thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn hà nội và đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật

103 475 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/11/2015, 16:37

Bộ giáo dục đào tạo trờng đại học nông nghiệp hà nội hoàng hà THC TRNG D LNG THUC BO V THC VT TRONG MT S LOI RAU TRấN A BN H NI V XUT MT S GII PHP QUN Lí THUC BO V THC VT Luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyờn ngnh : Bo v thc vt Mó s : 60.62.10 Ngi hng dn khoa hc: ts nguyễn trờng thành Hà Nội - 2009 LI CAM OAN Tụi xin cam ủoan ủõy l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi, cỏc s liu, kt qu nờu lun l trung thc v cha tng ủc cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc H Ni, ngy 20 thỏng nm 2009 Tỏc gi lun Hong H Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip i LI CM N Trong quỏ trỡnh thc hin ủ ti nghiờn cu v hon thnh bn lun ny, tụi luụn nhn ủc s giỳp ủ nhiu mt ca B mụn Bnh cõy - Nụng dc, Trng i hc Nụng nghip H Ni Vi tỡnh cm chõn thnh v lũng bit n sõu sc ti TS Nguyn Trng Thnh, thy hng dn nhit tỡnh, trỏch nhim v cụng tõm sut quỏ trỡnh tụi lm lun Tụi xin chõn thnh cm n ti TS Nguyn Vn Viờn, B mụn Bnh cõy - Nụng dc, Trng i hc Nụng nghip ủó giỳp ủ, ủng viờn tụi hon thnh bn lun ny Tụi xin gi li cm n ti ủng Giỏm ủc, cỏc ủng Phú giỏm ủc S Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn H Ni cựng anh ch em cỏn b ca Thanh tra s, Chi cc Bo v thc vt ủó giỳp ủ tụi nhiu mt quỏ trỡnh hc tp, nghiờn cu ủ hon thnh bn lun Tụi xin chõn thnh cm n Phũng Phõn tớch d lng - Trung tõm Kim ủnh v Kho nghim thuc bo v thc vt phớa Bc, Thanh tra Cc Bo v thc vt, Phũng húa Vin Mụi trng ủt, Vin Bo v thc vt ủó giỳp ủ tụi quỏ trỡnh ly mu v phõn tớch d lng thuc bo v thc vt rau ti khụng th hon thnh nu thiu s ủng viờn c v ca gia ủỡnh v bn bố, ủng nghip H Ni, ngy 20 thỏng nm 2009 Tỏc gi Hong H Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip ii MC LC Li cam ủoan i Li cm n ii Mc lc iii Danh mc ch vit tt v Danh mc cỏc bng vi Danh mc cỏc hỡnh viii M U 1.1 Tớnh cp thit ca ủ ti 1.2 Mc ủớch nghiờn cu ca ủ ti 1.3 í ngha khoa hc v thc tin 2 TNG QUAN TI LIU 2.1 C s khoa hc ca ủ ti 2.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ngoi nc v nc VT LIU, NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU 23 3.1 Vt liu nghiờn cu 23 3.2 Thi gian v ủim nghiờn cu 24 3.3 Ni dung nghiờn cu 24 3.4 Phng phỏp nghiờn cu 25 KT QA NGHIấN CU V THO LUN 30 4.1 Kt qu tng hp d lng ti cho phộp ca mt s hot cht thuc BVTV thng dựng trờn mt s loi rau 4.2 30 Kt qu xỏc ủnh d lng thuc BVTV trờn mt s loi rau sn xut ca nụng dõn H Ni v rau bỏn trờn th trng H Ni Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 31 iii 4.3 Xỏc ủnh nguyờn nhõn dn ủn tỡnh trng d lng thuc BVTV rau cao 4.4 41 ỏnh giỏ tỡnh hỡnh s dng thuc BVTV ủi vi mt s loi rau trờn bn H Ni 4.5 50 ỏnh giỏ tỡnh hỡnh kinh doanh thuc Bo v thc vt trờn bn H Ni c 51 4.6 Nhng tn ti kinh doanh, s dng thuc Bo v thc vt 53 4.7 xut gii phỏp qun lý d lng thuc Bo v thc vt 55 KT LUN V NGH 59 5.1 Kt lun 59 5.2 ngh 60 TI LIU THAM KHO Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 61 iv DANH MC CC CH VIT TT ADI Mc hp th hng ngy chp nhn ủc BVTV Bo v thc vt CODEX U ban tiờu chun hoỏ sn phm EC hoc ND Dng nh du ECD Detector cng kt ủin t FAO T chc nụng nghip v lng thc ca Liờn hip quc FID Detector ion hoỏ ngn la FPD Detector quang k ngn la GAP Thc hnh nụng nghip tt GC Sc ký khớ Hecta HPLC Sc ký lng cao ỏp LD50 Liu gõy cht 50 % cỏ th vt thớ nghim MRL Gii hn ti cho phộp (mg/kg; mg/l) MS Detector ph PHI Thi gian cỏch ly(ngy) VSATTP V sinh an ton thc phm WHO T chc y t th gii WP Dng bt tan nc Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip v DANH MC CC BNG STT Tờn bng Trang 2.1 Tỡnh hỡnh d lng thuc BVTV trờn rau mt s nc 2.2 Din bin lng thuc ủc nhp khu vo Vit Nam t 1991 12 ủn nm 2007 3.1 14 Sn Lng thuc BVTV tng dn cũn thi gian cỏch ly theo khuyn cỏo ca nh xut 4.1 28 Tng hp d lng ti cho phộp ca mt s hot cht thuc BVTV thng trờn rau 30 4.2 Mu rau nụng dõn H Ni sn xut 31 4.3 Kt qu phõn tớch d lng thuc BVTV trờn rau nụng dõn H Ni sn xut (t thỏng 01 ủn thỏng nm 2009) 4.4 33 Loi rau nụng dõn H Ni sn xut cú d lng thuc BVTV vt quỏ d lng ti cho phộp 4.5 33 S lng mu rau phõn tớch ủc ly cú ngun gc tnh khỏc ủc bỏn ti th trng H Ni 4.6 34 Kt qu phõn tớch d lng thuc BVTV rau cú ngun gc tnh khỏc 4.7 36 Loi rau cú d lng thuc BVTV vt quỏ d lng ti cho phộp cú ngun gc tnh khỏc 4.8 37 So sỏnh d lng thuc BVTV cựng mt loi rau H Ni sn xut v rau cú ngun gc t tnh khỏc 4.9 37 So sỏnh d lng thuc BVTV cựng mt loi nụng sn H Ni sn xut v cú ngun gc tnh khỏc Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 38 vi 4.10 Cỏc loi hot cht thuc BVTV phỏt hin cỏc mu rau ủc phõn tớch trờn bn H Ni 4.11 Bin ủng d lng Cypermethrin ca Sherpa 25 EC ủu cỏc ngy khỏc sau phun 4.12 44 Bin ủng d lng hot cht Abamectin ca Tp k 1,8 EC ci xanh cỏc ngy khỏc sau phun 4.15 43 Bin ủng d lng hot cht Fipronil ca Regent 800WG ci xanh cỏc ngy khỏc sau phun 4.14 42 Bin ủng d lng Cypermethrin v Profenofos ca Polytrin P440 EC ủu cỏc ngy khỏc sau phun 4.13 40 45 Bin ủng d lng hot cht Fenitrothion v Trichlofon ca Ofatox 400 EC rau mung cỏc ngy khỏc sau phun 46 4.16 D lng thuc BVTV vi cỏc nng ủ phun khỏc 49 4.17 Kt qu s dng thuc BVTV ca nụng dõn H Ni v xuõn hố nm 2009 4.18 51 Trỡnh ủ chuyờn mụn ca cỏc ca hng ủi lý kinh doanh thuc BVTV trờn bn H Ni c Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 52 vii DANH MC CC HèNH STT Tờn hỡnh Trang 4.1 Mu rau nụng dõn H Ni sn xut 4.2 S lng mu cú ngun gc tnh khỏc ủc bỏn ti th trng H Ni 4.3 47 nh hng ca d lng hot cht Cypermethrin v Profenofos vi nng ủ phun khỏc 4.9 45 Bin ủng d lng hot cht Fenitrothion v Trichlofon ca Ofatox 400 EC theo thi gian thu hỏi rau mung 4.8 44 Bin ủng d lng hot cht Abamectin ca Tp k 1,8 EC theo thi gian thu hỏi rau ci xanh 4.7 43 Bin ủng d lng Fipronil ca Regent 800 WG theo thi gian thu hỏi rau ci xanh 4.6 42 Bin ủng d lng Cypermethrin v Profenofos ca Polytrin P440 EC theo thi gian thu hỏi sn phm qu ủu 4.5 35 Bin ủng d lng Cypermethrin ca Sherpa 25 EC theo thi gian thu hỏi ủu 4.4 32 49 nh hng ca nng ủ phun ủn d lng thuc bo v thc vt rau Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 50 viii M U 1.1 Tớnh cp thit ca ủ ti Rau l loi thc phm khụng th thiu ba n hng ngy ca ngi ủc bit l vi cỏc dõn tc Chõu , nhu cu tiờu dựng rau hng ngy cng tng cao v s lng v cht lng Trong quỏ trỡnh sn xut rau trờn ủng rung mt s loi sõu, bnh xut hin thnh dch gõy hi nng sut, cht lng rau, khin nụng dõn ủó phi s dng mt s loi thuc bo v thc vt ủ phũng chng chỳng Cựng vi s phỏt trin ca kinh t, xó hi thỡ mc ủ ụ nhim, ủú cú ụ nhim v hoỏ cht bo v thc vt (BVTV) ngy cng gia tng Hoỏ cht BVTV ủc s dng nhiu nụng nghip ủ li d lng nụng sn sau thu hoch vt quỏ mc cho phộp l nhiu nguyờn nhõn liờn quan ủn cụng tỏc v sinh an ton thc phm m thi gian qua Nh nc, Thnh ph v nhõn dõn Th ủụ quan tõm, ủũi hi phi cú bin phỏp khc phc Vic s dng thuc BVTV ủ phũng tr dch hi sn xut nụng nghip ủó mang li hiu qu to ln vic nõng cao nng sut cõy trng Tuy nhiờn, hin vic s dng thuc BVTV ủ phũng tr dch hi bo v cõy trng ca nụng dõn Vit Nam núi chung v nụng dõn H Ni núi riờng cũn nhiu tn ti, bt cp, vi phm cỏc quy ủnh ca Nh nc, ca Thnh ph Tỡnh trng s dng thuc BVTV khụng ủỳng k thut, khụng ủm bo thi gian cỏch ly xy ủc bit nhng vựng sn xut rau Vỡ vy ủc s ủng ý ca trng i hc Nụng nghip H Ni ủc s hng dn ca TS Nguyn Trng Thnh, tụi tin hnh thc hin ủ ti: Thc trng d lng thuc bo v thc vt mt s loi rau trờn bn H Ni v ủ xut mt s gii phỏp qun lý thuc bo v thc vt Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip Bng : Danh sỏch cỏc t chc cỏ nhõn kinh doanh thuc BVTV a bn ng a TT Họ Tên Năm sinh Nam Phan Văn Kiều Nữ Địa điểm chuyên môn cửa hàng Số 1152- P Láng Thợng Nguyễn Kim Anh 1954 Chứng tập P Láng huấn tháng Thợng, Đống Đa Nguyễn Thị Minh 1950 Chứng tập P Láng huấn tháng Thợng, Đống Đa Nguyễn Thị Lý 1958 Chứng tập P Láng huấn tháng Thợng, Đống Đa Bùi Thị Hải 1966 Chứng tập P Láng huấn tháng Thợng, Đống Đa Nguyễn Anh Thơ 1969 Đại học hoá 21/9, Láng Hạ, Đống Đa Nguyễn Thanh Hiển 1950 Chứng tập 532 - Đờng huấn tháng Láng Quận Đống Đa: 07 cửa hàng; Trình độ đại học: 02; Trung cấp: 0; Chứng tháng : 05 Bng : Danh sỏch cỏc t chc cỏ nhõn kinh doanh thuc BVTV a bn Hai B Trng TT Họ Tên 1942 Trình độ Đại học NN Năm sinh Nam Nữ Trình độ Địa điểm chuyên môn cửa hàng Nguyễn Thị Mai 1961 Chứng tập P Mai động huấn tháng H B Trng Quận Hai Bà Trng: 01 cửa hàng; Trình độ đại học: 0; Trung cấp: 0; Chứng tháng: 01 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 80 Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2009 Số: 117/VSATTP THÔNG BáO KếT QUả Kiểm định d lợng thuốc Bảo vệ thực vật Tên khách hàng: Địa chỉ: Nông sản: Ngày lấy mẫu: Đơn vị lấy mẫu: Địa điểm lấy mẫu: Khối lợng mẫu Cục bảo vệ thực vật v H NI 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội Đậu Đỗ 29/6/2009 Biên lấy mẫu số: 117/KĐT-BB Phòng kiểm định chất lợng & d lợng thuốc BVTV Chợ Thành Công kg Ngày nhận mẫu: 29/6/ 2009 Niêm phong: có Kết thử nghiệm Nông sản Thuốc BVTV Kết (mg/kg) Đậu đỗ phơng pháp M hiệu LOD LOQ Acephate nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Azoxystrobin Benfuracarb Carbaryl Carbendazim Carbosulfan Carbofuran Chlorfenapyr Chlorothalonil Chlorpyriphos ethyl Cyfluthrin Cypermethrin Diazinon Difenoconazole Dimethoate Diniconazole Endosulfan Fenitrothion Fenobucarb nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd PTN 14-DLF PTN 09 -DLF PTN 09 -DLF PTN 07-DLF PTN 09-DLF PTN 09-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 09-DLF 0,01 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,002 0,002 0,01 0,002 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 0,02 0,02 0,05 0,01 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 81 Fenpropathrin Fenvalerate Fipronil Hexaconazole Imidacloprid Indoxacarb Lambda cyhalothrin Lindan Metalaxyl Methamidophos Methidathion Methomyl Permethrin Profenophos Propiconazole Quinalphos Trichlorfon Thiophanate methyl nd nd 0,06 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 07-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 07-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 09-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 07-DLF 0,01 0,01 0,002 0,002 0,002 0,01 0,002 0,002 0,002 0,01 0,01 0,002 0,01 0,01 0,002 0,01 0,01 0,002 0,05 0,05 0,02 0,02 0,01 0,05 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,01 0,10 0,05 0,02 0,05 0,20 0,01 Ghi chú: - nd: Không phát - LOD (mg/kg): Giới hạn phát phơng pháp - LOQ (mg/kg): Giới hạn xác định phơng pháp P.Giám đốc Phòng kiểm định CL & DL thuốc BVTV Vơng Trờng Giang Lại Lan Hơng P.Trởng phòng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 82 Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2009 Số: 119/VSATTP THÔNG BáO KếT QUả Kiểm định d lợng thuốc Bảo vệ thực vật Tên khách hàng: Địa chỉ: Nông sản: Ngày lấy mẫu: Đơn vị lấy mẫu: Địa điểm lấy mẫu: Khối lợng mẫu Cục bảo vệ thực vật 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội Cải xanh 29/6/2009 Biên lấy mẫu số: 119/KĐT-BB Phòng kiểm định chất lợng & d lợng thuốc BVTV Chợ Thành Công kg Ngày nhận mẫu: 29/6/ 2009 Niêm phong: có Kết thử nghiệm Nông sản Thuốc BVTV Kết (mg/kg) Cải xanh phơng pháp M hiệu LOD LOQ Acephate nd PTN 14-DLF 0,01 0,05 Azoxystrobin Benfuracarb Carbaryl Carbendazim Carbosulfan Carbofuran Chlorfenapyr Chlorothalonil Chlorpyriphos ethyl Cyfluthrin Cypermethrin Diazinon Difenoconazole Dimethoate Diniconazole Endosulfan Fenitrothion Fenobucarb Fenpropathrin nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd PTN 14-DLF PTN 09 -DLF PTN 09 -DLF PTN 07-DLF PTN 09-DLF PTN 09-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 09-DLF PTN 14-DLF 0,01 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,002 0,002 0,01 0,002 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 0,02 0,02 0,05 0,01 0,05 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 83 Fenvalerate Fipronil Hexaconazole Imidacloprid Indoxacarb Lambda cyhalothrin Lindan Metalaxyl Methamidophos Methidathion Methomyl Permethrin Profenophos Propiconazole Quinalphos Trichlorfon Thiophanate methyl nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,08 nd nd nd nd PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 07-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 07-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 09-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 07-DLF 0,01 0,002 0,002 0,002 0,01 0,002 0,002 0,002 0,01 0,01 0,002 0,01 0,01 0,002 0,01 0,01 0,002 0,05 0,02 0,02 0,01 0,05 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,01 0,10 0,05 0,02 0,05 0,20 0,01 Ghi chú: - nd: Không phát - LOD (mg/kg): Giới hạn phát phơng pháp - LOQ (mg/kg): Giới hạn xác định phơng pháp P.Giám đốc Phòng kiểm định CL & DL thuốc BVTV Vơng Trờng Giang Lại Lan Hơng P.Trởng phòng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 84 Hà Nội, ngày 17 tháng năm 2009 Số: 118/VSATTP THÔNG BáO KếT QUả Kiểm định d lợng thuốc Bảo vệ thực vật Tên khách hàng: Địa chỉ: Nông sản: Ngày lấy mẫu: Đơn vị lấy mẫu: Địa điểm lấy mẫu: Khối lợng mẫu Cục bảo vệ thực vật 149 Hồ Đắc Di - Đống Đa - Hà Nội Rau muống 29/6/2009 Biên lấy mẫu số: 118/KĐT-BB Phòng kiểm định chất lợng & d lợng thuốc BVTV Chợ Thành Công kg Ngày nhận mẫu: 29/6/ 2009 Niêm phong: có Kết thử nghiệm Nông sản Thuốc BVTV Kết (mg/kg) Rau muống phơng pháp M hiệu LOD LOQ Acephate 3,60 PTN 14-DLF 0,01 0,05 Azoxystrobin Benfuracarb Carbaryl Carbendazim Carbosulfan Carbofuran Chlorfenapyr Chlorothalonil Chlorpyriphos ethyl Cyfluthrin Cypermethrin Diazinon Difenoconazole Dimethoate Diniconazole Endosulfan Fenitrothion Fenobucarb nd nd nd 0,04 nd nd nd nd nd nd 0,14 nd nd nd nd nd nd nd PTN 14-DLF PTN 09 -DLF PTN 09 -DLF PTN 07-DLF PTN 09-DLF PTN 09-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 09-DLF 0,01 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,002 0,002 0,01 0,002 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 0,02 0,02 0,05 0,01 Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 85 Fenpropathrin Fenvalerate Fipronil Hexaconazole Imidacloprid Indoxacarb Lambda cyhalothrin Lindan Metalaxyl Methamidophos Methidathion Methomyl Permethrin Profenophos Propiconazole Quinalphos Trichlorfon Thiophanate methyl nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,50 nd PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 07-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 07-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 09-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 14-DLF PTN 07-DLF 0,01 0,01 0,002 0,002 0,002 0,01 0,002 0,002 0,002 0,01 0,01 0,002 0,01 0,01 0,002 0,01 0,01 0,002 0,05 0,05 0,02 0,02 0,01 0,05 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,01 0,10 0,05 0,02 0,05 0,20 0,01 Ghi chú: - nd: Không phát - LOD (mg/kg): Giới hạn phát phơng pháp - LOQ (mg/kg): Giới hạn xác định phơng pháp P.Giám đốc Phòng kiểm định CL & DL thuốc BVTV Vơng Trờng Giang Lại Lan Hơng P.Trởng phòng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 86 Phiếu điều tra nông dân "V/v sử dụng thuốc BVTV rau" Họ tên ngời đợc điều tra: Địa chỉ: Cây trồng Mùa vụ gieo trồng Diện tích gieo trồng (sào BB): Tình hình sử dụng thuốc BVTV: Giai đoạn Số lần phun Giai đoạn sinh trởng thời điểm điều tra Tên thuốc Trừ sâu Trừ bệnh Nồng độ (ml gr/sào) T.gian lần phun (ngày) Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần Lần T.số/vụ: Thời gian cách ly (ngày): Lý sử dụng thuốc: Kiểm tra thấy có sâu Phun định kỳ 10 Địa điểm mua thuốc: Cửa hàng ngõ, xóm 11 Theo hộ xung quanh Theo hộ xung quanh Theo hớng dẫn CBKT Không Lý chọn thuốc để phun: Ngời bán hớng dẫn Có đọc hớng dẫn sử dụng không? Tự chọn Theo hớng dẫn CBKT Đại lý công ty Có: Tại địa điểm khác Địa điểm tiêu thụ sản phẩm: Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 87 Phiếu điều tra kinh doanh thuốc BVTV Họ tên Địa kinh doanh : Địa hộ Tuổi : Giới tính Chuyên môn Nam Loại Đại học Trung cấp Chứng Nữ Nơi cấp Hình thức kinh doanh - Bán theo mùa vụ nhỏ lẻ - Bán lẻ - Bán buôn đại lý cấp: cấp cấp cấp - Doanh nghiệp t nhân hộ gia đình - Công ty TNHH, (CT cổ phần) - Doanh thu năm: Một số chủng loại bán cửa hàng Mặt hàng kinh doanh công ty nào: Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 88 Tng hp phiu ủiu tra Số ngời sử dụng thuốc: a Thuốc cấm: b Thuốc danh mục: c Thuốc danh mục: d khac Phun thuốc BVTV nhiều lần/lứa,vụ: Pha thuốc tăng nồng độ so với khuyến cáo: Thời gian cách ly: a 10 ngày: Không đảm bảo TGCL: Lý phun thuốc: Kiểm tra sâu bệnh Phun định kỳ: Theo ngời xung quanh: Theo hớng dẫn: Lý chọn thuốc: Tự chọn Theo ngời xung quanh: Ngời bán hớng dẫn: Theo hớng dẫn CBKT: Có đọc kỹ hớng dẫn sử dụng không: Có: Không: Địa điểm mua thuốc: a Cửa hàng ngõ xóm: b Đại lý công ty: c Nơi khác: 10 Hình thức tiêu thụ: a Bán lẻ chợ: b Bán buôn: c Hình thức khác: Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 89 PH LC NH nh phun thuc ti rung thớ nghim - Võn Ni, ụng Anh Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 90 nh phun thuc ti rung thớ nghim - Võn Ni, ụng Anh Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 91 Thớ nghim ủng rung Ly mu rau mung ti Thanh Trỡ - H Ni Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 92 Ly mu rau th trng Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 93 Thuc bo v thc vt trờn th trng H Ni Tham gia phõn tớch d lng thc BVTV Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip 94 [...]... nêu trên và thúc ñẩy chương trình sản xuất rau an toàn của Hà Nội 1.2 Mục ñích nghiên cứu của ñề tài - ðánh giá thực trạng, dư lượng thuốc BVTV tồn dư trên một số loại rau chính trên ñịa bàn Hà Nội So sánh dư lượng thuốc BVTV tồn tại trên rau ñược gieo trồng ở Hà Nôi và rau có nguồn gốc tỉnh khác ðánh giá nguyên nhân của thực trạng ñó - ðề xuất giải pháp quản lý, dư lượng thuốc BVTV trên rau hợp lý trong. .. tích dư lượng BVTV tại Phòng Phân tích dư lượng - Trung tâm Kiểm ñịnh và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc, Phòng Hóa - Viện Môi trường ñất, Viện Bảo vệ thực vật 3.3 Nội dung nghiên cứu - ðánh giá thực trạng sử dụng thuốc BVTV trên một số loại rau - Thu thập mẫu và phân tích dư lượng thuốc BVTV ñối với một số loại rau gieo trồng ở ñịa bàn Hà Nội - Thu thập mẫu và phân tích thuốc BVTV ñối với một. .. trong ñiều kiện cụ thể của sản xuất nông nghiệp Hà Nội nhằm sản xuất ra các loại rau ñảm bảo chất lượng tốt 1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Tìm ra những giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý ñể giảm thiểu tồn tại trong sử dụng thuốc BVTV, dư lượng thuốc BVTV trên rau 1.3.2 Ý nghĩa thực tế Hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lý thực hiện ñúng thời gian cách... một số loại rau gieo trồng ở các tỉnh khác bán trên ñịa bàn Hà Nội - Thí nghiệm xác ñịnh nguyên nhân ñẫn ñến dư lượng thuốc trên rau ở các thời gian khác nhau sau khi phun thuốc Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học nông nghiệp…………… 24 - ðề xuất giải pháp quản lý kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV ñạt hiệu quả ñối với sản xuất rau ở Hà Nội 3.4 Phương pháp nghiên cứu 3.4.1 Phương pháp. .. ban hàng tháng - Phương pháp thu thập và xử lý số liệu: Số liệu thu thập và xử lý thống kê theo phương pháp thông dụng trên các chương trình Excel, thông kê sinh học 3.4.2 Phương pháp thu thập mẫu rau ñể phân tích dư lượng thuốc BVTV - Thu thập mẫu rau ở ñồng ruộng tại Hà Nội: Thu thập mẫu một số loại rau theo quyết ñịnh Bộ Nông nghiệp & PTNT (1999) về phương pháp lấy mẫu kiểm ñịnh chất lượng và dư lượng. .. các thuốc BVTV (CCE, 1999) [23] Kết quả kiểm tra gần ñây ở Mỹ (năm 2003) cho thấy có 1,9% số mẫu rau nội ñịa không an toàn về dư lượng thuốc BVTV và 37,4% mẫu rau không phát hiện thấy dư lượng thuốc BVTV ðặc biệt một số nhóm rau có nguy cơ cao (5 - 13% số mẫu có dư lượng thuốc BVTV cao quá mức tối ña cho phép) là rau ăn lá, rau ăn thân, rau ăn củ, mướp tây, dưa chuột, cà, rau diếp (USFDA, 2005) [38] Trên. .. - 41%, rau ăn quả (ñậu ñỗ, cà chua) giảm 12 - 33% Năm 2003 Ủy ban thường vụ Quốc hội mới cho ban hành Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phấm(VSATTP), sau ñó một năm 2004 Bộ Y tế ban hành Nghị ñịnh 163/Nð/BYT hướng dẫn thi hành pháp lệnh VSATTP Tháng 12 năm 2007 Bộ Y tế ban hành quyết ñịnh 46/BYT trong ñó có danh mục dư lượng tối ña cho phép của một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại nông... chuẩn rau an toàn, thực hiện nhiều giải pháp về kỹ thuật, quản lý, kiểm tra chất lượng, tổ chức sản xuất và thiết lập thị trường tiêu thụ rau an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu Có thể kể ñến một số công trình ngiên cứu như phân tích dư lượng thuốc BVTV trong rau quả của ðài Loan, hệ thống giao dục và thẩm ñịnh ñể tăng cường áp dụng an toàn thực phẩm tại ðài Loan, hướng dẫn sản xuất rau. .. thương phẩm Khối lượng nhập khẩu 75.805 tấn [6] Ở nước ta, từ năm 1996 - 2001, sản phẩm rau ñược kiểm tra ở Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh có tới 30 - 60% số mẫu rau có dư lượng thuốc BVTV, trong ñó 4 - 16% mẫu có dư lượng vượt mức cho phép (Cục BVTV, 2006) [5] Do chưa có ñiều kiện quản lý chặt chẽ dư lượng thuốc BVTV trong nông sản, các kết quả về phân tích dư lượng thuốc BVTV trong sản phẩm rau còn ít, song... (lên men) Biện pháp rửa xà lách ñã làm giảm 8 64% dư lượng thuốc BVTV tuỳ theo từng loại thuốc, xào rau bina ñã giảm 40 - 50% dư lượng thuốc Cypermethrin và Dialifos (Cheah, 2001) [21] Nghiên cứu của Bùi Sĩ Doanh (2000) [7] cho thấy: ñối với dưa chuột và dư lê, dư lượng thuốc Cypermethrin sau khi bỏ vỏ giảm trên 60%, sau khi rửa giảm 8 26% Sau khi rửa, dư lượng thuốc này trong rau ăn lá (rau cải, cải ... sản xuất rau Vì ñược ñồng ý trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñược hướng dẫn TS Nguyễn Trường Thành, tiến hành thực ñề tài: Thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật số loại rau ñịa bàn Hà Nội. .. nhân thực trạng ñó - ðề xuất giải pháp quản lý, dư lượng thuốc BVTV rau hợp lý ñiều kiện cụ thể sản xuất nông nghiệp Hà Nội nhằm sản xuất loại rau ñảm bảo chất lượng tốt 1.3 Ý nghĩa khoa học thực. .. an toàn Hà Nội 1.2 Mục ñích nghiên cứu ñề tài - ðánh giá thực trạng, dư lượng thuốc BVTV tồn dư số loại rau ñịa bàn Hà Nội So sánh dư lượng thuốc BVTV tồn rau ñược gieo trồng Hà Nôi rau có nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn hà nội và đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn hà nội và đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thực trạng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong một số loại rau trên địa bàn hà nội và đề xuất một số giải pháp quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay