Phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh thăng long phòng giao dịch quan hoa

63 227 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2015, 11:02

CH NGă1 C ăS LÝ LU N CHUNG V PHÁT TRI N CHO VAY MUA ÔăTÔă I V I DOANH NGHI P V A VÀ NH T IăNGỂNăHÀNGăTH NGăM I 1.1 T ng quan v choăvayămuaăôătôăđ i v i doanh nghi p v a nh hƠngăth c a ngân ngăm i 1.1.1 Khái ni m doanh nghi p v a nh Doanh nghi p có v trí đ c bi t quan tr ng n n kinh t c a m i qu c gia, không ch quy t đ nh s phát tri n b n v ng v m t kinh t mà quy t đ nh đ n s n đ nh v n đ xã h i n c ta hi n nay, DNNVV chi m t tr ng l n t ng s doanh nghi p (g n 97% - Theo Phòng th ng m i công nghi p Vi t Nam VCCI tính đ n 31-12-2011), b ph n góp ph n t o m t l ng GDP đáng k cho xã h i Nhìn chung giai đo n g n đây, ho t đ ng c a DNNVV có b c phát tri n đ t bi n, góp ph n gi i phóng phát tri n s c s n xu t, phát huy n i l c vào phát tri n xã h i, góp ph n quy t đ nh ph c h i t ng tr ng kinh t V i nh ng vai trò quan tr ng nh v y, vi c tìm hi u xác đ nh ngh a DNNVV h t s c c n thi t Tùy theo t ng quan m, h c gi khác nhau, vùng mi n khác nhau, qu c gia khác có nh ng đ nh ngh a khác v DNNVV Có r t nhi u khái ni m khác v doanh nghi p v a nh , nhiên qua nghiên c u, ta có th khái quát chung nh t nh sau: Doanh nghi p v a nh (DNVVN) nh ng doanh nghi p có quy mô nh bé v m t v n, lao đ ng hay doanh thu Trên th gi i, h c gi c ng nh nhà ho ch đ nh sách th ng chia DNVVN thành lo i: doanh nghi p siêu nh (micro-sized), doanh nghi p nh (smallsized) doanh nghi p v a (medium-sized) B i v y, đ nh ngh a DNVVN, h c gi , nhà ho ch đ nh sách c ng g n ch t đ nh ngh a c a v i lo i hình nh ngh a DNVVN c a C ng đ ng Châu Âu n m 2003 d a hai tiêu chí ch đ o s l ng nhân viên doanh thu (ho c tài s n), đ c phát bi u cho c c p đ : siêu nh , nh , v a B ng 1.1.ăTiêuăchíăxácăđ nh lo i hình doanh nghi p nh v a c a Châu Âu Doanh nghi p S l ngănhơnăviênă(ng i) Doanh thu Ho c Tài s n Siêu nh D i 10 < t EUR < t EUR Nh D i 50 < 10 t EUR < 10 t EUR V a D i 250 < 50 t EUR < 43 t EUR (Ngu n: Recommendation 2003/361/EC ) m in c, ng i ta có tiêu chí riêng đ xác đ nh doanh nghi p v a nh Vi t Nam, theo Ngh đ nh s 56/2009/N -CP ngày 30/6/2009 c a Chính ph quy đ nh: Doanh nghi p nh v a c s kinh doanh đ ng ký kinh doanh theo quy đ nh pháp lu t, đ c chia thành ba c p: siêu nh , nh , v a theo quy mô t ng ngu n v n (t ng ngu n v n t ng đ ng t ng tài s n đ c xác đ nh b ng cân đ i k toán c a doanh nghi p) ho c s lao đ ng bình quân n m (t ng ngu n v n tiêu chí u tiên), c th nh sau: B ng 1.2 Tiêuăchíăxácăđ nh doanh nghi p v a nh Quy mô Doanh nghi p siêu nh S lao đ ng Khu v c Doanh nghi p nh T ng ngu n v n S lao đ ng Doanh nghi p v a T ng ngu n v n S lao đ ng 10 ng i 20 t I Nông, lâm tr xu ng đ ng tr nghi p th y s n xu ng t 10 t 20 t t 200 ng i đ n đ ng đ n ng i đ n 200 ng i 100 t đ ng 300 ng i 10 ng i 20 t II Công nghi p tr xu ng đ ng tr xây d ng xu ng t 10 t 20 t t 200 ng i đ n đ ng đ n ng i đ n 200 ng i 100 t đ ng 300 ng i 10 ng i 10 t tr xu ng đ ng tr xu ng t 10 t 10 t t 50 ng i đ n đ ng đ n ng i đ n 50 ng i 50 t đ ng 100 ng i III.ăTh ngăm i d ch v (Ngu n: Ngh đ nh s 56/2009/N -CP, ban hành ngày 30/06/2009) 1.1.2 c m doanh nghi p v a nh Bên c nh nh ng đ c m c a doanh nghi p nói chung nh ho t đ ng s n xu t kinh doanh hay d ch v nh m t i đa hóa l i nhu n, DNVVN c ng có nh ng đ c m riêng: DNVVN có nh ng l i th rõ ràng, kh n ng th a mãn nhu c u có h n nh ng th tr ng chuyên môn hoá, khuynh h ng s d ng nhi u lao đ ng v i trình đ lao đ ng k thu t trung bình th p, đ c bi t r t linh ho t, có kh n ng nhanh chóng thích nghi v i nhu c u thay đ i c a th tr ng DNVVN có th b c vào th tr ng m i mà không thu hút s ý c a doanh nghi p l n (do quy mô doanh nghi p nh ), s n sàng ph c v nh ng n i xa xôi nh t, nh ng kho ng tr ng v a nh th tr ng mà doanh nghi p l n không đáp ng v i m i quan tâm c a h đ t th tr ng có kh i l ng l n DNVVN lo i hình s n xu t có đ a m s n xu t phân tán, t ch c b máy ch đ o g n nh nên có nhi u m m nh: - D dàng kh i s , b máy ch đ o g n nh n ng đ ng, nh y bén v i thay đ i c a th tr ng Thang Long University Library Doanh nghi p ch c n m t s v n h n ch (20 t tr xu ng đ i v i doanh nghi p nh 20 t đ n 100 t đ i v i doanh nghi p v a), m t b ng không l n, u ki n s n xu t đ n gi n có th b t đ u ho t đ ng Vòng quay s n ph m nhanh nên có th s d ng v n t có, ho c vay b n bè, ng i thân d dàng B máy t ch c g n nh linh ho t, d qu n lý, d quy t đ nh ng th i, tính ch t linh ho t c ng nh quy mô nh c a nó, doanh nghi p có th d dàng phát hi n thay đ i nhu c u c a th tr ng, nhanh chóng chuy n đ i h ng kinh doanh, phát huy tính n ng đ ng sáng t o, t ch , nh y bén l a ch n thay đ i m t hàng T doanh nghi p s t o s s ng đ ng phát tri n kinh t Hi n nay, lao đ ng ngành may c a Vi t Nam không giai đo n giá r nên khó c nh tranh v i nhi u n c m i n i lên ngành Tuy nhiên, đ i tác n c v n công nh n công nhân Vi t Nam khéo tay, s n xu t đ c nh ng s n ph m c n đ khó cao Chính v y, công ty c ph n Parosy nhanh chóng chuy n đ i t vi c th c hi n s n ph m đ n gi n sang nh ng s n ph m ph c t p h n Ví d m t váy c i đ n gi n có giá gia công kho ng 30-40 USD/chi c m t váy c i thi t k có giá gia công đ n 50-60 USD/chi c, - S n sàng đ u t vào l nh v c m i, l nh v c có m c đ r i ro cao ó b i doanh nghi p lo i có m c v n đ u t nh (20 t tr xu ng đ i v i doanh nghi p nh 20 t đ n 100 t đ i v i doanh nghi p v a), s d ng lao đ ng nên có kh n ng s n sàng m o hi m Trong tr ng h p th t b i c ng không b thi t h i n ng n nh doanh nghi p l n, có th làm l i t đ u đ c Bên c nh doanh nghi p v a nh có đ ng c đ vào l nh v c m i này: tính ch t nh bé v quy mô nên khó c nh tranh v i doanh nghi p l n s n xu t dây chuy n hàng lo t H ph i d a vào l i nhu n thu đ c t cu c kinh doanh m o hi m - D dàng đ i m i trang thi t b , đ i m i công ngh , ho t đ ng hi u qu v i chi ph c đ nh th p Doanh nghi p có ngu n v n kinh doanh nên đ u t vào tài s n c đ nh c ng ít, d ti n hành đ i m i trang thi t b u ki n cho phép ng th i doanh nghi p t n d ng đ c lao đ ng d i đ thay th v n Do v y, doanh nghi p v a nh có th ti n hành c i ti n, nâng c p ho c thay đ i trang thi t b m t cách d dàng s v n c n b không đáng k - Không có ho c có xung đ t gi a ng i thuê lao đ ng v i ng Quy mô doanh nghi p v a nh t t nhiên không l n, s l i lao đ ng ng lao đ ng m t doanh nghi p không nhi u, s phân công lao đ ng xí nghi p ch a m c rõ r t M i quan h gi a ng i thuê lao đ ng ng i lao đ ng g n bó N u x y xung đ t, mâu thu n d dàn x p Ví d : đ u th i v i doanh nghi p v a nh , s l ng ng ng lao đ ng ít, ng i đ ng i tr c ti p u đ ng, phân công lãnh đ o nhân viên c a có nhi u u ki n ti p xúc chia s công vi c, n cho h có th th u hi u g n g i h n làm h n ch mâu thu n có th x y Tuy nhiên, bên c nh m t s u m trên, DNVVN t i Vi t Nam hi n nhi u h n ch Có th th y h n ch c a lo i hình doanh nghi p đ n t hai ngu n Các h n ch khách quan đ n t th c t bên ngoài, h n ch đ n t l i th c a DNVVN - H n ch đ u tiên l n nh t c a DNVVN n m đ c m c a nó, quy mô nh , v n ít, doanh nghi p th ng lâm vào tình tr ng thi u v n tr m tr ng m i mu n m r ng th tr nâng c p trang thi t b ng, hay ti n hành đ i m i, Ví d : H p tác xã c khí C m Ph m t nhi u doanh nghi p nh t i t nh Qu ng Ninh g p ph i v n đ khó kh n trình huy đ ng v n đ u t vào trang thi t b Do quy mô ho t đ ng nh , l i nhu n thu đ c th p đ ng th i v n góp nên vi c đ u t , nâng c p máy móc, m r ng kinh doanh r t khó kh n - Có nhi u h n ch đào t o công nhân Thi u bí quy t tr giúp k thu t, kinh nghi m thi t k s n ph m, thi u đ u t cho nghiên c u phát tri n Nói cách khác không đ n ng l c s n xu t đ đáp ng yêu c u v ch t l ng, khó nâng cao đ c n ng su t hi u qu kinh doanh - Do tính ch t v a nh c a nó, DNVVN g p khó kh n thi t l p m r ng quan h h p tác v i đ n v kinh t bên đ a ph ng mà doanh nghi p ho t đ ng DNVVN th ng hay g p khó kh n thi t l p ch đ ng v ng ch c th tr ng Lo i hình DNVVN t i Vi t Nam có nh ng b c ti n v ng n n kinh t Tuy nhi u h n ch xong không th ph nh n đ c vai trò to l n c a đ i v i n n kinh t th tr ng đà đ i m i c a Vi t Nam (Ngu n: N m 2013, “Khái quát chung v DNVVN”, truy c p ngày 20/06/2015 t Th vi n h c li u m Vi t Nam VOER – i H c Kinh t Qu c Dân) 1.1.3 Khái ni m cho vay Nhà kinh t pháp Louis Baundin, đ nh ngh a tín d ng nh “M t s trao đ i tài hoá hi n t i l y m t tài hoá t ng lai” đây, th y y u t th i gian xen l n vào c ng có s xen l n đó, có s b t tr c, r i x y c n có s tín nhi m, s d ng s tín nhi m c a nên m i có danh t tín d ng Thang Long University Library Theo giáo trình ngân hàng th quan h kinh t gi a ng vay đ c bi u hi n d ng m i c a h c vi n ngân hàng: cho vay m i i vay ng i cho vay thông qua s v n đ ng c a gi tr i hình th c ti n t ho c hàng hóa Cho vay c a NHTM c ng có th hi u vi c chuy n nh ng t m th i m t l ng giá tr t NHTM (ng i s h u) sang khách hàng vay (ng i s d ng) sau m t th i gian nh t đ nh quay tr l i NHTM v i l (Ngu n: Tr m Th Xuân H Ngân hàng th ng m i”, ng giá tr l n h n giá tr ban đ u ng Hoàng Th Minh Ng c (2011), “Giáo trình i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh, nhà xu t b n Kinh t ) V y ta có th hi u: cho vay m t hình th c c p tín d ng, theo ngân hàng cho vay giao cho khách hàng m t kho n ti n đ s d ng vào m c đích th i gian nh t đ nh theo tho thu n v i nguyên t c có ho n tr c ng c lãi nh ngh a đ c ngân hàng t ch c tín d ng khác áp d ng đ làm ti n đ c n b n cho ho t đ ng cho vay c a 1.1.4 Khái ni m cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh c a Ngân hàng th ng m i Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t s phát tri n c a khoa h c k thu t, ô tô m t ph ng ti n v n t i l i không th thi u n c phát tri n Tr c đây, vào nh ng n m đ u c a th k 20, vi c s n xu t bán ô tô ch mang tính mùa v Doanh s bán th ng t ng đ t bi n vào mùa hè mùa xuân Tuy nhiên, vào mùa đông ho c mùa thu, ho t đ ng l i r t m, hãng s n xu t h u nh ng ng ho t đ ng không bán đ c hàng Vào nh ng tháng cao m, dây truy n s n xu t ph i ho t đ ng h t công xu t i u làm cho máy móc hao mòn nhanh chi phí kh u hao l n Tuy nhiên, n u hãng s n xu t v n trì s n xu t, đ hàng t i kho ch nh ng tháng cao m bán l i đ kh n ng tài Cho vay mua ô tô đ i kh c ph c đ c nh c m c a ngành ô tô Nó v a giúp hãng s n xu t có th trì s n xu t bán hàng đ u đ n, v a giúp khách hàng có th s d ng ô tô ch a có đ ti n mua Cho vay mua ô tô m t nhi u hình th c cho vay c a NHTM Hi n nay, cho vay mua ô tô đ c nhi u ngân hàng áp d ng m r ng m t th tr ng ti m n ng đ i v i NHTM Cho vay mua ô tô đ c hi u nh m t hình th c cho vay c a NHTM, theo ngân hàng có th cho khách hàng s d ng tr c m t kho n ti n v i m c đích mua ô tô theo nguyên t c hoàn tr c g c lãi theo th a thu n 1.1.5 c m cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh c a Ngân hàng th ng m i Cho vay m t hình th c c p tín d ng Vì v y c ng mang đ y đ đ c m c a cho vay nói chung Ngoài ra, ho t đ ng cho vay mua ô tô mang nh ng đ c m riêng sau: - c m v đ i t it ng, ph m vi qui mô cho vay ng cho vay mua ô tô giá tr hình thành lên chi c xe Giá tr c a chi c xe bao g m nhi u chi phí khác nh : chi phí mua xe, chi phí b o hi m, chi phí n p thu i t ng cho vay mua ô tô có th g m ho c không g m chi phí khác chi phí mua xe, tùy thu c vào t ng ngân hàng Các ngân hàng th ng cho vay v i m t t l nh t đ nh chi phí mua xe, th ng t 60% - 80% M i cá nhân, h gia đình t ch c có nhu c u vay v n mua xe đ u đ c cho vay có đ n ng l c pháp lu t n ng l c hành vi dân s , đáp ng đ yêu c u c a ngân hàng Nhóm khách hàng cá nhân, h gia đình: nhóm khách hàng có thu nh p cao n đ nh, h có nhu c u mua ô tô đ ph c v cho vi c l i hàng ngày, lo i xe mà nhóm khách hàng h ng t i th ng xe con, xe du l ch lo i nh , nh ng xe sang tr ng, hi n đ i, có giá tr cao Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t , nhu c u l i b ng ô tô c a ng i dân ngày phát tri n, nhóm khách hàng t ng lên, h th ng ch mua 01 chi c xe Nhóm khách hàng hãng, doanh nghi p: nhóm khách hàng th ng có nhu c u mua ô tô đ ph c v cho nhu c u chung c a doanh nghi p nh ph c v cho vi c l i c a lãnh đ o, đ a đón cán b nhân viên, v n chuy n hàng hóa, nguyên v t li u c a công ty H th ng mua xe nh ng nh ng lo i xe đ t ti n, c l n V i doanh nghi p chuyên kinh doanh l nh v c v n t i, nhóm khách hàng th ng h ng t i lo i xe ph c v cho ho t đ ng kinh doanh c a h H th ng mua m t s l ng l n xe có giá tr trung bình, v y, s ti n h vay l n - c m th i gian cho vay mua ô tô i v i kho n vay theo món, th ng vay có th i h n ng n ho c trung h n, nhiên kho n vay tr góp th ng kho n vay trung h n dài h n Các ngân hàng th ng qui đ nh th i gian cho vay t đ n n m, tùy t ng Ngân hàng, m c đích s d ng v n vay, tài s n đ m b o, ngu n k ho ch tr n Các vay có th đ c vay v i th i h n dài h n Nh ng ngân hàng không nên cho vay v i th i h n dài, nh v y thi n trí tr n c a khách hàng s b gi m, vi c thu h i n c a ngân hàng g p khó kh n, kh n ng x y r i ro đ i v i ngân hàng t ng lên - c m v r i ro lãi su t cho vay mua ô tô Thang Long University Library Khi mua ô tô khách hàng th chi c xe th ng th ch p b ng chi c xe, mà giá tr c a ng gi m theo th i gian s d ng Khách hàng s tr n cho ngân hàng t thu nh p c a h Vì vây, kh n ng thu h i n c a ngân hàng s gi m sút tr ng h p thu nh p c a khách hàng b m t vi c làm, thu nh p gi m Khi cho vay mua ô tô ngân hàng th ng c m b n c a gi y t xe b t khách hàng ph i mua b o hi m cho xe ng i th h ng tr ng h p x y t n th t ngân hàng Ho t đ ng cho vay mua ô tô đ c xem nh ho t đ ng có r i ro th p (Ngu n: Hoàng Kh c Th o, (2012), “Chuyên đ t t nghi p Phát tri n d ch v cho vay mua ô tô đ i v i khách hàng doanh nghi p t i Techcombank Láng H ”, truy c p t th vi n tr ng đ i h c Kinh t Qu c dân) 1.1.6 Vai trò cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh c a Ngân hàng th ng m i 1.1.6.1 i v i khách hàng Th nh t, đáp ng nhu c u mua s m c a doanh nghi p v a nh : Nh có ho t đ ng cho vay mua ô tô, khách hàng có th s d ng chi c xe ô tô ng ý ch a đ ti n mua T khách hàng có th có đ c nh ng ti n ích mà xe mang l i, c ng có th s d ng chi c xe vào m c đích kinh doanh mang l i thu nh p Khách hàng có th s d ng chi c ô tô sang tr ng, ti n ích, ph c v cho công viêc, t o tinh th n h ng ph n, t o đ ng l c đ khách hàng làm vi c hi u qu Th hai, vay v n đáp ng nhu c u mua s m tài s n đ ng l c thúc đ y doanh nghi p v a nh ho t đ ng liên t c có hi u qu : Ho t đ ng cho vay mua ô tô c a ngân hàng th ng m i giúp cho doanh nghi p v a nh có u ki n đ đ y nhanh chu k s n xu t kinh doanh, góp ph n giúp doanh nghi p kinh doanh hi u qu h n C ng l mà kho n cho doanh nghi p v a nh vay tr thành đòn b y tài hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p Không nh ng v y, ho t đ ng cho vay mua ô tô đ i v i DNVVN c a ngân hàng th ng m i giúp doanh nghi p s d ng v n vay m c đích, h n ch vi c s d ng v n vay vào nh ng m c đich khác hay chi m d ng v n vay, kinh doanh b t h p pháp t v n vay c a doanh nghi p 1.1.6.2 i v i ngân hàng Th nh t, cho vay nói chung cho vay mua ô tô nói riêng mang l i cho ngân hàng m t kho n l i nhu n l n S l ng ngày t ng c a DNVVN ti m n ng l n v khách hàng c a NHTM Nhu c u v n nói chung c a DNVVN b i c nh c nh tranh hi n r t l n, v y s m t tín hi u t t đ i v i ho t đ ng cho vay mua ô tô c a ngân hàng Ho t đ ng cho vay có hi u qu s giúp ngân hàng t ng thu nh p, không nh ng bù đ p chi phí huy đ ng v n, chi phí tr l ng nhân viên mà gi l i đ c l i nhu n cho H n n a, cho vay mua ô tô v n th tr ng ti m n ng, có kh n ng phát tri n m nh t ng lai nên l i nhu n d ki n t ho t đ ng l n Th hai, cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh giúp ngân hàng m r ng quan h v i khách hàng: Ngân hàng s t o đ c thói quen ti p xúc tìm hi u v i khách hàng sâu h n, hi u bi t v khách hàng s có đ c thu n l i vi c cung ng s n ph m d ch v c a T đó, thông qua khách hàng c , ngân hàng có th m r ng nhi u m i quan h khác v i khách hàng qu ng bá đ c hình nh c a đ i v i khách hàng Ngân hàng có th m r ng m i quan h v i đ i lí bán xe ô tô ây m t kênh thông tin t t giúp ngân hàng có th thu th p thông tin đa d ng, phong phú v nhi u khách hàng Th ba, cho vay mua ô tô giúp ngân hàng phân tán đ c r i ro, dù ngân hàng có c g ng đ nâng cao ch t l ng cho vay nguy c v r i ro g p ph i v n ti m n Vi c t p trung v n vay vào m t s doanh nghi p m c dù ti t ki m đ c chi phí cho vay, t ng hi u qu qu n lý nh ng đem l i nh ng nguy c m t v n cho ngân hàng doanh nghi p phá s n ho c s n xu t kinh doanh g p khó kh n Chính v y, vi c phân tán r i ro vào doanh nghi p v a nh nhu c u v n đa d ng s làm gi m t n th t x y r i ro đ i v i ngân hàng 1.1.6.3 i v i n n kinh t Ho t đ ng cho vay mua ô tô c a ngân hàng làm t ng s c mua c a khách hàng, có tác d ng kích c u cho n n kinh t Khi c u v ô tô t ng lên s kích thích hãng s n xu t ô tô m r ng s n xu t, t o công n vi c làm cho ng i lao đ ng, nâng cao ch t l ng cu c s ng c a ng i dân Ho t đ ng cho vay mua ô tô gián ti p tác đ ng đ n s phát tri n c a ngành công nghi p ô tô, ngành giao thông v n t i, du l ch s l ng ô tô l u hành t ng đ ng giao thông đ c m r ng, l i thu n ti n nhu c u du l ch c ng s t ng, ngành v n t i s có nhi u c h i phát tri n (Ngu n: Nguy n Th Ng c Huy n (n m 2012), “Chuyên đ th c t p m r ng cho vay mua ô tô VPBank – Chi nhánh Hà N i”, truy c p ngày 22/06/2015 t i www.zbook.vn) 1.2 Phát tri năchoăvayămuaăôătôăđ i v i doanh nghi p v a nh t i Ngân hàng th ngăm i 1.2.1 Khái ni m phát tri năchoăvayămuaăôătôăđ i v i doanh nghi p v a nh Phát tri n cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh vi c thúc đ y ho t đ ng cho vay mua ô tô c a NHTM, theo ngân hàng có th m r ng vi c cho khách hàng s d ng tr c m t kho n ti n v i m c đích mua ô tô theo nguyên t c hoàn tr c g c lãi theo th a thu n nh m m c tiêu t i đa hoá s l ng khách hàng vay v n l i nhu n thu đ c c a ngân hàng Thang Long University Library (Ngu n: n m 2010, “Khái ni m phát tri n”, truy c p ngày 20/06/2015 t trang web wikipedia.org, n m 2013, “Chuyên đ m r ng cho vay mua ô tô t i ngân hàng th ng m i c ph n doanh nghi p qu c doanh (VPBank) – Chi nhánh Hà N i”, truy c p ngày 20/06/2015 t trang web www.zbook.vn) 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá 1.2.2.1 Các ch tiêu đ nh tính Uy tín c a ngân hàng: Vi c phát tri n cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh c a ngân hàng th ng m i ph thu c r t nhi u vào uy tín c a ngân hàng M t ngân hàng th ng m i có uy tín s m t ngân hàng thu hút đ c nhi u khách hàng trung thành m r ng đ c m i quan h v i doanh nghi p khác thông qua khách hàng c - Tuân th tri t đ nguyên t c c ng nh quy trình cho vay: Các nguyên t c quy trình cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh c a ngân hàng th ng m i c n đ c tuân th m t cách tri t đ , v n vay c n đ c s d ng m c đích, hoàn tr g c lãi h n Vi c tuân th nguyên t c, quy trình u ki n c n thi t đ m b o ch t l hàng th ng m i ng cho vay mua ô tô nói chung c a ngân - Thái đ ph c v trình đ chuyên môn c a chuyên viên ngân hàng M t nh ng yêu t có tác đ ng l n đ n s tho mãn c a khách hàng thái đ , tác phong ph c v c a cán b nhân viên ngân hàng Trong trình cho vay, n u cán b ngân hàng có tinh th n, trách nhi m, thái đ ph c v t t s t o đ c ni m tin, s hài lòng cho khách hàng Không nh ng th , thái đ tác phong công vi c tiêu chí ph n ánh ch t l ng cho vay c a ngân hàng 1.2.2.2 Các ch tiêu đ nh l - S l ng ng doanh nghi p v a nh có quan h tín d ng v i ngân hàng Trên th tr ng, s c nh tranh luôn t n t i m t y u t t t y u, khách quan, đ ng l c chung cho s phát tri n Trong b t c ngành ngh kinh doanh doanh nghi p c ng mong mu n có đ c th ph n l n nh t có th có ph m vi ho t đ ng c a Ngành ngân hàng c ng không ph i m t ngo i l Trong nh ng n m g n đây, ngân hàng th ng m i c ph n ngày phát tri n m nh m v i m ng l i m r ng kh p c n c Có r t nhi u ngân hàng ho t đ ng m t đ a bàn cung c p gói cho vay mua ô tô v i nh ng l i ích khác nên d n đ n vi c s l ng doanh nghi p có quan h vay m n v i t ng ngân hàng s gi m n u nh m i ngân hàng nh ng bi n pháp đ m r ng th ph n c a Xét v ch tiêu s l ng doanh nghi p có quan h cho vay c th quan h vay mua ô tô v i ngân hàng m t ch tiêu t đ i ph n ánh ho t đ ng cho vay mua ô tô c a ngân hàng đ i v i DNVVN Qua m i n m, s li u s ph n ánh s t ng tr ng v s l ng DNVVN có quan h cho vay v i ngân hàng c ng nh vi c ngân hàng có ti n hành vi c đ y m nh cho vay đ i v i đ i t ng khách hàng hay không - D n cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh Là s ti n mà ngân hàng hi n cho vay vào th i m cu i k c ng kho n ngân hàng ph i thu v Nó ph n ánh quy mô cho vay c a ngân hàng cho n n kinh t nói chung cho DNVVN nói riêng T tr ng d n cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh D n cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh = T ng d n cho vay c a ngân hàng ụ ngh a: Thông qua đây, ta có th bi t đ c t ng tr ng d n cho vay mua ô tô c a DNVVN qua n m thay đ i, bi n đ ng nh th nào? M t khác, ta tính đ c t tr ng d n cho vay mua ô tô đ i v i DNVVN so v i t ng d n cho vay c a ngân hàng chi m So sánh ch tiêu qua n m cho ta th y s thay đ i c c u cho vay đ i v i DNVVN t ng d n c a ngân hàng M t khác, t l s đ c kh ng ch t i m t m c có th ch p nh n đ c theo t ng giai đo n c a tùng h th ng ngân hàng - T l n h n cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh ây m t ch tiêu quan tr ng đ đánh giá ch t l ng cho vay mua ô tô c a NHTM Có th nói: n h n ho t đ ng cho vay t t y u, không th tránh kh i, v n đ quan tr ng ph i gi m t l n h n đ n m c th p nh t có th , đ gi m thi u r i ro cho ngân hàng M t ngân hàng có t l n h n cao s b đánh giá có ch t l ng cho vay th p ây ch tiêu hi n th ng s d ng đánh giá ch t l ng cho vay c a NHTM T ng d n h n c a doanh nghi p v a nh vay mua ô tô T l n h n cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh = T ng d n cho vay mua ô tô c a x100% doanh nghi p v a nh ụ ngh a: Ch tiêu cho bi t n h n c a DNVVN chi m ph n tr m t ng d n cho vay DNVVN T l nh ch ng t ch t l ng cho vay DNVVN t t ng c l i Các kho n n h n c a DNVVN cao ngân hàng s g p khó kh n kinh doanh, ngân hàng s ph i đ i m t v i nguy c m t v n, m t kh n ng toán l i nhu n s gi m N u t l n h n < 5% 10 Thang Long University Library g p nhi u khó kh n thu hút ti p c n khách hàng m i th i gian t i, u s t o nhi u b t l i cho ngân hàng Theo s li u th ng kê c a Vi n Phát tri n doanh nghi p VCCI, giai đo n 2009 - 2012, bình quân m i n m có 66.3 nghìn doanh nghi p đ c thành l p m i Trong lo i hình doanh nghi p đ ng ký, công ty c ph n chi m 24%, công ty TNHH chi m 41% Th nh ng, c c u khách hàng vay mua ô tô, t l d n c a công ty TNHH l i gi m xu ng công ty c ph n t ng lên Và CTCP CT TNHH, d n cho vay đ i v i công ty t nhân không đáng k , lo i hình khác nh doanh nghi p h p danh, doanh nghi p có v n đ u t n c ch a có M t m n a c c u khách hàng c a d ch v cho KHDN vay mua ô tô t i Phòng giao d ch Quan Hoa, t tr ng d n khách hàng nhóm C có xu h ng t ng lên nhanh Và t t nhiên, nhóm A, B gi m xu ng Nh v y r i ro l i t ng lên Vi c c c u khách hàng không cân đ i nh m t s nguyên nhân sau: Tuy doanh nghi p thành l p m i nhi u nh ng tình tr ng khó kh n đ y bi n đ ng c a n n kinh t n c c ng nh th gi i th i gian qua nên doanh nghi p g p r t nhi u khó kh n s n xu t kinh doanh, vòng quay v n b ch m đ ng lâu i u n doanh nghi p ti n m t đ tr n ngân hàng c ng n doanh nghi p b h b c x p h ng i u gi i thích ph n v vi c t tr ng khách hàng nhóm C t ng lên đ t bi n khách hàng nhóm A gi m nhanh th i gian qua ng th i, n h n c a doanh nghi p c ng có xu h ng gia t ng đ ti n m t tr n ngân hàng Trong b i c nh khó kh n đó, lo i hình doanh nghi p Công ty c ph n v i l i th l n h n huy đ ng v n, c c u, sách qu n lý linh ho t h n so v i Công ty t nhân Công ty Trách nhi m h u h n Do đó, công ty c ph n v n trì đ c ho t đ ng n đ nh, huy đ ng đ c ti n tr n cho ngân hàng nhi u công ty t nhân công ty trách nhi m h u h n l i b t c gi i quy t toán dòng ti n, vòng quay v n i u gi i thích cho vi c t l n x u c a khách hàng công ty t nhân khách hàng công ty trách nhi m h u h n cao h n so v i công ty c ph n Thêm vào h s th t c ch a có quy đ nh c th cho t ng đ i t ng khách hàng mà ch chung nên khó đ a đ c nh ng u đãi nh m thu hút khách hàng m i, đ c bi t nh ng khách hàng doanh nghi p l n Do v y mà Phòng giao d ch Quan Hoa c n cân nh c k so n th o h s khách hàng nên có nh ng quy t đ nh tín d ng c th cho t ng đ i t ng khách hàng 49 K T LU NăCH NGă2 Qua nghiên c u phân tích công tác t ch c ho t đ ng cho vay mua ô tô đ i v i khách hàng doanh nghi p v a nh , ta bi t đ c ph n th c tr ng c ng nh ch t l ng cho vay t i phòng giao d ch Quan Hoa Ho t đ ng cho vay mua ô tô t i chi nh nh c ng nh c a b t c t ch c tín d ng c ng v y đ u có thành công nh ng t n t i V n đ ngân hàng c n phát huy nh ng k t qu đ t đ c tìm nh ng bi n pháp kh c ph c, h n ch r i ro đ t nâng cao ch t l ng cho vay mua ô tô, ph c v khách hàng ngày m t t t h n Ch ng nêu m t s gi i pháp nh m phát tri n cho vay mua ô tô t i Ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V ng chi nhánh Th ng Long phòng giao d ch Quan Hoa 50 Thang Long University Library CH NGă3 GI I PHÁP PHÁT TRI NăCHOăVAYăMUAăỌăTỌă I V I DOANH NGHI P V A VÀ NH T Iă NGỂNă HÀNGă TH NGă M I C PH N VI T NAM TH NHă V NG CHIă NHÁNHă TH NGă LONG PHÒNG GIAO D CH QUAN HOA 3.1 nhăh ng m c tiêu phát tri n ho tăđ ng kinh doanhăgiaiăđo n 2015 - 2020 3.1.1 Quan m, đ nh h V i ph ng ng châm hành đ ng làm gia t ng l i ích cho khách hàng, phòng giao d ch Quan Hoa n l c xây d ng d ch v mang tính c nh tranh cao, h ng t i th a mãn t i đa nhu c u c a c khách hàng b ng cách không ng ng c i ti n ch t l ng d ch v 3.1.2 M c tiêu N m 2012 n m b n l cho s phát tri n m nh m c a phòng giao d ch Quan Hoa Do đó, Phòng KHDN c ng đ t m c tiêu cho d ch v cho vay mua ô tô v i d n c n m 2012 g n 70 t đ ng m c tiêu đ n n m 2016 đ t 350 t đ ng M c tiêu quan tr ng h n n m đ m b o an toàn tín d ng, gi m t l n h n xu ng ngang v i m c chung c a toàn ngành Ngoài ra, vi c nâng cao ch t l ng d ch v , đào t o cho chuyên viên c ng đ c đ t nh m t m c tiêu hàng đ u đ nâng cao kh n ng c nh tranh c a cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh 3.2 Gi i pháp phát tri năchoăvayămuaăôătôăđ i v i doanh nghi p v a nh t i ngơnă hƠngă th ngă m i c ph n Vi t Nam th nhă v ng chiă nhánhă Th ngă Long phòng giao d ch Quan Hoa 3.2.1 Nâng cao ch t l 3.2.1.1 Nâng cao ch t l ng cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh ng công tác th m đ nh Th m đ nh m t n i dung r t quan tr ng d ch v cho vay, đ c bi t cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh Th m đ nh n u không t t s không th phát hi n nh ng h s khách hàng không trung th c, ho c có nh ng nhìn nh n không xác v tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a khách hàng T d n đ n nh ng r i ro v ngu n tr n c a khách hàng Công tác th m đ nh khách hàng doanh nghi p c a VPBank nói chung tr ng nhi u vào b ng c p c a ng i lãnh đ o, nhi u c ng nh c x p h ng khách hàng, có th tr c khách hàng có ti n s làm n thua l , nh ng n u khách hàng cung c p đ y đ gi y t c ng nh có đ u ki n đ vay v n ngân hàng nên t o m i u ki n giúp đ M t nh ng y u t d n đ n vi c khách hàng khó ti p c n đ c v i ngu n v n ngân hàng ch t ch ch c ch n (khách hàng ph i có ti n s vay v n t t, tr lãi h n, ch ng 51 minh đ c trình kinh doanh có hi u qu thông qua hoá đ n đ , báo cáo tài minh b ch…) i u gây nh ng khó kh n không nh cho doanh nghi p, đ c bi t doanh nghi p hay giám đ c DN có tu i đ i l n V phía khách hàng, h s khách hàng có th không trung th c, nhi u khách hàng c tình thay đ i s li u hay tìm cách che đ y nh ng thông tin x u nh m đ c x p h ng t t đ có nhi u u đãi M t thách th c n a khách hàng g p khó kh n s n xu t kinh doanh, nguy c khách hàng không đ ngu n tr n Ngoài ra, t cách đ o đ c c a khách hàng c ng gây nh ng r i ro nguy hi m Nhi u doanh nghi p đ ng tên vay mua xe cho cá nhân đ đ c h ch toán vào chi phí, ho c có u ki n vay u đãi h n i u s n ngân hàng r t khó ki m soát đ c tình hình c a khách hàng th c C ng có tr ng h p khách hàng không h p tác th c hi n quy trình th a thu n, h t l y xe, đ ng ký xe ho c không bàn giao xe cho phòng giao d ch Quan Hoa x lý phát m i xe ô tô vay v n Bên c nh y u t trên, vi c th m đ nh c n t p trung ý t i y u t v khách hàng nh n ng l c u hành c a nhà qu n lý DN có t t hay không, th tr ng tiêu th n đ nh hay b p bênh, n ng l c c nh tranh c a DN c ng nh th ng hi u uy tín c a DN th tr ng N ng l c c a nhà u hành c n quan tâm t i n ng l c đ sách l c kinh doanh, n ng l c t ch c, t m nhìn kinh doanh dài h n, m i quan h kinh doanh c a doanh nghi p có nhi u t t hay không? V ph ng di n th tr ng c n nghiên c u th ng hi u, uy tín c a DN, đ i th c nh tranh ngành, lo i s n ph m đ n m b t đ c thông tin thi t y u ph c v đánh giá quy t đ nh trình cho vay Bên c nh hình th c m u mã, ch t l ng s n ph m c a DN so v i s n ph m lo i th tr ng có nh ng u m gì, có phù h p th hi u ng i tiêu dùng, xu h Ngoài ra, đ nâng cao ch t l ng tiêu th hay không? Th ph n bao nhiêu? ng th m đ nh, ngân hàng c ng c n quan tâm đ n công tác thu th p, x lý thông tin khách hàng (tra c u thông tin khách hàng CIC, l ch s giao d ch c ng nh ti n s khách hàng đ đánh giá ho t đ ng kinh doanh c a khách hàng đó, chuyên viên t n d ng m i m i quan h v i doanh nghi p khác đ bi t thêm thông tin v doanh nghi p s cho vay) Thông tin c n c quan tr ng đ th m đ nh, nâng cao ch t l ng công tác thu th p x lý thông tin s góp ph n hoàn thi n nghi p v th m đ nh Ngu n thông tin xác phong phú k t qu th m đ nh xác cao Do đó, phòng giao d ch Quan Hoa m t m t c n gia t ng ngu n cung c p thông tin, m t khác c n thu th p x lý thông tin m t cách hi u qu i v i nh ng thông tin liên quan đ n DN, cán b tín d ng không ch c n c tài li u khách hàng g i đ n, mà ph i tr c ti p ph ng v n ng i đ i di n giao d ch c a DN đ ch t v n thông tin không xác ng th i k t 52 Thang Long University Library h p v i vi c tham quan kh o sát c s s n xu t, v n phòng, nhà x ng nh m u tra n ng l c s n xu t qu n lý doanh nghi p Chuyên viên ngân hàng có th tham kh o thông tin t b n hàng, đ i tác, nhà cung c p c a DN đ đánh giá đ c tình hình s n xu t kinh doanh, tình hình toán c ng nh kh n ng cung c p đ u vào tiêu th đ u c a DN Ngoài ngu n thông tin c n thi t có th đ c thu th p t Phòng giao d chphòng ng a r i ro thu c NHNN, t ch c tín d ng mà DN có quan h , chuyên gia kinh t k thu t, thông tin đa d ng t sách, báo, internet… 3.2.1.2 T ng c ng qu n lý vay Sau gi i ngân cho khách hàng, b c ti p theo cán b tín d ng ph i theo dõi ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, tình hình s d ng kho n v n tín d ng đ c c p Vi c h t s c c n thi t giúp cho cán b tín d ng phát hi n s m nh ng v n đ phát sinh, k p th i đ bi n pháp x lý thích ng v i bi n c Vì khách hàng đ c đáp ng nhu c u v v n, vi c tuân th u kho n cam k t v i ngân hàng không s hoàn toàn t nguy n đ n nh tr c gi i ngân N u buông l ng qu n lý sau gi i ngân Phòng giao d ch Quan Hoa nói riêng có th g p ph i nh ng r i ro xu t phát t phía khách hàng - Th nh t: Qu n lý n C n th c s quan tâm đ n dòng ti n th c c a doanh nghi p, s ngu n tr n cho ngân hàng Vi c phân tích đánh giá dòng ti n c a doanh nghi p s giúp ngân hàng đánh giá đ c li u t ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p có đ b o đ m kh n ng tr n cho ngân hàng hay không, hay doanh nghi p l i ph i dùng ngu n ti n vay đ tr n … Phân tích d báo dòng ti n giúp ngân hàng đánh giá xác hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p Liên t c đánh giá m c đ r i ro c a kho n tín d ng đ phân lo i kho n tín d ng thành kho n n tín d ng có kh n ng t n th t hay kho n n tín d ng bình th ng Sau phân lo i kho n tín d ng ta s ti p t c đánh giá kho n n tín d ng có kh n ng t n th t theo m c đ t n th t khác Tuy nhiên hi n n c ta, ngân hàng không đ c cung c p đ y đ th ng xuyên thông tin t phía khách hàng, nh t thông tin v k toán tài kh c ph c tình tr ng này, chuyên viên t n d ng tri t đ nh ng l n g p g ch doanh nghi p h đ n ngân hàng giao d ch, đ n th m tr c ti p c ng có th thu th p thông tin t nh ng ng i bi t doanh nghi p, đ n th m tr c ti p n i s n xu t kinh doanh, u h t s c quan tr ng giúp cho chuyên viên khách hàng n m đ c nhi u thông tin xác nh t Và thông tin ph i đ c th ng xuyên c p nh t d i d ng báo cáo biên b n làm vi c kèm h s vay v n N m tình hình m t cách ch c ch n v i m t ý th c trách nhi m cao chìa khoá t t nh t giúp 53 chuyên viên qu n lý ch t ch vay c ng nh phát hi n k p th i x lý nh ng vay có v n đ đ t hi u qu mong mu n H n ch đ khách hàng vay v n góp ph n nâng cao ch t l - c r i ro đ o đ c t phía ng tín d ng cho ngân hàng Th hai: X lý n h n Phòng giao d ch ph i ti n hành bi n pháp đ x lý n h n n u phát sinh Có th k đ n m t s bi n pháp nh gia h n n đ kéo dài thêm th i h n tr n cho khách hàng Bên c nh đó, ngân hàng có th đ a nh ng l i khuyên, t v n giúp khách hàng khôi ph c đ c tình hình s n xu t kinh doanh c a mình, t o ngu n thu nh p n đ nh, gi i quy t đ c khó kh n v tài kh n ng tr n vay cho ngân hàng D a nh ng kinh nghi m c ng nh s hi u bi t c a nhi u l nh v c, ngân hàng s t v n cho khách hàng v th tr ng tiêu th s n ph m, t v n v kho n chi phí ch a h p lý, tìm b n hàng…T doanh nghi p s t kinh doanh đ thu đ c k t qu t t nh t, tr n đ y đ cho ngân hàng Ngoài ra, ngân hàng có th áp d ng m t s bi n pháp khác nh yêu c u doanh nghi p b sung thêm tài s n th ch p, chuy n tín d ng ngân hàng thành v n c ph n c a doanh nghi p hay c p phát thêm v n đ “nuôi n ” Riêng bi n pháp c p v n đ nuôi n vi c làm h t s c m o hi m, n u không tính k ngân hàng s r i vào tình tr ng gia t ng kho n n h n Phân tích t ng lo i n h n đ tìm hi u rõ nguyên nhân phát sinh, c s phân thành n h n có kh n ng thu h i n h n kh n ng thu h i Khi n h n kh n ng thu h i, phòng giao d ch Quan Hoa c n có nh ng bi n pháp thu h i tài s n th ch p đ thu n i v i nh ng kho n n h n kh n ng thu h i phát m i tài s n th ch p m t bi n pháp giúp Phòng giao d ch thu h i đ c kho n v n tín d ng c p Tuy nhiên phát m i tài s n không ph i v n đ đ n gi n trình th c hi n s ph i đ i m t v i nhi u khó kh n nh vi c đ nh giá tài s n, ch a có m t c ch phù h p vi c phát m i tài s n th ch p, th t c x lý tài s n th ch p nhi u v ng m c m t nhi u th i gian, nh h ng tr c ti p t i trình thu h i v n Do phòng giao d ch nên s d ng tài s n th ch p đ cho thuê tài chính, hay dùng làm tài s n góp v n liên doanh đ gi i quy t nh ng khó kh n n u s d ng bi n pháp phát m i tài s n th ch p Bên c nh đó, m t bi n pháp mà đ c nhi u ngân hàng áp d ng nhi u Qu c Gia “bán n ” b ng vi c qua công ty mô gi i đ th c hi n giao d ch Và bi n pháp đ c nh c đ n cu i yêu c u doanh nghi p tuyên b phá s n sau bi n pháp hi u qu , doanh nghi p m t kh n ng toán 3.2.1.3 Quan tâm đ n d ch v ch m sóc khách hàng, coi tr ng khách hàng Nâng cao ch t l ng d ch v c ng th a mãn t i đa nhu c u c a khách hàng, làm cho khách hàng hài lòng v i d ch v c a ngân hàng Do đó, vi c hoàn thi n 54 Thang Long University Library quy trình, th t c cho vay hay nâng cao ch t l ng th m đ nh, phòng giao d ch Quan Hoa ph i đ c bi t quan tâm đ n d ch v ch m sóc khách hàng, nh t ng quà cho khách hàng vào nh ng ngày l , t t, ngày k ni m c a khách hàng… Bên c nh đó, ngân hàng th ng xuyên m cu c u tra, th m dò ý ki n khách hàng v s n ph m d ch v c ng nh ch t l ng ph c v c a cán b ngân hàng; cung c p s n tho i liên l c đ khách hàng có th góp ý, ph n ánh không v a lòng C th : 20/04/2015, b ph n ch m sóc khách hàng c a phòng giao d ch Quan Hoa th c hi n cu c kh o sát ý ki n khách hàng thông qua b ng h i b ng cách: t t c khách hàng vay v n ngân hàng nh m m c đích mua ô tô s đ c phát b ng h i l y ý ki n đánh giá v ch t l ng cho vay c a ngân hàng Bên c nh đó, nh ng khách hàng l n đ u tiên vay v n ngân hàng v i m c đích mua ô tô s đ c nhân viên c a b ph n ch m sóc khách hàng g i n tr c ti p đ đánh giá m c đ hài lòng, ti p nh n góp ý c a khách hàng (Ngu n: Phòng h tr ) Trong m i tình hu ng c ng nh m i đ i t ng khách hàng khác nhau, ngân hàng c ng ph i dành cho khách hàng s quan tâm đ c bi t k c lúc đông khách v ng khách Trong tr ng h p công vi c b n r n, t t nhiên s có r t nhi u vi c x y xung quanh nhân viên ngân hàng h ph c v khách hàng S làm hài lòng khách hàng có th làm m t lòng khách hàng khác Vì v y, dù có b n r n th n a c ng ph i làm cho khách hàng th y đ c r ng h đ c ý coi tr ng M i m t nhân viên c a ngân hàng s t o nên n t ng x u hay t t lên khách hàng thay toàn ngân hàng N u khách hàng th y r ng h b đ i x t b i ch m t nhân viên khách hàng s có n t ng không t t v toàn b ngân hàng Dù ngân hàng có nhân viên khác đ c đào t o t t đ n đâu nh ng k t lu n cu i c a khách hàng v n ngân hàng không bi t cách đ i x khách hàng Mà nh th s r t khó lôi kéo khách hàng đ n ngân hàng l n sau c ng nh ngân hàng s b đ n đ i không t t v hình nh c a b i khách hàng Ngoài ra, s coi tr ng khách hàng đ c th hi n l i c m n v vi c khách hàng l a ch n ngân hàng ho c b ng nh ng l i chúc m ng nhân nh ng d p đ c bi t V y ti n trình quan h v i khách hàng mà ngân hàng th c hi n t t, có c m tình, đem l i l i nhu n cho khách hàng h ti p t c ti n hành giao d ch v i ngân hàng l n sau, ngân hàng s gi chân đ c khách hàng hi n có thu hút nhi u khách hàng ti m n ng h n mu n làm u ph i ti n hành đ y m nh công tác Markeing quan h v i khách hàng (vi c th c hi n marketing c a ngân hàng đ c tr ng th c hi n t t t b c đ u tiên quy trình cho vay c a ngân hàng t vi c l p h s đ n xem xét h s , ngân hàng cung c p nh ng thông 55 tin đ y đ nh t v gói vay, l i ích, u ki n vay v n; trình th m đ nh di n nhanh chóng vòng ngày t l p h s vay v n Sau đ c vay v n, khách hàng s đ c b ph n ch m sóc g i n tho i tr c ti p trao đ i v m c đ hài lòng c ng nh vi c ti p nh n nh ng ý ki n đóng góp t khách hàng) Khi khách hàng giao d ch v i ngân hàng l n ti p theo h s có ti n trình quy t đ nh có nên quan h v i ngân hàng nh sau: - u tiên h xem xét đánh giá l i nhu n mà ngân hàng đem l i cho h giao d ch có khác so v i ngân hàng khác - T p theo h xem xét đánh giá quy trình ph c v , t c đ , m c linh ho t, tính thu n ti n ngân hàng ti n hành giao d ch v i h - Sau h xem xét v v n đ l i ích giao d ch v i ngân hàng mà h có mà có th khách hang khách Khi th c hi n t t t t c v n đ s t o lòng trung thành c a khách hàng v i ngân hàng 3.2.2 Cân đ i c c u cho vay nâng cao hi u qu s d ng v n, ngân hàng c n ti p c n đ c v i nhi u đ i t ng khách hàng h n Hi n t i khách hàng vay v n mua ô tô ch y u doanh nghi p v a nh (v quy mô), CTCP TNHH (v lo i hình) qu n tr t t r i ro, đ m b o đ u n đ nh ngân hàng c n đa d ng h n n a đ i t ng khách hàng V c c u khách hàng theo quy mô, phòng giao d ch Quan Hoa c n phát huy thêm m ng doanh nghi p siêu nh MSME ti p t c đ y m nh h p tác v i doanh nghi p nh SME doanh nghi p v a MME V i phân khúc MME, bên c nh vi c chu n hóa d ch v c n thi t k m t s gi i pháp riêng bi t đ đáp ng nhu c u cao h n c a khách hàng Cùng v i ti p c n v i khách hàng doanh nghi p l n Big Corporate, phòng giao d ch Quan Hoa c n thi t k gi i pháp c th cho t ng khách hàng, c s k t h p d ch v cho vay mua ô tô v i d ch v c b n v tín d ng khác, v toán, ngo i h i s n ph m d ch v ngân hàng cao c p Còn v lo i hình khách hàng, bên c nh vi c ti p t c phát huy l i th v thu hút khách hàng Công ty c ph n, phòng giao d ch Quan Hoa c ng c n ý t i sách liên quan đ n nh ng khách hàng khác nh công ty t nhân, TNHH Ngoài ra, phòng giao d ch Quan Hoa c n khuy n khích nhân viên ti p c n (h n g p g khách hàng trao đ i tr c t p) đ a nh ng u đãi nh t đ nh đ i v i nh ng khách hàng ti m n ng nh công ty có v n n c T ng lai, lo i hình doanh nghi p s phát tri n m nh n c ta trình h i nh p, nh ng lo i khách hàng l i có nh ng đ c m riêng bi t Do đó, ngân hàng ph i có nh ng u tra tìm hi u th tr ng c th đ d a nh ng chi n l c phù h p 56 Thang Long University Library 3.2.3 m b o ngu n v n d iădƠoăđápă ng k p th i nhu c u vay v n c a khách hàng ho t đ ng cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh ngày thu n l i có hi u qu phòng giao d ch Quan Hoa ph i đ m b o ngu n v n d i đ đáp ng k p th i nhu c u vay v n c a khách hàng đ c nh v y, Phòng giao d ch Quan Hoa c n ph i: - C n c vào tình hình th tr ng c n gi m c lãi su t huy đ ng m c c nh tranh (7,0% đ n 7,5%) so v i ngân hàng khác, đ gi chân khách hàng c đ ng th i đ thu hút khách hàng m i - a d ng hóa hình th c huy đ ng: Ngoài ti n g i toán ti t ki m b ng VND ngân hàng có th huy đ ng b ng nhi u cách khác nh ng ph i đ c s cho phép c a Ngân hàng Nhà n c nh : phát hành gi y t có giá, ti n g i ti t ki m b ng ngo i t ho c vàng, ti n g i ký qu ,… - Trong v n huy đ ng t ti n g i, ti n g i không k h n ngu n v n tài tr r t nhi u ti m n ng phát tri n V i t c đ phát tri n nh hi n nay, ph ng th c toán không dùng ti n m t s ngày phát tri n, ngân hàng nên tr ng h n n a vi c huy đ ng ngu n v n này, v i chi phí s d ng th p so v i ngu n v n khác, v n huy đ ng t ti n g i ti t ki m không k h n s giúp làm gia t ng đáng k l i nhu n c a ngân hàng ng th i, đ đ m b o qu n lý t t r i ro vi c gia t ng v n huy đ ng t ti n g i ti t ki m không k h n, ngân hàng nên tr ng h n n a vi c trích l p d phòng bù đ p r i ro - Do ng i dân th ng có thói quen gi ti n nhàn r i nhà ho c mua vàng đ c t tr nên cán b ngân hàng c n ph i gi i thích, t v n góp ý m t cách trung th c cho ng i dân vi c ti t ki m s d ng ti n, giúp h th y đ c nh ng l i ích an toàn g i ti n vào ngân hàng - T o s quan tâm c a khách hàng b ng nhi u bi n pháp khác nh : tuyên truy n, gi i thi u ho t đ ng ngân hàng ph ng ti n thông tin đ i chúng; th ng xuyên t ch c khuy n mãi, rút th m trúng th ng, t ng quà… đ t ng c nh tranh nh m thu hút khách hàng đ n giao d ch v i i v i t ng thành ph n v n c a ngân hàng, m i ngu n v n đ u có m c l i nhu n đ t đ c r i ro khác Các thành ph n v n có kh n ng sinh l i nhu n cao t ng ng v i m c r i ro c ng l n ng c l i Vì th , v n đ đ i v i ngân hàng ph i xác đ nh đ c m t c c u v n có m c r i ro th p đ m b o cho s t n t i phát tri n c a ngân hàng đ ng th i kh n ng sinh l i c a ngu n v n lý t ng 57 3.2.4 Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, đ c bi t đ i ng chuyên viên khách hàng doanh nghi p Y u t ng i y u t quan tr ng nh t quy t đ nh đ n s thành b i c a b t c m t ho t đ ng m i l nh v c i v i ho t đ ng tín d ng y u t ng i l i đóng m t vai trò quan tr ng, quy t đ nh đ n ch t l ng tín d ng, ch t l ng d ch v hình nh c a ngân hàng t quy t đ nh đ n hi u qu tín d ng có d ch v cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh t i phòng giao d ch Quan Hoa Phòng giao d ch c n dành m t qu th i gian (m i quý m t l n) đ h ng d n t ch c t p hu n, b i d ng ki n th c v chuyên môn nghi p v cho chuyên viên, tr ng nghi p v marketing, k n ng bán hàng, th ng th o h p đ ng v n hoá kinh doanh; t ch c bu i giao l u trao đ i kinh nghi m gi a chi nhánh; thành l p câu l c b … ng th i, phòng giao d ch Quan Hoa c ng ph i th ng xuyên ki m tra v trình đ k t h p v i ch t l ng x lý công vi c c a đ i ng chuyên viên làm c s b ng cách đ a ki m tra ho c tình hu ng th c t đ x lý, ki m tra nghi p v , qua đánh giá, phân lo i nhân viên, đ ng th i xem xét thuyên chuy n nh ng nhân viên không đáp ng đ c yêu c u công vi c sang làm công vi c khác B trí cán b có trình đ , n ng l c, tinh th n trách nhi m cao vào v trí quan tr ng đ phát huy h n n a th m nh v ng i; ph i th c hi n tiêu chu n hoá cán b kiên quy t lo i b nh ng cán b y u v t cách đ o đ c, thi u trung th c, nh ng cán b thi u ki n th c chuyên môn nghi p v Ngoài ra, v i xu h ng t ng tr ng m nh m v cho vay mua ô tô nói riêng, kh i l ng yêu c u công vi c ngày l n, đ i ng hi n t i khó đáp ng đ c Do đó, ban lãnh đ o c n có nh ng chi n l c c th nh m b sung ngu n l c cho Trung tâm, có th thuyên chuy n chuyên viên KHCN sang, ho c c ng có th n d ng m i… 3.2.5 M r ng liên k t, h p tác v i đ i lý ô tô Nh m t o nên s h p tác ch t ch ba bên gi a ngân hàng, khách hàng, bên bán xe ô tô, phòng giao d ch Quan Hoa c n m r ng liên k t v i đ i lý ô tô i u s t o thu n l i l n cho c ba bên vi c giao d ch Có th rút ng n đ c th i gian phê t, gi i ngân… Vi c liên k t v i đ i lý ô tô (VPBank có th liên k t ký k t h p đ ng tài tr v n cho đ i lý ô tô ho c hãng xe) c ng giúp phòng giao d ch yên tâm h n gi i ngân chuy n kho n tr c ti p cho bên bán xe đ i lý ô tô, gi m thi u r i ro t phía khách hàng 58 Thang Long University Library 3.2.6 ng d ng công ngh tiên ti n i u tr c tiên có th kh ng đ nh r ng công ngh m i, tiên ti n không th có d ch v ngân hàng hi n đ i đ c i u đ c th hi n qua nh ng d ch v mà nh ng ngân hàng đã, s áp d ng đ nâng cao hi u qu ho t đ ng ngân hàng c n nghiên c u ng d ng công ngh phù h p, đ m b o khai thác hi u qu tính n ng công ngh , tránh tr ng h p thi u v n, ch ng d ng nh ng công ngh ch khai thác t c th i, tr c m t mà không đáp ng yêu c u cao t ng lai VPBank đ c đánh giá m t nh ng ngân hàng tiên phong v ng d ng công ngh m i d ch v tài ngân hàng Do đó, phòng giao d ch Quan Hoa c ng c n phát huy t i u nh ng công ngh có không ng ng đ i m i công ngh i u s giúp ngân hàng qu n lý thông tin khách hàng t t h n, nâng cao hi u qu , ch t l ng d ch v … Song song ph i có ngu n nhân l c đáp ng yêu c u k thu t công ngh hi n đ i theo h ng n ng đ ng, nh y bén vi c tìm th tr ng , phát tri n s n ph m d ch v t ng thích; bi t đ a nh ng s n ph m m i t nh ng d ch v truy n th ng; bi t hoàn thi n nâng cao ch t l ngh hi n đ i 3.2.7 ng d ch v truy n th ng n n t ng công a nh ng sách liên k t s n ph m h p lý Phòng giao d ch Quan Hoa nên th c hi n d ch v ngân hàng tr n gói, t o quan h g n bó gi a khách hàng ngân hàng, b i hi n có m t s khách hàng s d ng đ ng th i d ch v c a nhi u ngân hàng, v y h s l a ch n ngân hàng thoã mãn đ c nhi u nh t nhu c u c a làm ngân hàng giao d ch Cho nên phòng giao d ch Quan Hoa có th v a cho vay mua ô tô v a khuy n khích doanh nghi p v a nh vay đ u t theo d án v a cho vay ng n h n b sung v n l u đ ng đ khép kín nhu c u v n c a d án; cho vay đáp ng nhu c u v n s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p v i cho vay ph c v s n xu t, đ u t , tiêu dùng cho cán b công nhân viên c a doanh nghi p; t v n cung c p thông tin ho t đ ng kinh doanh c a khách hàng, h tr khách hàng l p ph ng án kinh doanh, d án vay v n, trình c ph n hoá Ngoài ra, phòng giao d ch Quan Hoa nên cung c p tín d ng t ng x ng v i m c đ s d ng d ch v khác t i ngân hàng c a khách hàng, t c khuy n khích khách hàng th c hi n toán qua ngân hàng b ng cách áp d ng tiêu chí doanh s ti n g i đ c toán qua chi nhánh đ xét áp d ng sách u đãi tín d ng v h n m c lãi su t cho vay (đ i v i nh ng khách hàng có l ch s vay v n t t t i ngân hàng giao d ch nhi u l n ngân hàng có th nâng h n m c tín d ng lên cho khách hàng) 59 Phòng giao d ch Quan Hoa c ng có th liên k t v i khách hàng vay v n t o gói s n ph m hoàn ch nh, mang l i l i ích gia t ng cho khách hàng Ch ng h n nh nh ng l i ích t d ch v ngân hàng cung c p, ngân hàng có th tài tr v n liên k t v i hãng taxi, siêu th làm t ng l i ích t d ch v mang l i nh t ng phi u taxi mi n phí, th mua hàng … 3.3 Ki n ngh 3.3.1 Ki n ngh v i Chính ph Trong nh ng n m g n đây, ph có nh ng sách khuy n khích thúc đ y s phát tri n c a DNVVN Tuy nhiên, đ cho DNVVN có th ngày phát tri n t t h n em xin đ xu t m t s nh ng ki n ngh : - Chính ph c n ban hành v n b n pháp lu t h ng d n t o nên hành lang pháp lý thông thoáng cho DNVVN có th phát huy đ c n i l c c a - Chính ph c n th c hi n m t cách tri t đ , công khai công cu c c i cách hành có sách u đãi đ i v i DNVVN, t o u ki n cho doanh nghi p có th nâng cao trình đ n ng l c qu n lý, có th ti p xúc, h c t p kinh nghi m c a doanh nghi p n c ngoài, có sách h tr v n, t v n qu n lý thành l p qu b o lãnh DNVVN nh m t o u ki n cho DNVVN có th ti p c n đ c ngu n v n m t cách đa d ng hi u qu - Chính ph ph i t o m t sân ch i bình đ ng cho m i thành ph n kinh t xã h i, không phân bi t đ i x , u tiên cho b t k thành ph n kinh t nào, t o đ ng l c đ m i thành ph n kinh t đ phát tri n - Chính ph nên ch đ o doanh nghi p th c hi n nghiêm túc ch đ k toán, ki m toán qu n lý tài đ m b o cung c p thông tin xác cho ngân hàng v tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a DNVVN Có quy đ nh c th v th c hi n k toán th ng xuyên nh m ph n ánh k p th i xác tình hình tài c a doanh nghi p, t o đ 3.3.2 Ki n ngh v i Ngân hàng nhà n Ngân hàng nhà n c lòng tin t phía khách hàng c c c quan qu n lý nhà n c v toàn b ho t đ ng ngân hàng thông qua h th ng v n b n quy đ nh T t c ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i nói chung ho t đ ng cho vay đ i v i DNVVN nói riêng đ u ph i tuân theo quy đ nh c a v n b n pháp lu t nói Chính v y, ngân hàng nhà n c có m t vai trò c c k quan tr ng vi c đ nh h th ng ngân hàng th ng m i ng ho t đ ng c a toàn b h Hi n đ ti p t c đ y m nh vi c cho vay đ i v i DNVVN Ngân hàng Nhà n c c n: 60 Thang Long University Library - Ngân hàng nhà n c c n ban hành v n b n h ng d n vi c thi hành Lu t v n b n khác m t cách rõ ràng, xác h n ch s thay đ i th i gian ng n T giúp cho NHTM có th có m t c s pháp lý đ n, c th , n đ nh, tránh s sai sót, nh m l n có th thúc đ y, nâng cao ch t l ng, hi u qu ho t đ ng c a NHTM nói chung ho t đ ng cho vay c a NHTM nói riêng - C n đ m b o vi c cung c p thông tin v DNVVN m t cách xác, k p th i, đ y đ cho NHTM Nâng cao ch t l ng c a h th ng thông tin tín d ng c a NHNN b ng vi c ph i h p v i c quan, ban ngành khác vi c thu th p, x lý thông tin c a doanh nghi p nh là: B tài chính, c quan thu , b k ho ch đ u t , quy n đ a ph ng, NHTM k c doanh nghi p… Thông qua đó, s giúp cho NHTM có th thu n l i vi c ti p c n nh ng thông tin c n thi t v doanh nghi p vay v n t có th đ a quy t đ nh đ u t xác - NHNN c n có bi n pháp nh m t ng thêm quy n t ch cho NHTM ví d nh không can thi p sâu vào m c lãi su t, hình th c cho vay đ cho NHTM có th t c nh tranh m t cách bình đ ng - NHNN c n nâng cao ch t l ng công tác tra, giám sát NHTM ho t đ ng cho vay đ c bi t cho vay đ i v i DNVVN Có th đ c th c hi n theo hình th c giám sát t xa hay ki m tra t i ch T m t m t, tìm nh ng b t c p ho t đ ng cho vay c a NHTM M t khác, đ a nh ng ki n ngh , gi i pháp tháo g , s a ch a nh ng sai sót cho NHTM đ ph n có th nâng cao đ c ch t l ng c a ho t đ ng cho vay c a NHTM, ng n ng a h n ch r i ro ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng - NHNN c n đ a m t quy ch cho vay quy ch mi n gi m lãi su t riêng đ i v i DNVVN đ t NHTM có c n c c th h n n a vi c th c hi n cho vay đ i v i đ i t ng khách hàng - NHNN c n s m đ a qu b o lãnh tín d ng cho DNVVN vào ho t đ ng Hi n nay, m c dù qu đ c thành l p nh ng ngu n v n ch y u c a theo quy đ nh NHTM đóng góp Chính v y, r t khó đ c tri n khai NHTM ch a th c s th y đ c s c n thi t c a qu này, đ ng th i NHTM ph i b ti n đ b o lãnh cho nh ng kho n cho vay c a NHNN c n có quy đ nh c th v m c b o lãnh đ i v i m t NHTM c n c vào m c đ đóng góp vào qu Tr c m t có th trích m t ph n c a qu d tr b t bu c c a NHTM đ t o ngu n qu Sau đó, NHNN có th có ki n 61 ngh v i ph v vi c cho phép gi l i m t ph n thu thu nh p c a NHTM đ b sung cho qu b o lãnh tín d ng đ i v i DNVVN K T LU N CH NGăIII Khoá lu n sau gi i thi u khái quát ho t đ ng c a phòng giao d ch Quan Hoa, t p trung quanh n i dung phân tich th c tr ng “cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh ” t i phòng giao d ch Quan Hoa Bên c nh vi c phân tích th c tr ng chung c a cho vay mua ô tô, khoá lu n sâu tìm hi u c c u khách hàng phân lo i theo quy mô, lo i hình, x p h ng c a ngân hàng Cho vay mua ô tô đ i v i khách hàng doanh nghi p h n n m tri n khai có nh ng b c phát tri n nhanh chóng, d n t ng v t t l n x u r t th p Còn v c c u khách hàng c a d ch v ch y u doanh nghi p v a nh , lo i hình CTCP CT TNHH C c u c n đ c gi v ng phát huy m r ng h n Qua phân tích đánh giá thành tích, h n ch nguyên nhân, vi t đ a m t s gi i pháp nh m kh c ph c h n ch , phát tri n d ch v th i gian ti p theo 62 Thang Long University Library TÀI LI U THAM KH O Phan Th Thu Hà, Nguy n Th Thu Th o (2007), “Giáo trình ngân hàng th ng m i” tr ng đ i h c Kinh t Qu c dân Ngô Kim Thanh, Lê V n Tâm (2009), “Giáo tình Qu n tr chi n l c” NXB i h c Kinh t Qu c dân Lê V n Tâm, Ngô Kim Thanh (đ ng ch biên) (2010), “Giáo trình Qu n tr doanh nghi p” NXB i h c Kinh t Qu c dân Nguy n V n D ng (2007), “Qu n lý quan h khách hàng” Nhà xu t b n Giao thông v n t i Lê V n T (2009), “Nghi p v Ngân hàng th ng m i” NXB lao đ ng xã h i Tr m Th Xuân H ng Hoàng Th Minh Ng c (2011), “Giáo trình Ngân hàng th ng m i”, i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh, nhà xu t b n Kinh t Ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V ng chi nhánh Th ng Long phòng giao d ch Quan Hoa (2012 – 2014), báo cáo tài https://www.vpbank.com.vn/ 63 [...]... p t cho vay mua ô tô giúp ng i ta đánh giá đ c kh n ng sinh l i t ho t đ ng cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh c a ngân hàng trong t ng doanh thu c a ngân hàng, qua đó th y đ tr ng c a nó đ t đó có nh ng bi n pháp nâng cao ch t l c t m quan ng ho t đ ng này - Vòng quay v n cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh Doanh s thu n cho vay mua ô tô đ i Vòng quay v n cho vay mua ô tô đ... ch t l ng cho vay mua ô tô trong NHTM Ch tiêu này cho bi t n u t l n x u cao thì ch t l cho vay s b đánh giá th p và ng c l i, t l này th p thì ch t l ng ng cho vay s cao - Ch tiêu t tr ng thu nh p t cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh Thu nh p t cho vay mua ô tô doanh nghi p v a và nh T tr ng thu nh p t cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh = T ng doanh thu c a ngân hàng ụ ngh... m cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh 33 V i các c s pháp lý do NHNN và Chính ph ban hành, VPBank c ng đã có các quy t đ nh riêng cho ho t đ ng c p tín d ng nói chung và cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh nói riêng 2.2.1.2 Nguyên t c cho vay mua ô tô đ i v i khách hàng doanh nghi p t i Phòng giao d ch Quan Hoa C ng gi ng nh các ngân hàng khác, ho t đ ng cho vay mua ô tô đ i... ng kinh doanh c a mình 32 Thang Long University Library 2.2 Th c tr ng phát tri n cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh t i ngơnă hƠngă th ngă m i c ph n Vi t Nam th nhă v ng chi nhánh Th ngă Long phòng giao d ch Quan Hoa 2.2.1 Th c tr ng cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh t i ngân hàng th ng m i c ph n Vi t Nam th nh v ng chi nhánh Th ng Long phòng giao d ch Quan Hoa 2.2.1.1... lý cho vay mua ô tô đ i v i khách hàng doanh nghi p v a và nh t i Phòng giao d ch Quan Hoa Ho t đ ng cho vay nói chung và ho t đ ng cho vay mua ô tô đ i v i khách hàng doanh nghi p v a và nh nói riêng t i phòng giao d ch Quan Hoa đang d n phát tri n m nh m trong giai đo n g n đây và đ l i nhu n cho ngân hàng Ngày 31/12/2001, Th ng c đánh giá là m ng mang l i t c Ngân Hàng Nhà N ng đ i nhi u c Vi t Nam. .. ng n đ c th i gian đ i v i ngân hàng và khách hàng Nh đó, ngân hàng s thu hút đ c nhi u khách hàng h n Ng c l i, n u qui trình cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh quá ph c t p s c n tr ho t đ ng cho vay mua ô tô c a ngân hàng, chi phí cho vay cao lên, m c tiêu c a ho t đ ng cho vay mua ô tô c a ngân hàng không đ t đ c - N m là tình hình huy đ ng v n c a ngân hàng Tình hình huy đ ng v n... v i doanh nghi p v a và nh v i doanh nghi p v a và nh = D n cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh 11 ụ ngh a: Vòng quay v n th hi n t c đ luân chuyên v n cho vay mua ô tô đ i v i DNVVN, vòng quay v n càng cao ch ng t ngu n v n ngân hàng cho vay đ c luân chuy n nhanh, tham gia càng nhi u vào chu k kinh doanh c a ngân hàng, đ ng th i cho bi t v n cho vay mua ô tô c a ngân hàng đ i v i doanh. .. cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh Ngân hàng càng có nhi u m ng l i ho t đ ng thì kh n ng ti p c n v i khách hàng càng đ c m r ng, qui mô khách hàng ngày càng l n và ng c l i Lãi su t cho vay mua ô tô là chi phí mà khách hàng ph i tr cho ngân hàng do đã chuy n cho khách hàng m t kho n ti n đ khách hàng mua ô tô Do v y, lãi su t cho vay càng th p thì kh n ng c nh tranh c a ngân hàng càng... làm t n h i đ n l i ích c a ngân hàng đ làm l i riêng cho b n thân Khi t n th t x y ra ngân hàng chính là ng i đ u tiên ph i gánh ch u h u qu - B n là qui trình cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh b Qui trình cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh đ c hi u là các c đ ti n hành cho vay mua ô tô N u qui trình cho vay mua ô tô đ n gi n, nhanh g n, th t c không quá khó kh n, s rút ng... các doanh nghi p cao h n so v i các t nh mi n núi, nhu c u v n t i ph c v cho doanh nghi p là l n, do v y nhu c u s d ng ô tô c a doanh nghi p là cao h n - Môi tr nh h ng v n hóa xã h i ng đáng k t i ho t đ ng cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a và nh vì nó tác đ ng đ n quy t đ nh đi vay mua ô tô N u doanh nghi p không có thói quen đi ô tô thì ho t đ ng cho vay mua ô tô s b nh h ng Vi t Nam, ... vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh Doanh s thu n cho vay mua ô tô đ i Vòng quay v n cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh v i doanh nghi p v a nh = D n cho vay mua ô tô đ i v i doanh. .. c cho vay mua ô tô đ i v i khách hàng doanh nghi p t i Phòng giao d ch Quan Hoa C ng gi ng nh ngân hàng khác, ho t đ ng cho vay mua ô tô đ i v i doanh nghi p v a nh c a phòng giao d ch Quan Hoa. .. ng cho vay mua ô tô ph i c n c vào đ nh h ng phát tri n c a ngân hàng - Hai sách cho vay c a ngân hàng nh h ng t t c ho t đ ng cho vay c a ngân hàng có ho t đ ng cho vay mua ô tô đ i v i doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh thăng long phòng giao dịch quan hoa, Phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh thăng long phòng giao dịch quan hoa, Phát triển cho vay mua ô tô đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh thăng long phòng giao dịch quan hoa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay