THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG

43 4,701 49
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2015, 07:28

1.Coâng taùc khaûo saùt, traéc ñaïc, ñònh vò maët baèng thi coâng. -Theo baûn veõ thieát keá. -Döïa theo tim moác, cao ñoä taïi coâng trình. -Caùc loaïi maùy phuïc vuï cho coâng taùc khaûo saùt, traéc ñaïc. 3.Thi coâng laép döïng khung nhoâm: -Tieán haønh laép ñaët khung nhoâm sau khi ñôn vò giaùm saùt nghieäm thu coâng taùc laép paùt vaøo saøn. -Khung nhoâm ñöôïc gia coâng theo moâñun taïi xöôûng coâng trình(kích thöôùc ngang 1.0m x cao 3.8m, theo kích thöôùc töø saøn beân döôùi ñeán saøn beân treân), vaø ñöôïc vaän chuyeån ñeán vò trí laép ñaët. ThuyÕt tr×nh thi c«ng 1. Coâng taùc khaûo saùt, traéc ñaïc, ñònh vò maët baèng thi coâng.-Theo baûn veõ thieát keá.-Döïa theo tim moác, cao ñoä taïi coâng trình.-Caùc loaïi maùy phuïc vuï cho coâng taùc khaûo saùt, traéc ñaïc.MAÙY KINH VÓ (Duøng Ñeå Traéc Ñaïc Theo Phöông Ñöùng)MAÙY THUÛY BÌNH (Duøng Ñeå Traéc Ñaïc Theo Phöông Ngang) 2. Gia coâng nhoâm taïi xöôûng:NHOÂM THANH ÑÖÔÏC GIAÙN LÔÙP KEO DECAN BAÛO VEÄNHOÂM THANH ÑÖÔÏC GIAÙN LÔÙP KEO DECAN BAÛO VEÄ HÌNH AÛNH GIA COÂNG KHUNG NHOÂMCOÂNG KHUNG NHOÂM ÑÖÔÏC LAÉP THAØNH TÖØNG MOÂÑUN CAÙC MOÂÑUN NHOÂM CHIEÀU CAO 3.8m x 1m2. Coâng taùc khoan, baét taéc keâ vaø gaùn paùt lieân keát vaøo saøn:PAÙT LIEÂN KEÁT VAØO SAØN THI COÂNG GAÙN PAÙT VAØO CAÙC TAÀNG SAØNTHI COÂNG GAÙN PAÙT VAØO CAÙC TAÀNG SAØN3. Thi coâng laép döïng khung nhoâm: - Tieán haønh laép ñaët khung nhoâm sau khi ñôn vò giaùm saùt nghieäm thu coângtaùc laép paùt vaøo saøn.- Khung nhoâm ñöôïc gia coâng theo moâñun taïi xöôûng coâng trình(kích thöôùcngang 1.0m x cao 3.8m, theo kích thöôùc töø saøn beân döôùi ñeán saøn beântreân), vaø ñöôïc vaän chuyeån ñeán vò trí laép ñaët.LAÉP DÖÏNG KHUNG NHOÂM HÌNH AÛNH LAÉP DÖÏNG KHUNG NHOÂM BAÈNG CAÙC TÔØI (GONDOLA ) ÑIEÀU CHÆNH KHUNG NHOÂM KÍNH( Baèng Maùy Kinh Vó- Thuûy Bình)4. Coâng taùc laép ñaët kính:Sau khi khung nhoâm ñöôïc nghieäm thu- nhaø thaàu tieán haønh coâng taùc laép kínhvaøo khung nhoâm- Kính ñöôïc vaän chuyeån ñeán caùc saøn, gaàn vò trí laép ñaët.- Tieán haønh veä sinh maët tieáp xuùc giöõa khung nhoâm vaø kính saïch seõ. –- Gaén tay hít vaøo taám kính, roài duøng tay ñöa kính vaøo khung.- Duøng paùt nhoâm, silicone ñeå giöõ kính. KÍNH ( Taäp Keát Taïi Coâng Trình) VAÄN CHUYEÅN KÍNH BAÈNG TÔØI (GONDOLA) HÌNH AÛNH THI COÂNG LAÉP ÑAËT KÍNH A. BIEÄN PHAÙP CUNG CAÁP VAÄT TÖ:-Ngay sau khi kyù hôïp ñoàng, taát caû caùc vaät tö chính vaø phuï khi ñaõ coù bieân baûnchaáp thuaän vaät tö phaûi ñöôïc ñaët haøng ngay.-Ban quaûn lyù-chæ huy coâng trình phaûi laäp keá hoaïch tieán ñoä cung caáp vaät tö, maùymoùc, thieát bò, nhaân coâng ñeå phuïc vuï thi coâng .-Phaûi thöôøng xuyeân, caäp nhaät vaø baùo caùo soá löôïng vaät tö, maùy moùc, thieát bò taïicoâng trình.-Vaät tö luoân luoân phaûi ñöôïc döï tröõ theâm 10% khoái löôïng vaät tö caáp taïi xöôûng.-Giaæ quyeát caùc vöôùng maéc khoù khaên trong quaù trình thi coâng nhanh choùng.B. BIEÄN PHAÙP THI COÂNG:I.BOÁ TRÍ MAËT BAÈNG THI COÂNG :-Maët baèng ñöôïc theå hieän ñaày ñuû, roõ raøng nhö sau:+ Caùc bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn, veä sinh moâi tröôøng.+ Vò trí thi coâng, haïng muïc phuïc vuï thi coâng.+ Khu vöïc saép xeáp nguyeân vaät lieäu, caáu kieän. + Khu vöïc gom vaät lieäu pheá thaûi.+ Tuyeán ñöôøng ñi laïi, vaän chuyeån, heä thoáng ñieän, nöôùc phuïc vuï cho thi coâng.+ Hoaøn thieän coâng vieäc che chaén, ñaët caùc bieån baùo ôû nhöõng nôi khoâng an toaønvaø phaûi ñaët ôû nhöõng choå ñeå moïi ngöôøi deã nhaän bieát, thöïc hieän ñuùng noäi dungchæ daãn.+ Chuaån bò nguoàn ñieän ñeå thi coâng.+ Ñònh vò caùc vò trí ñeå laép ñaët giaøn giaùo, tôøi treoII.BIEÄN PHAÙP THI COÂNG CAÙC COÂNG TAÙC CHUÛ YEÁU CUÛA COÂNG TRÌNH:1. Thuyeát minh bieän phaùp thi coâng phaàn khung nhoâm kính maët ngoaøi coângtrình.1.1. Ñeå thi coâng vaùch kính cöôøng löïc Spider (VK1) kính 12mm töø taàng 1 -2 , chuùng toâi duøng heä thoáng giaøn giaùo, saøn coâng taùc nhö sau:B = 1,2mH = 1,5- 1,7mDuøng heä thoáng giaøn giaùo vaø saøn coâng taùc ñeå ñöùng thao taùc vôùi caùc chuù yù sau:-Heä thoáng chaân giaùo ñaët treân neàn ñöôïc keâ, kích ñaûm baûo khoâng bò luùn leäch gaâymaát an toaøn trong thi coâng-Khi choàng nhieàu giaøn giaùo leân vôùi nhau, caùc giaùo ñöôïc giaèng laïi vôùi nhau baèngkhoùa chuyeân duøng traùnh ñeå maát oån ñònh. -Heä giaøn giaùo ñöôïc neo coá ñònh vaøo keát caáu chòu löïc chính cuûa coâng trình baèngsaét oáng Φ49 hoaëc baèng caùc caây choáng coù taêng ñô.-Treân heä giaøn giaùo ñöôïc laép ñaët saøn coâng taùc di ñoäng tröôït treân ñöôøng ray.KHI CHOÀNG NHIEÀU GIAØN GIAÙOHEÄ THOÁNG SAØN DI ÑOÄNG* Trình töï tieán haønh :a. Ñònh vò – xaùc ñònh caùc moác cao ñoä :C«ng t¸c tr¾c ®Þa t¹i hiÖn trêng - Döïa vaøo baûn veõ ñaõ ñöôïc pheâ duyeät, tieán haønh ño ñaïc xaùc ñònh vò trí vaø cao ñoä cuûa caùcchaân Spider- Xaùc ñònh cao ñoä heä Spider baèng caùc duïng cuï ño ñaïc ñeå tieán haønh laép ñaët .- Tieán haønh giaêng daây ñeå xaùc ñònh chính xaùc ñöôøng joint ñeå thi coâng chính xaùc chaânSpider.- Vò trí caùc ñöôøng joint phaûi ñöôïc thieát keá pheâ duyeät.b. Taäp keát vaät lieäu vaøo coâng tröôøng :Vaät lieäu ñöa vaøo söû duïng trong coâng tröôøng laø vaät lieäu ñaõ ñöôïc chuû ñaàu tö nghieämthu chaát löôïng vaø ñoàng yù ñöa vaøo coâng tröôøng ñeå söû duïng.c. Thi coâng chaân Spider maët döïng :- Caên cöù vaøo baûn veõ ñaõ ñöôïc kyù duyeät vaø caên cöù vaøo caùc keát quaû ño ñaïc, tieán haønh laépñaët heä Spider vaøo ñaø beâ toâng.- Kieåm tra theo phöông ñöùng, phöông ngang vaø cao ñoä theo löôùi ñònh vò ñaõ laäp. Ñieàuchænh ngay khi phaùt hieän coù sai soùt.- Sau khi hoaøn taát vieäc laép ñaët heä Spider, boä phaän kyõ thuaät seõ kieåm tra toång theå laàncuoái cuøng tröôùc khi môøi chuû ñaàu tö nghieäm thu.d. Thi coâng Laép kính cöôøng löïc 12 mm, xöông kính 19mm :- Kính ñöôïc xe chôû kính vaän chuyeån ñeán coâng trình , nhaân coâng boác dôû xuoáng roài vaänchuyeån ñeán caàn truïc chuyeân chôû ñöa vaøo coâng trình. - Kieåm tra laïi toaøn boä caùc taám kính (cong veânh, traày xöôùc…) tröôùc khi cho vaän chuyeånvaøo coâng tröôøng.- Sau khi ñöa kính tôùi coâng tröôøng, caên cöù vaøo sô ñoà taám , vaän chuyeån taám kính baèng daâykeùo roài ñöa taám kính vaøo vò trí caàn laép baèng tay hít kính.- Kính ñöôïc khoan loã vaø laép ñaët ñuùng vò trí chaân Spider . sau ñoù gia coâng ñöôøng keo beânngoaøi ñeå hoaøn thieän.- Tieán haønh veä sinh saïch seõ roài môøi chuû ñaàu tö nghieäm thu.1.2. Ñeå thi coâng phaàn vaùch kính töø KN2 tôùi KN10, VT01 tới VT03 duøng heä thoáng tôøi naâng( treo ):a. Moâ taû1. Daøn thao taùc (buoàng thang)2. Heä thoáng caùp treo3. Boä tang quaán caùp4. Ñoái troïngb.Quy caùch: 5. Taûi troïng: 400 kg6. Kích thöôùc giaøn thao taùc (roäng x daøi): 1.0 x (6m – 9m)7. Giaù trò ñoái troïng ñöôïc xaùc ñònh theo sô ñoà sau (heä soá an toaøn k = 5)8. Số lượng dàn thao tác: 13 – 15 bộHÌNH MINH HOÏA THI COÂNG KÍNH BAÈNG TÔØIc. Laép döïng tôøi thi coâng :Laép döïng tôøi thi coâng :- choïn taàng laép tôøi maët baèng choáng traûi, deã thi coâng . vị trí đặt dàn thao tác là tầng kỹ thuật ởcao độ +25.5m, +72.2m- Vaän chuyeån toaøn boä caáu kieän döôùi daïng rôøi tôùi nôi caàn laép döïng. - Laép caùc caáu kieän rôøi laïi vôùi nhau.- Ñaáu noái heä thoáng ñieàu khieån.- Sau khi hoaøn taát caùc coâng vieäc laép ñaët, boä phaän kyõ thuaät seõ kieåm tra laïi toaøn boä.- Tieán haønh chaïy thöû khoâng taûi vaø chaïy thöû coù taûi.- Sau khi chaïy thöû, coù keát luaän cuoái cuøng heä thoáng ñaûm baûo an toaøn môùi ñöôïc ñöa vaøo söûduïng.d. Laép döïng khung nhoâm maët döïng töø KN1 tôùi KN6, vò trí caùc truïc (A-K, 2-11, K-A, 12). Thicoâng töø taàng treät ñeán taàng 6:- Caên cöù vaøo baûn veõ ñaõ ñöôïc kyù duyeät vaø caên cöù vaøo caùc keát quaû ño ñaïc, tieán haønhgia coâng - laép ñaët khung nhoâm.- phaàn vaùch nhoâm naøy laáy kích thöôùc thöïc teá roài tieán haønh gia coâng nhoâm taïi xöôûng keát hôïpvôùi coâng trình . sau ñoù laáy số ño kính tieán haønh ñaët haøng.- khi töøng khung nhoâm hoaøn chænh ñöôïc vaän chuyeån ñeán coâng trình baèng xe chuyeân chôû ,nhaân coâng boác dôû xuoáng kho coâng trình,- khi laép döïng nhoâm , nhoâm ñöôïc vaän chuyeån baèng tôøi chuyeân chôû leân caùc taàng ñeå tieän thicoâng.- Nhoâm ñöôïc neo vaøo saøn baèng bulong vaø paùt inox .- Kieåm tra theo phöông ñöùng, phöông ngang vaø cao ñoä theo löôùi ñònh vò ñaõ laäp. Ñieàuchænh ngay khi phaùt hieän coù sai soùt.- Thi coâng khung nhoâm maët döïng töø KN1 TÔÙI KN10 , VT01 TÔÙI VT03 goàm 4 toå, moãitoå goàm 10 coâng nhaân. Moãi toå seõ chòu traùch nhieäm veà vaùch kính mình thi coâng. Vieäc thi coânglaép ñaët khung nhoâm ñöôïc thöïc hieän töø döôùi leân treân.+ toå 1 thi coâng vaùch kính KN 2, 4, 5, 7 thuoäc truïc 7-11 vaø A-E+ toå 2 thi coâng vaùch kính KN 2, 6, 7, VT01,02,03 thuoâc truïc 11-7 vaø F-K+ toå 3 thi coâng vaùch kính KN 2, 3, 7 thuoäc truïc 6-2 vaø K-F+ toå 4 thi coâng vaùch kính KN 9-10 thuoäc truïc 2-7 vaøF- A- Sau khi hoaøn taát vieäc laép ñaët khung nhoâm, boä phaän kyõ thuaät seõ kieåm tra toång theå laàncuoái cuøng tröôùc khi môøi toå tö vaán giaùm saùt nghieäm thu.d. Laép döïng khung nhoâm maët döïng töø KN2 tôùi KN10, VT01 tới VT03: Chi tiÕt ®Æt PASS- Caên cöù vaøo baûn veõ ñaõ ñöôïc kyù duyeät vaø caên cöù vaøo caùc keát quaû ño ñaïc, tieán haønhgia coâng - laép ñaët khung nhoâm.- phaàn vaùch nhoâm naøy laáy kích thöôùc thöïc teá roài tieán haønh gia coâng nhoâm taïi xöôûng keát hôïpvôùi coâng trình . sau ñoù laáy số ño kính tieán haønh ñaët haøng.- khi töøng khung nhoâm hoaøn chænh ñöôïc vaän chuyeån ñeán coâng trình baèng xe chuyeân chôû ,nhaân coâng boác dôû xuoáng kho coâng trình,coâng.- khi laép döïng nhoâm , nhoâm ñöôïc vaän chuyeån baèng tôøi chuyeân chôû leân caùc taàng ñeå tieän thi- Nhoâm ñöôïc neo vaøo saøn baèng vít vaø paùt inox .- Kieåm tra theo phöông ñöùng, phöông ngang vaø cao ñoä theo löôùi ñònh vò ñaõ laäp. Ñieàuchænh ngay khi phaùt hieän coù sai soùt.- Thi coâng khung nhoâm maët döïng töø KN1 TÔÙI KN10 , VT01 TÔÙI VT03 goàm 4 toå, moãitoå goàm 6 coâng nhaân. Moãi toå seõ chòu traùch nhieäm veà vaùch kính mình thi coâng. Vieäc thi coânglaép ñaët khung nhoâm ñöôïc thöïc hieän töø döôùi leân treân.+ toå 1 thi coâng vaùch kính KN 2, 4, 5, 7 thuoäc truïc 7-11 vaø A-E+ toå 2 thi coâng vaùch kính KN 2, 6, 7, VT01,02,03 thuoäc truïc 11-7 vaø F-K+ toå 3 thi coâng vaùch kính KN 2, 3, 7 thuoäc truïc 6-2 vaø K-F+ toå 4 thi coâng vaùch kính KN 9-10 thuoäc truïc 2-7 vaøF- A Sau khi hoaøn taát vieäc laép ñaët khung nhoâm, boä phaän kyõ thuaät seõ kieåm tra toångtheå laàn cuoái cuøng tröôùc khi môøi chuû ñaàu tö nghieäm thuThi c«ng v¸ch kÝnh mÆt ®øngd. Thi coâng Laép kính hoäp 24mm maët döïng :- Kính ñöôïc xe chuyeân chôû vaän chuyeån ñeán coâng trình ñöôïc coâng nhaân boác dôû ñaët vaøogiaù kính taïi kho coâng trình . sau ñoù kính seõ ñöôïc coâng nhaân vaän chuyeån ñeán chaân tôøi ñöaleân töøng saøn ñeå thi coâng. KÍNH ÑÖÔÏC TAÄP KEÁT ÔÛ CAÙC TAÀNGTHI COÂNG VAØ VAÄN CHUYEÅN NHOÂM KÍNH BAÈNG TÔØI- Phaàn laép kính chæ ñöôïc thi coâng sau khi ñaõ hoaøn thaønh phaàn khung xöông.- Kieåm tra laïi toaøn boä caùc taám kính (cong veânh, traày xöôùc…) tröôùc khi cho vaän chuyeånvaøo coâng tröôøng.- Tieán haønh laép kính vaøo töøng oâ khung nhoâm duøng keo vaø paùt, neïp naép chuïp ñeå giöõ taámkính cho ñeán khi keo khoâ thaùo paùt ra roài gia coâng theâm lôùp keo thôøi tieát .- Toå kyõ thuaät seõ theo saùt kieåm tra vaø ñieàu chænh ngay khi phaùt hieän coù sai soùt.- Tieán haønh veä sinh saïch seõ roài môøi chuû ñaàu tö nghieäm thu.Thôøi gian thi coâng hoaøn thieän laø 70 ngaøy( keå töø ngaøy baøn giao maët baèng vaø nhaäp vaät tö-chi tieât xem baûng tieán ñoä thi coâng)1.3. Ñeå thi coâng phaàn vaùch kính töø oâ 1 tôùi oâ 81, a1ù tôùi a23 ( keát hôïp cöûa ñi vaø cöûasoå baät ) VT04,VT05 duøng heä thoáng tôøi naâng ( treo ): ñöôïc chia laøm 2 giai ñoaïn.* Giai ñoaïn 1 : Thi coâng vaùch kính töø oâ 1 tôùi oâ 81, ( keát hôïp cöûa soå baät ) VT04,VT05 töø taàng 6 tôùitaàng 13Thôøi gian thi coâng hoaøn thieän laø 50 ngaøy( keå töø ngaøy baøn giao maët baèng vaø nhaäp vaättö - chi tieát xem baûng tieán ñoä thi coâng)a. Laép döïng tôøi thi coâng :- Choïn taàng laép tôøi maët tầng 13 ở cao độ +50.7m- Vaän chuyeån toaøn boä caáu kieän döôùi daïng rôøi tôùi nôi caàn laép döïng.- Laép caùc caáu kieän rôøi laïi vôùi nhau.- Ñaáu noái heä thoáng ñieàu khieån. - Sau khi hoaøn taát caùc coâng vieäc laép ñaët, boä phaän kyõ thuaät seõ kieåm tra laïi toaøn boä.- Tieán haønh chaïy thöû khoâng taûi vaø chaïy thöû coù taûi.- Sau khi chaïy thöû, coù keát luaän cuoái cuøng heä thoáng ñaûm baûo an toaøn môùi ñöôïc ñöa vaøo söûduïng.b. Laép döïng khung nhoâm maët döïng, cöûa soå:- khi khung nhoâm ñöôïc vaän chuyeån ñeán coâng trình baèng xe chuyeân chôû , nhaân coâng boác dôûxuoáng kho coâng trình ,- khi laép döïng nhoâm , nhoâm ñöôïc vaän chuyeån baèng tôøi chuyeân chôû leân caùc taàng ñeå tieän thicoâng.- Nhoâm ñöôïc neo vaøo saøn baèng vít vaø paùt inox .- Kích Thöôùc – Dung Sai cöûa :••Kích thước khung cửa : E 3mmSo với kích thước khung tường < 5mm ( cho 2 bên )KHUNG NHOÂM GIA COÂNG TAÏI XÖÔÛNG KHUNG NHOÂM CÖÛA SOÅ BAÄTKieåm tra theo phöông ñöùng, phöông ngang vaø cao ñoä theo löôùi ñònh vò ñaõ laäp. Ñieàuchænh ngay khi phaùt hieän coù sai soùt.-Thi coâng khung nhoâm maët döïng töø oâ 1 tôùi oâ 81 , VT04 TÔÙI VT05 goàm 4 toå, moãi toågoàm 6 coâng nhaân. Moãi toå seõ chòu traùch nhieäm veà vaùch kính mình thi coâng. Vieäc thi coâng laépñaët khung nhoâm ñöôïc thöïc hieän töø döôùi leân treân. Toå 5,6 thi coâng töø oâ kính 34 tôùi oâ kính 1. moïikích thöôùc tuaân theo baûn veõ thi coâng ñöôïc pheâ duyeät. Sai soá seõ ñöa veà oâ kính 14 vaø 1. Toå 7,8thi coâng töø oâ kính 35 tôùi oâ kính 81. moïi kích thöôùc tuaân theo baûn veõ thi coâng ñöôïc pheâ duyeät.Sai soá seõ ñöa veà oâ kính 47,67 vaø 81+ toå 5,6 thi coâng vaùch kính töø oâ 1 tôùi oâ 34 truïc 5-2, G-C vaø E-F+ toå 7,8 thi coâng vaùch kính töø oâ 35 tôùi oâ 81 truïc 2-8 vaø A-D- Sau khi hoaøn taát vieäc laép ñaët khung nhoâm töøng phaàn oâ kính, boä phaän kyõ thuaät seõkieåm tra toång theå laàn cuoái cuøng tröôùc khi môøi chuû ñaàu tö nghieäm thu.b. Thi coâng Laép kính hoäp 24 mm töø oâ 1 tôùi 81, VT04, 05 :- Kính ñöôïc xe chôû kính vaän chuyeån ñeán coâng trình , nhaân coâng boác dôû xuoáng roài vaänchuyeån ñeán caàn truïc chuyeân chôû ñöa vaøo coâng trình.- Kieåm tra laïi toaøn boä caùc taám kính (cong veânh, traày xöôùc…) tröôùc khi cho vaän chuyeånvaøo coâng tröôøng.- Sau khi ñöa kính tôùi coâng tröôøng, caên cöù vaøo sô ñoà taám , vaän chuyeån taám kính baèng daâykeùo roài ñöa taám kính vaøo vò trí caàn laép baèng tay hít kính. TAY HÍT KÍNH- Kính ñöôïc giöõ laïi baèng lôùp keo keát caáu , beân ngoaøi taám kính giöõ baèng paùt nhoâm, neïpnaép chuïp giöõ kính ñeå chôø keo khoâ . sau ñoù gia coâng ñöôøng keo beân ngoaøi ñeå hoaøn thieän.- khi hoaøn thaønh khung nhoâm kính, cöûa soå tieán haønh laép caùc phuï kieän.- Tieán haønh veä sinh saïch seõ roài môøi chuû ñaàu tö nghieäm thu.* Giai ñoaïn 2 : Thi coâng vaùch kính töø oâ 1 tôùi oâ 81, a 1 tôùi a 23( keát hôïp cöûa ñi, cöûa soå baät )VT04,VT05 töø taàng 13 tôùi taàng thöôïngThôøi gian thi coâng hoaøn thieän laø 69 ngaøy( keå töø ngaøy baøn giao maët baèng vaø nhaäp vaättö - chi tieát xem baûng tieán ñoä thi coâng )a. Laép döïng tôøi thi coâng :- choïn taàng laép tôøi maët tầng mai ở cao độ +72.2m- Vaän chuyeån toaøn boä caáu kieän döôùi daïng rôøi tôùi nôi caàn laép döïng.- Laép caùc caáu kieän rôøi laïi vôùi nhau.- Ñaáu noái heä thoáng ñieàu khieån.- Sau khi hoaøn taát caùc coâng vieäc laép ñaët, boä phaän kyõ thuaät seõ kieåm tra laïi toaøn boä.- Tieán haønh chaïy thöû khoâng taûi vaø chaïy thöû coù taûi.- Sau khi chaïy thöû, coù keát luaän cuoái cuøng heä thoáng ñaûm baûo an toaøn môùi ñöôïc ñöa vaøo söûduïng.b. Laép döïng khung nhoâm maët döïng,cöûa ñi, cöûa soå: - khi khung nhoâm ñöôïc vaän chuyeån ñeán coâng trình baèng xe chuyeân chôû , nhaân coâng boác dôûxuoáng kho coâng trình ,- khi laép döïng nhoâm , nhoâm ñöôïc vaän chuyeån baèng tôøi chuyeân chôû leân caùc taàng ñeå tieän thicoâng.- Nhoâm ñöôïc neo vaøo saøn baèng vít vaø paùt inox .- Kích Thöôùc – Dung Sai cöûa :••Kích thước khung cửa : E 3mmSo với kích thước khung tường < 5mm ( cho 2 bên )Kieåm tra theo phöông ñöùng, phöông ngang vaø cao ñoä theo löôùi ñònh vò ñaõ laäp. Ñieàuchænh ngay khi phaùt hieän coù sai soùt.-Thi coâng khung nhoâm maët döïng töø oâ 1 tôùi oâ 81 , a 1 toùi a 23 VT04 TÔÙI VT05 ). Saukhi toå 5,6,7,8 thi coâng xong phaàn vaùch kính töø taàng 6 tôùi taàng 12 seõ chuyeån leân thi coâng phaànvaùch kính taàng 13 tôùi taàng thöôïng. Sau khi toå 1,2,3,4 thi coâng hoaøn thieän phaàn vaùch kính KN1tôùi KN10 seõ chuyeån leân thi coâng chung toå 5,6,7,8 hoaøn thieän phaàn vaùch kính töø taàng 13 tôùitaàng thöôïng . moïi kích thöôùc tuaân theo baûn veõ thi coâng ñöôïc pheâ duyeät. Sai soá seõ ñöa veà oâkính 1,15,47,67,ø 81, a1, a23- Sau khi hoaøn taát vieäc laép ñaët khung nhoâm töøng phaàn oâ kính, boä phaän kyõ thuaät seõkieåm tra toång theå laàn cuoái cuøng tröôùc khi môøi chuû ñaàu tö nghieäm thu.b. Thi coâng Laép kính hoäp 24 mm töø oâ 1 tôùi 81, VT04, 05 :- Kính ñöôïc xe chôû kính vaän chuyeån ñeán coâng trình , nhaân coâng boác dôû xuoáng roài vaänchuyeån ñeán caàn truïc chuyeân chôû ñöa vaøo coâng trình. - Kieåm tra laïi toaøn boä caùc taám kính (cong veânh, traày xöôùc…) tröôùc khi cho vaän chuyeånvaøo coâng tröôøng.- Sau khi ñöa kính tôùi coâng tröôøng, caên cöù vaøo sô ñoà taám , vaän chuyeån taám kính baèng daâykeùo roài ñöa taám kính vaøo vò trí caàn laép baèng tay hít kính.- Kính ñöôïc giöõ laïi baèng lôùp keo keát caáu , beân ngoaøi taám kính giöõ baèng paùt nhoâm, neïpnaép chuïp giöõ kính ñeå chôø keo khoâ . sau ñoù gia coâng ñöôøng keo beân ngoaøi ñeå hoaøn thieän.- khi hoaøn thaønh khung nhoâm kính, cöûa soå tieán haønh laép caùc phuï kieän.- Tieán haønh veä sinh saïch seõ roài môøi chuû ñaàu tö nghieäm thu.2. Thuyeát minh caùc coâng taùc phuï baûo veä phaàn khung nhoâm vaø beà maët kính:-Baêng keo baûo veä thanh nhoâm trong thôøi gian thi coâng laép ñaët.Baêng keo baûo veä kính.Giaù ñôõ kính phaûi ñöôïc cheâm kyõ ñaûm baûo taám kính khoâng bò ngaõ.KHUNG NHOÂM ÑÖÔÏC BAÛO VEÄ BAÈNG BAÊNG KEO KHUNG NHOÂM LAÉP XONG ÑÖÔÏC BAÊNG BAÛO VEÄC. QUAÛN LYÙ TAØI LIEÄU, HOÀ SÔ, BAÛN VEÕ HOAØN COÂNG, NGHIEÄMTHU, THANH QUYEÁT TOAÙN.1. Quaûn lyù taøi lieäu, hoà sô:Ban Chæ Huy coâng trình hoaëc ngöôøi ñöôïc uyû quyeàn Laäp caùc danh muïc hoà sô sau :Hôïp ñoàng xaây döïng : caùc taøi lieäu coù lieân quanCaùc taøi lieäu, hoà sô, baûn veõ coâng trình: ñaáu thaàu vaø thi coângThö chaáp nhaän khôûi coâng.Vaên baûn ñeán vaø ñi.Caùc hoà sô nghieäm thu, baûn veõ hoaøn coângCaùc tieâu chuaån, quy phaïm kyõ thuaätCaùc thuû tuïc, höôùng daãn coâng vieäc cuûa heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng vaø caùc taøi lieäu coùlieân quan.Taát caû taøi lieäu, hoà sô ñeàu coù soá hieäu vaø ngaøy thaùng naêm roõ raøng.•••••••2.Baûn veõ hoaøn coâng:Caùc baûn veõ hoaøn coâng ñeàu phaûi ñöôïc hoaøn thaønh vaø caäp nhaät moãi ngaøy theo khoáilöôïng laép ñaët hoaøn thaønh, ñöôïc löu giöõ theo soá thöù töï vaø ngaøy thaùng naêm, löugiöõ thaønh file hoà sô vaø caát giöõ vaøo tuû hoaëc keä ñöïng hoà sô.3. Nghieäm thu, thanh quyeát toaùn:- Caùc giaùm saùt thi coâng moãi ngaøy ñeàu phaûi caäp nhaät khoái löôïng theo bieåu maãu ñoñaïc keøm theo baûn veõ hoaøn coâng vaø ñöôïc trình leân cho chæ huy phoù moãi ngaøy,chæ huy phoù seõ taäp hôïp laïi kieåm tra vaø theo doõi tieán ñoä nghieäm thu, thanh quyeáttoaùn. Neáu ñaït, chæ huy tröôûng seõ baùo caùo cho vaên phoøng coâng ty vaø ñeà nghò vôùichuû ñaàu tö.- Laäp tieán ñoä thanh quyeát toaùn phuø hôïp vôùi tieán ñoä thi coâng coâng vieäc ñeå laømñoäng löïc vaø muïc tieâu caùc boä phaän phaûi ñaït ñöôïc. D. BIEÄN PHAÙP AN TOAØN LAO ÑOÄNG & PHOØNG CHAÙY NOÅI.thuyeát minh toå chöùc coâng tröôøng vaø keá hoaïch thi coâng:Nhaø thaàu chuùng toâi luoân tìm hieåu, nghieân cöùu vaø öùng duïng caùc bieän phaùp an toaøntrong quaù trình thi coâng vôùi phöông chaâm” Quyeát taâm khoâng ñeå xaûy ra baát kyø tainaïn naøo – ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng 100%” theo TCVN vaø moät soá vaên baûn chæñaïo höôùng daãn thöïc hieän nhö sau:+ TCVN 5308 – 91 “ Quy phaïm kyõ thuaät an toaøn trong xaây döïng”+ TCVN 3985 – 85 “ Tieáng oàn, möùc cho pheùp taïi caùc vò trí lao ñoäng”+ TCVN 4086 – 95 “An toaøn ñieän trong xaây döïng”+ TCVN 3147 – 90 “ Quy phaïm kyõ thuaät an toaøn trong coâng taùc xeáp dôõ”+ TCVN 4244 – 86 “ Quy phaïm kyõ thuaät an toaøn thieát bò naâng”+ TCVN 5863 – 95 “ Thieát bò naâng – yeâu caàu trong laép ñaët vaø söû duïng”1. Chæ thò soá 05/2001/CT – BXD ngaøy 29/11/2001 cuûa Boä Xaây Döïng veà ñaåymaïnh caùc bieän phaùp ñaûm baûo an toaøn – veä sinh lao ñoäng – phoøng choáng chaùynoå trong ngaønh xaây döïng.2. Coâng vaên soá 1496/BXD – TCLÑ ngaøy 17/09/1998 cuûa Boä Xaây Döïng veà vieäctaêng cöôøng coâng taùc an toaøn vaø veä sinh lao ñoäng.3. Vaên baûn soá 1960/BXD –TCLÑ ngaøy 17/09/1998 cuûa Boä Xaây Döïng veà vieächöôùng daãn thöïc hieän thoâng tö lieân tòch soá 14/1998 TTLT – BLÑTBXH – BYT– TLÑLÑVN cuûa Boä lao ñoäng Thöông Binh vaø Xaõ Hoäi – Boä Y Teá – Toång lieânñoaøn Lao ñoäng Vieät Nam.4. Vaên baûn soá 326/BLÑ/ÑÑS ngaøy 26/06/1996 cuûa ban thöôøng vuï coâng ñoaøn xaâydöïng Vieät Nam veà vieäc höôùng daãn trieån khai thöïc hieän chæ thò “ Xanh – Saïch –Ñeïp, ñaûm baûo ATVSLÑ “ toång lieân ñoaøn lao ñoäng Vieät Nam.1. Caùc bieän phaùp an toaøn lao ñoäng:a. toå chöùc an toaøn lao ñoäng.-Toaøn boä caùc caùn boä kyõ thuaät, coâng nhaân thi coâng taïi coâng tröôøng phaûi laø nhöõngthaønh vieân coù yù thöùc toå chöùc, kyõ thuaät cao vaø ñöôïc huaán luyeän veà an toaøn laoñoäng. Chòu söï ñieàu phoái chung vaø tuaân thuû theo söï saép xeáp cuûa ban quaûn lyùcoâng trình ñeå vieäc thi coâng khoâng choàng cheùo, gaây trôû ngaïi tieán ñoä thi coâng vaøan toaøn lao ñoäng. Nhieäm vuï ñöôïc phaân caáp nhö sau: + Ban chæ huy coâng trình: Toå chöùc huaán luyeän cho taát caû caùc coâng nhaân treân coângtröôøng veà an toaøn lao ñoäng. Nghieân cöùu, döï truø tröôùc caùc phöông aùn tai naïn coù theåxaûy ra vaø toå chöùc caùc bòeân phaùp phoøng ngöøa.+ Ñoái vôùi giaùm saùt: Thöôøng xuyeân kieåm tra nôi laøm vieäc vaø nhaéc nhôû coâng nhaânthöïc hieän toát an toaøn lao ñoäng.+ Ñoái vôùi coâng nhaân: phaûi coù traùch nhieäm veà maët ñaïo ñöùc cuõng nhö phaùp lyù laøphaûi quan taâm moät caùch toái ña ñeán söï an toaøn cuûa baûn thaân mình vaø cuûa nhöõngngöôøi khaùc.b. Kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng trong thi coâng:•Cheá ñoä baûo hoä ñoái vôùi coâng nhaân.-Thôøi gian laøm vieäc vaø nghæ ngôi trong ngaøy cuûa coâng nhaân ñuùng qui ñònh.Tröôøng hôïp do nhu caàu coâng vieäc thì phaûi boá trí coâng nhaân laøm vieäc theo ca, khithay ca thì khoâng boá trí coâng nhaân ca vöøa laøm thay vaøo ca môùi nhaèm traùnh tìnhtraïng coâng nhaân laøm vieäc quaù söùc khoâng ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng.-Coâng nhaân ñöôïc trang bò ñaày ñuû baûo hoä lao ñoäng nhö: quaàn aùo, noùn baûo hoä,giaày, daây ñai an toaøn khaåu trang, .... khi ra coâng tröôøng thi coâng phuø hôïp vôùivieäc ngaên ngöøa caùc taùc haïi cuûa caùc yeáu toá nguy hieåm, ñoäc haïi trong moâi tröôønglao ñoäng nhöng deã daøng söû duïng, baûo quaûn, vaø khoâng gaây ra caùc taùc haïi khaùc.-Ngoaøi ra caùn boä, coâng nhaân vieân coøn ñöôïc khaùm beänh ñònh kyø theo baûo hieåm yteá, ñöôïc höôûng phuï caáp ñoäc haïi, ñöôïc mua baûo hieåm tai nan.•Kyõ thuaät khi an toaøn thi coâng.-Giaøn giaùo phaûi ñöôïc gia coá chaéc chaén, coù ñaày ñuû caàu coâng taùc ñi laïi ñeå tieänthao taùc khi thi coâng.-Coâng tröôøng phaûi ñöôïc che chaén kyõ nhaèm traùnh nôi caùc maûnh vuïn vaø buïi-Cung caáp ñaày ñuû caùc trang thieát bò baûo hoä lao ñoäng cho coâng nhaân laøm vieäc taïicoâng tröôøng.-Phaûi kieåm tra vaø ñaûm baûo an toaøn chaát löôïng 100% cuûa caùc thieát bò thi coâng.-Kieåm tra vaø baùo caùo kòp thôøi caùc nguy cô maát an toaøn cho ngöôøi vaø caùc thieát bòtaïi coâng tröôøng.-Trang bò ñaày ñuû caùc bieån baùo taïi khu vöïc thi coâng. -MOÄT SOÁ BIEÅU MAÃU VEÀ AN TOAØN LAO ÑOÄNGCaùc maët baèng maùy : nhö vaän thaêng, caàu truïc, phaûi coù che chaén, lan can, haøngraøo, coù bieån baùo nguy hieåm.Quanh hoá saâu phaûi coù raøo caûn, thanh ngang phaûi coù ít nhaát 3 vaïch sôn vaèn ñoûtraéng vaøng gaây chuù yù cho ngöôøi qua laïi, ban ñeâm phaûi coù neon baùo hieäu khuvöïc raøo.2. An toaøn veà phoøng choáng chaùy noå.Ñoái vôùi haïng muïc thi coâng coâng trình : VIEÄN DAÀU KHÍ, thieát bò söû duïng laø maùykhoan, do ñoù söï coá coù theå xaûy ra laø chaùy ñöôøng daây, chaäp ñieän. Vì vaäy caàn nhöõng yeáutoá sau:-Tuaân thuû tuyeät ñoái chæ thò soá 05/2001/CT – BXD ngaøy 29/11/2001 cuûa Boä XaâyDöïng vaø tieâu chuaån TCVV 3254 – 89, 3255 – 86 “An toaøn chaùy – noå”, TCVN4086 – 95 “ An toaøn ñieän trong xaây döïng” veà phoøng choáng chaùy noå.-Coâng suaát laép ñaët daây daãn phaûi coù heä soá an toaøn cao, tuû ñieän ñaàu nguoàn ñöôïclaép rôøle töï ñoäng, caàu dao choáng giaät.-Ñöôøng daây daãn ñieän tôùi töøng vò trí thi coâng phaûi giaêng treân coät goã cao toái thieåu3.5m vaø coù söù caùch ñieän, daây daãn phaûi coù voû caùch ñieän, tuyeät ñoái khoâng duøngdaây daãn traàn. -Caùc hoäp ñaáu noái vôùi thieát bò phaûi an toaøn, khoâng gaây tia phoùng ñieän.-Heä thoáng chieáu saùng phaûi ñöôïc che chaén kyõ, khoâng gaây ra noå khi trôøi möa.3. Nhöõng döï ñoaùn coù theå xaûy ra trong quaù trình thi coâng vaø bieän phaùp xöû lyù.a. Nhöõng döï ñoaùn:-Ñoái vôùi haïng muïc thi coâng khung nhoâm kính coù ñoä cao töøng vò trí, coù nhöõng döïñoaùn sau:+ Thieát bò haøn , maùy khoan hoaït ñoäng quaù coâng suaát laøm chaäp ñieän, chaùy maùy,coù khaû naêng chaùy ñöôøng daây, laøm cho coâng nhaân bò ñieän giaät gaây ra teù ngaõ,...+ Do aûnh höôûng töø caùc haïng muïc thi coâng khaùc töø beân trong toaø nhaø phaùt ralaøm aûnh höôûng ñeán thi coâng phía ngoaøi nhö: daây ñieän nhaø thaàu khaùc rôi vaøokhung giaøn giaùo,...+ do thôøi tieát: saám seùt .b. Bieän phaùp khaéc phuïc xöû lyù:-Khoâng thi coâng khi ngoaøi trôøi ñang möa hoaëc ñoä aåm khoâng khí coøn ñang cao.-Thieát bò söû duïng quaù cuõû kyõ phaûi ñöôïc söûa chöõa hoaëc thay theá.-Thöôøng xuyeân kieåm tra söï roø ræ cuûa ñöôøng daây daãn ñieän. Tuyeät ñoái khoâng ñemdaây daãn ñieän quaán vaøo caùc chaân giaøn giaùo.4. An toaøn lao ñoäng4.1. Quy taéc an toaøn veà ñieän trong coâng trình:- Caùc loaïi daây daãn ñieän duøng trong coâng trình phaûi baûo ñaûm ñaït tieâu chuaån antoaøn kyõ thuaät.- Caùc moái noái daây phaûi ñuùng kyõ thuaät vaø ñöôïc baêng kín.- Daây ñieän phaûi ñöôïc duoãi thaúng, khoâng coät guùt hay xoaén laïi.- Nhöõng thieát bò nhö : caàu dao, oå caém, phích caém phaûi ñaûm baûo chaát löôïng,khoâng söùt meû, nöùt vôõ.- Tuyeät ñoái khoâng thay daây chì baûo veä baèng daây kim loaïi khaùc.- Caùc ñieåm tieáp ñieän vaøo CB, caàu dao, oå caém phaûi ñöôïc laép ñuùng kyõ thuaät.- Khi treo daây ñieän phaûi chuù yù ñöôøng daãn thoaùt nöôùc möa.- Khoâng ñeå tieáp xuùc ñieän vaøo giaøn giaùo, saøn treo, thang treo hay nhöõng thieát bòbaèng kim loaïi khaùc.4.2. Quy taéc an toaøn khi laøm vieäc treân cao:- Khi laøm vieäc ôû ñoä cao treân 2m so vôùi maët ñaát, maët saøn, neàn nhaø… phaûi mangdaây ñai an toaøn vaø moùc vaøo vò trí chaéc chaén.- Tröôùc khi laøm vieäc treân giaøn giaùo treo, thang treo hay thieát bò töông töï, coângnhaân phaûi töï kieåm tra; neáu khoâng ñaûm baûo an toaøn thì khoâng ñöôïc söû duïng. - Tuyeät ñoái khoâng ñuøa giôõn, quaêng neùm baát cöù vaät gì khi ñang ôû treân cao.- Khoâng ñeå tieáp xuùc ñieän vaøo heä thoáng giaøn giaùo treo, thang treo, thang daâyhay nhöõng thieát bò coù tính daãn ñieän khaùc.- Duïng cuï thieát bò caàm tay phaûi coù daây buoäc chaéc chaén traùnh tình traïng rôi vaõigaây tai naïn.- Ngoaøi daây ñai an toaøn, khoâng ñeå baát cöù loaïi daây gì khaùc quaán qua ngöôøi.- Neáu caûm thaáy meät moûi hay söùc khoûe khoâng baûo ñaûm cho coâng vieäc, tuyeät ñoáikhoâng ñöôïc laøm vieäc treân cao.- Khi haøn caàn che chaén traùnh bay taøn löûa, xæ haøn… coù theå gaây chaùy.Caùc bieän phaùp thi coâng treân ñaây ñaõ ñöôïc caân nhaéc vaø tính toaùn heát söùc kyõlöôõng ñoàng thôøi coâng nhaân cuõng ñaõ ñöôïc taäp huaán moät caùch thaønh thaïo cuøng vôùisöï giaùm saùt chaët cheõ haøng ngaøy veà maët an toaøn lao ñoäng cuûa giaùm saùt chuyeântraùch, chuùng toâi moät laàn nöõa khaúng ñònh raèng bieän phaùp thi coâng naøy laø bieän phaùpmang laïi chaát löôïng toát nhaát cho coâng trình cuõng nhö ñaûm baûo an toaøn cao nhaátcho ngöôøi lao ñoäng.4.3 Toå chöùc kieåm tra an ninh :-Thaønh laäp toå an ninh, keát hôïp cuøng ban an ninh cuûa coâng trình ñeå quaûn lyù kieåmtra an ninh cho rieâng coâng nhaân cuûa ñôn vò thi coâng haïng muïc döï thaàu vaø khuvöïc thi coâng phaàn döï thaàu.-Caùc coâng nhaân ñöôïc tuyeån vaøo ñeàu phaûi coù laøm hoà sô caù nhaân roõ raøng, vaø ñöôïctieâu chuaån baûo hieåm y teá vaø baûo hieåm xaõ hoäi-Taát caû caùc nhaân vieân, coâng nhaân ra vaøo coâng trình ñeàu phaûi coù theû vaø ñaêng kyùvôùi toå an ninh. Maùy moùc, thieát bò vaät tö trong coâng trình coâng nhaân vieân khoângñöôïc pheùp mang ra khoûi coâng trình tröø tröôøng hôïp coù giaáy cho pheùp mang vaät tömaùy moùc thieát bò ra ngoaøi vaø coù chöõ kyù cuûa chæ huy tröôûng.Khi ra khoûi coâng trình, coâng nhaân khoâng ñöôïc tuï taäp tröôùc coång coâng tröôøng ñuøagiôõn gaây maát traät töï an toaøn giao thoâng.E. COÂNG TAÙC ÑAÛM BAÛO VEÄ SINH MOÂI TRÖÔØNG:1. Quaûn lyù veä sinh moâi tröôøng, an toaøn cho coâng trình, vaø cö daân xung quanhcoâng trình:Khi thi coâng thöôøng xaûy ra buïi aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng, an toaøn cho coâng trìnhvaø cö daân xung quanh do caùc loaïi duïng cuï, thieát bò nhö: buïi töø maùy khoan töôøng,beâ toâng, khoùi haøn, buïi do caét nhoâm,... vì vaäy caàn thöïc hieän caùc yeâu caàu sau:Tröôùc khi thi coâng phaûi ñöôïc che chaén kyõ, coù löôùi baûo veä xung quanh. LÖÔÙI BAÛO VEÄ COÂNG TRÌNH-Neáu thi coâng gaây ra tieáng oàn, phaûi hoûi yù kieán vaø thoâng baùo cho ban quaûn lyù döïaùn cuûa Chuû Ñaàu Tö tröôùc. Sau khi ñöôïc söï ñoàng yù, thì môùi thi coâng. Haïn cheá söûduïng caùc thieát bò, maùy moùc gaây ra tieáng oàn vaøo ban ñeâm.-Coù khu vöïc ñeå raùc thaûi rieâng vaø thu doïn caùc vaät lieäu thaûi taïi coâng tröôøng maøñôn vò thi coâng ngay sau khi keát thuùc ngaøy laøm vieäc.-Toilet container ñeå cho coâng nhaân vieân coù theå söû duïng trong coâng tröôøng, duøngbeå töï hoaïi vaø thöôøng xuyeân lau chuøi veä sinh ñeå khoâng aûnh höôûng oâ nhieãm ñeánmoâi tröôøng xung quanh.- Khoâng ñöôïc xaû raùc böøa baõi, vaø ñoát raùc pheá thaûi trong coâng trình.2. Boài döôõng coâng nhaân kieán thöùc veà moâi tröôøng:Moät soá quy ñònh chung:-Taát caû caùc coâng nhaân phaûi ñöôïc hoïc taäp, phoå bieán quy cheá veà an toaøn lao ñoängvaø veä sinh moâi tröôøng, Toå chöùc phaûi coù giaùo trình hoïc taäp, coù danh saùch cuï theåcoâng nhaân tham döï.Phaûi coù caùn boä chuyeân traùch theo doõi kieåm tra thöïc hieän an toaøn vaø veä sinh moâitröôøng.Coâng trình caàn coù caùc khaåu hieäu veà an toaøn lao ñoäng ôû nhöõng nôi deã nhìn ñeåthöôøng xuyeân nhaéc nhôû moïi ngöôøi veà taàm quan troïng cuûa coâng taùc an toaøn laoñoäng vaø veä sinh moâi tröôøng.- Coâng taùc caàn phaûi coù soå nhaät kyù ghi cheùp roõ raøng. F. BIEÄN PHAÙP ÑAÛM BAÛO TIEÁN ÑOÄ THI COÂNG:- Ñeå ñaûm baûo tieán ñoä thi coâng vieäc trieån khai vaät tö, thieát bò maùy moùc luoân ñöôïc saün saøng.Maùy moùc, thieát bò hieän ñaïi, an toaøn vaø coù coâng suaát maïnh.- Coâng taùc phoái hôïp giöõa caùc boä phaän phaûi chaët cheõ vaø roõ raøng.- Laäp keá hoaïch coâng vieäc toát, döï truø coâng vieäc saép tôùi, döï truø nhieàu phöông aùn, nhieàutình huoáng. Tröôøng hôïp maát ñieän, thì phaûi huy ñoäng maùy phaùt ñieän 10Kw cuûa Nhaät ñeå ñaùpöùng duy trì thi coâng, thieát bò, maùy moùc hoaït ñoäng lieân tuïc. Tröôøng hôïp do thôøi tieát, thì phaûihuy ñoäng theâm nhaân löïc, taêng ca laøm vieäc, v.v…..- Boä phaän quaûn lyù tieán ñoä phaûi thöôøng xuyeân baùo caùo tieán ñoä cho caùc boä phaän, caäpnhaät lieân tuïc tieán ñoä saùt vôùi thöïc teá qua soå nhaät kyù coâng trình phaûn aùnh söï vieäc, tình hìnhcoâng trình moãi ngaøy.- Caùc bieän phaùp thi coâng treân ñaây ñaõ ñöôïc caân nhaéc vaø tính toaùn heát söùc kyõ löôõngñoàng thôøi coâng nhaân cuõng ñöôïc taäp huaán moät caùch thaønh thaïo cuøng vôùi söï giaùm saùt chaët cheõhaøng ngaøy veà maët an toaøn lao ñoäng cuûa giaùm saùt chuyeân traùch, chuùng toâi moät laàn nöõa khaúngñònh raèng bieän phaùp thi coâng naøy laø bieän phaùp mang laïi chaát löôïng toát nhaát cho coâng trìnhcuõng nhö ñaûm baûo an toaøn cao nhaát cho ngöôøi lao ñoäng vaø cho moâi tröôøng xung quanh.G. BIEÄN PHAÙP BAÛO TR× - B¶O D¦ìNG:Ñeå baûo trì - baûo döôõng saûn phaåm nhoâm kính maët döïng beân ngoaøi toøa nhaø Vaên PhoøngVieän Daàu Khí trong thôøi gian coâng trình ñaõ ñöôïc ñöa vaøo söû duïng.Nhaø thaàu seõ duøng heä thoáng tôøi naâng(treo) chôû ngöôøi vaø vaät tö ñeå b¶o trì, baûo döôõng, thay theáneáu nhö xaõy ra caùc tröôøng hôïp döôùi ñaây.-Nöôùc theo ñöôøng joint silicone vaøo beân trong nhaø.-Kính bò vôõ.Coâng taùc veä sinh buïi, chaát baån baùm dính kính, lam…Vò trí daøn thao taùc(caàn tôøi – beä tôøi) ñöôïc ñaët ôû taàng 6 (cao ñoä +25.500 vaø taàng saânthöôïng(cao ñoä +72.22).a. Moâ taû:- Daøn thao taùc (buoàng thang)- Heä thoáng caùp treo- Boä tang quaán caùp- Ñoái troïngb.Quy caùch: - Taûi troïng: 400 kg- Kích thöôùc giaøn thao taùc (roäng x daøi): 1.0 x (6m – 9m)- Giaù trò ñoái troïng ñöôïc xaùc ñònh theo sô ñoà sau (heä soá an toaøn k = 5)HÌNH MINH HOÏA COÂNG TAÙC BAÛO TRÌ BAÈNG TÔØIc. Laép döïng tôøi ñeå phuïc vuï coâng taùc baûo trì- baûo döôõng saûn phaåm nhoâm kính beân ngoaøi nhaø:- choïn taàng laép tôøi maët baèng choáng traûi, deã thi coâng .- Vaän chuyeån toaøn boä caáu kieän döôùi daïng rôøi tôùi nôi caàn laép döïng. - Laép caùc caáu kieän rôøi laïi vôùi nhau.- Ñaáu noái heä thoáng ñieàu khieån.- Sau khi hoaøn taát caùc coâng vieäc laép ñaët, boä phaän kyõ thuaät seõ kieåm tra laïi toaøn boä.- Tieán haønh chaïy thöû khoâng taûi vaø chaïy thöû coù taûi.- Sau khi chaïy thöû, coù keát luaän cuoái cuøng heä thoáng ñaûm baûo an toaøn môùi ñöôïc ñöavaøo söû duïng.Mét sè h×nh ¶nh c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ngC«ng tr×nh: trô së v¨n phßng IPc (c.ty ph¸t triÓn c«ng nghiÖp t©n thuËn) C«ng tr×nh: Tßa nhµ PETROVIET NAM TOWERTËP §OµN DÇU KHÝ QUèC GIA C«ng tr×nh THI CONG t¬ng tù: H. THỐNG KÊ MÁY MÓC, THIẾT BỊ SỬ DỤNG THI CÔNG:STT1Mô tả thiết bị (loạikiểu, nhãn hiệu)Máy cắt 2 dao liênhợp đa năngSố lượng Năm/nướcsản xuất42003Số thiết bị từng loạiThuộc sở Đi thuêhữuSở hữuKhôngCông suất hoạtđộngD420-2 x 4kw – DG104/02ELUMATEC2Máy cắt 2 dao liênhợp đa năng TK145/10 GoldTEKNA3Máy cắt 2 dao liênhợp đa năng DG79ELUMATEC54Máy cắt 1 daoELUMATEC25Máy cắt 1 daoTK101M TEKNA16Máy phay chém hìnhELUMATEC37Máy khoan bê tôngđa năng153Máy nén khí8910Máy ép bằng khí nénTEKNA11Máy ép thuỷ lựcMHP-23012Máy 2 dao cắt nẹpchuyên dùng góc 450ELUMATEC20031220042KhôngD500-2 x 2.2kw –6000mmSở hữuKhôngD380-2 x 4kw –3000mmSở hữuKhôngD300-1.5kwSở hữuKhôngD420-1.1kwSở hữuKhông740kw –12000rpmSở hữuKhông1.1kwSở hữuKhông7.5kw – 8kg/cm2Sở hữuKhông68mm – 4 tấnSở hữuKhôngSở hữuKhông3HPSở hữuKhôngGLS/192/05(Đức)Đức2003(Ý)1994(Đức)BOSH(ĐàiLoan)2009(Đức)2002(Ý)200336Sở hữu(Ý)20056Máy khép gócEP120/00ELUMATEC6000mm(Đức)(ĐàiLoan)2002(Đức) Xe tải chuyên dùng13141520022Máy cắt nhôm CNCCẩu nâng dùng lắpnhà cao tầnggondola256Sở hữuKhôngSở hữuKhôngSở hữuKhông(HànQuốc)2007HUYNDAIMIGHTY- 2.5tấn(Ý)2007(Ý)ÑÔN VÒ THI COÂNG800kg - độ cao100m [...]... nguồn điện để thi công + Đònh vò các vò trí để lắp đặt giàn giáo, tời treo II BIỆN PHÁP THI CÔNG CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH: 1 Thuyết minh biện pháp thi công phần khung nhôm kính mặt ngoài công trình 1.1 Để thi công vách kính cường lực Spider (VK1) kính 12mm từ tầng 1 - 2 , chúng tôi dùng hệ thống giàn giáo, sàn công tác như sau: B = 1,2m H = 1,5- 1,7m Dùng hệ thống giàn giáo và sàn công tác để... quá trình thi công nhanh chóng B BIỆN PHÁP THI CÔNG: I BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG : - Mặt bằng được thể hiện đầy đủ, rõ ràng như sau: + Các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường + Vò trí thi công, hạng mục phục vụ thi công + Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu, cấu kiện + Khu vực gom vật liệu phế thải + Tuyến đường đi lại, vận chuyển, hệ thống điện, nước phục vụ cho thi công + Hoàn thi n công việc... trọng của công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường - Công tác cần phải có sổ nhật ký ghi chép rõ ràng F BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ THI CÔNG: - Để đảm bảo tiến độ thi công việc triển khai vật tư, thi t bò máy móc luôn được sẵn sàng Máy móc, thi t bò hiện đại, an toàn và có công suất mạnh - Công tác phối hợp giữa các bộ phận phải chặt chẽ và rõ ràng - Lập kế hoạch công việc tốt, dự trù công việc... khi phát hiện có sai sót -Thi công khung nhôm mặt dựng từ ô 1 tới ô 81 , VT04 TỚI VT05 gồm 4 tổ, mỗi tổ gồm 6 công nhân Mỗi tổ sẽ chòu trách nhiệm về vách kính mình thi công Việc thi công lắp đặt khung nhôm được thực hiện từ dưới lên trên Tổ 5,6 thi công từ ô kính 34 tới ô kính 1 mọi kích thước tuân theo bản vẽ thi công được phê duyệt Sai số sẽ đưa về ô kính 14 và 1 Tổ 7,8 thi công từ ô kính 35 tới ô... phát hiện có sai sót - Thi công khung nhôm mặt dựng từ KN1 TỚI KN10 , VT01 TỚI VT03 gồm 4 tổ, mỗi tổ gồm 6 công nhân Mỗi tổ sẽ chòu trách nhiệm về vách kính mình thi công Việc thi công lắp đặt khung nhôm được thực hiện từ dưới lên trên + tổ 1 thi công vách kính KN 2, 4, 5, 7 thuộc trục 7-11 và A-E + tổ 2 thi công vách kính KN 2, 6, 7, VT01,02,03 thuộc trục 11-7 và F-K + tổ 3 thi công vách kính KN 2,... Điều chỉnh ngay khi phát hiện có sai sót -Thi công khung nhôm mặt dựng từ ô 1 tới ô 81 , a 1 tói a 23 VT04 TỚI VT05 ) Sau khi tổ 5,6,7,8 thi công xong phần vách kính từ tầng 6 tới tầng 12 sẽ chuyển lên thi công phần vách kính tầng 13 tới tầng thượng Sau khi tổ 1,2,3,4 thi công hoàn thi n phần vách kính KN1 tới KN10 sẽ chuyển lên thi công chung tổ 5,6,7,8 hoàn thi n phần vách kính từ tầng 13 tới tầng... gồm 10 công nhân Mỗi tổ sẽ chòu trách nhiệm về vách kính mình thi công Việc thi công lắp đặt khung nhôm được thực hiện từ dưới lên trên + tổ 1 thi công vách kính KN 2, 4, 5, 7 thuộc trục 7-11 và A-E + tổ 2 thi công vách kính KN 2, 6, 7, VT01,02,03 thuôc trục 11-7 và F-K + tổ 3 thi công vách kính KN 2, 3, 7 thuộc trục 6-2 và K-F + tổ 4 thi công vách kính KN 9-10 thuộc trục 2-7 vàF- A - Sau khi hoàn tất... gian thi công hoàn thi n là 70 ngày( kể từ ngày bàn giao mặt bằng và nhập vật tư -chi tiêt xem bảng tiến độ thi công) 1.3 Để thi công phần vách kính từ ô 1 tới ô 81, a1ù tới a23 ( kết hợp cửa đi và cửa sổ bật ) VT04,VT05 dùng hệ thống tời nâng ( treo ): được chia làm 2 giai đoạn * Giai đoạn 1 : Thi công vách kính từ ô 1 tới ô 81, ( kết hợp cửa sổ bật ) VT04,VT05 từ tầng 6 tới tầng 13 Thời gian thi công. .. toán phù hợp với tiến độ thi công công việc để làm động lực và mục tiêu các bộ phận phải đạt được D BIỆN PHÁP AN TOÀN LAO ĐỘNG & PHÒNG CHÁY NỔ I thuyết minh tổ chức công trường và kế hoạch thi công: Nhà thầu chúng tôi luôn tìm hiểu, nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp an toàn trong quá trình thi công với phương châm” Quyết tâm không để xảy ra bất kỳ tai nạn nào – đảm bảo an toàn lao động 100%” theo... đoán sau: + Thi t bò hàn , máy khoan hoạt động quá công suất làm chập điện, cháy máy, có khả năng cháy đường dây, làm cho công nhân bò điện giật gây ra té ngã, + Do ảnh hưởng từ các hạng mục thi công khác từ bên trong toà nhà phát ra làm ảnh hưởng đến thi công phía ngoài như: dây điện nhà thầu khác rơi vào khung giàn giáo, + do thời tiết: sấm sét b Biện pháp khắc phục xử lý: - Không thi công khi ngoài ... thi công + Đònh vò vò trí để lắp đặt giàn giáo, tời treo II BIỆN PHÁP THI CÔNG CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA CÔNG TRÌNH: Thuyết minh biện pháp thi công phần khung nhôm kính mặt công trình 1.1 Để thi. .. Số lượng dàn thao tác: 13 – 15 HÌNH MINH HỌA THI CÔNG KÍNH BẰNG TỜI c Lắp dựng tời thi công : Lắp dựng tời thi công : - chọn tầng lắp tời mặt chống trải, dễ thi công vị trí đặt dàn thao tác tầng... kính thi công Việc thi công lắp đặt khung nhôm thực từ lên + tổ thi công vách kính KN 2, 4, 5, thuộc trục 7-11 A-E + tổ thi công vách kính KN 2, 6, 7, VT01,02,03 thuôc trục 11-7 F-K + tổ thi công
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG, THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG, THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG, Thuyết minh biện pháp thi công phần khung nhôm kính mặt ngoài công trình., Quản lý vệ sinh môi trường, an toàn cho công trình, và cư dân xung quanh công trình:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay