CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT GIÁO DỤC 2005 ĐẦY ĐỦ

31 13,240 279
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2015, 22:16

Câu 15: Vai trò và trách nhiệm của nhà giáoa Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dụcNhà giáo phải không ngừng học tập nêu gương tốt cho người họcb Nhà giáo giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm chất lượng giáo dụcNhà giáo phải không ngừng học tập nêu gương tốt cho người họcc Nhà giáo giữ vai trò chính trong việc bảo đảm chất lượng giáo dụcNhà giáo phải nêu gương tốt cho người họcCâu 16: Vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dụca Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò chính trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dụcCán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm của bản thân.Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển sự nghiệp giáo dục.b Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dụcCán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm của bản thân.Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển sự nghiệp giáo dục.c Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dụcCán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm của bản thân.Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển sự nghiệp giáo dục.d Cán bộ quản lý giáo dục giữ vai trò quyết định trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dụcCán bộ quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý và trách nhiệm của bản thân.Nhà nước có kế hoạch xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển sự nghiệp giáo dục. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT GIÁO DỤC Câu 1: Phạm vi điều chỉnh luật giáo dục gì? a/ Đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc b/ Luật giáo dục quy định hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường, sở giáo dục khác hệ thống giáo dục quốc dân, quan nhà nước; tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục c/Luật giáo dục quy định hệ thống giáo dục quốc dân; quan nhà nước; tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân; tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giáo dục d/ Đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách Câu 2: Mục tiêu giáo dục a/ Thể mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức kĩ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục b/ Nền giáo dục Việt Nam giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc,khoa học, đại, lấy chủ nghĩa Mac-Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng c/ Thể mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức kĩ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết giáo dục môn học lớp, cấp học trình độ đào tạo d/ Thể mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức kĩ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục d/ Đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Câu 3: Tính chất giáo dục? a/ Học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình xã hội b/ Đảm bảo tính bản, toàn diện, thiết thực, đại có hệ thống; coi trọng giáo dục tư tưởng ý thức công dân; kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp, sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với phát triển tâm sinh lý lứa tuổi người học c/ Nền giáo dục Việt Nam giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc,khoa học, đại, lấy chủ nghĩa Mac-Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng d/Nền giáo dục Việt Nam giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, lấy chủ nghĩa Mac-Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng Câu 4: Nguyên lý giáo dục? a/ Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lý học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn b/ Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lý học đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình xã hội c/ Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lý học đôi với hành, giáo dục lý thuyết kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình xã hội d/ Hoạt động giáo dục phải thực theo nguyên lý học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình xã hội Câu 5: Hệ thồng giáo dục quốc dân bao gồm? a/ Giáo dục quy giáo dục thường xuyên b/ Giáo dục nghề nghiệp giáo dục phổ thông c/ Giáo dục đại học, phổ thông, dạy nghề Câu 6: Có cấp học trình độ đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân? a/ b/ c/ d/ Câu 7: Yêu cầu nội dung giáo dục? a/ Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học; bồi dường cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên b/ Giáo dục thể mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức kĩ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết giáo dục môn học lớp, cấp học trình độ đào tạo c/ Bảo tính bản, toàn diện, thiết thực, đại có hệ thống; coi trọng giáo dục tư tưởng ý thức công dân; kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp, sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; phù hợp với phát triển tâm sinh lý lứa tuổi người học d/ Giáo dục thể mục tiêu giáo dục; quy định chuẩn kiến thức kĩ năng, phạm vi cấu trúc nội dung giáo dục, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, cách thức đánh giá kết giáo dục môn học lớp, cấp học trình độ đào tạo Câu 8: Chương trình giáo dục có nội dung, nằm điều nào? a/ điều b/ điều c/ điêu d/ điều Câu 9: Cơ quan quy định việc thực chương trình theo hình thức tích lũy tín chỉ? a/ Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Đào tạo b/ Chính Phủ c/ Hiệu trưởng trường đại học Câu 9: Cơ quan quy định việc dạy học tiếng nước nhà trường csgd khác? a/ Bộ Giáo Dục Đào tạo b/ Chính Phủ c/ Hiệu trưởng trường tiểu học d/ Thủ tướng phủ Câu 9: Cơ quan quy định việc dạy học tiếng nước dân tộc thiểu số? a/ Bộ Giáo Dục Đào tạo b/ Chính Phủ c/ Hiệu trưởng trường tiểu học d/ Thủ tướng phủ Câu 10: Quyền nghĩa vụ học tập công dân a/ Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo,tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế bình đẳng hội học tập b/ Mọi tổ chức gia đình công dân có trách nhiệm chăm lo cho nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn c/ Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường sở giáo dục khác tổ chức nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, bước thực vai trò trung tâm văn hóa, khoa học, công nghệ địa phương nước Câu 11: Phổ cập giáo dục a/ Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học sở b/ Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học sở, phổ cập giáo dục trung học phổ thông Câu 12: Cơ quan định kế hoạch phổ cập giáo dục? a/ Bộ Giáo Dục Đào tạo b/ Chính Phủ c/ Nhà nước d/ Thủ tướng phủ Câu 13: Nội dung sau thuộc điều bao nhiêu? Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội hóa giáo dục nghiệp nhà nước toàn dân Nhà nước giữ vai trò chủ đạo phát triển nghiệp giáo dục; thực đa dạng hóa loại hình trường hình thức giáo dục, khuyến khích, huy động tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục Mọi tổ chức gia đình công dân có trách nhiệm chăm lo cho nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh an toàn a/ Điều 9: Phát triển giáo dục b/ Điều 11: Phổ cập giáo dục c/ Điều 13: Đầu tư cho giáo dục d/ Điều 12: Xã hội hóa nghiệp giáo dục Câu 14: Quản lý nhà nước giáo dục? a/ Nhà nước tạo điều kiện cho nhà trường sở giáo dục khác tổ chức nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng khoa học, công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học sản xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, bước thực vai trò trung tâm văn hóa, khoa học, công nghệ địa phương nước b/ Nhà nước thống quản lý hệ thống giáo dục quốc dân mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực phân công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm sở giáo dục c/ Nhà trường sở giáo dục khác phối hợp với tổ chức nghiên cứu khoa học, sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ việc đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội d/ Nhà nước có sách ưu tiên phát triển nghiên cứu, ứng dụng phổ biến khoa học giáo dục Các chủ trương sách giáo dục phải xây dựng sở kết nghiên cứu khoa học phù hợp với thực tiễn Việt Nam Câu 15: Vai trò trách nhiệm nhà giáo a/ Nhà giáo giữ vai trò định việc bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà giáo phải không ngừng học tập nêu gương tốt cho người học b/ Nhà giáo giữ vai trò chủ đạo việc bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà giáo phải không ngừng học tập nêu gương tốt cho người học c/ Nhà giáo giữ vai trò việc bảo đảm chất lượng giáo dục Nhà giáo phải nêu gương tốt cho người học Câu 16: Vai trò trách nhiệm cán quản lý giáo dục a/ Cán quản lý giáo dục giữ vai trò việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động giáo dục Cán quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, lực quản lý trách nhiệm thân Nhà nước có kế hoạch xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò trách nhiệm cán quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển nghiệp giáo dục b/ Cán quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động giáo dục Cán quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, lực quản lý trách nhiệm thân Nhà nước có kế hoạch xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò trách nhiệm cán quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển nghiệp giáo dục c/ Cán quản lý giáo dục giữ vai trò quan trọng việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động giáo dục Cán quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, lực quản lý trách nhiệm thân Nhà nước có kế hoạch xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò trách nhiệm cán quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển nghiệp giáo dục d/ Cán quản lý giáo dục giữ vai trò định việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động giáo dục Cán quản lý giáo dục phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, lực quản lý trách nhiệm thân Nhà nước có kế hoạch xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò trách nhiệm cán quản lý giáo dục, bảo đảm phát triển nghiệp giáo dục Câu 17: Cơ quan có trách nhiệm đạo việc kiểm định chất lượng giáo dục a/ Bộ Giáo Dục Đào tạo b/ Chính Phủ c/ Nhà nước d/ Bộ trưởng Giáo Dục Đào tạo Câu 18: Không lợi dụng hoạt động giáo dục để làm gì? a/ Để xuyên tạc chủ trương, sách, pháp luật nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại phong, mỹ tục, truyền bá mê tín, lôi kéo người học vào tệ nạn xã hội b/ Để xuyên tạc chủ trương, sách, pháp luật nhà nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, phá hoại phong, mỹ tục, truyền bá mê tín Câu 19: Cơ quan quy định trường hợp cụ thể học trước tuổi học sinh phát triển sớm trí tuệ; học tuổi cao tuổi quy định học sinh vùng có điều kiện kinh tếxã hội khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh bị tàn tật, khuyết tật, học sinh phát triển thể lực trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh diện hộ đói nghèo theo quy định Nhà nước, học sinh nước nước; trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban; việc học tiếng Việt trẻ em người dân tộc thiểu số trước vào học lớp a/ Bộ Giáo Dục Đào tạo b/ Chính Phủ c/ Nhà nước a/ Bộ trưởng Giáo Dục Đào tạo Câu 20: Giáo dục phổ thông gồm a/ Giáo dục tiểu học thực năm học, từ lớp đến lớp năm Tuổi học học sinh vào lớp sáu tuổi Giáo dục trung học sở thực bốn năm học từ lớp sáu đến lớp chín Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi mười tuổi b/ Giáo dục tiểu học thực năm học, từ lớp đến lớp năm Tuổi học học sinh vào lớp sáu tuổi Giáo dục trung học sở thực bốn năm học từ lớp sáu đến lớp chín Học sinh vào học lớp sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi mười tuổi Giáo dục trung học phổ thông thực ba năm học từ lớp mười đến lớp mười hai Học sinh vào học lớp mười phải có tốt nghiệp trung học sở, có tuổi mười lăm tuổi Câu 21: Mục tiêu giáo dục phổ thông bao gồm mục tiêu? a/ b/ c/ d/ Câu 22: Mục tiêu giáo dục phổ thông a/ Giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn b/ Nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học trung học sở c/ Giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông trình độ sở hiểu biết ban đầu kĩ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề vào sống lao động d/ Nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục trung học sở, hoàn thiện học vấn phổ thông có hiểu biết thông thường kĩ thuật hướng nghiệp, có điều kiện phát huy lực cá nhân Câu 40: Đào tạo trình độ đại học giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn ………? a Kỹ thực hành bản.c Trình độ cao lý thuyết thực hành b Trình độ cao thực hành d Kỹ thực hành thành thạo Câu 41 Mô hình tổ chức cụ thể loại trường Đại học quy định ? a Chính phủ c Bộ trưởng Bộ giáo dục - đào tạo b Thủ tướng Chính phủ đẳng d Hiệu trưởng trường Đại học, Cao Câu 42 Các sở giáo dục thực chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn hệ thống giáo dục quốc dân gồm sở ? a Cơ sở quan quản lý Nhà nước giáo dục có thẩm quyền cho phép b Trường Đại học c Trường THPT d Trường giáo dục chuyên nghiệp Câu 43 Thực công tác xóa mù chữ giáo dục tiếp sau biết chữ, thực CT giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, chuyển giao công nghệ nhiệm vụ đơn vị ? a Trung tâm GD thường xuyên c Trường GD chuyên nghiệp b Trung tâm học tập cộng đồng d Trường THPT Câu 44 Thủ tướng phủ có thẩm quyền ban hành điều lệ loại trường ? a Phổ thông c Cao đẳng chuyên nghiệp b Đại học d Cả ba loại trường Câu 45 Hội đồng quản trị trường có quyền ? a Quyết nghị qui chế sửa đổi bổ sung qui chế tổ chức hoạt động Trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt b Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản nhà trường c Cả nhiệm vụ Câu 46 Tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền hạn Hiệu trưởng, thủ tục bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp quy định ? a Thủ trưởng Chính phủ quy định b Bộ trưởng Bộ GD – ĐT quy định c Thủ trưởng quan quản lý Nhà nước dạy nghề quy định d Cả sai Câu 47 Hội đồng tư vấn nhà trường thành lập ? a Công đoàn thành lập c Hiệu trưởng thành lập b Hội cha mẹ HS thành lập d Điều lệ nhà trường quy định Câu 48 Trường có quyền sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng sở vật chất nhà trường mở rộng SX, KD chi cho hoạt động theo quy định pháp luật ? a Cao Đẳng, Đại học, trung cấp b THPT c GD mầm non d Trường chuyên biệt Câu 49 Chương trình giáo dục cho Trường giáo dưỡng quan quy định ? a Bộ trưởng Bộ công an quy định b Bộ trưởng Bộ giáo dục – đào tạo quy định c Bộ trưởng Bộ lao động – TB &XH quy định d Cả trưởng phối hợp quy định Câu 50 Chương trình giáo dục, quy chế tổ chức trường chuyên, trường khiếu quan ban hành ? a Bộ trưởng Bộ giáo dục ban hành b Bộ trưởng , thủ trưởng quan ngang Bộ có liên quan ban hành c Bộ trưởng Bộ giáo dục Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang có liên quan ban hành d Cả 51 Luật Giáo dục quy định hành vi nhà giáo không làm ? a Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền sáng với PHHS b Gian lận c Quan hệ không d Làm ca sỹ, diễn viên Câu 52 Trình độ chuẩn giáo viên mầm non, GV tiểu học quy định ? a Có TN trung cấp sư phạm có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm b Có TN Cao đẳng sư phạm tiểu học, mầm non c Có TN Đại học sư phạm tiểu học d Có TN trung cấp sư phạm Câu 53 Người học sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân quy định điều 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 luật giáo dục ? a Trẻ em sở giáo dục mầm non b Học sinh, sinh viên,học viên c Tất Câu 54 Chính sách cấp học bổng khuyến khích học tập cho đối tượng ? a HS đạt kết học tập suất xắc trường chuyên, khiếu b Sinh viên, học sinh sư phạm c Người học có kết học tập, rèn luyện từ trở lên sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học d Tất đối tượng Câu 55 Luật Giáo dục quy định quyền cha mẹ người giám hộ học sinh ? a Yêu cầu nhà trường thông báo kết học tập, rèn luyện em người giám hộ b Yêu cầu xếp thời khóa biểu phù hợp với em c Xây dựng gia đình văn hóa, làm gương cho em d Cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục Câu 56 Cơ quan quản lý Nhà nước giáo dục quan ? a Chính phủ b Bộ GD – ĐT c Ủy ban nhân dân cấp d Cả Câu 57 Các khoản thu theo qui định luật giáo dục khoản ? a Học phí lệ phí tuyển sinh b Học phí, lệ phí tuyển sinh, phí sở vật chất, hội phí ban đại diện PHHS c a b Câu 58 Cơ quan tra giáo dục gồm cấp ? a Thanh tra phòng giáo dục b Thanh tra Sở GD-ĐT c Thanh tra Bộ GD ĐT d b c Câu 59: Luật giáo dục năm 2005 (luật số:28/2005/QH11) gồm chương, điều? A chương, 119 điều B chương, 120 điều C 10 chương, 121 điều D 11 chương, 122 điều Câu 60: Theo điều 4, luật giáo dục năm 2005: Hệ thống giáo dục quốc dân gồm A giáo dục quy B giáo dục thường xuyên C giáo dục quy, giáo dục thường xuyên, đào tạo chuyên tu đào tạo từ xa D Cả A B Câu 61: Theo điều luật giáo dục năm 2005: Văn hệ thống giáo dục quốc dân gồm A tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiêp đại học, tiến sĩ B tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiêp đại học, tiến sĩ C tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiêp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ D tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp trung cấp, tốt nghiệp cao đẳng, tốt nghiêp đại học quy, thạc sĩ, tiến sĩ Câu 4: Theo điều luật giáo dục năm 2005: Cấp học tŕnh độ đào tạo hệ thống giáo duc quốc dân gồm: A Giáo dục mầm ṇon có nhà trẻ mẫu giáo; Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông B Giáo dục nghề nghịêp có trung cấp chuyên nghiêp dạy nghề; C Giáo dục đại học sau đại học (gọi chung giáo dục đại học) đào tạo tŕnh độ cao đẳng, tŕnh độ đại học, tŕnh độ thạc sĩ, tŕnh độ tiến sĩ D Cả A, B, C Câu 62: Theo luật sử đổi, bổ sung số điều luật giáo dục (số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009), việc thực phổ cập giáo dục quy định cấp học nào? A Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học sở B Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học sở phổ cập trung học phổ thông C Phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học phổ cập gíao duc trung học sở D Phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập gíao duc trung học sở phổ cập giáo dục trung học phổ thông Câu 63: Theo điều 11, luật giáo dục năm 2005: Mọi công dân độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt A tŕnh độ tiểu học B tŕnh độ trung học sở C tŕnh độ trung học phổ thông D tŕnh độ phổ cập Câu 64: Theo Điều 11, Luật giáo dục năm 2005: Gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện cho thành viên gia đình độ tuổi quy định học tập để đạt trình độ A tiểu học B trung học sở C trung học phổ thông D giáo dục phổ cập Câu 65: Theo Điều 30 Luật giáo dục năm 2005, sở giáo dục phổ thông gồm: A Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học sau đại học B Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học C Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp D Trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Câu 66: Theo điều 31 Luật giáo dục năm 2005: A Học sinh học hết chương trình tiểu học có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hiệu trưởng trường tiểu học xác nhận học bạ việc hoàn thành chương trình tiểu học B Học sinh học hết chương trình THCS có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung cấp huyện) cấp tốt nghiệp THCS C Học sinh học hết chương trình THPT có đủ điều kiện theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo dự thi đạt yêu cầu Giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung cấp tỉnh) cấp tốt nghiệp trung học phổ thông D Tất A, B, C Câu 67: Theo điều 45 Luật giáo dục năm 2005, nội dung giáo dục thường xuyên thể chương trình đây? A Chương trình xoá mù chữ giáo dục tiếp tục sau biết chữ; B Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; C Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; D Chương trình giáo dục để lấy văn hệ thống giáo dục quốc dân; E Gồm A, B, C D Câu 68: Theo điều 45 Luật giáo dục năm 2005, hình thức thực chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: A Vừa học vừa làm B Học từ xa C Tự học có hướng dẫn D Tất A, B C Câu 69: Theo điều 46 Luật giáo dục năm 2005, sở giáo dục thường xuyên bao gồm: A Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức cấp tỉnh huyện; B Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức xã, phường, thị trấn (sau gọi chung cấp xã) C Trung tâm kỹ thuật - tổng hợp hướng nghiệp D Bao gồm A B Câu 70: Theo điều 51 Luật giáo dục năm 2005: Thẩm quyền thành lập trường công lập cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục quy định nào? A Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyejn định trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông dân tộc bán trú; B Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh định trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung cấp thuộc tỉnh; C Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang định trường trung cấp trực thuộc; D Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định trường cao đẳng, trường dự bị đại học; Thủ trưởng quan quản lý nhà nước dạy nghề định trường cao đẳng nghề; E Thủ tướng Chính phủ định trường đại học; F Tất A, B, C, D E Câu 71: Theo điều 53 Luật giáo dục năm 2005, Hội đồng trường có nhiệm vụ sau đây? A Quyết nghị mục tiêu, chiến lược, dự án kế hoạch phát triển nhà trường; B Quyết nghị quy chế sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức hoạt động nhà trường để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; C Quyết nghị chủ trương sử dụng tài chính, tài sản nhà trường; D Giám sát việc thực nghị Hội đồng trường, việc thực quy chế dân chủ hoạt động nhà trường E Tất cá A, B, C D Câu 72: Theo điều 70 Luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải có tiêu chuẩn đây? A Phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt; B Đạt trình độ chuẩn đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; C Đủ sức khoẻ theo yêu cầu nghề nghiệp; D Lý lịch thân rõ ràng E Bao gồm A, B, C D Câu 73: Theo Luật giáo dục năm 2005, nhà giáo có nhiệm vụ A Được hợp đồng thỉnh giảng nghiên cứu khoa học trường, co sở giáo dục khác sở nghiên cứu khoa học với điều kiện đảm bảo thực đầy đủ nhiệm vụ nơi công tác B Có tốt nghiệp cao đẳng sư phạm có tốt nghiệp cao đẳng có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung học sở; C Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự; D Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; tôn trọng nhân cách người học, đối xử công với người học, bảo vệ quyền, lợi ích đáng người học Câu 74: Theo luật giáo dục năm 2005, quyền nhà giáo A Gương mẫu thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật điều lệ nhà trường; B Không ngừng học tập, rèn luyên để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học C Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ D Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực đầy đủ có chất lượng chương trình giáo dục Câu 75: Một nhiệm vụ người học theo Luật giáo dục năm 2005 A Được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn thời gian thực chương trình, học tuổi cao tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban; B Tôn trọng nhà giáo, cán nhân viên nhà trường, sở giáo dục khác; đoàn kết, giúp đỡ lẫn học tập, rèn luyện; thực nội quy, điều lệ nhà trường; chấp hành pháp luật Nhà nước; C Được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động học tập, văn hoá thể dục, thể thao nhà trường, sở giáo dục khác; D Được nhà trường, sở giáo dục khác tôn trọng đối xử bình đẳng, cung cấp đầy đủ thông tin việc học tập, rèn luyện Câu 76: Một trọng quyền người học theo Luật giáo dục năm 2005 A Tham gia lao động hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khoẻ lực B Thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường, sở giáo dục khác C Được trực tiếp thông qua đại diện hợp pháp kiến nghị với nhà trường, sở giáo dục khác giải pháp góp phần xây dựng nhà trường, bảo vệ quyền, lợi ích đáng người học D Góp phần xây dựng, bảo vệ phát huy truyền thống nhà trường, sở giáo dục khác Câu 77: Theo điều 95 Luật giáo dục năm 2005, Cha mẹ người giám hộ cảu học sinh có quyền đây: A Yêu cầu nhà trường thông báo kết học tập, rèn luyện em người giám hộ; B Tham gia hoạt động giáo dục theo kế hoạch nhà trường; tham gia hoạt động cha mẹ học sinh nhà trường; C Yêu cầu nhà trường, quan quản lý giáo dục giải theo pháp luật vấn đề có liên quan đến việc giáo dục em người giám hộ S t t Câu hỏi Phươn g án Phươn g án Phươn g án 13 14 Điền từ vào chỗ trống sử tổ Theo 8Luậtđược Giáo dục 2005, chức loại dụng hình nhà trường điều 75 Luật sau không hệ Bằng nghiệp trung cấp thốngtốt giáo dục quốc dân: sư phạm không trình độ chuẩn đào tạo Chọnviên: cụm từ sau điền vào giáo chỗ trống: Giáocủa dụcgiáo phổ Trình độ chuẩn thông không viên Trung họcbao gồm sở: giáo dục:……… Luật tốt Giáonghiệp dục năm 2005 Bằng cao đẳng quyphạm định không điều lệ nhà trường sư trình độ có mấyđược nội dung yếu: chuẩn đàochủ tạo giáo viên ? Luật nămnăm 20052005 qui LuậtGiáo Giáodụcdục định có bao quy nhà địnhtrường Hội đồng nhà nhiêu quyền trườngnhiệm có baovụnhiêu nhiệm hạn? Điền từ vào chỗ trống Luật Giáo dục năm 2005 sử dụng điều 71 Luật quy định nhà giáo phải có Giáo dục năm 2005: tiêu sư, chuẩn Giáo phónào giáosau sưđây: chức danh nhà giáo giảng dạy sở………… Trói Ép Trườ ng công Mầm non lập Trường dân lập THCS Trường tư thục Tiểu học THCS Cao đẳng sư THPT Cao đẳng Mầm non Đại học Mầm8non THPT Tiểu6học 94 105 116 Đạt trình độ Giáo chuẩn dục đào theo mầm tạo non chuyên môn, nghiệp vụ Đủ sức Giáovà lý khỏe dục lịch rõ đại ràng học Điền từ vào chỗ trống sử dụng điều 100 Bộ LuậtGiáo Giáodục dụcnăm năm2005 2005 qui Bộ Giáo Luật 16 ………… trưởng Bộ định nhàchịu giáo trách có bao nhiệm nhiêu nhiệm dục vàvụ nhiệm vụ trước Giáo dục nhiệmChính vụ: phủ thực Đào quản lý nhà nước giáo tạo Đào dục tạo Điền trống Điềutừ 73vào Luậtchỗ Giáo dục năm sử dụng điều 80 2005 qui định nhà giáoLuật quyền quyền có Giáo dục năm 2005 quyền: Nhà giáo……… nâng cao Tự ý Được cử trình độ, bồi dưỡng chuyên học học môn, nghiệp vụ hưởng lương phụ cấp theo quy Bắt Tất phương Giáo án dục phổ thông Ủy ban nhân dânvụ nhiệm tỉnh, thành phố quyền Chủ động học Điều 99 Luật Giáo dục năm 2005 qui định nội dung quản lý nhà nước giáo dục gồm khoản ? Chương I Những quy định chung Luật Giáo dục năm 2005 gồm có điều: Điền từ vào chỗ trống sử dụng điều 53 Luật Giáo dục năm 2005 Hội đồng trường trường công lập, Hội đồng quản trị trường dân lập, trường tư thục (sau gọi chung là………… ) tổ chức chịu trách nhiệm định phương hướng hoạt động nhà trường, huy động giám sát việc sử dụng nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng xã Nghị định số 115/2010/NĐCP, ngày 24/12/2010 Chính phủ: 15 khoản 12 khoản 14 khoản 21 điều 22 điều 20 điều Hội đồng trườ ng Hội đồng tư vấn Hội đồng quản trị Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quy định trách nhiệm quản lí nhà nước giáo dục [...]... chương, 120 điều C 10 chương, 121 điều D 11 chương, 122 điều Câu 60: Theo điều 4, luật giáo dục năm 2005: Hệ thống giáo dục quốc dân gồm A giáo dục chính quy B giáo dục thường xuyên C giáo dục chính quy, giáo dục thường xuyên, đào tạo chuyên tu và đào tạo từ xa D Cả A và B Câu 61: Theo điều 8 của luật giáo dục năm 2005: Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm A bằng tốt nghiệp tiểu học, bằng tốt nghiệp... môn, nghiệp vụ Đủ sức Giáovà lý khỏe dục lịch rõ đại ràng học Điền từ vào chỗ trống được sử dụng trong điều 100 Bộ LuậtGiáo Giáodục dụcnăm năm2005 2005 qui Bộ Giáo Luật 16 ………… trưởng Bộ định nhàchịu giáo trách có bao nhiệm nhiêu 5 nhiệm dục vàvụ 6 nhiệm vụ 4 trước Giáo dục nhiệmChính vụ: phủ thực hiện Đào và quản lý nhà nước về giáo tạo Đào dục tạo Điền trống Điềutừ 73vào Luậtchỗ Giáo dục được năm sử... A tiểu học B trung học cơ sở C trung học phổ thông D giáo dục phổ cập Câu 65: Theo Điều 30 Luật giáo dục năm 2005, cơ sở giáo dục phổ thông gồm: A Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và sau đại học B Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học C Trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường... chuẩn được đào tạo của Chọnviên: cụm từ sau điền vào giáo chỗ trống: Giáocủa dụcgiáo phổ Trình độ chuẩn thông không viên Trung họcbao cơ gồm sở: giáo dục: ……… Luật tốt Giáonghiệp dục năm 2005 Bằng cao đẳng quyphạm định không điều lệ là nhà trường sư trình độ có mấyđược nội dung yếu: chuẩn đàochủ tạo của giáo viên ? Luật nămnăm 20052 005 qui LuậtGiáo Giáodụcdục định có bao quy nhà địnhtrường Hội đồng nhà nhiêu... A, B, và C Câu 62: Theo luật sử đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục hiện nay (số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009), việc thực hiện phổ cập giáo dục được quy định ở cấp học nào? A Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở B Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập trung học phổ thông C Phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học... quy, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ Câu 4: Theo điều 4 luật giáo dục năm 2005: Cấp học và tŕnh độ đào tạo của hệ thống giáo duc quốc dân gồm: A Giáo dục mầm ṇon có nhà trẻ và mẫu giáo; Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông B Giáo dục nghề nghịêp có trung cấp chuyên nghiêp và dạy nghề; C Giáo dục đại học và sau đại học (gọi chung là giáo dục đại học) đào tạo tŕnh độ cao... D Phổ cập giáo dục mầm mon cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập gíao duc trung học cơ sở và phổ cập giáo dục trung học phổ thông Câu 63: Theo điều 11, luật giáo dục năm 2005: Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để đạt A tŕnh độ tiểu học B tŕnh độ trung học cơ sở C tŕnh độ trung học phổ thông D tŕnh độ phổ cập Câu 64: Theo Điều 11, Luật giáo dục năm 2005: Gia... học sinh Câu 24: Cơ quan nào ban hành chương trình giáo dục phổ thông và chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông? a/ Bộ Giáo Dục và Đào tạo b/ Chính Phủ c/ Nhà nước a/ Bộ trưởng Giáo Dục và Đào tạo Câu 25: Có bao nhiêu cơ sở giáo dục phổ thông a/ 1 b/ 3 c/ 4 d/ 5 Câu 26: Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo mấy loại hình? a/ 1 b/ 3 c/ 4 d/ 5 Câu 27: Trường... trường Đại học, Cao Câu 42 Các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm những cơ sở nào ? a Cơ sở được cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục có thẩm quyền cho phép b Trường Đại học c Trường THPT d Trường giáo dục chuyên nghiệp Câu 43 Thực hiện công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp sau khi biết chữ, thực hiện CT giáo dục đáp ứng yêu cầu... 3 đều đúng Câu 57 Các khoản thu theo qui định của luật giáo dục là những khoản nào ? a Học phí và lệ phí tuyển sinh b Học phí, lệ phí tuyển sinh, phí cơ sở vật chất, hội phí ban đại diện PHHS c a và b đúng Câu 58 Cơ quan thanh tra giáo dục gồm những cấp nào ? a Thanh tra phòng giáo dục b Thanh tra Sở GD-ĐT c Thanh tra Bộ GD và ĐT d b và c đúng Câu 59: Luật giáo dục năm 2005 (luật số:28 /2005/ QH11) ... tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình xã hội Câu 5: Hệ thồng giáo dục quốc dân bao gồm? a/ Giáo dục quy giáo dục thường xuyên b/ Giáo dục nghề nghiệp giáo dục phổ thông c/ Giáo dục. .. trung học phổ thông D giáo dục phổ cập Câu 65: Theo Điều 30 Luật giáo dục năm 2005, sở giáo dục phổ thông gồm: A Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học sau đại... điều D 11 chương, 122 điều Câu 60: Theo điều 4, luật giáo dục năm 2005: Hệ thống giáo dục quốc dân gồm A giáo dục quy B giáo dục thường xuyên C giáo dục quy, giáo dục thường xuyên, đào tạo chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT GIÁO DỤC 2005 ĐẦY ĐỦ, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT GIÁO DỤC 2005 ĐẦY ĐỦ, CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT GIÁO DỤC 2005 ĐẦY ĐỦ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay