các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ

93 1,676 10
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2015, 09:57

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH HUỲNH HỮU NHÂN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU DU LỊCH CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành Quản Trị Kinh Doanh Mã số ngành: 52340101 08-2014 i TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH HUỲNH HỮU NHÂN MSSV: 4114551 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU DU LỊCH CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số ngành: 52340101 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN HUỲNH THỊ CẨM LÝ 08-2014 ii LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian học tập trƣờng Đại học Cần Thơ, nhận đƣợc nhiều quan tâm, giảng dạy giúp đỡ nhiệt tình quý Thầy (Cô) Thầy (Cô) Khoa Kinh Tế - Quản trị kinh doanh giúp có đƣợc kiến thức nhƣ kinh nghiệm sống, làm hành trang giúp tự tin bƣớc vào đời Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến cô Huỳnh Thị Cẩm Lý nhiệt tình hƣớng dẫn giúp đỡ hoàn thành tốt đề tài Tôi xin cảm ơn gia đình bạn bè quan tâm, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Đặc biệt em Nguyễn Thủy Tiên giúp đỡ anh suốt trình thu thập số liệu Cuối xin chúc quý Thầy (Cô) Khoa Kinh Tế - Quản trị kinh doanh, trƣờng Đại học Cần Thơ có đƣợc nhiều sức khỏe, bình an thành công sống Do thời gian kiến thức thân nhiều hạn chế nên tránh khỏi thiếu sót Rất mong Thầy (Cô) bạn đọc thông cảm đóng góp ý kiến để đề tài đƣợc hoàn thiện Tôi trân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày 16 tháng 11 năm 2014 Sinh viên thực Huỳnh Hữu Nhân i LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chƣa đƣợc dùng cho luận văn cấp khác Cần Thơ, ngày 16 tháng 11 năm 2014 Sinh viên thực Huỳnh Hữu Nhân ii MỤC LỤC Trang CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Sự cần thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Không gian nghiên cứu 1.4.2 Thời gian nghiên cứu 1.4.3 Đối tƣợng nghiên cứu 1.5 Lƣợt khảo tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Các khái niệm có liên quan 2.1.2 Các loại hình du lịch 2.1.3 Khái niệm nhu cầu nhu cầu du lịch 12 2.1.4 Hành vi du lịch 16 2.2 Mô hình nghiên cứu 17 2.2.1 Mô hình đánh giá yếu tố ảnh hƣởng đến định lựa chọn công ty du lịch 17 2.2.2 Mô hình ƣớc lƣợng yếu tố ảnh hƣởng đến du lịch 18 2.3 Gỉa thiết nghiên cứu 23 2.4 Phƣơng pháp thu thập số liệu 23 2.4.1 Số liệu thứ cấp 23 2.4.2 Số liệu sơ cấp 24 2.5 Phƣơng pháp phân tích số liệu 25 CHƢƠNG TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 26 3.1 Tổng quan địa bàn Thành phố Cần Thơ 26 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 26 3.1.2 Dân số 26 3.1.3 Văn hóa – Xã hội – Du lịch 27 3.1.4 Kinh tế 27 3.1.5 Đơn vị hành 29 3.2 Giới thiệu tổng quan trƣờng cao đẳng, đại học địa bàn Thành phố Cần Thơ 29 3.2.1 Trƣờng Đại Học Cần Thơ 30 3.2.2 Trƣờng Đại Học Tây Đô 31 3.2.3 Trƣờng Cao Đẳng Cần Thơ 32 iii CHƢƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU DU LỊCH CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TP.CẦN THƠ 33 4.1 Nhu cầu du lịch sinh viên 33 4.1.1 Mô tả đối tƣợng nghiên cứu 33 4.1.2 Hành vi du lịch sinh viên 35 4.1.3 Nhu cầu du lịch sinh viên địa bàn Tp.Cần Thơ 48 4.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến nhu cầu du lịch sinh viên 59 4.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến khả chi tiêu cho du lịch 61 4.3.1 Khả chi tiêu cho du lịch sinh viên 61 4.3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến khả chi tiêu cho du lịch 62 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU DU LỊCH CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 64 5.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 64 5.2 Một số giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch cho sinh viên 64 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 6.1 Kết luận 66 6.2 Một số khuyến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch cho sinh viên 67 6.3 Hạn chế đề tài nghiên cứu hƣớng nghiên cứu 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 77 iv DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Diễn giải biến mô hình phân tích nhân tố 17 Bảng 2.2: Diễn giải biến mô hình probit 21 Bảng 3.1: Thống kê đơn vị hành cấp Huyện Tp.Cần Thơ 29 Bảng 4.1: Thông tin chung đáp viên 33 Bảng 4.2: Thu nhập đối tƣợng nghiên cứu 34 Bảng 4.3: Mối quan hệ nhu cầu du lịch giới tính 36 Bảng 4.4: Mối quan hệ nhu cầu du lịch số năm theo học 37 Bảng 4.5: Mối quan hệ nhu cầu du lịch ngành theo học 38 Bảng 4.6: Mối quan hệ nhu cầu du lịch thu nhập 39 Bảng 4.7: Nguồn tìm hiểu thông tin du lịch 42 Bảng 4.8: Hình thức du lịch 43 Bảng 4.9: Đánh giá độ tin cậy thang đo 44 Bảng 4.10: Kết phân tích nhân tố khám phá 45 Bảng 4.11: Khả sẵn lòng chi trả cho tour du lịch năm 2014 49 Bảng 4.12: Thời điểm du lịch 51 Bảng 4.13: Phƣơng tiện vận chuyển du lịch 52 Bảng 4.14: Loại hình lƣu trú 54 Bảng 4.15: Nhu cầu ăn uống 55 Bảng 4.16: Nhu cầu vui chơi giải trí 58 Bảng 4.17: Kết phân tích từ mô hình probit 59 Bảng 4.18: Khả sẵn lòng chi tiêu cho hoạt động du lịch 61 Bảng 4.19: Kết phân tích từ mô hình tobit 62 v DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Mô hình tháp nhu cầu Maslow 13 Hình 2.2: Mô hình nghiên cứu Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Thị Bảo Châu Trần Ngọc Lành (2011) 19 Hình 2.3: Mô hình nghiên cứu Nguyễn Quốc Nghi “Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch du khách nội địa dịp tết Nguyên Đán nghiên cứu trường hợp thành phố Cần Thơ” 20 Hình 2.4: Mô hình nhân tố ảnh hƣởng đến nhu cầu du lịch khả chi tiêu cho du lịch sinh viên địa bàn TP.Cần Thơ 21 Hình 4.1 : Số lần du lịch năm 2013 35 Hình 4.2 : Nhu cầu du lịch cuối năm 2014 36 Hình 4.3: Tác động chƣơng trình khuyến đến nhu cầu du lịch 40 Hình 4.4: Mục đích du lịch 41 Hình 4.5 : Đối tƣợng du lịch 42 Hình 4.6: Các hình thức đặt tour 46 Hình 4.7: Mức độ yêu thích chƣơng trình khuyến 47 Hình 4.8: Địa điểm dự định du lịch năm 2014 48 Hình 4.9: Các loại hình du lịch 50 Hình 4.10: Lịch trình tour 53 Hình 4.11: Mức độ yêu thích dịch vụ nơi yêu thích 54 Hình 4.12: Mức độ sang trọng ăn 57 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NCDL Nhu cầu du lịch GT Giới tính SN Số năm theo học N Số lần du lịch trƣớc NH Ngành theo học TN Thu nhập QTKD Quản trị kinh doanh CTDL Chi tiêu du lịch vii CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Ngày nay, với việc ứng dụng nghiên cứu khoa học vào sản xuất làm cho kinh tế phát triển vƣợt bậc từ đời sống ngƣời ngày đƣợc cải thiện nâng cao Bên cạnh nhu cầu sinh học với mức thu nhập ngày tăng phát triển kinh tế mang lại hƣớng ngƣời có nhu cầu khác cao hơn, mẽ hơn, đƣợc hƣởng thụ từ thành làm việc thân Do đó, du lịch hoạt động thƣờng đƣợc ngƣời lựa chọn cho nhu cầu muốn đƣợc tận hƣởng, bên cạnh nhu cầu du lịch ngƣời không dừng lại nhu cầu vui chơi, giải trí, thƣ giãn mà nhu cầu du lịch kết hợp với việc học tập trao dồi kinh nghiệm làm việc, học hỏi, nghiên cứu ứng dụng số mô hình kinh tế có hiệu số địa phƣơng khác Ngày nay, nhiều loại hình du lịch đƣợc xây dựng phát triển để đáp ứng nhu cầu nhƣ du lịch công vụ, du lịch du học… Theo dự báo Tổ chức du lịch Thế Giới (UNWTO), số ngƣời du lịch đến năm 2020 1,6 tỷ ngƣời Ở Việt Nam, với phát triển ngành kinh tế khác, ngành du lịch có bƣớc phát triển đáng kể, ngày thể rõ vị trí quan trọng cấu kinh tế chung đƣợc xem ngành kinh tế mũi nhọn Trong giai đoạn 1995 – 2010, ngành du lịch Việt Nam đạt tốc độ tăng trƣởng bình quân doanh thu 19,8%/năm Năm 2011, ngành du lịch Việt Nam đón triệu lƣợt khách quốc tế, 30 triệu lƣợt khách nội địa, tổng doanh thu ngành du lịch đạt 130 nghìn tỷ đồng tăng 35% so với năm 2010, đóng góp 5% GDP tạo 1,3 triệu việc làm (nguồn tin từ Báo du lịch) Trong mối quan hệ phát triển tổng hoà kinh tế, du lịch phát triển làm động lực thúc đẩy phát triển ngành kinh tế khác Việc mở rộng, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh du lịch khai thác du lịch cách đem lại nguồn lợi lớn kinh tế, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Với việc tận dụng đặc thù tự nhiên, ngƣời địa lý nhƣ: du lịch vùng quê, vùng sông nƣớc, mà du lịch Việt Nam ngày đƣợc du khách nƣớc ƣa chuộng lựa chọn chuyến du lịch mình, nhằm trãi nghiệm với yên tĩnh, thiên nhiên sau ồn ào, vội vã công việc sống Thành phố Cần Thơ đô thị trực thuộc trung ƣơng, trung tâm Đồng Bằng Sông Cửu Long với tốc độ phát triển kinh tế đô thị hóa nhanh Năm 2011, tổng sản phẩm nội địa (GDP) Thành phố Cần Thơ 32.351,5 tỷ đồng, tổng doanh thu ngành du lịch thành phố đạt 761,2 tỷ đồng, gấp 2,09 lần so với năm 2007 (Sở Văn hóa, Thể Thao Du lịch TP Cần Thơ) Ngoài ra, Tp.Cần Thơ nơi tập trung nhiều sinh viên tỉnh thành lân cận nƣớc tới theo học trƣờng cao đẳng, đại học địa bàn thành phố Số TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phạm Hồng Mạnh (2008) “Các yếu tố ảnh hƣởng đến nhu cầu giải trí du lịch du khách nội địa khu bào tồn biển Vịnh Nha Trang”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, số đặc biệt – 2009, trang 216 - 222 Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Thị Bảo Châu Trần Ngọc Lành (2011) “Các nhân tố ảnh hƣởng đến định tham gia tổ chức du lịch cộng đồng ngƣời dân tỉnh An Giang”, Tạp chí Khoa học, Đại Học Cần Thơ, số 22 – 2012 Nguyễn Quốc Nghi “Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch du khách nội địa dịp tết nghiên cứu trường hợp thành phố Cần Thơ” Phạm Thanh Vân (2010), “Nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng tới định du lịch ngƣời dân Tp.Cần Thơ dịp tết nguyên đáng 2010” Lƣu Thanh Đức Hải (2007) Bài giảng nghiên cứu Marketing, Trƣờng Đại học Cần Thơ, 2007 Nguyễn Khắc Hoàn (2010) Sử dụng mô hình Tobit phân tích nhu cầu tiêu thụ hàng hóa hộ gia đình, Tạp chí Khoa Học – Đại học Huế, Số 60, 2010, trang 79-83 Mai Văn Nam (2008) Giáo trình Kinh tế lượng, Nhà xuất Văn Hóa Thông Tin, 2008 Võ Hồng Phƣợng (2009) Bài giảng kinh tế du lịch, Trƣờng Đại học Cần Thơ, 2009 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất Hồng Đức 10 Bách khoa toàn thƣ mở - Wikipedia (2012) Thời vụ du lịch, sửa đổi ngày 05/01/2012 11 Nguyễn Quốc Nghi, Nguyễn Thị Ngọc Yến (2014), Giáo trình khóa đào tạo tiếp cận nghiên cứu khoa học 12 Báo điện tử Cần Thơ “Chú ý đổi mô hình phát triển kinh tế theo chiều sâu” http://baocantho.com.vn/?mod=detnews&catid=55&id=94179 13 Sở văn hóa, thể thao du lịch Thành phố Cần Thơ (2014) http://sovhttdltpct.vn/index.php?option=com_content&view=category&lay out=blog&id=42&Itemid=60 14 Lịch sử hình thành phát triển trƣờng Đại Học Cần Thơ http://www.ctu.edu.vn/intro_det.php?mn=2&id=20&p=20 15 Lịch sử hình thành phát triển trƣờng Đại Học Tây Đô http://vi.wikipedia.org/wiki/Trƣờng_Đại_học_Tây_Đô 16 Lịch sử hình thành phát triển trƣờng Cao Đẳng Cần Thơ 70 http://sv2.caodangcantho.edu.vn/gioithieutruong/lichsuhinhthanhphattrien Tiếng Anh 17 World Bank (2005) “Ước tính chi phí suy thoái môi trường – Hướng tới phát triển bền vững môi trường xã hội, Chương – Phương pháp chi phí du lịch”, Cục môi trƣờng, Ngân hàng Thế Giới, 2005, trang 29 – 37 18 Sharon Sarmiento (1998) “Hộ gia đình, giới tính du lịch”, Kỷ yếu hội nghị quốc gia lần thứ hai: Những vấn đề du lịch phụ nữ, Hoa Kỳ, 1998 19 Abraham Maslow, A Theory of Human Motivation, Psychological Review 50 (1943), p370-396 71 PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU DU LỊCH CỦA SINH VIÊN TRONG NĂM 2014 Xin chào Anh(Chị), tên Huỳnh Hữu Nhân, sinh viên khoa Kinh Tế QTKD Trƣờng Đại Học Cần Thơ Tôi thực nghiên cứu, với đề tài “Các nhân tố ảnh hƣởng đến nhu cầu du lịch sinh viên địa bàn Tp.Cần Thơ” Tất câu trả lời anh (chị) có giá trị với nghiên cứu Cảm ơn Anh(Chị) hoàn thành phiếu điều tra này, xin Anh(Chị) vui lòng cho biết thông tin tên, địa số điện thoại Anh(Chị) nhƣ làm cho nghiên cứu thêm ý nghĩa xác thực, xin cam đoan tất thông tin anh (chị) đƣợc bảo mật hoàn toàn PHẦN THÔNG TIN ĐÁP VIÊN Họ tên đáp viên: ……………sđt:…………… Trƣờng theo học:……………………… Sinh viên năm thứ (khóa học):………………5 Ngành học:………………… Cấp (Bậc) học: Anh/Chị vui lòng cho biết quê quán Anh/Chị? ….………………………… Anh/Chị vui lòng cho biết, hoạt động tạo thu nhập để chi tiêu cho việc học Anh/Chị là? Trong đó, hoạt động tạo thu nhập là: ……………………… Vui lòng cho biết tổng thu nhập tháng Anh/Chị? ……….… triệu đồng 10 Vui lòng cho biết tổng chi tiêu tháng Anh/Chị? ………… …triệu đồng PHẦN THÔNG TIN VỀ HÀNH VI DU LỊCH Q1 Vui lòng cho biết năm 2013, Anh/Chị du lịch lần? ………… lần Q2 Vui lòng cho biết Anh/Chị có nhu cầu du lịch tháng cuối năm 2014 không? (Chỉ hỏi Q3,Q4) Q3 Khoảng thời gian rảnh rỗi Anh/Chị ngày anh chị có nhu cầu du lịch? .ngày Q4 Chƣơng trình khuyến công ty du lịch có ảnh hƣởng đến định du lịch Anh/Chị không ? Không ảnh hƣởng Khá ảnh hƣởng Rất ảnh hƣởng Q5 Vui lòng cho biết, khả chi tiêu (mức độ sẵn lòng chi trả) cho hoạt động du lịch Anh/Chị năm 2014 bao nhiêu? triệu đồng Q6 Anh/Chị du lịch với mục đích gì? 72 Vui chơi, giải trí, thƣ giãn Học tập, nghiên cứu Khác,(ghi rõ…) Q7 Anh/Chị thích du lịch với ai? Một Bạn bè, nhóm, lớp học Khác, (ghi rõ…) Q8 Anh/Chị thƣờng tìm hiểu thông tin du lịch qua phƣơng tiện nào? (nhiều lựa chọn) Internet Báo chí, tạp chí Ngƣời thân Bạn bè Sách hƣớng dẫn du lịch Khác, (ghi rõ…) Q9 Anh/Chị thích du lịch theo hình thức tổ chức nhất? Hình thức Du lịch theo đoàn tự tổ chức Du lịch theo đoàn công ty du lịch tổ chức Du lịch cá nhân tự tổ chức Du lịch cá nhân theo công ty du lịch Q10 Anh/Chị thích đặt tour theo hình thức nào? Hình thức Thông qua internet Thông qua điện thoại Tự tìm đến công ty du lịch Khác…… Q11 Xin Anh/Chị cho biết yếu tố sau ảnh hƣởng đến định chọn công ty du lịch Anh/Chị? Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố? 1.Rất không quan trọng 2.Không quan trọng 3.Quan trọng 4.Khá quan trọng 5.Rất quan trọng Các yếu tố Thiết kế tour độc đáo, hấp dẫn, lạ Công ty bảo đảm thực hợp đồng Công ty cung cấp đầy đủ lịch trình tour Công ty thực theo lịch trình tour Thông tin lịch trình tiếp cận dễ dàng Công ty giải thích đầy đủ thủ tục, hồ sơ cần thiết Những khiếu nại, phàn nàn đƣợc xử lý khắc phục Công ty có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp Đội ngũ nhân viên phục vụ lịch tôn trọng 10 Khả xử lý tình bất ngờ nhân viên, HDV 73 Nhân viên, HDV quan tâm đến khách hàng Trang phục nhân viên gọn gàng, đẹp thẩm mỹ Phƣơng tiện vận chuyển an toàn, đại Nơi lƣu trú đảm bảo an toàn, an ninh, tiện nghi Dịch vụ ăn uống an toàn vệ sinh thực phẩm đặc trƣng riêng Q12 Những chƣơng trình khuyến công ty du lịch mà Anh/Chị thích? (nhiều lựa chọn) Giảm giá tour du lịch Giá tour đặc biệt cho sinh viên chung với đoàn(tổ chức) nhiều ngƣời với mục đích học tập, nghiên cứu Tặng kèm dịch vụ nơi nghĩ (massage, spa ) Tặng nón, balo, quà lƣu niệm cho khách hàng Khác…(ghi rõ) NHU CẦU DU LỊCH THEO ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN CỦA TOUR Q13 Vui lòng cho biết địa điểm nƣớc mà Anh/Chị dự định năm 2014? Trong đó, địa điểm Anh/Chị thích nhất? Trong nƣớc 11 12 13 14 15 Thích Q14 Với địa điểm thích này, Anh/Chị dự định bao lâu? ngày Q15 Vui lòng cho biết, Anh/Chị sẵn lòng chi trả tiền cho tour du lịch đến địa điểm thích mình? .triệu đồng NHU CẦU DU LỊCH THEO LOẠI HÌNH Q16 Vui lòng cho biết, Anh/Chị thích du lịch theo loại hình sau đây? (nhiều lựa chọn) Du lịch sinh thái Du lịch văn hóa Du lịch núi Du lịch lễ hội Du lịch miền biển Du lịch làng nghề Du lịch đô thị Du lịch tham quan Du lịch thôn quê 10 Khác….(ghi rõ) NHU CẦU DU LỊCH THEO MÙA VỤ Q17 Xin vui lòng cho biết, Anh/Chị dự định du lịch vào thời điểm năm? Giỗ tổ Hùng Vƣơng 10/03 âm lịch Giải phòng miền nam 30/04 Quốc tế lao động 01/05 Quốc khánh 02/09 Tết dƣơng lịch Tết âm lịch Nghỉ hè 74 Những ngày nghỉ phép năm Bất muốn ( thích vào tháng nhất? ) NHU CẦU VẬN CHUYỂN Q18 Anh/Chị thích du lịch phƣơng tiện nhất? Máy bay Du thuyền Cano Tàu cao tốc Xe lửa, tàu hỏa Xe ô khác: (ghi rõ):…… Q19 Tại điểm đến, Anh/Chị thích di chuyển phƣơng tiện nào? Xe ô tô Xe máy Xe đạp Đi Các loại xe chuyên dụng điểm đến (xe ngựa, xe xích lô…) Khác (ghi rõ)………………………………………………… Q20 Anh/Chị thích dừng lại địa điểm du lịch dọc theo tuyến du lịch hay thẳng đến địa điểm chính? Dừng lại điểm du lịch dọc theo tuyến đƣờng Đi thẳng đến điểm du lịch Q21 Khi du lịch, Anh/Chị thích loại hình lƣu trú sau đây? Nhà Nghỉ Resort Khách sạn Khác (ghi rõ)……………………………………………… Q22 Các vật dụng, tiện nghi mà Anh/Chị muốn có nơi lƣu trú? (nhiều lựa chọn) Ti vi Ghế salon Máy lạnh Máy nƣớc nóng Tủ lạnh Máy sấy tóc Bình đun nƣớc nóng Máy vi tính Khác (ghi rõ): Q23 Các dịch vụ nơi lƣu trú mà Anh/Chị muốn sử dụng? (nhiều lựa chọn) Massage/Sauna/Steambath Hồ bơi Spa Bar Karaoke Casino Tennis Khác (ghi rõ) NHU CẦU ĂN UỐNG Q24 Khi du lịch, Anh/Chị thích có bữa ăn ngày? …………… lần Q25 Anh/Chị có thích ăn trƣớc lúc xuất phát hay không? có không Q26 Đối với bữa ăn chính, Anh/Chị thích ăn uống đâu? Quán ăn bình dân Khách sạn nơi nghỉ 75 Nhà hàng Địa điểm riêng cho đoàn Khác(ghi rõ)……………… Q27 Anh/Chị thích ăn uống theo hình thức nào? Tiệc bàn tròn Fastfood Buffer Picnic Khác(ghi rõ): Q28 Anh/Chị thích mức độ sang trọng ăn nhƣ nào? (nhiều lựa chọn) Hải sản Các ăn đặc sản địa phƣơng Thịt rừng Các ăn bình dân Khác(ghi rõ…) Q29 Anh/Chị có thích tham gia vào việc chế biến ăn đặc sản địa phƣơng điểm đến hay không? Rất không thích Rất thích NHU CẦU VUI CHƠI GIẢI TRÍ Q30 Anh/Chị có thích tham gia trò chơi tập thể, buổi giao lƣu chuyến du lịch? Rất không thích Rất thích Q31 Anh/Chị có thích tham gia vào buổi họp mặt, chia trải nghiệm cá nhân tour du lịch hay không? Rất không thích Rất thích Q32 Anh/Chị có thích mua sắm biểu trƣng điểm đến tour? Rất không thích Rất thích Rất cảm ơn giúp đỡ quý Anh/Chị Chúc Anh/Chị sức khỏe thành công! 76 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC MÔ HÌNH 1.Kiểm định Chi – Square Crosstabs Gioitinh*nhucau du lich 2014 Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Continuity Correctionb Likelihood Ratio Fisher's Exact Test Linear-by-Linear Association N of Valid Casesb Asymp Sig (2-sided) df 563a 453 392 531 562 453 Exact Sig (2-sided) Exact Sig (1sided) 460 561 454 300 a cells (.0%) have expected count less than The minimum expected count is 43.97 b Computed only for a 2x2 table Sonamtheohoc*nhucau Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Asymp Sig (2-sided) df 92.465a 104.114 3 000 000 82.456 000 300 a cells (.0%) have expected count less than The minimum expected count is 19.40 77 265 Nganhhoc*nhucau Chi-Square Tests Value Asymp Sig (2-sided) df Pearson Chi-Square 050a 997 Likelihood Ratio 050 997 Linear-by-Linear 001 980 Association N of Valid Cases 300 a cells (.0%) have expected count less than The minimum expected count is 21.99 thunhap*nhucau Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Asymp Sig (2-sided) df 1.010E2 a 15 000 114.193 15 000 69.735 000 300 a 21 cells (65.6%) have expected count less than The minimum expected count is 32 78 Solandulichtruocdo*nhucau Chi-Square Tests Value Pearson Chi-Square Likelihood Ratio Linear-by-Linear Association N of Valid Cases Asymp Sig (2-sided) df 95.451a 113.528 7 000 000 81.138 000 300 a cells (43.8%) have expected count less than The minimum expected count is 32 Mô hình phân tích nhân tố EFA Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N Cases Valid 203 100.0 0 203 100.0 Excluded a Total % a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 823 11 Scale Statistics Std Mean Variance Deviation 42.76 34.461 5.870 N of Items 11 79 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Q11.2 Q11.3 Q11.4 Q11.5 Q11.6 Q11.7 Q11.8 Q11.9 Q11.10 Q11.12 Q11.13 38.74 39.02 38.95 39.14 39.01 38.64 38.95 38.65 38.92 39.14 38.44 28.372 28.208 28.156 28.595 28.594 28.985 28.438 30.992 28.523 29.143 30.822 529 529 558 521 537 515 540 319 531 441 360 805 805 802 806 804 807 804 823 805 814 819 FACTOR ANALYSIS KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig .851 579.370 55 000 Rotated Component Matrixa Component Q11.2 Q11.3 Q11.4 Q11.5 122 208 210 672 841 793 768 315 113 043 133 -.030 80 Q11.6 Q11.7 Q11.8 Q11.9 Q11.10 Q11.12 Q11.13 575 396 676 123 502 799 098 323 257 144 -.002 341 -.046 134 155 484 250 812 223 103 749 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Score Coefficient Matrix Component Q11.2 Q11.3 Q11.4 Q11.5 Q11.6 Q11.7 Q11.8 Q11.9 Q11.10 Q11.12 Q11.13 -.159 -.079 -.092 342 238 070 323 -.108 173 479 -.144 439 397 375 015 029 009 -.106 -.098 051 -.233 -.008 -.010 -.079 -.009 -.201 -.039 257 024 589 028 -.100 536 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores 81 Kết chạy mô hình Probit, Tobit 82 83 84 [...]... nhu cầu du lịch của sinh viên trên địa bàn Thành phố Cần Thơ và phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến nhu cầu du lịch, khả năng chi tiêu cho du lịch của sinh viên từ đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của sinh viên trên địa bàn Thành phố Cần Thơ 1.2.2 Mục tiêu cụ thể (1) Phân tích nhu cầu và hành vi du lịch của sinh viên trên địa bàn Thành phố Cần Thơ (2) Phân tích các yếu tố ảnh. .. hƣởng đến nhu cầu du lịch và khả năng chi tiêu cho du lịch của sinh viên 2 (3) Đề xuất một số khuyến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của sinh viên trên địa bàn Thành phố Cần Thơ 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Để có thể giải quyết những mục tiêu của đề tài, tác giả tiến hành trả lời những câu hỏi sau: (1) Nhu cầu du lịch của sinh viên trên địa bàn Thành phố Cần Thơ nhƣ thế nào? (2) Nhu cầu du lịch của sinh viên. .. cho du lịch của sinh viên trên địa bàn TP .Cần Thơ Mô hình xác định các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch Dựa vào các tài liệu đã lƣợc khảo, đối với biến phụ thuộc là nhu cầu du lịch của sinh viên nhận một trong hai giá trị 1 và 0, cỡ mẫu n lớn và có phân phối chuẩn, tác giả đề xuất hàm số hồi qui với mô hình Probit để xác định các nhân tố ảnh hƣởng đến nhu cầu du lịch của ngƣời dân Thành phố Cần. .. cho du lịch của ngƣời dân để ƣớc lƣợng các yếu tố ảnh hƣởng đến mức độ sẵn lòng trả tiền hay khả năng chi tiêu cho du lịch của sinh viên (3) Đối với mục tiêu 3: Dựa vào các kết quả phân tích ở các mục tiêu trên làm cơ sở đề xuất các khuyến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của sinh viên trên địa bàn Thành phố Cần Thơ 25 CHƢƠNG 3 TỔNG QUAN ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 3.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ... Nguyễn Quốc Nghi Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của du khách nội địa trong dịp tết nghiên cứu trường hợp thành phố Cần Thơ Thì yếu tố số lần du lịch trƣớc đó ảnh hƣởng tƣơng đối nhiều tới nhu cầu du lịch của ngƣời du khách Do đó, với đối tƣợng của đề tài nghiên cứu là sinh viên nên tác giả đƣa ra giả thuyết rằng, trong số sinh viên thì cũng có ngƣời đã từng có lần đi du lịch trƣớc đó, với... từ các nghiên cứu về nhu cầu du lịch của du khách chịu ảnh hƣởng bởi nhiều yếu tố, các yếu tố đó có liên quan đến đặc điểm nhân khẩu học của cá nhân; các đặc điểm, thành phần gia đình và một số yếu tố khác Các tác giả trong và ngoài nƣớc đã chỉ ra những yếu tố ảnh hƣởng đến cầu du lịch nhƣ sau: Ứng dụng các mô hình hồi qui, một số nghiên cứu đã chứng minh đƣợc nhu cầu du lịch của du khách chịu ảnh. .. những nhân tố ảnh hƣởng tới quyết định sau cùng là có nên đi du lịch hay không? Tác giả đã sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả và hồi quy logistic trong đề tài Quá trình nghiên cứu cho thấy các yếu tố ảnh hƣởng đến nhu cầu du lịch của ngƣời dân Tp .Cần Thơ là tuổi, thu nhập, trình độ, tình trạng hôn nhân và địa bàn cƣ trú Nguyễn Quốc Nghi Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của du khách nội địa. .. sinh viên thì nhu cầu du lịch và quyết định thực hiện đi du lịch là có thể, nó không còn là xa xỉ nữa khi xã hội càng phát triển và nhu cầu khám phá, học hỏi thì ngày càng nhiều, đặc biệt là với giới trẻ Việc tìm hiểu về nhu cầu du lịch ở nhóm đối tƣợng này là rất quan trọng và cần thiết, chính vì lẻ đó, đề tài nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của sinh viên trên địa bàn Tp .Cần Thơ ... tƣợng là sinh viên từ các trƣờng cao đẳng, đại học nên yếu tố trình độ học vấn sẽ không ảnh hƣởng nhiều đến nhu cầu du lịch của sinh viên mà qua đó tác giả quy đổi yếu tố “trình độ học vấn” thành yếu tố “ngành học” của sinh viên để đƣa vào mô hình nghiên cứu nhằm tìm hiểu sự tác động của yếu tố này đến nhu cầu du lịch của sinh viên nhƣ thế nào? - Số lần đi du lịch trƣớc đó: trong nghiên cứu của Nguyễn... lòng chi trả của ngƣời dân đối với tour du lịch dự định đi trong năm Sử dụng phƣơng pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và kiểm định hệ số tin cậy Cronbach Alpha để phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến việc lựa chọn công ty du lịch của sinh viên (2) Đối với mục tiêu 2: Sử dụng mô hình Probit để ƣớc lƣợng các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định đi du lịch của sinh viên trên địa bàn Thành phố Cần Thơ Sử dụng ... đẳng Cần Thơ công tác xây dựng phát triển nhà trƣờng 32 CHƢƠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NHU CẦU DU LỊCH CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TP.CẦN THƠ 4.1 NHU CẦU DU LỊCH CỦA SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TP.CẦN... nhu cầu du lịch sinh viên địa bàn Thành phố Cần Thơ phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến nhu cầu du lịch, khả chi tiêu cho du lịch sinh viên từ đề xuất số khuyến nghị nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch sinh. .. 35 4.1.3 Nhu cầu du lịch sinh viên địa bàn Tp .Cần Thơ 48 4.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến nhu cầu du lịch sinh viên 59 4.3 Những nhân tố ảnh hƣởng đến khả chi tiêu cho du lịch 61 4.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ, các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ, các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch của sinh viên trên địa bàn thành phố cần thơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn