398 /GD&§T KHTC chi tieu TS vao 10 So Nam DInh

10 86 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2015, 02:33

... để b/c) - Lu KHTC, VP (ó ký) Nguyễn Văn Tuấn 160 UBND tỉnh Nam định Sở Giáo dục - Đào tạo cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 398 /GD&ĐT -KHTC Kớnh gi: Nam Định, ngày... Phúc DL Hải Hậu TX Hải Hậu TX Hải Cờng Số HS Tuyển L10 THPT dân lập Số lớp Số HS 14 630 0 10 0 225 405 450 315 360 225 0 2 0 100 0 100 100 350 210 150 Nhn c thụng bỏo ny, cỏc trng Trung hc ph thụng... ( để b/c) - Lu KHTC, VP (ó ký) Nguyễn Văn Tuấn UBND tỉnh Nam định Sở Giáo dục - Đào tạo cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 398 /GD&ĐT -KHTC Kớnh gi: Nam Định, ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: 398 /GD&§T KHTC chi tieu TS vao 10 So Nam DInh, 398 /GD&§T KHTC chi tieu TS vao 10 So Nam DInh, 398 /GD&§T KHTC chi tieu TS vao 10 So Nam DInh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn