Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống đậu tương tại các vùng sinh thái chủ yếu của Nghệ An

111 642 2
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2015, 22:53

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN HỮU HIỀN ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG TẠI CÁC VÙNG SINH THÁI CHỦ YẾU CỦA NGHỆ AN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT VINH - 2011 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp xin bày tỏ biết ơn sâu sắc tới người giúp đỡ suốt thời gian qua PGS.TS Nguyễn Quang Phổ, người thầy động viên, khuyến khích, giúp đỡ hướng dẫn suốt trình thực đề tài, thầy người mang đến cho niềm tin lòng say mê nghiên cứu khoa học Tập thể cán khoa Nông Lâm Ngư, tổ môn Khoa học trồng, Khoa Sau Đại học BGH Trường Đại học Vinh nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện giúp hoàn thành luận văn Gia đình người thân tôi, họ tạo điều kiện tốt vật chất lẫn tinh thần cho Bằng tất lòng, xin chân thành cảm ơn! Vinh, 2011 Tác giả Nguyễn Hữu Hiền Mục lục Trang LỜI CẢM ƠN ………………………………………………………… i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỬ CÁI VIẾT TẮT ……………… v DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU …………………………… Vii MỞ ĐẦU ………………………………………………………… 1 Tính cấp thiết đề tài …………………………………………… Mục đích yêu cầu nghiên cứu đề tài …………………………… 2.1 Mục đích nghiên cứu đề tài ……………………………………… 2.2 Yêu cầu đề tài ……………………………………………… 3 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn …………………………… CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ……………… 1.1 Cơ sở khoa học sở thực tiễn đề tài ………………… 1.1.1 Cơ sở khoa học ………………………………………………… 1.1.2 Cơ sở thực tiễn ………………………………………………… 1.2 Tình hình sản xuất nghiên cứu đậu tương giới … 1.2.1 Tình hình sản xuất đậu tương giới …………………… 1.1.2 Tình hình nghiên cứu đậu tương giới ………………… 10 1.3 Tình hình sản xuất nghiên cứu đậu tương Việt Nam ……… 17 1.3.1 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam …………………… 17 1.3.2 Tình hình nghiên cứu đậu tương Việt Nam ………………… 22 1.4 Tình hình sản xuất nghiên cứu đậu tương Nghệ An ………… 26 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………… 29 2.1 Nội dung nghiên cứu đề tài ………………………………… 29 2.2 Đối tượng, địa điểm thời gian nghiên cứu …………………… 29 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu ………………………………………… 29 2.2.2.Địa điểm thời gian nghiên cứu ……………………………… 29 2.3 Các tiêu phương pháp nghiên cứu ………………………… 30 2.3.1 Bố trí thí nghiệm ……………………………………………… 30 2.3.2 Quy trình kỹ thuật áp dụng …………………………………… 30 2.4 Các tiêu phương pháp nghiên cứu ………………………… 31 2.4.1 Xác định thời kỳ sinh trưởng phát triển chủ yếu ……… 31 2.4.2 Xác định sinh trưởng chiều cao cuối ………………… 31 2.4.3 Xác định diện tích …………………………………………… 32 2.4.4 Tích lũy chất khô ……………………………………………… 32 2.4.5 Đánh giá mức nhiêm sâu bệnh giống đậu tương … 33 2.4.6 Các yếu tố cấu thành suất suất 33 2.4.6.1 Các yếu tố cấu thành suất 33 2.4.6.2 Năng suất …………………………………………………… 33 2.4.7 Các tiêu sinh hoá ………………………………………… 34 2.4.7.1 Xác định hàm lượng protein ………………………………… 34 2.4.7.2 Xác định hàm lượng lipit …………………………………… 35 2.5 Phương pháp xử lý số liệu ……………………………………… 36 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ……… 37 3.1 Một số đặc đểm hình thái tiêu sinh trưởng giống đậu tương nghiên cứu 3.1.1 Một số đặc điểm hình thái giống đậu tương 3.1.2 Chiều cao cuối giống đậu tương địa điểm nghiên cứu ……………………………………………………… 37 37 39 3.1.3 Diện tích giống đậu tương địa điểm nghiên cứu … 42 3.2 Đánh giá mức độ nhiễm sâu, bệnh hại giống đậu tương … 46 3.2.1 Đánh giá mức độ nhiễm sâu, bệnh hại giống đậu tương địa điểm Nam Đàn ………………………………………………… 47 3.2.2 Đánh giá mức độ nhiễm sâu, bệnh hại giống đậu tương địa điểm Nghi Lộc ………………………………………………… 3.2.3 Đánh giá mức độ nhiễm sâu, bệnh hại giống đậu tương địa điểm Anh Sơn ………………………………………………… 3.3 Các tiêu phát triển suất giống đậu tương địa điểm nghiên cứu ……………………………………………… 3.3.1 Khả tích lũy vật chất khô giống đậu tương địa điêm nghiên cứu ………………………………………………… 3.3.2 Các yếu tố cấu thành suất giống đậu tương địa điểm nghiên cứu ………………………………………………… 3.3.3 Năng suất giống đậu tương địa điểm nghiên cứu … 3.4 Phân tích hàm lượng Protein lipit hạt đậu tương điểm nghiên cứu ……………………………………………………… 3.5 Đánh giá khả thích ứng giống đậu tương địa điểm nghiên cứu ……………………………………………………… 3.5.1 Phân tích tính ổn định chiều cao cuối giống đậu tương ba địa điểm nghiên cứu ………………………………… 3.5.2 Phân tích tính ổn định tổng số giống đậu tương ba địa điểm nghiên cứu …………………………………… 3.5.3 Phân tích tính ổn định tổng số giống đậu tương ba địa điểm nghiên cứu ……………………… … 3.5.4 Phân tích tính ổn định khối lượng 100 hạt giống đậu tương ba địa điểm nghiên cứu …………………………………… 3.5.5 Phân tích tính ổn định suất thực thu giống đậu tương ba địa điểm nghiên cứu …………………………………… 49 51 53 53 57 62 66 68 69 70 72 74 75 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHI …………………………………… 77 KẾT LUẬN …………………………………………………… 77 KIẾN NGHỊ ……………………………………………………… 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………… 79 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỬ CÁI VIẾT TẮT R3: Bắt đầu hình thành R5: Bắt đầu hình thành hạt R7: Hạt bắt đầu chín NSLT: Năng suất lý thuyết NSTT: Năng suất thực thu Đ/C: Đối chứng TSQ: Tổng số SQC: Số KHL: Khối lượng DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 1.1 Diện tích, suất sản lượng đậu tương giới …… Bảng 1.2 Diện tích, suất sản lượng số quốc gia giới ………………………………………………………………………… Bảng 1.3 Tình hình xuất nhập đậu tương giới ……………… Bảng 1.4 Diện tích, suất sản lượng đậu tương Việt Nam ……… 19 Bảng 1.5 Diện tích, suất, sản lượng đậu tương số tỉnh ước 21 Bảng 1.6 Tình hình sản xuất đậu tương Nghệ An qua số năm…… 27 Bảng 3.1 Một số đặc điểm hình thái giống đậu tương thí nghiệm 38 Bảng 3.2 Chiều cao cuối giống đậu tương địa điểm nghiên cứu …………………………………………………………… Bảng 3.3 Diện tích giống đậu tương địa điểm nghiên cứu 41 43 Bảng 3.4 Mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống đậu tương địa điểm Nam Đàn 47 Bảng 3.5 Mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống đậu tương địa điểm Nghi Lộc 50 Bảng 3.6 Mức độ nhiễm sâu bệnh hại giống đậu tương địa điểm Anh Sơn 52 Bảng 3.7 Khả tích lũy vật chất khô giống đậu tương địa điểm nghiên cứu ……………………………………………………… 54 Bảng 3.8 Các yếu tố cấu thành suất giống đậu tương điểm nghiên cứu …………………………………………………………… Bảng 3.9 Năng suất giống đậu tương điểm nghiên cứu … 59 63 Bảng 3.10 Hàm lượng protein lipit hạt đậu tương điểm nghiên cứu …………………………………………………………………………… Bảng 3.11 Phân tích tính ổn định chiều cao cuối 66 69 giống đậu tương qua điểm nghiên cứu ………………………………… Bảng 3.12 Kiểm định tính ổn định giống đậu tương tiêu chiều cao cuối ………………………………………………………… 70 Bảng 3.13 Phân tích tính ổn định tổng sổ giống đậu tương qua điểm nghiên cứu ………………………………………… 71 Bảng 3.14 Kiểm định tính ổn định giống đậu tương tiêu tổng số ……………………………………………………………… 72 Bảng 3.15 Phân tích tính ổn định tổng sổ giống đậu tương qua điểm nghiên cứu ………………………………… 73 Bảng 3.16 Kiểm định tính ổn định giống đậu tương tiêu tổng số ………………………………………………………… 73 Bảng 3.17 Phân tích tính ổn định khối lượng 100 hạt giống đậu tương qua điểm nghiên cứu ……………………………………………… 74 Bảng 3.18 Kiểm định tính ổn định giống đậu tương tiêu khối lượng 100 hạt …………………………………………………………… 75 Bảng 3.19 Phân tích tính ổn định suất thực thu giống đậu tương qua điểm nghiên cứu ……………………………………………… 76 Bảng 3.20 Kiểm định tính ổn định giống đậu tương tiêu suất thực thu ……………………………………………………………… 76 10 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cây đậu tương (Glycine max (L) Merrill) thuộc nhóm ngắn ngày có giá trị kinh tế cao, trồng cổ xưa nhất, trồng truyền thống nước ta Ở Việt Nam đậu tương gieo trồng 43/62 tỉnh, thành phố thuộc vùng sinh thái nông nghiệp Những năm gần tập quán canh tác đặc biệt suất đậu tương đạt thấp, hiệu kinh tế sản xuất đậu tương không cao đậu tương chưa ý phát triển nước ta, tỉnh phía Nam Do vậy, sản lượng đậu tương sản xuất hàng năm không đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước dẫn đến tình trạng hàng năm nước ta phải nhập khoảng 400.000 ÷ 00.000 đậu tương để chế biến dầu ăn thức ăn chăn nuôi [13] Trên giới đậu tương trồng nhiều Mỹ, Braxin, Argentina, Trung Quốc, Indonexia, Nhật Bản, Liên Xô số nước khác [17] Hạt đậu tương nguồn cung cấp protein dầu thực vật cho người, nguồn thức ăn quan trọng chăn nuôi Ngày với gia tăng nhanh dân số, nhu cầu dinh dưỡng người, đặc biệt nhu cầu protein trở thành vấn đề cấp bách phát triển kinh tế xã hội nhiều quốc gia phát triển giới Theo Wijeratne Welson (1987), khoảng 90% calo 80% protein có bữa ăn hàng ngày người dân nước châu Á cung cấp từ nguồn thực vật Vì với hàm lượng protein hạt từ 38 ÷ 42%, lipit từ 18 ÷ 24%, hydratcacbon 30 ÷ 40%, chất khoáng ÷ 5%, đậu tương chiếm vị trí hàng đầu việc cung cấp protein, lipit chất khoáng cho người thông qua thông qua sản phẩm chế biến khác [5] 97 MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ ĐVN6 ĐT12 ĐT22 ĐT19 ĐT20 ĐT26 ĐT2008 ĐT2101 VX9-3 ĐT84 SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3 3 3) 18DF GIONG$ ĐVN6 ĐT12 ĐT22 ĐT19 ĐT20 ĐT26 ĐT2008 ĐT2101 VX9-3 ĐT84 NOS 3 3 3 3 3 TSQ 49.9533 40.1467 45.1633 49.3767 55.2533 55.3800 57.6433 47.6133 38.6433 52.5600 SQC 46.8600 36.6833 40.9200 46.1267 44.0800 50.7267 45.8667 43.4000 35.2500 39.4433 KLH 16.1100 14.9167 12.8500 15.1200 13.0400 15.0800 15.3767 15.1300 12.0967 13.3133 NSLT 41.0533 23.9033 23.2833 28.6500 25.1767 35.7900 33.4100 35.8367 21.6033 22.6300 2.26940 6.74271 1.22931 3.65247 0.125483 0.372827 0.730486 2.17038 NSTT 25.8767 17.7733 14.2033 16.7600 13.2900 17.6100 15.8167 18.6800 11.2933 10.2667 SE(N= 3) 0.202157 5%LSD 18DF 0.600639 MEANS FOR EFFECT L.LAI L.LAI SE(N= 5%LSD NOS 10 10 10 10) 18DF L.LAI NOS 10 10 10 TSQ 49.9300 50.2210 47.3690 SQC 43.6310 42.6760 42.5000 1.24300 3.69314 0.673323 2.00054 KLH 14.3300 14.2340 14.3460 NSLT 29.6380 29.0450 28.7180 0.687296E-01 0.400104 0.204206 1.18877 NSTT 16.2290 16.0900 16.1520 SE(N= 10) 0.110726 5%LSD 18DF 0.328983 phan tich anova cac yeu to cau nang suat diem nam dan F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TSQ SQC KLH NSLT NSTT GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 49.173 30 42.936 30 14.303 30 29.134 30 16.157 STANDARD DEVIATION C OF V |GIONG$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 7.0418 3.9307 8.0 0.0001 4.9878 2.1292 5.0 0.0000 1.3109 0.21734 1.5 0.0000 6.7246 1.2652 4.3 0.0000 4.2814 0.35015 2.2 0.0000 |L.LAI | | | 0.2295 0.4608 0.4783 0.2820 0.6836 | | | | phan tich ANOVA cac yeu to cau nang suat diem nghi loc 98 MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ ĐVN6 ĐT12 ĐT22 ĐT19 ĐT20 ĐT26 ĐT2008 ĐT2101 VX9-3 ĐT84 SE(N= D.F 5%LSD NOS 3 3 3 3 3 3) 0 GIONG$ ĐVN6 ĐT12 ĐT22 ĐT19 ĐT20 ĐT26 ĐT2008 ĐT2101 VX9-3 ĐT84 NOS 3 3 3 3 3 TSQ 51.0467 44.5433 41.5000 45.2733 39.8467 37.3233 41.0300 50.7267 37.8500 29.5500 SQC 48.4629 37.7200 35.5300 39.8400 31.5633 28.3300 30.2800 46.1600 28.1300 23.4200 KLH 15.6100 13.9233 13.4267 14.6533 12.5267 14.4700 13.7167 10.1900 10.9767 8.57667 NSLT 36.5867 28.1933 23.0433 28.1333 21.6133 19.7100 30.4767 35.4367 17.3100 15.2767 1.05830 18.0000 3.14436 0.418160 17.0000 1.24768 0.285054 18.0000 0.846938 1.12614 17.0000 3.36009 NSTT 19.7423 17.0100 16.6100 17.6700 16.9333 14.4933 15.9367 16.4767 14.4533 12.5467 SE(N= 3) 0.457597 D.F 17.0000 5%LSD 1.36535 MEANS FOR EFFECT L.LAI L.LAI SE(N= D.F 5%LSD NOS 10 10 10 10) 0 L.LAI NOS 10 10 10 TSQ 42.0510 42.2160 41.3400 SQC 35.3430 34.7850 34.7029 KLH 12.7140 12.5260 13.1810 NSLT 25.7980 25.9080 25.0280 0.579653 18.0000 1.72223 0.229036 17.0000 0.683382 0.156131 18.0000 0.463887 0.616810 17.0000 1.84040 NSTT 15.7940 16.4320 16.3357 SE(N= 10) 0.250636 D.F 17.0000 5%LSD 0.747832 phan tich ANOVA cac yeu to cau nang suat diem nghi loc F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TSQ SQC KLH NSLT GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 41.869 29 34.486 30 12.807 29 25.218 STANDARD DEVIATION C OF V |GIONG$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 6.4048 1.8330 4.4 0.0000 7.6053 0.72427 2.1 0.0000 2.2023 0.49373 3.9 0.0000 7.1141 1.9505 7.7 0.0000 |L.LAI | | | 0.5409 0.1277 0.0230 0.5624 | | | | 99 NSTT 29 16.060 1.9407 0.79258 4.9 0.0000 0.1811 phan tich ANOVA cac yeu to cau nang suat diem anh son MEANS FOR EFFECT GIONG$ GIONG$ ĐVN6 ĐT12 ĐT22 ĐT19 ĐT20 ĐT26 ĐT2008 ĐT2101 VX9-3 ĐT84 SE(N= 5%LSD NOS 3 3 3 3 3 3) 18DF GIONG$ ĐVN6 ĐT12 ĐT22 ĐT19 ĐT20 ĐT26 ĐT2008 ĐT2101 VX9-3 ĐT84 NOS 3 3 3 3 3 TSQ 54.5400 49.4433 41.4300 45.9400 40.2567 36.3600 40.6100 50.7233 46.0467 32.4033 SQC 48.5767 38.9000 34.6133 39.1433 33.8000 27.4833 31.9967 41.8533 29.8433 23.4533 KLH 15.9033 14.4633 13.3800 14.6100 13.4400 15.3567 13.0667 13.4333 11.3800 10.2800 NSLT 37.9267 28.1600 24.2233 30.3167 23.1767 20.8000 29.3700 34.2633 19.5400 16.3733 0.576654 1.71332 0.480943 1.42895 0.189372 0.562652 0.368524 1.09494 NSTT 23.4700 18.0267 17.3500 17.6700 16.5867 15.4067 16.0667 15.7133 14.6267 12.5900 SE(N= 3) 0.277859 5%LSD 18DF 0.825560 MEANS FOR EFFECT L.LAI L.LAI SE(N= 5%LSD NOS 10 10 10 10) 18DF L.LAI NOS 10 10 10 TSQ 43.4280 44.1960 43.7020 SQC 35.0030 35.3300 34.5660 KLH 13.7240 13.4250 13.4450 NSLT 26.3860 26.5440 26.3150 0.315846 0.938426 0.263423 0.782670 0.103723 0.308177 0.201849 0.599723 NSTT 16.8700 16.6560 16.7260 SE(N= 10) 0.152190 5%LSD 18DF 0.452178 phan tich ANOVA cac yeu to cau nang suat diem anh son F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE TSQ SQC KLH NSLT NSTT GRAND MEAN (N= 30) NO OBS 30 43.775 30 34.966 30 13.531 30 26.415 30 16.751 STANDARD DEVIATION C OF V |GIONG$ SD/MEAN | BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | 6.6332 0.99879 2.3 0.0000 7.1619 0.83302 2.4 0.0000 1.6798 0.32800 2.4 0.0000 6.5803 0.63830 2.4 0.0000 2.7789 0.48127 2.9 0.0000 |L.LAI | | | 0.2451 0.1477 0.1006 0.7222 0.6115 | | | | 100 Phân tích tính ổn định giống đậu tượng vùng sinh thái chủ yếu Nghệ An Bảng phân tích ổn định chiều cao -Giong Tong lech BP Sai so chung Tham so on dinh Var deviations Pooled error S2di Ftn Prob 0.029 1.018 -0.988 0.029 0.140 0.222 1.018 -0.796 0.218 0.353 26.001 1.018 24.983 25.552 1.000 * 8.394 1.018 7.377 8.249 0.994 * 13.296 1.018 12.279 13.066 0.999 * 10.561 1.018 9.544 10.379 0.998 * 0.229 1.018 -0.789 0.225 0.358 0.630 1.018 -0.388 0.619 0.559 0.394 1.018 -0.624 0.387 0.456 10 0.742 1.018 -0.276 0.729 0.598 - CAC KIEM DINH Kiem dinh ve gia tri trung binh cua cac giong H0 : m1 = m2 = = Mv Dua vao ty so Ftn = ms3/ms1 Gia tri Ftn( 9;10) 14.45 -Kiem dinh ve cac he so hoi quy H0: b1 = b2 = =bv Dua vao ty so Ftn = ms2/ms1 Gia tri Ftn( 9;10) 7.33 -Kiem dinh ve su on dinh cua giong (b[i] = 1) Gia tri Ttn = (b[i] - 1)/Sb Giong HSHQ b-1 Sb Ttn Prob 101 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 0.208 1.145 1.120 0.540 2.384 0.828 1.811 0.028 0.505 1.431 -0.792 0.145 0.120 -0.460 1.384 -0.172 0.811 -0.972 -0.495 0.431 0.019 41.965 0.992 * 0.052 2.791 0.886 0.562 0.214 0.570 0.319 1.441 0.805 0.402 3.442 0.906 0.358 0.479 0.646 0.053 15.378 0.980 * 0.087 11.110 0.972 0.069 7.151 0.955 0.095 4.541 0.928 Bảng phân tích tính ổn định tổng số -Giong Tong lech BP Sai so chung Tham so on dinh Var deviations Pooled error S2di Ftn Prob 5.623 494.766 -489.144 0.011 0.088 32.071 494.766 -462.695 0.065 0.204 9.121 494.766 -485.645 0.018 0.112 9.409 494.766 -485.357 0.019 0.114 153.836 494.766 -340.930 0.311 0.414 229.450 494.766 -265.316 0.464 0.494 1430.145 494.766 935.379 2.891 0.909 6.452 494.766 -488.314 0.013 0.094 7.963 494.766 -486.803 0.016 0.105 10 308.898 494.766 -185.868 0.624 0.561 CAC KIEM DINH Kiem dinh ve gia tri trung binh cua cac giong H0 : m1 = m2 = = Mv Dua vao ty so Ftn = ms3/ms1 Gia tri Ftn( 9;10) 2.66 -Kiem dinh ve cac he so hoi quy H0: b1 = b2 = =bv Dua vao ty so Ftn = ms2/ms1 Gia tri Ftn( 9;10) 3.19 -Kiem dinh ve su on dinh cua giong (b[i] = 1) Gia tri Ttn = (b[i] - 1)/Sb 102 Giong HSHQ b - V1 0.243 -0.757 V2 0.336 -0.664 V3 0.002 -0.998 V4 0.054 -0.946 V5 0.056 -0.944 V -0.036 -1.036 V7 8.536 7.536 V -0.006 -1.006 V9 0.576 -0.424 V10 0.240 -0.760 Sb Ttn Prob 0.238 3.181 0.899 0.568 1.169 0.774 0.303 3.294 0.902 0.308 3.073 0.895 1.245 0.758 0.708 1.520 0.681 0.692 3.796 1.985 0.848 0.255 3.945 0.917 0.283 1.498 0.811 1.764 0.431 0.633 Phân tích tính ổn định số -Giong Tong lech BP Sai so chung Tham so on dinh Var deviations Pooled error S2di Ftn Prob 0.012 0.612 -0.600 0.020 0.116 0.702 0.612 0.091 1.148 0.711 0.438 0.612 -0.174 0.715 0.594 0.258 0.612 -0.354 0.421 0.474 2.419 0.612 1.808 3.954 0.951 * 0.424 0.612 -0.188 0.693 0.586 1.393 0.612 0.781 2.276 0.867 9.286 0.612 8.674 15.177 1.000 * 1.433 0.612 0.821 2.343 0.872 10 0.000 0.612 -0.612 0.000 0.016 - CAC KIEM DINH Kiem dinh ve gia tri trung binh cua cac giong H0 : m1 = m2 = = Mv Dua vao ty so Ftn = ms3/ms1 Gia tri Ftn( 9;10) 60.63 -Kiem dinh ve cac he so hoi quy 103 H0: b1 = b2 = =bv Dua vao ty so Ftn = ms2/ms1 Gia tri Ftn( 9;10) 26.56 -Kiem dinh ve su on dinh cua giong (b[i] = 1) Gia tri Ttn = (b[i] - 1)/Sb Giong HSHQ b - V -0.202 -1.202 V -0.200 -1.200 V3 0.719 -0.281 V4 0.816 -0.184 V5 1.403 0.403 V6 2.807 1.807 V7 1.812 0.812 V8 0.104 -0.896 V9 0.771 -0.229 V10 1.969 0.969 Sb Ttn Prob 0.017 72.633 0.994 * 0.126 9.501 0.966 0.100 2.817 0.887 0.077 2.404 0.871 0.234 1.719 0.830 0.098 18.425 0.983 * 0.178 4.569 0.928 0.459 1.952 0.846 0.180 1.269 0.787 0.002 491.276 0.997 * Phân tích tính ổn định khối lượng 100 hạt -Giong Tong lech BP Sai so chung Tham so on dinh Var deviations Pooled error S2di Ftn Prob 0.002 0.044 -0.043 0.040 0.163 0.002 0.044 -0.042 0.053 0.186 0.036 0.044 -0.008 0.813 0.625 0.048 0.044 0.004 1.091 0.698 0.295 0.044 0.250 6.651 0.988 * 0.233 0.044 0.189 5.263 0.976 * 1.408 0.044 1.364 31.794 1.000 * 0.484 0.044 0.440 10.924 0.998 * 0.013 0.044 -0.031 0.290 0.401 10 0.232 0.044 0.187 5.230 0.975 * CAC KIEM DINH Kiem dinh ve gia tri trung binh cua cac giong H0 : m1 = m2 = = Mv Dua vao ty so Ftn = ms3/ms1 Gia tri Ftn( 9;10) 27.93 104 -Kiem dinh ve cac he so hoi quy H0: b1 = b2 = =bv Dua vao ty so Ftn = ms2/ms1 Gia tri Ftn( 9;10) 6.24 -Kiem dinh ve su on dinh cua giong (b[i] = 1) Gia tri Ttn = (b[i] - 1)/Sb Giong HSHQ b - V1 0.333 -0.667 V2 0.663 -0.337 V -0.389 -1.389 V4 0.316 -0.684 V5 0.334 -0.666 V6 0.399 -0.601 V7 1.130 0.130 V8 3.289 2.289 V9 0.750 -0.250 V10 3.174 2.174 Sb Ttn Prob 0.040 16.845 0.982 * 0.046 7.385 0.956 0.179 7.743 0.958 0.208 3.295 0.902 0.513 1.299 0.790 0.456 1.317 0.792 1.121 0.116 0.537 0.657 3.483 0.907 0.107 2.330 0.867 0.455 4.780 0.931 Phân tích tính ổn định suất thực thu giống vùng sinh thái -Giong Tong lech BP Sai so chung Tham so on dinh Var deviations Pooled error S2di Ftn Prob 0.166 0.113 0.053 1.467 0.771 0.232 0.113 0.119 2.055 0.846 0.307 0.113 0.194 2.723 0.899 0.490 0.113 0.377 4.339 0.960 * 0.059 0.113 -0.054 0.522 0.520 0.331 0.113 0.219 2.937 0.911 0.009 0.113 -0.104 0.080 0.225 0.342 0.113 0.229 3.033 0.916 0.019 0.113 -0.094 0.171 0.316 10 0.008 0.113 -0.105 0.070 0.211 CAC KIEM DINH Kiem dinh ve gia tri trung binh cua cac giong H0 : m1 = m2 = = Mv 105 Dua vao ty so Ftn = ms3/ms1 Gia tri Ftn( 9;10) 144.00 -Kiem dinh ve cac he so hoi quy H0: b1 = b2 = =bv Dua vao ty so Ftn = ms2/ms1 Gia tri Ftn( 9;10) 10.78 -Kiem dinh ve su on dinh cua giong (b[i] = 1) Gia tri Ttn = (b[i] - 1)/Sb Giong HSHQ b - V1 1.185 0.185 V -0.627 -1.627 V 10.944 9.944 V4 2.661 1.661 V5 0.889 -0.111 V -16.512 -17.512 V7 1.133 0.133 V -15.960 -16.960 V9 5.795 4.795 V10 20.493 1.493 Sb 3.094 3.662 4.216 5.322 1.846 4.378 0.724 4.449 1.057 0.674 Ttn Prob 0.060 0.519 0.444 0.637 2.359 0.868 0.312 0.601 0.060 0.519 4.000 0.918 0.184 0.561 3.812 0.914 4.536 0.928 28.921 0.989 * - 106 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CÁC GIỐNG ĐẬU TƯƠNG Toàn cảnh ruộng thí nghịệm 107 Bọ xít chích hút Bệnh phấn trắng Thuốc trừ bệnh lở cổ rễ Thuốc trừ sâu lá,sâu đục thân 108 ĐT 20 ĐT 2008 109 VX9-3 110 111 [...]... tài Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất và các chỉ tiêu sinh hoá của một số giống đậu tương ở các vùng sinh thái chủ yếu của Nghệ An Từ đó có thể chọn ra những giống đậu tương vừa cho năng suất cao vừa có chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái của tùng vùng sinh thái 2.2 Yêu cầu của đề tài Tuyển chọn được những giống đậu tương có năng suất cao,... cho năng suất cao 12 phù hợp với điều kiện sinh thái của từng địa phương ở Nghệ An, góp phần tăng năng suất, sản lượng và mở rộng diện tích trồng đậu tương Xuất phát từ tình hình thực tiễn trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu: Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống đậu tương tại các vùng sinh thái chủ yếu của Nghệ An 2 Mục đích và yêu cầu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Đánh giá. .. đậu tương giảm sút nghiêm trọng, trong đó có nguyên nhân là hiện nay chúng ta đang sử dụng các giống địa phương năng suất thấp, dẫn đến thu nhập của người trồng đậu tương chưa cao (năng suất bình quân là 6,3 tạ/ha so với cả nước thì năng suất đậu tương đạt được như vậy là rất thấp) Việc nghiên cứu khả năng thích ứng của các giống đậu tương ở các vùng sinh thái sẽ giúp chúng ta chọn được giống đậu tương. .. cây trồng có đặc điểm sinh trưởng, phát triển khác nhau Do đó, nó có khả năng thích ứng với điều kiện ngoại cảnh và chế độ canh tác nhất định Một giống có thế thích nghi tốt với vùng này, điều kiện chăm sóc này nhưng lại khó phát triển ở vùng khác, điều kiện chăm sóc khác Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng của các giống đậu tương ở các vùng sinh thái khác nhau giúp chúng... trồng cùng một giống đậu tương nhưng sẽ cho năng suất khác nhau và các giống đậu tương khác nhau trồng trong cùng một vùng sinh thái cũng sẽ cho năng suất khác nhau Mặt khác các giống đậu tương khác nhau thì có thành phần sinh hoá khác nhau và trồng ở các vùng sinh thái khác nhau cũng sẽ cho chất lượng hạt khác nhau Do đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng các sản phẩm chế biến từ hạt đậu tương Chính vì vậy,... ra các giống đậu tương thích hợp với từng vùng sinh thái để cho năng suất cao chất lượng hạt tốt là điều tất yếu Trong những năm gần đây diện tích trồng đậu tương ở Nghệ An có xu hướng giảm (năm 2004 diện tích trồng đậu tương là 115 ha, năm 2008 giảm xuống còn 914ha) [6] Có nhiều nguyên nhân dẫn đến diện tích trồng đậu tương giảm, trong đó có nguyên nhân là hiện nay ở Nghệ An đang sử dụng 15 giống đậu. .. cũng là một phương pháp có hiệu quả bằng cách sử dụng các biện pháp canh tác như kỹ thuật thâm canh, bón phân, gieo đúng thời vụ, …khảo nghiệm ở các vùng sinh thái khác nhau nhằm thử nghiệm tích thích nghi của các giống ở từng điều kiện môi trường khác nhau tạo điều kiện so sánh giống 24 địa phương với giống nhập nội, đánh giá phản ứng của các giống trong những môi trường khác nhau Trong thời gian qua... 1.5 cho ta thấy năng suất đậu tương ở các vùng trên cả nước nhìn chung đang còn thấp Việc sử dụng giống có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất do đó các địa phương chưa sử dụng nhiều về các giống đậu mới và các giống biến đổi gen cũng là nguyên nhân trực tiếp làm hạn chế năng suất đậu tương 30 Bảng 1.5 Diện tích, năng suất, sản lượng đậu tương một số tỉnh trong cả nước Tỉnh 2005 Diện tích Năng suất Sản... công nghệ chọn giống đậu đỗ của nhiều nước Dưới đây là một số phương pháp nghiên cứu chọn tạo giống đậu tương trên thế giới 20  Nghiên cứu chọn tạo giống bằng phương pháp truyền thống Chọn giồng bằng phương pháp này có thể bằng cách nhập nội, tuyển chọn những giống từ các vùng khác về hoặc thuần hóa từ cây đậu tương hoang dại trong thiên nhiên Những năm gần đây việc đưa các giống đậu tương hoang dại... cao với bệnh khảm Virus.Chương trình này đưa ra một số giống có triển vọng như: KH213, J231, J202, DS4-24,  Nghiên cứu về các chỉ tiêu sinh lí, sinh trưởng, bệnh hại và năng suất của các giống đậu tương Ở Indonexia khi nghiên cứu tập đoàn giống đậu tương đã phân lập được bộ giống theo mụch đích nhóm có thời gian sinh trưởng ngắn, đạt năng suất cao từ 1,5 ÷ 1,7 tấn/ha; nhóm giống cây cứng chống đổ ... đậu tương vùng sinh thái chủ yếu Nghệ An Nghiên cứu tiêu sinh lý: diện tích lá, khả tích lũy vật khô giống đậu tương vùng sinh thái chủ yếu Nghiên cứu khả chống chịu sâu, bệnh hại giống đậu tương. .. đích nghiên cứu đề tài Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, yếu tố cấu thành suất, suất tiêu sinh hoá số giống đậu tương vùng sinh thái chủ yếu Nghệ An Từ chọn giống đậu tương vừa cho suất cao... tương vùng sinh thái chủ yếu Nghiên cứu xác định ổn định yếu tố cấu thành suất suất giống đậu tương vùng sinh thái chủ yếu Nghệ An Nghiên cứu xác định hàm lượng protein, lipit hạt đậu tương vùng sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống đậu tương tại các vùng sinh thái chủ yếu của Nghệ An, Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống đậu tương tại các vùng sinh thái chủ yếu của Nghệ An, Đánh giá khả năng thích ứng của một số giống đậu tương tại các vùng sinh thái chủ yếu của Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn