Bo de trac nghiem vat ly

7 290 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2015, 00:03

ĐỀ SỐ I PHẦN CÂU HỎI BẮT BUỘC Câu Phát biểu nhất: A Dao động điều hòa hình chiếu chuyển động tròn lên trục nằm mặt phẳng quỹ đạo tròn B Dao động điều hòa dao động mà chu kỳ dao động hệ không phụ thuộc vào yếu tố bên C Dao động điều hòa dao động li độ vật mô tả định luật dạng sin (hay cosin) theo thời gian D Dao động điều hòa dao động trạng thái dao động hệ lạp lại cũ sau khoảng thời gian Câu Chọn câu phát biểu không xác A Trong dao động điều hòa lắc lò xo không thay đổi B Trong dao động điều hòa lắc đơn, lắc tổng động vị trí C Trong dao động điều hòa lắc lò xo hàm số sin theo thời gian với tần số hai lần tần số dao động lắc D Trong trình dao động điều hòa vật, năng, biên độ, tần số góc không đổi Câu Trong tượng giao thoa mặt chất lỏng với hau nguồn S 1S2 giống Khoảng cách hai điểm cực đại hay hai điểm đứng yên đoạn S 1S2 λ λ A k λ B (2K + 1) λ C k D (2K + 1) 2 Câu Đặc tính sinh lý âm phụ thuộc vào tần số âm, biên độ sóng âm thành phần cấu tạo âm? A Độ cao B Âm sắc C Độ to D Âm lượng Câu Trong mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC; độ lệch pha hiệu điện tức thời u hai đầu mạch với cường độ dòng điện i qua mạch tính công thức: R A cos ϕ = Z C ωL− sin ϕ = Z ωC −ωL ωC B tan ϕ = R ωL− ωC D tan ϕ = R Câu Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng A Ngăn cản hoàn toàn dòng điện B Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số lớn bị cản trở nhiều C Cản trở dòng điện, dòng điện có tần số lớn bị cản trở D Làm cho cường độ dòng điện i sớm pha so với hiệu điện u Câu Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động điện từ tượng sau A Cảm ứng điện từ B Cộng hưởng điện từ C Phát xạ electron D Tự cảm Câu Trong thời kỳ hoạt động mạnh, có Mặt Trời phóng phía Trái Đất Trong trận bão từ, kim la bàn định hướng hỗn loạn chuyển sóng vô tuyến bị ảnh hưởng mạnh Sở dĩ bão từ ảnh hưởng đến truyền sóng vô tuyến làm thay đổi: A khả phản xạ sóng điện từ tầng điện li B từ trường mặt đất C điện trường mặt đất D khả phản xạ sóng điện từ mặt đất Câu Sử dụng máy quang phổ A đo bước sóng vạch quang phổ B quan sát chụp quang phổ vật C phân tích chùm sáng phức tạp thành thành phần đơn sắc D xác định nhiệt độ vật Câu 10 Không thể nhận biết tia hồng ngoại A Phương pháp quang điện B Phương pháp pin hóa C Phương pháp nhiệt điện D Phương pháp vô tuyến Câu 11 Chọn phát biểu A Hiện tượng quang dẫn tượng tăng nhiệt độ chất bị chiếu sáng B Các tượng liên quan đến tính chất lượng tử ánh sáng phát quang chất C Các tượng liên quan đến tính chất lượng tử ánh sáng tượng tán sắc ánh sáng D Hiện tượng quang điện tượng giải phóng electron khỏi chất cách bắn phá ion Câu 12 Chọn câu trả lời sai A Vận tốc sóng điện từ chân không 3.108m/s B Trong tượng tán sắc ánh sáng, tia sáng không bị đổi màu qua lăng kính tia đa sắc C Trong tượng quang điện electron hấp thụ toàn phôtôn tới va chạm vào D Phôtôn hạt có động lượng p lượng ε thỏa ε = pc Câu 13 Năng lượng Mặt Trời cho kết của: A Sự oxi hóa cacbon B oxi hóa hydro C phân hạch D hợp hạch Câu 14 Hai nguồn S1 S2 cách 12cm, dao động pha tần số 20Hz Vận tốc sóng v = 30cm/s Số đường giao thoa cực đại quan sát là: A 17 B C D 15 Câu 15 Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C Nếu hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch 220V hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở 120V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện A 160V B 233V C 20V D 80V Câu 16 Một hiệu điện xoay chiều u = 200 sin(1000t )V đặt vào hai đầu cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 1H qua ampe kế xoay chiều có điện trở không đáng kể Chỉ số ampe kế A 100mA B 80mA C 40mA D 200mA Câu 17 Điều kiện để phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy A Duy trì plaxma B Nhiệt độ cao (50 – 100 triệu độ) C Khối lượng tới hạn D Hỗn hợp nhiên liệu phải “giam hãm” khoảng không gian nhỏ Câu 18 Treo vật khối lượng m vào lò xo tần số dao động f = 30Hz Thay m1 vật có khối lượng m2 tần số dao động f2 = 40Hz Nếu treo đồng thời m1 m2 vào lò xo tần số dao động A 24Hz B 70Hz C 50Hz D 576Hz Câu 19 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4sin π t (cm) Thời gian ngắn vật từ vị trí cân đến vị trí li độ x = 2cm là: A t = s 10 B t = s C t = s 50 D t = s Câu 20 Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương: x =   12sin π t (cm) x2 = 6sin  π t + π  cm Biên độ dao động tổng cộng: 2 A 18cm B 6cm C 180cm D cm Câu 21 Một lắc lò xo có độ cứng k = 150N/m, khối lượng m có lượng dao động E = 0,48J Khi lắc có li độ 2cm, vận tốc m/s biên độ bằng: A 0,08cm B 4cm C 8cm D cm Câu 22 Trong tượng giao thoa học, hai nguồn A, B có biên độ a = 2mm, tần số 10HZ Vận tốc truyền 1m/s Điểm M cách A 15cm cách B 10cm có biên độ dao động A 4mm B mm C D 2mm Câu 23 Tại O mặt chất lỏng, người ta gây dao động với chu kì 0,5s; vận tốc truyền sóng mặt nước 1,5 m/s Khoảng cách từ sóng thứ đến sóng thứ kể từ tâm O theo phương bán kính A 1,5m B 0,75m C 3cm D 6m Câu 24 Một đoạn mạch AB mắc nối tiếp có dòng điện xoay chiều 50Hz chạy qua gồm: - Điện trở R = Ω - Cuộn dây cảm kháng ZL = 12 Ω - Tụ điện có dung kháng ZC = 20 Ω Tổng trở Z đoạn mạch AB bằng: A 38 Ω không đổi theo tần số B 38 Ω đổi theo tần số C 10 Ω không đổi theo tần số D 10 Ω đổi theo tần số dòng điện Câu 25 Trong mạch RC nối tiếp, cho Z C = 40 Ω ; điện trở R = 40 Ω ; công suất tiêu thụ P = 80W Hiệu điện hiệu dụng U đầu đoạn mạch A 80 V B 80V C 120V D 100V Câu 26 Một máy biến có tỉ số biến Áp dụng hiệu số điện 20 xoay chiều u = 120 sin 100 π t cuộn sơ cấp vôn kế mắc rẽ hai đầu cuộn thứ cấp chỉ: A 6V B V C 2400V D 2400 V Câu 27 Dòng điện xoay chiều i = 0,2 sin ω t chạy qua tụ điện có dung kháng 400 Ω Công suất tiêu thụ tụ điện A 80V.A B 16 W C D Không tính ω Câu 29 Điện tích tụ điện mạch dao động lý tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số q = qocos ( ω t + ϕ ) Biểu thức cường độ dòng điện mạch I = Iocos ω t , với: π π A ϕ = − B ϕ = C ϕ = D π 2 Câu 30 Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 4.10-6H, tụ điện có điện dung C = 2.10-10F, điện trở R = Biết hiệu điện cực đại hai tụ điện 120mV Tổng lượng điện từ mạch A 1,44.10-12J B 3,6.107J C 1,44.10-8J D 2,88.10-8J Câu 31 Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, khe hẹp S 1, S2 cách đoạn a = 1,0mm Nguồn sáng S cách hai khe Các vân giao thoa hứng (E) cách hai khe đoạn D = 3,0m Xét khe S phát ánh sáng đơn sắc, có bước sóng λ1 = 0,60 µm λ = 0,48 µm Vị trí (E) vùng giao thoa, vân sáng hai ánh sáng đơn sắc nói trùng lần đầu tiên: A 5,76mm B 14,4mm C 9mm D 7,2mm Câu 32 Một lăng kính có tiết diện thẳng tam giác ABC, đáy BC nằm phía góc chiết quang A Chiết suất thủy tinh làm lăng kính tia tím có bước sóng nt = 1,61; với tia ánh sáng màu đỏ n đ = 1,567 Cho biết tia đỏ có góc lệch cực tiểu Tính góc lệch đỏ A 47,2o C 51,6o C 43,2o D 53,6o Câu 33 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khe S S2 chiếu sáng ánh sáng đơn sắc bước sóng λ = 0,50 µ m Khoảng cách hai khe a = 1,0mm Khoảng cách mặt phẳng chứa hai khe quan sát E D = 3,0 Xét miền giao thoa có bề rộng 12,75mm số vân sáng quan sát A vân B vân C 10 vân D 11 vân Câu 34 Chọn phát biểu Trong mạch dao động LC lý tưởng A Điện tích q dòng điện i biến thiên tần số pha B Chu kỳ biến thiên lượng điện trường chu kỳ q C Dao động điện từ xảy không tắt dần D Khi điện tích q = i Câu 35 Chiếu ánh sáng có bước sóng λ lên kim loại kali (K) dùng làm catốt tế bào quang điện Biết công thoát electron kali 2,26 (eV) hiệu điện hãm trường hợp U h = 0,39V Biết cường độ dòng quang điện bão hòa 5mA công suất ánh sáng chiếu tới 1,250W Hiệu suất lượng tử hiệu ứng quang điện A 94,3% B 0,9% C 10,6% D 1,06% Câu 36 Chiếu ánh sáng có bước sóng λ lên kim loại natri (Na) dùng làm catốt tế bào quang điện Biết công thoát electron natri 2,48 (eV) hiệu điện hãm trường hợp Uh = 0,69V Bước sóng λ A 0,624 µ m B 0,39 µ m C 0,69.10-6m D 0,39.10-7m Câu 37 Chu kì bán rã 1122 Na 950 ngày Số hạt nhân 4,4mg 1122 Na phân rã khoảng thời gian ∆ t1 = s A 10,2.1014 B 20,4.1011 C 81,6.1016 D 10,2.1011 Câu 38 Dùng hạt proton bắn hạt nhân 1225 Mg sinh hạt nhân bền natri hạt α Tính lượng phản ứng Cho khối lượng nguyên tử mNa = 21,994437u; mMg = 24,986809u; mα = 4,002603u; mH = 1,007825u; 1uc2 = 931,5MeV A Phản ứng tỏa lượng 2,24MeV B Phản ứng thu lượng 3,58.10-19J C Phản ứng thu lượng 2,24MeV D Phản ứng thu lượng 2,75MeV Câu 39 Người ta dùng prôtôn có động K H = 5,45MeV bắn phá hạt nhân beri đứng yên Phản ứng hạt nhân 1 H + 49Be → 24He + 36Li Hạt nhân hêli có vận tốc vuông góc với vận tốc prôtôn có động K He = 4MeV Tính động hạt X A 1,76MeV B 1,45MeV C 3,58MeV D 6,76MeV   Câu 40 Xét hai dao động điều hòa có phương trình x1 = sin  π t −   (cm) x = sin  π t +   A x = 11sin  π t −   C x = sin  π t + 2π    π  (cm) phương trình dao động tổng hợp 3 π  (cm) 3 B x = sin ( π t − π ) (cm) π  (cm) 3   D x = sin  π t − 2π   (cm)  II PHẦN TỰ CHỌN CHƯƠNG TRÌNH KHÔNG PHÂN BAN Câu 41 Một người Trái Đất nhìn thấy Mặt Trời kể phía đường chân trời chủ yếu không khí A tán xạ ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C hấp thu ánh sáng D phản xạ ánh sáng Câu 42 Chọn phát biểu sai Đối với thấu kính phân kì A Chùm tia tới phân kì chùm tia ló phân kỳ B Vật ảo luôn cho ảnh thật C Tiêu điểm F’ điểm ảo trước thấu kính theo chiều ánh sáng D Vật sáng AB luôn có ảnh ảo chiều với AB Câu 43 Chọn câu trả lời xác Ảnh ảo vật tạo gương cầu lõm gương cầu lồi khác A kích thước B ảnh tạo gương cầu lồi lớn C ảnh tạo gương cầu lõm lớn D chiều Câu 44 Một vật sáng mảnh, dài b năm dọc theo trục gương cầu lõm, đầu gần gương cách gương đoạn d (d > f), tiêu cự gương f Kích thước ảnh xấp xỉ bằng: A b  d − f   f   f   B b  d − f  d − f    f  C b   f   D b  d − f  Câu 45 Phát biểu sau chưa xác? Máy ảnh: A dụng cụ dùng để thu ảnh thật (nhỏ vật) vật cần chụp phim ảnh B Tiêu cự hệ thấu kính máy ảnh thay đổi C có vật kính lắp thành trước buồng tối, phim lắp sát thành đối diện bên buồng tối D có vật kính thấu kính hội tụ hệ thấu kính có tiêu cự vào khoảng từ 3cm đến 15cm Câu 46 Gọi O quang tâm thể thủy tinh, V điểm vàng võng mạc, f tiêu cự thủy tinh thể Mắt có độ biến thiên tối đa độ tụ thể thủy tinh cho là: OC C A mắt thường, cận thị C mắt lão B cận thị, viễn thị ... hạt có động lượng p lượng ε thỏa ε = pc Câu 13 Năng lượng Mặt Trời cho kết của: A Sự oxi hóa cacbon B oxi hóa hydro C phân hạch D hợp hạch Câu 14 Hai nguồn S1 S2 cách 12cm, dao động pha tần số
- Xem thêm -

Xem thêm: Bo de trac nghiem vat ly, Bo de trac nghiem vat ly, Bo de trac nghiem vat ly

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn