Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật u máu ở họng, thanh quản bằng dao siêu âm

96 532 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2015, 14:15

1 T VN U mỏu l mt u lnh tớnh, gp tr nh nhiu hn ngi ln Do u mỏu thng l u bm sinh v cú th t thoỏi trin, xut hin mt v trớ, nhng cng cú th gp nhiu v trớ khỏc Khong 60% u mỏu xut hin ti vựng u mt c nhng u mỏu vựng hng ming, h hng v qun him gp Vic phõn loi v chn oỏn u mỏu ó cú nhiu thay i Trc õy cú nhiu quan im khỏc v phõn loi u mỏu v cho n nm 1982, Mulliken v Glowacki [1] ngh mt phõn loi mi, ó c chp nhn v b sung bi Hip hi Quc t nghiờn cu v cỏc bt thng mch mỏu (ISSVA - International Society For The Study Of VascularAnomalies), theo ú cỏc bt thng mch mỏu c chia thnh hai loi l u mch mỏu v d dng mch mỏu [2], [3] U mch mỏu hay gp nht l tn thng mch mỏu s tng sn t bo ni mụ D dng mch mỏu l s bt thng v cu trỳc hỡnh th ca mch mỏu xut hin sau sinh, phỏt trin ln lờn cựng vi s tng trng ca tr v khụng cú s tng sinh bt thng t bo ni mụ, gm d dng mao mch, tnh mch, mch bch huyt v ng mch Sinh bnh hc ca u mỏu cha c bit rừ v cú nhiu gi thuyt khỏc nh: Thuyt vi sinh, thuyt ni tit, thuyt sinh mch, thuyt thai ngi ln, u mỏu thng khụng t thoỏi trin v cú th gõy nhng bin chng nu cỏc v trớ nguy him, hay nhng trng hp ỏc tớnh (Sarcoma Kaposi) U mỏu hng ming, h hng v qun cú th gõy cỏc triu chng nut au, nut vng, ho, khn ting, khú th tựy theo v trớ u, vic phỏt hin, chn oỏn thun li hn cú ni soi tai mi hng Trc õy u mỏu thng c iu tr ni khoa vi corticoid, interferon, propranolon hoc c can thip ti ch nh ỏp lnh, t in, x tr, phu thut Tuy nhiờn n cũn nhiu tranh cói kt qu v bin chng ca cỏc phng phỏp iu tr Vi u mỏu hng ming, h hng v qun c im u liờn quan n ng th, ng n v khú khn phu thut, c bit l cm mỏu, nờn vic iu tr cũn nhiu hn ch Cho n cha cú nhng nghiờn cu y c nc v nc ngoi v phng phỏp iu tr u mỏu h hng qun nhng ó cú nhng bỏo cỏo mt s trng hp ct b u mỏu, ch yu bng Laser hay m m Ti khoa B1 Bnh vin Tai Mi Hng Trung ng, sau ỏp dng dao siờu õm phu thut cỏc u vựng u c cho thy kh nng cm mỏu tt, nờn ó s dng dao siờu õm cụng ngh HARMONIC ct u mỏu hng ming, h hng v qun di ni soi qua mn hỡnh cú nhng ỏnh giỏ v bnh lý v phng phỏp phu thut ny chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu c im lõm sng, cn lõm sng v bc u ỏnh giỏ kt qu phu thut u mỏu hng, qun bng dao siờu õm ti ny nhm mc tiờu: Mụ t c im lõm sng, cn lõm sng u mỏu vựng hng, qun ỏnh giỏ kt qu bc u phu thut u mỏu hng, qun bng dao siờu õm Chng TNG QUAN 1.1 GII PHU SINH Lí HNG MING, H HNG V THANH QUN 1.1.1 Hng ming Nm phớa sau ming v phn sau ca li c gii hn khu cỏi mm trờn v b trờn sn np thit di (nh 1.1) Hỡnh 1.1 Gii phu hng ming[11] - Thnh trc: Thụng vi ming bi eo hng Eo hng c gii hn: + trờn: b t ca khu cỏi mm + gia: cú li g r xung + Hai bờn l cung khu cỏi li v hnh nhõn khu cỏi (Amidan) + di l phn sau rónh ch V ca li, õy cũn cú hnh nhõn li (Amidan ỏy li) 1.1.2 S lc gii phu qun qun c bt u t l vo ca qun, ch qun tip giỏp vi hu v kt thỳc b di sn nhn Thanh qun c cu to bi cỏc sn khp vi nhau, khung sn ny gm sn nhn, sn giỏp, sn np mụn, sn phu v cỏc sn ph Hỡnh 1.2 Cu trỳc gii phu qun [11] Cỏc sn ny c kt ni bi cỏc mng v dõy chng - Cỏc mng: mng giỏp múng, mng t giỏc, nún n hi - Dõy chng: dõy chng tin ỡnh, dõy chng õm, dõy chng nhn giỏp gia, dõy chng nhn khớ qun, dõy chng nhn hng, dõy chng nhn phu, dõy chng múng thit Hỡnh 1.3 Khoang v mng qun [12],[13] TQ c chia lm tng - Tng thng (trờn) mụn: c tớnh t l vo ca qun ti khe mụn - Tng mụn: tip theo thng mụn n di mc b t ca dõy mm, bao gm dõy thanh, mộp trc, mộp sau - Tng h mụn: chy t mc mm di b t ca dõy xung ti b di ca sn nhn Cu trỳc khung sn si ca qun gii hn s phỏt trin ca cỏc u t qun phớa ngoi nờn u cũn gii hn qun thỡ tiờn lng tt hn, cỏc cu trỳc ú l: Sn giỏp v sn nhn Cỏc mng: mng t giỏc, mng giỏp múng, mng tam giỏc(nún n hi) 1.1.3 Gii phu h hng H hng gii hn t mc di xng múng ti li vo thc qun cú ranh gii nh sau: Phớa trờn l nh ca thit, thụng vi hng ming, phớa di thụng vi thc qun Thnh trc liờn quan vi thit v qun Thnh sau tng ng vi t sng c C4, C5, C6 Hai bờn liờn quan vi cỏc phn mm c: c, mch mỏu, thn kinh Cu to ca h hng t ngoi, gm lp: - Lp niờm mc v lp di niờm mc cựng, cú cha mt s lng ln tuyn nhy v nang lympho - Lp cõn hu - Lp c khớt hu - Lp cõn hu ngoi ngoi cựng H hng c phõn thnh ba vựng: thnh sau h hng, xoang lờ v vựng sau nhn H hng c kt thỳc ngang mc t sng c - Xoang lờ nm phớa bờn cu trỳc qun, nú c bao quanh bi thnh, qun nm gia, sn giỏp bờn v t chc phn mm ca c trc phớa sau nh hay phn thp nht nm bờn di cỏc dõy v ụi xung thp bờn di sn nhn - Thnh trc ca h hng m trc tip vo qun v mt sau ca sn phu hỡnh thnh b trờn ca vựng sau nhn Lũng ng hỡnh thnh bi cỏc vỏch ny l hỡnh nún m m rng phớa trờn hp phu v phớa sau nhn v ming thc qun 1.1.4 S tham gia ca mt s cu trỳc gii phu ti c ch nut [14] * Vai trũ ca xng múng Xng múng l hũn ỏ tng ca h thng co gión ca qun Xng múng l ni bỏm ca hu ht cỏc c ỏy li v cỏc c ngoi qun * Vai trũ ca sn thit - Phn sn thit trờn xng múng cú nhim v hng dũng nc bt xung phớa ming thc qun nhng ngi bỡnh thng, phn ny khụng cú vai trũ bo v ng th - Phn sn thit di xng múng, ngc li, cú vai trũ quan trng quỏ trỡnh bo v qun; ng tỏc nut, di tỏc ng ca cỏc c xit hng thỡ chõn sn thit c kộo v phớa sn phu to thnh mt cht chn thc n ri vo qun Nh vy phn trờn ca sn thit úng vai trũ nh mt kờnh dn cht lng v phớa thc qun cũn phn di nh mt chic khúa chn ng vo qun * Vai trũ ca cỏc c sit hng Cú ba c sit hng : trờn, gia v di, ba c ny bú sỏt vo vi cõn h hng, cỏc th c xp lờn nh kiu ngúi lp C sit hng gia v c sit hng di cú tỏc dng kộo qun lờn trờn, c sit hng di to nờn c nhn - hng - chớnh l ming thc qun (ming Kilian) C ba c ny úng vai trũ ng cho chuyn ng co tht ca thc qun Vy khụng mt cu trỳc gii phu riờng bit no úng vai trũ quyt nh c ch bo v ng th Cỏc cu trỳc gii phu cựng to thnh cỏc cht chn bo v qun Vựng hng v qun cú bn cht chn nh vy: ỏy li Sn thit Hai bng tht Thanh mụn Ch cú mt bn cht chn b ly b nh sn thit phu thut cu HUE hay ct dõy n thun thỡ khụng cú ri lon ỏng k no v nut xy Khi hai bn cht chn b ly b thỡ ri lon s tn ti cho ti cú s bự tr ca qun mi sau can thip 1.1.5 C ch nut [14] * Thỡ mụi ming: Thỡ mụi ming l thỡ hon ton ch ng bao gm hai khong thi gian cn bn ú l khong thi gian thc n c chun b ming to thnh viờn nut v sau ú l viờn nut ny c y vo hng ming Hỡnh 1.4 Thỡ mụi ming [15] - Thi gian chun b ming: Thỡ ny c thc hin bi s nõng lờn, h xung v hot ng nghin ca cỏc rng nh xng hm di chuyn ng ú xng hm trờn thỡ c nh to im ta Mi ln thc n c cn, xộ, nghin nh cho phộp nc bt thm sõu vo v phn ng húa hc din to nờn cm giỏc v giỏc Thc n tip tc c nho trn bi li to thnh tng viờn Thỡ ny c thc hin bi s phi hp thc hin ca hng lot cỏc b phn nh: Li, mụi rng, sn ming, cỏc c cn v cỏc tuyn nc bt Trong trng hp rng ming b nh hng bi cỏc can thip phu thut hoc tia x lm gim bi tit nc bt thỡ s nh hng n ng tỏc nut * Thỡ hng Hỡnh 1.5 Thỡ hng [15] Thỡ hng din hon ton th ng, nú c bt u viờn thc n trt ti tr sau ca amidan Hot ng ca thỡ hng din cú l c lp vi thỡ trc ú iu ny thy rừ hot ng nut cỏc cht xut tit t hng mi, ú cht xut tit ny hon ton khụng qua ming nhng ng tỏc nut din lm sch ng th Khi ỏy li nộn thc vo h hng nh c ch mt chic piston thỡ ng thi to nờn s co ca nhúm c úng qun, kt qu l ton b qun c nõng lờn v sn thit ng phớa sau Cú hai hin tng xy thỡ ny ú l: S úng ca qun v hot ng nut ca hng * S úng ca qun: Cú ba ng tỏc quan trng din quỏ trỡnh ny: - S ng sau ca sn thit: Thanh thit ng sau bt ng vo qun Hot ng ny c thc hin nh s co ca cỏc c ỏy li v 10 c múng - thit, kt qu l thc n thỡ b y xung v ng thi qun c nõng lờn - S ng sau ca sn thit cú vai trũ bo v ph hai c ch: Mt l hng viờn thc n i v phớa xoang lờ, hai l giỳp to thnh mt rónh nh hng dũng chy ca nc bt v cht lng xung ming thc qun - S nõng lờn ca qun: Thanh qun c nõng lờn phớa trờn v hng phớa trc, cú xu hng t vo ỏy li ng tỏc ny c thc hin nh s co ca cỏc c trờn múng cựng vi s c nh ca xng hm di v s tham gia ca cỏc c sn ming ng tỏc nõng lờn ca qun hon chnh nh s co ca c giỏpmúng v ng thi cú s gión ca c c giỏp Kt qu l sn giỏp c kộo lờn trờn v trc, khong giỏp-múng ộp vo khoang giỏp-múng-thanh thit, vựng rỡa ca sn thit b b cong S nõng lờn ca qun s y b khung qun lung thc n v lm cho on h hng b di thờm v nú lm cho ming thc qun c m Nh vy gia sn giỏp v xng múng luụn luụn tn ti mt khong cỏch giỳp qun nõng lờn, h xung c nhp nhng Trong cỏc can thip phu thut vo vựng hng-thanh qun, khong cỏch t nhiờn ny cng c tụn trng bao nhiờu thỡ c ch nut cng ớt b ri lon by nhiờu - S khộp li ca mụn: S khộp li ca mụn nh vo s khộp ca hai dõy cỏc c giỏp - phu, c nhn - phu v c liờn phu co li, nh ú hai sn phu c nõng lờn trờn v a trc; ng tỏc cng ca bng tht ph thờm lờn trờn bỡnh din hai dõy Quỏ trỡnh úng li ca qun rt phc tp, nú c bt u t bỡnh + Thi gian: thỏng + Dc im: Tng dn Liờn tc Tng t + Mc : Nng Va Nh - Khú th: Khụng Cú + Mc : I II III - Nut vng: Khụng Cú - Nut au: Khụng Cú + Ho: Khan Cú m H khc mỏu Ton thõn: - Th trng: - Cõn nng: - Da, niờm mc: Phỏt hin u mỏu ngoi da hay v trớ khỏc c th Thc th: 6.1 Khi u: - V trớ xut phỏt: + Dõy Thnh sau h hng Thnh bờn h hng + Bng tht H li thit Sn phu + Mt qun sn np Np phu thit Xoang lờ - Mu sc: Tớm sm xung huyt Tớm hng - B mt: Nhn mt Cú Loột Chựm nho 6.2 Tai mi hng: 6.3 Cỏc c quan khỏc: Cn lõm sng: 7.1 Soi h hng qun giỏn tip: 7.2 Mụ bnh hc: 7.3 CT Scaner: 7.4 MRI: o kớch thc 7.5 Thi gian phu thut 7.6 Lng mỏu mt phu thut 7.9 im au: ngy 1, 2, v 14 Chn oỏn: 8.1 Chn oỏn xỏc nh iu tr: iu tr u: - Soi treo ct u mỏu - M m ct u mỏu 10 ỏnh giỏ tn thng tỏi phỏt sau m: 11.Kt qu mụ bnh hc sau phu thut Cú Khụng CH VIT TT MRI : Cng hng t TMHTW : Tai Mi Hng Trung ng MC LC T VN TNG QUAN 1.1 GII PHU SINH Lí HNG MING, H HNG V THANH QUN 1.1.1 Hng ming Nm phớa sau ming v phn sau ca li c gii hn khu cỏi mm trờn v b trờn sn np thit di (nh 1.1) .3 - Thnh trc: Thụng vi ming bi eo hng Eo hng c gii hn: .3 + trờn: b t ca khu cỏi mm + gia: cú li g r xung + Hai bờn l cung khu cỏi li v hnh nhõn khu cỏi (Amidan) + di l phn sau rónh ch V ca li, õy cũn cú hnh nhõn li (Amidan ỏy li) .3 1.1.2 S lc gii phu qun 1.1.3 Gii phu h hng H hng gii hn t mc di xng múng ti li vo thc qun cú ranh gii nh sau: Phớa trờn l nh ca thit, thụng vi hng ming, phớa di thụng vi thc qun Thnh trc liờn quan vi thit v qun Thnh sau tng ng vi t sng c C4, C5, C6 Hai bờn liờn quan vi cỏc phn mm c: c, mch mỏu, thn kinh Cu to ca h hng t ngoi, gm lp: - Lp niờm mc v lp di niờm mc cựng, cú cha mt s lng ln tuyn nhy v nang lympho - Lp cõn hu .6 - Lp c khớt hu - Lp cõn hu ngoi ngoi cựng 1.1.4 S tham gia ca mt s cu trỳc gii phu ti c ch nut [14] 1.1.5 C ch nut [14] 1.2 PHN LOI V QUAN IM V U MCH MU 13 1.2.1 S lc lch s nghiờn cu 13 1.2.2 Phõn loi cỏc bt thng mch mỏu v danh phỏp .14 1.2.3 Sinh bnh hc u mỏu 17 1.3 CHN ON U MU 18 1.3.1 Triu chng lõm sng 18 1.3.2 Triu chng cn lõm sng 18 - Ni soi h hng qun hay soi h hng qun giỏn tip: 18 - Cng hng t (MRI) 19 - Chp mch 20 - Gii phu bnh 20 Vn sinh thit trc m khụng t vỡ cú nguy c chy mỏu nguy him vi nhng tn thng nghi ng u mỏu Ch tin hnh lm gii phu bnh u sau ó phu thut ct b ton b u, cú chớnh xỏc cao nờn ly nhiu v trớ khỏc gi lm gii phu bnh 20 1.3.3 Chn oỏn xỏc nh u mỏu 21 Chn oỏn xỏc nh u mỏu ch yu da vo triu chng lõm sng, cn lõm sng v mụ bnh hc ú mụ bnh hc gi vai trũ quyt nh .21 - Triu chng c nng: 21 Nghốo nn bao gm cỏc triu chng ho, au hng, nut vng/au, khc mỏu, khn ting Cỏc triu chng c nng rt nghốo nn cú nhiu trng hp bnh nhõn phỏt hin bnh tỡnh c qua ni soi .21 - Mụ bnh hc: 21 - Chn oỏn phõn bit: 21 + U ht sinh m (pyogenic granuloma hoc botryomycose) 21 + D dng mao mch .21 1.4 IU TR 22 1.4.1 Nguyờn tc chung 22 Thm khỏm a chuyờn ngnh, ni soi v theo dừi nh k 22 Thỏi iu tr da vo tui, v trớ, kớch thc, cỏc triu chng c nng, bin chng ti thi im thm khỏm 22 Ch nh iu tr cn c cõn nhc gia li ớch v nhng nguy c m s iu tr cú th mang li .22 1.4.2 Mc ớch iu tr 22 - Phũng nga nhng bin chng e da s sng, nh hng n chc nng .22 - Gii quyt cỏc triu chng c nng nh hng n cht lng cuc sng ca bnh nhõn 22 - Gim thiu nhng tỏc ng tõm lý cho bnh nhõn 22 1.4.3 Cỏc phng phỏp iu tr .22 Chng 27 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 27 2.1 I TNG NGHIấN CU 27 2.1.1 Mu nghiờn cu 27 2.1.2 Thi gian nghiờn cu: T thỏng 1/2013 n thỏng 9/2014 27 2.1.3 a im nghiờn cu: BVTMH TW 27 2.1.4 Tiờu chun la chn bnh nhõn 27 2.1.5 Tiờu chun loi tr 27 2.2 PHNG PHP NGHIấN CU 28 2.2.1 Thit k nghiờn cu 28 2.2.2 Cỏc ni dung v ch s nghiờn cu .28 2.2.3 Cỏc bc tin hnh 31 2.2.4 Phng tin nghiờn cu 33 34 2.2.5 X lý s liu 34 2.2.6 o c nghiờn cu 34 Chng 35 KT QU NGHIấN CU 35 3.1 C IM LM SNG, CN LM SNG 35 3.1.1 c im chung nhúm nghiờm cu .35 3.1.2 c im lõm sng, ni soi 36 3.1.3 c im tn thng qua chp MRI 43 3.1.4 Kt qu mụ bnh hc sau m 45 3.2 NH GI KT QU BC U PHU THUT CT U MU 45 3.2.1 Thi gian phu thut 45 3.2.2 M khớ qun 46 3.2.3 t sonde n 47 n 47 % 47 Cú t sonde n .47 47 11,9 47 Khụng t sonde n .47 37 47 88,1 47 Tng 47 42 47 10047 3.3 I CHIU LM SNG, Mễ BNH HC V MT S KT QU PHU THUT .50 3.3.1 Liờn quan gia thi gian phu thut v mc au ngy th nht 50 3.3.2 Mi liờn quan gia v trớ u v gii phu bnh .51 3.3.3 Mi liờn quan gia kớch thc v gii phu bnh .52 3.3.4 Liờn quan gia hỡnh thỏi u di ni soi v gii phu bnh 54 3.3.5 Liờn quan v trớ u v thi gian phu thut 54 3.3.6 Liờn quan gia v trớ u vi mc au sau m 55 Chng 57 BN LUN 57 4.1 V C IM LM SNG, CN LM SNG 57 4.1.1 c im chung ca i tng nghiờn cu .57 Tui: Tui trung bỡnh ca i tng nghiờn cu l 46,76 14,01, bnh nhõn nh tui nht l 19, bnh nhõn ln tui nht l 77, tui hay gp nht l 52, nhúm di 18 tui khụng gp bnh nhõn no Khụng gp bnh nhõn no di 19 tui cú th cỏc bnh nhõn di 16 tui thng i theo tuyn bo him y t n chuyờn khoa nhi, mt khỏc vic ni soi vựng h hng qun tr em thng khú khn .57 Gii: Trong 42 bnh nhõn cú 23 bnh nhõn l nam chim t l 54,8%, 19 bnh nhõn n chim t l 45,2%, t l nam v n khụng cú s khỏc bit 57 Tin s: Trong 42 bnh nhõn cú bnh nhõn cú tin s u mỏu v trớ khỏc chim 7,1%, bnh nhõn cú tin s gia ỡnh cú ngi mc u mỏu, ch gp bnh nhõn cú v trớ u mỏu trờn c th, khụng cú bnh nhõn no cú u 57 4.1.2 Cỏc triu chng c nng 57 4.1.3 V trớ u di ni soi .58 4.1.4 Hỡnh thỏi lõm sng u qua ni soi 59 4.1.5 Kớch thc, c im tn thng trờn MRI 60 4.1.6 Kt qu mụ bnh hc sau m 61 4.1.7 Thi im xut hin u mch mỏu 61 4.1.8 S tin trin ca u mch mỏu 62 4.1.9 Bin chng ca u mch mỏu .63 4.1.10 Chn oỏn u mỏu 63 4.2 NH GI KT QU PHU THUT 64 4.2.1 Cỏc phng phỏp iu tr u mỏu 64 4.2.2 Phu thut ct u mỏu bng dao siờu õm 65 Trc dao siờu õm c a vo phu thut, nhng u mch mỏu vựng hng qun thng c m m nh ct qun bỏn phn ct u mỏu, hay ct u mỏu qua ỏy xoang lờ, bnh nhõn phi chu mt cuc phu thut ht sc nng n, cỏc di chng li cng rt ln .65 4.2.3 Ch nh phu thut bng dao siờu õm 66 4.2.4 Chng ch nh 67 4.2.5 Kt qu phu thut ct u mỏu bng dao siờu õm 67 4.3 I CHIU LM SNG, NI SOI, Mễ BNH HC V KT QU PHU THUT .71 4.3.1 Liờn quan gia v trớ u v gii phu bnh 71 4.3.2 Liờn quan gia kớch thc v gii phu bnh .71 4.3.3 Liờn quan gia v trớ u v thi gian phu thut 71 4.3.4 Liờn quan gia v trớ u v mc au sau m 72 4.3.5 Liờn quan gia thi gian phu thut v mc au ngy th nht .72 4.3.6 Liờn quan gia hỡnh thỏi u v gii phu bnh .73 KT LUN 74 KIN NGH 76 TI LIU THAM KHO .77 PH LC DANH MC BNG Bng 3.1 Phõn b bnh nhõn theo tui 35 Bng 3.2 Phõn b bnh nhõn theo gii 36 Bng 3.3 Tin s .36 Bng 3.4 Phõn b bnh nhõn theo triu chng c nng 36 Bng 3.5 Phõn b bnh nhõn theo triu chng ho 37 Bng 3.6 V trớ u 38 Bng 3.7 Kớch thc u 43 Bng 3.8 Kt qu mụ bnh hc .45 Bng 3.9 Thi gian phu thut .45 Bng 3.10 t Sonde n 47 Bng 3.11 S dng thuc gim au 48 Bng 3.12 Bin chng sm .49 Bng 3.13 Bin chng sau phu thut 49 Bng 3.14 Tỡnh trng hc m sau phu thut 49 Bng 3.15 Thi gian bong gi mc .50 Bng 3.16 S ngy nm vin 50 Bng 3.17 Liờn quan gia thi gian phu thut v mc au 50 Bng 3.18 Mi liờn quan gia v trớ u v gii phu bnh .51 Bng 3.19 Mi liờn quan gia kớch thc v gii phu bnh .52 Bng 3.20 Mi liờn quan gia hỡnh thỏi u v gii phu bnh .54 Bng 3.21 Mi liờn quan gia v trớ u v thi gian phu thut 54 Bng 3.22 Mi liờn quan gia v trớ u vi mc au sau m .55 DANH MC BIU Biu 3.1 Hỡnh thỏi u di ni soi (N=42) 39 Biu 3.2 Phõn b theo c im b mt ( N=42) .39 Biu 3.3 M khớ qun (N=42) 46 Biu 3.4 Trung bỡnh im au theo ngy 47 Biu 3.5: T l lng mỏu mt phu thut (%) (N=30) 48 DANH MC HèNH Hỡnh 1.1 Gii phu hng ming[11] Hỡnh 1.2 Cu trỳc gii phu qun [11] Hỡnh 1.3 Khoang v mng qun [12],[13] .5 Hỡnh 1.4 Thỡ mụi ming [15] Hỡnh 1.5 Thỡ hng [15] Hỡnh 1.6 Thỡ thc qun [16] 12 Hỡnh 1.7 Hỡnh nh mụ hc ca u mỏu 20 Hỡnh 2.1 ỏnh giỏ theo thang im au VAS (26) 31 Hỡnh 2.2 Hỡnh nh dao siờu õm .33 Hỡnh 2.3 Hỡnh nh ng soi treo .34 Hỡnh 3.1 Ni soi h hng qun hay soi h hng qun giỏn tip 43 Hỡnh 3.2 Hỡnh nh tn thng trờn MRI .44 B GIO DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T TRNH DUY NIN Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bớc đầu đánh giá kết phẫu thuật u máu họng, quản dao siêu âm Chuyờn ngnh : Tai Mi Hng Mó s : 60720155 LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS TNG XUN THNG TS V TRNG PHONG H NI 2014 LI CAM N Nhõn dip hoan luõn tụt nghiờp Cao hc, tụi xin chõn gi li cm n n: Ban Giam hiờu, Phong ao tao Sau hoc, B mụn Tai Mi Hng Trng i hc Y H Ni, Bnh Vin Tai Mi Hng Trung ng ó to mi iu kin thun li cho tụi sut thi gian hc v thc hin lun ny c bit, tụi xin by t lũng bit n chõn thnh, sõu sc ti PGS TS Tng Xuõn Thng, TS V Trng Phong, hai ngi Thy ó tn tỡnh hng dn, ht lũng to iu kin giỳp tụi sut thi gian k t xõy dng cng n hon thnh lun Tụi xin chõn thnh cm n ban Lónh o v ng nghip Bnh vin a khoa huyn Chng M ó to iu kin cho tụi cú thi gian hc tt nht Cuụi cung, tụi muụn bay to tinh yờu va s biờt n vi gia ỡnh luụn l hu phng vng chc tụi yờn tõm hc Ha Nụi, 20 thang 10 nm 2014 Trnh Duy Nin LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trinh nghiờn cu ca riờng tụi, cỏc s liu kt qu thu c nghiờn cu l trung thc v cha c cụng b bt c cụng trỡnh nghiờn cu no khỏc Ha Nụi, 20 thang 10 nm 2014 Tac gia Trnh Duy Nin [...]... nụng Tuy nhiờn phng phỏp iu tr ny thng gõy au n, lp li nhiu ln, khụng hiu qu i vi phn s u ca u iu tr phu thut Trờn th gii hin nay ch yu dựng phng phỏp phu thut gii quyt cỏc khi u m u vựng hu hng, cú th phu thut m m hay bng Laser Nd YAG (Neodymium: Yttrium - Aluminium - Ganet) cú c im õm xuyờn s u cựng kh nng cm m u tt Ti Bnh vin TMHTW trc õy ó tin hnh ct thanh qun bỏn phn ly u m u, m m ct u m u qua xoang... Phu thut bng dao si u õm + Kt qu gii phu bnh sau khi phu thut l u m u + Cú bnh ỏn ghi chộp y theo bnh ỏn mu + c theo dừi hu phu ngy 1, 7 v 14, tỏi khỏm sau 1 thỏng + Bnh nhõn ng ý tham gia nghiờn cu 2.1.5 Ti u chun loi tr + Chn oỏn u m u nhng khụng c phu thut bng dao si u õm + Kt qu gii phu bnh sau khi phu thut khụng phi u m u + Khụng cú h s ghi chộp y hoc khụng theo dừi ỏnh giỏ c kt qu phu thut... mt khi mu tớm sm, nhn hoc chựm nho vựng hng ming, h hng v thanh qun v trớ cú th mn hu, amidal, sn phu, vựng liờn phu, xoang lờ, bng thanh tht, np phu thanh thit hay mt thanh qun ca sn np, thnh sau h hng 1.3.2 Triu chng cn lõm sng - Ni soi h hng thanh qun hay soi h hng thanh qun giỏn tip: Nội soi h hng thanh quản là dùng ống soi cứng hoặc soi mềm đa trực tiếp vào vựng h hng thanh quản để đánh giá các... treo, quan sát h hng thanh quản qua kính hiển vi hoặc qua optic 0 có phóng đại Đây là phơng pháp khám h hng thanh quản quan trng nhất cho phép đánh giá tổn thơng ở h hng thanh quản và cũng cho phép can thiệp ngoại khoa đồng thời Khi soi h hng thanh qun phỏt hin thy khi u mu tớm sm hoc chựm nho v trớ sn phu, xoang lờ, bng thanh tht, Morgagni hay thnh sau h hng, thnh bờn h hng Cú trng hp phỏt hin khi u lan... khi u tuyn nc bt cho thy kt qu cm m u tt, cú th cm m u cỏc mch m u ng kớnh n 5mm, dao cú th s dng linh hot, a c vo cỏc v trớ s u nh ỏy xoang lờ, sn phu hay ming thc qun rt thun tin cho phu thut viờn trong cỏc thao tỏc phu thut, cm m u do ú chỳng tụi ó s dng dao si u õm tin hnh ct cỏc khi u m u vựng h hng thanh qun Nguyờn lý hot ng: - in nng chuyn thnh c nng ti tay cm - Súng xung ng si u õm truyn ra... U MU 1.3.1 Triu chng lõm sng Bnh nhõn u m u hng ming, h hng v thanh qun thng tin trin õm thm, triu chng c nng nghốo nn, mt s c phỏt hin tỡnh c qua ni soi, a s bnh nhõn cú biu hin nut au/vng, ho, khc m u, au rỏt hng, khn ting Triu chng chy m u ớt gp nhng nu xy ra thỡ thng chy m u s lng nhiu, khú cm Trờn th gii ó ghi nhn nhiu trng hp chy m u do khi u m u vựng h hng thanh qun dn ti t vong Triu chng qua... cng s Chang Gungmemorial Hospital - Taiwan ó bỏo cỏo phu thut u m u h hng thanh qun bng Nd: YAG Laser phi hp vi bt cm m u ti ch - Microfibrillar collagen em li hiu qu tt 1.2.1.2 Vit Nam ó cú nhng nghiờn cu v u m u ngoi da, vựng hm mt [4], tuy nhiờn cha cú nghiờn cu y no v u m u hng ming, h hng v thanh qun, ch cú bỏo cỏo mt s ca u m u h hng thanh qun ti hi ngh khoa hc Trn Quang Long, Nguyn ỡnh Phỳc,... nghiờn cu khỏc nhau phn ỏnh nhng gi thuyt b sung hoc trỏi ngc nhau Thuyt virus: Lu, Vandeputte [9] ó mụ t s xut hin ca u mch m u trờn mnh ghộp mng phụi v phụi thai chut sau khi b nhim polyoma virus Nm 1994, Cannistra v cng s ó nhn thy s cú mt ca Papilloma virus trong cỏc mnh t chc u m u c phu thut Cỏc tỏc gi cho rng s nhim virus cú th lm tn thng cỏc t bo ni mụ, kớch thớch s xut hin ca khi u 18 Thuyt ni... nhanh v thoỏi lui qua nhiu nm 1.2.1 S lc lch s nghiờn cu 1.2.1.1 Trờn th gii Cha cú nghiờn cu hon chnh no v phu thut u m u h hng thanh qun, ch cú cỏc bỏo cỏo v cỏc trng hp n l Korfehl J., 1995 ó thụng bỏo mt ca ct u m u np phu thanh thit ngi ln bng CO2/Nd:YAG Laser di kớnh hin vi phu thut Katori H.; Tsukuda M., 2004 Yokohama University Medical Center cng bỏo cỏo phu thut thnh cụng 3 ca u m u h hng bng... I TNG NGHIấN CU 2.1.1 Mu nghiờn cu Nghiờn cu c thc hin trờn 42 bnh nhõn u m u hng ming, h hng v thanh qun, c phu thut bng dao si u õm, bao gm 12 bnh nhõn hi cu v 30 bnh nhõn tin cu 2.1.2 Thi gian nghiờn cu: T thỏng 1/2013 n thỏng 9/2014 2.1.3 a im nghiờn cu: BVTMH TW 2.1.4 Ti u chun la chn bnh nhõn + Cỏc u mch m u vựng hng ming, h hng v thanh qun + Tn thng cha lan n ming thc qun hay h thanh mụn + c ... m Sau m BN Phm Th M, SBA 14006478 Trc m Sau m BN Nguyn Th T, SBA 14007112 Trc m Sau m BN Vng Th L, SBA 9442 41 Trc m Sau m BN Nguyn Th Thu H, SBA 11995 Trc m Sau m BN V Ngc T, SBA 8188 Trc m Sau. .. ngy th v th bong gi mc 3.2.9 Tỡnh trng hc m sau phu thut Bng 3.14 Tỡnh trng hc m sau phu thut Tt Ngy th sau phu thut Ngy th sau phu thut Ngy th 14 sau phu thut Tng n 28 27 30 Khụng tt n % 6,7... thnh sau h hng, xoang lờ v vựng sau nhn H hng c kt thỳc ngang mc t sng c - Xoang lờ nm phớa bờn cu trỳc qun, nú c bao quanh bi thnh, qun nm gia, sn giỏp bờn v t chc phn mm ca c trc phớa sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật u máu ở họng, thanh quản bằng dao siêu âm, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật u máu ở họng, thanh quản bằng dao siêu âm, Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá kết quả phẫu thuật u máu ở họng, thanh quản bằng dao siêu âm, Vấn đề sinh thiết trước mổ không đặt ra vì có nguy cơ chảy máu nguy hiểm với những tổn thương nghi ngờ u máu. Chỉ tiến hành làm giải phẫu bệnh khối u sau khi đã phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ khối u, để có độ chính xác cao nên lấy nhiều vị trí khác nhau gửi là

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn