Xây dựng qui trình dạy học đọc hiểu ca dao theo đặc trưng thể loại ở trường THPT

91 259 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2015, 09:19

... Nh vy, ca dao thng c hiu l li ca bi hỏt dõn ca, tỏch li ca iu hỏt, phõn bit ca dao v dõn ca v mt din xng Mt bi ca dao khụng cn ting m, luyn lỏy nhc iu thỡ l ca dao; cũn mt bi ca dao c dựng hỏt,... bi ng dao, lờn Trung hc c s l nhng bi ca dao v tỡnh yờu quờ hng t nc n THPT l cỏc bi ca dao yờu thng, tỡnh ngha, ca dao than thõn v ca dao hi hc, chõm bim iu ú khng nh v trớ, vai trũ ca ca dao. .. hon cnh i ca bi ca dao Ngoi ra, c tiu dn cũn bit c khụng gian din xng, ni dung phn ỏnh bi ca dao ú Kho tng ca dao Vit Nam rt phong phỳ v a dng Bao gm ca dao nghi l, ca dao lao ng, ca dao sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng qui trình dạy học đọc hiểu ca dao theo đặc trưng thể loại ở trường THPT , Xây dựng qui trình dạy học đọc hiểu ca dao theo đặc trưng thể loại ở trường THPT , Xây dựng qui trình dạy học đọc hiểu ca dao theo đặc trưng thể loại ở trường THPT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn