Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc những người bạn tốt

3 331 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:29

... nối tiếp đọc Giúp HS hiểu từ ngữ khó : boong tàu , dong - HS nối tiếp đọc, lớp đọc buồm thầm * Gọi HS nối tiếp đọc Giúp HS hiểu từ ngữ khó : hành trình , sửng - HS nối tiếp đọc, lớp đọc sốt ... , sửng - HS nối tiếp đọc, lớp đọc sốt thầm * Luyện đọc theo cặp * Gọi HS đọc lại toàn - Nhóm đôi luyện đọc - HS đọc, lớp đọc thầm- - * GV đọc mẫu - Lớp theo dõi b)Tìm hiểu : - Nhóm thảo luận... Luyện đọc diễn cảm đoạn 3, theo dõi , uốn nắn * Tổ chức thi đọc diễn cảm Nhận xét, ghi điểm - Nghe, phát từ cần nhấn giọng, chỗ nghỉ lấy hơi… - Nhóm đôi luyện đọc diễn cảm - Mỗi nhóm cử HS đọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc những người bạn tốt , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc những người bạn tốt , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài tập đọc những người bạn tốt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn