Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai

5 409 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2015, 00:21

... đẳng Cuộc đấu tranh dũng cảm họ cuối giành thắng lợi - Vì đấu tranh chống chế độ a- - Cuộc đấu tranh người da đen, da pác- thai đông đảo người màu Nam Phi chống chế độ -a- pác- thai giới ủng hộ?... công với người da đen Nam Phi; thể bất bình chế độ Apác -thai; đoạn cuối đọc với cảm hứng ngợi ca đấu tranh dũng cảm, bền bỉ người da đen b) Tìm hiểu TaiLieu.VN Page - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn cho... chút tự dân chủ - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời - Bất bình với chế độ a- pác- thai người câu hỏi: Người dân Nam Phi làm da đen Nam Phi đứng lên đấu tranh để x a bỏ chế độ phân biệt chủng tộc? đòi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai , Giáo án tiếng việt 5 tuần 6 bài tập đọc sự sụp đổ của chế độ a pác thai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn