Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp nghiên cứu các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố hồ chí minh

105 196 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 18:19

B GIÁO D C VĨ ĨO T O TR NG I H C KINH T TP.HCM NG L U BệCH PH NG M I QUAN H GI A THANH KHO N C A CH NG KHOÁN – QU N TR CÔNG TY VÀ GIÁ TR DOANH NGHI P – NGHIÊN C U CÁC DOANH NGHI P NIÊM Y T TRÊN TH TR NG CH NG KHOÁN THÀNH PH H CHÍ MINH LU N V N TH C S KINH T Thành ph H Chí Minh ậ N m β015 B GIÁO D C VĨ ĨO T O TR NG I H C KINH T TP.HCM  NG L U BệCH PH NG M I QUAN H GI A THANH KHO N C A CH NG KHOÁN – QU N TR CÔNG TY VÀ GIÁ TR DOANH NGHI P – NGHIÊN C U CÁC DOANH NGHI P NIÊM Y T TRÊN TH TR NG CH NG KHOÁN THÀNH PH H CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài chínhậ Ngân hàng Mã ngành: 60340201 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: TS PH M QU C VI T Thành ph H Chí Minh – N m 2015 C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p ậ T ậ H nh phúc L I CAM OAN H tên h c viên: ng L u Bích Ph ng N i sinh: Phú Yên Ngày sinh: 01/08/1990 Là tác gi c a đ tài lu n v n: ắM i quan h gi a kho n c a ch ng khoán ậ Qu n tr công ty giá tr doanh nghi p ậ Nghiên c u doanh nghi p niêm y t th tr ng ch ng khoán Thành ph H Chí Minh” Chuyên ngày: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 60340201 Tôi xin cam đoan lu n v n nƠy lƠ nghiên c u, t t c n i dung c a lu n v n đ c hình thành phát tri n t nh ng quan m c a cá nhân tôi, không chép c a tác gi khác S li u s d ng lu n v n có ngu n g c rõ ràng, trung th c t tìm ki m x lý N u sai xin ch u trách nhi m tr b o v lu n v n vƠ tr c NhƠ tr ng, H i đ ng c c quan pháp lu t Thành ph H Chí Minh, ngày 29 tháng n m 2015 Ng i cam đoan (Ký ghi rõ h tên) ng L u Bích Ph ng TRANG PH BÌA L I CAM OAN M CL C DANH M C CÁC T VI T T T DANH M C CÁC B NG BI U, BI U M CL C TÓM T T Ch ng GI I THI U 1.1 Lý th c hi n nghiên c u 1.2 M c tiêu nghiên c u it 1.3 ng ph m vi nghiên c u 1.4 Ph 1.5 N i dung nghiên c u Ch ng pháp nghiên c u ng β T NG QUAN LÝ THUY T VÀ CÁC NGHIÊN C U TR C ỂY Các lý thuy t liên quan đ n đ tài 2.1 2.2 Các b ng ch ng th c nghi m - T ng k t nghiên c u v m i quan h gi a tính kho n c a ch ng khoán, qu n tr công ty giá tr doanh nghi p 10 2.3 Ch Tóm t t k t qu nghiên c u: 20 ng γ PH NG PHÁP VĨ N I DUNG NGHIÊN C U 22 3.1 D li u nghiên c u 22 3.2 Các bi n s d ng mô hình 23 3.3 Gi thuy t vƠ ph ng pháp 31 3.3.1 Ki m đ nh ph ng sai c a sai s thay đ i 31 3.3.2 Ki m đ nh t t ng quan: 32 3.3.3 Ph 3.3.4 H i quy có v không liên quan ậ Seemingly Unrelated Regression (SURE) 36 Ch ng ng trình h i quy: 33 CÁC K T QU NGHIÊN C U 39 4.1 Mô t bi n s d ng mô hình 39 4.2 H s t 4.3 K t qu ki m đ nh ph 4.4 Phân tích k t qu nghiên c u 45 Ch ng quan gi a bi n 42 ng K T LU N VÀ H ng sai sai s thay đ i t t ng quan 43 NG NGHIÊN C U TI P THEO 56 5.1 K t lu n 56 5.2 Nh ng h n ch c a lu n v n 57 5.2.1 H n ch v xây d ng ch s qu n tr công ty CGI 57 5.2.2 H n ch v vi c không th ng nh t k t qu h i quy 57 5.3 Các khuy n ngh c a lu n v n 58 5.3.1 V phía c quan qu n lỦ nhƠ n c: 58 5.3.2 V phía doanh nghi p: 59 5.3.3 V phía nhƠ đ u t 59 5.4 G i Ủ h ng nghiên c u ti p theo 60 DANH SÁCH TÀI LI U THAM KH O PH L C DANH M C CÁC T VI T T T STT Tên vi t t t Tên đ y đ HOSE S giao d ch ch ng khoán TP H Chí Minh CGI Corporate Govemance Index: Ch s qu n tr công ty TD Transparency and Disclosure: Tính minh b ch công khai IFC International Finance Corporation ậ T ch c tài qu c t GDP Gross Domestic Product: T ng s n ph m qu c n i VN SURE ng Vi t Nam Seemly Unrelated Regession Estimation: Ph quy có v không liên quan QTCT Qu n tr công ty HC 10 H QT H i đ ng qu n tr 11 BKS Ban Ki m soát 12 BG Ban Giám đ c i h i c đông ng trình h i DANH M C CÁC B NG BI U, BI U B ng B ng 3.1 Tên b ng Tóm t t bi n s d ng mô hình B ng 4.1 K t qu th ng kê mô t bi n s ph B ng 4.2 Trang 21 d ng h 37 ng trình h i quy Ma tr n t ng quan c a m qu n tr công ty, tính 40 kho n bi n ki m soát B ng 4.3 Ki m đ nh ph ng sai thay đ i t t ng quan (Xem 43 thêm ph l c 3, cho k t qu c th t Eviews) đ i v i sai s t B ng 4.4 cl ng c a ph K t qu h i quy c a tính kho n, m qu n tr công ty giá tr Tobin’s Q theo h ph B ng 4.5 B ng 4.7 46 ng trình (β) K t qu h i quy c a tính kho n, m qu n tr công ty giá tr Tobin’s Q theo ph 44 ng trình (1) K t qu h i quy c a tính kho n, m qu n tr công ty giá tr Tobin’s Q theo h ph B ng 4.6 ng trình 47 ng trình (γ) K t qu ki m đ nh Wald v s c n thi t c a bi n đ a 48 vào mô hình (Xem ph l c cho k t qu t Eviews) B ng 4.8 B ng t ng h p k t qu h i quy theo h ph ng trình 49 TÓM T T Bài nghiên c u ki m đ nh gi thuy t tính kho n c a ch ng khoán làm c i thi n ch t l ng qu n tr công ty t qu n tr t t h n góp ph n nâng cao giá tr doanh nghi p D li u c a công ty niêm y t th tr Thành ph H Chí Minh (ắHOSE”) đ đ i di n cho th tr đ ng ch ng khoán ng ch ng khoán Vi t Nam c s d ng mô hình HOSE b t đ u nh ng giao d ch đ u tiên t tháng n m β000 BƠi nghiên c u s d ng ch s CGI1 đ c a IFC2 nh m t bi n thay th cho ch s TD3 đ c xây d ng d a ph ng pháp c cung c p b i Standard&Poor4 mà nhóm tác gi Wei-Xuan Li, Clara Chia-Sheng Chen vƠ Joseph J French đư s d ng đ th c hi n nghiên c u đ i v i doanh nghi p Nga K t qu cho th y có m i quan h nhân qu gi a tính kho n theo cách đo l công ty ng th i, nghiên c u c ng ch nh h ng khác v i qu n tr ng tích c c m nh m c a qu n tr công ty đ i v i giá tr doanh nghi p Tuy nhiên, đ i v i th tr ng ch ng khoán Vi t Nam, ch a có b ng ch ng thuy t ph c v m i quan h gi a tính kho n qu n tr công ty Ch có m i quan h gi a qu n tr công ty giá tr doanh nghi p lƠ đ c th hi n rõ mô hình h i quy, c 1% t ng lên ch s qu n tr công ty giá tr doanh nghi p t ng 0,4γ% K t qu nghiên c u đư lƠm sáng t vai trò c a qu n tr công ty giá tr doanh nghi p, góp ph n vào kho tài li u Vi t Nam vi c kh ng đ nh t m quan tr ng c a qu n tr công ty, giúp nhà qu n lý hi u rõ h n v vai trò trách nhi m u hành doanh nghi p Ch s qu n tr doanh nghi pậ Corporate Governance Index T ch c Tài Qu c t Di n đƠn Qu n tr Công ty Toàn c u ậ International Finance Corporation Ch s minh b ch công khai - Transparency and disclosure Standard & Poor ậ S&P m t ba c quan x p h ng tín d ng l n uy tín nh t (bên c nh Moody’s vƠ Fitch Ratings) 2 Ch 1.1 ng GI I THI U Lý th c hi n nghiên c u B t đ u phiên giao d ch đ u tiên ngƠy β8 tháng n m β000, th tr ng ch ng khoán Vi t Nam ngày phát tri n m nh m v i s tham gia c a g n 850 t ch c niêm y t, đ ng kỦ giao d ch hai S Giao D ch Ch ng Khoán Hà N i Thành ph H Chí Minh; h n 1000 công ty đ i chúng ch a niêm y t; 1,2 tri u tài kho n giao d ch c a nhƠ đ u t V i quy mô ngày m r ng, th tr kênh trung gian gi a doanh nghi p vƠ nhƠ đ u t ng ch ng khoán nh t ng tính hi u qu t o u kiên thu n l i cho giao d ch, tính kho n ch ng khoán m t y u t mà doanh nghi p c n quan tơm Trong đó, y u t qu n tr công ty góp ph n phát tri n th tr ng ch ng khoán Qu n tr công ty t t giúp c i thi n tính kho n, lƠm t ng kh n ng ti p c n ngu n v n bên ngoƠi c ng nh nơng cao giá tr doanh nghi p Qu n tr công ty t t lƠm t ng kh n ng đ ng v ng c a doanh nghi p nói riêng n n kinh t nói chung tr c nh h vƠ ngoƠi n ng c a cu c kh ng ho ng, vƠ lƠm t ng lòng tin nhƠ đ u t c đ i v i th tr ng ch ng khoán Trên th gi i đư có nhi u nghiên c u v v n đ kh ng đ nh t m quan tr ng c a qu n tr công ty Các tác gi đư đ a nhi u l p lu n lý thuy t c ng nh b ng ch ng th c nghi m d a phân tích s li u t i qu c gia Các k t qu đ u cho th y có m i quan h gi a y u t kho n ch ng khoán, qu n tr công ty giá tr doanh nghi p Tuy nhiên, Vi t Nam v n đ qu n tr v n ch a đ c quan tâm m c Còn nhi u b t c p khuôn kh pháp lý v vi c qu n lý nâng cao ch t l ng qu n tr công ty VƠ c ng ch a có nhi u tác gi tìm hi u, nghiên c u v v n đ Chính th , nhà qu n lý c a công ty đ c trách nhi m c a Vi t Nam không nh n th y 1.2 M c tiêu nghiên c u Bài nghiên c u đ c th c hi n nh m ki m đ nh m i quan h gi a kho n c a c phi u qu n tr công ty t phơn tíchtác đ ng c a qu n tr công ty đ i v i giá tr doanh nghi p K t qu t mô hình s đ c so sánh v i công trình nghiên c u c a tác gi th gi i, đ a h n ch c ng nh h ng nghiên c u ti p theo c a đ tài n mb tđ c khía c nh khác nƠy, ba cách đo l ng đ c s d ng d a lý thuy t v tính kho n Tác gi s d ng ba cách đo l kho n khác l n l ng tính t ba mô hình h i quy nh sau: Logarit c s t nhiên c a giá tr giao d ch tính b ng tri u VN (Lnvolume); ch s kho n Amihud (2002) (ILQ) t l ngày t su t sinh l i (PZR) Nh ng ph n sau c a lu n v n s mô t chi ti t cách xây d ng bi n Các bi n đ ph c đ a vƠo ng trình đ tìm câu tr l i cho câu h i nghiên c u:  Thanh kho n c a ch ng khoán có c i thi n qu n tr công ty?  Qu n tr công ty t t h n có mang l i giá tr doanh nghi p cao h n? 1.3 it ng ph m vi nghiên c u D li u m u đ c t ng h p cho 130 công ty phi tài (không bao g m công ty tài chính, ngân hàng, ch ng khoán b o hi m) niêm y t sàn giao d ch ch ng khoán Thành ph H Chí Minh (ắHOSE”), có th i gian niêm y t kho ng th i gian t n m β000 đ n 2008, đ c công b website http://www.hsx.vn/hsx Các s li u tính toán t s đ c s d ng mô hình h i quy đ th p t báo cáo tƠi hƠng n m, báo cáo th ng niên, thông tin đ c thu c công b th c trang n t c a công ty c ng nh trang web v ch ng khoán Th i gian m u đ c ch n t n m β009 ậ β01γ đ đ m b o s cân b ng c a b hu n nƠy không? E.14 H QT có th ng xuyên h p ệt nh t m t cu c h p m i quỦ; s tham m t n m qua không? d c a cá nhơn H QT đ c ghi l i E.15 BKS có th ng xuyên h p ệt nh t hai l n m t n m; s tham d m t n m qua không? c a thƠnh viên đ c ghi l i E.16 Có c ch nh m đ m b o r ng thƠnh viên H QT nh n đ y đ thông báo v h p H QT đ i v i t t c cu c h p H QT/ BKS không? E.17 H QT vƠ BKS có l u gi Công ty có quy đ nh yêu c u gi biên biên b n h p vƠ ngh b n h p; biên b n g i cho m i thƠnh quy t c a m i cu c h p hay viên H QT vƠ Ban ki m soát không? E.18 H QT có thƠnh l p Ti u ban tr c thu c H i đ ng (Ti u ban Ki m toán, Ti u ban L ng th ng vƠ Ti u ban Nhơn s ) ho c ch đ nh thành viên H QT ph trách l nh v c nƠy hay không? Các ti u ban H QT đ c thƠnh l p ho c H QT ch đ nh thƠnh viên ph trách; có quy ch ho t đ ng cho t ng ti u ban; có báo cáo c a ti u ban trình lên H QT E.19 Có b ng ch ng nƠo cho th y H QT có nh n đ c báo cáo c a BG th ng xuyên v ho t đ ng c a công ty c ng nh tình hình tƠi c a công ty không? Yêu c u báo cáo th ng xuyên; Báo cáo v ho t đ ng vƠ tình hình tài chính; Có Th kí công ty ph trách v n đ này; có sách quy trình (bao g m l ch h p H QT th ng niên; tƠi li u đ c phát tr c nh t ngƠy) Th o lu n c a H QT v báo cáo E.20 Có b ng ch ng nƠo cho th y Có b ng ch ng v phê t vƠ giám H QT ch u trách nhi m v sát chi n l c vƠ k ho ch kinh chi n l c vƠ k ho ch doanh c a H QT kinh doanh c a công ty hay không? E.21 H QT có ch u trách nhi m Có b ng ch ng v h th ng qu n tr r i giám sát h th ng qu n lỦ ro (h th ng xác đ nh r i ro vƠ có r i ro c a công ty hay không? c ch gi m thi u r i ro); có b ng ch ng v báo cáo r i ro đ c H QT/Ban ki m soát xem xét E.22 H QT/BKS có ti n đánh giá T ng giám đ cán b qu n lỦ ch khác hƠng n m không? E.23 Có b ng ch ng v vi c không Vi c không tuơn th cho th y r ng tuơn th c a công ty H QT vƠ Ban ki m soát quy n m v a qua không? trình ki m soát vƠ giám sát đ y đ hành c vƠ ch t hay Ti n hƠnh đánh hƠng n m; đánh giá hi u qu lƠm vi c g n v i hi u qu ho t đ ng lơu dƠi c a công ty lƠ rõ ràng E.24 Các tƠi li u c a công ty có đ c p đ n c c u ki m soát n i b , sách vƠ th c ti n th c hi n không? Báo cáo Th ng niên, Báo cáo/tƠi li u c a H QT/Ti u ban ki m toán hay Ban ki m soát có đ c p đ n c c u ki m soát n i b ; có b ng ch ng v sách ki m soát n i b vƠ thông l ki m soát n i b rõ rƠng E.25 Ki m toán n i b có đánh giá đ c l p v quy trình ki m soát n i b vƠ qu n lỦ r i ro cho công ty hàng n m không? B ph n ki m toán n i b đ c thƠnh l p riêng; ki m toán n i b báo cáo tr c ti p cho H QT/Ban ki m soát ho c Ti u ban ki m toán; ánh giá đ c l p đ c l u l i; đánh giá bao g m ki m soát n i b vƠ qu n lí r i ro E.26 Công ty có báo cáo v Có ho t đ ng ki m toán n i b ; ho t đ ng c a ki m toán n i c đ c p Báo cáo Th ng b Báo cáo Th ng niên trang web niên vƠ/ ho c báo cáo c a BKS không? E.27 Có b ng ch ng v s giám Có b ng ch ng vƠ bao g m vi c đ c p sát c a BKS v i ki m toán trình l a ch n ki m toán đ c l p, đ c l p hay không? th o lu n v i ki m toán đ c l p v ti n trình ki m toán, th o lu n v i ki m toán đ c l p v v n đ c a công ty E.28 Có b ng ch ng v vi c BKS Có b ng ch ng v vi c nh n vƠ rƠ soát rƠ soát vƠ phê t Báo Báo cáo Th ng niên vƠ báo cáo cáo Th ng niên vƠ báo cáo tài tài không? E.29 Báo cáo c a BKS có bao g m nh ng trao đ i v s giám sát c a BKS v tình hình tƠi vƠ ho t đ ng công ty; ho t đ ng c a BG , H QT vƠ cán b qu n lỦ ch ch t khác không? Báo cáo v hi u qu ho t đ ng vƠ tƠi chính; Báo cáo v H QT; E.30 Báo cáo c a BKS có bao g m n i dung liên quan đ n ho t đ ng c a BKS, v n đ đ c th o lu n c ng nh quy t đ nh đ c đ a hay không? Hi u qu ho t đ ng c a Ban ki (có tƠi li u ghi chép v s cu c s tham d c a thƠnh Các v n đ đ c gi i Các quy t đ nh đ c ghi chép E.31 Báo cáo c a BKS có bao Có b ng ch ng cho th y BKS có đánh g m vi c đánh giá s ph i giá s ph i h p gi a BKS, H QT, h p gi a BKS, H QT, BG BG vƠ c đông vƠ c đông không? ánh giá nƠy ph i có ch t l ng, không h i h t, hình th c, s sƠi Báo cáo v Ban Giám đ c vƠ cán b u hƠnh cao c p m soát h p vƠ viên); thích; Ph l c 2: Danh sách 130 công ty niêm y t S giao d ch ch ng khoán TP HCM m u nghiên c u STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mã CK ABT ACL AGF ALP ANV ASP BBC BCI BHS BMC BMP BT6 CII CLC COM CYC DCL DCT DHA DHG DIC DMC DPM DPR DQC DRC DTT DXV FMC FPT Ngày Tên công ty l nđ CTCP Xu t nh p kh u Th y s n B n Tre Công ty C ph n Xu t Nh p Kh u Th y S n C u Long An Giang CTCP Xu t nh p kh u Th y s n An Giang CTCP u t Alphanam Công ty C ph n Nam Vi t CTCP T p đoƠn D u khí An Pha Công ty C ph n Bibica CTCP u t Xơy d ng Bình Chánh CTCP ng Biên Hòa Công ty C ph n Khoáng s n Bình nh Công ty C ph n Nh a Bình Minh Công ty C ph n Beton CTCP u t H t ng K thu t TP.HCM Công ty C ph n Cát L i Công ty C ph n V t t - X ng D u CTCP G ch men Chang Yih Công ty C ph n D c ph m C u Long CTCP T m l p V t li u Xây d ng ng Nai CTCP Hóa An CTCP D c H u Giang Công ty C ph n u t vƠ Th ng m i DIC CTCP Xu t nh p kh u y t DOMESCO T ng Công ty Phân bón Hóa ch t D u khí CTCP CTCP Cao su ng Phú Công ty C ph n Bóng đèn i n Quang Công ty C ph n Cao su Ơ N ng Công ty C ph n K ngh ô ThƠnh CTCP Vicem V t li u Xây d ng Ơ N ng Công ty C ph n Th c ph m Sao Ta Công ty C ph n FPT niêm y t u 12/6/2006 23/08/2007 26/04/2002 7/12/2007 28/11/2007 1/2/2008 17/12/2001 25/12/2008 21/11/2006 12/12/2006 12/6/2006 12/4/2002 24/02/2006 18/10/2006 12/5/2006 21/06/2006 3/9/2008 21/09/2006 12/4/2004 1/12/2006 22/11/2006 12/4/2006 29/10/2007 22/11/2007 14/02/2008 28/11/2006 6/12/2006 24/01/2008 20/10/2006 21/11/2006 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 GIL GMC GMD GTA HAG HAP HAS HAX HBC HDC HLA HMC HPG HRC HSG HSI HT1 HTV ICF IMP ITA KDC KHA KHP KMR KSH L10 LAF LBM LCG LGC LSS MCP MHC MPC MTG NAV NBB CTCP S n xu t Kinh doanh Xu t nh p kh u Bình Th nh CTCP S n xu t Th ng m i May Sài Gòn CTCP i lý Liên hi p V n chuy n Công ty c ph n Ch bi n g Thu n An Công ty C ph n Hoàng Anh Gia Lai Công ty C ph n T p đoƠn Hapaco CTCP HACISCO Công ty C ph n D ch v Ô tô Hàng Xanh CTCP Xây d ng vƠ Kinh doanh a c Hòa Bình Công ty c ph n Phát tri n nhà Bà R a ậ V ng TƠu Công ty C ph n H u Liên Á Châu Công ty C ph n Kim khí Thành ph H Chí Minh Công ty C ph n T p đoƠn Hòa Phát Công ty C ph n Cao su Hòa Bình Công ty C ph n T p đoƠn Hoa Sen CTCP V t t T ng h p Phân bón Hóa sinh Công ty C ph n Xi m ng HƠ Tiên CTCP V n t i Hà Tiên CTCP u t Th ng m i Th y s n CTCP D c ph m Imexpharm CTCP u t vƠ Công nghi p Tân T o CTCP Kinh ô CTCP Xu t Nh p Kh u Khánh H i Công ty C ph n i n l c Khánh Hòa Công ty C ph n MIRAE Công ty C ph n T p đoƠn Khoáng s n Hamico Công ty C ph n Lilama 10 CTCP Ch bi n Hàng xu t kh u Long An CTCP Khoáng s n V t li u Xây d ng Lơm ng Công ty C ph n LICOGI 16 Công ty C ph n C khí - i n L Gia Công ty C ph n Mía đ ng Lam S n CTCP In Bao bì M Châu CTCP Hàng h i Hà N i CTCP T p đoƠn Th y s n Minh Phú CTCP MT GAS Công ty C ph n Nam Vi t Công ty C ph n u t N m B y B y 28/12/2001 6/12/2006 8/3/2002 4/7/2007 15/12/2008 2/8/2000 18/12/2002 13/12/2006 22/11/2006 25/09/2007 23/10/2008 28/11/2006 31/10/2007 22/11/2006 5/11/2008 12/12/2007 31/10/2007 7/12/2005 11/12/2007 15/11/2006 11/1/2006 18/11/2005 14/08/2002 8/12/2006 23/06/2008 3/11/2008 11/12/2007 11/12/2000 30/11/2006 17/10/2008 29/11/2006 21/12/2007 18/12/2006 31/12/2004 13/12/2007 31/12/2008 30/11/2006 20/11/2008 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 NSC NTL OPC PAC PET PGC PIT PJT PNC PNJ PPC PTC PVD PVT RAL REE RIC SAM SAV SBT SC5 SCD SFC SFI SGT SJD SJS SMC SSC ST8 SZL TAC TCM TCR TDH TMS TNA Công ty C ph n Gi ng tr ng Trung ng Công ty C ph n Phát tri n ô th T Liêm Công ty C ph n D c ph m OPC CTCP Pin c quy Mi n Nam T ng CTCP D ch v T ng h p D u khí T ng Công ty Gas Petrolimex - CTCP Công ty C ph n Xu t nh p kh u PETROLIMEX Công ty C ph n V n t i X ng d u ng th y Petrolimex Công ty C ph n V n Hóa Ph ng Nam CTCP Vàng b c quỦ Phú Nhu n CTCP Nhi t n Ph L i CTCP u t vƠ Xơy d ng B u i n T ng CTCP Khoan D ch v Khoan D u khí T ng Công ty C ph n V n t i D u khí Công ty C ph n Bóng đèn Phích n c R ng ông Công ty C ph n C n l nh Công ty C ph n Qu c t Hoàng Gia Công ty C ph n u t vƠ Phát tri n Sacom CTCP H p tác Kinh t Xu t nh p kh u Savimex Công ty C ph n Bourbon Tây Ninh Công ty C ph n Xây d ng s Công ty C ph n N c gi i khát Ch ng D ng CTCP Nhiên li u Sài Gòn Công ty C ph n i lý V n t i Safi CTCP Công ngh Vi n thông Sài Gòn Công ty C ph n Th y n C n n CTCP u t Phát tri n ô th Khu công nghi p Sông Ơ CTCP u t Th ng m i SMC Công ty C ph n Gi ng Cây tr ng Mi n Nam Công ty C ph n Siêu Thanh Công ty C ph n Sonadezi Long Thành Công ty C ph n D u th c v t T ng An CTCP D t may - u t - Th ng m i Thành Công CTCP Công nghi p G m s TAICERA CTCP Phát tri n Nhà Th c CTCP Transimex-Saigon CTCP Th ng m i Xu t nh p kh u Thiên Nam 1/12/2006 6/12/2007 20/10/2008 9/11/2006 13/08/2007 20/10/2006 9/1/2008 11/12/2006 21/06/2005 26/12/2008 17/01/2007 8/12/2008 15/11/2006 27/11/2007 23/10/2006 18/07/2000 23/07/2007 18/07/2000 26/04/2002 25/02/2008 10/4/2007 12/11/2006 16/06/2004 8/12/2006 10/1/2008 11/12/2006 11/5/2006 29/09/2006 29/12/2004 10/12/2007 15/08/2008 6/12/2006 5/10/2007 26/12/2006 23/11/2006 2/8/2000 4/5/2005 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 TNC TPC TRA TRC TS4 TSC TTF TTP TYA UIC VHC VHG VIC VID VIP VIS VNA VNE VNM VNS VPK VSC VSH VTB VTO CTCP Cao su Th ng nh t CTCP Nh a Tân i H ng Công ty C ph n TRAPHACO CTCP Cao su Tây Ninh Công ty C ph n Th y s n s CTCP V t t K thu t Nông nghi p C n Th CTCP T p đoƠn K ngh G Tr ng Thành CTCP Bao bì Nh a Tân Ti n Công ty C ph n Dơy vƠ Cáp n Taya Vi t Nam CTCP u t Phát tri n NhƠ vƠ ô th Idico Công ty C Ph n V nh HoƠn CTCP u t vƠ S n xu t Vi t Hàn T p đoƠn VINGROUP - CTCP CTCP u t Phát tri n Th ng m i Vi n ông CTCP V n t i X ng d u Vipco Công ty C ph n Thép Vi t Ý CTCP V n t i Bi n Vinaship T ng CTCP Xây d ng i n Vi t Nam Công ty C ph n S a Vi t Nam CTCP Ánh D ng Vi t Nam Công ty C ph n Bao Bì D u Th c v t CTCP Container Vi t Nam CTCP Th y i n V nh S n Sông Hinh CTCP Viettronics Tân Bình CTCP V n t i X ng d u Vitaco 7/8/2007 20/11/2007 12/11/2008 17/07/2007 1/7/2002 24/09/2007 1/2/2008 9/11/2006 2/12/2005 31/10/2007 7/12/2007 9/1/2008 7/9/2007 12/7/2006 9/11/2006 7/12/2006 20/08/2008 1/8/2007 28/12/2005 23/07/2008 16/11/2006 12/12/2007 28/06/2006 8/12/2006 1/10/2007 Ph l c 3: K t qu th m qu n tr CGI đ Mã STT CK ABT ACL AGF ALP ANV ASP BBC BCI BHS 10 BMC 11 BMP 12 BT6 13 CII 14 CLC 15 COM 16 CYC 17 DCL 18 DCT 19 DHA 20 DHG 21 DIC 22 DMC 23 DPM 24 DPR 25 DQC 26 DRC 27 DTT 28 DXV c ch m theo IFC Tên công ty CTCP Xu t nh p kh u Th y s n B n Tre Công ty C ph n Xu t Nh p Kh u Th y S n C u Long An Giang CTCP Xu t nh p kh u Th y s n An Giang CTCP u t Alphanam Công ty C ph n Nam Vi t CTCP T p đoƠn D u khí An Pha Công ty C ph n Bibica CTCP u t Xơy d ng Bình Chánh CTCP ng Biên Hòa Công ty C ph n Khoáng s n Bình nh Công ty C ph n Nh a Bình Minh Công ty C ph n Beton CTCP u t H t ng K thu t TP.HCM Công ty C ph n Cát L i Công ty C ph n V t t - X ng D u CTCP G ch men Chang Yih Công ty C ph n D c ph m C u Long CTCP T m l p V t li u Xơy d ng ng Nai CTCP Hóa An CTCP D c H u Giang Công ty C ph n u t vƠ Th ng m i DIC CTCP Xu t nh p kh u y t DOMESCO T ng Công ty Phơn bón vƠ Hóa ch t D u khí - CTCP CTCP Cao su ng Phú Công ty C ph n Bóng đèn i n Quang Công ty C ph n Cao su Ơ N ng Công ty C ph n K ngh ô ThƠnh CTCP Vicem V t li u Xơy d ng Ơ 2009 2010 2011 2012 2013 45 44 44 45 43 51.2 54 56 55 53 37 24 46 46.5 21.4 35.7 53 19.5 45.3 22 45.3 37 57.9 26 50.9 36 25 44 47.2 20.5 45.6 53.6 20 47.6 22 45.3 37 57.9 25.1 51.3 34 24 48 46.6 34.6 46.6 54.5 23 47.5 21.6 47.9 36 57.4 26.1 51.4 23 23 47 47.6 36.5 47.9 55.7 22 48.9 23.4 48.9 36.5 57.9 25.6 51.2 37 26 48 48.9 38.7 49.3 56.9 22 47.5 23.4 51.3 38 57 26.4 52.9 32.5 31.5 52.5 33.5 31.9 53.7 34.5 33.5 53.9 33.8 33.8 55.7 31.9 35.9 56.9 43.5 27.6 43.4 29.8 44.1 28.7 43.9 30.5 45.6 30.6 31.5 41.2 28.7 23.4 21.4 16.3 33.1 41.8 29.5 23.5 22.5 16.4 34.1 42.7 31.5 24.7 23.7 17.3 33.7 42.9 32.6 24.6 24.5 17.4 34.6 43.1 32.9 25.7 24.7 17.3 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 N ng FMC Công ty C ph n Th c ph m Sao Ta FPT Công ty C ph n FPT CTCP S n xu t Kinh doanh Xu t nh p GIL kh u Bình Th nh CTCP S n xu t Th ng m i May SƠi GMC Gòn GM D CTCP i lỦ Liên hi p V n chuy n GTA Công ty c ph n Ch bi n g Thu n An HAG Công ty C ph n Hoàng Anh Gia Lai HAP Công ty C ph n T p đoƠn Hapaco HAS CTCP HACISCO Công ty C ph n D ch v Ọ tô HƠng HAX Xanh CTCP Xơy d ng vƠ Kinh doanh a c HBC Hòa Bình Công ty c ph n Phát tri n nhƠ BƠ R a ậ HDC V ng TƠu HLA Công ty C ph n H u Liên Á Chơu Công ty C ph n Kim khí ThƠnh ph H HMC Chí Minh HPG Công ty C ph n T p đoƠn Hòa Phát HRC Công ty C ph n Cao su Hòa Bình HSG Công ty C ph n T p đoƠn Hoa Sen CTCP V t t T ng h p vƠ Phơn bón Hóa HSI sinh HT1 Công ty C ph n Xi m ng HƠ Tiên HTV CTCP V n t i HƠ Tiên ICF CTCP u t Th ng m i Th y s n IMP CTCP D c ph m Imexpharm ITA CTCP u t vƠ Công nghi p Tơn T o KDC CTCP Kinh ô KHA CTCP Xu t Nh p Kh u Khánh H i KHP Công ty C ph n i n l c Khánh Hòa KMR Công ty C ph n MIRAE KSH Công ty C ph n T p đoƠn Khoáng s n 36.5 56.5 36.7 56.4 36.1 56.7 36.8 56.6 36.3 56.8 47.6 47.8 47.8 47.9 48 48.6 48.8 48.8 48.9 49.2 41.3 46.2 47.2 31.4 32.4 40.2 46.6 47.6 31.5 32.5 39.9 46.6 47.6 31.6 32.6 41.2 46.7 47.7 31.7 32.7 40.9 46.9 47.6 31.4 32.7 47.4 47.5 47.6 47.6 47.7 51.4 51.3 52.6 52.6 52.9 47.2 46.5 47.6 46.6 47.6 46.7 47.7 46.7 47.9 46.8 23.9 52.3 51.3 56.3 29.4 52.4 51.4 56.4 33.7 53.1 52.1 57.1 33.2 53.2 52.2 57.2 34.2 53.8 52.8 57.8 43.2 52.4 32.4 21.5 51.3 41.3 58.6 48.6 46.6 32.6 28.6 43.6 52.6 32.5 21.6 51.4 41.2 58.7 48.5 46.5 32.7 28.7 43.6 52.6 32.3 21.7 51.4 42.1 58.6 48 46 32.6 28.6 43.7 52.7 32.4 21.7 51.7 42.3 58.7 48.7 46.7 32.7 28.7 43.9 52.8 30.4 21.8 51.6 42.4 58.4 48.9 46.9 32.4 28.4 57 L10 58 LAF 59 LBM 60 LCG 61 LGC 62 LSS 63 MCP 64 MHC 65 MPC 66 MTG 67 NAV 68 NBB 69 NSC 70 NTL 71 OPC 72 PAC 73 PET 74 PGC 75 PIT 76 PJT 77 PNC 78 PNJ 79 PPC 80 PTC 81 PVD 82 PVT 83 RAL 84 REE 85 RIC Hamico Công ty C ph n Lilama 10 CTCP Ch bi n HƠng xu t kh u Long An CTCP Khoáng s n vƠ V t li u Xơy d ng Lơm ng Công ty C ph n LICOGI 16 Công ty C ph n C khí - i n L Gia Công ty C ph n Mía đ ng Lam S n CTCP In vƠ Bao bì M Chơu CTCP HƠng h i HƠ N i CTCP T p đoƠn Th y s n Minh Phú CTCP MT GAS Công ty C ph n Nam Vi t Công ty C ph n u t N m B y B y Công ty C ph n Gi ng cơy tr ng Trung ng Công ty C ph n Phát tri n ô th T Liêm Công ty C ph n D c ph m OPC CTCP Pin c quy Mi n Nam T ng CTCP D ch v T ng h p D u khí T ng Công ty Gas Petrolimex - CTCP Công ty C ph n Xu t nh p kh u PETROLIMEX Công ty C ph n V n t i X ng d u ng th y Petrolimex Công ty C ph n V n Hóa Ph ng Nam CTCP VƠng b c quỦ Phú Nhu n CTCP Nhi t n Ph L i CTCP u t vƠ Xơy d ng B u i n T ng CTCP Khoan vƠ D ch v Khoan D u khí T ng Công ty C ph n V n t i D u khí Công ty C ph n Bóng đèn Phích n c R ng ông Công ty C ph n C n l nh Công ty C ph n Qu c t HoƠng Gia 22.6 43.6 22.7 43.5 22.6 43 28.4 43.7 28.4 43.9 32.6 42.7 23.4 43.4 45.4 41.3 46.3 31.3 32.6 30.6 32.7 41.7 23.6 43.6 45.6 41.2 46.2 31.2 32.5 30.5 42.6 43.6 23.4 43.4 45.4 41.3 46.3 37.3 32.4 30.4 42.7 43.7 22.1 43.8 45.8 41.6 46.6 37.6 32.5 30.5 42.4 43.4 22.3 43.7 45.7 41.8 46.8 37.8 32.3 30.3 41.6 41.5 41.4 41.5 41.3 40.6 54.2 41.2 41.2 31.5 40.5 54.3 41.3 41.3 31.4 40.4 54.3 45.3 49.3 31.2 40.5 54.4 45.4 49.4 31.4 40.3 54.6 45.6 49.6 31.5 30.5 30.4 31.2 31.4 31.5 30.5 30.1 51.6 32.6 32.6 30.4 30.3 51.5 32.5 32.5 31.2 31.6 51.4 32.4 38.6 31.4 31.4 51.5 32.5 38.5 31.5 31.3 51.3 32.3 38.7 55.3 46.3 53.2 46.7 52.3 46.4 53.5 46.5 55.1 46.8 41.3 52.3 31.3 41.7 52.5 31.5 41.4 52.6 31.6 41.5 52.7 31.7 41.8 52.8 31.8 Công ty C ph n u t vƠ Phát tri n 86 SAM Sacom CTCP H p tác Kinh t vƠ Xu t nh p 87 SAV kh u Savimex Công ty C ph n Bourbon Tơy Ninh 88 SBT Công ty C ph n Xơy d ng s 89 SC5 Công ty C ph n N c gi i khát Ch ng 90 SCD D ng CTCP Nhiên li u SƠi Gòn 91 SFC 92 SFI Công ty C ph n i lỦ V n t i Safi 93 SGT CTCP Công ngh Vi n thông SƠi Gòn Công ty C ph n Th y n C n n 94 SJD CTCP u t Phát tri n ô th vƠ Khu công nghi p Sông Ơ 95 SJS u t Th ng m i SMC 96 SMC CTCP Công ty C ph n Gi ng Cơy tr ng Mi n Nam 97 SSC Công ty C ph n Siêu Thanh 98 ST8 99 SZL Công ty C ph n Sonadezi Long ThƠnh 100 TAC Công ty C ph n D u th c v t T ng An CTCP D t may - u t - Th ng m i 101 TCM Thành Công 102 TCR CTCP Công nghi p G m s TAICERA c 103 TDH CTCP Phát tri n NhƠ Th 104 TMS CTCP Transimex-Saigon CTCP Th ng m i Xu t nh p kh u 105 TNA Thiên Nam 106 TNC CTCP Cao su Th ng nh t CTCP Nh a Tơn i H ng 107 TPC 108 TRA Công ty C ph n TRAPHACO 109 TRC CTCP Cao su Tây Ninh Công ty C ph n Th y s n s 110 TS4 CTCP V t t K thu t Nông nghi p C n 111 TSC Th CTCP T p đoƠn K ngh G Tr ng Thành 112 TTF 113 TTP CTCP Bao bì Nh a Tơn Ti n 34.8 33.6 32.1 32.6 32.9 34.4 43.6 38.6 34.6 43.7 38.7 34.1 43.1 38.1 34.6 43.7 38.7 34.9 43.8 38.8 52.6 42.6 45.8 48.8 47.6 52.3 42.7 45.7 48.7 47.4 52.4 42.7 45.8 48.8 47.9 52.6 42.8 45.6 48.6 47.8 52.8 42.8 45.9 48.9 47.9 45.6 49.6 45.4 49.4 45.9 49.9 45.8 49.8 45.9 49.9 52.6 30.5 45.7 46.7 52.3 30.1 45.8 46.8 52.6 30.5 45.9 46.9 52.4 30.6 45.7 46.7 52.6 30.9 45.9 46.9 40.3 42.3 45.3 48.3 40.5 42.5 45.5 48.5 43.8 42.7 45.7 48.7 43.2 42.7 45.7 48.7 43.9 42.8 45.8 48.8 47.3 45.2 46.2 52.6 59.6 41.6 47.5 45.2 46.2 52.7 59.7 41.2 47.7 45.8 46.8 52.3 59.3 41.8 47.7 45.6 46.6 52.1 59.1 41.8 47.8 45.7 46.7 52.8 59.8 41.9 42.6 42.2 42.8 42.8 42.9 43.7 39.1 43.8 39.2 43.7 39.6 43.9 39.8 43.9 40.2 Công ty C ph n Dơy vƠ Cáp n Taya 114 TYA Vi t Nam CTCP u t Phát tri n NhƠ vƠ ô th 115 UIC Idico 116 VHC Công ty C Ph n V nh HoƠn u t vƠ S n xu t Vi t HƠn 117 VHG CTCP 118 VIC T p đoƠn VINGROUP - CTCP CTCP u t Phát tri n Th ng m i Vi n ông 119 VID 120 VIP CTCP V n t i X ng d u Vipco Công ty C ph n Thép Vi t ụ 121 VIS 122 VNA CTCP V n t i Bi n Vinaship 123 VNE T ng CTCP Xơy d ng i n Vi t Nam VN Công ty C ph n S a Vi t Nam 124 M 125 VNS CTCP Ánh D ng Vi t Nam 126 VPK Công ty C ph n Bao Bì D u Th c v t 127 VSC CTCP Container Vi t Nam 128 VSH CTCP Th y i n V nh S n Sông Hinh 129 VTB CTCP Viettronics Tân Bình 130 VTO CTCP V n t i X ng d u Vitaco 35.7 35.8 35.9 35.8 35.9 40.8 41.3 42.3 52.8 40.6 41.6 42.6 52.8 40.3 41.8 42.8 52.4 40.5 41.8 42.8 52.8 40.7 41.9 42.9 52.9 45.5 38.3 40.5 40.3 43.7 45.5 38.7 40.7 40.4 43.5 46.5 38.6 40.7 40.6 43.2 48.1 38.6 40.9 40.8 43.7 48.6 38.9 40.8 40.9 43.9 58.9 44.5 43.5 45.7 42.1 47.3 45.6 58.7 44.7 43.2 45.8 42.2 47.5 45.3 58.7 44.8 43.7 45.7 42.6 47.6 45.7 58.6 44.5 43.1 45.8 42.5 47.6 45.7 58.9 44.9 43.9 45.8 42.8 47.8 45.8 Ph l c 4: K t qu ki m đ nh White Ph ng trình Ph ng trình Ph ng trình Ph ng trình Ph l c 5: K t qu ki m đ nh BG – Breusch-Godfrey Ph ng trình Ph ng trình Ph Ph ng trình ng trình Ph l c 6: K t qu ki m đ nh Wald H ph ng trình H ph ng trình H ph ng trình [...]... tr công ty; thanh kho n và giá tr doanh nghi p; qu n tr công ty và giá tr doanh nghi p 2.2.1 Thanh kho n và qu n tr công ty Có m t m i quan h hai chi u gi a thanh kho n và qu n tr công ty H u h t các nghiên c u th c nghi m nghiên c u v ty t i tính thanh kho n th tr nh h ng c a qu n tr công ng c a c phi u Phát hi n ban đ u ch ra r ng s c i thi n trong c u trúc qu n tr làm gi m b t cân x ng thông tin và. .. n cho các nhƠ đ u t T su t sinh l i yêu c u cao h n cho th y giá tr th p h n c a các công ty kém thanh kho n Amihud và Mendelson (2008) đư ch ng minh r ng thanh kho n ch ng khoán c a công ty có nh h ng t i giá tr doanh nghi p S d ng d li u ch ng khoán c a các công ty niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán New York t n m 1960 đ n 1979, Amihud và Mendelson (2008) k t lu n các chính sách c a công ty nh... quy mô công ty, đ tín nhi m c a th tr ng đ i v i hi u qu ho t đ ng c a công ty và Ban giám đ c Các phân tích nghiên c u tr 2.2 c đơy s lƠm rõ h n v m i quan h này Các b ng ch ng th c nghi m - T ng k t các nghiên c u v m i quan h gi a tính thanh kho n c a ch ng khoán, qu n tr công ty và giá tr doanh nghi p 11 Nghiên c u phân tích m i quan h gi a ba y u t này theo t ng nhóm 2 y u t : thanh kho n và qu... ng nh h ng nhân qu gi a thanh kho n và thành qu c a doanh nghi p và xác nh n nh h ng tích c c c a tính thanh kho n t i giá tr doanh nghi p Nghiên c u này, phân tích tác đ ng c a thanh kho n đ n giá tr doanh nghi p thông qua qu n tr công ty  Qu n tr công ty t t lƠm t ng hi u qu ho t đ ng, t ng thu nh p c a công ty và t đó giá tr th tr ng c ng cao h n T các bài nghiên c u trên, nghiên c u nƠy đ c th c... ng thành công các n c khác Th đi m này không ch t p trung vào các lu t l vƠ quy đ nh v qu n tr công ty trong Lu t Doanh nghi p, Lu t ch ng khoán, Quy ch Niêm y t và H ng d n Qu n tr công ty mà còn t p trung vào vi c áp d ng các lu t l , quy đ nh đó trong các công ty Do đó, Th đi m Qu n tr Công ty Vi t Nam đ c xây d ng v i các câu h i ph n ánh các Nguyên t c, Chú d n vƠ Ph ng pháp đánh giá c a OECD và. .. n th ng và ng cho các c p qu n lý Cu i cùng, các giao d ch l n, ho t đ ng phân tích thông tin, hƠnh đ ng c a các nhƠ đ u t , vƠ tính thanh kho n c a ch ng khoán có nh h ng đ n t su t chi t kh u hay t su t mong đ i 2.2.3 Qu n tr công ty và giá tr doanh nghi p Nhi u nghiên c u đ c th c hi n đ làm rõ quan h gi a giá tr doanh nghi p và qu n tr công ty Gompers và c ng s (2003) nghiên c u các công ty M th... c nh sau: c công b r ng rãi trên các báo cáo tài chính, i h i đ ng c công, đi u l công ty, thông tin t các Các Nguyên t c Qu n tr Công ty c a OECD, s a đ i n m β004, lƠ chu n m c qu c t đ c s d ng b i các nhà ho ch đ nh chính sách, nhƠ đ u t , các công ty vƠ các bên có quy n l i liên quan khác trên toàn th gi i Các nguyên t c nƠy đang ti p t c thúc đ y s phát tri n c a qu n tr công ty và cung c p nh... Doanh nghi p, Quy t đinh 15/2007/QD-BTC v vi c ban hƠng i u l m u áp d ng cho các Công ty Niêm y t trên Th tr ng Ch ng khoán, Thông t 09/β010/TT-BTC v vi c Công b Thông tin trên Th tr ng ch ng khoán, Quy t đ nh 12/2007/QD-BTC v ci c ban hành quy ch Qu n tr Công ty áp d ng cho các Công ty Niêm y t trên Th tr ng Ch ng khoán và các tài li u liên quan khác 21 26 trang đi n t ch ng khoán, trang đi n t công. .. tƠi chính, huy đ ng v n t các th tr ng tài chính qu c t , và cung c p các d ch v t v n cho các doanh nghi p và chính ph 25 Các n i dung dùng lƠm c s đánh giá qu n tr công ty này là n n t ng qu n tr công ty t t b i Các Nguyên t c Qu n tr Công ty c a OECD20 C u trúc vƠ ph pháp lu n c a Th đi m CGI đ c xây d ng trên nh ng ph ng ng pháp lu n c a OECD c ng nh h c h i kinh nghi m và cách ti p c n c a các. .. tiêu đi m qu n tr công ty CGI Trong bài nghiên c u g c, tác gi đư s d ng đi m minh b ch và công khai (TD) c a các công ty Nga t báo cáo kh o sát hƠng n m c a Standard & Poor Standard & Poor đánh giá tính minh b ch và công khai c a m t công ty d a trên m t vài l nh v c Các nhân t này bao g m: C u trúc s h u, quy n c a c đông, thông tin v tài chính và ho t đ ng, thành ph n h i đ ng qu n tr và c u trúc qu ... công ty; kho n giá tr doanh nghi p; qu n tr công ty giá tr doanh nghi p 2.2.1 Thanh kho n qu n tr công ty Có m t m i quan h hai chi u gi a kho n qu n tr công ty H u h t nghiên c u th c nghi m nghiên. .. công ty giá tr doanh nghi p Nhi u nghiên c u đ c th c hi n đ làm rõ quan h gi a giá tr doanh nghi p qu n tr công ty Gompers c ng s (2003) nghiên c u công ty M th p niên 1990 th y r ng, công ty. .. n v n: ắM i quan h gi a kho n c a ch ng khoán ậ Qu n tr công ty giá tr doanh nghi p ậ Nghiên c u doanh nghi p niêm y t th tr ng ch ng khoán Thành ph H Chí Minh Chuyên ngày: Tài - Ngân hàng Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp nghiên cứu các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố hồ chí minh , Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp nghiên cứu các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố hồ chí minh , Mối quan hệ giữa thanh khoản của chứng khoán quản trị công ty và giá trị doanh nghiệp nghiên cứu các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay