THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I.16

84 363 0
  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2013, 14:50

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta có tốc độ tăng trưởng nhanh trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh đó ta cũng thu được nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .3 LỜI MỞ ĐẦU . 4 Phần 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I 5 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I 5 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi I 5 1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty : .5 1.2.2 Đặc điểm qui trình sản xuất tại công ty: 8 1.2.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất tại công ty : 9 1.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh một số năm gần đây của công ty .12 1.3 Tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I .13 Phần 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I .15 2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I .15 2.2 Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán tại công ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi I: .19 2.2.1 Chính sách kế toán chung của công ty: 19 2.2.2 Chứng từ sử dụng tại công ty: .20 2.2.3 Tài khoản sử dụng tại công ty: .20 2.2.4 Qui trình ghi sổ của công ty: 21 2.3 Đặc điểm tổ chức phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi I 23 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3.1 Đặc điểm kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành tại cơng ty : 23 2.3.2 Qui trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại cơng ty :. .24 2.3.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp : .24 2.3.2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp .35 2.3.2.3 Kế tốn chi phí máy thi cơng: .46 2.3.2.4 Kế tốn chi phí sản xuất chung: .55 2.3.2.5 Tổng hợp chi phí sản xuất 67 2.3.2.6. Kế tốn tính giá thành .69 2.4 Đặc điểm tổ chức phần hành kế tốn tiêu thụ tại cơng ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi I: .72 Phần 3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI I 76 3.1 Đánh giá tổ chức bộ máy kế tốn của cơng ty: .76 3.2 Đánh giá tổ chức cơng tác kế tốn: 78 3.3 Một số ý kiến đóng góp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn tại cơng ty: 80 KẾT LUẬN .82 DANH MỤC TÀI KIỆU THAM KHẢO .83 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CPSXC: Chi phí sản xuất chung. CPNC: Chi phí nhân công. TP: Thành phẩm. BTP: Bán thành phẩm. SX: Sản xuất. SXKD: Sản xuất kinh doanh. DN: Doanh nghiệp. NVL: Nguyên vật liệu. CCDC: Công cụ dụng cụ. SPDD: Sản phẩm dở dang. K/c: Kết chuyển. TSCĐ: Tài sản cố định. XDCB: Xây dựng bản BHXH: Bảo hiểm xã hội. TCKT: Tài chính kế toán. BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp. KPCĐ: Kinh phí công đoàn. TGNH: Tiền gửi ngân hàng. XNXD: Xí nghiệp xây dựng. KTKD: Kỹ thuật kinh doanh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta tốc độ tăng trưởng nhanh trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh đó ta cũng thu được nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài. Do đó vốn đầu tư cho ngành xây dựng bản cũng tăng nhanh. Xây dựng bản (XDCB) là ngành sản xuất vật chất tạo sở và tiền đề phát triển cho nền kinh tế Quốc dân. Hàng năm ngành XDCB thu hút khoảng 30% tổng số vốn Đầu tư của cả nước. Với nguồn vốn đầu tư lớn như vậy cùng với đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian thi công kéo dài và thường trên quy mô lớn đã đặt ra vấn đề lớn phải giải quyết là: "Làm sao phải quản lý vốn tốt, hiệu quả khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi công, giảm chi phí hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp. Hạch toán kế toán vai trò hết sức quan trọng trong quá trình quản lý, nó cung cấp các thông tin tài chính cho người quản lý đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng, giúp cho lãnh đạo ra những quyết định quản lý hợp lý và đồng thời kiểm tra sự đúng đắn của các quyết định đó sao cho doanh nghiệp làm ăn lãi và đứng vững trong điều kiện cạnh tranh của chế thị trường. Hiểu được vai trò quan trọng của hạch toán kế toán và hiểu được lợi ích to lớn của việc tiếp xúc thực tế với công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị kinh doanh, nhà trường đại học Kinh tế Quốc dân cùng khoa, bộ môn Kế toán, Kiểm toán đã tổ chức cho sinh viên được thực hiện kiến tập tại các đơn vị kinh doanh. Em đã chọn kiến tập tại công ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi I và báo cáo này là kết quả của quá trình kiến tập. Trong báo cáo kiến tập đề cập đến những nội dung bản sau đây: Phần I: Tổng quan về Công Ty CP Xây Dựng Thuỷ Lợi I Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I. Phần III: Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ Lợi I. Tên công ty: Công ty cổ phần xây dựng Thủy Lợi I Tên tiếng Anh: Hydraulic Contruction Joint Stock Company N o .1. Địa chỉ: Khu 2 Đường Trần Hưng Đạo- Phường Đại Phúc – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại: 02413.821.351. Thường trực Fax: 02413.821.611. Mã số thuế: 2300101482. Công ty là một trong những đơn vị thi công đầu tiên của Bộ Thủy lợi, tiền thân là Công ty xây lắp 2. Được thành lập theo Quyết định số : 483.TL/QĐ, ngày 15/7/1965. Theo thông báo số 35.TB, ngày31/12/1992, của Văn phòng chính Phủ và Quyết định số 93.QĐ/TCCBTL, ngày 15/3/1993, thành lập lại Doanh nghiệp nhà nước lấy tên là Công ty xây dựng thủy lợi I, và được xếp là doanh nghiệp nhà nước loại I. Công ty cổ phần xây dựng Thủy Lợi I. Thuộc Tổng Công ty điện – Xây dựng nông nghiệp và thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, là Doanh nghiệp cổ phần được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số: 4473/QĐ/BNN-TCBC, ngày 09/02/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính thức công bố chuyển đổi và đi vào hoạt động ngày 02/11/2005. 1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thủy Lợi I 1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty : Ngành nghề kinh doanh chính chủ yếu của công ty chủ yếu là chuyên xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, như đê đập, cống, hồ chứa nước, trạm bơm, hệ thống tưới tiêu kênh mương, công trình trên kênh, xan lấp mặt bằng, xây dựng giao thông, bến cảng, công trình dân dụng, công trình công nghiệp, khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng, chế tạo khí, kinh doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phụ tùng, sửa chữa thiết bị bánh xích và xe máy thi công các loại, xây lắp điện từ 35 kv trở xuống, lắp đặt kết cấu công trình, thiết bị điện nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi . Những năm qua công ty đã thi công, xây dựng hàng trăm công trình lớn nhỏ khắp 15 tỉnh phía Bắc và Miền trung, Tây nguyên. Trong đó những công trình chất lượng cao như : Hồ chứa nước Yên lập, Hồ chứa nước Chúc bài sơn, Hồ chứa nước Đá bạc, Trại lốc, Bến châu, Tràng vinh, Cao vân tỉnh Quảng ninh. Trạm thủy điện Cấm sơn, Hồ chứa nước Suối ven làng thum, Hồ chứa nước Suối nứa, Cống ngọ khổng thuộc Tỉnh Bắc giang. Trạm bơm kênh vàng, Đặng xá, Trạm bơm Tân chi, sông Đuống, sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Ninh. Thủy điện Bản Quyền, hồ chứa nước Cao lan . thuộc tỉnh Lạng sơn. Đập chắn sỉ, kênh nước thải, nhà máy nhiệt điện Phả lại thuộc tỉnh Hải Dương. Cống điều tiết nước Lân 2, Hà xá, Vũ bình thuộc tỉnh Thái Bình. Trạm bơm Cổ đam, trạm bơm Lạc tràng thuộc tỉnh Hà Nam. Trạm bơm Yên Thái thuộc tỉnh Ninh Bình. Hồ chứa nước Kim giao, Cửa đạt thuộc tỉnh Thanh Hóa. Hồ chưa nước Vĩnh thành, tràn xả lũ Thanh lanh, thuộc tỉnh Vĩnh phúc. Hồ chứa nước Bản muông, cầu máng thuộc tỉnh Sơn la. Hồ chứa nước Hồng khếnh, hồ Sái lương thuộc tỉnh Điện biên. Công trình thủy điện Ba Hạ thuộc tỉnh Phú yên. Công trình thủy điện Kanak- An khê thuộc tỉnh Gia lai. Công trình thủy điện Sơn động thuộc tỉnh Bắc Giang . Và bề dày truyền thống trên 40 năm kinh nghiệm xây dựng chuyên dụng như : - Xây lắp công trình. - Đắp hồ chứa nước. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Xây dựng công trình thủy điện. - Xây dựng trạm bơm tưới tiêu. Với bề dày truyền thống trên 37 năm với các ngành nghề : - Đắp đê, xây đúc cống qua đê. - Lắp đặt kết cấu khí thủy lợi. - Sửa chữa trung đại tu máy bánh xích, máy xây dựng, ô cầu trục. - Chế tạo khí . Với bề dày kinh nghiệm trên 17 năm với các ngành nghề : - Bê tông hóa kênh mương. - Làm chắn sóng chống sói lở sông biển. - Thả rồng gia cố chân đê . Sau 45 năm xây dựng và trưởng thành, trước đây Công ty trên 1200 cán bộ công nhân viên. đội ngũ kỹ sư và công nhân lành nghề hùng hậu, đội ngũ công nhân kỹ thuật tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm, quản ly sử dụng tốt các loại thiết bị xe máy thi công hiện đại của các nước như : Liên xô, Đức, Pháp, y, Nhật, Thụy điển . Năng lực thể làm được, đắp được 1,5 triệu m 3 đất đá, đào được 800 ngàn m3 đá, xây lát 20.000 m3 bê tông /năm. Để phù hợp với xu thế chung của xã hội, phù hợp với nền kinh tế thị trường, phù hợp với quy mô của Doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa xong Doanh nghiệp còn lại 400 cán bộ công nhân viên, trong đó : 90 lao động gián tiếp gồm 30 kỹ sư, 12 cử nhân kinh tế, 48 cao đẳng và trung cấp, còn lại là lao động các ngành nghề như :vlái xe, lái máy 70 công nhân, thợ điện 12 công nhân, thợ sửa chữa 28 công nhân, thợ gò hàn 29 công nhân, thợ tiện 18 công nhân, thợ phay bào 18 công nhân, thợ rèn nguội 18 công nhân, thợ mộc 25 công nhân, thợ nề bê tông 65 công nhân, thợ sắt kết cấu 27 công nhân. Bên cạnh về lao động Công ty còn trang bị nhiều máy móc thiết bị mới hiện đại để thi công các công trình, các dự án lớn… Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Công ty đã được Nhà nước tặng thưởng 10 huân chương lao động các loại cho tập thể và các cá nhân như sau : Tập thể cán bộ công nhân viên toàn công ty gồm 4 huân chương trong đó 2 huân chương lao động hạng nhất, 1 huân chương lao động hạng nhì và một huân chương lao động hạng 3. Tập thể các bộ công nhân viên 4 đơn vị trực thuộc gồm 4 huân chương lao động hạng 3 và 2 cá nhân gồm 2 huân chương lao động hạng 3. Nhiều công trình và hạng mục công trình được Bộ Thủy Lợi cũ, Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn cấp giấy chứng nhận đạt kết quả cao. 1.2.2 Đặc điểm qui trình sản xuất tại công ty: Khi tiếp nhận thông báo mời thầu Công ty chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ đấu thầu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trúng thầu Nộp hồ sơ Mua hồ sơ Chuẩn bị hồ sơ Không trúng thầu 8 Tiếp nhận hồ sơ Tổ chức thực hiện Kí kết hợp đồng kinh tế Đàm phán Lưu hồ sơ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nếu trúng thầu công ty sẽ tổ chức thực hiện theo quy trình công nghệ sau : Sơ đồ 1.2 : Quy trình công nghệ 1.2.3 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất tại công ty : Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty xuất phát từ đặc điểm chung của ngành xây dựng bản là sản phẩm không ổn định, tính chất kết cấu khác nhau, khối lượng công việc lúc nhiều lúc ít. Khi doanh nghiệp trùng thầu nhiều dự án mà không đủ khả năng đảm nhận thì phải thực hiện phương án chia thầu ; khi không việc làm thì phải nhận thầu lại để đảm bảo duy trì ổn định việc làm đời sống cho cán bộ công nhân viên. Tổ chức sản xuất chủ yếu theo phương thức ‘khoán gọn’ các công trình, hạng mục xây dựng, khối lượng công việc cho các xí nghiệp của công ty. Sau đây em xin trích dẫn sơ đồ tổ chức hiện trường của các công trình xây dựng và sơ đồ tổ chức quản lý sản xuất của một công trình tiêu biểu để tìm hiểu rõ hơn về tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9 Khảo sát & thăm dò Thi công phần móng đập Thi công phần thân đập Bàn giao và quyết toán công trình Thi công phần mặt đập Kiểm tra và nghiệm thu Hoàn thiện công trình Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ1.3 : Sơ đồ tổ chức hiện trường Quản lý chung : chỉ đạo trực tiếp các bộ phận hoặc thể chỉ đạo trực tiếp công trường,chịu trách nhiệm cho công trình Các phòng ban :làm theo chức năng nghiệp vụ của mình Bộ phận thí nghiệm hiện trường : tổ chức kiểm tra xem phần công việc đã làm đã đạt yêu cầu về kỹ thuật chưa để tiếp tục thực hiện phần tiếp theo Giám sát thi công : chịu trách nhiệm giám sát ở công trường,ra quyết định về những công việc cần thực hiện ở công trường Công nhân kĩ thuật :trực tiếp thi công công trình,quan hệ trực tiếp với giám sát công trường Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 10 Quản lý chung (chủ công trình) Hành chính Trợ lý công trình Kế toán, bảo vệ, ytá, đời sống Thí nghiệm hiện trường Giám sát hiện trường (đốc công) Công nhân kỹ thuật. Lao động phổ thông Lĩnh vực khác Quản lý xe máy Vật tư kỹ thuật Lao động bảo hiểm Quản lý kỹ thuật (kỹ sư chính) [...]... chi phớ sn xut kinh doanh trong k u c tp hp vo ti khon 136 (nu ch dựng ngun t Cụng ty) Cui nm tin hnh kim kờ xỏc nh vt t tn kho v giỏ tr khi lng d dang cha c nghim thu thanh toỏn gi kốm v cụng ty cựng bỏo cỏo ti chớnh 2.2 c im vn dng ch , chớnh sỏch k toỏn ti cụng ty C Phn Xõy Dng Thy Li I: 2.2.1 Chớnh sỏch k toỏn chung ca cụng ty: Cụng ty C Phn Xõy Dng Thy Li I t chc cụng tỏc theo hỡnh thc tp trung... qui nh.Khi cụng ty chuyn tin cho xớ nghip : ti cụng ty ghi N 136/ Cú 111,112, ti xớ nghip ghi : N 111,112/ Cú 136 i vi vt t mua, nu Hp ng do cụng ty ký : cỏc chng t mua (hp ng , húa n, phiu nhp ca n v) c xut trỡnh vi cụng ty lm phiu nhp xut thng Cụng ty s hch toỏn N 133, 152 / Cú 331 ,111 v hch toỏn xut cho n v giỏ gc N 136/ Cú 152 n v lu Húa n chp, phiu nhp v hch toỏn vay Tng cụng ty N 152,133/ Cú... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Cỏt vng : dựng bờ tụng - Cỏt en : dựng p nn, gii lp lút - Thộp trũn cỏc loi ; - Thộp ng, thộp hỡnh - ỏ cỏc loi - t : dựng p p - Cỏc vt liu ph khỏc Cỏc loi vt liu chớnh c bn ny u do cỏc DN, cụng ty kinh doanh vt liu xõy dng cung cp hoc cụng ty cung ng n tn cụng trỡnh Thụng thng cụng ty u nhim cho cỏc Xớ nghip, i xõy dng t cõn i v mua vt liu cho... 136/ Cú TK 621,622,623,627,133 Cn c vo bỏo chi h , chi phớ ca cỏc n v , k toỏn cụng ty hch toỏn N TK 621,622,623,627,133/ Cú TK 136 sau Riờng vi cỏc n v cú quan h ti chớnh vi Tng cụng ty thi hch toỏn phn nhn chi phớ ca Tng cụng ty qua bờn cú TK 336 2.2.4 Qui trỡnh ghi s ca cụng ty: H thng k toỏn t trc n nay m cụng ty C Phn Xõy Dng Thy Li I vn dng l hỡnh thc chng t ghi s Cỏc loi s s dng trong doanh... qun lý doanh nghip Mt nột riờng ca Cụng Ty CP Xõy Dng Thu Li I l cụng ty khụng s dng ti khon 641 tp hp v phõn b chi phớ bỏn hng Cỏc chi phớ nh: chi phớ khi cụng, chi phớ nghim thu bn giao v khỏnh thnh cụng trỡnh u tp hp vo chi phớ qun lý doanh nghip (TK642) 2.3.2 Qui trỡnh tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh ti cụng ty : Cụng Ty C Phn Xõy Dng Thu Li I l cụng ty xõy dng hng nm tip nhn nhiu cụng trỡnh... phớ sn xut n u 6 v gi v cụng ty, k toỏn cụng ty ghi s tng hp v bỏo cỏo ti chớnh ton cụng ty Website: http://www.docs.vn Email 19 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 T chc b mỏy k toỏn theo hỡnh thc tp trung ny giỳp cụng ty thng nht v cht ch trong vic ch o cụng tỏc k toỏn ca k toỏn trng v ca lónh o cụng ty giỳp cho doanh nghip ch o,... mụn nghip v ca cụng ty; Cú trỏch nhim t chc sn xut v duy trỡ sn xut theo nhim v c giao hoc ng ra nhn khoỏn gn cụng trỡnh v hng mc cụng trỡnh, chu trỏch nhim v tin , k thut trc tip t chc cỏc dõy chuyn sn xut v chu trỏch nhim trc cụng ty v mi ch chớnh sỏch ca ngi lao ng vi Nh nc; cú ngha v np % chi phớ qun lý cho cụng ty; t chc nghim thu sn phm hon thnh, lp phiu giỏ v cựng cụng ty thanh toỏn vi ch u... 0918.775.368 Phn 2 THC TRNG T CHC K TON TI CễNG TY C PHN XY DNG THU LI I 2.1 T chc b mỏy k toỏn ti Cụng Ty C Phn Xõy Dng Thu Li I B mỏy k toỏn l mt b phn khụng th thiu i vi mt n v Vic t chc thc hin cỏc nhim v k toỏn, thng kờ v cụng tỏc ti chớnh trong cụng ty do b mỏy k toỏn m nhn Vỡ th vic t chc xõy dng b mỏy k toỏn sao cho phự hp vi c im, quy mụ, v lnh vc hot ng ca cụng ty hot ng cú hiu qu l iu kin quan trng... Theo quy nh cụng ty thc hin ch ti khon, bỏo cỏo ti chớnh theo quyt nh 15/Q-BTC ngy 20 thỏng 03 nm 2006; h thng s sỏch theo quyt nh 1184/Q-BTC ỏp dng cho doanh nghip xõy lp Cụng ty tớnh thu GTGT theo phng phỏp khu tr, kim kờ hng tn kho theo phng phỏp kờ khai thng xuyờn 2.2.2 Chng t s dng ti cụng ty: Chng t gc,húa n,phiu nhp kho,phiu xut kho,lnh thu,lnh chi,bng thanh toỏn tin lng Cụng ty c bit quan tõm... cụng ty: TK 111, 112, 142, 152, 211,214, 331, 334, 338, 141, 131, 138, 331, 334,338,341 621,622.627,642 Website: http://www.docs.vn Email 20 : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cỏch hch toỏn cho cỏc n v cú quan h ti chớnh vi cụng ty qua TK 136 : K toỏn tin mt, tin gi n v u s dng ti khon 136 :Cụng ty cp, bỏo n, chi h hay np v Cụng ty . đây: Phần I: Tổng quan về Công Ty CP Xây Dựng Thuỷ L i I Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán t i Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ L i I. Phần III: Đánh giá thực. máy kế tốn t i Cơng Ty Cổ Phần Xây Dựng Thuỷ L i I. Bộ máy kế tốn là một bộ phận khơng thể thiếu đ i v i một đơn vị. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I.16, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I.16, THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THUỶ LỢI I.16, Đặc điểm qui trình sản xuất tại cơng ty: Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất tại cơng ty :, Kết quả hoạt động kinh doanh một số năm gần đây của công ty., Chính sách kế tốn chung của cơng ty:, Qui trình ghi sổ của cơng ty:, Đặc điểm kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành tại cơng ty : Qui trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại cơng ty :, Cơng Ty Cổ Xây Dựng Thuỷ Lợi I Xí nghiệp xây dựng Thuỷ Lợi 14 Cơng Ty Cổ Xây Dựng Thuỷ Lợi I Cơng Ty Cổ Xây Dựng Thuỷ Lợi I Cơng Ty Cổ Xây Dựng Thuỷ Lợi I, Công Ty Cổ Xây Dựng Thuỷ Lợi I Công Ty Cổ Xây Dựng Thuỷ Lợi I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn