Nói về Nguyễn Trãi có ý kiến cho rằng: Ở ông ta bắt gặp một nhà chiên sĩ và thi sĩ Hãy trình bày ý kiến của em về nhận định trên

1 548 0
  • Loading ...
1/1 trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn