Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài chính tả nghe,viết buôn chư lệnh đón cô giáo

3 431 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 18:09

... chữa bài. (10 bµi) -Hs gấp SGK, viết vào -Nêu nhận xét - HS đổi chéo sốt lỗi 3- Hướng dẫn làm BT tả Bài tập : Gv chọn BT2b b)Gv theo dâi, híng dÉn thªm cho c¸c em nhãm C -bỏ (bỏ đi) – bõ (bõ công)... thời gian) -HS làm cá nhân Bài tập :TiÕn hµnh t¬ng tù bµi b) tổng sử, bảo, điểm, tổng, chỉ, nghĩ -Câu nói nhà phê bình - Gv giúp hs hiểu rõ tính khôi hài câu ngụ ý : sáng tác nhà chuyện : vua dở... chuyện : vua dở +Nhà phê bình truyện vua : Câu nói nhà phê bình cuối câu chuyện cho thấy ông đánh giá sáng tác nhà vua ? - HS nªu -Lịch sử ngắn : Em tưởng tượng xem ông nói sau lời bào chữa cháu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài chính tả nghe,viết buôn chư lệnh đón cô giáo , Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài chính tả nghe,viết buôn chư lệnh đón cô giáo , Giáo án tiếng việt 5 tuần 15 bài chính tả nghe,viết buôn chư lệnh đón cô giáo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn