Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường, ph và nhiệt độ tới quá trình lên men vang táo mèo

50 322 1
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2015, 06:47

... vang táo mèo 31 32 Bảng 3.8 Ảnh hƣởng hàm lƣợng đƣờng tới trình lên men vang táo mèo 34 Bảng 3.9 Ảnh hƣởng pH tới trình lên men vang táo mèo 35 Bảng 3.10 Ảnh hƣởng nhiệt độ tới trình lên men vang. .. Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng đường, pH nhiệt độ tới trình lên men vang táo mèo Lên men rượu vang táo mèo quy mô ph ng thí nghiệm, xây dựng quy trình lên men C Đối tƣợng nghiên cứu + Quả táo mèo (Docynia... Nghiên cứu động thái trình lên men vang táo mèo 28 31 3.5 Nghiên cứu ảnh hƣởng số yếu tố tới trình lên men vang táo mèo 3.6 Ứng dụng lên men vang táo mèo với quy mô ph ng thí nghiệm 33 38 3.7 Quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường, ph và nhiệt độ tới quá trình lên men vang táo mèo, Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường, ph và nhiệt độ tới quá trình lên men vang táo mèo, Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường, ph và nhiệt độ tới quá trình lên men vang táo mèo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn