Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ của agribank chi nhánh mạc thị bưởi

93 1,097 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2015, 10:17

... CỨU CỦA ĐỀ TÀI * Xác định nhân tốcấu thành hài lòng khách hàng sử dụng SPDV Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi * Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sử dụng SPDV Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi. .. ngân hàng khách hàng giao dịch Bảng 4.4: Thống kê mô tả đánh giá trì giao dịch khách hàng Bảng 4.5: Thống kê mô tả yếu tố đánh giá mức độ hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch Agribank chi. .. nghiên cứu hài lòng khách hàng 2.2.2.2 Giá dịch vụ Giá hình thức biểu tiền giá trị hàng hóa dịch vụ Giácả xác định dựa giá trị sử dụng cảm nhận khách hàng sảnphẩm, dịch vụ mà sử dụng Khách hàng không
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ của agribank chi nhánh mạc thị bưởi , Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ của agribank chi nhánh mạc thị bưởi , Luận văn thạc sĩ đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ của agribank chi nhánh mạc thị bưởi , TP. Hồ Chí Minh, năm 2015, GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU, TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG, 3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG, MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU SỰHÀI LÒNG KHÁCH HÀNG SỬDỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤCỦA AGRIBANK CHI NHÁNH MẠC THỊ BƯỞI, 1 GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH MẠC THỊ BƯỞI, 2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG SẢN PHẨM DỊCH VỤ, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN, 1 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ, 2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO, 4KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, 5 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, 2 ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ, 3 HẠN CHẾ VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn