Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào

185 396 1
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 20:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MÍNH HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH Somnith SY LI BOUN LIENG XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ- HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH Somnith SY LI BOUN LIENG XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành : Quản lý Hành công Mã số : 62 34 82 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Lưu Kiếm Thanh PGS.TS Vũ Trọng Hách HÀ NỘI – 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Những nội dung luận án công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Luận án Somnith SYLIBOUNLIENG LỜI CẢM ƠN Trước hết, cho phép bày lòng biết ơn đến toàn thể quý thầy cô hết lòng dạy dỗ truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt thời gian nghiên cứu sinh Học viện Hành Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Lưu Kiếm Thanh - Phó Giám đốc Học viện Hành PGS.TS Vũ Trọng Hách Phó Trưởng khoa QLNN Xã hội Học viện Hành chính, người trực tiếp hướng dẫn tận tình chu đáo suốt trình thực Luận án Tiến sỹ Bên cạnh giúp đỡ Ban lãnh đạo Anh, Chị làm việc Bộ Tư pháp Nước CHDCND Lào cung cấp tài liệu thông tin cần thiết để hoàn thành tốt Luận án Tiến sỹ thời gian nghiên cứu Học viện Hành Chính Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu ! BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT BHVBQPPL : Ban hành văn quy phạm pháp luật CBCC : Cán bộ, công chức CHDCND : Cộng hòa dân chủ nhân dân CNTT : Công nghệ thông tin DCCH : Dân chủ cộng hòa HCNN : Hành nhà nước HĐND : Hội đồng nhân dân NDCM : Nhân dân cách mạng NSNN : Ngân sách nhà nước QLHCNN : Quản lý hành nhà nước QLNN : Quản lý nhà nước QH : Quốc hội QPPL : Quy phạm pháp luật UBND : Ủy ban nhân dân UBTV : Ủy ban thường vụ VBQPPL : Văn quy phạm pháp luật XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án: 12 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 12 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 13 Đóng góp khoa học luận án 14 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 15 Kết cấu luận án 15 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CẦN TIẾP TỤC NGHIÊNCỨU 17 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 17 1.1.1 Những công trình nghiên cứu Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 17 1.1.2 Những công trình nghiên cứu Việt Nam liên quan đến đề tài luận án 18 1.1.3 Những công trình nghiên cứu quốc gia khác có liên quan đến đề tài luận án 28 1.2 Những vấn đề luận án cần phải tiếp tục nghiên cứu làm rõ 28 1.2.1 Về mặt lý luận, vấn đề cần giải 29 1.2.2 Về mặt thực tiễn 29 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 31 2.1.Khái niệm, đặc điểm, thẩm quyền, phạm vi, nội dung văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 31 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước ban hành 31 2.1.2 Thẩm quyền xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 45 2.1.3 Phạm vi, nội dung văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 47 2.2 Sự cần thiết phải ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước (quyền lập quy) 52 2.2.1 Thực thẩm quyền hành nhà nước 52 2.2.2 Bảo đảm việc thực sách, pháp luật nhà nước hoạt động hành nhà nước 54 2.2.3 Tạo điều kiện để công dân thực quyền nghĩa vụ 55 2.3 Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, quy trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 56 2.3.1.Khái niệm xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 56 2.3.2 Đặc điểm xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 58 2.3.3.Các nguyên tắc bảo đảm xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 61 2.3.4 Quy trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 66 2.4 Kinh nghiệm xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước số quốc gia học kinh nghiệm vận dụng cho Lào 73 2.4.1 Cộng hoà Pháp 73 2.4.2 Cộng hoà Liên bang Đức 74 2.4.3 Kinh nghiệm Việt Nam 75 2.4.4 Bài học cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 Chương THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 83 3.1 Thực trạng thể chế pháp lý cho hoạt động xây dựng văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 83 3.2 Thực trạng xây dựng văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 86 3.2.1 Thực trạng tổ chức làm công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 86 3.2.2 Thực trạng lực đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật 99 3.2.3 Thực trạng quy trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật 105 3.2.4 Thực trạng chế phối hợp, chế độ tài sở vật chất, điều kiện hỗ trợ phục vụ công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật 110 3.3 Một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 116 3.3.1 Những khó khăn, hạn chế vướng mắc 116 3.3.2 Nguyên nhân 123 KẾT LUẬN CHƯƠNG 125 Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TẠI CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 127 4.1 Chủ trương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 127 4.1.1 Chủ trương Đảng Nhân dân cách mạng Lào Nhà nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật 127 4.1.2 Xây dựng văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế hành 134 4.2 Giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 136 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện thể chế xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật 136 4.2.2 Giải pháp kiện toàn tổ chức tham gia xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 140 4.2.3 Giải pháp tăng cường lực đội ngũ công chức làm công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 143 4.2.4 Giải pháp hoàn thiện kỹ thuật xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước 148 4.2.5 Giải pháp nhằm huy động tham gia chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, đối tượng chịu tác động trực tiếp văn nhân dân vào trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật 159 4.2.6 Hoàn thiện quy định pháp luật chế quản lý, chế độ tài sở vật chất, điều kiện hỗ trợ phục vụ công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật 168 KẾT LUẬN CHƯƠNG 172 KẾT LUẬN 173 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 176 TÀI LIỆU THAM KHẢO 178 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cơ quan hành nhà nước phận quan trọng hệ thống máy nhà nước Đặc điểm quan trọng quan hành nhà nước thực quyền hành pháp mang tính chất quyền lực nhà nước Trong phạm vi thẩm quyền mình, quan hành nhà nước có quyền ban hành văn quy phạm pháp luật (quyền lập quy) văn áp dụng quy phạm pháp luật có tính bắt buộc phải thi hành cá nhân, tổ chức, quan nhà nước quan nhà nước có liên quan; có quyền kiểm tra, giám sát việc thực văn mà ban hành; có quyền áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết cá nhân, tổ chức, quan có liên quan không tự giác nghiêm chỉnh thực văn quan nhà nước ban hành có hiệu lực pháp luật Trong năm qua Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, hoạt động xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước quan tâm, nhiều công trình khoa học liên quan đến việc ban hành văn hành chính, văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước công bố; pháp luật ban hành văn quy phạm pháp luật không ngừng hoàn thiện Văn quy phạm pháp luật xem công cụ quan trọng để đảm bảo hiệu lực hiệu hoạt động điều hành hành nhà nước, góp phần ổn định, phát triển hoạt động kinh tế xã hội Trong văn kiện Đại hội Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần IX, năm 2011 xác định: “Điều kiện quan trọng để phát huy dân chủ xây dựng hoàn chỉnh hệ thống pháp luật đồng thời tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa hoạt động”[67] Trong điều kiện đẩy mạnh trình đổi nay, Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào lần thứ IX (năm 2011) tiếp tục xây dựng hoàn thiện Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, mà trọng tâm cải cách bước hành nhà nước, đề quan điểm để xây dựng kiện toàn máy nhà nước sạch, vững mạnh, tăng cường hiệu lực, hiệu Đó là: “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Nhà nước quản lý xã hội theo pháp luật pháp luật” [68] Hiến pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2003 quy định Điều 10: “Nhà nước quản lý xã hội pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa” [20] Mặc dù vậy, thực tế quản lý xã hội pháp luật việc điều chỉnh pháp luật quan hệ xã hội Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào nhiều hạn chế Điều đòi hỏi Nhà nước Lào phải xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khoa học, hoàn chỉnh Mặt khác, phải đảm bảo hệ thống pháp luật thực cách nghiêm chỉnh từ trung ương xuống sở, đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa tinh thần tôn trọng tuyệt đối pháp luật Xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật công việc quan trọng quan hành nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Cùng với công cải cách hành nhà nước việc xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật nói chung quan hành nhà nước nói riêng có chuyển biến tích cực, bước nâng cao lực xây dựng ban hành văn quản lý nhà nước Bước đầu hình thành hệ thống văn quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác quản lý hành nhà nước Tuy nhiên, công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước nhiều yếu kém, hạn chế cần khắc phục, đặc biệt phương thức, quy trình chuẩn ban hành, hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, hình thức chế tài, kiểm tra, xử lý văn trái pháp luật Chính mặt hạn chế, yếu làm giảm hiệu lực hiệu hoạt động quản lý hành nhà nước Từ thực tế đòi hỏi phải có nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống văn quy phạm pháp luật nói chung quy trình xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước nói riêng 10 quy trình xây dựng, ban hành nâng cao chất lượng văn quy phạm pháp luật đưa quy trình xây dựng văn quy phạm pháp luật vào nếp Các quy định hành quy chế pháp lý công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật nằm văn quy phạm pháp luật quy định quy trình ban hành văn quy chế làm việc quan có thẩm quyền Do đó, việc xây dựng hoàn thiện quy chế pháp lý phối hợp công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật cần thiết phải có văn sau: - Hoàn thiện quy định quan hệ công tác quan nhà nước với như: Quốc hội - Chính phủ; quan thuộc cấu Quốc hội Chính phủ; quan hành với (bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ); quan có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật với quan trung ương tổ chức trị, trị - xã hội hiệp hội; - Hoàn thiện quy định quan hệ nội quan: quy chế làm việc, quy chế xây dựngvăn quy phạm pháp luật bộ, quan ngang bộ, quyền địa phương Bên cạnh việc quy định quy chế phối hợp phải có quy định quy chế cung cấp chia thong tin công tác xây văn quy phạm pháp luật.Việc xây dựng hoàn chỉnh quy định chế cung cấp chia sẻ thông tin góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng văn quy phạm pháp luật với nội dung chủ yếu sau đây: - Nguyên tắc việc cung cấp, chia sẻ thông tin: việc cung cấp, chia sẻ thông tin hình thành trì quan hệ xử lý, giải công việc nhằm hướng tới việc hoàn thành nhiệm vụ chung Nhà nước Do dạng biểu quan hệ phối hợp nên cung cấp, chia sẻ thông tin phải thực theo nguyên tắc công vụ, xác định rõ trách nhiệm chủ thể tham gia Bên cung cấp, chia sẻ thông tin chịu trách nhiệm nội dung thông tin bên nhận thông tin chịu trách nhiệm việc sử dụng thông tin theo mục đích theo quy định pháp luật Thông tin cung cấp, chia sẻ phải bảo đảm tính xác, đầy đủ, khách quan, trung thực 171 - Về phạm vi thông tin cần cung cấp, chia sẻ: thực tiễn cho thấy thông tin phục vụ cho công tác xây dựng văn quy phạm pháp luật phong phú, đa dạng, bản, tất thông tin sử dụng phục vụ cho việc xây dựng văn thuộc ngành, lĩnh vực với phạm vi điều chỉnh khác Các thông tin từ chối cung cấp theo tiêu chí độ mật - Đối tượng trường hợp cung cấp, chia sẻ: phạm vi thông tin cần cung cấp, chia sẻ phong phú, đa dạng nên việc xác định đối tượng, trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin có ý nghĩa việc bảo đảm tính thực việc cung cấp, chia sẻ thông tin Đối tượng cung cấp, chia sẻ thông tin xác định dựa yếu tố: gắn kết thông tin với nội dung dự thảo văn quan hệ thông tin với lĩnh vực công tác người cung cấp Chủ thể yêu cầu đề nghị cung cấp thông tin nội dung dự án, dự thảo (mà phạm vi rộng đa dạng) thông tin phải thuộc lĩnh vực công tác mà người đề nghị phụ trách, am hiểu; chủ thể yêu cầu có nghĩa vụ cung cấp thông tin đáp ứng tiêu chí chịu trách nhiệm độ xác, tính khoa học, tính cập nhật thông tin thuộc lĩnh vực chuyên ngành - Phương thức cung cấp, chia sẻ thông tin: thông tin cung cấp, chia sẻ theo yêu cầu tự nguyện với nhiều hình thức phù hợp với quy định pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước + Bằng văn bản: văn bản, fax, điện tín ; + Tham gia vào tổ chức phối hợp Ban soạn thảo, Tổ biên tập, Hội đồng thẩm định, nhóm kiểm tra, họp (hội nghị, hội thảo…); + Qua mạng internet KẾT LUẬN CHƯƠNG Trên sở định hướng mục tiêu xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân 172 dân Lào nội dung luận án đưa số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan nhà nước nói chung quan hành nhà nước nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý nhà nước Đây vấn đề quan trọng cần thiết phải thực cách triệt để, khoa học nhằm thực nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật Thực giải pháp thực hóa quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước Lào công tác xây dựng pháp luật nói chung xây dựng văn quy phạm pháp luật nói riêng Nội dung giải pháp đề cập tới việc quan trọng hoàn thiện thể chế, tiếp kiện toàn tổ chức máy đội ngũ cán làm công tác xây dựng văn Bên cạnh đó, luận án đề cập tới giải pháp mang tính kỹ thuật hỗ trợ cho công tác xây dựng ban hànhvăn quy phạm pháp luật giải pháp nhằm huy động tham gia chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, đối tượng chịu tác động trực tiếp văn nhân dân vào trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật; hoàn thiện quy định pháp luật chế quản lý, chế độ tài sở vật chất, điều kiện hỗ trợ phục vụ công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Các giải pháp tạo thành hệ thống giải pháp hoàn thiện để đảm bảo công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước vào nếp thực cách khoa học, thống KẾT LUẬN Xây dựng ban hànhvăn quy phạm pháp luật hoạt động quan trọng quan hành nhà nước trình hoạt Bên cạnh việc góp phần vào xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch công tác giúp phát huy vai trò hiệu lực pháp luật đảm bảo quản lý hiệu xã hội, giữ vững ổn định trị, phát triển kinh tế, tăng cường hội nhập quốc tế khu vực Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác nhau, mà công tác xây dựng ban hành văn 173 quy phạm pháp luật hệ thống quan hành nhà nước nước tồn nhiều bất cập Qua đề tài nghiên cứu; “Xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào”, luận án đạt số kết sau: - Hệ thống hóa sở lý luận xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Trong đó, luận án đề cập tới số vấn đề xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước, cụ thể khái niệm, vai trò, chức văn quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật nói chung Đồng thời xác định thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật (thẩm quyền lập quy) quan hành nhà nước thông qua việc xác định vị trí quyền hành pháp tương quan quyền lực nhà nước với quyền lập pháp tư pháp Nhất phân tích tiêu chí đánh giá việc xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Lào - Phân tích đánh giá thực tiễn hoạt động xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Ngoài thành tựu đạt luận án hạn chế, tồn xây dựng ban hànhvăn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước, nguyên nhân dẫn đến hạn chế - Nghiên cứu kinh nghiệm lý luận thực tiễn công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật số nước có trình độ lập pháp lập quy cao CH Pháp, CHLB Đức Đặc biệt có nghiên cứu kỹ lưỡng hoạt động xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật Việt Nam quốc gia có nhiều điểm tương đồng thể chế trị, thể chế kinh tế, thể chế nhà nước xã hội Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Trên sở kinh nghiệm rút học cho công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Lào - Trên sở chủ trương, định hướng Đảng Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào công tác xây dựng pháp luật, có xây dựng 174 ban hành văn quy phạm pháp luật với kết nghiên cứu hệ thống lý luận thực tiễn công tác luận án đưa hệ thống bao gồm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thời gian tới Quá trình nghiên cứu, tác giả luận án thu thập, xử lý để sử dụng số tài liệu, số liệu nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nước với ý kiến trao đổi, vấn để làm sáng tỏ quan điểm nghiên cứu xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật 175 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN I Bài báo Bài báo 1: Hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào + Tên tác giả: Somnith SY LI BOUN LIENG + Tên tạp chí: Quản lý nhà nước + Số 189, phát hành tháng 10 năm 2011,số trang: 64 (tr64-tr66) Bài báo 2: Hoàn thiện quy trình ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành Nhà nước Lào + Tên tác giả: Somnith SY LI BOUN LIENG + Tên tạp chí: Quản lý nhà nước + Số 209, phát hành tháng năm 2013,số trang: 92(tr92-tr94) Bài báo 3: Xây dựng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào thật thành Nhà nước pháp quyền thật dân, dân, dân + Tên tác giả: Somnith SY LI BOUN LIENG + Tên tạp chí: Dân chủ Pháp luật + Số 256, phát hành tháng năm 2013,số trang: 23 (tr23-tr25) Bài báo 4: Kinh nghiệm xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật số nước giới học cho nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào + Tên tác giả: Somnith SY LI BOUN LIENG + Tên tạp chí: Quản lý nhà nước + Số 212, phát hành tháng năm 2013,số trang: 98 (tr98-tr100) II Các hội thảo khoa học tham gia Hội thảo Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào việc pháp luật xây dựng văn quy phạm pháp luật ( 2012) 176 Hội thảo Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào việc xây dựng pháp luật chống cướp qua biên giới (2012) Hội thảo Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào việc xây dựng pháp luật thư viện (2012) Hội thảo Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào việc xây dựng pháp luật khen thưởng khuyến khích (2012) Hội thảo Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào việc xây dựng pháp luật ngân hàng (2010) Hội thảo Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào việc xây dựng pháp luật bảo vệ người tiêu dùng (2010) Hội thảo Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào việc xây dựng sửa đổi pháp luật công chứng (2011) Hội thảo Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào việc xây dựng sửa đổi pháp luât thi hành án (2011) Hội thảo Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào việc xây dựng sửa đổi pháp luật tài nguyên pháp luật đất đai (2013) 177 TÀI LIỆU THAM KHẢO I CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VÀ LÀO Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị số 48/ NQ-TƯ chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020; Bộ Nội vụ (2011), Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành chính; Bộ Tư pháp Việt Nam(1999), Quyết định số 280/1999/QĐ-BTP ngày 27-91999 việc ban hành Quy chế thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL; Bộ Tư pháp Việt Nam (2004), Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16-62004 việc hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14-11-2003 Chính phủ kiểm tra xử lý VBQPPL; Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ Việt Nam (2005), Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT/BTP-BNV ngày 24-01-2005 hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/5/2004 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức pháp chế Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW doanh nghiệp nhà nước; Bộ Tư pháp Việt Nam (2007), Kỷ yếu: “Hội thảo khoa học - thực tiễn, giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL” Hà Nội; Bộ Tư pháp Việt Nam (2008), Chương trình 909, “Đổi công tác xây dựng, ban hành nâng cao chất lượng VBQPPL” Nxb Tư pháp - Hà Nội; Bộ Tư pháp Việt Nam (2008), Đề án “Nâng cao chất lượng thẩm định Bộ Tư pháp dự án, dự thảo VBQPPL dự thảo Điều ước quốc tế”, Hà Nội; 178 Bộ Tư pháp Việt Nam (2008), Chuyên đề: “Công tác thẩm định VBQPPL địa phương thực trạng giải pháp”, Tạp chí Thông tin khoa học pháp lý, số 3, Hà Nội; 10 Bộ Tư pháp Việt Nam (2010), Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 việc quy định chi tiết thi hành số điều Nghị định số số 40/2010 ngày 12/10/2010 Chính phủ về kiểm tra xử lý VBQPPL; 11 Chính phủ Việt Nam (2003), Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 kiểm tra xử lý VBQPPL; 12 Chính phủ Việt Nam (2003), Nghị định số 23/2003/NĐ-CP ngày 12-3-2003 ban hành Quy chế làm việc Chính phủ; 13 Chính phủ Việt Nam (2004), Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 công tác văn thư; 14 Chính phủ Việt Nam (2004),Nghị định số Chính phủ số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/ 02/2010 sửa đổi, bổ sung Nghị định số Chính phủ số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/ 04/2004 công tác văn thư; 15 Chính phủ Việt Nam (2006), Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2006 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ban hành VBQPPL HĐND UBND; 16 Chính phủ Việt Nam (2009), Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày tháng năm 2009 quy định chi tiết biện pháp thi hành Luật Ban hành VBQPPL năm 2008; 17 Chính phủ Việt Nam (2010), Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 kiểm soát thủ tục hành chính; 18 Chính phủ Việt Nam (2010), Nghị định số 40/2010 ngày 12/10/2010 kiểm tra xử lý VBQPPL; 19 Chủ tịch nước CHDCND Lào (2003), Pháp lệnh số 02/CTN Chủ tịch nước CHDCND Lào ngày 20/10/2003 việc xây dựng pháp luật (Dịch từ tiếng Lào); 179 20 Quốc hội CHDCND Lào (2003), Luật tổ chức Quốc hội sửa đổi, bổ sung năm 2003 (Dịch từ tiếng Lào); 21 Quốc hội CHDCND Lào (2003), Luật tổ chức Chính phủ nước cộng hòa DCND Lào sửa đổi, bổ sung năm 2003 (Dịch từ tiếng Lào) 22 Quốc hội CHDCND Lào (2003), Luật Tổ chức quyền địa phương nước cộng hòa DCND Lào năm 2003 (Dịch từ tiếng Lào) 23 Quốc hội CHDCND Lào (2003), Hiến pháp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào sửa đổi bổ sung năm 2003; 24 Quốc hội CHDCND Lào (2012), Luật Xây dựng VBQPPL (dịch từ tiếng Lào); 25 Quốc hội Việt Nam (1996), Luật Ban hành VBQPPL năm 1996; 26 Quốc hội Việt Nam (2002), Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Ban hành VBQPPL, năm 2002; 27 Quốc hội Việt Nam (2001), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội; 28 Quốc hội Việt Nam (2001),Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001; 29 Quốc hội Việt Nam (2003), Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003; 30 Quốc hội (2004), Luật Ban hành VBQPPL HĐND UBND năm 2004; 31 Quốc hội Việt Nam (2008), Luật Ban hành VBQPPL năm 2008; 32 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (2001),Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 phê duyệt Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010; 33 Thủ tướng Chính phủ Việt Nam (2007), Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 việc ban hành quy chế thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL; 34 Ủy ban thường vụ Quốc hội CHDCND Lào (2009), Nghị UBTV Quốc hội số 43/UBTVQH, ngày 03/3/2009 v/v xây dựng bổ sung sửa đổi luật (Dịch từ tiếng Lào); 180 II SÁCH THAM KHẢO 35 Tạ Hữu Ánh (2008), Soạn thảo ban hành văn quan, tổ chức, NXB Lao động; 36 Nguyễn Đăng Dung, Hoàng Trọng Phiến (1998), Hướng dẫn soạn thảo văn bản, NXB Thống Kê, Hà Nội; 37 Nguyễn Đăng Dung (2005), Sự hạn chế quyền lực nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 38 Trần Ngọc Đường (2000), Lý luận chung nhà nước pháp luật, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 39 Đại học Luật Hà Nội (1996), Lý luận chung nhà nước pháp luật, NXB Giáo dục; Hà Nội Đại học Luật Hà Nội (2004), Giáo trình Lý luận chung Nhà nước pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 40 Đại học Luật Hà Nội (2000), Giáo trình Soạn thảo văn bản, NXB Giáo dục, Hà Nội; 41 Gustave Peiser (1994), Luật Hành Văn hành chính, tổ chức hành chính, cảnh sát, quan trách nhiệm, tài phán hành NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 42 Đỗ Ngọc Hải (2010), Pháp chế xã hội chủ nghĩa hoạt động ban hành VBQPPL HĐND UBND cấp nước ta nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 43 Nguyễn Ngọc Hiến (1998), Quy trình soạn thảo văn quy phạm pháp luật/Dự án VIE/ 94/2003, Hà Nội; 44 Học viện Hành Quốc Gia (1996), Giáo trình quản lý HCNN, NXB Giáo dục, Hà Nội; 45 Học viện Hành (1997), Lập pháp lập quy, NXB Giáo dục, Hà Nội; 46 Học viện Hành Chính quốc gia (2003), Hành công, dành cho chương trình đào tạo sau đại học, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 47 Học viện Hành (2004), Giáo trình nhà nước pháp luật, NXB Giáo dục, Hà Nội; 181 48 Học viện Hành (2006), Giáo trình kĩ thuật xây dựng ban hành văn bản; NXB Giáo dục, Hà Nội; 49 Học viện Hành (2009), Giáo trình kĩ thuật xây dựng ban hành văn bản; NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội; 50 Học viện Hành ( 2011), Giáo trình thẩm quyền hành nhà nước; NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội; 51 Đỗ Minh Khôi (2008), Cách thức chế ngự quyền lực nhà nước, NXB Đại học luật TP HCM; 52 Phạm Hưng, Lê Văn In (1996), Phương pháp soạn thảo văn hành chính, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 53 Đinh Văn Mậu, Phạm Hồng Thái (1996), Nhập môn HCNN, NXB TPHCM, TP Hồ Chí Minh; 54 Nguyễn Lân ( 2002), Từ điển từ ngữ Hán – Việt, NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội, Tr.83; 55 Lê Minh Tâm ( 2003), Xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam – vấn đề lý luận thực tiễn; NXB Công an nhân dân, Hà Nội, tr.77; 56 Lưu Kiếm Thanh (1998), Kỹ thuật lập quy, NXB Lao động, Hà Nội; 57 Lưu Kiếm Thanh (2000), Hướng dẫn soạn thảo văn quản lý hành nhà nước, NXB Thống kê; 58 Lưu Kiếm Thanh (2001), Xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật, NXB Thống Kê, Hà Nội; 59 Lưu Kiếm Thanh (2001), Hướng dẫn kỹ thuật nghiệp vụ hành chính; NXB Thống kê; 60 Lưu Kiếm Thanh (2003), Hướng dẫn soạn thảo văn lập quy, NXB Thống kê; 61 Lưu Kiếm Thanh (2010), Ngôn ngữ văn quản lý hành nhà nước; NXB Khoa học kỹ thuật; 62 Nguyễn Văn Thâm (1997), Soạn thảo xử lý văn quản lý nhà nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 182 63 Văn Tất Thu ( 2013), văn công tác văn co quan nà nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, Tr.233-238; 64 Nguyễn Thế Quyền(1996), Ban hành văn quản lý nhà nước, NXB Công an nhân dân, Hà Nội; 65 Nguyễn Thế Quyền (1997), Một số vấn đề soạn thảo văn bản, NXB Thống Kê, Hà Nội; 66 Nguyễn Thế Quyền, Lưu Kiếm Thanh (1998), Giáo trình kỹ thuật xây dựng văn bản, ĐH Luật Hà Nội, NXB Công An nhân dân, Hà Nội; 67 Đoàn Trọng Truyến (1997), Hành học đại cương, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 68 Viện nghiên cứu Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp (1995), Một số vấn đề lập pháp, lập quy, Hà Nội; 69 Nguyễn Quốc Việt (2007), Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình - Hành chính, Bộ Tư pháp, Sổ tay nghiệp vụ soạn thảo ban hành VBQPPL HĐND UBND cấp, NXB Tư Pháp, Hà Nội; 70 Bùi Khắc Việt (1997) Kỹ thuật ngôn ngữ soạn thảo văn QLNN, NXB Khoa học – xã hội, Hà Nội; 71 Gustave Peiser (1994), Luật hành chính, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 72 Nguyễn Minh Tuấn Hành pháp CHLB Đức http://tuanhsl.blogspot.com/2011/06/hanh-phap-o-cong-hoa-lien-bang-uc.html 73 Từ điển Luật học ( 1999), NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội, tr.564 III TÀI LIỆU TIẾNG LÀO 74 Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng (2011), Tài liệu Tuyên truyền nội dung Nghị Đại hội Đảng NDCM Lào lần thứ IX, Nxb Ban Tuyên giáo Trung ương, Thủ đô Viêng Chăn 75 Bộ Tư pháp, Bộ An ninh, Viện kiểm sát Nhân dân tốt cao, Tòa án Nhân dân tốt cao (2009), Dự án phát triển nhà nước pháp quyền từ đến năm 2020; 76 Cay xỏn PHÔM VI HẢN (1985), Tuyển tập, tập 1, Nxb Quốc gia Lào; 77 Cay xỏn PHÔM VI HẢN (1987), Tuyển tập, tập 2, Nxb Quốc gia Lào; 183 78 Cay xỏn PHÔM VI HẢN (1997), Tuyển tập, tập 3, Nxb Quốc gia Lào; 79 Chăn Pheeng Si Li Văn,“Hoàn thiện tổ chức hoạt động Quốc hội kiểm tra việc ban hành pháp luật VBQPPL giai đoạn nay”,Tạp chí Pháp luật số 2/2009; 80 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (1986), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV, Nxb Quốc gia Lào, Thủ đô Viêng Chăn; 81 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (1991), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, Nxb Quốc gia Lào, Thủ đô Viêng Chăn; 82 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (1996), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Nxb Quốc gia Lào, Thủ đô Viêng Chăn; 83 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2001), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Nxb Quốc gia Lào, Thủ đô Viêng Chăn; 84 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2006), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Quốc gia Lào, Thủ đô Viêng Chăn; 85 Đảng NDCM Lào (2006),Văn kiện đại hội Đảng NDCM Lào lần VIII;Đảng NDCM Lào (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần IX; 86 Đảng NDCM Lào (2011), Nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào lần thứ IX; 87 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nxb Quốc gia Lào, Thủ đô Viêng Chăn; 88 Khăm Phết Vông Đa La, “Cải cách VBQPPL thương mại liên quan nhóm ASEAN”, Tạp chí Pháp luật số1/ 2011; 89 PHU THONG KEO ĐUONG MA NY (2009), “Phát huy chế độ dân chủ nhân dân, bước xây dựng nhà nước pháp quyền lãnh đạo Đảng”, Tạp chí Phu Then Pha Xa Xôn (Quốc hội), (17), tr.23; 90 SINH TĂN XAY LƯ XÔNG (2010), “Xây dựng nhà nước pháp quyền CHDCND Lào”, Tạp chí Phu Then Pha Xa Xôn (Quốc hội), (26), tr.21-24; 91 Thong Đa Su Pha Sít (2008), “Trao đổi ý kiến về: xây dựng nhà nước pháp quyền gì?”, Tạp chí Phu Then Pha Xa Xôn (Quốc hội), (18), tr.21-23 184 185 [...]... ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước; 12 + Thực trạng hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; + Các phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào - Phạm vi nghiên... phạm pháp luật hiện hành thì văn bản luật, văn bản dưới luật do các cơ quan nhà nước ở trung ương hoặc ở địa phương ban hành đều được xem là văn bản quy phạm pháp luật b Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật có những đặc điểm cơ bản sau: - Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước, người có thẩm quy n trong cơ quan nhà nước ban hành Văn bản do cơ quan nhà nước. .. thẩm quy n quan trọng nhất của cơ quan hành chính nhà nước Thẩm quy n lập quy của cơ quan hành chính nhà nước chủ yếu là để chi tiết hóa, cụ thể hóa việc thi hành pháp luật, đưa văn bản quy phạm pháp luật vào cuộc sống Những văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan hành chính nhà nước ban hành là một bộ phận của văn bản quy phạm pháp luật của các chủ thể nhà nước có thẩm quy n ban hành theo quy định của pháp. .. văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu: + Cơ sở lý luận về hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; + Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về hoạt động xây dựng và ban hành văn bản. .. hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Việt Nam (quốc gia có chế độ chính trị tương đồng với Lào) + Thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn 2006 đến 2012 4 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên... thẩm quy n hành, phạm vi điều chỉnh, nội dung, hình thức, quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước Làm rõ sự cần thiết phải ban hành và những yêu cầu đối với hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước - Nghiên cứu những kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà. .. CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.1.Khái niệm, đặc điểm, thẩm quy n, phạm vi, nội dung văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan hành chính nhà nước ban hành 2.1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò và chức năng chung của văn bản quy phạm pháp luật a Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật Thuật ngữ “ văn bản hiện... xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước là một yêu cầu cấp bách và lâu dài đặt ra hiện nay cho nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Xuất phát từ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên, thì vấn đề Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành chính nhà nước tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là rất quan trọng và cần thiết phải tiến hành. .. đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 đưa ra khái niệm về văn bản quy phạm pháp luật như sau: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quy n, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này hoặc trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, ... này của các cơ quan hành chính nhà nước Cho tới khi, Luật Xây dựngvăn bản quy phạm pháp luật được ban hành năm 2012 thì vấn đề lý luận và thực tiễn của công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới được hoàn thiện một bước và có tính hệ thống hơn Tuy vậy, việc ra đời Luật xây dựngvăn bản quy phạm pháp luật không có nghĩa là hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ... luận hành nhà nước “ xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước , nghiên cứu hoạt động xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân Lào Việc... quy trình xây dựng, ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước nói riêng 10 Tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, thời gian trước văn quy phạm pháp luật quy trình xây dựng ban hành văn quy. .. luật quan hành nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Chương 3: Thực trạng xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 15 Chương 4: Định hướng giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào, Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào, Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan hành chính nhà nước ở cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay