de thi thu THPT Vtri lan 3

6 79 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2015, 07:33

Sở gd & đt phú thọ Trờng THPT Việt trì (Đề thi có 60 câu trắc nghiệm) THI KHO ST CHT LNG LP 12 LN III NM HC 2010-2011 Môn: hóa học Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mó thi 132 H v tờn: S bỏo danh: Cho bit lng nguyờn t (theo u) ca cỏc nguyờn t: ( H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; He=4;Cr = 52 ) I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cõu, t cõu n cõu 40) Cõu 1: Oxi hoỏ mol ru metylic thnh andehit fomic bng oxi khụng khớ mt bỡnh kớn, bit hiu sut phn ng oxi hoỏ l 80% Ri cho 36,4 gam nc vo bỡnh c dung dch X Nng % andehit fomic dung dch X l: A 56,87% B 42,40% C 38,09% D 36% Cõu 2: Cho x mol Fe tan hon ton dung dch cha y mol H2SO4 (t l mol x: y = 2: 5), thu c mt sn phm kh nht v dung dch ch cha mui sunfat Khi lng mui st (III) sunfat to thnh dung dch l: A 80x B 160x C 80y D 40y Cõu 3: linh ng ca nguyờn t H nhúm OH ca cỏc cht C 2H5OH, C6H5OH, H2O, HCOOH, CH3COOH tng dn theo th t no? A H2O < C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH < HCOOH B C2H5OH < H2O < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH C C2H5OH < H2O < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH D CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH < H2O Cõu 4: Cht X l mt andehit mch h cha a nhúm chc andehit v b liờn kt pi gc hirocacbon Cụng thc phõn t ca X cú dng no sau õy: A CnH2n+2-2a-2bOa B CnH2n-a-bOa C CnH2n+2-a-bOa D CnH2n-2a-2bOa Cõu 5: Ho tan hon ton hn hp gm MgO , Zn(OH) , Al , FeCO3 , Cu(OH)2 , Fe dung dch H2SO4 loóng d, sau phn ng thu c dung dch X Cho vo dung dch X mt lng Ba(OH) d thu c kt ta Y Nung Y khụng khớ n lng khụng i c hn hp rn Z, sau ú dn lung khớ CO d ( nhit cao) t t i qua Z n phn ng xy hon ton thu c cht rn G Trong G cha : A MgO , Al2O3, Fe, Cu, ZnO B MgO, BaSO4, Fe, Cu C BaO, Fe, Cu, Mg, Al2O3 D BaSO4, MgO, Zn, Fe, Cu Cõu 6: Có sơ đồ : Glucozơ X C3H8O Thì C3H8O là: A ancol bậc B Ancol bậc C Ete D Andehit Cõu 7: Hũa tan m gam cht X cú cụng thc phõn t l CH 4ON2 vo nc c dung dch Y Cho Y tỏc dng vi lng va KOH c a gam mui T s a /m l: A 2,1 B 2,2 C 2,3 D 2,4 Cõu 8: Cho nớc qua than nung đỏ thu đợc 78,4 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm khí CO, CO 2, H2 Oxi húa hết 1/ hỗn hợp X CuO nóng thu đợc chất rắn Y Hoà tan hoàn toàn Y dung dịch HNO3 loãng thu đợc 22,4 lít (đktc) khí NO (sản phẩm khử nhất) Phần trăm thể tích khí CO2 X là: A 28,57 % B 18,42 % C 57,14 % D 14,28 % Cõu 9: Cht X bng mt phn ng to C 2H5OH v t C2H5OH bng mt phn ng to cht X Trong cỏc cht C2H2, C2H4, C2H5COOCH3, CH3CHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, C2H5ONa, C6H12O6 (glucoz), C2H5Cl, s cht phự hp vi X l A B C D Cõu 10: t chỏy hon ton mt amin X no, mch h, bc mt bng oxi va , sau phn ng c hn hp Y gm khớ v hi, ú V CO2 : V H 2O = : Cho 1,8g X tỏc dng vi dung dch HCl d Sau phn ng lm bay hi dung dch c m gam mui khan.Giỏ tr ca m l : A 3,99g B 5,085g C 3,26g D 2,895g Trang 1/6 - Mó thi 132 Cõu 11: X l hp cht thm cú cụng thc phõn t C 7H8O2 X va cú th phn ng vi dung dch NaOH, va cú th phn ng c vi CH3OH (cú H2SO4 c lm xỳc tỏc, 1400C) S cụng thc cu to cú th cú ca X l: A B C D Cõu 12: Mt loi phõn kali cú cha 87% K2SO4 cũn li l cỏc cht khụng cha kali, dinh dng ca loi phõn bún ny l: A 39,0% B 44,8% C 54,0% D 47,0% 2+ 2+ Cõu 13: Trong cốc nớc cứng chứa a mol Ca , b mol Mg , c mol HCO3- Nếu dùng nớc vôi trong, nồng độ p mol/ lít để làm giảm độ cứng nc ngời ta thấy thêm V lít nớc vôi vào cốc, độ cứng cốc nhỏ Biểu thức tính V theo a, b, p là: ( biết ion Mg 2+ kt ta di dng Mg(OH)2 ) 2b + a b+a b + 2a b+a A V = B V = C V = D V = p p p 2p Cõu 14: Hn hp X gm a mol CH3OH v 2a mol CO Tin hnh tng hp CH 3COOH theo phn t , xt ng : CH3OH + CO CH3COOH Sau phn ng thu c hn hp cú M = 32 Hiu sut ca phn ng l: A 30% B 25% C 40% D 60% Cõu 15: Cú tờn gi : o-xilen; o-imetyl benzen; 1,2-imetyl benzen; etyl benzen ú l tờn gi ca my cht: A cht B cht C cht D cht Cõu 16: Cho 7,49 gam hn hp cỏc kim loi gm: Mg, Al, Fe tỏc dng vi 0,35 lit dung dch hn hp Y ( H2SO4 0,75M v HCl 1M) thu c 5,488 lit khớ A (ktc) v dung dch B Cho dung dch B tỏc dng vi dung dch KMnO 4/ H2SO4 thỡ thy dựng ht 84 ml KMnO 1M Tớnh % s mol ca Fe hn hp u: A 20,00% B 27,50% C 52,34% D 33,33% Cõu 17: Hn hp M gm hai cht CH 3COOH v NH2CH2COOH trung ho m gam hn hp M cn 100ml dung dch HCl 1M Ton b sn phm thu c sau phn ng li tỏc dng va vi 300ml dung dch NaOH 1M Thnh phn phn trm theo lng ca cỏc cht CH 3COOH v NH2CH2COOH hn hp M ln lt l ; A 61,54 v 38,46 B 72,80 v 27,20 C 44,44 v 55,56 D 40 v 60 Cõu 18: Khi un núng phn ng gia cp cht no sau õy to oxit: A HNO3 + S B HNO3 + Ag C HNO3 + Cu D HNO3 + C Cõu 19: Hỗn hợp E gồm ancol đơn chức X, axitcacboxylic đơn chức Y este Z tạo X, Y Lấy 0,13 mol hỗn hợp E cho tác dụng vừa đủ với 0,05 mol KOH ( đun nóng ), đợc m gam ancol X Cho m gam X qua CuO d , nung nóng đợc andehit T Cho toàn T tham gia phản ứng tráng bạc đợc 43,2 gam Ag Biết hiệu suất phản ứng ều đạt 100% Giá trị m là: A 3,2 B 6,4 C 1,6 D 0,8 Cõu 20: Cho hn hp khớ X gm : H2; hirocacbon khụng no vo bỡnh kớn cha Ni nung núng Sau mt thi gian c hn hp khớ Y Nhn nh no sau õy khụng ỳng A S mol oxi cn t chỏy X ln hn s mol oxi cn t chỏy Y B Tng s mol hirocacbon X bng tng s mol hirocacbon Y C S mol X tr s mol Y bng s mol H2 tham gia phn ng D S mol CO2 v nc to t chỏy X bng s mol CO2 v nc to t chỏy Y Cõu 21: Nhn nh no sau õy l ỳng: A Cht oxi húa gp cht kh luụn xy phn ng oxi húa - kh B Kim loi tỏc dng vi dung dch mui luụn xy phn ng th C Phn ng: Cl2 + NaOH NaClO +NaCl + H2O l phn ng oxi húa - kh ni phõn t t ,xt,p D Phn ng: 2CH CH CH C-CH=CH l phn ng oxi húa - kh Cõu 22: t chỏy hon ton mt lng hn hp khớ X gm mt ankan v mt anken cn dựng va 0,7 mol O2, thu c 0,4 mol CO2 Cụng thc ca ankan l : A C3H8 B C4H10 C CH4 D C2H6 Trang 2/6 - Mó thi 132 Cõu 23: Hũa tan hon ton 2,81 gam hn hp mt oxit kim loi kim v mt oxit kim loi kim th vo 500 ml dung dch H2SO4 va ri cụ cn dung dch sau phn ng thu c 6,81g hn hp mui khan Tớnh pH ca dung dch axit ó dựng: A 0,7 B 1,3 C D Cõu 24: Cú cỏc cht : Fe, dung dch FeCl2, dung dch HCl, dung dch Fe(NO 3)2, dung dch FeCl3, dung dch AgNO3 Cho tng cp cht phn ng vi thỡ s phn ng thuc loi phn ng oxi hoỏ-kh cú th cú l : A B C D Cõu 25: Ch phn ng sai : t0 A CH2=CH-CH2Cl + H2O CH2=CH-CH2OH + HCl t B CH3CH2Cl + NaOH loóng CH3CH2OH + NaCl t0 C C6H5Cl + NaOH loóng C6H5OH + NaCl t ,C H5OH D CH3CH2Br + KOH CH2 = CH2 + KBr + H2O Cõu 26: Nguyờn t ca nguyờn t X cú s phõn mc nng lng l:1s 22s22p63s23p64s23d104p3 V trớ ca X BTH l: A Chu kỡ 4, nhúm III B B Chu kỡ 4, nhúm VA C Chu kỡ 3, nhúm VA D Chu kỡ 4, nhúm IIIA Cõu 27: Cho 75 gam tinh bt lờn men thnh ancol etylic Ton b lng CO sinh c hp th hon ton vo dung dch Ba(OH)2, thu c 108,35 gam kt ta v dung dch X un k dung dch X thu thờm c 19,7 gam kt ta Hiu sut ca c quỏ trỡnh lờn men ancol (ru) etylic t tinh bt l: A 81,0% B 70,2% C 59,4% D 100,0% Cõu 28: phõn bit dung dch AlCl3, FeCl3, ZnCl2 v CuCl2 cú th dựng dung dch: A Ba(OH)2 B NH3 C AgNO3 D NaOH Cõu 29: Kh hon ton m gam oxit MxOy cn va 17,92 lớt khớ CO (ktc), thu c a gam kim loi M Ho tan ht a gam M bng dung dch H2SO4 c núng (d), thu c 20,16 lớt khớ SO2 (sn phm kh nht, ktc) Oxit MxOy v giỏ tr ca m l: A FeO; 57,6 B Fe3O4; 46,4 C CrO; 54,4 D Cr2O3; 40,53 Cõu 30: Mt - amino axit X ch cha nhúm amino v nhúm cacboxyl Cho 10,68 gam X tỏc dng vi HCl d thu c 15,06 gam mui Tờn gi ca X l : A axit glutamic B anilin C alanin D Glixin Cõu 31: Nung núng hn hp gm 21,6 gam Al v 48 gam Fe 2O3 nhit cao vi hiu sut 80% Ly ton b cht rn thu c sau phn ng cho vo dung dch KOH d thỡ thu c m gam cht rn khụng tan Giỏ tr ca m l: A 16,6 B 35,84 C 36,48 D 60,96 Cõu 32: Ho tan m gam hn hp gm Cu v Fe3O4 dung dch HCl d, sau phn ng cũn li 8,32 gam cht rn khụng tan v dung dch X Cụ cn dung dch X thu c 61,92 gam cht rn khan Giỏ tr ca m l: A 43,84 B 70,24 C 55,44 D 103,67 Cõu 33: Nhúm cỏc kim loi cú th iu ch bng phng phỏp nhit luyn l: A Zn, Fe, Cu, Na B Zn, Fe, Cu, Cr C Al, Fe, Cu, Cr D Be, Fe , Au, Ca Cõu 34: Khng nh no sau õy l ỳng? A Poli(tetrafloetilen); poli(metyl metacrylat); t nitron u c iu ch bng phn ng trựng hp B T visco, t nilon-6,6, t enang, t axetat thuc loi t nhõn to C T poliamit kộm bn v mt hoỏ hc l cú cha cỏc nhúm peptit d b thu phõn D Cao su lu hoỏ; nha rezit(hay nha bakelit); amilopectin ca tinh bt l nhng polime cú cu trỳc mng khụng gian Cõu 35: Mt bỡnh kớn th tớch khụng i cha bt S v C ( th tớch cht rn khụng ỏng k) Bm khụng khớ vo bỡnh n ỏp sut atm 25 0C Bt tia la in S v C chỏy ht, sau ú a bỡnh v nhit ban u thỡ ỏp sut bỡnh l: A 2,0 atm B 1,5 atm C atm D 2,5 atm Trang 3/6 - Mó thi 132 Cõu 36: Cho a gam Cu(OH)2 tỏc dng vi dung dch cha a gam H2SO4 sau phn ng xy hon ton dung dch thu c cú pH: A = B > C < D Cõu 37: Cho cỏc cht: etilen; saccaroz; axetilen; fructoz; anehit axetic; tinh bt; anilin; xenluloz; glucoz; vinyl axetilen; phenol S cht cú kh nng lm mt mu nc brom l: A B C D 3+ 2+ Cõu 38: Cho dung dch X cha 0,1 mol Al , 0,2 mol Mg , 0,2 mol NO3-, x mol Cl-, y mol Cu2+ - Nu cho dung dch X tỏc dng vi dung dch AgNO d thỡ thu c 86,1 gam kt ta - Nu cho 850 ml dung dch NaOH 1M vo dung dch X thỡ lng kt ta thu c l: A 24,3 gam B 20,4 gam C 21,05 gam D 25,3 gam Cõu 39: Nhỳng mt Mg vo 200 ml dung dch Fe(NO3)3 1M, sau mt thi gian ly kim loi cõn li thy lng tng 0,8 gam Khi lng Mg ó phn ng l: A 4,1 gam B gam C 4,8 gam D 1,44 gam Cõu 40: X l mt cht hu c cú mt loi trỏi cõy chua em t chỏy ht m gam cht X cn dựng 2,016 lớt O2 (ktc), sn phm chỏy gm 2,688 lớt CO (ktc) v 1,44 gam H2O Cng m gam X tỏc dng ht vi NaHCO3 thu c 0,06 mol CO2, cũn nu cho m gam X tỏc dng ht vi Na thỡ thu c 0,04 mol H2 Bit cụng thc phõn t ca X trựng vi cụng thc n gin nht, CTCT ca X l: A HOC3H2(COOH)3 B (HO)2OC4H4(COOH)2 C HOC3H4(COOH)3 D (HO)3O2C5H4COOH II PHN RIấNG [10 cõu] Thớ sinh ch c lm mt hai phn (phn A hoc B) A Theo chng trỡnh Chun (10 cõu, t cõu 41 n cõu 50) Cõu 41: Cho 0,1 mol mt este X vo 50g dd NaOH 10% un núng n phn ng hon ton (cỏc cht bay hi khụng ỏng k) Dung dch thu c cú lng 58,6 gam em cụ cn thu c 10,4g cht rn khan CTCT ca X l: A HCOOCH2-CH=CH2 B CH2=CHCOOCH3 C HCOOCH=CH2 D CH3COOCH3 Cõu 42: Ba cht hu c mch h : X, Y, Z cú cựng cụng thc phõn t C3H6O v cú cỏc tớnh cht sau: -X, Y u phn ng vi dung dch brom nc -Z ch tỏc dng vi brom cú mt CH3COOH -X cú nhit sụi cao hn Z Cỏc cht X, Y, Z ln lt l : A CH2=CH-O-CH3, CH3COCH3, CH3CH2CHO B CH3CH2CH2OH, CH3COCH3, CH3CH2CHO C CH3CH2CH2OH, CH2=CH-O-CH3, CH3CH2CHO D CH2=CHCH2OH, CH3CH2CHO, CH3 COCH3 Cõu 43: Phn ng in phõn dung dch CuCl2 (vi in cc tr) v phn ng n mũn in hoỏ xy nhỳng hp kim Zn-Cu vo dung dch HCl cú c im l: A Phn ng cc õm cú s tham gia ca kim loi hoc ion kim loi B Phn ng xy luụn kốm theo s phỏt sinh dũng in C u sinh Cu cc õm D Phn ng cc dng u l s oxi hoỏ Cl Cõu 44: Cho phn ng sau: 2SO2(k) + O2(k) 2SO3(k) ; H < cõn bng trờn chuyn dch theo chiu thun thỡ: (1): tng nhit , (2): tng ỏp sut, (3): h nhit , (4): dựng xỳc tỏc l V2O5, (5): gim nng SO3 Bin phỏp ỳng l: A 2, 3, B 1, 2, 3, 4, C 1, 2, D 2, 3, 4, Cõu 45: Cho m gam hn hp Cu, Fe, Zn tỏc dng vi dung dch HNO loóng, d thu c dung dch Z Cụ cn dung dch Z thu c (m+62) gam mui khan Nung hn hp mui khan trờn n lng khụng i thu c cht rn cú lng l: A (m + 16) gam B (m + 31) gam C (m + 8) gam D (m + 4) gam Cõu 46: Một dung dịch có tính chất sau: Tác dụng đợc với dung dịch AgNO3/NH3 Cu(OH)2 đun nóng; Hoà tan đợc dung dịch Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam; bị thuỷ phân nhờ axit enzim Dung dịch là: A Tất B Mantozơ C Glucôzơ D Saccarôzơ Cõu 47: Cú dung dch X gm (KI v mt ớt h tinh bt) Cho ln lt tng cht sau: O 3, Cl2, H2O2, FeCl3, AgNO3 tỏc dng vi dung dch X S cht lm dung dch X chuyn sang mu xanh l Trang 4/6 - Mó thi 132 A cht B cht C cht D cht Cõu 48: S hp cht n chc cú cựng cụng thc phõn t C 4H8O2 u tỏc dng c vi dung dch NaOH l: A B C D Cõu 49: Cho mt s nhn nh v nguyờn nhõn gõy ụ nhim mụi trng khụng khớ nh sau: (1) Do hot ng ca nỳi la (2) Do khớ thi cụng nghip, khớ thi sinh hot (3) Do khớ thi t cỏc phng tin giao thụng (4) Do khớ sinh t quỏ trỡnh quang hp ca cõy xanh (5) Do nng cao ca cỏc ion kim loi: Pb2+, Hg2+ , Mn2+, Cu2+ cỏc ngun nc Nhng nhn nh ỳng l: A (1), (2), (4) B (2), (3), (4) C (1), (2), (3) D (2), (3), (5) Cõu 50: Phỏt biu no sau õy l ỳng? A Kh este CH3COOC2H5 bng LiAlH4 thu c hn hp ancol l ng ng k tip B Amin bc mt cú phn ng vi axit nitr nhit thng cho ancol bc mt hoc phenol v gii phúng nit C Hn hp rn gm cỏc cht: CuCl2, AgNO3, ZnCl2 cựng s mol khụng th tan ht dung dch NH3 d D Dựng hoỏ cht Cu(OH)2/OH-, khụng th phõn bit c ht cỏc dung dch khụng mu: Gly-Ala; mantoz; glixerol; etanol ng cỏc l mt nhón B Theo chng trỡnh Nõng cao (10 cõu, t cõu 51 n cõu 60) Cõu 51: Hai hp cht hu c X, Y cú cựng cụng thc phõn t C3H6O2 C X v Y u tỏc dng vi Na; X tỏc dng c vi NaHCO3 cũn Y cú kh nng tham gia phn ng bc Cụng thc cu to ca X v Y ln lt l B HCOOC2H5 v HOCH2CH2CHO A C3H5COOH v HCOOC2H5 D C2H5COOH v CH3CH(OH)CHO C HCOOC2H5 v HOCH2COCH3 Cõu 52: X l mt axit no mch h trung hũa 50,00 gam dung dch X cú nng 5,20% cn va ỳng 50 ml dung dch NaOH 1,00M Mt khỏc t chỏy hon ton 15,60 gam X thu c 10,080 lit CO2 (ktc).Tờn gi ca X l: A axit propanoic B Axit metanioic C Axit etanioic D axit propanioic + Cõu 53: Cho cỏc cht v ion sau: CH 3NH2; CH3NH3 ; CH3COOH; CH3COO-; NH2-(CH2)2 -COOH; NH3+-CH2-COO- Theo Bronstet cú: A axit; baz; lng tớnh B axit; baz; lng tớnh C axit; baz; lng tớnh D axit; baz; lng tớnh Cõu 54: Cn ly bao nhiờu gam tinh th CuSO 4.5H2O v bao nhiờu gam dung dch CuSO 8% pha thnh 280 gam dung dch CuSO4 16%? A 180 gam v 100 gam B 330 gam v 250 gam C 60 gam v 220 gam D 40 gam v 240 gam Cõu 55: Trong phng phỏp thy luyn dựng iu ch Ag t qung cú cha Ag2S, cn dựng thờm: A Dung dch HNO3 c v Zn B Dung dch NaCN c v Zn C Dung dch H2SO4 c, núng v Zn D Dung dch HCl c v Zn Cõu 56: Cho cân hoá học sau : Cr2O72- + H2O CrO42- + H+ Cho yếu tố sau : (1) thêm H2SO4; (2) thêm Na2CO3; (3) thêm NaNO3; (4) NaOH; (5) BaCl2 Các yếu tố làm cân chuyển dịch theo chiều thuận : A (1) B (2),(3) ,(5) C (2),(4) D (2),(4),(5) Cõu 57: Chn phỏt biu sai: A Phn ng c trng ca ankan l phn ng th B t chỏy ankan cho s mol H2O > s mol CO2 C Clo húa ankan theo t l 1:1 ch to mt sn phm th nht D Ankan ch cú liờn kt xớch ma phõn t Cõu 58: Nh t t 0,5 lit dung dch Ba(OH) 0,52 M vo dung dch gm 0,048 mol FeCl 3; 0,032 mol Al2(SO4)3 v 0,08 mol H2SO4 thu c m gam kt ta Giỏ tr ca m l A 30,624 B 49,264 C 51,136 D 8, 256 Trang 5/6 - Mó thi 132 Cõu 59: Cho V lớt dung dch Z cha ng thi FeCl 1M v Fe2(SO4)3 0,5M tỏc dng vi dung dch Na2CO3 cú d, phn ng kt thỳc thy lng dung dch sau phn ng gim 69,2 gam so vi tng lng ca cỏc dung dch ban u Giỏ tr ca V l: A 0,2 lớt B 0,24 lớt C 0,237 lớt D 0,336 lớt Cõu 60: ỏnh giỏ s ụ nhim kim loi nng nc thi ca mt nh mỏy, ngi ta ly mt ớt nc, cụ c ri thờm dung dch Na2S vo thy xut hin kt ta mu Hin tng trờn chng t nc thi b ụ nhim bi ion: A Hg2+ B Cu2+ C Pb2+ D Fe2+ - - HT Trang 6/6 - Mó thi 132 ... mt CH3COOH -X cú nhit sụi cao hn Z Cỏc cht X, Y, Z ln lt l : A CH2=CH-O-CH3, CH3COCH3, CH3CH2CHO B CH3CH2CH2OH, CH3COCH3, CH3CH2CHO C CH3CH2CH2OH, CH2=CH-O-CH3, CH3CH2CHO D CH2=CHCH2OH, CH3CH2CHO,... 0,048 mol FeCl 3; 0, 032 mol Al2(SO4 )3 v 0,08 mol H2SO4 thu c m gam kt ta Giỏ tr ca m l A 30 ,624 B 49,264 C 51, 136 D 8, 256 Trang 5/6 - Mó thi 132 Cõu 59: Cho V lớt dung dch Z cha ng thi FeCl 1M... 20,00% B 27,50% C 52 ,34 % D 33 ,33 % Cõu 17: Hn hp M gm hai cht CH 3COOH v NH2CH2COOH trung ho m gam hn hp M cn 100ml dung dch HCl 1M Ton b sn phm thu c sau phn ng li tỏc dng va vi 30 0ml dung dch NaOH
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi thu THPT Vtri lan 3, de thi thu THPT Vtri lan 3, de thi thu THPT Vtri lan 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay