Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại ngân hàng nhà nước việt nam

99 257 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2015, 23:36

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - QUÁCH TUẤN HIỂN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - QUÁCH TUẤN HIỂN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGÔ THỊ TUYẾT MAI XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS Ngô Thị Tuyết Mai XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS Hoàng Văn Hải Hà Nội – 2015 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại Học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình dạy dỗ giúp đỡ Tôi thời gian học tập trường niên khoá 2012-2015 đặc biệt Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ nhiệt tình PGS TS Ngô Thị Tuyết Mai, người trực tiếp hướng dẫn, góp ý giúp đỡ Tôi xây dựng hoàn thành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp công tác NHNN Việt Nam, bạn học lớp các chuyên gia ngành giúp đỡ Tôi việc cung cấp số liệu, tài liệu góp ý cho Tôi hoàn thiện đề tài LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết viết luận văn cách độc lập không sử dụng nguồn thông tin hay tài liệu tham khảo khác tài liệu thông tin liệt kê phần thư mục tham khảo luận văn Những phần trích đoạn hay nội dung lấy từ nguồn tham khảo liệt kê phần danh mục tài liệu tham khảo dạng đoạn trích dẫn hay lời diễn giải luận văn kèm theo thông tin nguồn tham khảo rõ ràng Bản luận văn chưa xuất chưa nộp cho hội đồng khác chưa chuyển cho bên khác có quan tâm nội dung luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Quách Tuấn Hiển MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ CÁI VIẾT TẮT .i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại dự án đầu tư xây dựng 1.1.1 Khái niệm dự án 1.1.2 Đặc điểm dự án xây dựng 1.1.3 Phân loại dự án xây dựng 1.2 Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng 1.2.1 Khái niệm quản lý dự án xây dựng 1.2.2 Nguyên tắc quản lý dự án xây dựng 1.2.3 Mục tiêu quản lý dự án đầu tư xây dựng 1.2.4 Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng 10 1.2.5 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 12 1.2.6 Một số hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng 14 1.3 Tổng quan nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thực dự án đầu tư xây dựng 15 1.3.1 Tổng quan công trình nghiên cứu giới 16 1.3.2 Tổng quan công trình nghiên cứu Việt Nam 24 1.3.3 Kết luận công trình nghiên cứu nước 26 CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.1 Phương pháp luận cách tiếp cận 32 2.2 Quy trình nghiên cứu mô hình nghiên cứu 32 2.3 Các phương pháp nghiên cứu áp dụng 34 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 34 2.3.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 35 2.4 Phân tích kết đề xuất khuyến nghị 37 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI NHNN VIỆT NAM 38 3.1 Khái quát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 38 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển NHNN Việt Nam 38 3.1.2 Chức nhiệm vụ NHNN Việt Nam 40 3.1.3 Cơ cấu tổ chức NHNN Việt Nam 41 3.1.4 Khái quát mô hình tổ chức QLDA đầu tư xây dựng NHNN Việt Nam 42 3.2 Phân tích kết nghiên cứu công tác QLDA ĐTXD NHNN Việt Nam43 3.2.1 Phân tích kết nghiên cứu định tính 43 3.2.2 Phân tích kết nghiên cứu định lượng 59 Kết luận chương III 74 CHƯƠNG IV: QUAN ĐIỂM VÀ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI NHNN VIỆT NAM 76 4.1 Một số quan điểm nhằm nâng cao công tác quản lý dự án ĐTXD NHNN Việt Nam 76 4.2 Khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý dự án ĐTXD NHNN Việt Nam 77 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC…………………………………………………………………………… DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ CÁI VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Nguyên nghĩa BCNCKT BCNCTKT BCKTKT ĐTXD Đầu tư Xây dựng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHNNTW QLDA Báo cáo nghiên cứu khả thi Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Báo cáo kinh tế kỹ thuật Ngân hàng Nhà nước Trung ương Quản lý dự án i DANH MỤC CÁC BẢNG TT Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Số lượng dự án ĐTXD thực 44-45 NHNN giai đoạn từ 2010-2014 Bảng 3.2 Tình hình thực dự án ĐTXD NHNN 45 theo tiến độ giai đoạn từ 2010-2014 Bảng 3.3 Tình hình sử dụng nguồn vốn dự án 46 ĐTXD NHNN giai đoạn từ 2010-2014 Bảng 3.4 Phân tích điển hình quản lý thực dự 48-49 án ĐTXD NHNN Bảng 3.5 Nguyên nhân chậm tiến độ theo kế hoạch 53 thực dự án ĐTXD NHNN năm từ 2010-2014 Bảng 3.6 Thông tin mẫu khảo sát 60 Bảng 3.7 Vấn đề Năng lực nhà quản lý dự án 62 Bảng 3.8 Vấn đề Năng lực thành viên tham gia 64 quản lý dự án Bảng 3.9 Ý kiến vấn đề lực tổ chức tham 65 gia dự án 10 Bảng 3.10 Ý kiến vấn đề mối quan hệ bên liên 66-67 quan tham gia DA 11 Bảng 3.11 Ý kiến vấn đề tổ chức bên dự án 68 12 Bảng 3.12 Ý kiến vấn đề tính đặc thù NHNN 70 Việt Nam 13 Bảng 3.13 Ý kiến vấn đề ảnh hưởng môi trường bên dự án ii 72 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TT Hình Nội dung Trang Hình 1.1 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 15 công trình Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu luận văn 34 Hình 2.2 Các yếu tố tác động đến công tác quản lý 35 thực dự án ĐTXD NHNN Việt Nam Hình 3.1 Sơ đồ cấu tổ chức NHNN Việt Nam 42 Hình 3.2 Mô hình tổ chức QLDA NHNN Việt Nam 44 Hình 4.1 Mô hình đề xuất tổ chức QLDA ĐTXD 82 NHNN Việt Nam iii PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đối với quốc gia, ngành Xây dựng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, quốc gia phát triển Phát triển xây dựng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, từ công trình đường xá, cầu cống, giao thông đến công trình nhà ở, bệnh viện, trường học v.v Trình độ phát triển xây dựng mặt thước đo đánh giá phát triển quốc gia; quốc gia phát triển hay chí cường quốc kinh tế giới, hầu hết quốc gia có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, quy mô, rộng khắp, có ngành Xây dựng phát triển vượt bậc Việt Nam quốc gia phát triển, để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, rộng khắp, đáp ứng mục tiêu phát triển đất nước, nhiều dự án đầu tư xây dựng triển khai thực Do vậy, việc quản lý dự án đầu tư xây dựng cách có hiệu quả, từ việc sử dụng nguồn vốn, triển khai thực dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ, đến phát huy hiệu kinh tế xã hội nhiệm vụ quan trọng cấp thiết đặt quan quản lý nhà nước người làm công tác quản lý dự án Là công chức công tác lĩnh vực xây dựng NHNN Việt Nam, nhận thấy, số mặt tích cực đạt được, số điểm hạn chế, tồn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng NHNN Việt Nam, khiến cho việc triển khai thực dự án chưa thực đảm bảo chất lượng, tiến độ, kế hoạch vốn chưa phát huy hiệu kinh tế xã hội Với kiến thức có từ môn học QTKD, xin chọn đề tài “Quản lý dự án đầu tư xây dựng NHNN Việt Nam” với mong muốn đóng góp phần nâng cao công tác quản lý dự án CHƯƠNG IV QUAN ĐIỂM VÀ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI NHNN VIỆT NAM 4.1 Một số quan điểm nhằm nâng cao công tác quản lý dự án ĐTXD NHNN Việt Nam Để nâng cao chất lượng QLDA NHNN Việt Nam, tác giả xây dựng hệ thống quan điểm làm sở định hướng cho trình thực hoàn thiện tăng cường công tác QLDA NHNN Việt Nam 4.1.1 QLDA ĐTXD NHNN Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ quy định Nhà nước quy định riêng Ngành Các quy định Nhà nước Ngành sở pháp lý để tất bên tham gia dự án, người tham gia dự án thực từ giai đoạn chuẩn bị, thực kết thúc dự án 4.1.2 QLDA ĐTXD NHNN Việt Nam phải thực cách toàn diện theo tiến trình thực dự án Từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực dự án kết thúc dự án, giai đoạn có mối liên hệ mật thiết thiết, có ảnh hưởng qua lại với ảnh hưởng trực tiếp đến kết dự án Do vậy, công tác QLDA phải thực cách toàn diện cho tất giai đoạn 4.1.3 QLDA ĐTXD NHNN Việt Nam đạt hiệu giải hài hòa mối quan hệ bên liên quan dự án Có nhiều nhân tố tham gia vào dự án từ chuẩn bị đến kết thúc, từ chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát…đến quan quản lý…Các bên liên quan có mối quan hệ tương tác lẫn tùy giai đoạn dự án Để hài hòa mối quan hệ này, người làm công tác QLDA chuyên môn 76 nghiệp vụ phải có khả xử lý tình huống, linh hoạt mềm dẻo quan hệ ứng xử với bên liên quan 4.1.4 QLDA ĐTXD NHNN Việt Nam phải hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp hóa, đại hóa Tùy giai đoạn dự án, người thực công tác QLDA phải người có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp để phát huy tính chuyên nghiệp Bản thân người tham gia công tác QLDA phải nhận thức trách nhiệm công việc thực hiện; Chủ đầu tư đơn vị Vụ Cục, NHNN chi nhánh tỉnh thành phải nhìn nhận, đánh giá vai trò tầm quan trọng công tác QLDA, phải trọng đến vấn đề phát triển khoa học công nghệ, khuyến khích tăng cường áp dụng phần mềm công nghệ khoa học vào công tác quản lý 4.2 Khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý dự án ĐTXD NHNN Việt Nam Luận đề xuất giải pháp khuyến nghị dựa vào luận điểm đề cập chương I, tồn nguyên nhân công tác QLDA NHNN phân tích chương III với hệ thống quan điểm định hướng trình bày mục 4.1 nêu Một số khuyến nghị sau: Đối với NHNN Việt Nam Đặc biệt quan tâm đến yếu tố lực tổ chức tham gia dự án (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây lắp, nhà thầu cung ứng vật tư thiết bị), đặc biệt trọng đến đối tượng nhà thầu tư vấn thiết kế tư vấn giám sát; công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu cần đảm bảo lựa chọn nhà thầu có đủ lực kinh nghiệm Ngoài ra, không giao nhiều dự án cho đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát nhà thầu xây lắp Tập trung nâng cao lực nhà quản lý dự án, đó, trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ khác nhà lãnh đạo, 77 cần đặc biệt trọng đến khả định khả nhận thức vai trò quản lý Trong tuyển dụng, NHNN cần có chế phù hợp để thu hút nhân tài người có khả lãnh đạo thực vào làm việc vị trí lãnh đạo dự án Trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cần quan tâm bồi dưỡng cán nguồn có khả tố chất phù hợp với vị trí lãnh đạo dự án Tập trung nâng cao lực thành viên tham gia dự án, cần đặc biệt trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, việc đào tạo nghiệp vụ chuyên môn thông qua khóa học đào tạo xây dựng, công tác QLDA để người làm công tác xây dựng, QLDA NHNN có điều kiện trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ lực, cần tập trung đào tạo kỹ mềm cho đội ngũ dự án như: kỹ tự giải vấn đề, kỹ làm việc theo nhóm, kỹ dàn xếp mâu thuẫn, kỹ giao tiếp.v.v Trong tuyển dụng, cần có tiêu chí lựa chọn phù hợp, đáp ứng đủ môn chuyên ngành xây dựng, từ kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư điện nước, kinh tế xây dựng.v.v…để cung cấp đủ nguồn nhân lực có chức phù hợp cho Ban QLDA Quan tâm giải tốt vấn đề mối quan hệ bên liên quan tham gia dự án, yếu tố hợp đồng cần đặc biệt trọng; hợp đồng chặt chẽ thúc đẩy bình đẳng bên, giúp bên chủ động thực nhiệm vụ tránh mẫu thuẫn phát sinh không đáng có Ngoài ra, việc xây dựng kênh thông tin dự án xác, minh bạch, thông suốt để bên liên quan dự án tiếp cận cách dễ dàng, thường xuyên; môi trường văn hóa tốt bên, giải tốt vấn đề xung đột quyền lợi bên với thái độ cam kết hoàn thành dự án bên tham gia dự án yếu tố dẫn tới thành công dự án 78 Cần quan tâm trọng đến yếu tố tổ chức bên dự án; đó, cần xây dựng cấu tổ chức máy quản lý khoa học, phù hợp tính chất đặc điểm dự án, bố trí nhân đầy đủ lĩnh vực chuyên môn xây dựng (kiến trúc, kết cấu, điện nước, kế toán…) để đảm bảo tính độc lập, tự chủ Ban QLDA giúp nâng cao lực quản lý Ban QLDA Tăng cường tính phối hợp phòng Ban chức tổ chức có ủng hộ lãnh đạo cấp cao yếu tố đặc biệt quan trọng việc thực dự án Ngoài ra, yếu tố tổ chức cần phát huy bên cần hỗ trợ đơn vị quan quyền địa phương đơn vị ngành có liên quan đến dự án để giải thủ tục pháp lý liên quan giai đoạn dự án Giải tốt vấn đề liên quan đến yếu tố đặc thù NHNN Việt Nam Việc thiếu kinh nghiệm vấn đề quản lý thực dự án NHNN khắc phục theo thời gian, cấu tổ chức nhân cần có phân bổ thành viên dự án theo độ tuổi khác để đảm bảo tính kế thừa kinh nghiệm thành viên dự án, tuyển dụng cần có chế đặc biệt để thu hút người có kinh nghiệm lĩnh vực quản lý thực dự án làm lãnh đạo dự án Đối với cách thức phân bổ vốn theo kế hoạch vốn hàng năm nguồn vốn nhà nước, nhà lãnh đạo dự án thành viên cần nhận thức vai trò trách nhiệm quản lý việc lập kế hoạch thực cách khoa học, dự trù chi phí cho khối lượng công việc phải thực xác, lường trước yếu tố phát sinh…trước trình phê duyệt kế hoạch vốn, tránh việc phải điều chỉnh kế hoạch vốn phát sinh lỗi chủ quan không đáng có gây ảnh hưởng đến việc triển khai thực dự án Ngoài ra, NHNN cần có cải cách việc thực thủ tục hành chính, cần loại bỏ khâu không cần thiết chồng chéo trình thẩm định, phê duyệt Cùng với việc khắc phục mặt tồn 79 hạn chế, NHNN cần tận dụng thuận lợi yếu tố đặc thù, yếu tố “bảo mật” dự án liên quan đến kho tiền để có giải pháp triển khai thực phù hợp, rút ngắn thời gian thực dự án rút đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng theo quy định hành Nhà nước Ngành (ví dụ: áp dụng hình thức định thầu gói thầu phép định thầu rút ngắn thời gian thực lựa chọn nhà thầu) Trong thời đại phát triển khoa học công nghệ, NHNN Việt Nam cần ưu tiên áp dụng công nghệ thông tin, nâng cấp trang thiết bị, sử dụng phần mềm ứng dụng tiên tiến vào quản lý dự án như: phần mềm Microsoft Project, phần mềm quản lý hồ sơ chứng Mindjet…các phương pháp quản lý chất lượng tiên tiến như: TQM, 5S, ISO…; kiểm soát chất lượng biểu đồ kiểm soát, biểu đồ xương cá, pareto…; đo lường tiến độ thực dự án thông qua số phương pháp EVM1…; sử dụng phương pháp kiểm soát nguồn vốn tiên tiến như: kiểm soát nguồn vốn thông qua số SV số CPI2.v.v… Cuối cùng, Ban lãnh đạo NHNN Việt Nam cần đặc biệt quan tâm, trọng đến công tác QLDA đầu tư xây dựng bản; kiện toàn máy tổ chức QLDA NHNN Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp hóa, đại hóa Có thể xem xét nghiên cứu thành lập “Ban QLDA đầu tư xây dựng NHNN Việt Nam”, phân theo khu vực Bắc, Trung, Nam để quản lý toàn Phương pháp EVM “Earned Value Management” đo lường hiệu thực tiến độ thông qua số SPI = BCWP/BCWS = (Giá trị thu được)/(Giá trị kế hoạch) Nếu SPI < chậm tiến độ; SPI = tiến độ; SPI > vượt tiến độ SV (Chênh lệch chi phí kế hoạch) CPI (Chỉ số hiệu quản thực chi phí) SV = BCWP – BCWS Nếu SV < chưa đạt đủ khối lượng công việc theo kế hoạch CPI = BCWP/ACWP; ACWP (giá trị thực tế) Nếu CPI < 1, vượt ngân sách; CPI = 1, nằm ngân sách; CPI > 1, kế hoạch ngân sách 80 dự án đầu tư xây dựng hệ thống NHNN Việt Nam toàn quốc Thống đốc Bộ phận thẩm định (Vụ TCKT) Ban QLDA ĐTXD NHNN Việt Nam Ban QLDA Khu vực miền Bắc Ban QLDA Khu vực miền Trung Ban QLDA Khu vực miền Nam Hình 4.1 Mô hình đề xuất tổ chức QLDA ĐTXD NHNN Viêt Nam (Nguồn: Tác giả đề xuất) Đối với quan quản lý nhà nước: Một hệ thống pháp luật với văn Luật, Nghị định, thông tư hướng dẫn có tính ổn định, quán cao môi trường lý tưởng cho việc triển khai thực dự án Các quan quản lý nhà nước cần cải cách thủ tục hành gọn nhẹ, đơn giản; ban hành văn cách đồng bộ, đầy đủ để tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc triển khai thực dự án 81 KẾT LUẬN Với kết đạt thông qua thực đề tài: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng NHNN Việt Nam”, luận văn có đóng góp chủ yếu sau: Hệ thống hóa vấn đề mang tính lý luận dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng tổ chức nhà nghiên cứu nước đưa Luận văn phân tích, xây dựng khái niệm khoa học, làm rõ chất, mục tiêu, yêu cầu nội dung QLDA đầu tư xây dựng Đây quan trọng để đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nhằm tăng cường công tác QLDA đầu tư xây dựng NHNN Việt Nam thời gian tới Đánh giá phân tích toàn diện thực trạng công tác QLDA ĐTXD NHNN Việt Nam năm qua (2010-2014) Đưa kết đạt được, tồn hạn chế nguyên nhân tồn hạn chế để đưa giải pháp hoàn thiện tăng cường công tác QLDA NHNN Việt Nam Để đảm bảo tính thuyết phục khả thi, sở lý luận khoa học công tác QLDA ĐTXD, luận văn xây dựng hệ thống quan điểm công tác QLDA NHNN Việt Nam Hệ thống quan điểm với nguyên nhân tồn phân tích chương III sở để định hướng giải pháp Một số giải pháp khuyến nghị công tác quản lý thực dự án ĐTXD NHNN Việt Nam đưa là: (i) đặc biệt trọng yếu tố lực tổ chức tham gia dự án thể việc thực tốt công tác lựa chọn nhà thầu; (ii) tập trung nâng cao lực nhà quản lý dự án thành viên dự án qua đào tạo tuyển dụng; (iii) giải mối quan hệ bên thông qua hợp đồng trao đổi thông tin; (iv) 82 tập trung xây dựng cấu máy tổ chức bên dự án cách khoa học; (v) giải pháp yếu tố mang tính đặc thù NHNN Việt Nam; (vi) khuyến nghị NHNN Việt Nam (v) quan quản lý nhà nước… Luận văn giải đáp câu hỏi nghiên cứu mà tác giả đưa công tác quản lý thực dự án ĐTXD, là: “Hiểu công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng?” “Tại phải nâng cao công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng?” giải đáp qua hệ thống sở lý luận dự án xây dựng công tác quản lý thực dự án xây dựng thực chương I; câu hỏi “Làm để nâng cao công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng NHNN Việt Nam?” giải đáp qua phân tích cụ thể chương III khuyến nghị giải pháp chương IV luận văn Trong khuôn khổ luận văn, sở lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng đề cập phần lý thuyết tổng hợp, cụ thể hóa từ hệ thống lý thuyết nghiên cứu thành công thực trước đó, tham khảo hữu ích cho nghiên cứu sau Mặt khác, việc phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số khuyến nghị đưa tham khảo hữu ích cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam việc thực công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ngoài ra, nghiên cứu cụ thể công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham khảo hữu ích cho quan ngành doanh nghiệp nhà nước khác thực công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Với thời gian thực có hạn, mặt khác nội dung đề tài phức tạp đa dạng, đặc thù công tác QLDA NHNN Việt Nam lại dàn trải toàn quốc, khó khăn việc tiếp cận khảo sát thu thập thông tin; tác giả 83 cố gắng thực đáp ứng mục tiêu đặt ra, nhiên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô giáo, chuyên gia lĩnh vực… đặc biệt cô giáo hướng dẫn tốt nghiệp: PGS.TS Ngô Thị Tuyết Mai, người trực tiếp hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Nguyễn Văn Đáng, 2004 Quản lý dự án Đồng Nai: Nhà xuất tổng hợp Đồng Nai Đỗ Đình Đức Bùi Mạnh Hùng, 2012 Quản lý dự án đầu tư Xây dựng công trình Hà Nội: Nhà xuất Xây dựng Đinh Tuấn Hải Phạm Xuân Anh, 2013 Quản lý dự án giai đoạn xây dựng Hà Nội: Nhà xuất Xây dựng Phạm Văn Phong, 2004 Giải pháp hoàn thiện quy trình quản lý nhằm nâng cao hiệu dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Lê Văn Quang, 2010 Các yếu tố ảnh hưởng đến thành công dự án xây dựng chung cư TP Hồ Chí Minh Tạp chí Xây dựng, số 03, trang 24-30 Nguyễn Thị Minh Tâm Cao Hào Thi, 2009 Các nhân tố ảnh hưởng đến biến động chi phí dự án xây dựng Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, số 01, trang 104-117 Nguyễn Văn Tân, 2007 Các yếu tố gây chậm trễ tiến độ vượt chi phí dự án xây dựng giai đoạn thi công Tạp chí Xây dựng, số 04, trang 35-42 Bùi Ngọc Toàn, 2012 Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hà Nội: Nhà xuất Xây dựng Phạm Hữu Vinh, 2011 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông Luân văn thạc sĩ Trường Đại học Đà Nẵng 85 10 Viện Nghiên cứu đào tạo quản lý, 2007 Quản lý dự án công trình xây dựng Hà Nội: Nhà xuất Lao động Xã hội Tài liệu trích dẫn internet 11 Arti, J et al., 2013 To Study Critical Factors Necessary for a Successful Construction Project [online] Available at: http://www.ijitee.org/attachments/File/v2i5/E0717042413.pdf [Accessed 03 September 2014] 12 Cao Hao Thi, 2006 Critical Success Factor in Project Management An Analysis of Infrastructure Projects in Vietnam Asian Institute of Technology Electronic Documentation Form 13 Chan, A et al., 2004 Factors Affecting the Success of a Construction Project [pdf] Available at: http://chur.chu.edu.tw/bitstream/987654321/39062/2/Factors+Affecting +the+Success+of+a+Construction+Project_A_6_2.pdf [Accessed 03 September 2014] 14 Garbharran, H et al., 2012 Critical success factors influencing project success in the construction industry [online] Available at: < http://www.ajol.info/index.php/actas/article/viewFile/87641/77304> [Accessed 03 September 2014] 15 Hendrickson, 2008 Key Factors for Successful Construction Project Management - Perceptions of Owners and Contractors [online] Available at: http://www.pmhut.com/key-factors-for-successful- construction-project-management-perceptions-of-owners-andcontractors [Accessed 03 September 2014] 16 JHA and IYER, 2006 Critical Factors Affecting Quality Performance in Construction Projects [pdf] Available at: https://notendur.hi.is/aho4/Lesk%C3%BArs%20hj%C3%A1%20Helga/ 86 seinni%20helmingur/Critical%20Factors%20Affecting%20Quality%20 Performance%20in%20Construction%20Projects.pdf [Accessed 03 September 2014] 17 Maimun, W et al., 2006 Does successful project management equates to project success? [pdf] Available at: http://eprints.utm.my/648/1/CM_53%5B1%5D._Does_Successful_PM _Wan_Maimun.pdf [Accessed 03 September 2014] 18 Pakseresht and Asgari, 2012 Determining the Critical Success Factors in Construction Projects: AHP Approach [online] Available at: http://connection.ebscohost.com/c/articles/85818059/determiningcritical-success-factors-construction-projects-ahp-approach [Accessed 03 September 2014] 19 Pinto, JK., and Slevin, D.P., 1989 Critical Success Factors in Construction Projects Research Technology Management 32(1): 3133 20 Saqib, M et al., 2008 Assessment of Critical Success Factors for Construction Projects in Pakistan [pdf] Available at: http://www.neduet.edu.pk/Civil/ICCIDCI/Conference%20Proceedings/ Papers/041.pdf [Accessed 03 September 2014] 21 Tabish and Jha, 2011 Important Factors for Success of Public Construction Projects [pdf] Available at: http://www.ipedr.com/vol15/13-ICCPM2011A00019.pdf [Accessed 03 September 2014] 87 PHỤ LỤC: PHIẾU KHẢO SÁT Nhằm phục vụ cho việc hoàn thiện luận văn thạc sĩ với đề tài: “QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TẠI NHNN VIỆT NAM”, xin trưng cầu ý kiến anh/chị lĩnh vực Những ý kiến anh/chị đóng góp quan trọng vào kết nghiên cứu đề tài Tôi mong nhận ủng hộ anh/chị cân nhắc kĩ lưỡng anh/chị câu trả lời Phiếu khảo sát Những thông tin thu phiếu khảo sát sử dụng cho mục đích nghiên cứu A THÔNG TIN CÁ NHÂN Anh/Chị vui lòng cho biết giới tính:  Nam  Nữ Anh/Chị làm việc Phòng/ Ban, Vụ/Cục vị trí công tác tại? Đơn vị:………………………………………………………………… Phòng/Ban: …………………………… Chức vụ: ……………………………… Độ tuổi  Từ 20 – 29  Từ 30 – 39  Từ 40 – 49  Trên 50 Trình độ học vấn  Trung cấp, cao đẳng  Đại học  Sau đại học Thâm niên công tác Anh/Chị?  Ít năm  Từ đến 10 năm  Từ 10 đến 15 năm  Trên 15 năm B CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐTXD TẠI NHNN VIỆT NAM Anh/Chị vui lòng khoanh tròn vào lựa chọn mà anh/chị cho phù hợp câu Mức điểm thể mức độ đồng ý tăng dần từ 1(hoàn toàn không đồng ý) đến (hoàn toàn đồng ý): TT Nội dung Mức độ đồng ý tăng dần 1.1 1.2 Năng lực nhà quản lý dự án ảnh hưởng tích cực đến việc thực dự án Khả thương lượng Khả phối hợp 1 2 3 4 5 1.3 1.4 Khả định Khả nhận thức vai trò trách nhiệm quản lý 1 2 3 4 5 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 Khả phân quyền cho cấp Năng lực thành viên tham gia quản lý dự án ảnh hưởng tích cực đến việc thực dự án Khả tự giải vấn đề Cam kết hoàn thành nhiệm vụ Khả dàn xếp mâu thuẫn rắc rối Khả làm việc theo nhóm Kỹ giao tiếp với người 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 1 2 3 4 5 5 5 5 5 Năng lực tổ chức tham gia dự án ảnh hưởng tích cực đến việc thực dự án Năng lực đội ngũ tư vấn thiết kế dự án Năng lực nhà thầu xây lắp (về tài chính, máy móc thiết bị, nhân sự) Năng lực nhà thầu cung cấp vật tư thiết bị (về tài chính, máy móc thiết bị, nhân sự) Năng lực đội ngũ tư vấn giám sát dự án Mối liên hệ bên liên quan tham gia DA ảnh hưởng đến việc thực dự án Hợp đồng chặt chẽ thúc đẩy bình đẳng, độc lập việc thực nhiệm vụ bên liên quan DA Thái độ cam kết thực dự án bên liên quan ảnh hưởng tích cực đến việc thực dự án Thông tin minh bạch, thông suốt, trao đổi thông tin thường xuyên ảnh hưởng tích cực đến việc thực dự án Giải tốt vấn đề xung đột quyền lợi bên liên quan ảnh hưởng tích cực đến việc triển khai thực dự án Môi trường văn hóa tốt làm tăng tính phối hợp bên Yếu tố tổ chức bên dự án ảnh hưởng đến việc thực dự án Sự hỗ trợ lãnh đạo cấp cao (lãnh đạo NHNN, lãnh đạo Vụ Cục…) tác động tích cực đến việc thực dự án 5.2 Sự hỗ trợ phòng ban chức tác động tích cực đến việc thực dự án 5.3 Sự hỗ trợ người đứng đầu dự án tác động tích cực đến việc thực dự án 5.4 Cơ cấu máy tổ chức quản lý khoa học tác động tích cực đến việc thực dự án Tính đặc thù NHNN Việt Nam ảnh hưởng đến việc thực dự án 6.1 NHNN quan quản lý chuyên ngành lĩnh vực xây dựng nên nhiều hạn chế việc quản lý thực dự án (do chưa có nhiều kinh nghiệm lĩnh vực quản lý thực dự án) 6.2 Thủ tục hành rườm rà làm chậm tiến độ giải ngân nguồn vốn 6.3 Nguồn vốn nhà nước phân bổ theo kế hoạch vốn năm gây khó khăn cho việc sử dụng nguồn vốn 6.4 Tính chất đặc biệt dự án (do liên quan yếu tố kho tiền…) làm tăng khả thành công việc thực dự án 6.5 Yếu tố bảo mật làm chậm việc thực dự án Môi trường bên dự án ảnh hưởng đến việc thực dự án 7.1 Môi trường trị ổn định ảnh hưởng tích cực đến việc thực dự án 7.2 Môi trường kinh tế - xã hội ổn định ảnh hưởng tích cực đến việc thực dự án 7.3 Môi trường tự nhiên (thời tiết, khí hậu…) thuận lợi ảnh hưởng tích cực đến việc thực dự án 7.4 Môi trường pháp luật ổn định ảnh hưởng tích cực đến việc thực dự án 7.5 Môi trường công nghệ phát triển ảnh hưởng tích cực đến việc thực dự án 7.6 Hỗ trợ tổ chức bên dự án (cơ quan ban ngành liên quan, quyền địa phương…) ảnh hưởng tích cực đến việc thực dự án Trân trọng cám ơn Anh/ Chị dành thời gian hoàn thành phiếu khảo sát này! 5 5 5 5 5 5 5 [...].. .đầu tư xây dựng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói riêng và lĩnh vực quản lý dự án trong ngành Xây dựng nói chung Câu hỏi nghiên cứu: Hiểu thế nào về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng? Tại sao phải nâng cao công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng? Làm thế nào để nâng cao công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại NHNN Việt Nam? 2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghiên cứu cụ thể về công tác quả lý dự án đầu tư xây dựng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể sẽ là những tham khảo hữu ích cho các cơ quan bộ ngành hoặc các doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng 5 Kết cấu của luận văn Phần mở đầu Chương 1 Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu. .. hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng Theo Điều 33 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và khoản 2 Điều 45 của Luật Xây dựng, có 02 hình thức quản lý dự án, đó là: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án và chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án 1.2.6.1 Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án 14 Chủ đầu tư thành... quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại NHNN Việt Nam trong thời gian tới 3 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu: 2 3.1 Đối tư ng nghiên cứu: Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại NHNN Việt Nam; 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Về mặt nội dung: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến kết quả thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại NHNN Việt Nam, đánh giá dựa trên cơ sở các mục... đầu tư xây dựng Chương 2 Phương pháp và thiết kế nghiên cứu Chương 3 Phân tích kết quả nghiên cứu về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại NHNN Việt Nam Chương 4 Quan điểm và khuyến nghị giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại NHNN Việt Nam Kết luận Tài liệu tham khảo 4 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm, đặc điểm và phân loại dự án. .. Ban Quản lý dự án để giúp chủ đầu tư làm đầu mối quản lý dự án Ban Quản lý dự án phải có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư Ban Quản lý dự án có thể thuê tư vấn quản lý, giám sát một số phần việc mà Ban Quản lý dự án không có đủ điều kiện, năng lực để thực hiện nhưng phải được sự đồng ý của chủ đầu tư Đối với dự án có quy mô nhỏ, đơn giản có tổng mức đầu tư. .. nguồn vốn đầu tư : - Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; - Dự án sử dụng vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước ; - Dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước ; - Dự án sử dụng vốn khác bao gồm cả vốn tư nhân hoặc sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn (Bùi Ngọc Toàn, 2012) 1.2 Cơ sở lý luận về quản lý dự án đầu tư xây dựng “Tất cả các dự án đều... phải trường hợp này, do đó quản lý việc giao - nhận dự án là vô cùng quan trọng và phải coi đó là một nội dung chính trong việc quản lý dự án Quản lý phạm vi Quản lý thời gian Quản lý Chi phí Quản lý chất lượng Nội dung QLDA ĐTXD Quản lý nhân sự Quản lý việc trao đổi thông tin Quản lý rủi ro Quản lý việc thu mua Quản lý việc giao nhận Hình 1.1 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (nguồn:... 1.2.3 Mục tiêu của quản lý dự án đầu tư xây dựng Mục tiêu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là đảm bảo được mục đích đầu tư hay lợi ích mong muốn của chủ đầu tư Trong mỗi giai đoạn của quá trình đầu tư xây dựng công trình, quản lý dự án có các mục tiêu cụ thể khác nhau Chẳng hạn, đối với giai đoạn chuẩn bị đầu tư, mục tiêu của QLDA là phải đảm bảo lập ra một dự án có các giải pháp kinh tế - kỹ... tiêu chính của quản lý dự án đó là: thời gian, chi phí, chất lượng; đưa ra các giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao công tác QLDA đầu tư xây dựng tại NHNN Việt Nam - Về mặt không gian: Nghiên cứu chỉ thực hiện với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước và nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của NHNN, không tính đến các dự án sử dụng các nguồn vốn khác như: vốn sắp xếp nhà đất, vốn ... quản lý dự án đầu tư xây dựng 1.2.4 Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng 10 1.2.5 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 12 1.2.6 Một số hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng. .. Quản lý dự án đầu tư xây dựng NHNN Việt Nam với mong muốn đóng góp phần nâng cao công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói riêng lĩnh vực quản lý dự án ngành Xây. .. loại dự án xây dựng 1.2 Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng 1.2.1 Khái niệm quản lý dự án xây dựng 1.2.2 Nguyên tắc quản lý dự án xây dựng 1.2.3 Mục tiêu quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại ngân hàng nhà nước việt nam , Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại ngân hàng nhà nước việt nam , Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tại ngân hàng nhà nước việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn