Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

26 260 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 22:46

... thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa việc làm cấp thiết có ý nghĩa to lớn doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đồng Hới nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung Xuất phát từ thực trạng trên, chọn... pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Đồng Hới 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá vấn đề mang tính lý luận chung DNNVV - Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành. .. phát triển DNNVV địa bàn thành phố Đồng Hới 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình, Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đồng hới, tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn