Giáo án tiếng việt 4 tuần 31 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

2 1,029 13
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2015, 18:00

Giáo án Tiếng việt Kể chuyện: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I Mục tiờu: Kiến thức: - Biết chọn kể câu chuyện du lịch cắm trại mà em tham gia, Kỹ năng: - Rèn kỹ nghe, nói; xếp cỏc việc thành cõu chuyện, trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện; Lắng nghe bạn kể, nhận xét lời kể bạn Thái độ: - Yờu thớch mụn học II Chuẩn bị: - Giáo viên: Viết sẵn đề bài; gợi ý - Học sinh: III Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trũ 1) Ổn định lớp: 2) Kiểm tra cũ: Kể lại câu chuyện - học sinh kể, lớp nhận xột nghe, đọc du lịch hay thám hiểm 3) Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Nội dung: * Hướng dẫn học sinh kể chuyện * Đề bài: Kể chuyện du lịch hay cắm trại mà em tham gia - Đọc đề - Giúp học sinh nắm vững yêu cầu đề - Cho học sinh đọc gợi ý - Lắng nghe, tỡm hiểu yờu cầu - Yờu cầu học sinh núi tờn cõu chuyện mỡnh định kể * Tổ chức cho học sinh thực hành kể chuyện: - Cho học sinh kể theo nhóm thi kể trước lớp, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện - Cựng lớp theo dừi, bỡnh chọn học sinh kể hay - – học sinh đọc gợi ý - Nờu tờn cõu chuyện - Kể theo nhúm - học sinh kể trước lớp, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện Củng cố: - Củng cố bài, nhận xột học - Bỡnh chọn bạn kể hay Dặn dũ: - Dặn học sinh kể lại chuyện - Lắng nghe - Về kể lại cho người thân nghe ... cõu chuyện - Kể theo nhúm - học sinh kể trước lớp, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện Củng cố: - Củng cố bài, nhận xột học - Bỡnh chọn bạn kể hay Dặn dũ: - Dặn học sinh kể lại chuyện - Lắng nghe - Về kể. .. tờn cõu chuyện mỡnh định kể * Tổ chức cho học sinh thực hành kể chuyện: - Cho học sinh kể theo nhóm thi kể trước lớp, trao đổi ý nghĩa cõu chuyện - Cựng lớp theo dừi, bỡnh chọn học sinh kể hay...a) Giới thiệu bài: b) Nội dung: * Hướng dẫn học sinh kể chuyện * Đề bài: Kể chuyện du lịch hay cắm trại mà em tham gia - Đọc đề - Giúp học sinh nắm vững yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 31 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , Giáo án tiếng việt 4 tuần 31 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia , Giáo án tiếng việt 4 tuần 31 bài kể chuyện kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn