BÀI tập môn THƯƠNG mại QUỐC tế

5 315 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2015, 13:48

PHẦN BÀI TẬP MÔN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHƯƠNG 2: Bài 1: Cho số liệu suất lao động để sản xuất sản phẩm X Y quốc gia sau: NSLĐ Quốc gia I II Sản lượng X/giờ Sản lượng Y/giờ Hãy xác đònh: a Cơ sở mậu dòch cho quốc gia b Mô hình mậu dòch c Khung tỷ lệ trao đổi quốc gia d Lợi ích mà mậu dòch quốc tế đem đến cho quốc gia e Nếu tỷ lệ trao đổi gần với tỷ lệ trao đổi ban đầu QGI làm lợi cho QG nhiều? Bài 2: Cho số liệu suất lao động để sx X Y quốc gia theo sau: NSLĐ Quốc gia Sản lượng X/giờ Sản lượng Y/giờ I II Hãy xác đònh: a Cơ sở mậu dòch QG b Mô hình mậu dòch QG c Khung tỷ lệ trao đổi d Lợi ích mậu dòch quốc gia tỷ lệ trao đổi 4X=4Y Bài 3: cho số liệu suất lao động để sản xuất sản phẩm X sp Y: NSLĐ Quốc gia Sản lượng X/giờ Sản lượng Y/giờ I II Giả thiết QG dùng toàn tài nguyên năm QGI sx 200 triệu sản phẩm X 150 triệu sp Y QGII sản xuất 50 triệu sp X 100 triệu spY a.Hãy vẽ đường giới hạn sx hai quốc gia b Phân tích sở lợi ích mậu dòch quốc gia I II biết điểm tự cung tự cấp tương ứng A(120X 60Y) A’ (40X 20Y), tỷ lệ trao đổi Px/Py = (giả sử 60X=60Y) Bài 4: Quốc gia X(giờ lao động/kg) Y(giờ lao động/kg) I 20 30 II 50 40 Biết tổng tài nguyên lao động QGI 60.000 giờ, QGII 120.000giờ 1.Tính chi phí hội sản phẩm X, Y hai quốc gia 2.Vẽ đường giới hạn khả sản xuất hai quốc gia 3.Giả sử chưa có quan hệ, QGI tự cung tự cấp điểm A(1500X, 1000Y), QGII điểm B (1200X, 1500Y) Xác đònh lợi ích từ thương mại quốc gia Bài 5: Năng suất lao động để sản xuất sản phẩm X sản phẩm Y quốc gia cho sau: Trường hợp Năng suất LĐ Quốc gia số lượng sản phẩm X/giờ số lượng sản phẩm Y/giờ A I II I B II C I D II I Hãy xác định: a Lợi tuyệt đối khơng có lợi tuyệt đối quốc gia trường hợp b Lợi so sánh khơng có lợi so sánh quốc gia trường hợp c Khả xảy mậu dịch hai quốc gia trường hợp Bài 6: Xác định lợi so sánh QG A sản phẩm X biết giá trị xuất sản phẩm X quốc gia 500 triệu USD, giá trị xuất sản phẩm X giới tỷ USD, tổng giá trị xuất QG A năm 40 tỷ USD tổng giá trị xuất giới năm 500 tỷ USD CHƯƠNG III: Bài 1: Trên hệ toạ độ trục, vẽ đường bàng quan tiếp tuyên với đường sản xuất rộng, phẳng, lõm từ góc toạ độ Trên hệ tọa độ trục khác vẽ đường bàng quan tiếp tuyến với đường giới hạn sản xuất hẹp, nhọn, lõm từ góc toạ độ a.Hãy vẽ đường giá sp so sánh cân nội đòa mậu dòch b.Chỉ sp có lợi so sánh quốc gia c Trong điều kiện hai quốc gia lợi so sánh II d Khi mậu dòch xảy ra, hướng chuyên môn hoá (bằng mũi tên) hướng chuyên môn hoá đường giới hạn sản xuất quốc gia e Giả sử tỷ lệ trao đổi Px/Py=1, lợi ích quốc gia tăng lên nào? Bài 2: Cho tuyến đề cung QGI QGII biểu đồ Đường P B giá sản phẩm so sánh cân quốc gia mậu dòch xảy Nếu kéo dài đường giá sp so sánh PF = ½ cắt tuyến đề cung quốc gia II điểm M, kéo dài đường giá sp so sánh PF’=2 cắt tuyến đề cung điểm N Hãy giải thích nguyên nhân thay đổi: a.Giá sp so sánh PF = ½ để trở giá sản phẩm so sánh cân chung PB = b.Giá sp so sánh PF = để trở giá sản phẩm so sánh cân chung PB = Y PB = PB’ = PF’ = C’ E’ Quốc gia G’ PA’ = E Quốc gia H’ PF = 1/2 H PA = 1/4 G C X Bài 3: Trên hệ toạ độ hai trục, trục hồnh biểu thị sản phẩm X trục tung biểu thị sản phẩm Y, vẽ đường giới hạn lõm từ gốc toạ độ: a.Hãy sử dụng mũi tên để quốc gia phải gánh chịu chi phí hội tăng sản xuất nhiều sản phẩm X (hay sản xuất nhiều sản phẩm Y hơn) b.Độ nghiêng đường giới hạn sản xuất biến đổi quốc gia sản xuất nhiều sản phẩm X? Nhiều sản phẩm Y? Những biến đổi phản ánh gì? Bài 4: Cho số liệu chi phí lao động, chi phí tư để sản xuất đơn vị sản phẩm giá so sánh yếu tố sản xuất quốc gia bảng đây: Chi phí sản xuất Sản phẩm X Y PK/PL Quốc gia K L 4 2/3 Quốc gia K L 1/2 a.Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sản phẩm thâm dụng yếu tố sản xuất quốc gia b.Vận dụng lý thuyết H-O để xác định mơ hình mậu dịch quốc gia c.Bằng biểu đồ biểu thị lợi so sánh quốc gia d.Phân tích lợi ích từ mậu dịch quốc gia CHƯƠNG 4: Bài 1:Giả sử QG I nước nhỏ, cung cầu sp X biểu thò biểu đồ Khi mậu dòch tự do, giá giới PX =$1 Bây phủ đánh thuế quan 100% lên giá trò sp X nhập Hãy xác đònh: a Mức tiêu dùng, mức sản xuất mức nhập sản phẩm X trường hợp mậu dòch tự b Mức tiêu dùng, mức sản xuất mức nhập sản phẩm X sau phủ đánh thuế quan c Số dư người sản xuất tăng lên bao nhiêu? d Số dư người tiêu dùng giảm bao nhiêu? e Tổn thất ròng phủ đánh thuế quan? PX($) SX E a b 10 20 30 c d 60 D’X 70 X Bài 2: Hãy tính tỷ lệ bảo hộ thực thuế quan danh nghóa 40%, giá trò NL nhập 50USD, giá trò sản phẩm cuối trước đánh thuế quan 100USD, thuế quan đánh NL nhập 40% Tỷ lệ bảo hộ thực thay đổi ti =20% ti=0% Bài 3: Phân tích cân cục tác động thuế quan nước lớn (có phần lý thuyết) ... giới hạn khả sản xuất hai quốc gia 3.Giả sử chưa có quan hệ, QGI tự cung tự cấp điểm A(1500X, 1000Y), QGII điểm B (1200X, 1500Y) Xác đònh lợi ích từ thương mại quốc gia Bài 5: Năng suất lao động... sp có lợi so sánh quốc gia c Trong điều kiện hai quốc gia lợi so sánh II d Khi mậu dòch xảy ra, hướng chuyên môn hoá (bằng mũi tên) hướng chuyên môn hoá đường giới hạn sản xuất quốc gia e Giả sử... tố sản xuất quốc gia b.Vận dụng lý thuyết H-O để xác định mơ hình mậu dịch quốc gia c.Bằng biểu đồ biểu thị lợi so sánh quốc gia d.Phân tích lợi ích từ mậu dịch quốc gia CHƯƠNG 4: Bài 1:Giả sử
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập môn THƯƠNG mại QUỐC tế , BÀI tập môn THƯƠNG mại QUỐC tế , BÀI tập môn THƯƠNG mại QUỐC tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay