bài thu hoạch môn lí luận dạy học hiện đại

79 4,983 112
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2015, 14:48

bài thu hoạch môn lí luận dạy học hiện đại TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoa Tâm lý – Giáo dục Độc lập – Tự – Hạnh Phúc BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP THEO NHÓM Tên nhóm: Nhóm số Các thành viên nhóm: Lớp Tâm lý học Hà Nội – 2014 LỜI CẢM ƠN Mặc dù môn Lí luận dạy học đại chúng em học thời gian ỏi, quãng thời gian thầy PGS.TS Từ Đức Văn dành hết tâm huyết để truyền đạt tri thức vô bổ ích môn học tới toàn thể chúng em Trong thời gian học tập, chúng em nỗ lực cố gắng để hoàn thành thu hoạch môn Lí luận dạy học đại Nhưng với thời gian ỏi kinh nghiệm thực tế thân giới hạn nên tránh khỏi thiếu sót, nhóm chúng em kính mong thầy bạn góp ý để thu hoạch hoàn thiện Cuối cùng, chúng em xin chúc thầy PGS.TS Từ Đức Văn dồi sức khỏe, công tác tốt để giúp chúng em hoàn thành khóa học cách xuất sắc tiếp tục dang rộng vòng tay để đón khóa MỤC LỤC ST T Nội dung Tran g NHIỆM VỤ 1 So sánh quan niệm bản, ưu điểm giới hạn thuyết hành vi, thuyết nhận thức thuyết kiến tạo Phân tích khả vận dụng lý thuyết học tập dạy học môn Trình bày ví dụ dạy học môn thể vận động hay lí thuyết học tập? NHIỆM VỤ Phân tích sở đổi dạy học theo quan điểm dạy học định hướng phát triển lực 4 10 14 19 19 Đề xuất số biện pháp đổi dạy học môn học theo định hướng phát triển lực Trình bày ví dụ đổi dạy học theo định hướng phát triển lực NHIỆM VỤ Phân tích so sánh cấp độ phương pháp dạy học (3 cấp độ: quan điểm, phương pháp kỹ thuật dạy học Phân tích ý nghĩa việc xếp khái niệm phạm trù PPDH theo ba bình diện quan điểm, phương pháp, kỹ thuật việc lập kế hoạch thực trình dạy học Trình bày ví dụ phác thảo kế hoạch dạy học thể vận dụng quan điểm, phương pháp kĩ thuật dạy học NHIỆM VỤ So sánh (sự giống, khác nhau) chất dạy học giải vấn đề, phương pháp nghiên cứu trường hợp dạy học theo dự án Phân tích khả vận dụng dạy học giải vấn đề phương pháp nghiên cứu trường hợp dạy học theo dự án dạy học môn Trình bày ví dụ vận dụng quan điểm, phương pháp dạy học nêu dạy học môn 28 41 49 49 53 56 67 67 71 78 PHẦN NỘI DUNG Ngày làm bài: 25/11/2014 NHIỆM VỤ Câu So sánh quan niệm bản, ưu điểm giới hạn thuyết hành vi, thuyết nhận thức thuyết kiến tạo Câu Phân tích khả vận dụng lý thuyết học tập dạy học môn Câu Trình bày ví dụ dạy học môn thể vận động hay lí thuyết học tập? Bài thực So sánh quan điểm bản, ưu điểm giới hạn thuyết hành vi, thuyết nhận thức thuyết kiến tạo Mở đầu Các lí thuyết học tập với tư cách đối tượng nghiên ứu tâm lí học dạy học mô hình lí thuyết nhằm mô tả giải thích chế tâm lí việc học tập Các lí thuyết học tập đặt sở lí thuyết cho việc tổ chức trình dạy học cải tiến phương pháp dạy học Có nhiều mô hình lí thuyết khác giải thích chế tâm lí việc học tập, có nhóm lí thuyết hay nhắc đến sử dụng trình dạy học, là: Thuyết hành vi, thuyết nhận thức thuyết kiến tạo Nhiệm vụ quan điểm bản, sở rút nhận xét so sánh ưu điểm giới hạn thuyết Nội dung cụ thể - Thuyết hành vi: Dựa lí thuyết phản xạ có điều kiện Pavlov, năm 1913 nhà tâm lí học người Mĩ, Watson xây dựng lí thuyết hành vi - Thuyết nhận thức: đời vào nửa đầu TK XX phát triển mạnh vào nửa cuối TK XX Các đại diện tiêu biểu: Piagie (Áo), Vưgotski, Leontev (Xô viết)… - Thuyết nhận thức: Tư tưởng có từ lâu lí thuyết kiến tạo phát triển từ khoảng năm 60 TK XX Đại diện tiêu biểu: Piagie, Vưgotki Các tiêu chí đánh giá Thuyết hành vi Thuyết nhận thức Thuyết kiến tạo - Có nhiều mô hình khác - Khác với thuyết hành vi, thuyết nhận - Có thể tóm tắt quan thuyết hành vi, chẳng hạn số quan thức nhấn mạnh ý nghĩa cấu niệm thuyết kiến tạo niệm thuyết hành vi: trúc nhận thức học tập sau: + Các lí thuyết hành vi giới hạn việc Quan niệm thuyết nhận + Không có tri thức khách nghiên cứu chế học tập qua hành vi bên quan sát thức là: quan tuyệt đối + Các lí thuyết nhận thức nghiên cứu khách quan thực nghiệm + Nhấn mạnh vai trò chủ thể + Thuyết hành vi không quan tâm đến trình nhận thức bên với tư nhận thức trình tâm lí chủ quan bên cách trình xử lí thông tin + Cần tổ chức tương tác + Quá trình nhận thức trình có người học tri giác, cảm giác, người học đối tượng học cấu trúc có ảnh hưởng định tư duy, ý thức, cho yếu tập đến hành vi Con người tiếp thu tố quan sát khách quan + Học để khám phá, giải thích thông tin bên ngoài, xử lí đánh giá Các Bộ não coi cấu trúc tri thức chúng, từ định hành vi quan “hộp đen” không quan sát -> Trong thuyết kiến tạo, vai + Thuyết hành vi cổ điển (Watson): ứng xử điểm + Trung tâm lí thuyết nhận thức trò chủ thể nhận thức quan niệm học tập tác động qua lại hoạt động trí tuệ: xác định, phân đặt lên vị trí hàng đầu kích thích phản ứng (S - R) tích, hệ thống hóa kiện, Mỗi người học nhằm thay đổi hành vi Vì tượng, nhớ lại kiến thức trình kiến tạo tích cực, phản dạy học cần tạo kích thích học, giải vấn đề phát ánh giới theo kinh nghiệm nhằm tạo hưng phấn, từ có triển, hình thành ý tưởng riêng ảnh phản ứng học tập thông qua thay + Cấu trúc nhận thức người hưởng tri thức có đổi hành vi bẩm sinh mà hình thành + Thuyết hành vi Skiner: khác với tình cụ thể qua kinh nghiệm thuyết hành vi cổ điển, Skiner không + Mỗi người có cấu trúc nhận thức quan tâm đến mối quan hệ riêng Vì muốn có thay đổi tác kích thích phản ứng mà đặc biệt động phù hợp nhằm thay đổi nhận nhấn mạnh mối quan hệ hành vi thức người hệ chúng (S – R - C) Ví + Con người tự điều chỉnh dụ: học sinh làm trình nhận thức: tự đặt mục đích, xây thưởng, làm sai bị trách phạt dựng kế hoạch thực -> Theo lý thuyết nhận thức, hành vi Những hệ hành vi có vai người hiểu biết trò quan trọng việc điều chỉnh trí óc, người học truyền thụ khả hành vi học tập học sinh -> Học tập trình đơn giản trừu tượng hóa lực giải mà mối liên hệ phức vấn đề tạp làm cho dễ hiểu bước học tập nhỏ xếp cách hợp lý Thông qua kích thích nội dung, phương pháp dạy học, người học có phản ứng tạo hành vi học tập từ thay đổi Các điểm giống hành vi - Các lí thuyết học tập với tư cách đối tượng nghiên cứu tâm lý học dạy học - Các thuyết đề cập đến yêu tố: người học, tri thức, giáo viên, phương pháp tác động, - Đều nói đến tương tác người học giáo viên - Đều nói đến vai trò việc học tập theo nhóm - Các lí thuyết nhằm mô tả, giải thích chế việc học tập, việc tổ chức trình dạy học cải tiến phương pháp học tập -> Mục đích cuối tất thuyết nhằm giúp người học tăng cường tự trải nghiệm để tiếp thu tri thức tự xây dựng tri thức cho mình, từ hình thành nên phẩm chất nhân cách người phù hợp với yêu cầu thời đại + Dạy học định hướng theo + Không kết học tập (sản + Không có kiến thức khách hành vi đặc trưng quan sát phẩm) mà trình học tập quan tuyệt đối Các điểm khác trình tư điều quan + Về mặt nội dung dạy học phải + Các trình học tập phức tạp trọng định hướng theo lĩnh vực chia thành chuỗi bước học tập + Nhiệm vụ người dạy tạo vấn đề phức hợp, gần với đơn giản, bao gồm hành môi trường học tập thuận lợi, sống nghề nghiệp vi cụ thể thường xuyên khuyến khích khảo sát cụ thể + Giáo viên hỗ trợ khuyến khích trình tư + Việc học tập hành vi đắn người học + Các trình tư không thực + Giáo viên thường xuyên điều chỉnh thực trình thông qua vấn đề nhỏ, đưa giám sát trình học tập để kiểm tích cực cách tuyến tính mà thông soát tiến học tập điều + Học tập nhóm có ý nghĩa qua việc đưa nội dung phức chỉnh sai lầm kịp thời quan trọng hợp + Các phương pháp học tập có vai + Học qua sai lầm điều có trò quan trọng ý nghĩa + Việc học tập thực + Các lĩnh vực học tập cần định nhóm có vai trò quan trọng, giúp hướng vào hứng thú người tăng cường khả mặt học xã hội + Sự học tập, hợp + Cần có cân khuyến khích phát nội dung giáo viên truyền đạt có lí trí mà nhiệm vụ tự lực người cảm, giao tiếp học + Mục đích học tập tác đòi hỏi triển không mặt tình xây dựng kiến thức thân + Ưu điểm: Thuyết hành vi có khả + Ưu điểm: thuyết nhận thức + Ưu điểm: Thuyết kiến tạo ứng dụng cao LLDHHĐ thừa nhận ứng dụng rộng rãi thừa nhận ứng dụng Đánh Các hình thức ứng dụng: Trong dạy dạy học, đặc biệt là: Ứng rộng rãi học tập, đặ biệt giá học chương trình hóa; dạy học có dụng dạy học giải vấn học tập tự điều khiển, học chung hỗ trợ máy vi tính; học tập đề; dạy học định hướng hành động; theo tình huống, học nhóm, học thông báo tri thức huấn luyện dạy học khám phá; làm việc nhóm tương tác… + Hạn chế: Quá trình học tập không + Hạn chế: Việc dạy học nhằm + Hạn chế: Quan điểm cực đoan kích thích từ bên mà phát triển tư duy, giải vấn đề, thuyết kiến tạo phủ nhận trình chủ động bên dạy học khám phá đòi hỏi nhiều tồn tri thức khách chủ thể nhận thức; Việc chia trình thời gian, chuẩn bị lực quan; việc đưa kỹ học tập thành chuỗi hành vi đơn giáo viên Cấu trúc trình tư vào đề tài phức tạp mà giản không phản ánh hết mối không quan sát trực tiếp luyện tập quan hệ tổng thể… nên mang tính giả thuyết hạn chế hiệu học tập; việc nhấn mạnh vai trò học nhóm mức cần xem xét, vai trò, lực học tập cá nhân đóng vị trí quan trọng + Dạy học lí thuyết kiến tạo đòi hỏi thời gian lớn Các lý thuyết học tập tâm lý học dạy học tìm cách giải thích chế việc học tập, làm sở để tổ chức thực tối ưu trình học tập người học Có nhiều mô hình lý thuyết khác nhau, có ba Kết luận nhóm thuyết hành vi, thuyết nhận thức thuyết kiến tạo Mỗi lý thuyết học tập có ưu điểm hạn chế riêng trình bày chưa có lý thuyết học tập mang tính tổng quát hoàn thiện Do vậy, vận dụng cần phải phối hợp lý thuyết cách thích hợp Những khả vận dụng lý thuyết học tập dạy học môn Nhằm mô hình hóa giải thích cụ thể chế tâm lí việc học tập, khoa học nghiệ cứu tâm lí dạy học đời, lí thuyết học tập sâu phân tích đối tượng nghiên cứu Thông qua việc vận dụng lý thuyết học tập dạy học môn giúp người dạy có phương pháp dạy học tốt nhằm đạt mục đích học tập mức tối đa, vừa tạo hứng thú cho người dạy – người hoc * Thuyết hành vi: GV đưa thông tin đầu vào HỌC SINH GV quan sát đầu khen hay khiển trách - Thuyết hành vi cho học tập trình đơn giản mà mối liên hệ phức tạp làm cho dễ hiểu rõ ràng thông qua bước học tập nhỏ xếp cách hợp lý Thông qua kích thích nội dung, phương pháp dạy học, người học có phản ứng tạo hành vi học tập qua thay đổi hành vi - Giáo viên hỗ trợ khuyến khích hành vi đắn người học, tức xếp giảng dạy cho người học đạt hành vi mong muốn mà đáp lại trực tiếp ( khen thưởng công nhận) - Giáo viên thường xuyên điều chỉnh giám sát trình học tập để kiểm soát tiến học tập điều chỉnh sai lầm - Thuyết hành vi ứng dụng đặc biệt: + Trong dạy học chương trình hoá + Trong dạy học hỗ trợ máy vi tính + Trong dạy học thông báo tri thức huấn luyện thao tác Chẳng hạn, dạy học môn tiếng Anh, áp dụng thuyết hành vi hình thức tổ chức phòng luyện nghe nâng cao chất lượng giảng dạy Hay dạy học môn Ngữ văn vận dụng thuyết hành vi hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm văn bản, tác phẩm văn học Đọc diễn cảm văn Văn học phương pháp có ích để giúp học sinh hiểu sâu sắc nội dung nghệ thuật văn *Thuyết nhận thức Thông tin đầu vào Học sinh (Quá trình nhận thức: Phân tíchTổng hợp,khái quát hóa…) 10 Kết đầu có nhu cầu mong muốn giải chứng cho vấn đề hay số mục tiêu định tạo sản vấn đề vấn đề phẩm - Đôi nghiên cứu trường họp - Làm việc nhóm hình thức làm điển hình thực hiên việc DH dự án video hay băng catset mà văn viết -PP trường hợp PP điển hình dạy học theo tình dạy học giải vấn đề *Đặc điểm - Vấn đề câu hỏi hay nhiệm vụ đặt mà việc giải chưa có quy luạt sẵn, chưa có tri thức, kỹ sẵn có chưa đủ giải khó khăn, cản trở cần vượt qua - Trường hợp rút từ thực tiễn dạy học phản ánh tính thực tiễn dạy học, mang tính phức hợp -Định hướng thực tiến: chủ đề dự án tình gắn với thực tiễn xã hội – đời sống Nhiệm vụ dự án phù hợp với - Mục đích PP trường hợp lực người học vận dụng tri thức vào việc giải -Có ý nghĩa thực tiễn xã hội: gắn - Vấn đề bào gồm thành phần: vấn đề tình học tập nhà trường với thực tiễn đời sống – xã hội + Trạng thái xuất phát: không cụ thể mong muốn - HS đặt trước tình - Định hướng hứng thú người + Trạng thái đích: trạng thái mong cần định, cần có phương án học: HS tham gia chọn đề giải , đánh giá phương án tài, nội dung học tập phù hợp với muốn định phương án giải khả năng, hứng thú cá nhân + Sự cản trở - Tính phức hợp: Nội dung dự án -Tình có vấn đề cá - HS cần xác định phương có kết hợp tri thưucs cảu nhiều nhân đứng trước mục đích hướng hành động có ý nghĩa quan lĩnh vực, môn học khác nhận biết nhiệm vụ cần giải trọng việc tìm định nhằm giải vấn đề mang chưa biết cách tính phức tạp 65 nào, chưa đủ phương tiện (tri thức, kỹ năng, ) - Định hướng hành động: Sự kết hợp nghiên cứu lý thuyết vận dụng lý thuyết vào hoạt động thực tiễn, thực hành Qua đó, kiểm tra, củng cố, mở rộng hiểu biết lý thuyết rèn luyện kỹ hành động, kinh nghiệm thực tiễn người học -Dạy học giải vấn đề dựa sở lý thuyết nhận thức - Tính tự lực cao người học: HS chủ động, sáng tạo, … GV hướng dẫn, giúp đỡ,… - Cộng tác làm việc: GV-HS, HS-HS mà có kết hợp, gắn kết, phân công thành viên - Định hướng sản phẩm: bao gồm sản phẩm lý thuyết sản phẩm vật chất thực tiễn , thực hành sử dụng *Cấu Gồm bước bản: trúc, quy - Bước 1: Nhận biết vấn đề trình thực + Nhận biết tình + Nhận biết vấn đề Gồm giai đoạn bản: Gồm giai đoạn: Nhận biết trường hợp: làm quen Xác định chủ đề, mục đích với trường hợp dự án Thu thập thông tin + Đề xuất ý tưởng dự án HS đọc (hoặc xem, nghe) + Thảo luận ý tưởng dự án - Bước 2: Tìm cá phương án giải trường hợp điển hình quyết: + định chủ đề, mục tiêu Nghiên cứu, tìm phương án 66 + So sánh với nhiệm vụ giải giải quyết: dự án Suy nghĩ (có thể viết vài Xây dựng kế hoạch + Tìm cách giải suy nghĩ trước thảo luận điều + Kế hoạch làm việc + Hệ thống hóa, xếp với người khác) + Kế hoạch thời gian phương án giải Quyết định hướng giải quyết: + Phân công công việc - Bước 3: Quyết định phướng án Thảo luận trường hợp điển hình giải theo câu hỏi hướng dẫn GV Thực dự án + Phân tích phương án Bảo vệ: lập luận bảo vệ phương + Thực công việc theo kế hoạch án giải + Đánh giá phương án So sánh: so sánh phương án + tạo sản phẩm dự án + Quyết định giải nhóm với Trình bày sản phẩm định thực tế + Thu thấp sản phẩm + Trình bày, giới thiệu sản phẩm Đánh giá dự án + Đánh giá trình thực + Đánh giá sản phẩm dự án + Rút kinh nghiệm cho dự án sau Phân tích khả vận dụng dạy học giải vấn đề, phương pháp nghiên cứu trường hợp dạy học theo dự án dạy học môn 67 Mở đầu Chúng ta biết, phương pháp giảng dạy có ưu điểm tuyệt đối cho trường hợp Mỗi phương pháp có ưu điểm hạn chế riêng, phù hợp cho trường hợp khác nội dung đặc điểm môn học, mục tiêu đào tạo, thời lượng, số lượng học sinh, sinh viên lớp, … Vì vậy, sử dụng tổng hợp phương pháp tạo phù hợp tốt theo môn học, buổi giảng, chí nội dung tiết học Cụ thể nghiên cứu, phân tích khả vận dụng dạy học giải vấn đề, phương pháp nghiên cứu trường hợp dạy học theo dự án dạy học môn Nội dung cụ thể Dạy học giải vấn đề Dạy học giải vấn đề ( nêu vấn đề, dạy học nhận biết giải vấn đề) quan điểm dạy học nhằm phát triển lực tư duy, khả nhận biết giải vấn đề Học sinh đặt tình có vấn đề, tình chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giải vấn đề, giúp học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ phương pháp nhận thức Đây đường để phát huy tính tích cực nhận thức học sinh, áp dụng nhiều hình thức dạy học với mức độ tự lực khác học sinh Các tình có vấn đề tình khoa học chuyên môn tình gắn với thực tiễn Trong thực tiễn dạy học nay, dạy học giải vấn đề thường ý đến vấn đề khoa học chuyên môn mà ý đến vấn đề gắn với thực tiễn Vấn đề câu hỏi hay nhiệm vụ đặt mà việc giải chúng chưa có quy luật sẵn tri thức, kỹ sẵn có chưa đủ giải mà khó khăn, cản trở cần vượt qua Tình 68 có vấn đề xuất cá nhân đứng trước mục đích muốn đạt tới, nhận biết nhiệm vụ cần giải chưa biết cách nào, chưa đủ phương tiện để giải Cấu trúc trình giải vấn đề mô tả qua bước sau: NHẬN BIẾT VẤN ĐỀ - Phân tích tình - Nhận biết vấn đề TÌM CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT - So sánh với nhiệm vụ giải - Tìm cách giải - Hệ thống hoá, xếp phương án giải QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG ÁN ( GQVĐ) - Phân tích phương án - Đánh giá phương án - Quyết định Phương pháp hiệu tổ chức cho người học làm việc theo nhóm Một vấn đề đặt xem tốt phù hợp với mục tiêu môn học; gắn với thực tế; thuộc dạng vấn đề “có vấn đề”; phát sinh nhiều giả thiết; cần nỗ 69 lực nhóm người (nghĩa cá nhân giải gặp khó khăn); xây dựng kiến thức kinh nghiệm có; thúc đẩy phát triển khả nhận thức bậc cao:phân tích, tổng hợp, đánh giá Lợi ích dạy học giải vấn đề giúp người học nâng cao kỹ phát giải vấn đề, kỹ làm việc nhóm, tính chủ động việc tìm kiếm xử lý thông tin Nói chung, dạy học giải vấn đề hướng tương đối phù hợp đổi phương pháp dạy học Khi áp dụng, giáo viên với kinh nghiệm riêng cần xác định cách thức tổ chức cho phù hợp hiệu Phương pháp nghiên cứu trường hợp Phương pháp nghiên cứu trường hợp phương pháp dạy học, học sinh tự lực nghiên cứu tình thực tiễn giải vấn đề tình đặt ra, hình thức làm việc chủ yếu làm việc nhóm Có thể nói phương pháp phương pháp điển hình dạy học theo tình giải vấn đề Có thể khái quát bước tiến hành phương pháp nghiên cứu trường hợp sau: Các giai đoạn Nhận biết trường hợp: Làm quen với trường hợp Mục đích Nắm vấn đề tình cần định Tự nhận biết mối quan hệ chuyên môn Thu thập thông tin: Thu thập thông tin trường Học cách tự lực thu thập thông tin, hệ thống hoá đánh giá thông hợp từ tài liệu sẵn có tự tìm tin Nghiên cứu, tìm phương án giải quyết: Tìm Phát triển tư sáng tạo, tư theo nhiều hướng, làm việc phương án giải thảo luận ( tìm hiểu, nhóm, hiểu ý kiến khác nhau, biết trình bày ý kiến nhóm nghiên cứu, khảo sát, điều tra) 70 Quyết định: Quyết định nhóm phương án Đối chiếu đánh giá phương án giải sở tiêu giải chuẩn đánh giá lập luận Bảo vệ: Các nhóm lập luận bảo vệ định Bảo vệ định với luận rõ ràng, trình bày nhóm quan điểm cách rõ ràng, phát điểm yếu lập luận So sánh: So sánh phương án giải Cân nhắc mối quan hệ theo phương án giải khác nhau; nhóm với định thực tế Việc định liên quan đến tình huống, điều kiện, thời gian cụ thể Trong thực tiễn vận dụng linh hoạt, có giai đoạn rút gọn, kéo dài bỏ qua tuỳ theo trường hợp cụ thể Ví dụ hướng dẫn học sinh tìm hiểu vấn đề An toàn giao thông, giáo viên chia lớp thành nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm nghiên cứu tình khác Những tình đưa liên quan đến vấn đề an toàn giao thông Học sinh sau thảo luận trình bày kết nhóm mình, lắng nghe ý kiến đánh giá nhận xét nhóm khác giáo viên để sửa chữa bổ sung Cuối giáo viên kết luận thực trạng vấn đề an toàn giao thông nay, giải pháp để thực tốt vấn đề an toàn giao thông Lợi ích phương pháp giúp người học làm quen với việc tiếp cận thực tiễn, phát triển khả tư độc lập nhận thức bậc cao, rèn luyện kỹ phát giải vấn đề, tác động mạnh đến việc hình thành ý thức tập thể, tham gia trao đổi 71 Có thể nói, phương pháp nghiên cứu trường hợp phương pháp dạy học mà trọng tâm trình dạy học việc phân tích giải vấn đề trường hợp ( tình huống) lựa chọn thực tiễn Nếu ứng dụng cách hợp lý có hiệu cao dạy học Dạy học theo dự án Dạy học theo dự án hình thức dạy học người học thực nhiệm vụ học tập phức hợp, có kết hợp lý thuyết thực hành, tạo sản phẩm giới thiệu Đây hính thức dạy học điển hình dạy học định hướng hành động mà quan điểm dạy học nhằm làm cho hoạt động trí óc hoạt động chân tay kết hợp chặt chẽ với Trong trình học tập, học sinh thực nhiệm vụ học tập hoàn thành sản phẩm hành động, có kết hợp linh hoạt hoạt động trí tuệ hoạt động chân tay Dạy học theo dự án hình thức điển hình dạy học định hướng hành động, học sinh tự lực thực nhóm nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với vấn đề thực tiễn, kết hợp lý thuyết thực hành, có tạo sản phẩm công bố Trong vận dụng nhiều lý thuyết quan điểm dạy học đại lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình dạy học định hướng hành động Quy trình tổ chức dạy học theo dự án sau: Bước 1: Chọn đề tài, chia nhóm - Tìm chương trình học tập nội dung có liên quan ứng dụng vào thực tế - Phát tương ứng xảy sống Chú ý vào vấn đề lớn mà xã hội giới quan tâm 72 - Giáo viên phân chia lớp học thành nhóm, hướng dẫn người học đề xuất, xác định tên đề tài Đó dự án chứa đựng nhiệm vụ cần giải quyết, phù hợp với em, có liên hệ nội dung học tập với hoàn cảnh thực tiễn đời sống xã hội Giáo viên giới thiệu số hướng đề tài để người học lựa chọn Bước 2: Xây dựng đề cương dự án - Giáo viên hướng dẫn người học xác định mục đích, nhiệm vụ, cách tiến hành, kế hoạch thực dự án; xác định công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh phí… - Xác định mục tiêu học tập cụ thể cách dựa vào chuẩn kiến thức kĩ học/chương trình, kĩ tư bậc cao cần đạt - Việc xây dựng đề cương cho dự án công việc quan trọng mang tính định hướng hành động cho trình thực hiện, thu thập kết đánh giá dự án Bước 3: Thực dự án - Các nhóm phân công nhiệm vụ cho thành viên - Các thành viên nhóm thực kế hoạch đề Khi thực dự án, hoạt động trí tuệ hoạt động thực hành, thực tiễn xen kẽ tác động qua lại với nhau; kết tạo sản phẩm dự án - Học viên thu thập liệu từ nhiều nguồn khác tổng hợp, phân tích tích lũy kiến thức thu qua trình làm việc Như vậy, kiến thức mà người học tích lũy thử nghiệm qua thực tiễn Bước 4: Thu thập kết - Kết thực dự án viết dạng dạng ấn phẩm (bản tin, báo, áp phích, thu hoạch, báo cáo…) trình bày Power Point, thiết kế thành trang Web… 73 - Tất học viên cần tạo điều kiện để trình bày kết với kiến thức mà họ tích lũy thông qua dự án (theo nhóm cá nhân) - Sản phẩm dự án trình bày nhóm người học, giới thiệu trước lớp, trường hay xã hội Bước 5: Đánh giá dự án, rút kinh nghiệm - Giáo viên người học đánh giá trình thực kết dự án dựa sản phẩm thu được, tính khúc chiết hợp lý cách thức trình bày em - Giáo viên hướng dẫn người học rút kinh nghiệm cho việc thực dự án - Kết dự án đánh giá từ bên Ứng dụng dạy học theo dự án gắn lý thuyết với thực hành, tư hành động, nhà trường xã hội kích thích động cơ, hứng thú học tập người học, giúp em phát huy tính tự lực, trách nhiệm, rèn luyện lực tự giải vấn đề phức hợp, phát triển khả sáng tạo lực đánh giá cá nhân Học sinh hoàn thành việc học với sản phẩm cụ thể (dự án) trình bày, bảo vệ sản phẩm Cuối cùng, thân học sinh người đánh giá đánh giá dựa thu thập được, dựa tính khúc chiết, tính hợp lý cách thức trình bày em theo tiêu chí xây dựng trước Đúng tên gọi “dạy học dự án” có nghĩa học sinh chủ thể toàn trình thực dự án mình, giáo viên đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ không làm làm hộ em 74 Tóm lại phương pháp dạy học biệt lập tồn lí thuyết, hay nói cách khác chúng tồn mặt lí luận, thực tiễn dạy học phương pháp dạy học khác phối hợp, đan xen vào khó tách biệt giáo viên người chủ động sáng tạo sử dụng phối hợp nhiều phương pháp trình dạy học Trình bày ví dụ vận dung quan điểm, phương pháp dạy học nêu dạy học môn Ví dụ: Khi dạy Khát vọng sống ( Một học Kĩ sống chương trình lên lớp số trường Trung học nay) sử dụng phương pháp Nghiên cứu trường hợp sau: VÍ DỤ VỀ TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH “Đừng từ bỏ khát vọng” – NICK VUJICIC  Mô tả trường hợp Nick Vujicic sinh ngày 4-12-1982 thành phố Melbourne nước Úc Anh bước vào sống với hành cảnh vô đặc biệt nghiệt ngã – tay lẫn chân từ lúc chào đời Vượt lên tất cả, Nick sống sống 75 tuyệt vời, truyền cảm hứng thái độ sống tích cực cho hàng triệu triệu thiếu niên hành tinh này, động lực giúp nhiều người biến ước mơ thành thực Hiện Nick Chủ tịch Ceo tổ chức quốc tế Life Without Limbs Giám đốc công ty thái độ sống Attitude Is Altitude Anh thực nhiều hoạt động từ thiện nhiều quốc gia, vùng miền giới Nick viết: “Khi cậu bé phải cố gắng thích nghi với khuyết tật mình, thật sai lầm nghĩ không đời phải chịu đựng nỗi đau khó khăn khủng khiếp đến mức vượt qua Tôi nghĩ khuyết thiếu tứ chi chứng cho thấy Đấng Sáng Tạo không yêu thương đời chẳng có mục đích hết Tôi cảm thấy chia sẻ gánh nặng – chia sẻ với người yêu thương quan tâm đến Tôi lầm Tôi không đơn độc khó khăn đau đớn Quả thật đời có nhiều người phải đương đầu với thách thức lớn mà gặp Tôi khiếm khuyết bạn gặp đời Tôi có ngày vui vẻ, ngày tồi tệ Những thách thức nảy sinh sống khiến quỵ ngã Tuy nhiên biết đặt niềm tin vào hành động không ngăn cản vươn tới sống tốt đẹp.”  Nhiệm vụ: Cùng tìm hiểu thông tin Nick sách “Đừng từ bỏ khát vọng”, thảo luận nội dung: 76 * Khát vọng sống gì? Là lòng ham sống, yêu sống, muốn công hiến cho đời, cho người, muốn chinh phục khó khăn thử thách sống * Nó biểu người Nick nào? - Đó sức sống mãnh liệt, bền bỉ, niềm tin vào sống thân - Đó nghị lực phi thường, vượt lên số phận, vươn hạn chế, khó khăn thể, số phận - Đó điều khác nữa? * Thế hệ niên hôm cần làm phải làm để tiếp lửa cho Khát vọng sống mình, sống đẹp, sống có ích, sống ý nghĩa - Cần sống có lý tưởng, mục đích, ý chí phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn sống - Lấy Nick gương sáng gần anh nhân chứng sống thực mà hệ trẻ tiếp xúc nhân vật tồn văn học trí tưởng tượng người * Kết mong muốn: Khi thảo luận trường hợp - Phân tích Nick khía cạnh: + Điều kiện khó khăn mặt Nick, so sánh với người bình thường + Sự thất vọng, bế tắc, tự ti thân Nick + Lý tưởng sống, nỗ lực, khát khao hoàn thiện thân, nghị lực vượt qua khó khăn, mặc cảm thể chất - Rút học cho sống hệ trẻ nói chung thân cá nhân nói riêng 77 - Xây dựng ý tưởng cho hành động xứng đáng hệ trẻ, mang bầu nhiệt huyết lớn, lan tỏa khát vọng sống đến cộng đồng người đặc biệt giới trẻ TỔNG KẾT Thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu nhiệm vụ môn Lý luận dạy học đại, đượ mở rộng kiến thức Lý luận dạy học, làm quen với số nội dung Lý luận dạy học đại, biết cách vận dụng linh hoạt kiến thức môn dựa sở lập luận lý thuyết vào trình lập kế hoạch thực trình dạy học Có thể nói, môn góp phần đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục phát triển kinh tế xã hội 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Cường, Prof.Bernd Meier, Lí luận dạy học đại –Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học, ĐH Potsdam, Hà Nội 2012 Lý luận dạy học đại Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường NXB ĐHSPHN Dạy học phương pháp dạy học nhà trường Phan Trọng Ngọ, NXB ĐHSPHN 2005 Tâm lý học đại cương, Nguyễn Quang Uẩn(chủ biên), NXB ĐHSPH Một số webside mạng 79 [...]... hành động, trong đó học sinh tự lực thực hiện trong nhóm một nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với các vấn đề thực tiễn, kết hợp lý thuyết và thực hành, có tạo ra các sản phẩm có thể công bố Trong đó có thể vận dụng nhiều lý thuyết và quan điểm dạy học hiện đại như lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình huống và dạy học định hướng hành... tin trong dạy học - Sử dung các kỹ thu t dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh - Tăng cường phương pháp dạy học đặc thù bộ môn - Bồi dưỡng phương pháp học tập cho học sinh - Cải tiến việc kiểm tra, đánh giá Nội dung cụ thể Một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học: 1 Đổi mới việc thiết kế và chuẩn bị bài học 26 - Trong thiết kế bài dạy học cần xác định các mục tiêu dạy học về kiến... nhóm + Học qua sai lầm, nhấn mạnh nhiều hơn vào dạy học định hướng quá trình thay cho định hướng sản phẩm Như vậy, các lý thuyết học tập trong dạy học bộ môn được vận dụng một cách linh hoạt, phối hợp một cách thích hợp sẽ đem lại những hiệu quả nhất định trong quá trình dạy học 3 Ví dụ về dạy học bộ môn trong đó thể hiện sự vận động một hay các lí thuyết học tập Áp dụng vào bài dạy cụ thể của môn: Tâm... và học sinh trong các tình huống hành động nhỏ nhằm thực hiện và điều khiển quá trình dạy học - Có những kĩ thu t dạy học chung, có những kỹ thu t đặc thù của từng PPDH, như kỹ thu t đặt câu hỏi trong đàm thoại, kĩ thu t “khăn trải bàn”, “Kĩ thu t sơ đồ tư duy” , kĩ thu t mảnh ghép, kĩ thu t sơ đồ KWL, kĩ thu t “bể cá”, kĩ thu t “ổ bi”, kĩ thu t “tia chớp” là những kĩ thu t dạy học tích cực trong dạy. .. sự học tập của bản thân mình - Trong dạy học hiện nay, thuyết kiến tạo thách thức một cách cơ bản tư duy truyền thống về dạy học Không phải người dạy mà là người học trong sự tương tác với các nội dung học tập sẽ nằm trong tâm điểm của quá trình dạy học Nhiều quan điểm dạy học mới bắt nguồn từ thuyết kiến tạo như: + Học tập tự điều chỉnh + Học tập với những vấn đề phức hợp + Học theo tình huống + Học. .. chiếm lĩnh và vận dụng tri thức của học sinh - Thuyết nhận thức được thừa nhận và ứng dụng rộng rãi trong dạy học, đặc biệt: + Dạy học giải quyết vấn đề + Dạy học định hướng hành động + Dạy học khám phá và dạy học theo nhóm *Thuyết kiến tạo GV tạo môi trường và nội dung học tập phức hợp Học sinh (Cá nhân và nhóm) Tương tác Môi trường học tập 11 Nội dung học tập - Theo thuyết kiến tạo, không có kiến thức... quá trình dạy học HS tiếp thu năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp,… thụ động những tri thức được quy định sẵn - Chú trọng sử dụng các quan điểm, phương pháp và kỹ 19 thu t dạy học tích cực; các phương pháp dạy học thí nghiệm, thực hành Hình thức dạy học - Chủ yếu dạy học lý thuyết trên lớp học - Tổ chức hình thức học tập đa dạng; chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải... vừa là phương tiện dạy học trong dạy học hiện đại Đây là xu thế phát triển tất yếu của nền giáo dục hiện đại Đa phương tiện và công nghệ thông tin có nhiều khả năng ứng dụng trong dạy học Có thể sử dụng đa phương tiện như một phương tiện trình diễn và tăng cường sử dụng các phần mềm dạy học cũng như các phương pháp dạy học sử dụng mạng điện tử ( E-Learning) - Sử dụng máy tính để dạy học là một trong... tích cực và nâng cao chất lượng dạy học Dạy học toàn lớp, dạy học nhóm, nhóm đôi và dạy học cá thể là những hình thức 28 xã hội của dạy học cần kết hợp với nhau, mỗi một hình thức có những chức năng riêng Cần khắc phục tình trạng độc tôn của dạy học toàn lớp và sự lạm dụng phương pháp thuyết trình - Hiện nay, nhiều giáo viên đã cải tiến bài lên lớp theo hướng kết hợp thuyết trình của giáo viên với hình... triển năng lực của học sinh Đổi mới PPDH đối với giáo viên bao gồm: - Đổi mới việc thiết kế và chuẩn bị bài dạy - Cải tiến phương pháp dạy học truyền thống - Kết hợp đa dạng các phương pháp dạy học - Sử dung phương pháp dạy học tích cực như: vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề; phương pháp dạy học theo tình huống; phương pháp dạy học định hướng hành động - Đổi mới phương tiện dạy học, tăng cường sử ... lý thuyết quan điểm dạy học đại lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình dạy học định hướng hành động Quy trình tổ chức dạy. .. tạo Mở đầu Các lí thuyết học tập với tư cách đối tượng nghiên ứu tâm lí học dạy học mô hình lí thuyết nhằm mô tả giải thích chế tâm lí việc học tập Các lí thuyết học tập đặt sở lí thuyết cho việc... dụng lý thuyết học tập dạy học môn Câu Trình bày ví dụ dạy học môn thể vận động hay lí thuyết học tập? Bài thực So sánh quan điểm bản, ưu điểm giới hạn thuyết hành vi, thuyết nhận thức thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thu hoạch môn lí luận dạy học hiện đại, bài thu hoạch môn lí luận dạy học hiện đại, bài thu hoạch môn lí luận dạy học hiện đại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay