Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nhiều nghĩa

3 547 8
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:29

... nội dung, lớp đọc thầm + Từ chạy từ nhiều nghĩa Các nghĩa từ chạy có nét nghĩa chung ? Chốt : Từ chạy từ nhiều nghĩa Các nghĩa từ chạy có nét nghĩa chung vận động nhanh Bài : Đọc yêu cầu nội dung... bảng trình bày, HS KL : Từ ăn từ nhiều nghĩa Nghĩa gốc khác nhận xét bổ sung từ ăn hoạt động tự đưa thức ăn vào - Nối tiếp trả lời miệng - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội Bài : Đọc yêu cầu nội dung... gạch nghĩa gốc, gạch nghĩa chuyển) Nhận xét KL làm - Thảo luận nhóm đôi để trả lời - Nghe - HS đọc yêu cầu, HS đọc nội dung, lớp đọc thầm -1 HS lên bảng, HS khác làm vào PHT + Nghĩa gốc từ ăn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nhiều nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nhiều nghĩa , Giáo án tiếng việt 5 tuần 7 bài luyện từ và câu luyện tập về từ nhiều nghĩa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn