dap an de thi thu THPT Vtri lan 3

1 194 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2015, 07:33

Trêng THPT ViÖt tr× ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN III NĂM HỌC 2010-2011 M«n: hãa häc Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Mã đề 357 D A A B B C B A B C A C B B D A C C C D D C D D A D C A B C C B A B C B A B C D C B C A B A B D B B D A A A D C A D D D Së gd & ®t phó thä Mã đề 132 C D C A B C C D C A B D A B B D C D A A D C A A C B A B B C C A B A A C D B C C B D A A C B B D C D D D B D B D C B A A Mã đề 209 A B D C A D B B A C B A D D A D A D B C C D C D B A A B C B B C C A B C D C D C C A C A B B B B B D D A B A D C A C D A Mã đề 485 D B B C C B D D C A D B B C D B B C D A A B B C A A B A D A A A A C B A D C C D C B B D C C D B D A C B A C A D D C D C Mã đề 570 C A A C A A B D D B D C D A D B D A C B B B B A D D C A A C B C B B A B B D D C B A D D B A D C C C C C A D D A A B C A Mã đề 628 A C A B D D C A C B C B A A B B D C D C B D A D B C D A B A C B A D B B D C D B D D D B C C C C C A A D C D A C A A A B Mã đề 743 B A A C A C D B D A B D A D B D D D A B D C B C D D A D A C A D B B B A C D A A C C B C C C C C D A C C B B B D A A B C Mã đề 896 B C A A D A D C A C A D B A D D C A B B B B C D D A D B B B D D A B C C D B A C C C A C C C A D C A B D A B A C D B A B
- Xem thêm -

Xem thêm: dap an de thi thu THPT Vtri lan 3, dap an de thi thu THPT Vtri lan 3, dap an de thi thu THPT Vtri lan 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay