Giáo án tiếng việt 4 tuần 29 bài chính tả nghe viết ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4 phân biệt trch, êtêch

5 683 12
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2015, 10:59

Giỏo ỏn Ting vit Chớnh t (Tit 29) AI NGH RA CC CH S 1, , 3, ? Ngy dy: Th , ngy thỏng nm 201 I Mc tiờu: Kin thc: Nghe vit ỳng bi chớnh ; trỡnh by ỳng bi bỏo cỏo ngn cú cỏc ch s K nng: Lm ỳng BT chớnh t phõn bit cỏc õm u d ln tr/ch v cỏc ting cú vit ờt/ờch Thỏi : HS trỡnh by ỳng p bi chớnh t II dựng dy hc: Bng ph III Hot ng trờn lp: Hot ng ca GV Hot ng ca HS KTBC: -GV nhn xột bi chớnh t kim tra gia - Lng nghe kỡ II Bi mi: a Gii thiu bi: b Hng dn vit chớnh t: -Gi HS c bi vit : + Lng nghe - Mu chuyn ny núi lờn iu gỡ ? + Mu chuyn gii thớch cỏc ch s , 2, 3, khụng phi ngi A rp ngh Mt nh thiờn ngi n sang Bỏt - a ó ngu nhiờn truyn bỏ mt bng thiờn cú cỏc ch s n ,2 ,3 ,4 ) + HS vit vo giy nhỏp cỏc ting tờn riờng nc ngoi : n ; Bỏt - a ; -Yờu cu cỏc HS tỡm cỏc t khú, ln A- rp vit chớnh t v luyn vit + Nghe v vit bi vo v + GV yờu cu HS gp sỏch giỏo khoa nh li vit vo v mu chuyn "Ai ó ngh cỏc ch s , ,3 , , ?" + Tng cp soỏt li cho v ghi s li ngoi l Soát lỗi chấm HS soỏt li t bt li c Hng dn lm bi chớnh t: * Bi : - GV ch cỏc ụ trng gii thớch bi - Quan sỏt , lng nghe GV gii thớch -Trao i, tho lun v tỡm t cn in mi cõu ri ghi vo phiu - Yờu cu lp c thm sau ú thc hin -B sung lm bi vo v + Th t cỏc t cú õm u s / x cn - Yờu cu HS no lm xong thỡ lờn bng chn in l : - Yờu cu HS nhn xột b sung bi bn a/ Vit vi tr : trai , trỏi , tri , tri - GV nhn xột , cht ý ỳng , tuyờn - trm trỏm , trm , trm dng nhng HS lm ỳng v ghi im - trn , trỏn tng HS - trõu , tru , tru , tru - trng , trng - trõn , trn , trn , trn * t cõu : - Hố ti lp em s i cm tri - c vua h lnh x trm k gian ỏc - Nc trn qu b - Go cũn nhiu sn v tru - Trng ờm trũn vnh vnh - Trn ỏnh din rt ỏc lit + Vit vi õm ch l : - chai, chi , chỏi, chi, chói , - chm , chm - chan , chỏn , chn - chõu , chu , chu , chu -chng , chng , chng , chng - chõn , chn , chn , chn * t cõu : -Ngi dõn ven bin phn ln lm ngh chi li - Bộ cú mt vt chm trờn cỏnh tay - Trũ chi ny tht chỏn - Cỏi chu mt tht xinh - Chng ng ny tht l di - Bỏc s ang chn tr bnh cho bnh nhõn - HS c thnh ting , lp c * Bi 3: + Gi HS c truyn vui " Trớ nh tt " thm - Quan sỏt tranh - Treo tranh minh ho hc sinh quan sỏt - Ni dung cõu truyn l gỡ ? - Ch Hng k chuyn lch s nhng Sn ngõy th tng rng ch cú trớ nh tt , nh c nhng c cõu chuyn xy t 500 nm trc ; c nh l ch ó sng c hn 500 nm - HS lờn bng lm , HS lp lm vo - HS lờn bng lm bi v + Gi HS c li on sau hon + Li gii : nghch mt - chõu M - kt thỳc - nght mt - trm tr - trớ nh chnh - GV nhn xột ghi im tng HS - c li on hon chnh - Nhn xột bi bn Cng c dn dũ: -Nhn xột tit hc -Dn HS v nh vit li cỏc t va tỡm c v chun b bi sau ... thiờn cú cỏc ch s n ,2 ,3 ,4 ) + HS vit vo giy nhỏp cỏc ting tờn riờng nc ngoi : n ; Bỏt - a ; -Yờu cu cỏc HS tỡm cỏc t khú, ln A- rp vit chớnh t v luyn vit + Nghe v vit bi vo v + GV yờu... chuyn "Ai ó ngh cỏc ch s , ,3 , , ?" + Tng cp soỏt li cho v ghi s li ngoi l Soát lỗi chấm HS soỏt li t bt li c Hng dn lm bi chớnh t: * Bi : - GV ch cỏc ụ trng gii thớch bi - Quan sỏt , lng nghe. .. Yờu cu HS no lm xong thỡ lờn bng chn in l : - Yờu cu HS nhn xột b sung bi bn a/ Vit vi tr : trai , trỏi , tri , tri - GV nhn xột , cht ý ỳng , tuyờn - trm trỏm , trm , trm dng nhng HS lm ỳng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng việt 4 tuần 29 bài chính tả nghe viết ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4 phân biệt trch, êtêch , Giáo án tiếng việt 4 tuần 29 bài chính tả nghe viết ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4 phân biệt trch, êtêch , Giáo án tiếng việt 4 tuần 29 bài chính tả nghe viết ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4 phân biệt trch, êtêch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn