Nhận xét về tác phẩm "Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu" của Nguyễn Ái Quốc, có ý kiến cho rằng "Tác giả không định dựng cuộc gặp gỡ này thành một cảnh hài kịch. Nhưng ng

1 1,988 5
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 09:07

Đề bài: Nhận xét về tác phẩm "Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu" của Nguyễn Ái Quốc, có ý kiến cho rằng "Tác giả không định dựng cuộc gặp gỡ này thành một cảnh hài kịch. Nhưng nghệ thuật biếm họa đã được áp dụng rộng rãi theo yêu cầu của cái nhìn sân khấu". Phân tích tác phẩm để chứng minh. Đề bài:Nhận xét về tác phẩm "Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu" của Nguyễn ÁiQuốc, có ý kiến cho rằng "Tác giả không định dựng cuộc gặp gỡ này thành một cảnh hàikịch. Nhưng nghệ thuật biếm họa đã được áp dụng rộng rãi theo yêu cầu của cái nhìnsân khấu". Phân tích tác phẩm để chứng minh.
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận xét về tác phẩm "Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu" của Nguyễn Ái Quốc, có ý kiến cho rằng "Tác giả không định dựng cuộc gặp gỡ này thành một cảnh hài kịch. Nhưng ng, Nhận xét về tác phẩm "Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu" của Nguyễn Ái Quốc, có ý kiến cho rằng "Tác giả không định dựng cuộc gặp gỡ này thành một cảnh hài kịch. Nhưng ng, Nhận xét về tác phẩm "Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu" của Nguyễn Ái Quốc, có ý kiến cho rằng "Tác giả không định dựng cuộc gặp gỡ này thành một cảnh hài kịch. Nhưng ng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn