Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy galeazzi

49 1,038 3
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 14:47

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN MINH CHU NH GI KT QU IU TR PHU THUT GY GALEAZZI Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Ngụ Vn Ton T VN Góy Galeazzi l góy 1/3 di xng quay v bỏn trt hoc trt khp quay tr di Góy trt Galeazzi ớt gp, chim t 3% - % tt c góy xng cng tay Campbell gi tờn tn thng ny bng t " Góy xng ca s cn thit " Thc t hin mt s c s y t, phng phỏp phu thut ch c ch nh sau iu tr bo tn tht bi t n ln m cũn di lch xng hoc trt khp T VN Phu thut vi mc ớch phc hi biờn sp nga cng tay v lm vng khp, ngn chn tỏi trt khp, thoỏi hoỏ khp, yu khp nh hng ti chc nng c bn tay Chn oỏn góy Galeazzi khụng khú nu thm khỏm t m trờn lõm sng v XQ thng nghiờng Tuy nhiờn õy li l thng tn d b sút Do ú chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: "ỏnh giỏ kt qu iu tr phu thut góy Galeazzi Mục tiêu nghiên cứu Mụ t c im lõm sng, cn lõm sng góy Galeazzi ỏnh giỏ kt qu phu thut góy Galeazzi ti bnh vin Vit c TNG QUAN GII PHU HC CNG TAY - KHP QUAY TR DI, DY CHNG Xng quay Xng tr Khp quay tr di Mng liờn ct TNG QUAN GII PHU HC CNG TAY - KHP QUAY TR DI, DY CHNG a khp hay dõy chng tam giỏc Dõy chng quay tr di trc Dõy chng quay tr di sau Bao khp Xng u Xng thuyn Dõy chng tam giỏc u di xng tr Xng quay Mm trõm quay Dõy chng quay tr sau Xng quay TNG QUAN GII PHU HC CNG TAY - KHP QUAY TR DI, DY CHNG Dõy chng bờn c tay quay, bờn c tay tr, quay c tay gan tay, quay c tay mu tay TNG QUAN SINH Lí SP NGA CNG TAY Khp cỏnh tay quay Khp quay tr trờn Khp quay tr di TNG QUAN NGUYấN NHN V C CH CHN THNG Chn thng trc tip Chn thng giỏn tip TNG QUAN TN THNG GII PHU BNH TRONG GY TRT GALEAZZI - Di lch u xng góy Di lch chng Di lch sang hai bờn Di lch gp gúc: Ra trc, sau hoc sang bờn Di lch xon theo trc - t phc hp sn si tam giỏc - Góy mm trõm tr 10 KT QU V BN LUN Biu 3.8: Kt qu iu trj KT QU V BN LUN Bng 3.22 Bng ỏnh giỏ ca bnh nhõn v tỡnh trng au sau m Bnh nhõn Tin cu Hi cu Tng Tỡnh trng au % p n % n % n Khụng au 90,0 47 71,2 56 73,7 >0,05 au nh, thnh thong 10,0 17 25,8 18 23,7 >0,05 au trung bỡnh, chu c 0 1,5 1,3 au nhiu, chu c 0 1,5 1,3 au nhiu, khụng chu c 0 0 0 Tng 10 13,2 66 86,8 76 100 KT QU V BN LUN Bng 3.23 Bng ỏnh giỏ biờn sp nga ca bnh nhõn Chn oỏn Chớnh xỏc Khụng chớnh xỏc Tng p Sp nga n % n % n % Tt 45 78,9 13 68,4 58 76,3 >0,05 Trung bỡnh 10 17,6 31,6 16 21,1 >0,05 Hn ch 3,5 2,6 KT QU V BN LUN Bng 3.25 Bng ỏnh giỏ chc nng ca bnh nhõn sau phu thut Chc nng n % Tr v cụng vic 60 78,9 Hn ch lm vic 16 21,1 Tn ph 0 KT QU V BN LUN Bng 3.26 Bin chng Bin chng n % Nhim trựng 0 Khp gi 0 Góy np sau phu thut 1,3 Góy xng sau thỏo np 2,6 Tn thng thn kinh quay 0 Nhụ u xng tr 2,6 KT QU V BN LUN Bng 3.28 Mi liờn quan thi gian m v ng m ng m Henry Thompson Tng Thi gian n % n % n % < 30 phỳt 7,1 11,3 10,0 >0,05 30 - 45 phỳt 17 60,7 39 62,9 56 62,2 >0,05 45 - 60 phỳt 32,1 11 17,7 20 22,2 >0,05 1h -1h30phỳt 0 8,1 5,6 >0,05 > 1h 30 phỳt 0 0 0 28 31,1 62 68,9 90 100,0 Tng p KT QU V BN LUN Bng 3.29 Mi liờn quan thi gian m v garo m Garo Thi gian Cú Khụng Tng p n % n % n % < 30 phỳt 5,0 11,4 10,0 >0,05 30 - 45 phỳt 12 60,0 44 62,9 56 62,2 >0,05 45 - 60 phỳt 35,0 13 18,6 20 22,2 >0,05 1h-1h30 phỳt 0 7,1 5,6 >0,05 > 1h 30 phỳt 0 0 0 20 22,2 70 77,8 90 100,0 Tng KT QU V BN LUN Bng 3.30 Mi liờn quan chn oỏn v bt ng bt sau phu thut Bt Cú Khụng Tng Chn oỏn n % n % n % Chớnh xỏc 46 65,7 24 34,3 70 77,9 Khụng chớnh xỏc 20,0 16 80,0 20 22,2 Tng 50 55,6 40 44,4 90 100,0 p< 0,01 p< 0,01 p< 0,01 KT LUN Qua nghiờn cu 90 trng hp góy Galeazzi c iu tr phu thut ti BV Vit c chỳng tụi a mt s kt lun sau: Dch t hc 1.1 Thnh ph H Ni: 40 ca chim 44,4% Cỏc tnh : 50 ca chim 55,6% 1.2 Tui hay gp nhiu nht l 20 -50 chim 75,5% tui trung bỡnh l 34,2 13,1 1.3 Gii nam: 62 ca chim 68,9% Gii n: 28 ca chim 31,1% 1.4 Nguyờn nhõn: Cú nhúm nguyờn nhõn chớnh: Tai nn giao thụng chim 70,0% ú tai nn xe mỏy chim 68,4% Tai nn sinh hot chim 27,8% Tai nn lao ng chim 2,2% KT LUN Lõm sng: 2.1 Bờn góy: Bờn trỏi 58 ca chim 64,5% Bờn phi 31 ca chim 34,4% C hai tay ca chim 1,1% 2.2.Chn oỏn góy Galeazzi Chớnh xỏc: 77,8% Khụng chớnh xỏc: 22,2% 2.3.C ch chn thng Trc tip chim 4,4% Giỏn tip chim 95,6% 2.4 X trớ trc phu thut: Bú bt 47 ca chim 52,2% Bú thuc nam ca chim 7,8% KT LUN 2.5 Thi gian sau chn thng n c phu thut Trc tun chim 67,7% Sau tun chim 32,3% 2.6 Phng phỏp phu thut Bnh nhõn c chn oỏn chớnh xỏc l góy Galeazzi c nn khp quay tr di chim 62,9%, gm kim quay tr di chim 7,1% Cũn 27,2% khụng chỳ ý n khp quay tr di a phn bnh nhõn chn oỏn khụng chớnh xỏc góy Galeazzi u khụng chỳ ý n khp quay tr di Bnh nhõn c bt ng bt sau phu thut chim 77,9% ú bnh nhõn c chn oỏn chớnh xỏc góy Galeazzi c bt ng bt ch cú 65,7% KT LUN Kt qu phu thut 3.1 Kt qu: Tt chim 80,3%, khỏ 11,8%, t l 7,9%, xu l 0% 3.2 Phc hi chc nng: Phc hi chc nng ti vin ch cú 11,8%, ti nh t 86,8% 3.3 au sau m: Sau m cũn 26,3% bnh nhõn b au khp c tay nhng mc nh v trung bỡnh chu c BN chn oỏn chớnh xỏc góy Galeazzi b au ớt hn so vi chn oỏn khụng chớnh xỏc (22,8% vi 36,8%) 3.4 Sp nga cng bn tay: Sau m sp nga cng bn tay t kt qu tt l 76,3%, mc trung bỡnh l 21,1%, cũn hn ch l 2,6% BN chn oỏn chớnh xỏc sp nga tt hn l chn oỏn khụng chớnh xỏc (78,9% v 68,4%) KT LUN 3.5 Kh nng lm vic: Kh nng lm nng tt sau m chim 61,8% BN chn oỏn chớnh xỏc góy Galeazzi lm nng tt cao hn so vi chn oỏn khụng chớnh xỏc (66,7% v 47,4%) Cú 78,9% BN tr li cụng vic bỡnh thng v cũn 21,1% hn ch quỏ trỡnh lm vic 3.6 Bin chng: Khụng cú trng hp no b nhim trựng, khp gi, cú trng hp góy xng sau thỏo np vớt, trng hp góy np vớt sau thỏng KIN NGH Vi cỏc trng hp góy Galeazzi mi nờn m theo s ca Browner Cỏc trng hp n mun sau thỏng nờn gii phúng khp quay tr di ri m theo s Browner Vic chn oỏn v iu tr theo nguyờn tc cn c quan tõm v chỳ ý hn Em Em Xin Xin chân chân thành thành cảm cảm ơn ơn 49 [...]... 20 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT  Kết quả gần: Tình trạng vết thương, kết quả nắn chỉnh, biến chứng sớm  Kết quả xa: Đánh giá kết quả theo các tác giả Harkess (1966) Green and OBrien (1995), Neer, Brunelli 1995  Đánh giá các biến chứng xa ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thang điểm đánh giá Đặc tính Trước mổ Sau mổ Đau ổ gãy 0 -5- 10 -15 -20 điểm 0 -5- 10 -15... 3.10 Hình thái đường gãy xương quay Hình thái n % Gãy ngang 15 16,7 Gãy chéo 48 53,3 Gãy xoắn 16 17,8 Gãy có mảnh rời nhỏ 7 7,8 Gãy có mảnh cánh bướm 3 3,3 Nát, Gãy phức tạp 1 1,1 Mất đoạn xương 0 0 Tổng 90 100,0 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Biểu đồ 3.6: Thời gian gãy xương trước phẫu thuật KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.15 Phương pháp phẫu thuật và phương tiện kết hợp xương Phương pháp điều trị n % Nẹp AO 6 lỗ... TỔNG QUAN ĐIỀU TRỊ  Điều trị bảo tồn •Phương pháp nắn chỉnh, bó bột •Cố định bằng kéo liên tục •Cố định ngoại vi Điều trị phẫu thuật • Chuẩn bị bệnh nhân • Vô cảm • Garo vùng mổ • Đường mổ: Henry hoặc Thompson 14 TỔNG QUAN Sơ đồ phẫu thuật Theo Browner 1992 Mổ kết hợp xương, cố định ổ gãy xương quay Nắn khớp quay trụ dưới Nắn khớp tốt,vững Nắn khớp tốt, không vững Nẹp bột bảo vệ, tập PHCN sớm Gãy mỏm... nội tuỷ 0 0 Nẹp AO chữ T 2 2,2 Nẹp AO và găm kim quay trụ dưới 5 5,6 Tổng 90 100,0 Mikic:39/52 ca Vũ Trọng Tùng: 13,3% KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Biểu đồ 3.7: Phương pháp phẫu thuật khớp quay trụ dưới KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Biểu đồ 3.8: Kết quả điều trj KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.22 Bảng đánh giá của bệnh nhân về tình trạng đau sau mổ Bệnh nhân Tiến cứu Hồi cứu Tổng Tình trạng đau % p n % n % n Không đau 9 90,0... 65,4%, TCĐ: 76,7% và 67,2% Vũ Trọng Tùng: 51,1% KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.5: Phân bố bệnh nhân theo bên gãy Bên gãy n % Phải 31 34,4 Trái 58 64,5 Cả hai tay 1 1,1 90 100,0 Tổng Mikic:53,6% và 46,4% Vũ Trọng Tùng: 60% và 40% KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.6: Chẩn đoán gãy Galeazzi Chẩn đoán gãy Galeazzi n % Chính xác 70 77,8 Không chính xác 20 22,2 90 100,0 Tổng KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Biểu đồ 3.4: Cơ chế chấn thương... địa chỉ rõ ràng về khám tại phòng khám khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức, gửi bảng chắc nghiệm tự đánh giá cho các bệnh nhân ở xa không thể đến khám được.o 19 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu tiến cứu: •Thực hiện từ tháng 12/2013 •Tham gia vào việc chẩn đoán, điều trị, theo dõi đánh giá tiến triển của bệnh •Việc đánh giá chủ yếu dựa trên triệu chứng lâm sàng, chụp...  Phân loại theo AO •Loại A: Gãy xương quay đơn giản: Gãy ngang, gãy chéo, gãy xoắn •Loại B: Gãy có một mảnh rời: Hình chêm, cánh bướm •Loại C: Gãy phức tạp: Gãy nhiều tầng, gãy có nhiều mảnh vụn 11 TỔNG QUAN  Xquang CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  Chụp khớp có thuốc cản quang  Nội soi khớp  Chụp cắt lớp vi tính  Chụp cộng hưởng từ  Siêu âm 12 TỔNG QUAN CHẨN ĐOÁN  Lâm sàng Gãy đầu dưới xương quay •Ngắn... Trương Công Đạt: 1% KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.8 Các triệu chứng lâm sàng Dấu hiệu lâm sàng n % Sưng đau ổ gãy 71 78,9 Biến dạng cẳng tay 77 85,6 Hạn chế sấp ngửa 90 100,0 Khớp quay trụ mất vững 9/10 90,0 Mỏm trâm trụ nhô cao 3/10 30,0 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.9 Xử trí trước phẫu thuật Xử trí n % Kéo nắn bó bột 47 52,2 Bó thuốc nam 7 7,8 Chưa can thiệp 39 43,3 90 100,0 Tổng KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng... Phục hồi giải phẫu học 0 -5- 10 -15 -20 điểm 0 -5- 10 -15 -20 điểm Tốt: >90 - 100 điểm Đạt: >70 - 80 điểm Khá : >80 -90 điểm Xấu:70 -0 điểm KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Bảng 3.1: Phân bố bệnh nhân theo khu vực Khu vực n % Hà Nội 40 44,4 Các tỉnh khác 50 55,6 Tổng 90 100,0 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Biểu đồ 3.1: Tuổi và giới Nam :68,9%, Nữ 31,1%, Mikic: 73,6% và 26,4% Tuổi trung bình là: 34,2 ± 13,1 KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN... sàng và XQ •Có hồ sơ lưu trữ ở phòng hồ sơ bệnh viện Việt Đức 16 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tiêu chuẩn loại trừ: Gãy bệnh lý Gãy kèm theo gãy thân xương trụ Gãy Colles •Bệnh lý hoặc di chứng về khớp khuỷu, khớp cổ tay cùng bên •Bỏng hoặc nhiều sẹo co kéo cùng bên Gãy hở •Các bệnh toàn thân ảnh hưởng tới quá trình liền xương như: Đái tháo đường, tim mạch… 17 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ...T VN Góy Galeazzi l góy 1/3 di xng quay v bỏn trt hoc trt khp quay tr di Góy trt Galeazzi ớt gp, chim t 3% - % tt c góy xng cng tay Campbell... Chn oỏn góy Galeazzi khụng khú nu thm khỏm t m trờn lõm sng v XQ thng nghiờng Tuy nhiờn õy li l thng tn d b sút Do ú chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: "ỏnh giỏ kt qu iu tr phu thut góy Galeazzi. .. tr phu thut góy Galeazzi Mục tiêu nghiên cứu Mụ t c im lõm sng, cn lõm sng góy Galeazzi ỏnh giỏ kt qu phu thut góy Galeazzi ti bnh vin Vit c TNG QUAN GII PHU HC CNG TAY - KHP QUAY TR DI, DY CHNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy galeazzi , Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy galeazzi , Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy galeazzi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn