầm - ðánh giá ñộ an toàn của vắc xin trong ñiều kiện tiêm phòng ñại trà - ðánh giá hiệu quả của việc tiêm phòng trong giải pháp tổng thể phòng chống bệnh cúm gia cầm Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… 2 2.2 Yêu cầu của ñề tài ðánh giá ñược hiệu quả của vắc xin ñối với ñàn vịt nuôi tại ñịa bàn tỉnh Nam ðịnh 3 Ý NGHĨA... tuyên truyền, giáo dục người dân về dịch bệnh Tiêu hủy toàn ñàn gia cầm bị bệnh và ñàn gia cầm có tiếp xúc với ñàn bị bệnh là biện pháp bắt buộc ñể tránh bệnh lây lan [1] Hiện nay, việc sử dụng vắc xin ñược coi là cách ñể làm giảm thiệt hại do bệnh cúm gia cầm gây ra ñối với ngành chăn nuôi gia cầm ở châu Á Song người ta e ngại rằng: Việc sử dụng vắc xin cúm gia cầm có thể dẫn ñến sự tiến hóa của các... hiệu giá kháng thể sau khi tiêm mũi 1 và mũi 2 vắc xin cúm gia cầm cho ñàn vịt nuôi tại Nam ðịnh 80 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… ix Danh mục các hình Hình 3 1 Biểu ñồ ñộ dài miễn dịch trên vịt tại 1, 2, 3 và 4 tháng sau tiêm phòng 74 Hình 3 2 Biểu ñồ tần suất phân bố hiệu giá kháng thể sau khi tiêm mũi 1 và mũi 2 vắc xin cúm gia. .. chăn nuôi, vật dụng chăn nuôi, phương tiện là rất cần thiết ñể phòng và khống chế bệnh một cách hiệu quả 1.6 PHÒNG CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM Phòng chống dịch cúm gia cầm là chương trình tổng hợp của công tác giám sát, chẩn ñoán bệnh; kiểm dịch vận chuyển, giết mổ gia cầm kết hợp với các biện pháp an toàn sinh học tăng cường; tiêu hủy, tiêu ñộc, khử trùng các ổ dịch; ñồng thời tuyên truyền, giáo dục người... dịch cúm gia cầm ñã xảy ra trên ñịa bàn 21 xã thuộc 18 huyện của 15 tỉnh, thành phố Tổng số gia cầm mắc bệnh là 29.328 con Số gia cầm chết và buộc phải tiêu huỷ là 57.479 con, nguy cơ dịch tiếp tục xảy ra là rất cao Năm 2012 ñến nay, theo báo cáo của Cục Thú y cả nước có 11 tỉnh, thành ñang có dịch cúm gia cầm Ngày 20/2/2012 phát hiện ổ dịch cúm AH5N1 trên ñàn vịt tại xã Yên Thắng huyện Ý Yên – Nam. .. rút cho các loài khác ñặc biệt là gia cầm Cuối tháng 10/2004 FAO, OIE và WHO ñã lưu ý các nước ñã trải qua dịch cúm gia cầm H5N1 rằng: Vịt nuôi có thể ñóng một vai trò quan trọng trong việc làm lây lan chủng vi rút cúm gia cầm H5N1 thể ñộc lực cao cho các gia cầm khoẻ và rất có thể lây truyền vi rút trực tiếp cho người vì vật nuôi này bị nhiễm vi rút cúm gia cầm, gà bệnh và gà có biểu hiện ốm bài thải ... sau tiờm phũng vc xin cỳm gia cm ti Nam nh - Giỏm sỏt lõm sng ca vt sau tiờm phũng vc xin cỳm gia cm ti Nam nh - Giỏm sỏt vi rỳt hc ủi vi ủn gia cm ủc tiờm vc xin cỳm gia cm ti Nam nh - Giỏm sỏt... S DNG VC XIN CM GIA CM TI VIT NAM T thỏng 7/2005, D ỏn s dng vc xin nhm khng ch v toỏn bnh cỳm gia cm ủó trin khai ti Vit Nam Nc ta ủó tin hnh tiờm phũng th nghim cỏc loi vc xin cỳm gia cm ngoi... HèNH CHN NUễI GIA CM V S DNG VC XIN CM GIA CM TI NAM NH 52 3.1.1 Tỡnh hỡnh chn nuụi gia cm ti Nam nh nhng nm gn ủõy .52 3.1.2 Din bin v mc ủ thit hi ca dch cỳm gia cm ti Nam nh .55
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá hiệu quả sử dụng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm trên đàn vịt nuôi tại nam định, đánh giá hiệu quả sử dụng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm trên đàn vịt nuôi tại nam định, đánh giá hiệu quả sử dụng vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm trên đàn vịt nuôi tại nam định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay