SỬ DỤNG PHÉP vị tự để GIẢI TOÁN HÌNH học PHẲNG

17 489 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2015, 10:43

SỬ DỤNG PHÉP VỊ TỰ ĐỂ GIẢI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNGI. Phần mở đầuTrong hình học phẳng phép biến hình luôn giữ một vai trò vô cùng quan trọng khôngchỉ bởi nét đẹp riêng mà còn về ứng dụng rộng rãi của nó. Có thể nói với phép biến hình cácbài toán hình học phẳng thường có một lời giải rất độc đáo, sáng tạo và đôi khi ngắn gọn ngoàisức tưởng tượng. Vì vậy có khá nhiều đề thi học sinh giỏi các cấp đã khai thác phép biến hìnhlàm công cụ để giải quyết.Trong chương trình toán phổ thông, chúng ta có một số phép biến hình cơ bản: Các phép đốixứng, tịnh tiến, phép quay, phép vị tự, nghịch đảo và phép lấy tích của một số phép biến hìnhcơ bản trên. Để có thể giải quyết một bài toán hình học phẳng bằng cách sử dụng phép biếnhình ta cần nắm rõ các nội dung cơ bản:+ Định nghĩa của các phép biến hình: làm cơ sở cho việc nhận dạng bài toán+ Các tính chất quan trọng liên quan đến các phép biến hình: giúp ta định hướng lời giải mộtcách nhanh nhất.+ Một số kết quả cơ bản trong hình học phẳng được rút ra trực tiếp từ các tính chất của phépbiến hình.Trong bài viết này sẽ đề cập đến ứng dụng của phép vị tự, nội dung của nó được giảng dạy ởchương 4 sách giáo khoa chuyên hình học 10 trong chương trình THPT chuyên hiện hành. Sửdụng phép vị tự ta có thể giải quyết được nhiều dạng toán trong hình học phẳng như các bàitoán chứng minh, quĩ tích, dựng hình, tính toán, trong bài viết này ta không chia thành cácdạng bài toán cụ thể mà chỉ tập trung hệ thống lại các kiến thức cơ bản về phép vị tự, từ đó đưara một số bài toán áp dụng. Thông qua các ví dụ đó chúng ta thấy được ứng dụng rộng rãi củaphép biến hình trong giải toán hình học phẳng.II. Nội dung.1 § 1- PHÉP VỊ TỰI. Định nghĩa.Cho điểm O - cố định, k = const ; k ≠ 01. Định nghĩa: Phép đặt tương ứng mỗi điểm M với điểm M' sao cho: OM ' = k OM được gọi làphép vị tự tâm O tỉ số k. Kí hiệu: VOk+) Điểm O gọi là tâm vị tự, và k gọi là tỷ số vị tự+) Phép vị tự hoàn toàn được xác định khi biết tâm vị tự. Và tỷ sổ vị tự.+) M' gọi là ảnh của M qua VOk ta có: VOk (M) = M'+) Phép vị tự VOk biến một hình H thành hình H' (H' gồm toàn điểm M' là ảnh của M ∈ H quaVOk )+) Nếu cứ có : OM ' = k OM thì ta bảo có VOk : M → M ' và VO1/ k : M ' → M2. Chú ý:OMM'• Ba điểm O, M, M' thẳng hàng• Khi k > 0 thì M và M; nằm cùng một bên với O, ta có phép vị tự thuận.• Khi k < 0 thì M và M' nằm ở hai bên đối với điểm O ta có phép vị tự nghịch.1• Khi k =1 khi đó: VO : M → M - phép đồng nhất.k• Khi k = -1 VO là ĐOII. Các tính chất của phép vị tự1.Định lý 1: Nếu VOk : M → M ' thì M ' N' = k MNN → N'Hệ quả 1: Phép VOk biến hai điểm M và N thành hai điểm M' và N' thì 2 đường thẳng MN vàM'N' song song hoặc trùng nhau và M'N' =|k|MN2. Định lý 2: Phép vị tự biến 3 điểm thẳng hàng thành 3 điểm thẳng hàng và không làm thayđổi thứ tự của 3 điểm thẳng hàng đó.2II' Hệ quả 2: Phép VOk biến đường thẳng a thành đường thẳng a' song song (hoặc trùng) với a,biến tia thành tia, biến góc thành góc có cùng số đo, biến một tam giác thành tam giác đồngdạng với tỷ số đồng dạng là |k|.3. Định lý 3: Phép vị tự biến đường tròn thành đường tròn.Nhận xét.• Nếu O nằm ngoài đường tròn (I;R) và OT là một tiếp tuyến của đường tròn đó thì OTcũng là một tiếp tuyến của đường tròn (I';R')1k• Nếu VO : (I, R) → (I ', R ') : thì ∃ VOk : (I ', R ') → (I, R) .4. Định lý 4: Cho VOk vµ VOk khi đó tích của hai phép vị tự đó là một phép vị tự tâm O có tỷ số121vị tự là k1.k2 , đặc biệt tích của V k V k là phép biến hình đồng nhất.O 0 O1kkkkNhận xét: VO 0 VO = VO 0 VO122115. Định lý 5: Tích của hai phép vị tự khác tâm là một phép vị tự có tâm thẳng hàng với hai tâmcủa hai phép vị tự đã cho, hoặc đặc biệt là một phép tịnh tiến hay phép đồng nhất.Chứng minh:O2O2AA1A'O1BB1kkQua VO : A → A1 ; B → B1 Qua VO : A → A'; B → B'1212Ta có: A1B1 = k1 AB và A' B' = k 2 A1B1 khi đó ⇒ A' B' = k1k 2 ABkk+) Nếu k1k2 = 1 thì có VO 0VO là một phép tịnh tiến hoặc phép đồng nhất.2121+) Nếu k1k2 ≠ 1 thì ∃ một phép vị tự biến AB thành A'B'Bây giờ ta hãy tìm các xác định tâm và tỷ số vị tự của phép vị tự này.3 Gọi O là tâm và k là tỷ số vị tựkkVì : VO : (O1O 2 ) = O1O 2 và VO : (O1O 2 ) = O1O 21212⇒ VOk (O1O 2 ) = VOk 22 .VOk 11 (O1O 2 ) = VOk 22 (O1O 2 ) = O1O 2 nên O1O2 phải đi qua tâm O hay ba điểm O,O1, O2 thẳng hàng.kkTa có: VO : O → O' ta có: O1O' = k1 O1O (1) và VO : O' → O' '1212ta có: O 2 O" = k 2 O 2 O'⇒O = VOk (O) = VOk 22 .VOk 11 (O) = VOk 22 (O' ) = O' ' ⇒O" trùng O hayO 2 O = k 2 O 2 O' (2)Mà O 2 O' = O 2 O1 + O1O' nên O 2 O = k 2 (O 2 O1 + O1O') = k 2 (O 2 O1 + k1 O1O)⇔ O 2 O1 + O1O = k 2 O 2 O1 + k 2 k1 O1O)⇔ O1O =1− k2O1O 2 (*)1 − k 2 k1Điều này cũng chứng tỏ 3 điểm O 1; O; O2 thẳng hàng, và điểm O được hoàn toàn xác định từ(*) và O cố định.6. Tâm vị tự của hai đường trònuuuruur+ Nếu phép vị tự V(O,k) biến đường tròn (I, R) thành đường tròn (I’, R’) thì R ' = k R, OI ' = kOI+ Nếu cho trước hai đường tròn (I, R) và (I’, R’) với I ≠ I ' và R ≠ R ' thì tồn tại phép vị tự tỉsố k =R'R'(phép vị tự thuận hay phép vị tự dương) và phép vị tự tỉ số k = −(phép vị tựRRnghịch hay phép vị tự âm) biến đường tròn (I, R) thành đường tròn (I’, R’)+ Để xác định tâm vị tự của hai đường tròn (I, R) và (I’, R’) với I ≠ I ' và R ≠ R ' :. Qua I vẽ một đường thẳng bất kì cắt (I) tại A và B.uuuur. Qua I’ vẽ một đường thẳng bất kì song song với AB cắt (I’) tại A’B’, lấy I ' A ' cùng chiều vớiuurIA .. Đường thẳng AA’ cắt đường thẳng II’ tại tâm vị tự thuận.. Đường thẳng BA’ cắt đường thẳng II’ tại tâm vị tự nghịch.4 § 2- ỨNG DỤNG CỦA PHÉP VỊ TỰBài 1: (Chứng minh định lý Menelaus).Cho ba điểm P, Q, R theo thứ tự trên ba cạnh của ∆ ABC. Điều kiện cần và đủ để P, Q, Rthẳng hàng là: (BCP).(CAQ).(ABQ) =PB QC RA..=1PC QA RBGiải:Điều kiện cần: Giả sử 3 điểm A, B,C thẳng hàng ta có:Qua: VPk : B → C với k1 =1QAPCkvà VQ 2 : C → A với k2 =QCPBkTừ đó: ⇒ VQ . VPk : B → A2Nếu k1k2=1PC QAPC QC⇒ PQ//AB trái với giả thiết là PQ cắt AB tại R . Vậy tích=1 ⇔=PB QCPB QAk1k2 ≠ 1 và ta có tích của hai phép vị tự nói trên là một phép vị tự có tâm nằm trên đường thẳngPQ vì ba tâm này phải thẳng hàng và đồng thời tâm này cũng phải nằm trên đường thẳng AB(vì biến B thành A).QAPB QC RAPCRA ⇒..=1Mặt khác: V RB : B → A ⇒=RPC QA RBPB QC RBRAĐiều kiện đủ:Giả sử ba điểm P, Q, R lần lượt nằm trên BC; CA; AB thoả mãn hệ thức.PB QC RA..= 1 ta phải chứng minh P, Q, R thẳng hàng.PC QA RBThật vậy giả sử PQ cắt AB tại R' vì nếu không cắt thì PQ//AB ⇒PBPC=QAQCRAkhi đó từ giả thiết ⇒=1 điều này vô lý.RBáp dụng điều kiện cần cho 3 điểm . P, Q, R' thẳng hàng ta có:PB QC R ' AR' ARA⇒ R' trùng với R (đpcm)..= 1 so sáng với giả thiết ⇒=PC QA R ' BRBR' BBài 2. Cho tam giác ABC. Dựng bên trong tam giác bốn đường tròn (O 1), (O2), (O3), (O4) bằngnhau sao cho ba đường tròn (O 1), (O2), (O3) tiếp xúc với 2 cạnh của tam giác và tiếp xúc ngoàivới đường tròn (O4). Chứng minh rằng tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác ABCvà O4 thẳng hàng.5 Giải:Gọi I, O là tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp tam giác ABC. Khi đó IA, IB, IC chứa các điểmO1, O2, O3 và O1O2 / / AB, O2O3 / / BC , O3O1 / / AC ⇒IAIBIC===kIO1 IO2 IO3Xét V( I ,k ) : O1 a A, O2 a B, O3 a CDo đó phép vị tự đó biến đường tròn ngoại tiếp tam giác O 1O2O3 thành đường tròn ngoại tiếptam giác ABC. Mặt khác O4 chính là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác O 1O2O3. Do đóV( I ,k ) : O4 a OVậy I, O, O4 thẳng hàng.Bài 3. Cho ba đường tròn bằng nhau (O1), (O2), (O3) cùng đi qua điểm A và đôi một cắt nhautại P, Q, R. Chứng minh rằng các đường tròn: đường tròn ngoại tiếp tam giác O 1O2O3 và đườngtròn ngoại tiếp tam giác PQR bằng nhau và bằng các đường tròn (O1), (O2), (O3)Giải:6 Gọi G là trọng tâm tam giác O1O2O3. Khi đóV−1  G, ÷ 2: O1 a K , O2 a J , O3 a I V, ( A,2) : K a R, J a Q, I a PDo đóV( A,2) o V1 G ,− ÷2= V( M , −1) = DM : ∆O1O2O3 a ∆RPQSuy ra ∆O1O2O3 = ∆RPQ ⇒ ( O1O2O3 ) = ( RPQ )Mặt khác A là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác O 1O2O3 nên đường tròn ngoại tiếp tamO1O2O3 có bán kính bằng bán kính của (O1). (Đpcm)Bài 4. Cho hai đường tròn (O, R) và (O’, R’) với R ≠ R ' cắt nhau tại hai điểm phân biệt A vàB. Một đường thẳng d tiếp xúc với đường tròn (O) và (O’) lần lượt tại P và P’. Gọi Q và Q’ lầnlượt là chân đường vuông góc hạ từ P và P xuống OO’. Các đường thẳng AQ và AQ’ cắt cácđường tròn (O) và (O’) tại M và M’. Chứng minh rằng MM’ qua B.Giải:P'IPAQOJSMBQ'O'M'7 Gọi S là giao điểm của d và OO’, khi đó S là tâm vị tự ngoài của hai đường tròn (O) và (O’).Đặt k =R', khi đó ta có V ( S , k ) : (O) → (O '), P → P ', Q → Q 'RGọi I, J là giao điểm của AB với PP’ và OO’. Khi đó ta có2IP 2 = IA.IB = IP ' ⇒ IP = IP 'Mà PQ // IJ // P’Q’ nên JQ = JQ’ Suy ra AB là trung trực của QQ’.Mà QQ’ là trung trực của AB. Vậy tứ giác AQBQ’ là hình thoiDo đó Q’B //AQ hay Q’M // QM.Giả sử V(S, k) biến M thành B’ khi đó QM // Q’B’Mà M thuộc (O) suy ra B’ thuộc (O’) do đó B’ trùng với B.Vậy V(S, k) biến M thành B.Tương tự ta có V(S, k) biến B thành M’.Suy ra M, B, M’ thẳng hàng hay MM’ qua BBài 5: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi đường tròn (J) tiếp xúc trong với đường tròn ngoạitiếp tam giác ABC, đồng thời tiếp xúc với hai cạnh AB, AC ở M và N. Chứng minh rằng trungđiểm của đoạn thẳng MN là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.Giải:Gọi K là tiếp điểm của (J) và đường tròn (ABC), H là trung điểm của BC và I là trung điểmMN thì ta có 4 điểm A, K, H, I thẳng hàng.Xét phép vị tự tâm A tỉ số k = AK/AH biến tam giác ABC thành tam giác ADE trong đó Hcũng biến thành K với K là trung điểm của DE.Ta chứng minh tỉ sốAJ AK=AI AHThật vậy tam giác ABK và AMJ đồng dạng nênAKAB AHAJ AK===. Do đóAJ AMAIAI AHHay V( A,k ) : I a JDo (J) là đường tròn nội tiếp tam giác ADE nên I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABCBài 6 : (VMO - 2003) Cho hai đường tròn cố định (O1, R1), (O2, R2); (R2 > R1) tiếp xúc nhautại M. Xét điểm A nằm trên (O 2, R2) sao cho ba điểm A, O1, O2 không thẳng hàng. Từ A kẻ cáctiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O 1, R1), (B, C là tiếp điểm). Các đường thẳng MB, MC cắtlần thứ hai đường tròn (O2, R2) tương ứng tại E, F. Gọi D là giao điểm của EF và tiếp tuyến tại8 A của (O2, R2). Chứng minh rằng điểm D di động trên một đường thẳng cố định khi A di độngtrên (O2, R2) sao cho A, O2, O1 không thẳng hàng.Hướng dẫn:TH1: Hai đường tròn tiếp xúc ngoàiBổ đề: Nếu tứ giác ABCD nội tiếp trong đường tròn (O) có tiếp tuyến tại A và C của (O) cắtnhau tại E.Khi đó B, D, E thẳng hàng khi và chỉ khi AB.CD = BC.DA− R2Áp dụng vào bài toán với phép vị tự V R :(O ) → (O ); B → E; C → F ; A → A ' (A’ là giao củaM121MA với (O1)) và tứ giác MBA’C thỏa mãn yêu cầu của bổ đề để chứng minh tứ giác MEAFcũng thỏa mãn ME.AF = MF.EA nên D nằm trên tiếp tuyến tại m của (O 2) hay nằm trên trụcđẳng phương của (O1, R1) và (O2, R2).TH2: Hai đường tròn tiếp xúc trong:Gọi D’ là giao của 2 tiếp tuyến tại M và A’ thì D’ thuộc trục đẳng phương BC của hai đườngtròn (O1) và (ABO1C)R2Xét phép V R :(O ) → (O ); B → E; C → F ; BC → EF ; tiếp tuyến tại A’ → tiếp tuyến tại AM121Do đó D nằm trên MD’ là tiếp tuyến của (O1) tại M hay nằm trên trục đẳng phương của(O1, R1) và (O2, R2).Bài 7. Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao AA 1, BB1, CC1 đồng quy tại trực tâm H.Đường vuông góc kẻ từ H tới đường thẳng B 1C1 và A1C1 lần lượt cắt các đường CA và CB tạiP và Q. Chứng minh rằng đường vuông góc kẻ từ C tới A1B1 đi qua trung điểm của PQ.9 CKB1NA1LHAC1BQ1P1Xét phép vị tự V tâm C biến H thành C 1. Gọi P1, Q1 lần lượt là ảnh của P, Q qua phép vị tự Vtâm C. Từ tính chất của phép vị tự có C1P1 ⊥ C1B1 , C1Q1 ⊥ C1 A1 .Gọi N, K, L lần lượt là hình chiếu của C, P 1, Q1 trên A1B1. Khi đó ta có KLP1Q1 là hình thangvuông tại K và L, vì CN ⊥ A1B1 nên ta chỉ cần chứng minh N là trung điểm của KL thì CN trởthành đường trung bình của hình thang và do đó nó đi qua trung điểm của P 1Q1, và theo tínhchất của phép vị tự thì nó cũng đi qua trung điểm của PQ.· A = ·A BA .Có ·AB1B = ·AA1C = 90° ⇒ ABA1B1 là tứ giác nội tiếp ⇒ CB1 11· BC . Suy ra CB· A = ·AB C dẫn đến AC là đường phânChứng minh tương tự có ·AB1C1 = C11 11 1giác ngoài của ·A1B1C1 .· AC . Do đó điểm C trở thànhChứng minh tương tự có BC là đường phân giác ngoài của B1 1 1µ của ∆A1B1C1tâm đường tròn bàng tiếp góc C1Từ tính chất của đường phân giác suy ra được ∆PB1 1 K = ∆PB1 1C1 ⇒ KB1 = B1C1 .Chứng minh tương tự có A1L = AC1 1.Dẫn đến nếu gọi p là nửa chu vi ∆A1 B1C1 thì KL = 2 p .µ của ∆A1B1C1 nên tính được B1 N = p − B1C1Do C là tâm đường tròn bàng tiếp góc C1⇒ KN = KB1 + B1 N = B1C1 + p − B1C1 = p =1KL . Vậy N là trung điểm của KL210 Bài 8: Cho hai đường tròn (O, R) đường kính AB và đường tròn (O ', R ') tiếp xúc trong tại A (R > R ' ). D là điểm di động trên ( O' ), tiếp tuyến tại D cắt (O) tại M và N, AD cắt (O) tại điểmthứ hai K. Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN. Chứng minh rằng khi D di độngtrên ( O' ) tỉ sốAIkhông đổi.AKMEIAPGọi E và F là giao điểm của AM và AN với ( O' ),Kk=D11B ⇒ AE = AM, AF = AN.O•O'Rkk. Ta có: VA ( E ) = M, VA ( F ) = N .R'kkTa lại có: P ( M /(O ') ) = MD2 = ME.MAFN= AM(AM – AE) = AM2(1 – 1 ).k1Tương tự: P ( N /(O ') ) = AN2(1 – ).kSuy ra:MD AM·=, AD là phân giác trong góc MAN. Tức là I thuộc AD.ND ANKẻ IP // O' D, P ∈ AB. Theo tính chất phân giác:⇒IA MAkR===.ID MDk −1R −R'APAIRR .R '⇒ AP ===không đổi, suy ra P cố định.AO ' ADR −R' + RR −R' + RLại cóPIAPRR .R '⇒ IP ===.O 'D AO 'R −R' + RR −R'+ RSuy ra, khi D thay đổi trên ( O' ), thì D nằm trên đường tròn tâm P, bán kính r =R.R 'R −R' + R. Đường tròn (P) tiếp xúc trong với (O) và ( O' ) tại A.AIrRRTa được VAr ( (P) ) = (O) ⇒ V r (I) = K . Suy ra AK = R =AR(R'R −R' + R).Bài 9: Cho tam giác ABC đường tròn đi qua hai đỉnh B, C cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại D,E. Gọi M và N lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác ADE và ODE, với O là giaođiểm của BE với CD. Chứng minh rằng: MN đi qua điểm chính giữa của cung DE.11 Giải.Gọi K là trung điểm cung DE (Hình vẽ 1).Ta có:()11·11······MEK= MED− KED= ·AED − ECD= ·AED − ECD= CDE= EDN.2222··Chứng minh tương tự ta được: MDK= DEN.DE và EK cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác tam giác ∆MDE tại P và Q tương ứng (hình vẽ2).····Từ KD = KE , suy ra KED= KDE= PDE= PQE⇒ PQ // DE.·····Mặt khác QPM. Suy ra ∆DEN và ∆PQM vị tự với nhau= QEM= EDN, tương tự PQM= DENtheo tâm K, suy ra MN đi qua K (đpcm).MQCPEAMKKHình 1DEDN ONBHình 2Bài 10 : Đường tròn (ω ) tiếp xúc với hai cạnh bằng nhau AB, AC của tam giác cân ABC vàcắt cạnh BC tại K, L ( K , L ≠ B, C ). Đoạn AK cắt đường tròn (ω ) lần thứ hai tại M. Điểm P, Qtương ứng đối xứng với điểm K qua B, C. Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giácAPMQ tiếp xúc với đường tròn (ω ).Giải.M(ω)Gọi D, E là tiếp điểm của (ω ) với AB, AC tương ứng.Suy ra DE // BC (vì tam giác ABC cân tại đỉnh A).Xét phép vị tự tâm A tỉ số k =AKthìAMđường tròn (ω ) biến thành (ω ') đi qua K, LPDEB KL CQD'12(ω ') và tiếp xúc với AB, AC tại D', E' tương ứngvà MD // KD' (1).Ta có BD 2 = BK .BL = BD '2 ⇒ BD = BD 'mà BK = BP (gt) suy ra DPD'K là hìnhbình hành, do đó DP // KD' (2).Từ (1) và (2) suy ra D, M, P thẳng hàng.Chứng minh tương tự : M, E, Q thẳng hàng.Từ đó suy ra ∆MPQ là ảnh của ∆MDEqua phép vị tự nói trên, nên hai đường trònngoại tiếp hai tam giác MDE và MPQ tiếp xúc nhau.Tức là đường tròn ngoại tiếp tam giác MPQ tiếp xúc với đường tròn (ω ).Bài 11 : (VMO 2000). Cho 2 đường tròn (O,R) và (O’,R’) có bán kính khác nhau cắt nhau tạiA và B. Một đường thẳng tiếp xúc với (O) tại P, tiếp xúc (O’) tại P’. Gọi Q, Q’ lần lượt là chânđường vuông góc hạ từ P và P’ xuống OO’, đường thẳng AQ, AQ’ cắt lần thứ hai 2 đường tròntại M và M’. CMR M, M’, B thẳng hàng.Lời giải:Hai đường tròn cắt nhau, R ≠ R’, Gọi S là tâm vị tự ngoài của 2 đường trònRR'SV: O ' → O ; P’ → P ; A → A’;· ' AM ' = OA· ' Q . Ta lại có:Suy ra: OQ’ → QSP2 = SQ.SO ; SP2 = SA.SA'⇒ SQ.SO = SA.SA' ⇒ Tứ giác AQOA’ nội tiếp đường tròn13 ·· ' Q .Vậy OAQ·· ' AQ '= OA=O⇒ OAQ·Do ∆ MOA cân và ∆ M’O’A’ cân ⇒ MOA= ·AO ' M '11··· ' A); ABM···= (3600 − MO'= M' O ' A ' ⇒ MBA+ ABM' = 1800 ⇒ M, B, M’ thẳng hàngCó MBA22Bài 12. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Gọi ( C1 ) , ( C2 ) theo thứ tự là cácđường tròn đường kính AB và AC. Một điểm M chuyển động trên ( C1 ) , đường thẳng AM cắtlại ( C2 ) ở điểm N. Tìm quỹ tích giao điểm P của BN và CM.Giải:Gọi ( O1 ) , ( O2 ) theo thứ tự là tâm các đường tròn ( C1 ) , ( C2 ) . Đặt AB = b, AC = cÁp dụng định lí Menelaus cho tam giác ANB với cát tuyến CPM ta đượcMA PN CBMA BA..= 1 (3). Do BM // CN nên=do đó đẳng thức (3) trở thànhMN PB CAMN BCBA PN CB..= 1.BC PB CAĐiềunàytươngđươngvớiPNCA −b=−=.PBBA aTừđóPN PN − PB −a − bBPa==hay=aPBPBBN a + bVậy khi M thay đổi trên khắp đường tròn (O 1) thì quỹ tích điểm N là đường tròn (O 2) và P làảnh của N qua phép vị tự tâm B, tỉ sốa, do đó quỹ tích của điểm P cần tìm là đường tròna+ba(ω) = V(B, a + b )((O2))Bài 13: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) và M là một điểm thay đổi trên cungnhỏ BC. N là điểm đối xứng của M qua trung điểm I của AB. Gọi H và K lần lượt là trực tâmcủa tam giác ABC và tam giác NAB.a) Giả sử NK cắt AB tại D, hạ KE vuông góc với BC tại E. Chứng minh rằng DE đi qua trungđiểm của HK.b) Tìm quỹ tích trọng tâm G của tam giác NAB khi M lưu động trên cung nhỏ BC.14 a) Chứng minh DE đi qua trung điểm J của HK.+ Tứ giác ANBM là hình bình hành, suy ra BN P AM và AN PBM+ Vì K là trực tâm tam giác NAB nên BK ⊥ NA, AK ⊥ NB , do đó BK ⊥ BM và AK ⊥ AM ,suy ra tứ giác BKAM nội tiếp. Vậy K thuộc đường tròn (O).··+ Gọi S là điểm đối xứng của K qua E; R là điểm đối xứng của K qua D. Ta có: BKC= BSC(do đối xứng)····(cùng chắn cung BM) nên BSC.BKC= BAC= BAC····+ Mà BHC+ BAC= 1800 nên BHC+ BSC= 1800···= BCS= BCKSuy ra tứ giác BHCS nội tiếp nên BHS( 1)+ Tương tự tứ giác ABHR nội tiếp nên ·AHR = ·ABR = ·ABK( 2)·····+ Từ (1) và (2) ta có ·AHB + BHS+ ·AHR = ·AHB + BCK+ ABK= ·AHB + BCK+ ACK= 1800Suy ra S, H, R thẳng hàng.+ Vì DE là đường trung bình của tam giác KRS, nên DE đi qua trung điểm J của HK.b) Tìm quỹ tích trọng tâm G của tam giác NAB.uur 1 uur3+ Vì G là trọng tâm của tam giác NAB nên IG = IN , mà N là điểm đối xứng của M qua I nênuur −1 uuuruuruuur−1IM . Vậy G là ảnh của M qua phép vị tự tâm I tỉ số.IN = − IM . Do đó IG =3315 + Cho nên khi M lưu động trên cung nhỏ BC của đường tròn (O; R) thì quỹ tích của trọng tâmG là cung B’C’ là ảnh của cung BC qua phép vị tự V tâm I tỉ sốB ' = V−1 I; ÷ 3( B) ,C ' = V−1 I; ÷ 3−1, với3( C)Đường tròn chứa cung B’C’ có tâm O’, bán kínhRO ' = V −1  ( O )vớiI; ÷ 33BÀI TẬP TƯƠNG TỰBài 14. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I) có D là tiếp điểm của đường tròn bàngtiếp góc A lên BC. Gọi M, N là giao điểm của AD với (I) ( N nằm giữa A và M). Giả sử IM cắtđường cao AH tại K. Chứng minh rằng KA = KM.Bài 15. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC, M là giao điểm của AI với BC và A 1 làtrung điểm của cạnh BC. Chứng minh rằng tiếp tuyến với đường tròn nội tiếp tam giác ABCđi qua M và khác BC song song hoặc trùng với tiếp tuyến với đường tròn Ơle của tam giácABC tại A1.Bài 16. Cho tam giác ABC với H là trực tâm tam giác, O là tâm đường tròn ngoại tiếp và R làbán kính đường tròn ngoại tiếp. Gọi D là điểm đối xứng của A qua BC, E là điểm đối xứng củaB qua CA, F là điểm đối xứng của C qua AB. Chứng minh rằng D, E, F thẳng hàng khi và chỉkhi OH = 2RBài 17. Cho tam giác không cân A1A2A3. Giả sử ai (i = 1, 2, 3) là cạnh đối diện đỉnh Ai, Mi làtrung điểm của cạnh ai. Ti là tiếp điểm của cạnh ai với đường tròn nội tiếp tam giác đã cho và S ilà điểm đối xứng của Ti qua phân giác góc Ai. Chứng minh rằng các đường thẳng M 1S1, M2S2,M3S3 đồng quy.Bài 18: Cho ∆ ABC, I là tâm đường tròn nội tiếp tiếp xúc BC tại M. Gọi N là điểm đối xứngvới M qua I, K là giao điểm AN và BC. Ta kí hiệu H là điểm đối xứng với riếp điểm (I) trênAC qua trung điểm cạnh AC. L là điểm đối xứng với tiếp điểm của (I) trên AB qua trung điểmcạnh AB, G là trọng tâm ∆ ABC. P là giao HB và CL. Chứng minh rằng P, G, I thẳng hàng.Bài 19: Cho 2 đường tròn (C1), (C2) cùng tiếp xúc trong với đường tròn (C) tại M với tâm (C 1)nằm trên (C2) Dây chung của (C1); (C2) cắt (C) tại A, B. MA, MB cắt (C2) tại C và D.CMR: (C1) tiếp xúc CD16 Bài 20: Cho đường tròn (J) tiếp xúc trong với 2 đường tròn ngoại tiếp ∆ABC cân ở A đồngthời tiếp xúc với 2 cạnh AB, AC tại M và N. Chứng minh rằng trung điểm của đoạn MN là tâmđường tròn nội tiếp ∆ ABC.Bài 21: Gọi G, I là trọng tâm và tâm nội tiếp tam giác ABC. Đường thẳng qua G song song vớiBC cắt AB, AC tại Bc, Cb. Qua G song song với CA theo thứ tự cắt cạnh BC, BA tại C a, Ac.Qua G song song với AB theo thứ tự cắt CA, CB tại Ab, Ba. Các điểm I a , I b , I c theo thứ tự làtâm đường tròn nội tiếp các tam giác GBa Ca , GCb Ab , GAc Bc . Chứng minh rằng: AI a , BI b , CI cđồng quy tại 1 điểm thuộc GI.III. Kết luậnTrên đây là một số ví dụ về việc sử dụng phép vị tự giải toán hình học phẳng, qua đóchúng ta thấy được ứng dụng của phép vị tự nói riêng hay việc sử dụng phép biến hình nóichung trong giải toán hình học phẳng. Với lượng kiến thức nói trên còn phải bổ sung rất nhiều,tuy nhiên thông qua các ví dụ đã trình bày phần nào cũng đã hình thành được những kĩ năng cơbản trong việc sử dụng phép biến hình vào việc giải toán trong hình học phẳng. Do thời gian vàtrình độ chuyên môn còn hạn chế, bài viết chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót về nội dung cũngnhư cách trình bày, rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo. Chúng tôi xin chânthành cảm ơn.------------------------------------------------------------------17 [...]... chúng ta thấy được ứng dụng của phép vị tự nói riêng hay việc sử dụng phép biến hình nói chung trong giải toán hình học phẳng Với lượng kiến thức nói trên còn phải bổ sung rất nhiều, tuy nhiên thông qua các ví dụ đã trình bày phần nào cũng đã hình thành được những kĩ năng cơ bản trong việc sử dụng phép biến hình vào việc giải toán trong hình học phẳng Do thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế, bài... thứ tự cắt cạnh BC, BA tại C a, Ac Qua G song song với AB theo thứ tự cắt CA, CB tại Ab, Ba Các điểm I a , I b , I c theo thứ tự là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác GBa Ca , GCb Ab , GAc Bc Chứng minh rằng: AI a , BI b , CI c đồng quy tại 1 điểm thuộc GI III Kết luận Trên đây là một số ví dụ về việc sử dụng phép vị tự giải toán hình học phẳng, qua đó chúng ta thấy được ứng dụng của phép vị tự nói... ảnh của M qua phép vị tự tâm I tỉ số IN = − IM Do đó IG = 3 3 15 + Cho nên khi M lưu động trên cung nhỏ BC của đường tròn (O; R) thì quỹ tích của trọng tâm G là cung B’C’ là ảnh của cung BC qua phép vị tự V tâm I tỉ số B ' = V −1  I; ÷  3 ( B) , C ' = V −1  I; ÷  3 −1 , với 3 ( C) Đường tròn chứa cung B’C’ có tâm O’, bán kính R O ' = V −1  ( O ) với I; ÷  3 3 BÀI TẬP TƯƠNG TỰ Bài 14 Cho... Xét phép vị tự tâm A tỉ số k = AK thì AM đường tròn (ω ) biến thành (ω ') đi qua K, L P D E B K L C Q D' 12 (ω ') và tiếp xúc với AB, AC tại D', E' tương ứng và MD // KD' (1) Ta có BD 2 = BK BL = BD '2 ⇒ BD = BD ' mà BK = BP (gt) suy ra DPD'K là hình bình hành, do đó DP // KD' (2) Từ (1) và (2) suy ra D, M, P thẳng hàng Chứng minh tương tự : M, E, Q thẳng hàng Từ đó suy ra ∆MPQ là ảnh của ∆MDE qua phép. .. cung DE 11 Giải Gọi K là trung điểm cung DE (Hình vẽ 1) Ta có: ( ) 1 1· 1 1· · · · · · MEK = MED − KED = ·AED − ECD = ·AED − ECD = CDE = EDN 2 2 2 2 · · Chứng minh tương tự ta được: MDK = DEN DE và EK cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác tam giác ∆MDE tại P và Q tương ứng (hình vẽ 2) · · · · Từ KD = KE , suy ra KED = KDE = PDE = PQE ⇒ PQ // DE · · · · · Mặt khác QPM Suy ra ∆DEN và ∆PQM vị tự với nhau... Có MBA 2 2 Bài 12 Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó Gọi ( C1 ) , ( C2 ) theo thứ tự là các đường tròn đường kính AB và AC Một điểm M chuyển động trên ( C1 ) , đường thẳng AM cắt lại ( C2 ) ở điểm N Tìm quỹ tích giao điểm P của BN và CM Giải: Gọi ( O1 ) , ( O2 ) theo thứ tự là tâm các đường tròn ( C1 ) , ( C2 ) Đặt AB = b, AC = c Áp dụng định lí Menelaus cho tam giác ANB với cát tuyến CPM... đường tròn (O 2) và P là ảnh của N qua phép vị tự tâm B, tỉ số a , do đó quỹ tích của điểm P cần tìm là đường tròn a+b a (ω) = V(B, a + b )((O2)) Bài 13: Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) và M là một điểm thay đổi trên cung nhỏ BC N là điểm đối xứng của M qua trung điểm I của AB Gọi H và K lần lượt là trực tâm của tam giác ABC và tam giác NAB a) Giả sử NK cắt AB tại D, hạ KE vuông góc với... tự PQM = DEN theo tâm K, suy ra MN đi qua K (đpcm) M Q C P E A M K K Hình 1 D E D N O N B Hình 2 Bài 10 : Đường tròn (ω ) tiếp xúc với hai cạnh bằng nhau AB, AC của tam giác cân ABC và cắt cạnh BC tại K, L ( K , L ≠ B, C ) Đoạn AK cắt đường tròn (ω ) lần thứ hai tại M Điểm P, Q tương ứng đối xứng với điểm K qua B, C Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác A PMQ tiếp xúc với đường tròn (ω ) Giải. .. xúc (O’) tại P’ Gọi Q, Q’ lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ P và P’ xuống OO’, đường thẳng AQ, AQ’ cắt lần thứ hai 2 đường tròn tại M và M’ CMR M, M’, B thẳng hàng Lời giải: Hai đường tròn cắt nhau, R ≠ R’, Gọi S là tâm vị tự ngoài của 2 đường tròn R R' S V : O ' → O ; P’ → P ; A → A’; · ' AM ' = OA · ' Q Ta lại có: Suy ra: O Q’ → Q SP2 = SQ.SO ; SP2 = SA.SA' ⇒ SQ.SO = SA.SA' ⇒ Tứ giác AQOA’... = BD ' mà BK = BP (gt) suy ra DPD'K là hình bình hành, do đó DP // KD' (2) Từ (1) và (2) suy ra D, M, P thẳng hàng Chứng minh tương tự : M, E, Q thẳng hàng Từ đó suy ra ∆MPQ là ảnh của ∆MDE qua phép vị tự nói trên, nên hai đường tròn ngoại tiếp hai tam giác MDE và MPQ tiếp xúc nhau Tức là đường tròn ngoại tiếp tam giác MPQ tiếp xúc với đường tròn (ω ) Bài 11 : (VMO 2000) Cho 2 đường tròn (O,R) và (O’,R’) ... luận Trên số ví dụ việc sử dụng phép vị tự giải toán hình học phẳng, qua thấy ứng dụng phép vị tự nói riêng hay việc sử dụng phép biến hình nói chung giải toán hình học phẳng Với lượng kiến thức... tồn phép vị tự tỉ số k = R' R' (phép vị tự thuận hay phép vị tự dương) phép vị tự tỉ số k = − (phép vị tự R R nghịch hay phép vị tự âm) biến đường tròn (I, R) thành đường tròn (I’, R’) + Để xác... tích hai phép vị tự phép vị tự tâm O có tỷ số vị tự k1.k2 , đặc biệt tích V k V k phép biến hình đồng O O k k k k Nhận xét: VO VO = VO VO 2 1 Định lý 5: Tích hai phép vị tự khác tâm phép vị tự có
- Xem thêm -

Xem thêm: SỬ DỤNG PHÉP vị tự để GIẢI TOÁN HÌNH học PHẲNG , SỬ DỤNG PHÉP vị tự để GIẢI TOÁN HÌNH học PHẲNG , SỬ DỤNG PHÉP vị tự để GIẢI TOÁN HÌNH học PHẲNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay