VIỆT NAM NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG

28 154 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2015, 07:03

VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG M UC Å LUC Å Àẫo cô Àẩi Lẫi - hưì xanh bưën ma lùång sống Cưn Àẫo - Huån àẫo xa miïìn àêët nûúác Sapa - Thõ trêën mêy sûúng múâ ẫo .10 Lïn Ba Vò trấnh nùỉng .12 Cûãa Tng vâ bậi tùỉm 14 Non nûúác Sún Trâ 16 Ngûúåc dông sưng Ba .19 Gia Lai - vng àêët huìn thoẩi .22 Khe Nûúác Lẩnh .25 http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG ÀAO Ã CÔ Àẫo cô tûå nhiïn Chi Lùng Nam huån Thanh Miïån, tónh Hẫi Dûúng àûúåc phất hiïån nùm 1994 Àêy lâ mưåt àiïím du lõch mưi trûúâng sinh thấi hêëp dêỵn Nùçm giûäa mưåt vng hưì bao la sống nûúác, àẫo Cô nưíi lïn nhû mưåt viïn ngổc mâ thiïn nhiïn àậ ban tùång cho Chi Lùng Nam Vúái diïån tđch 2.382m2, tûâ àậ trúã thânh núi tr ng ca nhiïìu loẩi cô vẩc khấc nhau, cô vẩc àïën tûâ khùỉp núi Cố chđn loẩi cô khấc lâ cô lûãa, cô rìi, cô búå, cô àen, cô nghïnh, cô diïåc, cô trùỉng, cô ngang, cô hûúng vâ ba loẩi vẩc lâ vẩc xấm, vẩc xanh, vẩc àen cố ngìn gưëc tûâ Trung Qëc, Miïën Àiïån, ÊËn Àưå, Nï Pan, Philippines Ma xn lâ thúâi àiïím cô vïì àưng nhêët cố túái vâi vẩn cô vâ hâng nghòn vẩc Khi hoâng hưn bng xëng lâ lc cô vïì, chng bay thânh tûâng àân, mưỵi àân cố sưë lûúång tûâ dùm bẫy chc túái hâng trùm àêåu trùỉng xoấ cẫ cấc cêy trïn àẫo Sau lûúån nhiïìu lông che kđn cẫ khoẫng khưng gian mùåt hưì, chng lêìn lûúåt hẩ cấn h an toân xëng nhûäng lm cêy xanh vúái ấnh nùỉng chiïìu giûäa biïín nûúác mïnh mưng, tiïëp àố lâ nhûäng nhõp sẫi cấnh ca nhûäng ch vẩc chín bõ cho mưåt bíi kiïëm mưìi vêët cẫ àïm Khưng chó lâ núi cû tr ca cô, vẩc Lâ mưåt vng hưì rưång mïånh mưng, khưng bao giúâ cẩn nûúác nïn Chi Lùng Nam cố nhiïìu mông kết, le le, võt trúâi, àùåc biïåt àậ tûâng cố cưëc àen, bưì nưng, cëc vâ nhiïìu loâi giệ khấc Trong sưë êëy, cưëc vâ bưì nưng lâ loâi chim nûúác q hiïëm cố tïn sấch Àỗ Viïåt Nam Àïën núi àêy vâo lc hoâng hưn hay http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG súám mai lâ lc “giao ca” th võ giûäa cô vâ vẩc cåc mûu sinh hâng ngây, lâ cô vïì súám mâ vẩc chûa ài kiïëm ùn thò àẫo cô thêåt lâ hun nấo Chng tranh cûúáp àïí giânh chưỵ àêåu Vẩc ëu thïë nïn bõ dưìn xëng dûúái, côn cô ph trùỉng trïn cấc cêy Hònh nhû cêy cưëi thûa dêìn trïn àẫo khưng côn chưỵ cho cẫ àân cô khưíng lưì bấm nûäa Sûå àan xen hâi hoâ giûäa cêy cưëi, chim mng, hưì nûúác cng khđ hêåu nhiïåt àúái lânh thoấng àậng, cng vúái nhiïìu cêy cưí th vâ nhiïìu bia cưí, àïìn, cha, miïëu mẩo vng, àùåc biïåt vúái cấc nghïì cưí truìn nhe nghïì gưåt cấ, nghïì bấnh trấng, bấnh àa vâ nghïì ûúm trưìng cêy cẫnh, Chi lùng Nam cố àêìy ëu tưë àïí cố thïí phất triïín thânh mưåt vng du lõch mưi trûúâng sinh thấi hêëp dêỵn Vúái nhûäng giấ trõ ca mònh àẫo Cô Chi Lùng Nam àậ tẩo nïn mưåt mưi trûúâng sinh thấi àùåc trûng cho lâng qụ vng àưìng bùçng Bùỉc Bưå Ngoâi nghơa lâ núi bẫo tưìn ca cô vẩc vâ nhiïìu loâi chim nûúác, vng àêìm hưì Chi Lùng Nam côn lâ mưåt thùỉng cẫnh hiïëm thêëy vúái cẫnh hưì nûúác vâ cêy cưëi, chim mng, nhêët lâ nghe thêëy chim cô kïu hun nấo, trưng thêëy nhûäng àân chim bay rúåp bêìu trúâi Khi xûa, àẫo giûäa hưì cố cêy cưëi rêåm rẩp, àân cô cng tûâng lâm tưí sinh sưi núã quanh nùm Nhûng rưìi ngìn tâi ngun qu giấ nây chûa àûúåc nhêån thûác àêìy nïn cô vẩc àậ bõ xua àíi, sùn bùỉn khưng thûúng tiïëc Chng bõ bêỵy bùçng dô, bùỉn bùçng sng vâ thêåm chđ bõ hu diïåt bùçng bưåc phấ båc úã ngổn cêy Sûå phất hiïån vâ àấnh giấ giấ trõ sinh thấi vâ tâi ngun ca lâng cô giûäa lc chng àang cố nguy cú bõ tiïu diïåt lâ mưåt cưng trònh ca Hưåi Sinh hổc vâ mưi trûúâng tónh Hẫi Dûúng Tuy nhiïn nhûäng nùm qua, viïåc khai thấc tiïìm nùng nây múái chó dûâng úã mûác tûå phất, nïn àẫo Cô vêỵn nhû mưåt nâng cưng cha ng qụn rûâng chûa àûúåc àấnh thûác, búãi àûúâng xấ ài lẩi côn khố khùn Lâng Cô àang àûúåc quan têm tđch cûåc bẫo tưìn vâ xêy dûång http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG thânh khu du lõch sinh thấi Àêët lânh chim àêåu, cô vïì ngây mưåt àưng hún Trong tûúng lai khưng xa tiïìm nùng du lõch àẫo Cô sệ thûåc sûå àûúåc phất huy vâ àûúåc àûa vâo tour du lõch theo hònh vông cung tûâ Hâ Nưåi ài phưë Hiïën àïën àẫo Cô, Hẫi Dûúng vâ Cưn Sún, Kiïëp Bẩc, Hẫi Phông rưìi vïì Hâ Nưåi Cố nhû vêåy múái thu ht àûúåc ngây câng nhiïìu khấch du lõch nûúác cng nhû qëc tïë http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG ÀAIÅ LAIÃ - HƯÌ XANH BƯN Ë M UA Â LÙN Å G SON Á G Nùçm thõ trêën Xn Hoâ úã phđa Bùỉc huån Mï Linh, tónh Vơnh Phc, hưì Àẩi Lẫi lâ núi du lõch nghó rêët l tûúãng cho têët cẫ mổi ngûúâi Tûâ Hâ Nưåi, mën àïën khu du lõch hưì Àẩi Lẫi du khấch chó cêìn lïn xe ngûúåc àûúâng qëc lưå àïën Phc n chûa àêìy mưåt giúâ àưìng hưì, rưìi rệ phẫi, ài theo àûúâng lất bï tưng túái thõ trêën Xn Hoâ nùçm ven hưì Àêy lâ núi nghó cëi tìn rêët thån tiïån àưëi vúái ngûúâi dên úã th àư sưi àưång, ưìn ậ Sau nhûäng ngây lâm viïåc thùèng, chùèng mën àûúåc búi thuìn thû giận giûäa vng non nûúác hûäu tònh nây Àẩi Lẫi lâ hưì nûúác rưång túái hún 500 Vâo ma mûa, cấc sưng, sëi lûu vûåc phđa Nam ca dậy ni Tam Àẫo vúái sưng Vûåc Tuìn, sưng Tưn, sưng Bấ Hẩ, sëi Àưìng Cêu, Àưìng Chậo àïìu dưìn nûúác vâo, khiïën mûåc nûúác cố thïí lïn cao túái cưët 21m Mưåt phêìn, vêỵn giûä àûúåc ngun trẩng cấc thung lng tûå nhiïn vâ cấc triïìn àưìi bất p cng cấc hễm ni ra, tẩo nïn cấc eo, cấc bấn àẫo àa dẩng, nïn mùåt hưì rưång nhûng khưng hïì gêy cẫm giấc mïnh mưng choấng ngúåp mâ du khấch côn phất hiïån nhiïìu cẫnh quan k th búi thuìn qua nhûäng hễm ni vêỵn côn ngun nết hoang sú àïën k lẩ http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG Phđa Bùỉc hưì Àẩi Lẫi lâ dậy Tam Àẫo ni non cao vâ xa dêìn vúái nhûäng cấnh rûâng xanh biïëc ngt ngân Ba mùåt hưì àïìu àûúåc giùng hâng cấc gô àưìi bất p nưëi tiïëp cng ni Thùçn Lùçn, àûúåc xêu chỵi nưëi dâi búãi nhûäng àêåp àêët kiïn cưë, tẩo thânh bûác tûúâng thânh giûä nûúác Xung quanh hưì lâ bất ngất mâu xanh ca hún 9.000 hếc ta cêy rûâng phông hưå Tûâ bậi tùỉm dûúái hưì, du khấch cố thïí chẩy thùèng lïn àónh ni Thùçn Lùçn úã phđa Nam àïí phống têìm mùỉt nhòn vïì Th àư Hâ Nưåi àang lêëp lấnh dûúái ấnh nùỉng chiïìu Nhûäng thđch leo ni àïìu cố thïí tưí chûác cåc lûä hânh lïn phđa Bùỉc, lìn rûâng qua àêo Nhe sang àêët Thấi Ngun hóåc rệ sang ni Mỗ Quẩ thûã sûác leo lïn nhûäng vấch àấ dûång àûáng cao vt têìng mêy Tûâ trïn nhòn xëng thêëy thêëp thoấng giûäa rûâng xanh cố hưì Xẩ Hûúng, hưì Lâng Hâm, hưì Gia Khau , cẩnh àố lâ dêëu tđch àâi thânh quấch cưí kđnh ca Qån húåp Nguỵn Danh Phûúng àậ tûâng xêy dûång giang sún riïng mưåt cội, sët mûúâi nùm trúâi àûúng àêìu vúái triïìu àònh thúâi vua Lï cha Trõnh Nhúâ cố sùỉc biïëc ca hưì sêu, mâu xanh ca rûâng xanh ni thùèm bất ngất xung quanh, cng vúái nhûäng cún giố rûúåi tûâ ba phđa mùåt hưì thưíi túái, tẩo cho du khấch cẫm giấc thẫn, dïỵ chõu mâ hiïëm nâo thêëy àûúåc Mưåt àiïìu k th nûäa úã àêy lâ ngổn giố bêëc lẩnh lệo ca ma àưng àậ àûúåc ni Tam Àẫo, che chùỉn, nïn úã àêy nhiïåt àưå trung bònh ca ma lâ 28,90C vâ ma àưng lâ 16,80C Tẩo thån lúåi cho du khấch cố thïí àïën nghó dûúäng cëi tìn núi àêy, cho d àang lâ ma nùỉng nống hay ma àưng giấ lẩnh Thêëy rộ tiïìm nùng dâi, ngânh du lõch tónh Vơnh Phc àậ vâ àang xêy dûång hưì Àẩi Lẫi thânh núi nghó dûúäng thån tiïån àïí àốn khấch Ngoâi cấc khấch sẩn ba, bưën sao, sệ cố bậi tùỉm bïn hưì rưång vâ dâi hâng cêy sưë Nhûäng ngưi biïåt thûå thú mưång nùçm dûúái cấc cấnh rûâng cêy sinh vêåt cẫnh hêëp dêỵn cấc vùn nghïå sơ tûâng vïì àêy dûå cấc trẩi sấng tấc Cng sệ cố cẫ sên golf 18 lưỵ vúái àûúâng àua ngûåa trẫi dâi http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG túái têån chên ni xa múâ, sệ cố cẫ cấc v trûúâng lúán, cấc nhâ hâng bấn àưì lûu niïåm bïn cấc khu du lõch sinh thấi vâ cấc vûúân sinh vêåt cẫnh rưång lúán Dûúái chên ni Tam Àẫo, cố khu bẫo tưìn thiïn nhiïn, núi nghiïn cûáu vâ hûúáng dêỵn ngûúâi sânh chúi sinh vêåt cẫnh Mêëy nùm gêìn àêy, bưỵng nhiïn úã cấc gô àẫo chòm nưíi giûäa hưì àậ cố rêët nhiïìu àân chim qu bay vïì qìn t ngây mưåt nhiïìu, àố chđnh lâ dêëu hiïåu khùèng àõnh thïm cho sûå lânh ca mưi trûúâng sinh thấi núi àêy Chiïìu chiïìu, nhûäng cấnh cô trùỉng, bay thêëp thoấng soi bống mùåt hưì, nhûäng tiïëng chim hốt lđu lo cng tiïëng rûâng thưng reo vi vt sệ lâ nhûäng lúâi múâi gổi hêëp dêỵn hún cẫ tiïëng châo múâi ca cấc tiïëp viïn du lõch úã bêët cûá núi àêu Àậ àïën hưì Àẩi Lẫi, chùỉc chùỉn du khấch sệ àûúåc àùỉm chòm mưåt khưng gian n tơnh, cẫm giấc bònh sau mưåt tìn lao àưång mïåt nhû chúåt tan biïën, hoâ vâo thiïn nhiïn trúâi mêy non nûúác núi àêy Mưåt k nghó cëi tìn tuåt vúâi sệ àïën vúái bẩn bêët kïí ma nâo nùm http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG CƯN ÀAO Ã - HUN Å ÀAO Ã XA MIÏN Ì ÀÊT Ë NÛÚC Á Àêy lâ mưåt qìn àẫo gưìm 16 hôn àẫo lúán nhỗ húåp thânh mưåt huån vïì mùåt hânh chđnh úã ngoâi trng khúi Cấc àẫo nây cố nhûäng cấi tïn mưåc mẩc nhû lâ: hôn Bâ, hôn Bưng Lau, hôn Tâi Lúán, hôn Tâi Nhỗ (hôn Thỗ), hôn Trấc Lúán, hôn Trấc Nhỗ, hôn Bẫy Cẩnh, hôn Vung, hôn Ngổc, hôn Tre Lúán, hôn Tre Nhỗ, hôn Trûáng, hôn Cau Hôn lúán nhêët lâ àẫo Cưn Sún (trûúác côn cố tïn lâ Cưn Lưn) Qìn thïí Cưn Àẫo nùçm biïín Àưng, chïåch vïì Nam so vúái nưåi àõa, àûúåc biïët túái nhû lâ mưåt di tđch cấch mẩng vâ chûáng tđch vïì tưåi ấc ca thûåc dên Phấp, àïë qëc vâ tay sai àưëi vúái dên tưåc Viïåt Nam ngốt 114 nùm, kïí tûâ nùm 1862 àïën thấng nùm 1975 Núi êëy cố trïn hai vẩn nêëm mưì cẫu chiïën sơ cấch mẩng Viïåt Nam vâ hâng vẩn ngûúâi khấc àậ bõ t àây, giam giûä Thïë nhûng ngây nay, qìn àẫo Cưn Sún hay gổi tùỉt lâ Cưn Àẫo, vúái tưíng diïån tđch lâ 72,18km2 lâ mưåt àiïím du lõch khấ hêëp dêỵn, mưåt núi nghó dûúäng hoân hẫo cố nhiïìu bậi tùỉm tuåt vúâi vâ thùỉng cẫnh k th Khùỉp thõ trêën Cưn Àẫo cố nhiïìu cêy bâng àûúåc trưìng tûâ thïë k qua, vâo ma giố chûúáng nưíi dûä dưåi, nhûäng cêy bâng nây rúåp bống xanh Nhûäng bậi tùỉm côn ngun vễ hoang sú, khưng khđ lânh khấ thđch húåp vúái nhûäng ngûúâi ham cåc sưëng tûå nhiïn, nhêët lâ àưëi vúái trai gấi lûáa tíi u àûúng Ni vâ rûâng ngun sinh http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG bẩt ngân àiïím tư nhûäng nết tuåt th bûác tranh sinh àưång ca mưåt vng trúâi nûúác bao la Cố gêìn 20 bậi tùỉm nûúác xanh vâ sẩch, ngûúâi ta búi xa vêỵn côn trưng thêëy àấy Nhûäng bậi tùỉm àểp nhêët lâ bậi Hâng Dûúng, Àêìm Trêìu, Phi ën úã àố du khấch vûâa àûúåc tùỉm nhû têíy trêìn, gưåt sẩch nhûäng bi bùåm trïn thên cng nhû nhûäng bi bùåm têån àấy lông, sêu thùỉm ca têm tû mònh giûäa lân sống nûúác tinh khiïët ca àẩi dûúng Cưn Àẫo cố nhiïìu khấch sẩn vûâa vâ nhỗ vúái àêìy tiïån nghi, cng cố mưåt khu nghó thđch húåp cho mổi ngûúâi Do cấch biïåt àêët liïìn, bao quanh lâ biïín, du khấch àïën Cưn Àẫo chó cố thïí vâo ma biïín ïm, àểp nhêët tûâ thấng àïën thấng bùçng tâu thy hay bùçng bay trûåc thùng Du lõch Cưn Àẫo thđch húåp nhêët lâ loẩi hònh dậ ngoẩi, du khẫo vâ h oẩt àưång niïn Cưn Àẫo lâ mưåt huån àẫo ca tónh Bâ Rõa - Vng Tâu, cấch xa thânh phưë Vng Tâu khưng àêìy mưåt giúâ bay Àûúâng biïín dâi khoẫng 179km, côn tûâ cûãa sưng Hêåu ra, chó cấch cố 83km Khđ hêåu àẩi dûúng dïỵ chõu, trung bònh 26,90C Búâ biïín dâi tưíng cưång 200km Cẫnh quan mưỵi àẫo cố mưỵi bẫn sùỉc riïng Hôn Trûáng thûåc tïë lâ mưåt sên chim tûå nhiïn Võnh Cưn Àẫo lâ núi tr ng ca loâi cấ heo vâ cng lâ núi sinh sẫn ca àưìi mưìi vâ vđch Vấch àấ ni vâ hang trïn cấc hôn àẫo lâ núi t hưåi vïì hâng nùm ma sinh sẫn ca loâi hẫi ën Trong rûâng cố nhiïìu loâi sốc mun, sốc bay, k àâ v.v Rûâng Cưn Àẫo cng lâ vûúân qëc gia http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 10 SAPA - THÕ TRÊN Ë TRONG MÊY SÛÚNG MÚÂ AO Ã Mưåt thõ trêën nghó dûúäng úã àưå cao 1.560m so vúái mùåt biïín, thåc tónh Lâo Cai, mẩn Têy Bùỉc Bùỉc bưå, khưng khđ mễ sët ma Mâu sùỉc cẫnh quan ln thay àưíi Vâo bíi sấng, Sapa chòm sûúng m nhể nhâng nhû lân khối trùỉng Bíi chiïìu hoâng hưn r xëng, Sapa cố cấi se lẩnh trûä tònh ca ma thu Khi nùỉng lïn, Sapa rûåc rúä nhû ma xn phúi phúái nưìng nân Àïën xïë trûa, mùåt trúâi àûáng bống lâ cẫ ma trúâi quang mêy tẩnh, khưng nống mâ dòu dõu Ban àïm, khđ lẩnh tûâ cấc àónh ni toẫ xëng, Sapa cố cấi lẩnh ma àưng cêìn êëm ấp, êëp Àưi cố tuët rúi Tuët rúi khưng dây àùåc nhû miïìn hân àúái mâ thoẫng rúi nhể nhâng gêy cẫm xc tònh thû Tuët Sapa nhû phêën hoa nhể mỗng, mong manh tư àiïím cẫnh quan thïm phêìn quën r nïn trúâi Sapa lẩnh àểp vư vân Cố ngûúâi àậ ghi nhêån tiïët àiïåu thúâi gian gúåi cẫm àưåc àấo ca Sapa lâ "sưëng mưåt ngây àậ àêìy nhû mưåt nùm cẫ bưën ma" Sapa àûúåc mang danh "thânh phưë mêy", lâ mưåt thõ trêën cấch th àư Hâ Nưåi 380km àûúâng bưå vïì phđa Têy Bùỉc, nùçm úã trïn sûúân ni Lổ Souei Tong, chên ni Phanxipùng Tûâ àêìu thïë k XX, cng vúái thânh phưë Àâ Lẩt, Sapa súám nưíi tiïëng vâ trúã thânh khu du lõch vúái vễ àưåc àấo ca toân khu http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 14 CÛA Ã TUN Â G VÂ BAIÄ TÙM Ỉ Cûãa Tng Mưåt bậi biïín àểp tuåt vúâi úã Quẫng Trõ Nhûäng tour du lõch thûúng mẩi đt àûa khấch àïën vúái bậi biïín nây vâ Cûãa Tng dûúâng nhû chó côn lâ núi thu ht du khấch àõa phûúng Trong àố, nố àậ tûâng àûúåc mïånh danh lâ nûä hoâng ca cấc bậi tùỉm Tûâ cêìu Hiïìn Lûúng, chiïëc cêìu nưëi àưi búâ Vơnh Linh vâ Gio Linh, ài khoẫng 10 km vïì phđa Àưng Bùỉc , ngûúâi ta cố thïí nhòn thêëy bậi biïín xinh àểp nây Nố lâ mưåt àiïím nhêën àểp àệ vâ nïn thú cẫ mưåt vng cûãa biïín Nhûäng àiïìu chó cố úã Cûãa Tng Nùçm phđa Bùỉc cûãa biïín, bậi tùỉm lâ mưåt bậi cất thon dâi nùçm phúi mònh dûúái lân nûúác xanh Àêy lâ mưåt bậi tùỉm ïm àïìm búãi nố àûúåc bao bổc k lûúäng búãi bâ mể thiïn nhiïn Hai bậi àấ ngêìm ùn sêu biïín tûâ hai phđa lâ Mi Si vâ Mi Lai àậ tẩo nïn mưåt cấi võnh nhỗ kđn àấo vâ khưng cố cấc dông hẫi lûu cën xoấy Nïëu nhû àûáng trïn mỗm àưìi àêët àỗ ùn phđa biïín mâ nhòn xëng Cûãa Tng, ngûúâi ta cố thïí thêëy mưåt quang cẫnh tuåt àểp trẫi trûúác mùỉt Mưåt ngûúâi Phấp khấ am tûúâng v ïì xûá Quẫng Trõ xûa lâ ưng A Laborde àậ tûâng mư tẫ vïì Cûãa Tng nhû mưåt bậi biïín àểp nhêët k ûác ca mònh Ưng viïët: "Cûãa Tng cố cấi sùỉc thấi àùåc biïåt lâ nố àûúåc cêëu tẩo búãi mưåt dẫi ngun xanh tûúi vúái àưå cao 20m http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 15 dûång xiïn thânh búâ dưëc trïn mưåt bậi biïín cố àưå dưëc thoai thoẫi vâ nhể nhâng " Mưåt nết àùåc biïåt ca Cûãa Tng chđnh lâ àưå thoai thoẫi ca bậi tùỉm Bẩn ài tûâ búâ phđa ngoâi khúi, lao mònh vâo vông tay ca biïín Vâ cố thïí ài mậi nhû vêåy àïën nûãa cêy sưë mâ nûúác múái chó àïën ngang ngûåc Mưåt sûå th võ tuåt vúâi Núi àêy cố nhiïìu hẫi sẫn qu vâ ngon cố tiïëng nhû mûåc nang, tưm he, tưm hm, cấ chim, cấ thu, cấ n vâ cấ àế vúái cấch chïë biïën mốn ùn rêët àùåc biïåt ca dên àõa phûúng Gùỉn vúái nhûäng k tđch vâ lõch sûã Du khấch cố thïí lang thang vng biïín nây àïí tòm àïën vúái lâng biïín Cất Sún hâng trùm nùm àậ nưíi tiïëng vúái nhûäng nghïì nhû àấnh cấ, bõt trưëng, mưåc vâ khẫm xâ cûâ Bẩn cng cố thïí tòm úã àêy ngưi nhâ nghó ca vua Duy Tên tûâ 1896 Ngoâi ra, cấc nhâ nghó c cng rẫi rấc úã àố àêy vưën xûa lâ nhâ nghó ca cấc cưë àẩo vâ tu sơ Tẩi Cûãa Tng, ngûúâi Phấp cng àậ tûâng àùåt cấc àưìn binh, súã bûu àiïån vâ súã thûúng chấnh phc v khấch du lõch vâ cấc cú quan nây chun phc v khấch du lõch àậ tưìn tẩi àïën trûúác nùm 1945 Tuy nhiïn, nhûäng dêëu êën lõch sûã khưng chó cố vêåy Cûãa Tng lâ têm àiïím ca àûúâng phên chia giúái tuën qn sûå: Vơ tuën 17 nưíi tiïëng vúái nhiïìu àau thûúng vâ mêët Vâ àùçng xa, cấch búâ biïín hún 30km chđnh lâ àẫo Cưìn Cỗ anh hng http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 16 NON NÛÚC Á SÚN TRÂ Chiïìu chiïìu mêy ph Sún Trâ Sêëm rïìn Non Nûúác trúâi àâ chuín mûa (Ca dao) Bấn àẫo Sún Trâ nùçm cấch trung têm thânh phưë Àâ Nùéng chûâng 10km vïì hûúáng Àưng Bùỉc ÚÃ àêy cố nhiïìu thùỉng cẫnh thiïn nhiïn àểp tuåt vúâi vâ tûúng lai sệ trúã thânh khu du lõch nưíi tiïëng ca thânh phưë Sún Trâ lâ mưåt qån ngoẩi thânh, diïån tđch 60km2, chiïìu dâi 13km, chiïìu rưång 5km, núi hểp nhêët 2km Thúâi xa xûa, Sún Trâ lâ mưåt hôn àẫo gưìm ngổn ni cao Ngổn phđa àưng nam trưng nhû hònh nghï chưìm biïín nïn gổi lâ hôn Nghï, ngổn phđa têy hònh dẩng nhû cấi mỗ diïìu hêu nïn nïn gổi lâ ngổn Mỗ Diïìu vâ ngổn phđa bùỉc vûún vïì phđa ngổn Ngûå Hẫi bïn cûãa biïín dâi nhû cưí ngûåa nïn gổi lâ ngổn Cưí Ngûåa Qua thúâi gian dâi, dông nûúác biïín chẫy ven búâ àậ tẫi ph sa àïën bưìi àùỉp dêìn lïn tẩo thânh doi àêët chẩy tûâ àêët liïìn àẫo Bấn àẫo Sún Trâ hònh thânh tûâ àố Cng vúái hïå thưëng ni non ca Hẫi Vên sún úã phđa bùỉc, bấn àẫo Sún Trâ úã phđa nam vêy lẩi thânh hònh cấnh cung tẩo nïn vng biïín mang tïn Vng Sún Trâ hay côn gổi bùçng nhiïìu tïn khấc khấ quen thåc nhû Vng Tiïn Sa, Vng http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 17 Thng, Vng Hân, Vng Àâ Nùéng Vng Sún Trâ rưång nhûng sêu vâ kđn àấo, mùåt nûúác phùèng lùång xanh Cẫng Liïn Chiïíu vâ Tiïn Sa àïìu nùçm vng nây cố thïí àốn nhêån cấc tâu biïín cố tẫi trổng trïn 20.000 têën vâo vâ neo àêåu dïỵ dâng Vò bấn àẫo Sún Trâ cố mưåt võ trđ àùåc biïåt cố thïí kiïím soất cẫ mưåt vng lậnh hẫi rưång lúán vâ lâ phïn dêåu che chùỉn cho Àâ Nùéng vâ àêët Quẫng Nam tr ph cho nïn, thúâi nhâ Nguỵn àậ cố qn lđnh àïën trêën àống úã àêy Thúâi Minh Mẩng àậ cho xêy "phấo àâi phông hẫi" àïí kiïím soất mùåt biïín Àêìu nùm 1858, liïn qn Phấp vâ Têy Ban Nha thònh lònh têën cưng àấnh chiïëm bấn àẫo Sún Trâ múã mân cho chiïën tranh Viïåt-Phấp sau nây Dûúái thúâi M-Ngu, bấn àẫo Sún Trâ trúã thânh mưåt phấo àâi phông th kiïn cưë ca chng vúái cẫng hẫi qn Tiïn Sa, àâi rầa vâ cùn cûá phấo binh cng nhiïìu phûúng tiïån chiïën tranh hiïån àẩi khấc Mùåc d trẫi qua thúâi k chiïën tranh khưëc liïåt vâ thẫm thûåc vêåt rûâng bõ tân phấ nùång nïì, vêåy mâ rûâng ngun sinh trïn bấn àẫo vêỵn côn ngun vển, lâ mưåt bẫo tâng thiïn nhiïn vïì cåc sưëng hoang dậ nùçm nấch mưåt àư thõ phưìn hoa Sún Trâ cố gêìn 4.000 rûâng, àố mưåt phêìn lâ àêët àưìi àang àûúåc ph thïm loẩi cêy cưng nghiïåp Cố ngûúâi àậ vđ Sún Trâ nhû mưåt bìng phưíi khưíng lưì cung cêëp dûúäng khđ cho thânh phưë Àâ Nùéng Sún Trâ lâ núi giao lûu giûäa hai hïå àưång vêåt vâ thûåc vêåt tiïu biïíu ca hai miïìn Nam - Bùỉc Trong rûâng ngun sinh nây cố 289 loẩi thûåc vêåt bêåc cao thåc 217 chi, 90 hổ Côn vïì àưång vêåt, úã àêy lâ núi qìn cû ca hổ hâng nhâ khó vúái khoẫng hún 400 voổc vâ nhiïìu loâi khó ài dâi Ngoâi côn cố chưìn, hóéng, heo rûâng, gâ rûâng vâ ngây xûa côn cố cẫ hûúu nai nûäa! Ni Sún Trâ cao àïën gêìn 700m, àûáng tûâ trung têm thânh phưë Àâ Nùéng trưng lïn thêåt "chốt vốt chđn têìng mêy" Giố biïín Àưng thưíi http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 18 qua ni lưìng lưång, àûa mêy tđch t quanh ni, ngûúâi vng hïỵ thêëy mêy àen n lïn ni thò biïët trúâi sùỉp àưí mûa Ni Sún Trâ xûa àûúåc xem nhû àâi khđ tûúång thiïn nhiïn ca nhên dên quanh vng Sún Trâ tûâ àậ ài vâo vùn hổc dên gian vúái nhûäng cêu ca thùỉm àûúåc tònh u àưi lûáa: Chiïìu chiïìu mêy ph Sún Trâ Lông ta thûúng bẩn nûúác mùỉt vâ lưån cúm Àûáng trïn ni Sún Trâ cố thïí ngùỉm nhòn àûúåc toân cẫnh bưën bïì Xa xa vïì hûúáng nam lâ ni Ng Hânh lư nùm ngổn giûäa biïín cất mïnh mưng, phđa àưng nam lâ C Lao Châm nhêëp trïn sống nûúác, phđa têy lâ phưë thõ sêìm ët vúái sưng Hân thûúát tha dẫi la, phđa bùỉc lâ hïå thưëng ni non Hẫi Vên sún chẩy dâi ngoâi biïín Bấn àẫo Sún Trâ ngây vêỵn côn hoang sú vâ cố hâng loẩt bậi tùỉm thêåt thú mưång trẫi dâi hâng chc kilomet Du khấch cố thïí ài tûâ cẫng Tiïn Sa ngûúåc lïn hûúáng bùỉc sệ gùåp bậi Tiïn Sa Theo truìn thuët, ngây xûa cố nâng tiïn tûâ trúâi xëng ài dẩo vâ tùỉm úã àêy nïn múái cố tïn Tiïn Sa Nïëu ài xëng phđa Nam thò gùåp cấc bậi Xïëp, bậi Bt vâ bậi Nam thêåt quën r, cẫnh thêìn tiïn hiïån trûúác mùỉt Duy chó cố bậi Bùỉc thò chó àïën àûúåc bùçng àûúâng thu Bậi tùỉm úã àêy thêåt hoang sú, vùỉng vễ Bậi rưång lúán, cất trùỉng phau phúi dûúái ấnh n ùỉng chối chang ca ma Bậi Bùỉc cố àểp nhûng àânh cam chõu sưë phêån hêím hiu búãi ni rûâng vêy toẫ http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 19 NGÛÚC Å DON Â G SƯNG BA Sưng Ba côn gổi lâ sưng Àâ Rùçng, theo tiïëng Chùm cưí tûác lâ sưng lau sêåy Nố bùỉt ngìn tûâ dậy ni Ngổc Linh, phđa Têy Bùỉc tónh Kon Tum, tûâ àưå cao 2000m chẫy qua tónh Kon Tum, Gia Lai vâ Ph n Àêy lâ mưåt hai sưng lúán nhêët Têy Ngun cố lûu vûåc rưång túái 13.000km2 Àêy cng lâ sưng nhêët chẫy cùỉt ngang dậy Trûúâng Sún chia cao ngun miïìn Nam thânh cao ngun: Pleiku vâ Àùỉc Lùỉc Tûâ thûúång ngìn sưng Ba chẫy theo hûúâng Bùỉc Nam dâi 300km àưí biïín Àưng tẩi cûãa biïín Àâ Diïỵn thåc Tuy Hôa, Ph n, tẩo mưåt vng chêu thưí rưång lúán Vúái diïån tđch trïn 20.000 ha, Tuy Hôa lâ cấnh àưìng bùçng rưång nhêët Nam Trung bưå, àûúåc hïå thưëng thy nưng Àưìng Cam cung cêëp nûúác ngổt quanh nùm, àêy cng lâ vûåa la lúán nhêët miïìn Trung Àûáng trïn ni Nhẩn tẩi thõ xậ Tuy Hôa núi cố ngổn thấp Châm nưíi tiïëng gêìn 2000 tíi, cố thïí thêëy toân cẫnh cấnh àưìng la Tuy Hôa rưång bất ngất dổc hai búâ sưng Ba, trẫi dâi túái chên ni àấ Bia ven qëc lưå sưë núi àêo Cẫ, ranh giúái giûäa tónh Ph n vâ Khấnh Hôa Ni àấ Bia tïn chûä lâ Thẩch bi sún Àêy lâ di tđch lõch sûã, chûáng tđch cåc Nam tiïën ca dên tưåc ta vâo thïë k 15 Theo Àẩi Nam nhêët thưëng chđ, nùm 1471 àïí trûâng phẩt vua Chiïm Thânh lâ Trâ Toân thûúâng xun qëy nhiïỵu vng Hỗa Chêu (Quẫng Nam ngây nay), vua Lï Thấnh Tưng àậ àđch thên cêìm qn àấnh chiïëm thânh Crâhttp://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 20 Bân, àíi qn Chiïm Thânh àïën têån àêo Cẫ Ngâi cho khùỉc tïn tẫng àấ lúán trïn ni hai chûä Hưìng Àûác, coi àêy lâ ranh giúái ca nûúác Àẩi Viïåt Sau vua Lï Thấnh Tưng àïën àêy, mưåt sưë đt cû dên ngûúâi Viïåt xët hiïån Nhûng phẫi hún 100 nùm sau, tûác nùm 1578 àư chó huy sûá Lûúng Vùn Chấnh àûúåc cha Nguỵn Hoâng cûã lâm trêën biïn vâ trêën giûä vng àêët múái mang theo mưåt sưë lûu dên tûâ Thanh Nghïå vâ Thån Quẫng vâo khai khêín àêët hoang úã trïn dûúái triïìn sưng Àâ Rùçng chia lêåp thưn êëp, thò lâng xốm ngûúâi Viïåt múái hònh thânh Trong 33 nùm cai quẫn, qån cưng Lûúng Vùn Chấnh àậ lâm cho Ph n trúã thânh mưåt àõa phûúng phất triïín nhanh vâ tr ph Àêy cng lâ giai àoẩn múã àêìu cho lõch sûã khai khêín àêët àâng vâ múã àûúâng Àưng tiïën biïín Àưng ca ưng cha ta Ph n lâ vng àêët cưí trûúác ngûúâi Viïåt àïën àêy cẫ ngân nùm àậ cố nhiïìu bưå tưåc dên cû cû ng: Nhûäng di tđch lõch sûã, viïån bẫo tâng lûu giûä nhiïìu hiïån vêåt qu hiïëm, àùåc biïåt lâ cấc chïë tấc bùçng àấ rêët tinh xẫo, mang àêåm dêëu êën vùn hốa ca cấc bưå tưåc, àố cố chiïëc àân àấ Tuy An àưåc nhêët vư nhõ Núi hẩ lûu sưng Ba cố cưng trònh thy nưng Àưìng Cam nưíi tiïëng àûúåc xêy dûång tûâ nhûäng nùm 20 ca thïë k trûúác Cẫ mưåt hïå thưëng àêåp trân, xi phưng, cưíng tiïu vâ trïn 200km kïnh mûúng hai bïn búâ v.v tûúái cho 20.000 la vâ cấc cêy trưìng khấc ca Ph n àậ nối lïn quy mư cng nhû mêỵu mûåc vïì k thåt thy nưng ca cưng trònh têìm cúä nây Àûúåc biïët, tham gia xêy dûång cưng trònh thy nưng Àưìng Cam, ngoâi sưë k sû ngûúâi Phấp côn cố k sû ngûúâi Lâo Hoâng thên Xupha-nu-vưng, ngun ch tõch nûúác CHDCND Lâo vâ k sû ngûúâi Viïåt Trêìn Àùng Khoa, Bưå trûúãng Bưå Thy lúåi àêìu tiïn ca nûúác ta http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 21 Trong quấ trònh xêy dûång cưng trònh Àưìng Cam, cû dên sinh sưëng dổc búâ sưng Ba àậ àâo àûúåc rêët nhiïìu tiïìn cưí sưë lûúång lïn túái cẫ têën Trong sưë nhûäng loẩi tiïìn cưí àố cố cẫ tiïìn ca ta thúâi Hưìng Àûác thïë k 15, tiïìn Trung Qëc "Khai ngun thưng bẫo" thúâi nhâ Àûúâng thïë k thûá 7, cẫ tiïìn Triïìu Tiïn v.v Àiïìu àố chûáng tỗ rùçng cûãa biïín Àâ Diïỵn xûa àậ tûâng lâ trung têm thûúng mẩi sêìm ët Tûâ àêy thûúng nhên cấc nûúác àậ ngûúåc sưng Ba àem sẫn vêåt lïn Thûúång Du trao àưíi http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 22 GIA LAI - VUN Â G ÀÊT Ë HUN Ì THOAIÅ Ngûúâi xûa mën lïn thûúång ngìn phẫi ngûúåc theo sưng Ba, côn àậ cố àûúâng sưë vâ sưë khấ tưët (20A vâ 20B) úã hai bïn tẫ hûäu sưng Àêy lâ mẩch mấu giao thưng ch ëu nưëi vng hẩ lûu vúái cao ngun Chđnh trïn àûúâng sưë nây tẩi thung lng Cheo Reo thấng 3-1975 qn vâ dên ta àậ tẩo mưåt trêån Bẩch Àùçng giang hâo hng thúâi hiïån àẩi, àấnh tan 20.000 qn ngy chng rt chẩy tûâ cao ngun vïì àưìng bùçng hông cưë th, gốp phêìn nhanh chống àûa cåc chiïën tranh giẫi phống àïën ngây toân thùỉng Cheo Reo lâ thung lng lúán nhêët Têy Ngun thåc lûu vûåc sưng Ba vúái diïån tđch gêìn 1.600 km2 Thung lng sưng Ba vâ ph lûu ca nố lâ Ayn bưìi àùỉp Àêy lâ vng àêët ngûúâi Gia Rai cû ng Tûúng truìn tûâ nhûäng thïë k àêìu cưng ngun, cấc bưå tưåc ngûúâi Gia Rai àêìu tiïn àậ àùåt chên àïën vng àêët ngậ sưng nây sinh cú, lêåp nghiïåp Àûáng àûúåc trïn vng àêët hoang vu hiïím trúã cưng àêìu phẫi kïí àïën hai võ t trûúãng lâ Chu vâ Ch'reo Dûúái sûå cai quẫn ca hổ vng àêët nây khưng ngûâng phất triïín, cû dên cấc núi khấc kếo àïën lêåp nghiïåp ngây mưåt àưng, hònh thânh nhûäng cưång àưìng xậ hưåi lúán gổi lâ Tú-ring http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 23 Trong lao àưång sẫn xët vâ sinh hoẩt thûúâng ngây cû dên mưåt tú-ring thûúâng cố têåp quấn vêìn àưíi cưng gip lc khố khùn, hóåc nhûäng cưng viïåc àôi hỗi nhiïìu cưng c vâ lûåc lûúång lao àưång lúán Sau hai võ t trûúãng qua àúâi àïí nhúá cưng ún vâ tưn vinh ngûúâi cố cưng khai phấ, tẩo dûång vng qụ múái, àưìng bâo Gia Rai àậ lêëy tïn hai võ àùåt cho vng ngậ ba sưng nây lâ thung lng Cheo Reo (phất êm lïåch tïn hai t trûúãn g Chu vâ Ch'reo) Tïn Cheo Reo tưìn tẩi cho àïën hưm Cheo Reo hiïån lâ mưåt thung lng mâu múä Cưng trònh thy lúåi Ayn Hẩ àậ àûa nûúác tûúái tiïu cho 15.000 la nûúác vâ cấc loẩi cêy cưng nghiïåp khấc Nhiïìu trang trẩi câ phï, hưì tiïu, cêy ùn qa lâm ùn ngây câng hiïåu qa Ngûúâi dên àậ sưëng àõnh canh àõnh cû, biïët cấch canh tấc theo k thåt tiïn tiïën Àúâi sưëng cố nhiïìu thay àưíi Ngûúâi dên cố àiïìu kiïån nghó ngúi, hổc têåp, tham gia vui chúi cấc dõp lïỵ hưåi So vúái tónh cao ngun thò Gia Lai àûúåc xem lâ vng àêët àõa linh nhên kiïåt Àêy lâ núi khúãi nghiïåp ca anh em nhâ Têy Sún Nguỵn Hụå Àêy cng lâ núi sinh anh hng Np Cûãa ngộ phđa Àưng ca tónh Gia Lai lâ An Khï nùçm bïn dông sưng Ba Theo tấc giẫ "Hoâng Lï nhêët thưëng chđ" vâo thúâi Trõnh Àûác (1653-1657) qn nhâ Nguỵn àấnh Nghïå An, bùỉt dên àem vâo Nam àûa lïn sưëng úã Têy Sún (tûác An Khï ngây nay) Àêy lâ nhûäng ngûúâi Viïåt àêìu tiïn cố mùåt tẩi cao ngun ÚÃ lâng Àï H'Lang, xậ Yang Nam, huån Kưng ChRo vêỵn côn dêëu tđch khu nhâ ưng Nhẩc, kho tiïìn ưng Nhẩc vâ hưì nûúác ưng Nhẩc Hưì nûúác khấ rưång, cố mẩch nûúác tûå nhiïn phun lïn Nhûng gêìn àêy phấ rûâng, nûúác bõ cẩn kiïåt, nhên dên àõa phûúng phẫi lêëy àấ khoanh trôn mẩch nûúác ngêìm àïí thânh cấi giïëng nhỗ http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 24 Àûáng trïn àónh ni Kưng-chú-vi, huån An Khï ta thêëy mưåt cấnh àưìng rưång 200 mêỵu, tẩi xậ Nghơa An, huån An Khï Àêy lâ cấnh àưìng bùçng phùèng bâ Ya Àưë lậnh àẩo nhên dên khai phấ Ngây nhên dên àõa phûúng gổi lâ cấnh àưìng bâ Ya Àưë Tûúng truìn Nguỵn Nhẩc lïn An Khï dûång cúâ khúãi nghơa, àậ lêëy Ya Àưë - nûä t trûúãng ngûúâi Ba Na lâng Àï H'Mêu lâm vúå Bâ àậ hïët lông vêån àưång nhên dên àõa phûúng ng hưå nghơa qn Ngoâi viïåc khai hoang 200 mêỵu rång àïí sẫn xët lûúng thûåc ni qn, bâ côn xëng àưìng bùçng tòm cấc cêy ùn trấi vïì trưìng Lâng KaB Rưët, huån K'Bang lâ núi cố vûúân cam bâ Ya Àưë trưìng rưång àïën 20 mêỵu Tûâ cố cam bâ Ya Àưë lâng nây àûúåc gổi lâ lâng Cam Tïn lâng tưìn tẩi àïën ngây Nhûäng cêy cam trïn 200 tíi vêỵn côn trấi Ngoâi cam, hiïån trïn dậy ni Kưng Chú Vi côn hâng trùm cêy mđt cưí th bâ Ya Àưë trưìng Àïën chûa tđnh àûúåc bâ Ya Àưë, àưìng bâo Ba Na vâ cấc dên tưåc Têy Ngun àậ àống gốp cho nghơa qn Têy Sún bao nhiïu ngûúâi voi, ngûåa vâ lûúng thûåc thûåc phêím Chó biïët rùçng sët thúâi gian àêìu xêy dûång sûå nghiïåp úã An Khï, nghơa qn Têy Sún àậ nhêån àûúåc sûå àm bổc u thûúng vâ gip àúä hïët lông ca àưìng bâo cấc dên tưåc Têy Ngun Cng tẩi lâng S'Tú huån K'Bang, sët hai cåc khấng chiïën anh hng Np àậ lậnh àẩo nhên dên vûúåt qua khố khùn gian khưí, lêåp lâng chiïën àêëu, àấnh giùåc giûä lâng, giûä nûúác Khi sinh thúâi cûá vâo dõp giưỵ trêån Àưëng Àa, mưìng Tïët Anh hng Np lẩi tòm vïì dûå lïỵ Quang Trung àûúåc tưí chûác úã Têy Sún Thûúång - Àẩo An Khï Bẫn thên ngûúâi viïët bâi nây àậ àûúåc cng ưng dêng hûúng úã àêy vâo dõp xn ÊËt Sûãu 1985 nhên k niïåm 196 nùm chiïën thùỉng Àưëng Àa, àûúåc nghe ưng kïí nhûäng truìn thuët vïì phong trâo Têy Sún, vïì http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 25 mưëi tònh àoân kïët keo sún giûäa cấc dên tưåc anh em sûå nghiïåp dûång nûúác vâ giûä nûúác http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 26 KHE NÛÚC Á LAN Å H Dông khe nhỗ thưi, nhiïìu chưỵ cố thïí bûúác qua, nhûng lâ núi phên cấch rộ râng phong tc, tiïëng nối ca tónh nûãa ngoâi miïìn Trung Ngûúâi xûá Thanh nối khưng cêìn phên biïåt dêëu hỗi, dêëu ngậ Khưng ch ën lûúäi àïí nhêën mẩnh tr khấc ch Ngûúâi xûá Nghïå nối cố xu hûúáng àấnh rúi dêëu hỗi, dêëu huìn xëng dêëu nùång Nối cố ngûä àiïåu, cố trổng êm Thïm mưåt nết riïng k lẩ nûäa, Nghïå An cố hất dùåm, loẩi dên ca nhêët úã nûúác ta dng thïí thú nùm chûä Vò lẩi nhû vêåy? L giẫi àûúåc àiïìu nây lâ tòm thïm mưåt nết àểp têm hưìn xûá Nghïå Cố ngûúâi gổi gưåp lâ vđ dùåm Gổi nhû vêåy lâ chûa chín Hất dùåm àûáng riïng mưåt thïí thú Hất vđ dng thïí lc bất nhû hô Thanh Hoấ, nhû mổi dên ca Viïåt Nam Khe Nûúác Lẩnh chẫy vâo sưng Hoâng Mai Àưí cûãa biïín Qunh Phûúng, mưåt cûãa biïín dõu dâng, xinh xùỉn húåp vúái nhûäng ûa tơnh lùång Ngây mai khưng côn nûäa, tïn sưng vêỵn nhû xûa Qunh Lûu vêỵn lâ miïìn qụ nhên tâi àêët nûúác Hưì Qu Ly lâ ngûúâi úã àêy Ra Thanh àưíi lâ Lï Qu Ly Ưng lâ ngûúâi biïën nưỵi lo ca Trêì n Th Àưå thânh hiïån thûåc Nhûäng nùm cëi, chđnh sûå nhâ Trêìn àưí nất, thiïn hẩ àối nghêo Mën cấch tên àêët nûúác, ưng cûúáp ngưi nhâ Trêìn, dúâi àư vâo Têy Giai, Thanh Hoấ, gổi lâ Têy Àư Thânh àấ nây vêỵn côn bõ thúâi gian http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 27 ghễ lẩnh,àang trïn àâ hoang phïë Àêy lâ mưt k tđch ca kiïën trc Viïåt Nam Tûúng truìn rùçng, thua trêån, bỗ Têy Àư chẩy vïì phđa Nam, Hưì Qu Ly chó mang theo hai àêìu rưìng bùçng àấ, chưn giêëu núi nâo khưng hay Nghe àêu àố lâ hai bấu vêåt, hai linh khđ ca Qunh Lûu Ưng lâm vêåy àïí mong sau nây chấu hổ Hưì rûãa cho ưng nưỵi nhc mêët nûúác Cng tûúng truìn rùçng, àêìu rưìng àấ thûá nhêët ûáng vâo hoâng àïë Quang Trung Nguỵn Hụå tïn lâ Hưì Thúm, gưëc ngûúâi Qunh Lûu Ưng àõnh xêy xong Phûúång Hoâng Trung àư sệ àưíi lẩi hổ Hưì Àõnh tûâ Nghïå An, Hâ Tơnh, Quẫng Bònh múã lưëi vûúåt Trûúâng Sún giao hẫo, bn bấn vúái cấc nûúác lấng giïìng Ưng mêët súám, viïåc lúán chûa thânh Sûå nghiïåp Têy Sún àưí nất Nhû mổi khe sëi miïìn Trung, Khe Nûúác Lẩnh cån àêìy ma mûa, vúi cẩn ma khư Cố àiïìu, ma nâo cng vêåy, dông nûúác núi àêy nhû thïí bùng tuët tan tûâ mưåt vng xa lẩ nâo àố chẫy vïì Ma hê, giố têy thưíi khư cêy, khết àấ Cẫ vng Thanh Nghïå nhû thïí lô nung khưíng lưì, ngây àïm hêìm hêåp lûãa Àïën àêy, ta cố cẫm giấc nhû lâ àùåt chên lïn hânh lang dêỵn vâo phông lẩnh Nhû àang vâo cûãa ngộ Àâ Lẩt Àang àïën Têy Thiïn, Tam Àẫo Àang lïn Thấc Mêy, Sa Pa Àưi lc ngẩc nhiïn ta tûå hỗi ta àang úã àêët lẩ trúâi Êu Ngoâi cưìn câo giố lûãa, núi àêy mưì hưi se dêìn, nhû thïí hiu hiu giố ma ưn àúái thưíi vïì Ngûúâi giâ kïí lẩi rùçng, xûa nûúác khe veo, man mấc hûúng thúm nhû thïí nûúác têíy trêìn Ai àang bưëc hoẫ, vưëc nûúác rûãa mùåt, bưỵng tùỉt lûãa rúm, trúã vïì trẩng thấi cên bùçng Ai bìn àúâi, chấn sưëng, ëng mưåt ngm nûúác giûäa dông, thêëy lông mònh êëm lẩi, mùỉt chúáp niïìm tin, mưi núã n cûúâi Câng ngûúåc dông khe câng nhû ài vâo xûá súã thêìn tiïn Sûúng trùỉng lậng àậng mùåt nûúác Nhiïìu loâi chim lẩ, th qu nhû http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 28 truìn thuët khưng côn nûäa Tï giấc trùỉng ëng nûúác biïín àng nûãa àïm Trung thu cố sûâng long lanh nhû kim cûúng Loẩi cưng mỗ chên mưỵi lưng ài cố mưåt mùåt trùng Cấ chếp vẫy vêy àỗ Cấ lên àên àïm Ba mûúi Tïët phất sấng nhû hoa àùng Dổc hai búâ khe nhûäng loâi cêy lẩ chó côn lúâi kïí ca ngûúâi giâ Qu nhêët lâ cấc loâi àõa lan mổc trïn vấch àấ chïnh vïnh Lan hâi hưìng nhung viïìn Dẩ lan hâi thúm vâo nûãa àïm Nhûäng àiïìu k lẩ êëy khưng côn nûäa Qua hai cåc trûúâng k, bom àẩn ca kễ th tân phấ dông khe Vấch àấ nham nhúã, lúã loết Hưë bom chûa àûúåc thúâi gian lêëp àêìy Núi àêy, chó mưåt trêån bom, hún ba chc niïn hy sinh Àa phêìn lâ cấc cư gấi vûâa rúâi ghïë nhâ trûúâng Núi àêy, hâng ngân bưå àưåi, niïn xung phong, cưng nhên giao thưng, cư gấi thuìn nan, dên qn àậ ngậ xëng vò qụ hûúng, vò àêët nûúác Khe Nûúác Lẩnh k lẩ Khe Nûúác Lẩnh anh hng http://www.ebooks.vdcmedia.com [...]... Thẩch bi sún Àêy lâ di tđch lõch sûã, chûáng tđch cåc Nam tiïën ca dên tưåc ta vâo thïë k 15 Theo Àẩi Nam nhêët thưëng chđ, nùm 1471 àïí trûâng phẩt vua Chiïm Thânh lâ Trâ Toân thûúâng xun qëy nhiïỵu vng Hỗa Chêu (Quẫng Nam ngây nay), vua Lï Thấnh Tưng àậ àđch thên cêìm qn àấnh chiïëm thânh Crâhttp://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 20 Bân, àíi qn Chiïm Thânh àïën têån... Àa, àûúåc nghe ưng kïí nhûäng truìn thuët vïì phong trâo Têy Sún, vïì http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 25 mưëi tònh àoân kïët keo sún giûäa cấc dên tưåc anh em trong sûå nghiïåp dûång nûúác vâ giûä nûúác http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 26 KHE NÛÚC Á LAN Å H Dông khe nhỗ thưi, nhiïìu chưỵ cố thïí bûúác qua, nhûng lâ núi phên... àư vâo Têy Giai, Thanh Hoấ, gổi lâ Têy Àư Thânh àấ nây vêỵn côn bõ thúâi gian http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 27 ghễ lẩnh,àang trïn àâ hoang phïë Àêy lâ mưt k tđch ca kiïën trc Viïåt Nam Tûúng truìn rùçng, khi thua trêån, bỗ Têy Àư chẩy vïì phđa Nam, Hưì Qu Ly chó mang theo hai àêìu rưìng bùçng àấ, chưn giêëu núi nâo khưng ai hay Nghe àêu àố lâ hai bấu vêåt, hai... sưng duy nhêët chẫy cùỉt ngang dậy Trûúâng Sún chia cao ngun miïìn Nam thânh 2 cao ngun: Pleiku vâ Àùỉc Lùỉc Tûâ thûúång ngìn sưng Ba chẫy theo hûúâng Bùỉc Nam dâi 300km àưí ra biïín Àưng tẩi cûãa biïín Àâ Diïỵn thåc Tuy Hôa, Ph n, tẩo ra mưåt vng chêu thưí rưång lúán Vúái diïån tđch trïn 20.000 ha, Tuy Hôa lâ cấnh àưìng bùçng rưång nhêët Nam Trung bưå, àûúåc hïå thưëng thy nưng Àưìng Cam cung cêëp nûúác... mûu sinh hùçng ngây http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 14 CÛA Ã TUN Â G VÂ BAIÄ TÙM Ỉ Cûãa Tng Mưåt bậi biïín àểp tuåt vúâi úã Quẫng Trõ Nhûäng tour du lõch thûúng mẩi đt khi àûa khấch àïën vúái bậi biïín nây vâ Cûãa Tng dûúâng nhû chó côn lâ núi thu ht du khấch àõa phûúng Trong khi àố, nố àậ tûâng àûúåc mïånh danh lâ nûä hoâng ca cấc bậi tùỉm Tûâ cêìu Hiïìn Lûúng,... Sún Trâ hònh thânh tûâ àố Cng vúái hïå thưëng ni non ca Hẫi Vên sún úã phđa bùỉc, bấn àẫo Sún Trâ úã phđa nam vêy lẩi thânh hònh cấnh cung tẩo nïn vng biïín mang tïn Vng Sún Trâ hay côn gổi bùçng nhiïìu tïn khấc khấ quen thåc nhû Vng Tiïn Sa, Vng http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 17 Thng, Vng Hân, Vng Àâ Nùéng Vng Sún Trâ tuy rưång nhûng sêu vâ kđn àấo, mùåt nûúác... xëng phđa Nam thò gùåp cấc bậi Xïëp, bậi Bt vâ bậi Nam thêåt quën r, cẫnh thêìn tiïn hiïån ra trûúác mùỉt Duy chó cố bậi Bùỉc thò chó àïën àûúåc bùçng àûúâng thu Bậi tùỉm úã àêy thêåt hoang sú, vùỉng vễ Bậi rưång lúán, cất trùỉng phau phúi dûúái ấnh n ùỉng chối chang ca ma hê Bậi Bùỉc tuy cố àểp nhûng àânh cam chõu sưë phêån hêím hiu búãi ni rûâng vêy toẫ http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG... cố cẫ hûúu nai nûäa! Ni Sún Trâ cao àïën gêìn 700m, àûáng tûâ trung têm thânh phưë Àâ Nùéng trưng lïn thêåt "chốt vốt chđn têìng mêy" Giố biïín Àưng thưíi http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 18 qua ni lưìng lưång, àûa mêy tđch t quanh ni, ngûúâi trong vng hïỵ thêëy mêy àen n lïn ni thò biïët trúâi sùỉp àưí mûa Ni Sún Trâ xûa nay àûúåc xem nhû àâi khđ tûúång thiïn... u àưi lûáa: Chiïìu chiïìu mêy ph Sún Trâ Lông ta thûúng bẩn nûúác mùỉt vâ lưån cúm Àûáng trïn ni Sún Trâ cố thïí ngùỉm nhòn àûúåc toân cẫnh bưën bïì Xa xa vïì hûúáng nam lâ ni Ng Hânh lư như nùm ngổn giûäa biïín cất mïnh mưng, phđa àưng nam lâ C Lao Châm nhêëp như trïn sống nûúác, phđa têy lâ phưë thõ sêìm ët vúái con sưng Hân thûúát tha dẫi la, phđa bùỉc lâ hïå thưëng ni non Hẫi Vên sún chẩy dâi ra... ngêën , tûúng truìn rùçng ngây xûa khi Thy Tinh dêng nûúác àấnh Sún Tinh thò àêy lâ àoẩn ni àûúåc Sún Tinh nêng lên cao àïí tiïëp tc trêån chiïën vúái Thy Tinh http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 13 Qua àïìn thấnh Tẫn mưåt quậng cheo leo nûäa lâ bẩn leo túái àïìn mêỵu trïn àónh ni, tûâ àêy cố thïí dội têìm mùỉt rưång bao la xëng cấc àónh ni ph cêy xanh mûúát xung quanh ... VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 25 mưëi tònh àoân kïët keo sún giûäa cấc dên tưåc anh em sûå nghiïåp dûång nûúác vâ giûä nûúác http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH. .. http://www.ebooks.vdcmedia.com VIÏÅT NAM - NHÛÄNG ÀÕA DANH NƯÍI TIÏËNG 27 ghễ lẩnh,àang trïn àâ hoang phïë Àêy lâ mưt k tđch ca kiïën trc Viïåt Nam Tûúng truìn rùçng, thua trêån, bỗ Têy Àư chẩy vïì phđa Nam, Hưì Qu Ly... chûáng tđch cåc Nam tiïën ca dên tưåc ta vâo thïë k 15 Theo Àẩi Nam nhêët thưëng chđ, nùm 1471 àïí trûâng phẩt vua Chiïm Thânh lâ Trâ Toân thûúâng xun qëy nhiïỵu vng Hỗa Chêu (Quẫng Nam ngây nay),
- Xem thêm -

Xem thêm: VIỆT NAM NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG, VIỆT NAM NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG, VIỆT NAM NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn