Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

77 916 3
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 16:57

Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt SVTH: Lê Nguyễn Thanh Toàn Trang 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của đề tài: - Ngày nay, nền kinh tế phát triển ngày một mạnh hơn, kinh doanh một trong những mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Trước nhu cầu phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế nước ta cũng đang hoà nhập vào sự phát triển chung đó. Đặc biệt, nước ta đã gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007, là thành viên thứ 150 của Tổ chức này. Đây là một thách thức lớn đối với các công ty, cũng như các nhà kinh doanh. Trong chế mới, sự cạnh tranh khắc nghiệt luôn mối đe doạ cho những doanh nghiệp yếu kém. Chính vậy các nhà kinh doanh cũng như các doanh nghiệp phải phấn đấu không ngừng để giữ vững chỗ đứng trên thị trường. - Nhận thấy được tầm quan trọng đó, cho nên Đảng Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện liên tục đổi mới, đó là sự hình thành nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần với sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. - Để tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào thì cũng phải cần một nguồn vốn nhất định, bao gồm: vốn cố định, vốn lưu động các loại vốn chuyên dùng khác. Trong đó thì không thể không kể đến tầm quan trọng của vốn bằng tiền. - Vốn bằng tiền là một phạm trù kinh tế thuộc lĩnh vực tài chính – kế toán, nó tầm quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Điều tiên quyết để khởi đầu duy trì hoạt động kinh doanh một cách liên tục. Vốn bằng tiền là một thiết yếu của vốn lưu động, nếu đầy đủ vốn bằng tiền doanh nghiệp không những khả năng duy trì các hoạt động kinh doanh hiện có, giữ vững cải thiện quan hệ với khách hàng mà còn khả năng nắm bắt tận dụng thời trong kinh doanh. - Mặt khác, cái nhìn đầu tiên của các đệ tam nhân (như: ngân hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp, khách hàng…) khi nhìn vào báo cáo tài chính là doanh thu của doanh nghiệp đạt bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu, lưu chuyển của dòng tiền, kết quả hoạt động kinh doanh, hiện tại doanh nghiệp khả năng thanh toán các khoản nợ tới hạn hay không, . do đó cần phải sự trung thực, chính xác của các báo cáo. Vì vậy, vai trò của người kế toán rất quan trọng, vừa tham mưu, cung cấp cho ban lãnh đạo những số liệu thực tế khi cần thiết, vừa nhạy bén nắm bắt những thông tin để làm sao thực hiện đúng theo các chuẩn mực kế toán hiện hành. - Nhận thấy được tầm quan trọng của việc quản vốn, lưu trữ sổ sách, chứng từ,… cũng như để hiểu hơn về trình tự lưu chuyển của chứng từ, trình tự ghi chép vào sổ sách cách thức lập, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ nên em chọn đề tài “Kế toán vốn bằng tiền, lập phân tích báo cáo Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt SVTH: Lê Nguyễn Thanh Toàn Trang 2 lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” để làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. 2. Mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu tổng quát: + Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tập trung tìm hiểu nhiệm vụ, quy trình của kế toán vốn bằng tiền, cũng như trình tự ghi chép vào sổ sách kế toán tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Bên cạnh còn tìm hiểu phương pháp, cũng như cách thức lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Qua đó so sánh báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đánh giá khả năng tạo ra các luồng tiền trong tương lai, khả năng thanh toán các khoản nợ, … + Thông qua việc so sánh báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua hai tháng: tháng 09 tháng 10 năm 2008. Qua đó em cũng đưa ra các giải pháp nhằm phát triển các yếu tố tốt tác động đến dòng tiền, cũng như đưa ra các biện pháp để khắc phục các yếu tố tác động không tốt đến sự lưu chuyển của dòng tiền. - Mục tiêu cụ thể: Đề tài sẽ đi sâu vào các nội dung cụ thể sau: + Kế toán thu tiền mặt: dựa vào các phiếu thu tiền mặt (như: bán hàng hoá, hoa hồng, phiếu rút tiền) để làm chứng từ gốc mà ghi vào Chứng từ ghi sổ. + Kế toán chi tiền mặt: dựa vào các phiếu, hoá đơn chi trả tiền mặt (như: hoá đơn mua hàng, hoá đơn thuê xe, hoá đơn tiền điện, hoá đơn tiền nước) để ghi vào Chứng từ ghi sổ, đồng thời ghi vào các loại sổ liên quan. + Kế toán thu (gửi vào) tiền gửi ngân hàng: căn cứ giấy báo của ngân hàng để làm chứng từ gốc mà người kế toán theo dõi tiền gửi ngân hàng ghi chép vào Chứng từ ghi sổ đồng thời ghi vào các loại sổ liên quan. + Kế toán chi (rút ra) tiền gửi ngân hàng: căn cứ vào giấy báo nợ của ngân hàng để làm chứng từ gốc người kế toán ghi chép vào Chứng từ ghi sổ, đồng thời ghi vào các loại sổ liên quan. + Dựa vào số liệu ghi chép trên lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ của tháng 10, qua đó phân tích đưa ra các các giải pháp nhằm phát triển, cũng như cách khắc phục những chỉ tiêu không tốt ảnh hưởng đến sự luân chuyển của dòng tiền tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 3. Phương pháp nghiên cứu: - Đề tài được hình thành theo phương pháp thu thập tài liệu tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, kết hợp với việc tiếp xúc tham khảo ý kiến của thầy cô, cũng như kinh nghiệm của các chú, anh chị trong đơn vị. Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt SVTH: Lê Nguyễn Thanh Toàn Trang 3 - Ngoài ra, đề tài còn dựa trên việc nghiên cứu, tham khảo các văn bản, sách vở, thu thập các thông tin từ các số liệu, các chứng từ thu chi phát sinh ở Công ty, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo quyết toán của đơn vị qua các năm các tài liệu về ngành kế toán tài chính. - Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp thu thập số liệu: từ nguồn số liệu tại phòng Quản trị tài chính công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. + Phương pháp so sánh. + Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền. + Phương pháp lập phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ. + Phương pháp xử lý, phân tích số liệu. 4. Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi về thời gian: + Thời gian nghiên cứu bắt đầu viết đề tài từ này 16/02/2009 đến ngày 16/04/2009. + Thông tin số liệu sử dụng phân tích trong đề tài được thu thập từ năm 2006, 2007, 2008. + Thông tin số liệu sử dụng ghi chép sổ sách kế toán lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ là tháng 9,10 năm 2008. - Phạm vi về không gian: Đề tài “Kế toán vốn bằng tiền, lập phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang” được thực hiện trong suốt quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. - Phạm vi về nội dung: Đề tài “Kế toán vốn bằng tiền, lập phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang”. Qua đề chỉ tìm hiểu khái niệm về kế toán vốn bằng tiền, bên cạnh còn thực hiện công tác kế toán vốn bằng tiền lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ tháng 10. 5. Kết cấu đề tài: Cấu trúc của đề tài bao gồm ba phần được trình bày như sau: - Phần mở đầu: Phần này trình bày sự cần thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, kết cấu đề tài. Khố Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt SVTH: Lê Nguyễn Thanh Tồn Trang 4 - Phần nội dung: gồm bốn chương được kết cấu như sau: Chương 1: sở lý luận về kế tốn vốn bằng tiền lưu chuyển tiền tệ. Chương 2: Giới thiệu khái qt q trình hình thành phát triển của cơng ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Chương 3: Kế tốn vốn bằng tiền, lập phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại cơng ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Chương 4: Nhận xét, kiến nghị - Phần kết luận Phụ lục Tài liệu tham khảo PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 1.1 Những vấn đề chung về kế tốn vốn bằng tiền: 1.1.1 Khái niệm, nhiệm vụ của kế tốn vốn bằng tiền: 1.1.1.1 Khái niệm vốn bằng tiền: “Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động bao gồm: tiền mặt tại quỹ; tiền gửi ở các ngân hàng, cơng ty tài chính tiền đang chuyển. Với tính lưu hoạt cao nhất - Vốn bằng tiền dùng để đáp ứng nhu cầu thanh tốn của doanh nghiệp, thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí” (Giáo trình Kế tốn tài chính 2, 2008). 1.1.1.2 Nhiệm vụ của kế tốn vốn bằng tiền: - Phản ánh kịp thời các khoản thu, chi vốn bằng tiền. Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xun với thủ quỹ để đảm bảo giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền. - Tổ chức thực hiện các quy định về chứng từ, thủ tục hạch tốn vốn bằng tiền. - Thơng qua việc ghi chép vốn bằng tiền, kế tốn thực hiện chức năng kiểm sốt phát hiện các trường hợp chi tiêu lãng phí, sai chế độ, phát hiện các chênh lệch, xác định ngun nhân kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch vốn bằng tiền. Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt SVTH: Lê Nguyễn Thanh Toàn Trang 5 1.1.2 Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền: 1.1.2.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ: - Tiền tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: tiền Việt Nam (kể cả ngân phiếu), ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý. Mọi nghiệp vụ thu, chi bằng tiền mặt việc bảo quản tiền mặt tại quỹ do thủ quỹ của doanh nghiệp thực hiện. - Kết cấu nội dung phản ánh của tài khoản 111 - “Tiền mặt” Bên Nợ: + Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhập quỹ; + Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê; + Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (đối với tiền mặt ngoại tệ). Bên Có: + Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý xuất quỹ; + Số tiền mặt thiếu ở quỹ phát hiện khi kiểm kê; + Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (đối với tiền mặt ngoại tệ). * Số dư bên Nợ: Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý tồn quỹ vào cuối kỳ Tài khoản 111 – Tiền mặt, 3 tài khoản cấp 2: + Tài khoản 1111 – Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt. + Tài khoản 1112 – Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, tăng, giảm tỷ giá tồn quỹ ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra đồng Việt Nam. + Tài khoản 1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý: Phản ánh giá trị vàng, bạc, kim khí quý, đá quý nhập, xuất, tồn quỹ. Kế toán tiền mặt tại quỹ là đồng Việt Nam: - Phương pháp phản ánh một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: + Thu tiền mặt từ việc bán hàng hoá hay cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng nhập quỹ. Nợ TK 111 (1111) Tiền mặt (VND) TK 511 – Doanh thu bán hàng Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt SVTH: Lê Nguyễn Thanh Toàn Trang 6 TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp + Nhập quỹ tiền mặt từ các khoản thu hoạt động tài chính hoạt động khác của doanh nghiệp. Nợ TK 111 (1111) Tiền mặt (VND) TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính TK 711 – Thu nhập khác TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp + Thu của khách hàng hoặc nhận tiền ứng trước của khách hàng nhập quỹ Nợ TK 111 (1111) Tiền mặt (VND) TK 131 – Phải thu của khách hàng + Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt Nợ TK 111 (1111) Tiền mặt (VND) TK 112 (1121) – Tiền gửi ngân hàng (VND) + Nhận tiền ký cược, ký quỹ ngắn hạn hoặc dài hạn nhập quỹ Nợ TK 111 (1111) – Tiền mặt (VND) TK 338 (3388) – Phải trả khác (nếu ký cược, ký quỹ ngắn hạn) hoặc TK 344 – Ký cược, ký quỹ dài hạn + Thu hồi tiền ký cược, ký quỹ ngắn hạn, dài hạn nhập quỹ Nợ TK 111 (1111) – Tiền mặt (VND) TK 144 – Ký cược, ký quỹ ngắn hạn TK 244 – Ký cược, ký quỹ dài hạn + Thu hồi vốn từ các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn nhập quỹ Nợ TK 111 (1111) – Tiền mặt (VND) TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác TK 221 – Đầu tư vào công ty con TK 222 – Vốn góp liên doanh TK 223 – Đầu tư vào công ty liên kết TK 228 – Đầu tư dài hạn khác + Chi tiền mặt để mua sắm vật tư, hàng hoá, TSCĐ hoặc chi cho đầu tư xây dựng bản. Nợ TK 152 – Nguyên vật liệu Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ Nợ TK 156 – Hàng hoá Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình Nợ TK 213 – Tài sản cố định vô hình Nợ TK 241 – Chi phí đầu tư xây dựng bản Khố Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt SVTH: Lê Nguyễn Thanh Tồn Trang 7 TK 111 (1111) – Tiền mặt (VND) + Các khoản chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động khác đã được chi bằng tiền mặt. Nợ TK 621 – Chi phí ngun liệu, vật liệu trực tiếp Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung Nợ TK 635 – Chi phí tài chính Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 811 – Chi phí khác TK 111 (1111) – Tiền mặt (VND) + Chi tiền mặt để thanh tốn các khoản nợ phải trả Nợ TK 311 – Vay ngắn hạn Nợ TK 315 – Nợ dài hạn đến hạn trả Nợ TK 331 – Phải trả người bán Nợ TK 333 – Thuế các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước Nợ TK 334 – Phải trả cơng nhân viên Nợ TK 341 – Vay dài hạn Nợ TK 342 – Nợ dài hạn TK 111 (1111) – Tiền mặt (VND) + Chi tiền mặt để hồn trả các khoản nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn, hoặc dài hạn Nợ TK 338 (3388) – Hồn trả tiền nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn Nợ TK 344 – Hồn trả tiền nhận ký cược, ký quỹ dài hạn TK 111 (1111) – Tiền mặt (VND) + Chi tiền mặt để ký cược, ký quỹ ngắn hạn, dài hạn Nợ TK 144 – Ký cược, ký quỹ ngắn hạn Nợ TK 244 – Ký cược, ký quỹ dài hạn TK 111 (1111) – Tiền mặt (VND) + Khi kiểm quỹ tiền mặt sự chênh lệch so với sổ kế tốn tiền mặt nhưng chưa xác định được ngun nhân chờ xử lý. * Nếu chênh lệch thừa – căn cứ bảng kiểm quỹ, kế tốn ghi: Nợ TK 111 (1111) – Tiền mặt (VND) TK 338 (3388) – Tài sản thừa chờ xử lý * Nếu chênh lệch thiếu – căn cứ bảng kiểm quỹ, kế tốn ghi: Nợ TK 138 (1388) – Tài sản thiếu chờ xử lý TK 111 (1111) – Tiền mặt (VND) SƠ ĐỒ 1.1: SƠ ĐỒ KẾ TỐN TIỀN MẶT (VND) 112 (1121) 111 (1111) 112 (1121) Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt SVTH: Lê Nguyễn Thanh Toàn Trang 8 Rút tiền gửi ngân hàng về nhập Gửi tiền mặt vào ngân hàng quỹ tiền mặt 131, 136, 138 141, 144, 244 Thu hồi các khoản nợ phải thu Chi tạm ứng, ký cược, ký quỹ bằng tiền mặt 121,128, 221, 141, 144, 244 222,223,228 Thu hồi các khoản ký cược, Đầu tư ngắn hạn, dài hạn ký quỹ bằng tiền mặt bằng tiền mặt 121, 128, 221, 152,153, 156, 157, 222, 223, 228 611, 211, 213, 217 Thu hồi các khoản đầu tư Mua vật tư, hàng hoá, công cụ, TSCĐ… 515 635 bằng tiền mặt 133 Lãi Lỗ 311, 341 Vay ngắn hạn, dài hạn Thanh toán nợ bằng tiền mặt 411, 441 627, 641, 642 Nhận vốn góp, vốn cấp bằng tiền mặt Chi phí phát sinh bằng tiền mặt 133 511, 512, 515, 711 Doanh thu, thu nhập khác bằng tiền mặt Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt SVTH: Lê Nguyễn Thanh Toàn Trang 9 Kế toán tiền mặt tại quỹ là Ngoại tệ: Khi phản ánh ngoại tệ được quy đổi ra tiền Việt Nam vào các tài khoản liên quan cần đảm bảo nguyên tắc: - Đối với các tài khoản vật tư, hàng hoá, tài sản cố định, doanh thu, chi phí khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ thì luôn luôn được ghi sổ theo tỷ giá thực tế. - Đối với các tài khoản phản ánh vốn bằng tiền, nợ phải thu, nợ phải trả thì sử dụng tỷ giá thực tế hoặc tỷ giá hạch toán để ghi sổ kế toán. + Trường hợp doanh nghiệp ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ thì thể sử dụng ngay tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán. + Trường hợp doanh nghiệp nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ, để đơn giản thuận tiện cho việc ghi sổ kế toán hàng ngày, thể sử dụng tỷ giá hạch toán.Tỷ giá hạch toántỷ giá được sử dụng ổn định trong một kỳ kế toán, thể sử dụng tỷ giá thực tế ở cuối kỳ trước làm tỷ giá hạch toán cho kỳ này. Phương pháp phản ánh một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh: ˜ Trường hợp doanh nghiệp chỉ sử dụng tỷ giá thực tế: Doanh thu bán chịu phải thu bằng ngoại tệ Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng (theo tỷ giá thực tế tại thời điểm ghi nhận nợ phải thu) TK 511 – Doanh thu bán hàng Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng ngoại tệ Nợ TK 111 (1112) – Ngoại tệ nhập quỹ (theo tỷ giá thực tế tại thời điểm thu được nợ). hoặc Nợ TK 112 (1122) – Ngoại tệ gửi ngân hàng (theo tỷ giá thực tế lúc thu được nợ) Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (tỷ giá thực tế ở thời điểm thu được nợ nhỏ hơn tỷ giá thực tế tại thời điểm ghi nhận nợ phải thu). TK 131 – Phải thu khách hàng (theo tỷ giá lúc ghi nhận nợ phải thu) TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ giá thực tế thời điểm thu được nợ lớn hơn tỷ giá thực tế tại thời điểm ghi nhận nợ phải thu). Doanh thu bán hàng thu bằng ngoại tệ: Nợ TK 111 (1112) – Ngoại tệ nhập quỹ (theo tỷ giá thực tế) Nợ TK 112 (1122) – Ngoại tệ gửi ngân hàng (theo tỷ giá thực tế) TK 511 – Doanh thu bán hàng (theo tỷ giá thực tế) Khoá Luận Tốt Nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt SVTH: Lê Nguyễn Thanh Toàn Trang 10 Mua sắm vật tư, hàng hoá, tài sản cố định phải chi bằng ngoại tệ: Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường Nợ TK 152 – Nguyên liệu,vật liệu Nợ TK 153 – Công cụ, dụng cụ Nợ TK 156 – Hàng hoá Nợ TK 211 – Tài sản cố định hữu hình Nợ TK 213 – Tài sản cố định vô hình Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (chênh lệch do tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ nhỏ hơn tỷ giá thực tế xuất ngoại tệ) TK 111 (1112) – Ngoại tệ nhập quỹ TK 112 (1122) – Ngoại tệ gửi ngân hàng TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (chênh lệch do tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ lớn hơn tỷ giá thực tế xuất ngoại tệ) Các khoản chi phí phát sinh phải chi bằng ngoại tệ: Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 811 – Chi phí khác Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (chênh lệch do tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ nhỏ hơn tỷ giá thực tế xuất ngoại tệ) TK 111 (1112) – Ngoại tệ nhập quỹ hoặc TK 112 (1122) – Ngoại tệ gửi ngân hàng TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (chênh lệch do tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ lớn hơn tỷ giá thực tế xuất ngoại tệ) Phản ánh khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ về việc mua bán chịu vật tư, hàng hoá, tài sản cố định hoặc được cung cấp dịch vụ Nợ TK 151, 152, 153, 156 Nợ TK 211, 213, 241 Nợ TK 627, 641, 642 TK 331 – Phải trả người bán (theo tỷ giá thực tế tại thời điểm ghi nhận nợ phải trả). Chi ngoại tệ để trả nợ người bán: Nợ TK 331 – Phải trả người bán (theo tỷ giá lúc ghi nhận nợ phải trả) Nợ TK 635 – Chi phí tài chính (chênh lệch do tỷ giá thực tế lúc ghi nhận nợ phải trả nhỏ hơn tỷ giá thực tế xuất ngoại tệ) TK 111 (1112) – Ngoại tệ nhập quỹ TK 112 (1122) – Ngoại tệ gửi ngân hàng TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (chênh lệch do tỷ giá thực tế lúc ghi nhận nợ phải trả lớn hơn tỷ giá thực tế xuất ngoại tệ) Theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ Theo tỷ giá thực tế xuất ngoại tệ Theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ Theo tỷ giá thực tế xuất ngoại tệ Theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ Theo tỷ giá xuất ngoại tệ [...]... ˜ L p báo cáo các ch tiêu lu ng ti n t ho t đ ng kinh doanh theo phương pháp tr c ti p: Theo phương pháp tr c ti p (d a vào b ng cân đ i k toán báo cáo thu nh p): các lu ng ti n vào lu ng ti n ra t ho t đ ng kinh doanh đư c xác đ nh trình bày trong báo cáo lưu chuy n ti n t b ng cách phân tích t ng h p tr c ti p các kho n ti n thu vào chi ra theo t ng n i dung thu, chi t các s k toán. .. Cân đ i k toán; - Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh; - B n thuy t minh báo cáo tài chính; - Báo cáo lưu chuy n ti n t kỳ trư c; - Các tài li u k toán khác như: S k toán t ng h p, s k toán chi ti t các tài kho n “Ti n m t”, “Ti n g i ngân hàng”, “Ti n đang chuy n”; s k toán t ng h p s k toán chi ti t các tài kho n liên quan khác, b ng tính b ng phân b kh u hao TSCĐ các tài li u k toán chi... 2/9 chuy n thành công ty Dư c ph m Tây C u Long v a s n xu t, v a cung ng thu c ph c v nhân dân Tây Nam B Đ n 1976, công ty Dư c ph m Tây C u Long chuy n thành công ty Dư c thu c Ty Y t t nh H u Giang - T năm 1976 – 1979: Theo quy t đ nh 15/CP c a Chính ph , công ty Dư c thu c Ty Y t t nh H u Giang tách thành 03 đơn v Y t đ c l p: Xí nghi p Dư c ph m 2/9, công ty Dư c ph m công ty Dư c li u Ngày... n vào SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn Trang 23 Khoá Lu n T t Nghi p GVHD: ThS Nguy n Thanh Nguy t - D a vào báo cáo lưu chuy n ti n t , ngư i s d ng th đánh giá đư c kh năng t o ra ti n, s bi n đ ng tài s n thu n c a doanh nghi p d đoán đư c lu ng ti n trong kỳ ti p theo 1.2.1.2 N i dung l p báo cáo lưu chuy n ti n t : Căn c l p báo cáo lưu chuy n ti n t : Vi c l p báo cáo lưu chuyên ti n t căn c vào:... quy n cao nh t c a công ty, quy t đ nh nh ng v n đ đư c Lu t pháp đi u l công ty quy đ nh Đ c bi t, các c đông s thông qua các báo cáo tài chính hàng năm c a công ty ngân sách tài chính cho năm ti p theo ˜ H i đ ng qu n tr : H i đ ng qu n tr do Đ i h i đ ng b u ra, là quan qu n lý công ty, toàn quy n nhân danh công ty đ quy t đ nh m i v n đ liên quan đ n quy n l i công ty, tr nh ng v n đ... h n các kho n đ u tư khác không thu c các kho n tương đương ti n; - Lưu chuy n ti n t ho t đ ng tài chính: là lu ng ti n phát sinh t các ho t đ ng t o ra các thay đ i v quy mô k t c u c a v n ch s h u v n vay c a doanh nghi p 1.2.2 Công th c, phương pháp l p báo cáo lưu chuy n ti n t : 1.2.2.1 Công th c l p báo cáo lưu chuy n ti n t : Đ l p lưu chuy n ti n t chúng ta đi t phương trình k toán: ... trư c phân b ˜ Nh n xét: - N ph i thu, hàng t n kho, chi phí tr trư c ngư c chi u lưu chuy n ti n - N ph i tr cùng chi u v i lưu chuy n ti n 1.2.2.2 Phương pháp l p báo cáo lưu chuy n ti n t : L p báo cáo các ch tiêu lu ng ti n t ho t đ ng kinh doanh: Lu ng ti n t ho t đ ng kinh doanh đư c l p trình bày trong báo cáo lưu chuy n ti n t theo m t trong hai phương pháp: Phương pháp tr c ti p phương... s n ph m đ tính ra đơn giá th c t c a s n ph m - K toán phân tích: T p h p các chi phí trong tháng, theo dõi qu n lý vi c s d ng ngân sách c a các đơn v c a công ty SƠ Đ 2.2: SƠ Đ T CH C CÔNG TÁC T I PHÒNG QU N TR TÀI CHÍNH C A CÔNG TY C PH N DƯ C H U GIANG Trư ng phòng Phó phòng T thanh Nguy n Thanh Toàn T t ng h p T tài s n SVTH: Lê toán T phân tích T t ng h T TV – Trang 33 p kh i bán hàng ĐT -... Nghi p GVHD: ThS Nguy n Thanh Nguy t gi y báo 333 (3331) Thu GTGT 413 413 Chênh l ch t giá tăng do đánh Chênh l ch t giá gi m do đánh giá l i s dư ngo i t cu i năm giá l i s dư ngo i t cu i năm 1.2 L p báo cáo lưu chuy n ti n t : 1.2.1 Khái ni m, n i dung báo cáo lưu chuy n ti n t : 1.2.1.1 Khái ni m: - Báo cáo lưu chuy n ti n t là m t b ph n h p thành c a báo cáo tài chính, cung c p thông tin giúp... p GVHD: ThS Nguy n Thanh Nguy t 2.3.2 T ch c công tác k toán t i Công ty: - Công ty áp d ng mô hình k toán t p trung áp d ng hình th c Ch ng t ghi s - Niên đ k toán b t đ u t ngày 01 tháng 01 đ n ngày 31 tháng 12 hàng năm - Đơn v ti n t s d ng trong ghi chép k toán nguyên t c chuy n đ i các đ ng ti n khác là Đ ng Vi t Nam (VND) - Trình t ghi s k toán: SVTH: Lê Nguy n Thanh Toàn Trang 34 Khoá
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, Mục tiêu nghiên cứu: - Mục tiêu tổng quát: Phương pháp nghiên cứu:, Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền: .1 Kế toán tiền mặt tại quỹ:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay