Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài luyện từ và câu luyện tập về quan hệ từ

3 711 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 17:33

... văn nặng nề + Khi sử dụng quan hệ từ cần ý điều ? - Nối tiếp trả lời *Kết luận : Cần sử dụng quan hệ từ - Nghe lúc, chỗ Việc sử dụng không lúc, chỗ quan hệ từ cặp quan hệ từ gây tác dụng ngược lại... câu hỏi : - Thảo luận theo nhóm, nhóm trình bày câu hỏi + Hai đoạn văn có khác nhau? -Lời gỉai : + So với đoạn a , đoạn b có thêm số quan hệ từ cặp quan hệ từ câu sau : Câu : Vì vậy, Mai Câu. .. vậy, cô bé Câu : Vì chẳng kịp nên cô bé + Đoạn hay ? Vì sao? + Đoạn hay ? Vì ? Đoạn a hay đoạn b Vì quan hệ từ cặp quan hệ từ TaiLieu.VN Page thêm vào câu 6,7,8 đoạn b làm cho câu văn nặng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài luyện từ và câu luyện tập về quan hệ từ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài luyện từ và câu luyện tập về quan hệ từ , Giáo án tiếng việt 5 tuần 13 bài luyện từ và câu luyện tập về quan hệ từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn