Tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

104 1,112 16
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2015, 10:41

Đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN là một nguồn tài chính hết sức quan trọng của một quốc gia đối với phát triển kinh tế xã hội của cả nước cũng như từng địa phương. Nguồn vốn này không những góp phần quan trọng tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế, mà còn có tính định hướng đầu tư, góp phần đắc lực cho việc thực hiện những vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường. Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, hàng năm Nhà nước dành một lượng vốn khá lớn chi NSNN cho đầu tư phát triển bao gồm nguồn vốn NSTW và NSĐP.Do nguồn vốn đầu tư XDCB có vai trò quan trọng, vì vậy từ lâu kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN đã được chú trọng đặc biệt. Nhiều nội dung quản lý nguồn vốn này đã được hình thành, từ việc ban hành pháp luật, xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách quản lý đến việc xây dựng quy trình kiểm soát thanh toán. Việc bố trí vốn hàng năm cho các dự án trên cơ sở thực hiện khối lượng hoàn thành và tính cấp thiết của từng dự án, theo xu hướng tăng dần qua các năm, có nghĩa là số vốn được kiểm soát thanh toán qua hệ thống Kho bạc cũng tăng lên.Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói chung và KBNN Hưng Yên nói riêng là cơ quan kiểm soát thanh toán cuối cùng trước khi đồng vốn ra khỏi quỹ ngân sách nhà nước. Thực hiện chức năng của mình, thời gian qua KBNN Hưng Yên đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai các nghiệp vụ theo hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước, hỗ trợ các chủ đầu tư, ban quản lý các dự án trong thực hiện thủ tục thanh toán…Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN ở KBNN Hưng Yên cũng đã xuất hiện những bất cập trong quy trình kiểm soát, những vướng mắc, những điểm chưa hợp lý trong thủ tục thanh toán,… Vì vậy, nghiên cứu để nhận biết những khiếm khuyết còn tồn tại cũng như tìm kiếm các giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN Hưng Yên là cần thiết. Đó là lý do đề tài “Tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên” được chọn là đối tượng nghiên cứu trong luận văn này. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Lê Hùng Sơn HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học độc lập thân Các liệu luận văn trung thực, rõ ràng có nguồn gốc cụ thể Kết nghiên cứu luận văn chưa công bố trình bày công trình khoa học khác Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Việt Hà LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy, Cô khoa Kinh tế, phòng Sau đại học trường đại học Mỏ - Địa chất trang bị cho kiến thức quý báu, giúp hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn cảm ơn chân thành đến PGS.TS Lê Hùng Sơn - Trường nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước Trong trình nghiên cứu, thực luận văn, hướng dẫn khoa học Thầy, học hỏi kiến thức bổ ích phương pháp nghiên cứu khoa học Vô cảm ơn gia đình, bạn bè, ban lãnh đạo, công chức Kho bạc Nhà nước Hưng Yên hỗ trợ việc thu thập số liệu, tạo điều kiện cho hoàn thành tốt nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn / Tác giả MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC .4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC .4 1.1 Tổng quan lý luận kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước .4 1.1.1 Vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 1.1.2 Vai trò vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 1.1.3 Vai trò Kho bạc Nhà nước công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng 1.1.4 Nội dung kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước .12 1.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước 14 1.2 Tổng quan thực tiễn kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước số Kho bạc Nhà nước tỉnh học kinh nghiệm cho Kho bạc Nhà nước Hưng Yên 18 1.2.1 Cơ sở thực tiễn .18 1.2.2 Kinh nghiệm kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội 18 1.2.3 Kinh nghiệm kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hải Dương .20 1.2.4 Kinh nghiệm rút cho Kho bạc Nhà nước Hưng Yên kiểm soát chi đầu tư xây dựng 22 1.3 Tổng quan nghiên cứu có liên quan đến đề tài .23 Kết luận chương .25 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN 26 2.1 Khái quát Kho bạc Nhà nước Hưng Yên .26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Kho bạc Nhà nước Hưng Yên 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Kho bạc Nhà nước Hưng Yên 28 2.1.4 Tình hình thực dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Hưng Yên .31 2.2 Thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên giai đoạn 2012-2014 .32 2.2.1 Quy trình áp dụng kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Hưng Yên .32 2.2.2 Nội dung quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên 42 2.3 Đánh giá chung kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên 46 2.3.1 Những kết đạt 46 2.3.2 Hạn chế 49 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 55 Kết luận chương .61 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN 62 3.1 Định hướng 62 3.1.1 Định hướng chung .62 3.1.2 Định hướng cụ thể .64 3.1.3 Mục tiêu .65 3.2 Giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên 66 3.2.1 Nhóm giải pháp chung 66 3.2.1 Nhóm giải pháp nghiệp vụ 68 3.2.3 Nhóm giải pháp mang tính điều kiện 73 3.3 Kiến nghị 78 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Bộ Tài 78 3.3.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước 81 3.3.3 Kiến nghị UBND Tỉnh 83 3.3.4 Đối với với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nhà thầu .86 3.3.5 Kiến nghị khác .86 Kết luận chương .91 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO .1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CBCC : Cán công chức CKC : Cam kết chi CSDL : Cơ sở liệu GPMB : Giải phóng mặt KBNN : Kho bạc Nhà Nước KSC : Kiểm Soát chi NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW : Ngân sách trung ương NSĐP : Ngân sách địa phương ODA : Vốn hỗ trợ phát triển thức QLDA : Quản lý dự án TABMIS : Hệ thống thông tin Quản lý Ngân sách Kho bạc TKTG : Tài khoản tiền gửi UBND : Ủy ban Nhân dân XDCB : Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ TT Tên bảng Trang Bảng 2.1: Kết thu chi NSNN qua KBNN Hưng Yên giai đoạn 2012 2014 .26 Bảng 2.2: Tình hình kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua KBNN Hưng Yên giai đoạn 2012 - 2014 31 Bảng 2.3: Tình hình tạm ứng vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Hưng Yên giai đoạn 2012 - 2014 45 Bảng 2.4: Tình hình từ chối toán vốn đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Hưng Yên giai đoạn 2012-2014 48 Tên hình Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức máy KBNN Hưng Yên 29 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN 30 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đầu tư xây dựng từ NSNN nguồn tài quan trọng quốc gia phát triển kinh tế- xã hội nước địa phương Nguồn vốn góp phần quan trọng tạo lập sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế, mà có tính định hướng đầu tư, góp phần đắc lực cho việc thực vấn đề xã hội bảo vệ môi trường Thực công đổi đất nước, hàng năm Nhà nước dành lượng vốn lớn chi NSNN cho đầu tư phát triển bao gồm nguồn vốn NSTW NSĐP Do nguồn vốn đầu tư XDCB có vai trò quan trọng, từ lâu kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN trọng đặc biệt Nhiều nội dung quản lý nguồn vốn hình thành, từ việc ban hành pháp luật, xây dựng thực chế sách quản lý đến việc xây dựng quy trình kiểm soát toán Việc bố trí vốn hàng năm cho dự án sở thực khối lượng hoàn thành tính cấp thiết dự án, theo xu hướng tăng dần qua năm, có nghĩa số vốn kiểm soát toán qua hệ thống Kho bạc tăng lên Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) nói chung KBNN Hưng Yên nói riêng quan kiểm soát toán cuối trước đồng vốn khỏi quỹ ngân sách nhà nước Thực chức mình, thời gian qua KBNN Hưng Yên có nhiều cố gắng việc triển khai nghiệp vụ theo hướng dẫn Kho bạc Nhà nước, hỗ trợ chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực thủ tục toán…Tuy nhiên, trình thực nghiệp vụ kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng từ NSNN KBNN Hưng Yên xuất bất cập quy trình kiểm soát, vướng mắc, điểm chưa hợp lý thủ tục toán,… Vì vậy, nghiên cứu để nhận biết khiếm khuyết tồn tìm kiếm giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua KBNN Hưng Yên cần thiết Đó lý đề tài “Tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên” chọn đối tượng nghiên cứu luận văn 81 dự án đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn NSNN để chấn chỉnh, xử lý vi phạm quản lý vốn đầu tư xây dựng cấp, ngành Kho bạc Nhà nước 3.3.2 Kiến nghị với Kho bạc Nhà nước 3.3.2.1 Sửa đổi quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước - Kho bạc Nhà nước sửa đổi quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư quy trình kiểm soát chi thường xuyên, quy trình cam kết chi qua Kho bạc Nhà nước theo hướng thống nhất, giảm đầu mối thời gian luân chuyển chứng từ nội Kho bạc, tạo điều kiện thuận tiện cho đơn vị giao dịch, cần phải đăng trang WEB ngành tất Bộ, ngành, địa phương, BQLDA biết Từ đơn vị biết phạm vi kiểm soát, yêu cầu hồ sơ toán đến đâu, qua làm thủ tục với Kho bạc, chủ đầu tư lại nhiều lần chủ động giao dịch với KBNN Thường xuyên trì có hiệu tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào kiểm soát chi NSNN, không thay đổi tác phong, lề lối làm việc CBCC, hiệu công việc nâng lên mà tạo tin cậy tính chuyên nghiệp, an toàn cho khách hàng đến giao dịch với KBNN - Đối với tài liệu Kế hoạch vốn, hàng năm KBNN địa phương nhận từ KBNN (đối với dự án Trung ương quản lý); Kế hoạch vốn UBND cấp (đối với dự án Địa phương quản lý) gọi chung Kế hoạch vốn đầu tư Do KBNN địa phương kiểm soát toán vốn đầu tư theo Kế hoạch đầu tư thông báo Ngoài dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương vốn trái phiếu Chính phủ khởi công sau ngày 31/12/2011 phải gửi tài liệu theo quy định công văn số 913/BTC-ĐT ngày 18/01/2012 Bộ Tài : ý kiến thẩm định vốn Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài Tuy nhiên định chủ trương đầu tư dự án thuộc đối tượng nêu phải Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn Theo tác giả để giảm bớt thủ tục hành kiểm soát chi đầu tư, KBNN 82 cần tiếp tục sửa đổi hoàn thiện lại quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước hệ thống Kho bạc nhà Nước (QĐ số 282/QĐ-KBNN ngày 20/04/2012) theo hướng: Đối với việc giao kế hoạch vốn hàng năm cho dự án có quan có thẩm quyền thẩm định nguồn vốn, theo Kho bạc không nên lấy văn thẩm định nguồn vốn quan có thẩm quyền làm tăng thêm thủ tục hành không cần thiết Đối với thông báo kế hoạch vốn, hàng năm KBNN địa phương nhận từ KBNN (đối với dự án Trung ương quản lý); Kế hoạch vốn UBND cấp (đối với dự án Địa phương quản lý) không thực thông báo kế hoạch vốn mà Kho bạc tỉnh Kho bạc huyện thực kiểm soát chi theo dự toán hệ thống - Thông qua công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, qua tham mưu với cấp có thẩm quyền thực điều hoà, điều chỉnh kế hoạch kịp thời từ dự án khả thực sang dự án có khối lượng thực lớn; phát báo cáo cấp có thẩm quyền dự án chưa thực trình tự, thiếu thủ tục đầu tư xây dựng, từ có biện pháp đôn đốc tháo gỡ khó khăn chủ đầu tư - Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, việc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nội bộ, kịp thời phát chấn chỉnh sai sót, qua công tác kiểm tra, kiểm soát nội điều kiện tốt để công chức nâng cao chất lượng kiểm soát chi - Kịp thời ban hành công văn hướng dẫn thực có thay đổi chế sách quản lý đầu tư, tổng hợp in thành tập chế độ ban hành “cẩm nang kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB” giúp KBNN địa phương chủ đầu tư thuận tiện việc tra cứu sử dụng 3.3.2.2 Về phân cấp Để đẩy nhanh nhịp độ cấp vốn cho dự án, cần tăng cường kiểm soát chi, thực nguyên tắc dự án đâu toán đó, bám sát tiến độ xây dựng để 83 toán Các dự án đầu tư vừa đầu tư nguồn vốn NSNN cấp, vừa đầu tư nguồn vốn tín dụng ưu đãi, theo chế Kho bạc kiểm soát toán phần vốn NSNN cấp, Ngân hàng Phát triển Việt Nam quản lý cho vay ưu đãi nguồn vốn tín dụng ưu đãi Như không tránh khỏi dự án đầu tư nhiều nguồn vốn lại nhiều hệ thống quan quản lý, lại chịu điều chỉnh chung chế độ quản lý đầu tư xây dựng Nhà nước ban hành Do đề nghị KBNN nghiên cứu trình Bộ Tài chính, đảm bảo thống đầu mối quản lý, vừa tránh toán trùng khối lượng gây thất thoát lãng phí nguồn vốn Nhà nước 3.3.2.3 Về công tác tổ chức cán - Tiếp tục cố lại tổ chức Phòng Kiểm soát chi NSNN phận Kiểm soát chi KBNN huyện theo lộ trình - Đối với KBNN tỉnh cần bổ sung thêm công chức làm công tác kiểm soát chi; nâng cao chất lượng công chức, bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho công chức KBNN huyện; - Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng CBCC mặt Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC, trẻ hóa CBCC có lực, trình độ chất lượng cao; cần phải tiêu chuẩn hóa công chức làm công tác kiểm soát chi Xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu cải cách hành là: Nâng cao khả giao tiếp, cách ứng xử công chức, công chức nhằm tiến tới xây dựng đội ngũ công chức công chức chuyên nghiệp, đại Tổ chức buổi học tập theo chuyên đề buổi học tập mang tính chất cập nhật có thay đổi chế sách, tổ chức thi nghiệp vụ qua tạo điều kiện để toàn thể công chức làm công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB cập nhật kịp thời chế độ sách quản lý đầu tư 3.3.3 Kiến nghị UBND Tỉnh - Về kế hoạch vốn đầu tư Thực quản lý chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án sử dụng nguồn vốn NSNN, bố trí vốn cho dự án xử lý nợ đọng xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn NSNNvà trái phiếu Chính phủ theo đạo 84 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị: số 14/CT-TTg ngày 28 tháng năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư xử lý nợ đọng xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ; số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu Chính phủ; số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô đầu tư dự án bảo đảm theo mục tiêu, lĩnh vực, chương trình phê duyệt Chỉ phê duyệt định đầu tư xác định rõ nguồn vốn khả cân đối vốn Bảo đảm công khai, minh bạch công Kế hoạch vốn đầu tư năm phải phù hợp với kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn phê duyệt Khả huy động cân đối nguồn vốn; dự kiến tổng mức đầu tư để thực mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực trung hạn, bao gồm vốn chuẩn bị đầu tư, thực dự án, hoàn trả khoản ứng trước, hoàn trả khoản vốn vay khác ngân sách địa phương để đầu tư Thực theo thứ tự ưu tiên sau: Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành kỳ kế hoạch; vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư Nhà nước tham gia thực dự án theo hình thức đối tác công tư; dự án chuyển tiếp thực theo tiến độ phê duyệt cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù họp với mục tiêu khả cân đối vốn Việc bố trí vốn phải đảm bảo dự án nhóm C hoàn thành năm, nhóm B hoàn thành năm Hạn chế tối đa việc khởi công dự án; bố trí vốn khởi công dự án thật cấp bách với điều kiện, dự án khởi công phải có định phê duyệt dự án trước ngày 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch Phải khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải phân bổ vốn, phải ưu tiên cho công tác chuẩn bị đầu tư, đạo xử lý kịp thời vướng mắc, tôn trọng nghiệp vụ chuyên môn ngành, phát huy vai trò ngành quản lý kế hoạch quy 85 hoạch Hạn chế chuyển vốn không thực sang năm sau cách tràn lan - Điều chỉnh nội dung xác định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Các dự án chủ đầu tư dự án đơn vị quản lý, sử dụng công trình, dự án Tuy nhiên số đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện tổ chức, nhân lực, thời gian điều kiện cần thiết khác để thực nhiệm vụ, quyền hạn chủ đầu tư thường giao cho đơn vị tư vấn cần điều chỉnh lại : Đối với dự án sử dụng vốn NSNN vốn NSNN, chủ đầu tư quan, tổ chức người định đầu tư giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng; người định đầu tư dự án giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư; trường hợp Ban quản lý dự án người định đầu tư lựa chọn quan, tổ chức có đủ điều kiện để làm chủ đầu tư Thành lập Ban quản lý dự án ODA trực thuộc UBND tỉnh, sở hợp Ban quản lý dự án ODA có, nâng cao tính chuyên nghiệp hóa quản lý dự án ODA UBND tỉnh cân rà soát, tổng hợp tình hình thực Ban quản lý dự án địa bàn tỉnh, xây dựng phương án thành lập Ban quản lý dự án theo mô hình Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, với nguyên tắc dựa tổ chức, nhân sự, sở vật chất có Ban quản lý dự án; bổ sung thêm chức nhiệm vụ, tăng cường lực, hiệu công tác quản lý dự án địa bàn tỉnh - Về ứng dụng tin học: Cần xây dựng hệ thống thông tin phối hợp quản lý dự án đầu tư XDCB NSĐP ban ngành tỉnh huyện, thành phố, nhằm kết nối thông tin Kho bạc, Sở Tài chính, Sở kế hoạch đầu tư, Phòng Tài để quản lý toán vốn đầu tư tỉnh, nhằm cung cấp đầy đủ kịp thời xác yêu cầu số liệu dự án theo tiêu kinh tế cho UBND tỉnh, sở ngành, góp phần công khai minh bạch cải cách thủ tục hành 86 3.3.4 Đối với với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nhà thầu Đối với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu trình quản lý, thực dự án đầu tư phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật đầu tư xây dựng, tuân thủ trình tự đầu tư xây dựng, quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng công trình Khi dự án, công trình hoàn thành phải khẩn trương lập báo cáo toán vốn đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Tích cực đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao lực quản lý, trình độ chức danh Ban quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao trình độ, lực Tăng cường kỷ cương phép nước quản lý dự án phải linh hoạt đạo điều hành Hiện nay, nhìn chung công tác quản lý dự án quan tâm khâu xây dựng, lắp đặt công trình, khâu khác chuẩn bị đầu tư, khảo sát thiết kế, môi trường, an toàn, báo cáo tình hình, toán, toán nhiều vấn đề chưa chấp hành kỷ luật chưa đặt vai trò vị trí tất yếu Nhiều dự án không toán (bỏ dỡ) không toán (vi phạm) không xử lý dứt điểm Mặt khác, Chủ đầu tư, Ban quản ý dự án làm việc với doanh nghiệp thông qua hợp đồng nên phải linh hoạt uyển chuyển, bám sát trường để báo cáo cấp biến động đề xuất điều chỉnh kịp thời đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch giao 3.3.5 Kiến nghị khác 3.3.5.1 Kiến nghị sửa đổi chỉnh sách đền bù giải phóng mặt Khi xây dựng sách cần phải tự đặt vào trường hợp bị giải toả khỏi nơi cư trú để nhận thức sâu sắc vấn đề đền bù thiệt hại sống nơi tái định cư sau GPMB, người bị thu hồi đất việc không thoải mái mặt tâm lý bắt buộc phải tái định cư, bị xáo trộn lớn sống Do đó, giá đền bù thiệt hại tính điều kiện chuyển nhượng bình thường, mà phải tính toán cho người bị thu hồi đền bù mức, để tạo lập sống nơi định cư phải tương đương nơi cũ Theo nguyên tắc đền bù thiệt hại đất tuỳ trường họp cụ thể, người có 87 đất bị thu hồi đền bù tiền, nhà đất Đây thực vấn đề cốt lõi GPMB, thực tế người dân bị thu hồi đất đền bù tiền (không đền bù đất) số tiền đền bù lại mua diện tích đất tương đương bị giải toả thị trường Đặc biệt giá đất đền bù đô thị, thành phố giá đền bù có khoảng chênh lệch lớn so với giá đất chuyển nhượng thực tế nên chưa người dân đồng tình, ủng hộ dẫn đến khiếu kiện kéo dài Phương thức xác định hệ số K phải đảm bảo phù hợp với khả sinh lợi (đối với đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản) giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường địa phương (đối với đất khác), đồng thời thống với sách định giá cho thuê đất, tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu lệ phí trước bạ, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người thuê địa bàn UBND tỉnh sớm công bố niêm yết công khai quy hoạch địa phương, đặc biệt khu vực chuẩn bị GPMB để dân biết thực hiện, tránh lãng phí tiền của nhân dân; điều chỉnh kịp thời giá đền bù công trình, lâu năm, công nghiệp, ăn quả, lấy lá, hoa màu theo sát thời vụ, sát thực tế; giá đền bù liền kề hai địa bàn hành khác Tăng cường công tác tuyên truyền sách, chế độ, lợi ích công tác GPMB thông qua phương tiện thông tin đại chúng, đoàn thể nhằm làm cho người dân am hiểu hiểu chế độ sách, hiểu nghĩa vụ quyền lợi, tự nguyện vận động người thực tốt công tác GPMB Đồng thời quyền tỉnh đến huyện, phường xã cần biết kết họp vận động với biện pháp cứng rắn, kiên quyết, cần thiết quan pháp luật phải can thiệp kịp thời xử lý mức phần tử chống đối Tăng cường trách nhiệm quyền, Mặt trận Tổ quốc địa phương, Hội đồng GPMB huyện, Chủ dự án việc điều tra, thu thập số liệu tài liệu, lập phương án đền bù GPMB nhằm đảm bảo tính xác, công pháp luật Xây dựng qui trình GPMB từ điều tra trạng, lập phương án đến thẩm 88 định phương án, chế độ trách nhiệm thành viên Hàng năm tỉnh cần lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho công chức làm công tác GPMB huyện; tổ chức hội thảo, tập huấn rút kinh nghiệm toàn địa bàn Hàng quí tổ chức giao ban thảo luận chuyên đề Hội đồng thẩm định với huyện Chủ dự án nhằm kịp thời giải vướng mắc khó khăn việc áp dụng sách để lập phương án đền bù GPMB Để góp phần đẩy nhanh tiến độ GPMB, tỉnh cần tạo quĩ đất, quĩ nhà tái định cư đảm bảo số lượng chất lượng phục vụ công tác GPMB, trước triển khai di dân để thực dự án 3.3.5.2 Hoàn thiện khâu toán vốn công trình hoàn thành tất toán tài khoản Việc thực toán dự án, công trình hoàn thành xây dựng, nghiệm thu, đưa vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng, quy định văn Chính phủ Bộ, ngành Qua công tác toán, nguồn vốn đầu tư từ NSNN minh bạch, quản lý tốt hơn, hiệu Những dự án, công trình chậm toán ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư Nhà nước, gây nợ đọng xây dựng kéo dài, không tất toán tài khoản dự án Hiện số lượng dự án hoàn thành chưa toán lớn Để đẩy nhanh tiến độ toán dự án hoàn thành đầu tư xây dựng, nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư, quan định đầu tư cần nêu cao trách nhiệm, tăng cường đôn đôc, kiểm tra, giám sát việc thực công việc, quy trình toán, báo cáo toán dự án chủ đầu tư Tăng cường, nâng cao trình độ công chức làm công tác thẩm tra, toán, cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu suất xử lý khâu toán Công khai dự án, thời gian cụ thể chậm nộp báo cáo toán, chậm thực việc thẩm tra, toán, trách nhiệm liên quan, đề xuất biện pháp xử lý : Không giao dự án đầu tư cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án có dự án chậm nộp báo cáo toán từ 24 tháng trở lên; không bố trí kế hoạch vốn để toán số vốn thiếu cho dự án chậm nộp báo cáo toán từ 12 tháng trở lên; không cho phép nhà thầu có hợp đồng vi phạm quy định thời gian lập hồ sơ 89 toán hợp đồng tham gia đấu thầu dự án UBND tỉnh cần tăng cường công tác tập huấn, nâng cao lực chuyên môn cho công chức làm công tác thẩm tra toán, chủ đầu tư, ban quản lý dự án từ cấp tỉnh đến cấp xã; đặc biệt cấp huyện cấp xã, phường, thị trấn Đồng thời, kiện toàn Ban quản lý dự án chuyên trách đảm bảo đội ngũ công chức có đủ lực chuyên môn để thực nhiệm vụ Thành lập Ban quản lý dự án chuyên trách thuộc sở, ngành, huyện nhằm thực chuyên môn hóa công tác quản lý dự án đầu tư Thành lập Ban đạo toán dự án hoàn thành để giải khó khăn, vướng mắc việc lập hồ sơ toán dự án hoàn thành Chỉ đạo chủ đầu tư, Ban quản lý dự án rà soát, phân loại hồ sơ dự án chậm toán, đánh giá xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan dự án bị thất lạc đủ hồ sơ toán để có biện pháp giải cụ thể trường hợp Trường hợp nhà thầu không phối hợp gửi công văn yêu cầu thời hạn cụ thể (hoặc thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng), hạn nhà thầu không thực báo cáo biện pháp xử lý với cấp có thẩm quyền; đồng thời, cho phép toán theo báo cáo chủ đầu tư 3.3.5.3 Xử lý nợ đọng xây dựng Thời gian qua, nhiều nguyên nhân khác tình trạng nợ đọng xây dựng diễn phổ biến, gây hậu như: Công trình thi công dở dang, kéo dài, hiệu đầu tư kém; chủ đầu tư nguồn vốn để toán cho giá trị khối lượng thực hiện; nhiều doanh nghiệp xây dựng, nhà thầu nợ lương công nhân, chiếm dụng vốn nhau, không doanh nghiệp giải thể phá sản; Để khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB này, cần áp dụng nhiều biện pháp, song số biện pháp cần quan tâm như: - Tăng cường trách nhiệm quan lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư định đầu tư dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền, kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô dự án đầu tư theo mục tiêu, lĩnh vực, chương trình phê duyệt; thực nghiêm quy định thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn Không cho phép doanh nghiệp tự bỏ vốn chuẩn 90 bị đầu tư, thi công dự án chưa bố trí vốn, làm phát sinh nợ đọng xây dựng - Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bố trí vốn ký kết họp đồng kinh tế cần phải có xác nhận đảm bảo nguồn vốn toán quan cấp phát cho vay Nếu chủ đầu tư chậm toán khối lượng cho nhà thầu phải chịu phạt giá trị khối lượng chậm toán theo lãi suất hạn ngân hàng, số tiền chủ đầu tư cân đối từ nguồn vốn tự có để chuyển trả cho nhà thầu, đương nhiên chủ đầu tư lấy vốn NSNN để trả lỗi hoàn toàn chủ đầu tư - Nếu dự án bố trí kế hoạch vốn đầu tư mà NSNN không kịp cân đối để có nguồn vốn toán cho nhà thầu Nhà nước phải trả cho Nhà thầu tiền lãi ngân hàng chậm toán - Cần phải có chế tài xử phạt quan, đơn vị, cá nhân góp phần làm phát sinh khối lượng nợ xấu (không đảm bảo mục tiêu đầu tư, hiệu kinh tế - xã hội ) chế cá nhân chịu trách nhiệm đầu tư XDCB, trì hình thức cộng đồng trách nhiệm đổ lỗi vòng vo - Các Bộ, ngành, địa phương cần thực giám sát từ khâu bố trí kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo nguyên tắc phân bổ kế hoạch hàng năm theo quy định, bố trí vốn trả nợ dự án năm trước bố trí xây - Cương loại bỏ dự án hiệu quả, không đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Tập trung đầu tư dự án trọng điểm, không đầu tư dàn trải, không kéo dài thời gian đầu tư thời hạn theo quy định hành 3.3.5.4 Tiếp tục thực cải cách hành hệ thống KBNN Tiếp tục trì không ngừng cải tiến đánh giá định kỳ hệ thống quản lý chất lượng mô hình khung theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; cập nhật thường xuyên thay đổi chế, sách, quy trình nghiệp vụ nhằm thực thống toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng giao dịch việc tuân thủ quy trình, thủ tục liên quan đến nghiệp vụ KBNN Cần đẩy mạnh cải cách hành nhiệm vụ quan trọng 91 KBNN, đồng thời có quan hệ trực tiếp ảnh hưởng đến tất đối tưọng sử dụng NSNN Quy trình kiểm soát chi ngân sách phải cải tiến theo hướng đơn giản hoá, minh bạch phù hợp thực tiễn nhằm quản lý chặt chẽ, an toàn tiền vốn Nhà nước; đồng thời tạo thuận lợi cho đối tượng giao dịch đáp ứng yêu cầu triển khai thực chương trình cải cách tổng thể hành Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 Chính phủ đáp ứng yêu cầu quản lý tài địa phương, công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Hưng Yên Kết luận chương Dựa vào quan điểm định hướng chung; xuất phát từ phân tích thực trạng công tác kiểm soát chi ĐTXDCB qua KBNN Hưng Yên; chương đề xuất giải pháp tăng cường công tác kiểm soát chi ĐTXDCB qua KBNN Hưng Yên 92 KẾT LUẬN Kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN vấn đề có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến việc huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư nguồn lực tài quan trọng quốc gia Do vai trò đặc biệt quan trọng việc kiểm soát nguồn vốn trọng đặc biệt với nhiều nội dung phương thức quản lý Trong năm qua, số dự án, nguồn vốn lượng vốn đầu tư XDCB tăng lên đáng kể Hoạt động kiểm soát vốn đầu tư XDCB từ NSNN có nhiều kết mặt: tổ chức máy, triển khai thực chế, sách quản lý vốn, thực khâu quy trình sử dụng vốn, kiểm tra- kiểm soát, sử dụng vốn Trong có vai trò đáng kể hệ thống KBNN nói chung KBNN Hưng Yên nói riêng, nhờ đó, hiệu sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa phương nâng lên, tượng thất thoát, lãng phí vốn kiểm soát tốt hơn, góp phần phát huy vai trò nguồn lực tài này, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội Để thực CNH, HĐH đất nước đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, vấn đề đầu tư kết cấu hạ tầng nhanh, mạnh tránh khỏi Trong đó, đặc biệt lĩnh vực đầu tư XDCB từ NSNN Đảng Nhà nước ta trọng Đây lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp nơi dễ xảy tham ô, tham nhũng, thất thoát lãng phí Do đó, với vai trò người gác cổng cuối trước đồng vốn khỏi quỹ NSNN, hệ thống KBNN nói chung KBNN Hưng Yên nói riêng không ngừng đổi mới, hoàn thiện tổ chức máy, người chế sách để ngày làm tốt chức năng, nhiệm vụ Luận văn “Tăng cường kiểm soát chi đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên” nghiên cứu giải số vấn đề lý luận thực tiễn sau: Hệ thống hóa làm rõ thêm vấn đề lý luận đầu tư XDCB, kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN, vai trò, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Đánh giá toàn diện thực trạng kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN Hưng Yên giai đoạn 2012 -2014 Qua phân tích kết đạt được, 93 hạn chế, nguyên nhân từ đưa giải pháp phù hợp Từ vấn đề lý luận chương thực trạng chương 2, luận văn đưa hệ thống giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Hưng Yên nói riêng hệ thống KBNN nói chung giai đoạn Mặc dù cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu thực tế nghiệp vụ kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Hưng Yên Nhưng kết nghiên cứu phạm vi tỉnh chưa mang tính chất rộng, bao trùm hết nội dung kiểm soát chi Vì vậy, bước khởi đầu trình tham gia việc nâng cao chất lượng kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN Vì vậy, tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để đề tài có điều kiện hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2003), Luật ngân sách Nhà nước văn hướng dẫn thực hiện, Nhà xuất Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2008), Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 hướng dẫn quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, Hà Nội Bộ Tài (2011), Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN, Hà Nội Chính phủ (2007), Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8/2007 việc phê duyệt Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020, Hà Nội Chính phủ (2009), Nghi định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Hà Nội Chính phủ (2009), Nghi định số 2/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Hà Nội Chính phủ (2009), Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính, Hà Nội Chính phủ (2011), Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 tăng cường quản lý đầu tư từ vốn Ngân sách nhà nước vốn trái phiếu Chính phủ, Hà Nội Chính phủ (2014), Nghi định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu, Hà Nội 10 Nguyễn Tiến Đức (2006), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà xuất thống kê, Hà Nội 11 Trần Văn Giao (2008), Quản lý Tài công đại cương, Nhà xuất Thanh niên, Hà Nội 12 Trần Văn Giao (2012), Kế toán công quan Nhà nước đơn vị nghiệp công, Nhà xuất giao thông vận tải, Hà Nội 13 Nguyễn Xuân Hải (2015), Kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng, Luận văn thạc sĩ Tài chính- Ngân hàng, Học viện Hành Quốc gia, Hà Nội 14 Lê Văn Hưng - Lê Hùng Sơn (2013), Giáo trình Ngân sách Nhà nước, Trường Đại học Kinh Doanh Công nghệ Hà Nội 15 Lê Văn Hưng - Lê Hùng Sơn (2013), Giáo trình Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước, Trường Đại học Kinh Doanh Công nghệ Hà Nội 16 Kho bạc Nhà nước (2010), Hỏi đáp kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách nhà nước, Nhà xuất Bách khoa, Hà Nội 17 Kho bạc Nhà nước (2012), Quyết định số 282/QĐ-KBNN ngày 20/4/2012 Ban hành quy trình kiểm soát toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống KBNN, Hà Nội 18 Kho bạc Nhà nước (2014), Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia, Hà Nội 19 Trương Thị Tuấn Linh (2012), số giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát toán dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Hà Nội 20 Lê Chi Mai (2011), Quản lý chi tiêu công, Nhà xuất Chính trị quốc gia- thật, Hà Nội 21 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2005), Luật ngân sách Nhà nước năm 2002, Hà Nội 22 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2014), Luật đầu tư công, Hà Nội 23 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật xây dựng, Hà Nội 24 Trường bồi dưỡng công chức tài (2015), Một số vấn đề kinh tế tài Việt Nam 2014-2015, Hà Nội 25 Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (2011), Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2010 ban hành Quy định phân công nhiệm vụ phân cấp quản lý lĩnh vực quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình địa bàn tỉnh Hưng Yên, Hưng Yên [...]... tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên Chương 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Tổng quan lý luận về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước 1.1.1 Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm Vốn đầu tư XDCB... giải pháp để tăng cường kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Hưng Yên ở các chương sau 26 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN 2.1 Khái quát về Kho bạc Nhà nước Hưng Yên 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Kho bạc Nhà nước Hưng Yên Cùng với sự kiện chia tách tỉnh Hải Hưng, tái lập hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên theo Nghị quyết của Quốc hội kho IX,... sách” và Kho bạc cũng như chưa thực hiện việc “ kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Kết luận chương 1 Chương 1 đã trình bày tổng quan về kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN bao gồm: khái niệm, phân loại và đặc điểm, vai trò của vốn đầu tư XDCB và kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN Đặc biệt, trình bày các nội dung về kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NS qua Kho bạc Nhà nước, làm cơ sở... nhằm tăng cường kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay 7 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, nội dung chính của luận văn được bố cục thành 3 chương trong 92 trang, 04 bảng biểu và 02 hình vẽ Chương 1: Tổng quan về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi đầu tư xây. .. 1.1.5.2 Nhân tố chủ quan Đây là nhân tố cơ bản quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Thứ nhất, cơ cấu tổ chức bộ máy và phân cấp kiểm soát chi đầu tư qua KBNN Cơ cấu tổ chức bộ máy và phân cấp kiểm soát chi đầu tư qua KBNN là cách tổ chức các bộ phận kiểm soát chi đầu tư trong hệ thống KBNN Phân cấp kiểm soát chi đầu tư qua KBNN là việc phân định quyền hạn,... tồn đọng và gây lãng phí Bên cạnh đó đơn vị luôn quan tâm chú trọng đến công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ Qua đó kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, nâng cao chất lượng kiểm soát chi đầu tư XDCB 1.2.4 Kinh nghiệm rút ra cho Kho bạc Nhà nước Hưng Yên trong kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản Qua nghiên cứu công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Hà Nội và KBNN Hải Dương, có thể rút ra... tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ NSNN qua KBNN Hưng Yên, từ đó đề xuất các giải pháp mang tính khả thi 3 Đối tư ng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tư ng nghiên cứu: Đối tư ng nghiên cứu trong luận văn là những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN qua Kho bạc Nhà nước Việc chấp hành của các đơn vị sử dụng nguồn vốn NSNN, của hệ thống Kho bạc Nhà nước. .. đầy đủ, kịp thời vốn đầu tư cho các dự án, đồng thời hạn chế được rủi ro, sai phạm 1.2 Tổng quan thực tiễn về kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước ở một số Kho bạc Nhà nước tỉnh và bài học kinh nghiệm cho Kho bạc Nhà nước Hưng Yên 1.2.1 Cơ sở thực tiễn Trong những năm vừa qua, hệ thống KBNN đã không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước KBNN đã khẳng định... trình kiểm soát chi đầu tư XDCB theo hợp đồng, những hạn chế kiểm soát chi về tạm ứng và thu hồi tạm ứng Hiện nay tại tỉnh Hưng Yên vẫn chưa có đề tài nghiên cứu sâu về lĩnh vực kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Hưng Yên trong giai đoạn đã triển khai xong dự án và kiểm soát cam kết chi NSNN.Vì vậy cần có nghiên cứu chuyên sâu nhằm phân tích toàn diện thực trạng kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN Hưng Yên, ... Thông qua việc đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các công trình văn hoá xã hội góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ở nông thôn, vùng sâu vùng xa 1.1.3 Vai trò của Kho bạc Nhà nước trong công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản 1.1.3.1 Khái niệm kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản Kiểm soát ... tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Tổng quan lý luận kiểm soát chi đầu tư. .. TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HƯNG YÊN 2.1 Khái quát Kho bạc Nhà nước Hưng Yên 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Kho bạc Nhà nước Hưng Yên Cùng với kiện chia... trạng kiểm soát chi đầu tư xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên giai đoạn 2012-2014 2.2.1 Quy trình áp dụng kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Hưng Yên 2.2.1.1 Những quy trình Kho bạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, Tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, Tăng cường kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước Hưng Yên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay