Phương hướng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý vốn sản xuất kinh doanh Công ty 20 - Tổng cục hậu cần 2

81 389 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/04/2013, 22:21

Phương hướng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý vốn sản xuất kinh doanh Công ty 20 - Tổng cục hậu cần 2 Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Lành - QLKT 39B Lời mở đầu Kinh doanh trong nền kinh tế thị trờng, lợi nhuận mục tiêu hàng đầu của một doanh nghiệp. Để đạt đợc lợi nhuận tối đa mà vẫn đảm bảo sản phẩm chất lợng tốt, giá cả hợp doanh nghiệp vững vàng trong cạnh tranh thì các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao trình độ sản xuất kinh doanh trong đó quản sử dụng vốnmột bộ phận rất quan trọng có ý nghĩa quyết định tới kết quả hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vốnmột phạm trù kinh tế hàng hoá, là một trong hai yếu tố quan trọng quyết định đến sản xuất lu thông hàng hoá. Vốn còn là chìa khoá. Là điều kiện hàng đầu của mọi qúa trình phát triển chính vì vậy các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trờng để có thể các hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải có một luợng vốn nhất định. Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm vốn cố định vốn lu động, dới hình thái hiện vật nó biểu hiện là tài sản cố định tài sản lu động. Công ty 20 Tổng cục hậu cần đã trải qua chặng đờng hơn 40 năm tồn tại phát triển. Trong suốt thời kỳ đó, do trải qua nhiều giai đoạn nên Công ty đã có nhiều xáo trộn. Cho đến nay công tác sản xuất kinh doanh đã đợc ổn định làm ăn có hiệu quả. Tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố khó khăn, trong đó vấn đề quản sử dụng vốnhiệu quảmột trong những yếu tố có ảnh hởng lớn đến điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì nên em đã chọn đề tài "Phơng hớng một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản vốn sản xuất kinh doanh Công ty 20 - Tổng cục hậu cần" để làm đề tài cho mình. Với đề tài trên, chuyên đề đợc chia làm ba phần: Phần I: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, một vấn đề cấp bách với các doanh nghiệp công nghiệp trong nền kinh tế thị trờng. 1 Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Lành - QLKT 39B Phần II: Phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh tình hình quản vốn sản xuất kinh doanh của Công ty 20. Phần III: Một số phơng hớng biện pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản vốn sản xuất kinh doanh Công ty 20. Chuyên đề hoàn thành đợc sự giúp đỡ nhiệt tình của cô TS Lê Thị Anh Vân cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty 20! Em xin chân thành cảm ơn! 2 Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Lành - QLKT 39B Phần i nâng cao hiệu quả sử dụng vốn một vấn đề cấp bách với các doanh nghiệp công nghiệp trong nền kinh tế thị trờng I- Khái niệm phân loại vốn trong doanh nghiệp: 1- Khái niệm chu trình vận động của vốn trong doanh nghiệp 1-1/ Khái niệm về vốn trong sản xuất Vốnmột phạm trù kinh tế trong lĩnh vực tài chính, nó gắn liền với nền sản xuất hàng hoá. Vốn là tiền huy động vào sản xuất nhằm mục đích sinh lợi, hay nói cách khác, tiền chỉ là vốn khi đợc đa vào trong sản xuất lu thông. Vai trò vốn sản xuất trong doanh nghiệp thực hiện yêu cầu của cơ chế hạch toán kinh doanh, tức là quán triệt quan điểm tiết kiệm hiệu quả sử dụng vốn trên cơ sở tự chủ kinh tế tài chính. Yêu cầu tiết kiệm nói nên tính hợp lý, tính đúng mức trong việc sử dụng vốn với một lợng vốn nhất định với mục đích đạt đợc một mức lợi nhuận hoặc doanh thu cao hơn. Hiệu quả kinh tế cuối cùng thể hiện ở số lợi nhuận thu đợc. Điều đó phụ thuộc vào vấn đề sản xuất vốn có hợp hay không, có tiết kiệm chi phí tăng dự trữ hay không để đạt đợc mục đích nâng cao số vòng quay của vốn. Đối với mỗi loại hình doanh nghiệp nguồn gốc việc hình thành vốn là khác nhau sở hữu cũng khác nhau. Đối với doanh nghiệp nhà nớc thì vốn sản xuất là do nhà nớc cấp giao quyền tự chủ về tài chính cho doanh nghiệp doanh nghiệp có trách nhiệm phải bảo toàn phát triển vốn. Đối với loại hình doanh nghiệp khác nhau nh doanh nghiệp t nhân, doanh nghiệp tập thể, doanh nghiệp t bản thì nguồn vốn đợc huy động từ các nguồn vốn khác nhau. Xét về hình thái vật chất của vốn sản xuất gồm hai yếu tố cơ bản của qúa trình sản xuất là t liệu lao động đối tợng lao động. 3 Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Lành - QLKT 39B 1-2/ Chu trình vận động của vốn trong doanh nghiệp : Trong doanh nghiệp vốn vận động theo quy trình của qúa trình tái sản xuất của doanh nghiệp nh sau: đồ 1: Quy trình vận động của vốn trong doanh nghiệp Mua Công cụ lao động sức lao động Bán Tiền Nguyên vật liệu sản xuất chế biến hàng hoá Tiền 2- Phân loại vốn trong doanh nghiệp: Có nhiều cách phân loại vốn trong doanh nghiệp. Dựa vào vào những căn cứ khác nhau chúng ta có những phân loại sau: Căn cứ vào hình thái biểu hiện, vốn đợc chia thành vốn hữu hình vốn vô hình. -/ Vốn hữu hình gồm tiền, các giấy tờ có giá trị những tài sản biểu hiện bằng hiện vật khác nh quyền sử dụng đất đai, nhà máy. -/ Vốn vô hình gồm những giá trị tài sản vô hình nh uy tín kinh doanh, nhãn hiệu, bản quyền, sáng chế phát minh. Việc nhận thức đúng đắn đầy đủ về những hình thức tồn tại của vốn sẽ giúp ích cho việc quản lý, khai thác triệt để vốn cũng nh giúp cho việc phát triển những tiềm năng về vốn đặc biệt là phát triển vốn vô hình vì đây là lợi thế riêng có, vốn vô hình đợc sử dụng tốt sẽ là một lợi thế cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, đồng thời giúp cho việc đánh giá chính xác giá trị của vốn, làm cơ sở góp vốn kinh doanh, kêu gọi hợp tác đầu t. * Căn cứ vào thời hạn luân chuyển, vốn đợc chia thành, vốn ngắn hạn, vốn trung hạn, vốn dài hạn. -/ Vốn ngắn hạn: là vốn có thời hạn luân chuyển dới 1năm. -/ Vốn trung hạn: là vốn có thời hạn luân chuyển từ 1đến 5năm. -/ Vốn dài hạn: là vốn có thời hạn luân chuyển lớn hơn 5năm. 4 Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Lành - QLKT 39B * Căn cứ vào phơng thức luân chuyển giá trị, vốn đợc chia thành vốn cố định, vốn lu động. Chúng ta sẽ đi sâu vào nghiên cứu cách phân loại này ở các phần sau. 2-1/ Vốn cố định trong doanh nghiệp 2-1-1/ Khái niệm đặc điểm vốn cố định Vốn cố định là một bộ phận của nguồn vốn sản xuất kinh doanh, làm hình thái giá trị của tài sản cố định đang phát huy tác dụng trong sản xuất của doanh nghiệp. Vốn cố định dữ một vai trò hết sức quan trọng trong qúa trình hình thành sản xuất, nó quyết định trình độ kỹ thuật của công nghệ sử dụng trong doanh nghiệp trình độ cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp, do đó là cơ sở cho việc áp dụng những thành tựu khoa học tiên tiến vào sản xuất mở rộng không ngừng nâng cao chất lợng đời sống của cán bộ công nhân viên. Tuỳ theo đặc điểm kinh tế mỗi nghành, khả năng tài chính của từng doanh nghiệp sản xuất mà mỗi doanh nghiệp cần có kế hoạch đúng đắn cho việc đầu t mua sắm trang thiết bị máy móc đảm bảo hiệu quả cao trong việc sử dụng vốn cố định cho sản xuất. Theo quy định hiện nay thì những tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn hơn 5 triệu đồng thời gian sử dụng lớn hơn một năm thì đợc xếp vào loại tài sản cố định. Tài sản cố định không chuyển một lần toàn bộ giá trị của nó vào sản phẩm mà đóng góp trong nhiều chu kỳ sản xuất. 2-1-2/ Cơ cấu vốn cố định : Việc nghiên cứu cơ cấu vốn cố định có ý nghĩa hết sức quan trọng trong qúa trình quản sử dụng vốn cố định. Khi nghiên cứu cơ cấu vốn cố định phải nghiên cứu trên hai giác độ là nội dung kế hoạch tỷ trọng từng loại. Vấn đề cơ bản là phải xây dựng đợc một cơ cấu hợp phù hợp với tình hình cụ thể của doanh nghiệp, về mặt kinh tế kỹ thuật trình độ quản các nguồn vốn trong doanh nghiệp. Cần nhận thức cơ cấu vốn cố định trong doanh nghiệp chỉ là một yếu tố động thay đổi theo không gian thời gian. Nhà quản vốn phải xác định đợc cơ cấu hợp trong từng thời kỳ. Hiện nay vốn cố định trong doanh nghiệp đợc biểu hiện bằng hình thái giá trị của các loại tài sản cố định huy động vào sản xuất trong doanh nghiệp. 5 Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Lành - QLKT 39B - Nhà xởng, vật kiến trúc để phục vụ sản xuất . - Thiết bị động lực hệ thống truyền dẫn. - Máy móc thiết bị sản xuất . - Dụng cụ làm việc đo lờng thí nghiệm - Thiết bị phơng tiện vận tải, dụng cụ quản lý. - Các loại tài sản cố định khác. Trong cơ cấu vốn cố định cần đặc biệt chú ý tới mối quan hệ giữa các bộ phận máy móc thiết bị phần nhà xởng phục vụ sản xuất. 2-1-3/ Công tác quản vốn trong doanh nghiệp. Quản vốn cố định là một trong những nội dung quan trọng của công tác tài chính doanh nghiệp. Trong qúa trình kinh doanh, sự vận động của vốn cố định gắn liền với hình thái biểu hiện vật chất của nó. Vì vậy phải nghiên cứu những tính chất đặc điểm của tài sản cố định trong doanh nghiệp thì mới có thể quản tốt tài sản cố định. Có các hình thức quản tài sản cố định sau: Khấu hao tài sản cố định lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định: - Hao mòn tài sản cố định: Trong qúa trình sử dụng cũng nh khi không sử dụng thì tài sản cố định bị hao mòn dới hai hình thức là hao mòn hữu hình hao mòn vô hình. Hao mòn hữu hình là sự hao mòn về vật chất , sự tổn thất dần về chất l- ợng, làm giảm giá trị của tài sản cố định. Hao mòn hữu hình là tài sản cố định giảm dần giá trị cùng với giá trị của nó chuyển dần vào sản phẩm sản xuất ra. Khi không đợc sử dụng , nằm ngoài qúa trình sản xuất thì hao mòn hữu hình là tài sản cố định thể hiện ở chỗ tài sản cố định mất dần giá trị sử dụng do tác động của các điều kiện tự nhiên. Các nhân tố ảnh hởng tới hao mòn hữu hình: Gồm 3 nhóm nhân tố sau: - Nhóm nhân tố thuộc chất lợng tài sản cố định; vật liệu chế tạo, công nghệ chế tạo, chất lợng xây dựng lắp đặt tài sản cố định đó. - Nhóm nhân tố trong qúa trình sử dụng: Thời gian cờng độ sử dụng trong sản xuất, tay nghề công nhân, chế độ bảo dỡng sửa chữa. 6 Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Lành - QLKT 39B - Nhóm nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên; độ ẩm, nhiệt độ Hao mòn vô hình tài sản cố định: Là việc tài sản cố định bị giảm giá trị do năng suất lao động xã hội tăng lên. Ngời ta sản xuất ra loại tài sản cố định có chất lợng nh cũ, thậm chí tốt hơn với giá thành hạ hơn. Tài sản cố định bị giảm giá do kỹ thuật ngày càng tiến bộ hơn. Trong qúa trình sử dụng tài sản cố định các doanh nghiệp công nghiệp cần nghiên cứu để tìm ra những biện pháp, nhằm giảm tối đa tổn thất do hao mòn vô hình gây ra nh: nâng cao trình độ sử dụng tài sản cố định cả về thời gian cờng độ đẩy nhanh việc cải tiến hiện đại hoá máy móc thiết bị, tổ chức tốt công tác bảo quản sửa chữa máy móc thiết bị. - Khấu hao tài sản cố định: trong qúa trình tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất hình thái vật chất của tài sản cố định không thay đổi nhng giá trị hao mòn dần chuyển từng phần vào sản phẩm. Phần giá trị này thu hồi dới hình thức khấu hao hạch toán dần vào giá thành sản phẩm. Bản chất kinh tế của khấu hao tài sản tài sản cố định trong qúa trình sử dụng là sự mất dần giá trị tài sản cố định, phần giá trị này đợc bù đắp bằng sự chuyển dịch từng phần vào giá trị của sản phẩm. Khấu hao đợc thực hiện bằng cách chuyển giá trị vào sản phẩm một cách có kế hoạch theo định mức đã quy định trong suốt thời gian tài sản cố định đợc sử dụng đồng thời lập quỹ khấu hao để bù đắp phần giá trị tài sản cố định bị hao mòn. Công tác khấu hao tài sản cố định có ảnh hởng lớn đến vấn đề phát triển bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Từ ngày 1/1/1995 các doanh nghiệp nhà nớc đợc phép dữ lại toàn bộ khấu hao trích đợc để đầu t thay thế đổi mới tài sản cố định chứ không phải trích nộp 1 phần quỹ khấu hao vào ngân sách nhà nớc nh trớc nữa. Việc khấu hao sửa chữa lớn để sửa chữa tài sản cố định đợc tiến hành một cách có hệ thống nhằm duy trì khả năng sản xuất của tài sản cố định trong suốt thời gian sử dụng nó. Doanh nghiệp tiến hành trích khấu hao sửa chữa lớn. Khấu hao đợc trích theo tỷ lệ khấu hao đợc xác định trớc . Tỷ lệ khấu hao là tỷ lệ giữa số tiền trích khấu hao hàng năm so với nguyên giá tài sản cố định. Việc xác định tỷ lệ khấu hao hợp một ý nghĩa hết sức quan trọng. Nếu tỷ lệ khấu hao thấp thì doanh nghiệp sẽ không bù đắp đợc tổn thất thực tế do hao mòn tài sản cố định gây ra, doanh nghiệp không bảo toàn đợc vốn. 7 Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Lành - QLKT 39B Nếu tỷ lệ khấu hao quá cao thì giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sẽ tăng cao một cách giả tạo do vậy sẽ ảnh hởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo chế độ hiện hành, muốn đổi mới thiết bị, doanh nghiệp phải tích luỹ trong thời gian dài từ 8 đến 12 năm. Sau thời gian này khấu hao của doanh nghiệp thờng bị giảm do ảnh hởng của lạm phát doanh nghiệp sẽ không có đủ khả năng để tái đầu t tài sản cố định. Mặt khác, phơngpháp khấu hao tuyến tính mà doanh nghiệp đang áp dụng hiện nay có nhợc điểm là cha tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh để có thể đổi mới thiết bị ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất. - Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định: Kế hoạch khấu hao tài sản cố định là một bộ phận quan trọng của kế hoạch tài chính doanh nghiệp. Kế hoạch khấu hao tài sản cố định phản ánh các chỉ tiêu về giá trị tài sản cố định nh: Tổng nguyên giá tài sản cố định đầu kỳ, tình hình tăng giảm tài sản cố định trong kỳ, giá trị tổng tài sản cố định cần tính khấu hao trong kỳ tỷ lệ khấu hao, phơng hớng sử dụng quỹ khấu hao. Theo quy định số 517/TTg ngày 21/10/1995, kế hoạch khấu hao tài sản cố định gồm: -Tài sản cố định không phải tính khấu hao cơ bản khấu hao sửa chữa lớn (đất đai). - Tài sản cố định tăng thêm trong năm kế hoạch. Tài sản cố định tăng trong tháng thì tháng sau mới tính khấu hao. Ví dụ: Một ôtô mua vào giữa tháng 6 đa vào sử dụng ngay thì tính khấu hao từ tháng 7. - Tài sản cố định giảm đi trong năm kế hoạch. Tài sản cố định giảm đi trong tháng thì tháng sau mới tính khấu hao. Ví dụ: Một thiết bị thanh vào giữa tháng 1 thì tháng 1 vẫn tính khấu hao thiết bị này thôi tính khấu hao vào tháng 2. - Tổng nguyên giá bình quân tài sản cố định phải tính khấu hao trong năm: đợc tính theo công thức: 8 Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Lành - QLKT 39B Tổng nguyên giá bình quân tài sản cố định phải tính khấu hao trong kỳ = = Nguyễn giá bình quân tài sản cố định đầu kỳ - + Nguyễn giá bình quân tài sản cố định tăng trong kỳ - - Nguyễn giá bình quân tài sản cố định giảm trong kỳ Bảo toàn phát triển vốn cố định: Trong nền kinh tế thị trờng các doanh nghiệp hoạt động theo ph- ơng thức hạch toán kinh doanh. Để đảm bảo qúa trình hoạt động sản xuất kinh doanh đợc tiến hành nhịp nhàng thì doanh nghiệp doanh nghiệp phải bảo toàn phát triển đợc vốn. Hoạt động trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp không tránh khỏi bị những tác động của những thay đổi trên nh lạm phát quan hệ cung cầu đặc biệt lạm phát làm cho sức mua đồng tiền giảm đi, giá trị vốn của doanh nghiệp thấp hơn so với thực tế. Ngoài ra, vốn cố định còn bị thất thoát do yếu kém về quản dẫn tới h hỏng, mất mát tài sản cố định. Do vậy vốn cố định bị giảm đi. Bảo toàn vốn có hai mặt là bảo toàn về mặt hiện vật bảo toàn về mặt giá trị. - Bảo toàn vốn cố định về mặt hiện vật là trong qúa trình sử dụng tài sản cố định, doanh nghiệp phải quản chặt chẽ không để tài sản cố định bị mất mát h hỏng không sử dụng sai mục đích hoặc mua bán tài sản cố định bị hỏng chênh lệch giá. - Bảo toàn vốn cố định về mặt giá trị: trong điều kiện có sự biến động về giá, các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nớc về việc điều chỉnh nguyên giá tài sản cố định, vốn cố định theo các hệ số tính lại do các cơ quan có thẩm quyền ban hành nhằm bảo đảm giá trị tài sản cố định. Số vốn cố định doanh nghiệp phải bảo toàn cuối kỳ đợc xác định theo công thức sau: 9 Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Lành - QLKT 39B Số vốn cố định phải bảo toàn = = Số vốn cố định đợc giao trong kỳ - - Khấu hao cơ bản trích trong kỳ x x Hệ số điều chuyển giá trị phần vốn cố định + Tăng giảm vốn cố định trong kỳ 2-2/ Vốn lu động trong doanh nghiệp 2.2.1/Khái niệm đặc điểm vốn lu động: Vốn lu động là một bộ phận vốn sản xuất kinh doanh dùng để đầu t vào tài sản lu động vốn lu động để đảm bảo cho qúa trình sản xuất tái sản xuất của doanh nghiệp đợc tiến hành bình thờng. Vốn lu động tham gia trực tiép vào qúa trình sản xuất, qua mỗi chu kỳ lu động vốn lu động chuyển qua nhiều hình thái khác nhau nh tiền tệ, nguyên vật liệu sản phẩm dở dang trở lại hình thái tiền tệ sau khi sản phẩm đợc tiêu thụ. Khác với vốn cố định, vốn lu động chuyển toàn bộ giá trị vào sản phẩm sau mỗi chu kỳ sản xuất. Qúa trình vận động của vốn lu động thể hiện dới hai hình thái: - Về mặt hiện vật, vốn lu động gồm nguyên vật liệu, bán thành phẩm sản phẩm dở dang, thành phẩm, công cụ lao động. - Về mặt giá trị, vốn lu động biểu hiện bằng tiền của nguyên vật liệu, bán thành phẩm, công cụ các loại tài sản lu động khác nh giá trị tăng thêm do việc sử dụng lu động ( giá trị thặng dở dang) các chi phí bằng tiền trong qúa trình lu thông. Sự lu của vốn lu động về mặt giá trị hiện vật đợc biểu hiện bằng công thức sau: Tiền - NVLchi phí lao động - sản xuất - hàng hoá dịch vụ - tiền Trong qúa trình vận động, vốn lu động biển đổi từ hình thái này sang hình thái khác sau đó trở về hình thái ban đầu. Một vòng khép kín là một chu kỳ vận động của vốn lu động do đó để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh hiệu quả sử dụng vốn ta phải xem xét độ dài vận động của vốn lu động. Nếu độ dài vận động của vốn lu động ngắn thì hiệu quả sử dụng vốn lu động của doanh nghiệp sẽ cao hơn. 10 [...]... trọng 25 Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Lành - QLKT 39B Phần ii phân tích thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh tình hình quản vốn sản xuất kinh doanh của công ty 20 - tổng cục hậu cần I- Quá trình hình thành phát triển của công ty 20 1- Sự hình thành phát triển công ty 20 Công ty 20một doanh nghiệp nhà nớc trực thuộc Tổng cục hậu cần Bộ quốc phòng Công ty 20 ra đời từ rất sớm đến năm 20 0 1... Lành - QLKT 39B 2/ Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn một trong các biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tức là đồng loạt các biện pháp để giảm chi phí về vốn của hoạt động kinh doanh mà vẫn đạt đợc kết quả tốt nhất Mức lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt đợc tính toán dựa trên tổng chi phí tổng doanh. .. trọng của tài sản lu động trong tổng tài sản của doanh nghiệp 1-3 / Vòng quay của vốn: Vòng quay của vốn Tổng doanh thu thuần = Tổng số vốn Số vòng quay của vốn = lu động Tổng doanh thu thuần Tổng số vốn lu động Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ chu chuyển của vốn doanh nghiệp Tốc độ chu chuyển vốn doanh nghiệp càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp càng cao do chỉ tiêu doanh thu của doanh nghiệp là cao. .. về hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp - Hiệu quả sản xuất kinh doanh là mức độ hữu ích của sản phẩm sản xuất ra tức là giá trị của nó hoặc doanh thu là lợi nhuận thu đợc trong qúa trình sản xuất kinh doanh - Hiệu quả sản xuất kinh doanh là sự tăng trởng kinh tế phản ánh qua nhịp độ tăng lên của các chỉ tiêu kinh tế Cách hiểu này là phiếm diện chỉ đứng trên mức độ biến động thời gian - Hiệu quả sản xuất. .. tại để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp nói chung Công tác quản sản xuất cũng có tác động không nhỏ tới hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp Nếu công tác tổ chức sản xuất đợc thực hiện tốt thì sẽ làm cho qúa trình sản xuất của doanh nghiệp tiến hành bình thờng sẽ giảm đợc khoản ứa đọng vốn của doanh nghiệp nh giảm hàng tồn kho, nguyên vật liệu dự trữ, sử dụng dở dang bán... nhanh của doanh nghiệp là thấp Hệ số mắc nợ Tổng nợ phải trả = Tổng nguồn vốn Hệ số mắc nợ của doanh nghiệp bình thờng là 0,5 Nếu hệ số mắc nợ cao hơn thì vấn đề quản sử dụng vốn của doanh nghiệp cần phải đợc quan tâm 21 Luận văn tốt nghiệp Lê Thị Lành - QLKT 39B IV- các nhân tố tác động tới hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp Hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp chịu ảnh hởng của nhiều... trọng tài Tổng giá trị tài sản cố định = sản Tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp Chỉ số này cho biết tổng tài sản của doanh nghiệp thì có bao nhiêu phần là tài sản cố định Mức tài sản cố định hợp cho từng doanh nghiệp phụ thuộc vào nghành nghề mà doanh nghiệp đó tham gia vào sản xuất 1 -2 / Tỷ trọng tài sản lu động : Tỷ trọng tài Tổng tài sản lu động = sản Tổng tài sản của doanh nghiệp Chỉ số này chỉ... làm công tác quản vốn sẽ rèn luyện để có trình độ cao hơn nhằm đáp ứng đợc những yêu cầu cao hơn III- Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn : 1- Cơ cấu vốn của doanh nghiệp Để đánh giá trình độ sử dụng vốn của doanh nghiệp ngời ta xem xét cơ cấu vốn của doanh nghiệp Cơ cấu vốn của doanh nghiệp chỉ ra tỷ trọng vốndoanh nghiệp đầu t vào tài sản cố định tài sản lu động là bao nhiêu trong tổng. .. kết quả của sản xuất kinh doanh trên mỗi lao động hay mức danh lợi của vốn sản xuất kinh doanh Quan điểm này muốn quy hiệu quả về một chỉ tiêu tổng hợp cụ thể nào đó Bởi vậy cần một khái niệm bao quát hơn Hiệu quả sản xuất kinh doanh một phạm trù kinh tế theo chiều sâu phản ánh trình độ khai thác các nguồn lực trình độ chi phí các nhuồn lực đó trong qúa trình sản xuất nhằm thực hiện mục tiêu kinh. .. phờng Phơng Liệt - Thanh xuân - Hà nội, một trung tâm dậy nghề nhiều phòng ban chức năng Với những thành tích đã đạt đợc trong 42 năm xây dựng trởng thành Công ty 20 đã đợc nhà nớc phong tặng anh hùng lao động, đợc tặng thởng 17 huân chơng các loại nhiều phần thởng cao quý khác 2- Cơ cấu tổ chức quản của Công ty 20 Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Công ty 20 hiện nay là sản xuất các mặt hàng . Ph n II: Ph n t ch th c tr ng t nh h nh s n xu t kinh doanh v t nh h nh qu n l v n s n xu t kinh doanh c a C ng ty 20 . Ph n III: M t s ph ng h ng v . loại h nh doanh nghi p kh c nhau nh doanh nghi p t nh n, doanh nghi p t p thể, doanh nghi p t b n thì ngu n v n đ c huy đ ng t c c ngu n v n kh c nhau.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương hướng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý vốn sản xuất kinh doanh Công ty 20 - Tổng cục hậu cần 2, Phương hướng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý vốn sản xuất kinh doanh Công ty 20 - Tổng cục hậu cần 2, Phương hướng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lý vốn sản xuất kinh doanh Công ty 20 - Tổng cục hậu cần 2, Đặc điểm lao động trong công ty

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay