Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới

59 465 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 16:57

Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới    www.vnedoc.com SVTH : : : : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 1 LỜI NÓI ĐẦU Vốn là điều kiện không thể thiếu khi tiến hành thành lập doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh. bất kỳ doanh nghiệp nào, vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Nhưng vấn đề chủ yếu là các doanh nghiệp, các công ty phải làm như thế nào để tăng thêm giá trị cho vốn. Như vậy, việc quản lý vốn được xem xét dưới góc độ hiệu quả, tức là xem xét sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng của các nhân tố khách quan chủ quan đến hiệu quả sử dụng vốn. Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước đang trong giai đoạn chịu sự biến động rất lớn của nền kinh tế thị trường nên rất cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ để tồn tại, thắng trong cạnh tranh mà còn đạt được sự tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Một thực trạng nữa hiện nay các doanh nghiệp đặc biệt các doanh nghiệp hiện nay, nhìn chung vốn được cấp nhỏ bé so với nhu cầu, tình trạng thiếu vốn diễn ra liên miên gây căng thẳng trong quá trình kinh doanh thực hiện các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp mình Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới một công ty cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, là một công ty thương mại chuyên sâu về lĩnh vực truyền thông, công ty tỷ lệ vốn lưu động trong vốn kinh doanh chiếm một tỷ lệ lớn. Công ty đang kế hoạch mở rộng hơn nữa hoạt động xuất kinh doanh của mình, thì việc quan tâm đến cấu trúc vốn chi phí sử dụng vốn được coi là một vấn đề nóng bỏng đặt ra cho các nhà quản trị doanh nghiệp của công ty. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế tại Công ty em xin mạnh dạn chọn đề tài: "Phân tích cấu trúc vốn chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới " Mặc dù được sự hướng dẫn tận tình của Giảng viên Tiến Sỹ Lê Thị Lanh cùng ban lãnh đạo Công ty nhưng do thời gian trình độ nhân thức còn hạn, chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót, vì vậy rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy các bạn đọc. Em xin chân thành cảm ơn !    www.vnedoc.com SVTH : : : : Mỵ Duy Huynh Chun đề thực tập cuối khóa Trang 2 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm 2009    www.vnedoc.com SVTH : : : : Mỵ Duy Huynh Chun đề thực tập cuối khóa Trang 3 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm 2009    www.vnedoc.com SVTH : : : : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 4 MỤC LỤC Noäi dung Trang CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP I-KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN 8 1.Khái niệm về cấu trúc vốn . 8 1.1-Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn 9 1.2-Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn: 10 1.3-Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn trong quản trị tài chính 11 2.Chi phí sử dụng vốn 11 2.1 Khái niệm . 11 2.2 chi phí sử dụng vốn vay: . 12 2.2.1. chi phí sử dụng vốn vay ngắn hạn . 12 2.3 Chi phí sử dụng vốn cổ phần: . 12 2.3.1- Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi(r p ) 12 2.3.2-. Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường 13 2.4 Chi phí sử dụng vốn bình quân(WACC): 13 2.5 Chi phí sửa dụng vốn biên tế quyết định đầu tư . 14 II. CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TỐI ƯU . 15 1.Cấu trúc vốn tối ưu 15 2.Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vón tối ưu 15 III. TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI RỦI RO . 16 1.Khái niệm phân lọai rủi ro 16 1.1.Khái niệm rủi ro . 16    www.vnedoc.com SVTH : : : : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 5 1.2.Phân lọai rủi ro . 16 1.2.1.Rủi ro kinh doanh 16 1.2.2.Rủi ro tài chính 17 2.Các lọai đòn bẩy trong doanh nghiệp . 17 2.1.Đòn bẩy kinh doanh . 18 2.1.1.Khái niệm 18 2.1.2. Mục đích của việc phân tích đòn bẩy kinh doanh . 18 2.1.3.Phân tích hòa vốn 18 2.1.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh(DOL) . 20 2.2 Đòn bẩy tài chính(DFL) . 21 2.2.1. Khái niệm . 21 2.2.2. Mục đích phân tích đòn bẩy tài chính . 21 2.2.3.Đòn bẩy tài chính với giá trị doanh nghiệp 22 2.2.4.Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tài chính . 23 2.2.5.Các phương thức đo lường rủi ro tài chính khác 24 2.3 Đòn bẩy tổng hợp . 24 2.3.1.Khái niệm 24 2.3.2. Phân tích độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp 24 IV-CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP . 25 1.Phân tích điểm hòa vốn EBIT 25 1.1.Khái niệm . 25 1.2. Phân tích điểm hòa vốn EBIT 25 2.Xác định cấu trúc vốn tối ưu thông việc sử dụng phân tích EBIT – EPS 27 2.1. Phân tích EBIT –EPS lý thuyết cấu trúc vốn tối ưu . 27 2.2.Xác định điểm hòa vốn giá trị thị trường(EBIT thị trường ) 27    www.vnedoc.com SVTH : : : : Mỵ Duy Huynh Chun đề thực tập cuối khóa Trang 6 3.Tấm chắn thuế lãi từ chứng khốn nợ đóng góp như thế nào vào giá trị doanh nghiệp 27 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI 29 I. GIỚI THIỆU KHÁC QT VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI . 29 1. Lịch sử hình thành của cơng ty . 29 2.Sơ đồ tổ chức bộ máy 32 3.Chức năng của tùng bộ phận . 32 II. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CƠNG TY CPQC SAO THẾ GIỚI qua hai năm 2007 2008 36 1.Phân tích cấu trúc vốn của Cơng ty Cổ phần quảng cáo Sao Thế Giới . 36 2.Phân tích khả năng thanh tốn của cơng ty 39 III.PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN BÌNH QN CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI . 42 1. Phân tích chi phí dử dụng vốn chủ sở hữu . 42 2 Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ ngắn hạn . 42 3.Phân tích chi phí sử dụng vốn vay nợ dài hạn 46 4.Phân tích chi phí sử dụng vốn cổ phần . 48 5.Phân tích chi phí sử dụng vốn bình qn(WACC) . 49 IV.PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CẤU TRÚC VỐN ĐẾN DOANH LỢI RỦI RO CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI . 50 1.Tình hình doanh thu của cơng ty qua hai năm 2007 -2008 . 50 2.Phân tích điểm hòa vốn EBIT 50 3.Phân tích tác động của đòn cân nợ DFL 53    www.vnedoc.com SVTH : : : : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 7 V.PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI GIÁ TRỊ CÔNG TY . 54 1.Chính sách nợ giá trị của lá chắn thuế . 54 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP 56 CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN . 57 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO    www.vnedoc.com SVTH : : : : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 8 CHƯƠNG I SỞ LÝ LUẬN VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP I KHÁI NIỆM VỀ CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN Vốn là một điều kiện tiên quyết để cho một doanh nghiệp thể ra đời hoạt động. Mỗi một loại nguồn vốn đều chi phí sử dụng nhất định. Do vậy, để thể huy động, quản lý sử dụng hiệu quả nguonnf vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu từng nguồn vốn của mình, doanh nghiệp phải nghiên cứu chi phí của từng nguồn vốn cụ thể để từ đó xác định cho mình một cấu hợp lý phù hợp với từng điều kiện cụ thể, từng giai đoạn của doanh nghiệp 1. Khái niệm về cấu trúc vốn. Cấu trúc vốnsự kết hợp số lượng ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, cổ phần ưu đãi cổ phần thường được dùng để tài trợ quyết định đầu của một doanh ngiệp. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu một Công ty nào đó thể tác động đến giá trị chi phí sử dụng vốn của nó bằng cách thay đổi cấu trúc vốn hay không? quyết định đầu tư hay không đầu tư vào một dự án nào đó thay đổi không thu nhập của cổ đông thay đổi hay không? Mục tiêu của bài này là xem xét phân tích sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn lên giá trị doanh nghiệp thu nhập của cổ đông. Một Công ty thể một cấu trúc vốn tối ưu bằng cách sử dụng đòn bẩy tài chính phù hợp. Như vậy Công ty thể hạ thấp chi phí sử dụng vốn thông qua việc gia tăng sử dụng nợ (vì khi sử dụng nợ Công ty sẽ được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế). Tuy nhiên khi tỷ lệ nợ gia tăng thì rủi ro cũng gia tăng do đó nhà đầu tư sẽ gia tăng tỷ lệ lợi nhuận đòi hỏi r E . Mặc dù sự gia tăng r E lúc đầu cũng không hoàn toàn xóa sạch lợi ích của việc sử dụng nợ như là một nguồn vốn rẻ hơn cho đến khi nào nhà đầu tư tiếp tục gia tăng lợi nhuận đòi hỏi khiến cho lợi ích của việc sử dụng nợ không còn nữa. Chi phí sử dụng vốn là một cái gì mà doanh nghiệp phải trả cho nguồn tài trợ, đó là nợ vay, cổ phần ưu đãi, thu nhập giữ lại, cổ phần thường doanh nghiệp sủ dụng những nguồn tài trợ này để tài trợ cho những dự án đầu tư mới.chi phí sử dụng vốn thể được xem như tỷ suất sinh lợi mà các nhà đầu tư trên thị trường yêu cầu đầu tư vào chứng khoán của công ty. Như vậy chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp được xác định từ thị trường vốn quan hệ trực tiếp đến mức độ rủi ro của những dự án đầu mới đến những tài sản hiện hữu cấu trúc vốn của doanh nghiệp. Nói chung khi nhà đầu tư nhận thấy rủi ro của doanh nghiệp lớn hơn thì họ sẽ đòi hỏi một tỷ suất sinh lời tương ứng chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng vì thế mà sẽ cao lên. Chi phí sử dụng vốn cũng thể được hiểu như là tỷ suất sinh lợi tối thiểu mà doanh nghiệp đòi hỏi khi thực hiện một dự án mới. Nếu một dự án mới tạo được tỷ suất sinh lợi nộ bộ IRR lớn hơn chi phí sử dụng vốn thì giá trị của doanh nghiệp sẽ    www.vnedoc.com SVTH : : : : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 9 tăng. Ngược lại, nếu một dự án đầu tư mới tạo ra IRR thấp hơn chi phí sử dụng vốn, giá trị của doang nghiệp sẽ giảm. 1.1. Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn. a./ Nguồn vốn vay: Trong nền kinh tế thị trường,hầu như không một doanh nghiệp nàohọat động sản xuất kinh doanh chỉ bằng nguồn vốn tự mà đều phải họat động bằng nhiều nguồn vốn, trong đó nguồn vốn vay sử dụng đáng kể. Nguồn vốn vay là nguồn vốn tài trợ từ bên ngòai doanh nghiệp doanh nghiệp phải thanh tóan các khỏan vay theo thời hạn cam kết đồng thời phải trả tiền lãi vay theo lãi suất thỏa thuận. Nguồn vốn vay mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong cấu trúc vốn ta chỉ xét đến nguồn vốn vay trung hạn dài hạn. Vay ngắn hạn: Thời gian đáo hạn ngắn hơn một năm Lãi suất của nguồn vốn vay ngắn hạn thường thấp hơn tín dụng dài hạn Thuờng được bổ sung vốn lưu động Vay dài hạn: Thời gian đáo hạn dài hơn một năm Lãi suất vay dài hạn thường cao hơn so với lãi suất vay ngắn hạn Thường được dùng để bổ sung cho vốn xây dựng bản hay mua sắm tài sản cố định. Nguồn vốn vay này thể được huy động từ các tổ chức tài chính,ngân hàng hay việc phát hành trái phiếu. Việc doanh nghiệp sử dụng lọai nguồn vốn vay này nhiều hay ít thì còn tùy thuộc vào đặc điểm của lọai hình doanh nghiệp doanh nghiệp đang ở trong chu kỳ sản xuất kinh doanh b/ Nguồn vốn chủ sở hữu Nói đến nguồn vốn chủ sở hữu là nói đến nguồn vốn đầu tiên mà doanh nghiệp huy động được.Bởi vì,đối với một doanh nghiệp trước khi đi vào họat động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp phải vốn điều lệ (vốn góp nếu doanh nghiệp cổ phần,hoặc là vốn ngân sách nhà nước cấp nếu là doanh nghiệp nhà nước) Tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu trong tổng tài sản nợ phản ánh tình hình tự chủ về tài chính của doanh nghiệp. Tóm lại: Khác biệt bản giữa nguồn vốn vay nguồn vốn chủ sở hữu là: * Nguồn vốn vay: Doanh nghiệp nhận được nguồn vốn này không phải từ chủ sở hữu Phải trả lãi vay cho các khỏan tiền vay    www.vnedoc.com SVTH : : : : Mỵ Duy Huynh Chuyên đề thực tập cuối khóa Trang 10 Mức lãi suất phải trả cho các khỏan vay theo mức ổn định,được thỏa thuận khi vay Doanh nghiệp phải hòan trả nợ khi đáo hạn,ngọai trừ nguồn huy động từ tín dụng ưu đãi. Doanh nghiệp thể phải thế chấp tài sản hay nhờ bảo lãnh khi vay nợ. Do các chủ sở hữu của doanh nghiệp đóng góp Chỉ chia lợi tức cho chủ sở hữu nếu doanh nghiệp lợi nhuận Lợi tức chia cho các chủ sở hữu tùy theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị tùy thuộc vào mức lợi nhuận thu được của công ty. Doanh nghiệp không phải hòan trả tiền vốn đã nhận từ chủ sở hữu,trừ khi doanh nghiệp phá sản Doanh nghiệp không phải thế chấp khi huy động vốn 1.2. Các tỷ số đo lường cấu trúc vốn Các tỷ số thường được để đánh giá xem xét cấu trúc vốn của Doanh Nghiệp. Nợ dài hạn Tỷ số nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu = Vốn chủ sở hữu Nợ dài hạn: là những khỏan nợ thời hạn thanh tóan trên một năm chẳng hạn như vay dài hạn bằng phát hành trái phiếu,tài sản thuê mua. Vốn chủ sở hữu bao gồm: Vốn cổ phần lợi nhuận giữ lại Vốn cổ phần = Mệnh giá cổ phiếu x Số cổ phiếu đang lưu hành Thu nhập giữ lại là thu nhập ròng sau khi đã chi trả cho cổ đông dưới dạng cổ tức. Cách tính tóan các cổ phần trên đây sử dụng giá trị trên sổ sách kế tóan.Trong thực tế các doanh nghiệp thể lập báo cáo tài chính theo giá trị thị trường: Vốn cổ phần = Px N Trong đó: P: Giá thị trường tại thời điểm lập báo cáo N: Số cổ phiếu đang lưu hành Ngòai ra người ta còn sử dụng tỷ số tài chính liên quan khi phân tích cấu trúc vốn của doanh nghiệp,đó là: Nợ dài hạn Tỷ Số nợ = Tổng tài sản [...]... công ty II PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VỐN CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO SAO THẾ GIỚI QUA NĂM 2007-2008 1 .Phân tích cấu trúc vốn của Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới Khi phân tích cấu trúc tài chính của một Doanh nghiệp ta phải xem xét đến tất cả sự kết hợp của nợ ngắn hạn, nợ ngắn hạn thường xuyên, nợ dài hạn, vốn cổ phần ưu đãi, vốn cổ phần thường Cụ thể đối với công ty đang phân. .. tiêu th thay i Chi phí c nh bao g m các lo i chi phí như kh u hao, b o hi m, m t b ph n chi phí i n nư c m t b ph n chi phí qu n lý Chi phí bi n i là chi phí thay i khi s lư ng s n ph m s n xu t ho c tiêu th thay i, ch ng h n như chi phí ngun v t li u, lao ng tr c ti p, m t ph n chi phí i n nư c, hoa h ng , m t ph n chi phí qu n lý hành chánh Trong kinh doanh chúng ta ph i u tư chi phí c nh, ho t... th s n ph m cung ng d ch v s s t o ra doanh thu, n u doanh thu l n bù p ư c chi phí c nh chi phí bi n i thì cơng ty s l i nhu n, còn ngư c l i n u doanh thu q th p, ph n chênh l ch gi a doanh thu chi phí bi n i khơng bù p chi phí c nh cơng ty s b l Chun th c t p cu i khóa Trang 18 www.vnedoc.com SVTH : M Duy Huynh Khi doanh thu doanh thu ã vư t qua m c bù p chi phí c nh chi phí bi n i... tr ngu n chi phí cho vi c s d ng v n ó.Kh an chi phí này ư c g i là chi phí s d ng v n .Chi phí này tác ng n l i nhu n c a doanh nghi p nhi u hay ít ph thu c vào lư ng v n vay Do v y các doanh nghi p ln s d ng nhi u ngu n v n v i nhau sao cho chi phí s d ng v n th p nh t nhưng t ư c l i nhu n cao nh t II C U TRÚC V N T I ƯU,CÁC NHÂN T TRÚC T I ƯU NH HƯ NG NC U 1 C u trúc v n t i ưu: C u trúc v n... chính ngư c l i EBIT càng g n i m hòa v n thì doanh nghi p càng nguy v r i ro tài chính b y nhiêu - Khi r i ro tài chính x y ra thì doanh nghi p khơng kh năng chi tr các kho n chi phí tài chính c nh như: + Chi phí tr ti n lãi vay + Chi phí l i t c c phi u ưu ãi + Chi phí th mua tài chính M t khi chi phí c nh tài chính càng cao thì nghiêng c a òn cân n càng l n ngư c l i n u chi phí tài... nó ph thu c vào q nhi u các y u t :Như tính m o hi m c a vi c s d ng v n,lãi su t c a các kh an n ph i tr ,c u trúc tài chính c a doanh nghi p,chính sách phân ph i l i nhu n cho v n góp.Vì v y khi tính tốn chi phí s d ng v n ph i ch p nh n m t t m nhìn xa ph i lư ng hóa chi phí bình qn c a các ngu n tài tr 2.2 Chi phí s d ng v n vay: 2.2.1 Chi phí s d ng v n vay ng n h n: Là kh an chi phí tr lãi... d ki n c a mình phân tích các t s òn b y tài chính t s trang tr i c a các doanh nghi p khác trong ngành ,cùng v i vi c phân tích r i ro kinh doanh c a doanh nghi p th ưa ra quy t nh cu i cùng m t c u trúc v n mong mu n Chun th c t p cu i khóa Trang 28 www.vnedoc.com SVTH : M Duy Huynh CHƯƠNG II TH C TR NG V V C U TRÚC V N CHI PHÍ S D NG V N T I CƠNG TY C PH N QU NG CÁO SAO TH GI I I GI... CÁO SAO TH GI I I GI I THI U KHÁI QT V CƠNG TY C SAO TH GI I PH N QU NG CÁO 1/ L ch s hình thành phát tri n c a Cơng ty CP Qu ng Cáo Sao Th Gi i 1 L ch s hình thành Năm 2003: Thành l p Cơng ty TNHH Qu ng cáo Sao Th Gi i Năm 2005: a d ng chun nghi p hóa s n ph m d ch v cơng ty truy n thơng hàng u Vi t Nam nh hư ng là Năm 2006: B t u s n xu t phim các chương trình truy n hình thác các kênh... thì cơng ty th gia tăng l i nhu n càng nhanh, b i vì nh ng cơng ty chi phí c nh l n thư ng ti t ki m chi phí bi n i hơn kh năng gia tăng doanh thu l n hơn Phân tích hòa v n là n i dung quan tr ng trong vi c phân tích m i quan h gi a chi phí –kh i lư ng –l i nhu n Nó giúp ngư i qu n lý xác nh ư c s n lư ng, doanh thu hòa v n xác nh vùng lãi l c a doanh nghi p T ó nhà qu n lý s nh ng chi n lư... p c u trúc chi phí c a m t doanh nghi p làm khu ch i l i nhu n doanh nghi p 2.1.2 M c ích c a vi c phân tích òn b y kinh doanh R i ro kinh doanh c a doanh nghi p ph thu c vào k t c u chi phí c a doanh nghi p, òn b y kinh doanh s o lư ng m c r i ro này.Khi chi phí c nh chi m t tr ng cao trong kinh doanh doanh thu gi m thì doanh nghi p ph i i m t v i v i r i ro kinh doanh cao Thơng qua vi c phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới, Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới, Phân tích cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại Công ty Cổ Phần Quảng Cáo Sao Thế Giới, Các nhân tố cấu thành cấu trúc vốn. a. Nguồn vốn vay:, CẤU TRÚC VỐN TỐI ƯU,CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC TỐI ƯU., Chi phí sử dụng vốn vay: 1. Chi phí sử dụng vốn vay ngắn hạn: Đòn bẩy tài chính DFL .1. Khái niệm:, Đòn bẩy tổng hợp: .1.Khái niệm: Phân tích điểm hòa vốn EBIT Giả sử có 2 phương án:, Tình hình kinh doanh và nhân sự Cán bộ cơng nhân viên: 41 nhân viên Chức năng kinh doanh Sản xuất phim truyền hình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay