phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh vĩnh long

72 192 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2015, 12:51

TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHĐỖ HOÀNG THIỆNPHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNGTÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNGTHƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAMTHỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONGLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNgành: Tài chính ngân hàngMã số ngành: 52340201Tháng 05 - 2014 TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANHĐỖ HOÀNG THIỆNMSSV: 4114305PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNGTÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNGTHƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAMTHỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONGLUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌCNgành: Tài chính ngân hàngMã số ngành: 52340201GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪNNGUYỄN THANH BÌNHTháng 05 - 2014 LỜI CẢM TẠEm xin cám ơn quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trƣờng Đạihọc Cần Thơ đã truyền đạt cho em những kiến thức cần thiết và bổ ích trongnhững năm học qua. Đặc biệt em xin chân thành cám ơn thầy Nguyễn ThanhBình đã trực tiếp hƣớng dẫn, góp nhiều ý kiến quý báu để em có thể hoàn thànhluận văn của mình.Em xin gửi lời cám ơn chân thành đến Ban lãnh đạo ngân hàng Thƣơng mạiCổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long đã tiếp nhận thực tập vàtạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. Em xin cám ơncác anh, chị Phòng phục vụ khách hàng đã tận tình giúp đỡ, giải đáp thắc mắc đểem có thể thực hiện đƣợc một cách tốt nhất luận văn của mình.Tuy nhiên, do thời gian thực tập và kiến thức còn hạn hẹp nên khó tránhđƣợc những sai sót và khuyết điểm, rất mong nhận đƣợc sự góp ý của quý thầy cô,Ban lãnh đạo và các anh chị trong Ngân hàng.Cuối cùng, em xin gửi đến quý thầy cô, Ban lãnh đạo và các anh chị Phòngphục vụ khách hàng VPBank Vĩnh Long lời chúc sức khỏe và thành đạt !Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2014Sinh viên thực hiệnĐỗ Hoàng Thiệni TRANG CAM KẾTTôi xin cam kết luận văn này đƣợc hoàn thành dựa trên các kết quả nghiêncứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chƣa đƣợc dùng cho bất cứ luận văncùng cấp nào khác.Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm 2014Sinh viên thực hiệnĐỗ Hoàng Thiệnii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Vĩnh Long, ngày ….. tháng ….. năm 2014iii MỤC LỤCTrangCHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU.................................................................................. 11.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ................................................................................ 11.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ......................................................................... 21.2.1 Mục tiêu chung ....................................................................................... 21.2.2 Mục tiêu cụ thể ....................................................................................... 21.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ........................................................................... 21.3.1 Phạm vi về thời gian ............................................................................... 21.3.2 Phạm vi về không gian............................................................................ 21.3.3 Đối tƣợng phân tích ................................................................................ 21.4 CẤU TRÚC ĐỀ TÀI .................................................................................... 2CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................................................................................. 42.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN .............................................................................. 42.1.1 Những vấn đề chung về tín dụng ............................................................ 42.1.2 Các chỉ tiêu phân tích hoạt động tín dụng cá nhân ................................. 82.1.3 Các tỷ số đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân ...................................... 92.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................. 112.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu................................................................ 112.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu .............................................................. 11CHƢƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNHVƢỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG .............................................................. 123.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ........................................... 123.2 CƠ CẨU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN ..................... 123.3 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ........................ 153.4.1 Thu nhập ............................................................................................... 153.4.2 Chi phí ................................................................................................... 183.4.3 Lợi nhuận .............................................................................................. 193.4 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦA NGÂNHÀNG ................................................................................................................... 20iv CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁNHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG CHINHÁNH VĨNH LONG ....................................................................................... 224.1 TÌNH HÌNH VỐN HUY ĐỘNG TẠI VPBANK VĨNH LONG GIAIĐOẠN 2011-2013................................................................................................. 224.2 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI VPBANK VĨNH LONGGIAI ĐOẠN 2011-2013 ....................................................................................... 254.2.1 Doanh số cho vay.................................................................................. 274.2.2 Doanh số thu nợ .................................................................................... 284.2.3 Dƣ nợ .................................................................................................... 294.2.4 Nợ xấu ................................................................................................... 294.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK VĨNHLONG GIAI ĐOẠN 2011-2013 ........................................................................... 304.3.1 Các sản phẩm tín dụng cá nhân của ngân hàng .................................... 304.3.2 Tín dụng cá nhân theo thời hạn ............................................................ 334.3.2 Tín dụng cá nhân theo mục đích sử dụng vốn ...................................... 374.3.3 Tín dụng cá nhân theo hình thức đảm bảo tiền vay .............................. 444.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI VPBANK VĨNHLONG GIAI ĐOẠN 2011-2013 THÔNG QUA CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH ....... 464.4.1 Tỷ số dƣ nợ cá nhân trên tổng tài sản ................................................... 464.4.2 Tỷ số dƣ nợ trên vốn huy động ............................................................. 474.4.3 Tỷ số vòng quay vốn tín dụng cá nhân ................................................. 484.4.4 Tỷ số thu nợ cá nhân ............................................................................. 484.4.5 Tỷ số dƣ nợ cá nhân trên tổng dƣ nợ .................................................... 494.4.6 Tỷ số nợ xấu cá nhân trên dƣ nợ cá nhân ............................................. 49CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠTĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAMTHỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG ................................................ 515.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG ............... 515.1.1 Thuận lợi ............................................................................................... 515.1.2 Khó khăn ............................................................................................... 525.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG TÍNDỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG ............................................................. 53v 5.2.1 Hoạt động huy động vốn ....................................................................... 535.2.2 Hoạt động tín dụng cá nhân .................................................................. 545.2.3 Nhân sự ................................................................................................. 555.2.4 Công tác tiếp thị, quảng bá, chăm sóc khách hàng ............................... 55CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................... 576.1 KẾT LUẬN ................................................................................................ 576.2 KIẾN NGHỊ ................................................................................................ 58TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 60vi DANH SÁCH BẢNGTrangBảng 3.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank Vĩnh Long giai đoạn2011-2013 ............................................................................................................ 16Bảng 4.1 Cơ cấu vốn huy động của VPBank Vĩnh Long giai đoạn 2011-2013 ... 22Bảng 4.2 Tình hình tín dụng chung tại VPBank Vĩnh Long giai đoạn 2011-2013............................................................................................................................... 26Bảng 4.3 Doanh số cho vay cá nhân theo thời hạn của VPBank Vĩnh Long giaiđoạn 2011-2013 .................................................................................................... 33Bảng 4.4 Doanh số thu nợ cá nhân theo thời hạn của VPBank Vĩnh Long giaiđoạn 2011-2013 .................................................................................................... 35Bảng 4.5 Dƣ nợ cá nhân theo thời hạn của VPBank Vĩnh Long giai đoạn 20112013 ...................................................................................................................... 35Bảng 4.6 Nợ xấu cá nhân theo thời hạn của VPBank Vĩnh Long giai đoạn 20112013 ...................................................................................................................... 36Bảng 4.7 Doanh số cho vay cá nhân theo mục đích sử dụng vốn của VPBankVĩnh Long giai đoạn 2011-2013 ........................................................................... 37Bảng 4.8 Doanh số thu nợ cá nhân theo mục đích sử dụng vốn của VPBank VĩnhLong giai đoạn 2011-2013 .................................................................................... 40Bảng 4.9 Dƣ nợ cá nhân theo mục đích sử dụng vốn của VPBank Vĩnh Long giaiđoạn 2011-2013 .................................................................................................... 41Bảng 4.10 Nợ xấu cá nhân theo mục đích sử dụng vốn của VPBank Vĩnh Longgiai đoạn 2011-2013 ............................................................................................. 42Bảng 4.11 Tín dụng cá nhân theo hình thức đảm bảo tiền vay của VPBank VĩnhLong giai đoạn 2011-2013 .................................................................................... 44Bảng 4.12 Các tỷ số đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân của VPBank Vĩnh Longgiai đoạn 2011-2013 ............................................................................................. 47vii DANH SÁCH HÌNHTrangHình 3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức VPBank Vĩnh Long ............................................. 13Hình 3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank Vĩnh Long giai đoạn 20112013 ...................................................................................................................... 19Hình 4.1 Cơ cấu vốn huy động của VPBank Vĩnh Long giai đoạn 2011-2013 ... 25viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮTNHTM:Ngân hàng Thƣơng mạiNHNN:Ngân hàng Nhà nƣớcTCTD:Tổ chức Tín dụngUBND:Ủy ban Nhân dânTNDN:Thu nhập doanh nghiệpTSCĐ:Tài sản cố địnhTSĐB:Tài sản đảm bảoTMCP:Thƣơng mại Cổ phầnVPBank:Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam:Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt NamThịnh VƣợngVPBank Vĩnh LongThịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Longix CHƢƠNG 1GIỚI THIỆU1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀINgân hàng thƣơng mại (NHTM) đƣợc ví nhƣ là xƣơng sống của nềnkinh tế, tổ chức đứng ra làm trung gian giữa các doanh nghiệp, các cá nhântrong việc huy động vốn tiền nhàn rỗi và thực hiện phân phối lại vốn tiền tệ đódƣới hình thức cấp tín dụng và đầu tƣ. Trải qua quá trình hình thành và pháttriển, hệ thống NHTM nƣớc ta chƣa bao giờ gặp nhiều nguy cơ thách thức nhƣbây giờ, kinh tế khó khăn đã làm lộ rõ những yếu kém trong hoạt động củangành. Nợ xấu, tái cấu trúc, sỡ hữu chéo, sai phạm trong quản lý, chiếm đoạtvốn khách hàng đang là những vấn đề đáng báo động. Trong đó, nghiêm trọngnhất vẫn là vấn đề nợ xấu, tính đến 9/2013 tỷ lệ này là 4,62% trên tổng dƣ nợtín dụng. Doanh nghiệp là nhóm khách hàng đƣợc các ngân hàng đặc biệt chútrọng, vì đây là những khách hàng lớn, số món vay ít nhƣng số tiền vay nhiều,dễ quản lý và đem lại nguồn thu đáng kể cho ngân hàng. Kinh tế suy giảm,hàng hóa ế ẩm, hoạt động của nhóm khách hàng này gặp nhiều trở ngại, trong3 năm trở lại đây đã có hơn 160 nghìn doanh nghiệp phải giải thể, phá sản sốdoanh nghiệp hoạt động cầm chừng rất lớn, đã góp phần làm trầm trọng thêmtình trạng nợ xấu ngân hàng. Nhằm phân tán rủi ro, đảm bảo sự ổn định vàphát triển bền vững của mình, các NHTM dần chuyển sang phân khúc kháchhàng cá nhân, những ngƣời có nhu cầu vay tiêu dùng. Sacombank,Vietcombank, Vietinbank, VPBank, ANZ, ACB là những ngân hàng đi đầutrong xu hƣớng này. Tuy nhiên mức độ đầu tƣ vào mảng khách hàng này củatừng ngân hàng và ở từng chi nhánh là khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều rào cảnvề thủ tục cho vay, phƣơng án trả nợ, tài sản đảm bảo, thu nhập của ngƣời vayđã hạn chế đáng kể việc tiếp cận vốn của nhóm khách hàng cá nhân.Vĩnh Long là một tỉnh ở trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long, dânsố đông hơn 1 triệu ngƣời, với mức thu nhập tƣơng đối cao so với mặt bằngchung của vùng, đây là thị trƣờng tiềm năng đối với các NHTM. Thành phốVĩnh Long, ngay từ khi đƣợc công nhận là thành phố loại III, đã có nhữngbƣớc chuyển mình mạnh mẽ, mở rộng cơ sở hạ tầng, xây mới nhiều khu chungcƣ, khu nhà ở cao cấp, trung tâm thƣơng mại. Theo đó, nhu cầu về mức sốngtiện nghi hơn, từ nhà ở, cơ sở vật chất gia đình, đến những dịch vụ vui chơigiải trí cũng tăng lên rất cao. Cạnh tranh đã diễn ra rất quyết liệt, hàng loạt cácNHTM trên địa bàn đã tung ra những dịch vụ, sản phẩm tín dụng hấp dẫnnhằm khai thác tối đa nhu cầu tiêu dùng trên. Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phầnViệt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long (VPBank Vĩnh Long), thực hiệnTrang 1 những chỉ đạo từ Hội sở, với định hƣớng trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đạiđã và đang tham gia trong cuộc cạnh tranh thị phần khốc liệt trên. Nhằm tìm ranhững điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lƣợnghoạt động tín dụng cá nhân nên tôi chọn đề tài: “Phân tích hoạt động tíndụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượngchi nhánh Vĩnh Long” làm đề tài nghiên cứu của mình.1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU1.2.1 Mục tiêu chungPhân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần(TMCP) Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long (VPBank Vĩnh Long)giai đoạn 2011-2013, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợnghoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng.1.2.2 Mục tiêu cụ thểPhân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân của VPBank Vĩnh Longtrong giai đoạn 2011- 2013 thông qua các chỉ tiêu: doanh số cho vay, doanh sốthu nợ, dƣ nợ và nợ xấu.Đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân của VPBank Vĩnh Long thông quacác tỷ số tài chính.Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng cánhân tại VPBank Vĩnh Long trong thời gian tới.1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU1.3.1 Phạm vi về thời gianĐề tài đƣợc thực hiện từ ngày 06/01/2014 đến ngày 28/04/2014.Số liệu trong đề tài đƣợc thu thập trong ba năm 2011, 2012 và 2013.1.3.2 Phạm vi về không gianĐề tài đƣợc thực hiện tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng chinhánh Vĩnh Long.1.3.3 Đối tƣợng phân tíchHoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam ThịnhVƣợng chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2013.1.4 CẤU TRÚC ĐỀ TÀIĐề tài đƣợc chia thành 6 chƣơng:Chƣơng 1: Giới thiệuChƣơng 2: Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứuTrang 2 Chƣơng 3: Khái quát về ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng chinhánh Vĩnh Long.Chƣơng 4: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàngTMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long.Chƣơng 5: Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng cánhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long.Chƣơng 6: Kết luận và kiến nghị.Trang 3 CHƢƠNG 2PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN2.1.1 Những vấn đề chung về tín dụng2.1.1.1 Khái niệmTín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền giữa bên cho vay(ngân hàng và các định chế tài chính) và bên đi vay (cá nhân, doanh nghiệp vàcác chủ thể kinh tế khác) trong đó bên cho vay ứng trƣớc vốn bằng tiền chobên đi vay sử dụng trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận, bên đi vaycó trách nhiệm hoàn trả vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh toán.Trên cơ sở định nghĩa “Tín dụng ngân hàng” và đối tƣợng khách hàng cánhân gồm cá nhân và hộ gia đình có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhcá thể. Vì vậy tín dụng cá nhân là hình thức tín dụng mà trong đó NHTM đóngvai trò là ngƣời chuyển nhƣợng quyền sử dụng vốn của mình cho khách hàngcá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời hạn nhất định, phải hoàn trảcả gốc và lãi với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục vụ sản xuất kinh doanhdƣới hình thức hộ kinh doanh cá thể. (Lê Thị Mận, 2011, trang 66).2.1.1.2 Phân loại tín dụng Theo thời hạn tín dụng- Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn dƣới một năm vàthƣờng đƣợc sử dụng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lƣu động vàphục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của cá nhân.- Tín dụng trung hạn: là loại tín dụng có thời hạn từ 1 – 5 năm, đƣợccung cấp để mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kĩ thuật, mở rộng vàxây dựng các công trình nhỏ có thời gian thu hồi vốn nhanh.- Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm, loại tín dụngnày đƣợc sử dụng để cung cấp cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sảnxuất có quy mô lớn. Theo mục đích sử dụng vốn- Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa: là loại cấp phát tín dụngcho các doanh nghiệp và các chủ thể kinh tế khác để tiến hành sản xuất hànghóa và lƣu thông hàng hóa.- Tín dụng tiêu dùng: là hình thức cấp phát tín dụng cho cá nhân để đápứng nhu cầu tiêu dùng nhƣ: mua sắm nhà cửa xe cộ, các hàng hóa bền chắc vàcả những nhu cầu hằng ngày.Trang 4  Theo đối tƣợng tín dụngCăn cứ vào đối tƣợng tín dụng, tín dụng đƣợc chia thành hai loại: tíndụng vốn lƣu động và tín dụng vốn cố định.- Tín dụng vốn lưu động: là loại vốn tín dụng đƣợc sử dụng để hìnhthành vốn lƣu động của các tổ chức kinh tế, nhƣ cho vay để dự trữ hàng hóa,mua nguyên vật liệu cho sản xuất. Tín dụng vốn lƣu động thƣờng đƣợc sửdụng để cho vay bù đắp mức vốn lƣu động thiếu hụt tạm thời. Loại tín dụngnày thƣờng đƣợc chia ra các loại: cho vay dự trữ hàng hóa; cho vay chi phí sảnxuất và cho vay để thanh toán các khoản nợ dƣới hình thức chiết khấu kì phiếu.- Tín dụng vốn cố định: là loại vốn tín dụng đƣợc sử dụng để hình thànhtài sản cố định. Loại này đƣợc đầu tƣ để mua sắm tài sản cố định, cải tiến vàđổi mới kĩ thuật mở rộng sản xuất, xây dựng các xí nghiệp và công trình mới.Thời hạn cho vay là trung hạn và dài hạn. (Trần Ái Kết, 2008, trang 58). Theo phƣơng thức hoàn trả nợ vay:Theo tiêu thức này, tín dụng có thể đƣợc phân chia thành các loại sau:- Cho vay chỉ có một kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả nợ một lầnkhi đáo hạn.- Cho vay có nhiều kỳ hạn trả nợ hay còn gọi là cho vay trả góp.- Cho vay trả nợ nhiều lần nhƣng không có kỳ hạn nợ cụ thể mà tùy khảnăng tài chính của mình ngƣời đi vay có thể trả nợ bất cứ lúc nào. (NguyễnMinh Kiều, 2009, trang 179).2.1.1.3 Nguyên tắc tín dụng- Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợpđồng tín dụng.Theo nguyên tắc này, tiền vay phải đƣợc sử dụng đúng theo mục đích đãđƣợc ngƣời đi vay thỏa thuận với ngân hàng và ngân hàng đã đồng ý. Đốitƣợng ngân hàng xem xét cho vay là các khoản chi phí mà ngƣời đi vay cầnthực hiện phù hợp với nhu cầu đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh. Nói đếnnguyên tắc là nói đến sự bắt buộc tuân thủ. Chính vì vậy, ngƣời đi vay phải sửdụng vốn đúng mục đích ghi trên hợp đồng tín dụng. Trƣờng hợp ngân hàngphát hiện khách hàng sử dụng vốn sai mục đích thì ngân hàng có quyền thuhồi vốn trƣớc thời hạn để tránh tình trạng rủi ro do sự thất tín củangƣời đi vay.Nếu khách hàng tuân thủ đúng nguyên tắc này của ngân hàng thì cũng cónghĩa giúp cho khách hàng sử dụng vốn vào sản xuất kinh doanh và nhƣ vậysẽ tạo ra đƣợc lợi nhuận. Khi đó ngƣời đi vay đảm bảo đƣợc uy tín với ngânTrang 5 hàng, giúp ngân hàng thực hiện đƣợc vai trò của mình là góp phần phát triểnsản xuất đồng thời cũng tạo ra lợi nhuận của chính mình.- Hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuậntrong hợp đồng tín dụng.Nhƣ chúng ta đã biết, ngân hàng cũng là một đơn vị kinh doanh và mụctiêu của ngân hàng cũng là lợi nhuận có đƣợc từ các khoản đầu tƣ – tín dụng.Một ngân hàng không thể tồn tại nếu các khoản cho vay của mình chỉ thu vềđƣợc gốc hoặc chỉ có tiền lãi vì vốn mà ngân hàng sử dụng cho vay cũng lànguồn vốn ngân hàng đi vay, phải trả lãi. Nhƣ vậy, điều kiện vật chất để ngânhàng có thể tồn tại và phát triển là có thể thu về gốc và lãi sau khoảng thờigian cấp tín dụng cho khách hàng.Theo nguyên tắc bắt buộc, ngƣời đi vay phải chủ động trả nợ gốc và lãicho ngân hàng sau khi đáo hạn. Nếu đến hạn ngƣời đi vay không chủ động trảnợ cho ngân hàng thì ngân hàng sẽ phong tỏa tài khoản tiền gửi của kháchhàng (trƣờng hợp khách hàng có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng), chuyển nợquá hạn (trƣờng hợp không đƣợc cơ cấu lại thời hạn), hoặc ngân hàng có thểsử dụng biện pháp cứng rắn hơn nhƣ phát mãi tài sản để thu hồi nợ.Bất kì rủi ro sai hẹn nào từ phía ngƣời đi vay cũng có thể gây ra ảnhhƣởng đến hoạt động của ngân hàng. Trƣờng hợp nhiều khách hàng không cókhả năng thực hiện đƣợc hoặc không muốn thực hiện nghĩa vụ trả nợ của mìnhcó thể làm cho ngân hàng thua lỗ, thậm chí phá sản. Điều đó cũng có nghĩa sẽtác động đến hoạt động kinh tế xã hội vì hoạt động của ngân hàng có ảnhhƣởng dây chuyền, có thể lây lan tới nhiều ngân hàng khác. (NHNN, 2001,Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN về quy chế cho vaycủa Tổ chức Tín dụng (TCTD) đối với khách hàng).2.1.1.4 Điều kiện cấp tín dụng1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu tráchnhiệm dân sự theo quy định của pháp luật.Đối với khách hàng là pháp nhân và cá nhân Việt Nam:+ Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự.+ Cá nhân và chủ doanh nghiệp tƣ nhân phải có năng lực pháp luật vànăng lực hành vi dân sự.+ Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hànhvi dân sự.+ Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hànhvi dân sự.Trang 6 + Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực phápluật và năng lực hành vi dân sự.Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nƣớc ngoài phải cónăng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của phápluật của nƣớc mà pháp nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếupháp luật nƣớc ngoài đó đƣợc Bộ Luật Dân sự của nƣớc Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật của Việt Nam quy định hoặc đƣợc điềuƣớc quốc tế mà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc thamgia quy định.2. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.4. Có dự án đầu tƣ, phƣơng án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi vàcó hiệu quả; hoặc có dự án đầu tƣ, phƣơng án phục vụ đời sống khả thi và phùhợp với quy định của pháp luật.5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chínhphủ và hƣớng dẫn của Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) Việt Nam. (NHNN,2001, Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc về quy chế cho vaycủa TCTD đối với khách hàng).2.1.1.5 Đảm bảo tín dụngBảo đảm tín dụng hay còn gọi là bảo đảm tiền vay là việc các NHTM ápdụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro và tạo cơ sở pháp lý để thu hồi khoảnnợ vay.Có hai loại bảo đảm tiền vay là: bảo đảm tiền vay bằng tài sản và bảođảm tiền vay không bằng tài sản. Bảo đảm tiền vay bằng tài sản: bảo đảm tiền vay bằng tài sản làviệc khách hàng sử dụng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của mình để cầmcố, thế chấp hoặc bảo lãnh vay vốn ngân hàng.o Cầm cố: Cầm cố là việc khách hàng sử dụng các tài sản, mà chủyếu là các động sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình cầm cố ở ngânhàng để vay vốn.o Thế chấp: là việc khách hàng sử dụng giấy tờ (bản chính) chứngminh quyền sở hữu hợp pháp của mình về các tài sản, mà chủ yếu là các bấtđộng sản thế chấp ở ngân hàng để vay vốn.o Bão lãnh: là lời hứa của ngƣời thứ ba sẽ đứng ra trả nợ thay chokhách hàng vay vốn nếu ngƣời này không có khả năng trả nợ vốn vay chongân hàng.Trang 7  Bảo đảm tiền vay không bằng tài sản: bảo đảm tiền vay khôngbằng tài sản (còn gọi là cho vay tín chấp) là việc ngân hàng cho khách hàngvay không cần có bất kỳ tài sản nào là đảm bảo. (Lê Thị Mận, 2011, trang 80).2.1.2 Các chỉ tiêu phân tích hoạt động tín dụng cá nhânDoanh số cho vayLà chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng cho kháchhàng vay trong một thời gian nhất định bao gồm vốn đã thu hồi hay chƣa thuhồi. Đây là chỉ tiêu tài chính thể hiện quy mô hoạt động tín dụng của ngânhàng.Doanh số thu nợLà chỉ tiêu phản ánh tất cả các khoản tín dụng mà ngân hàng thu về vàomột thời điểm nhất định nào đó.Dƣ nợLà chỉ tiêu phản ánh số nợ mà ngân hàng đã cho vay và chƣa thu hồiđƣợc vào một thời điểm nhất định. Để xác định đƣợc dƣ nợ, ngân hàng sẽ dựavào hai chỉ tiêu doanh số cho vay và doanh số thu nợ:Dư nợ cuối kì = Dư nợ đầu kì + Doanh số cho vay trong kì – Doanh số thunợ cuối kìNợ xấuTheo quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ, trích lập và sửdụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chứctín dụng và sau đó đƣợc sửa đổi, bổ sung trong quyết định số 18/2007/QĐNHNN, tổ chức tín dụng thực hiện phân loại nợ theo năm nhóm nhƣ sau:+ Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:- Các khoản nợ trong hạn và tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng thuhồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn;- Các khoản nợ quá hạn dƣới 10 ngày và tổ chức tín dụng đánh giá là cókhả năng thu hồi đầy đủ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ gốc và lãiđúng thời hạn còn lại;- Các khoản nợ đƣợc phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại Khoản 2Điều 6 quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN.+ Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm:- Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày;- Các khoản nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu (đối với khách hàng làdoanh nghiệp, tổ chức thì tổ chức tín dụng phải có hồ sơ đánh giá khách hàngvề khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi đúng kỳ hạn đƣợc điều chỉnh lầnTrang 8 đầu);- Các khoản nợ đƣợc phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Khoản 3Điều 6 quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN.+ Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm:- Các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày;- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu, trừ các khoản nợ điềuchỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại Điểm bKhoản này;- Các khoản nợ đƣợc miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khảnăng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng;- Các khoản nợ đƣợc phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại Khoản 3Điều 6 quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN.+ Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:- Các khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày;- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dƣới 90 ngàytheo thời hạn trả nợ đƣợc cơ cấu lại lần đầu;- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai;- Các khoản nợ đƣợc phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại Khoản 3Điều 6 quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN.+ Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:- Các khoản nợ quá hạn trên 360 ngày;- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 ngày trởlên theo thời hạn trả nợ đƣợc cơ cấu lại lần đầu;- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thờihạn trả nợ đƣợc cơ cấu lại lần thứ hai;- Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả chƣa bịquá hạn hoặc đã quá hạn;- Các khoản nợ khoanh, nợ chờ xử lý;- Các khoản nợ đƣợc phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại Khoản 3Điều 6 quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN.Nợ xấu: là các khoản nợ thuộc nhóm 3,4,5 theo quyết định số18/2007/QĐ-NHNN.2.1.3 Các tỷ số đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân-Tỷ số dư nợ cá nhân trên tổng tài sảnDƣ nợ cá nhânTỷ số dƣ nợ cá nhân/Tổng tài sản=Tổng tài sảnTrang 9 Đây là tỷ số phản ánh mức độ đầu tƣ vào nghiệp vụ tín dụng cá nhân củangân hàng hay nói cách khác tỷ số này có thể giúp nhà phân tích xác định quymô tín dụng cá nhân của ngân hàng.-Tỷ số dư nợ trên vốn huy độngTỷ số dƣ nợ /Vốn huy động=Tổng dƣ nợVốn huy độngTỷ số này xác định khả năng sử dụng vốn huy động vào hoạt động chovay. Nó có thể giúp chúng ta so sánh khả năng cho vay của ngân hàng vớinguồn vốn huy động.Nguồn vốn huy động bao gồm tiền gửi của của khách hàng, tiền gửi củatổ chức kinh tế, tiền gửi của tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá.-Tỷ số vòng quay vốn tín dụng cá nhânDoanh số thu nợ cá nhânVòng quay vốn tín dụng cá nhân=Dƣ nợ cá nhân bình quânChỉ tiêu này đo lƣờng tốc độ luân chuyển vốn tín dụng cá nhân, thờigian thu hồi nợ nhanh hay chậm. Trong đó:Dƣ nợ cá nhân đầu kì + Dƣ nợ cá nhân cuối kìDƣ nợ cá nhân bình quân=2-Tỷ số thu nợ cá nhânTỷ số thu nợ cá nhânDoanh số thu nợ cá nhân=Doanh số cho vay cá nhânTỷ số này đánh giá công tác thu hồi nợ cho vay cá nhân của ngân hàng.Nhìn chung, hệ số này càng lớn so với 1 chứng tỏ khả năng thu hồi nợ củangân hàng càng tốt.-Tỷ số dư nợ cá nhân trên tổng dư nợDƣ nợ cá nhânTỉ số dƣ nợ cá nhân/Tổng dƣ nợ=Tổng dƣ nợTrang 10 Chỉ tiêu này cho biết tỉ trọng của dƣ nợ cá nhân trên tổng dƣ nợ. Chỉ sốnày càng lớn cho thấy mức độ đầu tƣ vào hoạt động tín dụng cá nhân càng cao.-Tỷ số nợ xấu cá nhân trên dư nợ cá nhânNợ xấu cá nhânTỷ số nợ xấu cá nhân/dƣ nợ cá nhân=Dƣ nợ cá nhânTỉ số này đo lƣờng chất lƣợng nghiệp vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng.Tỉ số này càng thấp nghĩa là chất lƣợng tín dụng cá nhân của ngân hàng càngcao. (Thái Văn Đại, 2012, trang 138).2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệuSố liệu trong đề tài là số liệu thứ cấp đƣợc thu thập từ ngân hàng TMCPViệt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long trong giai đoạn 2011 - 2013,ngoài ra số liệu và thông tin còn đƣợc thu thập từ sách, báo, tạp chí, internet.2.2.2 Phƣơng pháp phân tích số liệu- Mục tiêu 1: Sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả, phƣơng pháp sosánh để phân tích thực trạng tín dụng cá nhân tại VPBank Vĩnh Long giai đoạn2011 -2013.- Mục tiêu 2: Thông qua các tỷ số tài chính để đánh giá hoạt động tíndụng cá nhân của VPBank Vĩnh Long.- Mục tiêu 3: Từ kết quả phân tích trên ta tổng hợp và suy luận để đề cácgiải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng cá nhân của VPBankVĩnh Long trong thời gian tới.Trang 11 CHƢƠNG 3KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCPVIỆT NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long là 1trong 39 chi nhánh trực thuộc của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng.Đơn vị có con dấu riêng, tổ chức hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúnghệ thống kế toán của VPBank, thực hiện đầy đủ các chức năng của một ngânhàng TMCP về kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ thanh toán và các dịch vụkhác theo quy định của VPBank, NHNN và của pháp luật.Trụ sở đặt tại: số 53, đƣờng Phạm Thái Bƣờng, Phƣờng 4, Thành phốVĩnh Long. Các mốc hình thành:Ngày 28/03/2008 đánh dấu cột mốc đầu tiên với việc khai trƣơngVPBank Phòng Giao Dịch Vĩnh Long.Ngày 05/08/2009 Công bố thành lập VPBank chi nhánh Vĩnh Long trêncơ sở Phòng giao dịch Vĩnh Long. Chức năng, nhiệm vụ, vai trò và vị trí:- Huy động vốn (nhận tiền gửi của khách hàng) bằng VND, ngoại tệ vàvàng.- Sử dụng vốn (cung cấp tín dụng, hùng vốn, liên doanh) bằng VND vàngoại tệ.- Các dịch vụ trung gian (thực hiện thanh toán trong và ngoài nƣớc,thực hiện dịch vụ ngân quỹ, chuyển tiền kiều hối và chuyển nhanh qua ngânhàng.- Kinh doanh ngoại tệ.- Phát hành và thanh toán thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ.3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG BAN Cơ cấu tổ chức:Tổng số cán bộ, công nhân viên là 23 ngƣời, trong đó:-Ban giám đốc: 2 ngƣờiPhòng phục vụ khách hàng: 10 ngƣờiPhòng kế toán giao dịch: 9 ngƣờiTrang 12 -Phòng hành chính tổ chức: 2 ngƣờiBan Giám ĐốcPhòng phục vụkhách hàngPhòng kế toán,giao dịchPhòng hànhchính tổ chứcNguồn: Phòng hành chính tổ chức, VPBank Vĩnh LongHình 3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của VPBank Vĩnh Long Nhiệm vụ từng phòng banBan giám đốc:- Xem xét nội dung thẩm định do phòng nghiệp vụ kinh doanh trìnhlên để quyết định cho vay hay không và chịu trách nhiệm về quyết định củamình.- Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo tiền vay và các hồ sơ dongân hàng và khách hàng cung cấp.- Quyết định các biện pháp xử lý nợ, cho gia hạn nợ, điều chỉnh kỳhạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn, các chế tài tín dụng đối với khách hàng.- Tiếp nhận chỉ thị, nghị quyết từ hội sở sau đó phổ biến chung cholãnh đạo các phòng ban.- Điều chỉnh mọi hoạt động của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ,phạm vi hoạt động của đơn vị.- Có thẩm quyền quyết định về tổ chức và đề xuất bổ nhiệm, miễnnhiệm, khen thƣởng, kỷ luật hay nâng lƣơng cho các cán bộ công nhân viêntrong đơn vị.Phòng phục vụ khách hàng- Nghiên cứu tình hình kinh tế xã hội trong địa bàn hoạt động, lập vàthực hiện kế hoạch, dự án khai thác nguồn vốn, chƣơng trình phát triển mạnglƣới và phát triển chi nhánh.Trang 13 - Tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc thu hồi các khoản nợđến hạn và đề xuất các biện pháp xử lý nợ quá hạn.- Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh và tái bảo lãnhtrong và ngoài nƣớc theo quy định của NHNN và theo phân cấp ủy quyền củagiám đốc, thực hiện các công tác phòng ngừa rủi ro.- Lập báo cáo thống kê và nghiệp vụ tín dụng theo các chế độ thôngtin do Tổng giám đốc ban hành.- Quản lý theo dõi các tài sản thế chấp, cầm cố đƣợc lƣu giữ tại kho vàbáo cáo các nghiệp vụ theo chế độ quy định.- Tiếp cận thị trƣờng, thu thập thông tin, đề xuất các phƣơng án kinhdoanh, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nƣớc.- Tìm kiếm khách hàng mới và giữ quan hệ tốt với khách hàng theochiến lƣợc khách hàng của VPBank Vĩnh Long.- Thẩm định các phƣơng án, dự án vay vốn theo quy trình tín dụngtrong phạm vi phân cấp ủy quyền của giám đốc chi nhánh. Hƣớng dẫn kháchhàng làm thủ tục vay vốn, trình giám đốc phê duyệt.- Thực hiện các công tác khác do giám đốc chi nhánh giao.Phòng kế toán giao dịch- Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng nhƣ: chiết khấu chứng từ có giá,mở L/C, chuyển tiền điện tử…- Thực hiện công tác hoạch toán kế toán, theo dõi phản ánh tình hìnhhoạt động kinh doanh tài chính, quản lý các loại vốn, tài sản tại chi nhánh, báocáo hoạt động kinh tế - tài chính theo pháp lệnh kế toán – thống kê và theo chếđộ báo cáo do tổng giám đốc quy định.- Hƣớng dẫn khách hàng mở tài khoản tại chi nhánh, lập các thủ tụcnhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi các tổ chức kinh tế, cá nhân dịch vụchi trả tiền kiều hối,…- Chấp hành đầy đủ, kịp thời nghiệp vụ tài chính đối với Ngân sáchNhà nƣớc theo quy định về nghiệp vụ tài chính của hệ thống.- Tổng hợp lƣu trữ hồ sơ tài liệu kế toán, giữ bí mật tài liệu theo quyđịnh của Nhà nƣớc.- Quản lý tiền mặt tại quỹ, quản lý kho tiền, giấy tờ chứng từ có giá.Chi lƣơng, chuyển tiền vào thẻ và các nghiệp vụ kế toán khác.- Thực hiện các nghiệp vụ khác do Ban Giám Đốc giao.Trang 14 Phòng hành chính tổ chức- Tham mƣu cho giám đốc trong việc quản lý thực hiện chế độ chínhsách đối với ngƣời lao động và thực hiện công tác phát triển nguồn nhân lựccủa chi nhánh.- Tham mƣu cho giám đốc về việc thực hiện các quy định của nhànƣớc, của ngành có liên quan đến chính sách cán bộ theo đúng pháp luật hiệnhành.- Tham mƣu cho giám đốc trong việc phân phối quỹ tiền thƣởng theođơn giá tiền lƣơng đã đƣợc VPBank phê duyệt và thông báo.- Tham mƣu cho giám đốc trong việc mua sắm, quản lý, bảo dƣỡngtoàn bộ phƣơng tiện trang thiết bị phục vụ kinh doanh tại chi nhánh và thựchiện công tác quản trị.- Tham mƣu cho giám đốc trong việc tổ chức thực hiện công tác bảovệ an toàn tài sản, an ninh trật tự tại chi nhánh.3.3 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANHBáo cáo phản ánh tổng quát tình hình và kết quả kinh doanh trong mộtkỳ hoạt động (kỳ kế toán ở đây là năm) của Ngân hàng. Việc phân tích kết quảhoạt động kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng, trên cơ sở phân tích Ngânhàng có thể đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm, từ đó điều chỉnhchiến lƣợc hoạt động cũng nhƣ đƣa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.Việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh đƣợc đánh giá qua ba chỉ tiêu cơbản là thu nhập, chi phí và lợi nhuận.3.4.1 Thu nhậpBảng 3.1 cho thấy, tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng tƣơngđối khả quan, thu nhập tăng liên tục qua các năm, đặc biệt năm 2012 tăng gần25% tƣơng ứng với số tiền 9.134 triệu đồng. Thu nhập của Ngân hàng đƣợctổng hợp từ hai hoạt động chính là: thu nhập từ lãi và thu nhập ngoài lãi.Thu nhập lãiGiống nhƣ các TCTD khác, hoạt động chính của VPBank Vĩnh Long làcấp tín dụng cho nền kinh tế, do đó thu nhập từ lãi luôn chiếm một tỷ trọng rấtcao trên 95% trong cơ cấu thu nhập. Chỉ tiêu này tăng liên tục qua các năm,năm 2012 con số này là 45.338 triệu đồng tăng 9.921 triệu đồng tƣơng ứngtăng 28,01%, năm 2013 chỉ tiêu đạt 46.581 triệu đồng tăng 1.243 triệu đồngtƣơng ứng tăng 2,74%. Đạt đƣợc kết quả nhƣ trên là quá trình phấn đấu nỗ lựcrất nhiều của tập thể cán bộ nhân viên VPBank Vĩnh Long.Trang 15 Bảng 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank Vĩnh Long giai đoạn2011-2013Đơn vị tính: triệu đồngChỉ tiêu1. Tổng thu nhậpThu nhập lãiThu nhập ngoài lãi-Thu nhập từ dịch vụ-Thu nhập khác2. Tổng Chi phíChi phí lãiChi phí ngoài lãi-Chi phí dịch vụ-Chi phí khác3. Lợi nhuận20112012201337.12035.4171.7031.34236134.50829.8644.6442604.3842.61246.25445.33891659831841.76235.0936.6691906.4794.49248.38346.5811.8021.14365944.28635.3968.8902688.6224.0972012/2011Số(%)tiền9.13424,619.92128,01(787) (46,21)(744) (55,44)(43) (11,91)7.25421,025.22917,512.02543.60(70) (26,92)2.09547,791.88071,952013/2012Số(%)tiền2.1294,601.2432,7488696,7254591,14341 107,232.5246,043030,862.22133,307841,052.14333,08(395) (8,79)Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013.Giai đoạn 2011-2013 là khoảng thời gian đầy thách thức đối với ngànhngân hàng: tăng trƣởng tín dụng thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại, mức tănglần lƣợt 8,91% và 12,51% vào các năm 2012, 2013; nợ xấu tăng vọt tính đếnquý IV/2013 nợ xấu toàn hệ thống là 142,33 nghìn tỷ đồng chiếm 4,62% tổngdƣ nợ (Lê Minh Hƣng, 2013); áp lực đảm bảo an toàn cho hoạt động của toànbộ hệ thống ngày càng gay gắt khi có tới 9 ngân hàng thuộc diện hoạt độngkém hiệu quả phải tự tái cơ cấu, sát nhập theo chỉ thị của NHNN: vụ sát nhập3 ngân hàng Sài Gòn, Đệ Nhất, Tín Nghĩa, tự tái cơ cấu đối với Navibank,TrustBank, TienPhong Bank. Tình hình kinh tế trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiềukhó khăn: sức mua của thị trƣờng còn yếu, bất động sản chƣa có dấu hiệu phụchồi, nhiều doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả phải giải thể, giá cả một sốmặt hàng nông thủy sản giảm thấp và kéo dài, nhiều dự án chậm tiến độ. Vớinhững nguy cơ thách thức trên, VPBank Vĩnh Long đánh giá 2011-2013 làgiai đoạn chiến lƣợc có ảnh hƣởng rất lớn đến sự ổn định và phát triển trongdài hạn của chi nhánh. Đây là khoảng thời gian Ngân hàng tập trung thực hiệnchỉ đạo của Hội sở chính và đƣa ra cho mình những định hƣớng kinh doanhphù hợp với tình hình thực tế. Phƣơng châm “tăng trƣởng của hoạt động tíndụng gắn liền với việc hạn chế tối đa nợ xấu” đƣợc Ngân hàng chú trọng hàngđầu trong giai đoạn này. Cũng trong thời gian này, VPBank Vĩnh Long đãchuyển hƣớng tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân, đây là nhómkhách hàng ít chịu ảnh hƣởng bởi sự khó khăn của nền kinh tế hơn là nhómTrang 16 khách hàng doanh nghiệp và bƣớc đầu đạt đƣợc những kết quả khả quan, thunhập từ nhóm khách hàng này tăng lên đáng kể, đóng góp lớn vào thu nhập từlãi.Giai đoạn 2011 – 2013 là khoảng thời gian bội thu của Ngân hàng vềmảng cho vay ngoại tệ. Trong giai đoạn này thị trƣờng ngoại hối luôn đƣợcNHNN kiểm soát ở mức ổn định. Lãi suất cho vay USD luôn thấp hơn rấtnhiều so với cho vay bằng VND, cụ thể vào quý II/2013 lãi suất cho vay VNDphổ biến đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu ở mức 14,5%16%/năm (thấp nhất 13,5%/năm áp dụng đối với khách hàng DN cam kết bánngoại tệ cho NH); lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh khác là 16,5%20%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực không khuyến khích từ 20-25%/năm.Trong khi đó, lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 6%-7,5%/năm đối vớikhoản vay ngắn hạn, 7,5%-9%/năm đối với khoản vay trung và dài hạn. Lãisuất hấp dẫn, khuyến khích rất nhiều doanh nghiệp vay vốn bằng ngoại tệ đểbổ sung nguồn vốn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Áp dụng chặt chẽ thông tƣsố 03/2012/TT-NHNN về việc cho vay bằng ngoại tệ, Ngân hàng tiến hànhphân tích thẩm định cẩn thận từng phƣơng án kinh doanh, năng lực tài chínhvà đặc biệt chỉ những doanh nghiệp có khả năng trả nợ vay bằng ngoại tệ mớiđƣợc vay vốn ngân hàng. Do làm tốt công tác thẩm định khách hàng và lƣợngdoanh nghiệp có nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ cao nên việc cho vay bằngngoại tệ đã đem lại nguồn thu lãi tƣơng đối cao cho Ngân hàng. Bên cạnh đó,các khoản cho vay trung hạn vào năm 2011 bắt đầu thu đƣợc lãi, nguồn thunày góp phần đáng kể vào thu nhập lãi của chi nhánh trong giai đoạn này.Thu nhập ngoài lãiThu nhập ngoài lãi chủ yếu là nguồn thu từ hoạt động dịch vụ và kinhdoanh ngoại hối. Thu nhập ngoài lãi tuy không phải là thế mạnh của Ngânhàng, nhƣng đây là một nguồn thu không thể thiếu. Qua bảng số liệu ta thấy,thu nhập ngoài lãi có sự biến động lớn giảm 787 triệu đồng vào năm 2012 vàtăng trở lại hơn 886 triệu đồng vào năm 2013. Nguyên nhân chủ yếu của sựbiến động thu nhập ngoài lãi là do sự biến động của nguồn thu từ hoạt độngdịch vụ, nguồn thu này luôn chiếm trên 65% trong cơ cầu thu ngoài lãi. Do chinhánh có quy mô tƣơng đối nhỏ, hoạt động chính là nghiệp vụ huy động vốnvà cấp tín dụng cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nên hoạt độngbên mảng dịch vụ rất hạn chế. Tuy chỉ chiếm tỷ trong nhỏ trong cơ cấu thunhập chung nhƣng đây là một lĩnh vực kinh doanh không thể thiếu, vì nó tạođiều kiện cho Ngân hàng có thể bán chéo sản phẩm, tăng tính liên kết giữ chânkhách hàng. Các sản phẩm thẻ của VPBank Vĩnh Long tập trung phân khúcvào một số nhóm khách hàng; Mastercard Platinum, VietNam Airline-VPBankTrang 17 Platinum mastercard dành cho khách hàng có thu nhập cao, những doanh nhânthành đạt; Mastercard E-card dành cho những khách hàng thƣờng xuyên giaodịch trên internet; thẻ tín dụng VPLady dành riêng cho phụ nữ; MasterCardM2C dành cho khách hàng trẻ trung, năng động và sành điệu. Kinh doanh thẻcủa Ngân hàng chịu sự cạnh tranh rất quyết liệt với hơn 20 NHTM trên địabàn, trong đó đáng chú ý là những thƣơng hiệu mạnh trên lĩnh vực thẻ:Vietcombank, Sacombank, ABBank. Do đó, thu phí từ việc phát hành và sửdụng thẻ biến động liên tục; giảm 55,44% tƣơng ứng số tiền 774 triệu đồngvào năm 2012, và tăng trở lại 91,14% tƣơng ứng 545 triệu đồng vào năm 2013.3.4.2 Chi phíChi phí lãiTƣơng ứng với thu nhập, chi phí của Ngân hàng bao gồm 2 khoản đó làchi phí lãi và chi phí ngoài lãi. Nhìn chung chi phí lãi tăng liên tục qua cácnăm, nhƣng tốc độ tăng vẫn thấp hơn thu nhập lãi cụ thể: năm 2012 tăng17,51%, năm 2013 tăng 0,86%. Năm 2012 với việc mở rộng hoạt động tíndụng, thì việc huy động vốn của Ngân hàng cũng có những bƣớc phát triểnvƣợt bậc. Để góp phần kích cầu nền kinh tế, từ 9/2011 đến 6/2013 NHNN đãcó tới 8 lần điều chỉnh giảm lãi suất. Đến cuối năm 2013, lãi suất huy độngcủa Ngân hàng ở mức: không kỳ hạn và kỳ hạn dƣới 1 tháng ở mức 1-1,2%,kỳ hạn từ 1 tháng đến dƣới 6 tháng ở mức 5–7%, kỳ hạn từ 6 tháng đến dƣới12 tháng ở mức 6,5-7,5/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 7,5-9%/năm.Ảnh hƣởng chung của tình hình trong nƣớc, bất động sản Vĩnh Long vẫn khátrầm lắng, lƣợng tồn kho vẫn còn rất lớn, nhiều công trình thi công dở dang dothiếu vốn. Tình hình sản xuất kinh doanh trong tỉnh cũng không mấy khả quan,khi mặt hàng xuất khẩu chủ lực là thủy sản gặp phải nhiều thách thức, giá cảnguyên liệu vật tƣ đầu vào liên tục tăng cao, việc xuất khẩu bị hạn chế donhững yêu cầu kỹ thuật, chất lƣợng sản phẩm. Nhìn chung đây là một giaiđoạn đầy khó khăn đối với nền kinh tế của tỉnh, mặc dù lãi suất huy động đƣợcđiều chỉnh về mức rất thấp, nhƣng do tâm lý ngại đầu tƣ vào bất động sản,ngại đầu tƣ vào hoạt động sản xuất kinh doanh nên việc gửi tiền vào ngânhàng là một lựa chọn an toàn và đem lại khoản lợi nhuận đáng kể. Việc trả lãitiền gửi cho khách hàng tăng đã làm cho chi phí lãi tăng cao trong giai đoạnnày. Bên cạnh việc mở rộng mạng lƣới khách hàng thì lãi suất huy động từquý III năm 2013 đã ở mức rất thấp, chi phí từ việc huy động vốn giảm điđáng kể chỉ tăng 0,86% so với năm trƣớc.Trang 18 Chi phí ngoài lãiChi phí ngoài lãi là các khoản chi phí từ hoạt động dịch vụ, hoạt độngkinh doanh ngoại hối, dự phòng rủi ro tín dụng, chi lƣơng thƣởng cho nhânviên và các chi phí phát sinh khác. Chỉ tiêu này tăng liên tục qua các năm, tănglần lƣợt là 43,6% và 33,3% vào năm 2012, 2013. Xét về mặt tỷ trọng thì chiphí khác luôn chiếm rất cao trong cơ cấu hơn 94% vào năm 2011, khoảng 97%vào các năm còn lại. Do đó, chi phí ngoài lãi tăng chủ yếu là do việc tăng lêntừ khoản mục chi phí khác. Dƣ nợ tín dụng trong 2 năm 2012 và 2013 ở mứcrất cao, đặc biệt dƣ nợ năm 2013 lên đến 295.281 triệu đồng gấp 2,5 lần năm2011 nên việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh trong giai đoạnnày. Theo đổi giá trị phát triển bền vững VPBank Vĩnh Long luôn chú trọngthực hiện cam kết trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, tài trợ và đồng hành nhiềuhoạt động cộng đồng; tài trợ quỹ “Vì ngƣời nghèo” của Ủy ban Mặt trận Tổquốc Vĩnh Long, kết hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh,sinh viên nghèo vƣợt khó, tài trợ chƣơng trình “Trái tim nhân ái” với Đàitruyền hình Vĩnh Long. Những khoản chi trên góp phần tăng đáng kể chi phíngoài lãi của Ngân hàng.3.4.3 Lợi nhuậntriệu đồng60.00046.25450.00040.00037.12048.38341.76244.28634.50830.00020.00010.0004.4922.6124.0970Năm 2011Năm 2012Thu nhậpChi phíNăm 2013Lợi nhuậnNguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh- VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013Hình 3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của VPBank Vĩnh Long giai đoạn2011-2013Là khoản chênh lệch giữa thu nhập và chi phí, lợi nhuận có ý nghĩa rấtquan trọng đối với hoạt động của một NHTM. Chỉ tiêu này không chỉ phảnánh lời lỗ trong quá trình kinh doanh, mà nó còn là cơ sở tín nhiệm của kháchhàng đối với Ngân hàng. Hình 3.2 cho thấy, lợi nhuận của Ngân hàng có mứcTrang 19 tăng trƣởng mạnh vào năm 2012 tăng 71,95% tƣơng ứng với số tiền 1.880triệu đồng và có dấu hiệu chững lại trong năm tiếp theo giảm 8,79% tƣơngứng với số tiền 395 triệu đồng.Năm 2012, đây là khoảng thời gian mở rộng hoạt động tín dụng cá nhâncủa Ngân hàng. Khác với tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp, tín dụngcá nhân thƣờng tài trợ cho mục đích tiêu dùng, và đặc điểm của hình thức chovay này là số lƣợng các món vay nhiều trong khi giá trị món vay thấp nên lãisuất cho vay thƣờng cao. Bên cạnh đó trong thời gian này NHNN đã có 6 lầnđiều chỉnh lãi suất, tính đến cuối quý II trần lãi suất huy động đã đƣợc đƣa về9%/năm và đến tháng 12 trần lãi suất huy động tiếp tục đƣợc đƣa về mức8%/năm. Hƣởng lợi từ sự chênh lệch giữa lãi suất cho vay cao và lãi suất huyđộng thấp, lợi nhuận lãi là hiệu số giữa thu nhập lãi và chi phí lãi khá lớn2.667 triệu đồng, khoảng chênh lệch này góp phần tạo nên mức tăng trƣởngcủa tổng thu nhập 1.880 triệu đồng. Bƣớc sang năm 2013, thu nhập lãi tăngtrƣởng chậm chỉ tăng 1.243 triệu đồng, trong khi chi phí ngoài lãi tăng đến2.221 triệu đồng, đây là nguyên nhân chính của sự giảm sút lợi nhuận trongnăm 2013. Trƣớc sự khó khăn chung của tình hình kinh tế trên địa bàn, nhìnchung trong giai đoạn phân tích, lợi nhuận ở mức 9,7% so với tổng thu nhậpnăm 2012 và 8,5% vào năm 2013, đây là tín hiệu khả quan cho thấy Ngânhàng đã có những chiến lƣợc phù hợp đảm bảo lợi nhuận ổn định cho mình.3.4 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI CỦANGÂN HÀNG Khách hàng: tăng trƣởng mạnh mẽ cơ sở khách hàng, bứt phá mạnh vềthị phần trong phân khúc trọng tâm: khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa vànhỏ. Sản phẩm: thực hiện cá biệt hóa mạnh mẽ trong các chính sách kháchhàng và sản phẩm đối với từng phân nhóm khách hàng riêng biệt. Quản trị rủi ro và công nghệ thông tin: triển khai đồng bộ hệ thốngquản trị rủi ro và hệ thống kiểm soát rủi ro trong đó trọng tâm là hệ thốngkiểm soát rủi ro tín dụng và rủi ro vận hành. Nâng cấp hệ thống giám sát vàquản trị rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trƣờng, rủi ro vận hành. Xây dựng chiếnlƣợc công nghệ thông tin và triển khai các dự án sáng kiến công nghệ thông tin. Nguồn nhân lực: xây dựng chính sách đãi ngộ cạnh tranh, giúp thu hútvà duy trì nguồn nhân lực trình độ cao. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp mangbản sắc VPBank.Trang 20  Công tác truyền thông: tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông,quan hệ công chúng để quảng bá, duy trì và nâng cao hình ảnh thƣơng hiệumới của VPBank, tăng cƣờng nhận diện thƣơng hiệu trong công chúng.Trang 21 CHƢƠNG 4PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂNTẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNGCHI NHÁNH VĨNH LONG4.1 TÌNH HÌNH VỐN HUY ĐỘNG TẠI VPBANK VĨNH LONGGIAI ĐOẠN 2011 – 2013Bảng 4.1: Cơ cấu vốn huy động của VPBank Vĩnh Long giai đoạn 2011-2013Đơn vị tính: triệu đồngChỉ tiêuKhông kỳ hạnCó kỳ hạnDƣới 12 thángTừ 12 tháng trở lênTổng VHĐ2011201220132012/2011Số tiền36.195 37.162 58.517967152.795 256.201 145.612 103.406120.100 220.205 143.625 100.10532.695 35.9961.9873.301188.990 293.363 204.129 104.373(%)2013/2012Số tiền2,6721.35557,4667,68 (110.589) (43,16)83,35 (76.580) (34,78)10,10 (34.009) (94,48)55,23 (89.234) (30,42)Nguồn: Báo cáo tình hình huy động vốn – VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013.Vốn huy động là nguồn vốn rất quan trọng trong hoạt động kinh doanhcủa NHTM, không chỉ phản ánh quy mô tài chính của một ngân hàng mà cònlà cơ sở để đánh giá khả năng huy động vốn nhàn rỗi từ nền kinh tế. Nhận tiềngửi từ các cá nhân và các tổ chức kinh tế là nghiệp vụ huy động vốn chủ yếuvà duy nhất của Ngân hàng trong giai đoạn này. Nhìn chung, vốn huy độngcủa VPBank Vĩnh Long biến động tƣơng đối lớn qua các năm; năm 2012 tăng104.373 triệu đồng tƣơng ứng tăng 55,23%; năm 2013 giảm 89.234 triệu đồngtƣơng ứng giảm 30,42%. Phân theo hình thức huy động, vốn huy động gồm 2phần: tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn.Tiền gửi không kỳ hạnTiền gửi không kỳ hạn là loại tiền gửi mà khách hàng có thể rút ra bất cứlúc nào mà không cần phải thông báo cho ngân hàng. Do đây là loại tiền gửicó tính ổn định không cao nên lãi suất thƣờng rất thấp và chủ yếu phục vụ chonhu cầu thanh toán qua ngân hàng hơn là việc hƣởng lợi tức từ việc cho ngânhàng vay. Nguồn tiền gửi không kỳ hạn của Ngân hàng tăng qua các năm: năm2012 chỉ tiêu này là 37.162 triệu đồng, tăng 2,67%; năm 2013 đạt 58.517 triệuđồng tăng 57,46%. Mặc dù năm 2012 nguồn tiền gửi này chỉ tăng 967 triệuđồng so với cuối năm 2011, nhƣng đây cũng là một tín hiệu khả quan đối vớiTrang 22(%) Ngân hàng. Đến nay, tâm lý ƣu thích sử dụng tiền mặt trong thanh toán củangƣời dân vẫn còn rất cao, một phần họ ngại những thủ tục khi thanh toán quangân hàng, một phần họ không muốn chia sẻ bất kỳ thông tin gì về thu nhậpcủa mình. Ảnh hƣởng từ sự ảm đạm của nền kinh tế 2012, sức mua của thịtrƣờng giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn giá nguyên liệu đầu vào tăng caotrong khi giá bán sản phẩm thấp, thị trƣờng xuất khẩu bị hạn chế. Do đó,lƣợng tiền gửi thanh toán từ các doanh nghiệp và tiền gửi tiết kiệm không kỳhạn từ ngƣời dân chỉ tăng một tỷ lệ rất nhỏ 2,67%. Đến năm 2013, nhờ vàoviệc tích cực triển khai các giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP,02/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân (UBND), kinh tếtoàn tỉnh đã có những bƣớc phát triển mạnh mẽ. Trong năm tỉnh đã đƣa ra nhiềugiải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuấ t kinh doanh , hỗ trơ ̣ thi ̣trƣờng , giảiquyế t nơ ̣ xấ u cho doanh nghiê ̣p, trong đó sớm thƣ̣c hiê ̣n các chiń h sách về giảm,hoãn, gia ha ̣n tiề n nô ̣p thuế , tiề n sƣ̉ du ̣ng đấ t , cơ cấ u la ̣i nơ ̣ ngân hàng , điềuchỉnh giảm laĩ suấ t đ ối với các khoản nơ ̣ vay cũ , đã giúp cho nhiều doanhnghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhu cầu thanh toántiền qua ngân hàng tăng cao, theo đó là lƣợng tiền gửi thanh toán từ các doanhnghiệp “chảy” vào Ngân hàng rất nhiều, nên lƣợng tiền gửi không kỳ hạn đạtmức tăng trƣởng rất tốt trong năm 2013.Tiền gửi có kỳ hạnTiền gửi có kỳ hạn là loại tiền đƣợc gửi vào ngân hàng nhằm mục đíchhƣởng lãi của khách hàng. Do đây là loại tiền gửi có kỳ hạn cố định, ngân hàngcó thể chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn này nên lãi suất thƣờng cao hơnrất nhiều so với loại tiền gửi không kỳ hạn, kỳ hạn càng dài thì lãi suất càng cao.Qua bảng 4.1 ta thấy, khoản mục này biến động khá lớn: năm 2012 đạt 246.201triệu đồng tăng 103.406 triệu đồng; năm 2013 chỉ còn 145.612 triệu đồng giảm110.589 triệu đồng. Năm 2012 là khoảng thời gian mà Ngân hàng tập trungmạnh mẽ vào phân khúc khách hàng cá nhân. Bức phá mạnh về lƣợng kháchhàng qua việc tiếp thị hình ảnh Ngân hàng và các sản phẩm đến từng hộ tiểuthƣơng ở chợ Vĩnh Long, chợ Long Châu từng hộ gia đình có tham gia sản xuấtkinh doanh ở địa bàn Thành phố Vĩnh Long và các huyện lân cận Long Hồ,Tam Bình, Bình Minh. Ngoài ra chất lƣợng sản phẩm đƣợc Ngân hàng rất quantâm, sản phẩm có tính cạnh tranh về lãi suất, thủ tục điền kiện đơn giản nhƣngvẫn đảm bảo thực hiện đúng quy trình của VPBank hội sở, từng cán bộ tín dụng,nhân viên giao dịch phải có thái độ ân cần và niềm nở với khách hàng. Là mộttỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tỷ trọng khu vực nông lâm thủy sảncủa Vĩnh Long vẫn chiếm rất cao trong cơ cấu GDP lên đến 47,54% (UBNDtỉnh Vĩnh Long, 2012), khó khăn chung của nền kinh tế năm 2012 đã tác độngTrang 23 không nhỏ đến hoạt động của khu vực này. Các mô hình chăn nuôi gia súc, giacầm có xu hƣớng phát triển chậm lại do ảnh hƣởng tình hình dịch bệnh, giá thứcăn chăn nuôi tăng, giá tiêu thụ sản phẩm giảm mạnh nhiều khi giá bán thấp hơngiá thành. Nghề nuôi thủy sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhất là nuôi cá trado giá bán cá nguyên liệu thấp hơn giá thành từ 4-8% và giảm 13% so vớicùng kỳ năm 2011. Mặc dù, vẫn còn một lƣợng vốn đủ để tái hoạt động sảnxuất nhƣng với những nguyên nhân trên, đã làm hạn chế ý muốn này của cácdoanh nghiệp, các hộ gia đình. Khi vốn tín dụng tạm thời nhàn rỗi không thểđi vào hoạt động sản xuất thì xu hƣớng gửi tiền vào ngân hàng để hƣởng lãi làhƣớng đi phù hợp. Bảng số liệu cho thấy, trong 103.406 triệu đồng tăng lêncủa tiền gửi có kỳ hạn thì đã có đến 100.105 triệu đồng là tiền gửi kỳ hạn dƣới12 tháng, điều này cho thấy doanh nghiệp, cá nhân chọn hình thức gửi tiền cókỳ hạn ngắn một mặt để hƣởng lãi, một mặt đang trông chờ vào tín hiệu khảquan của nền kinh tế để có thể tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Bƣớcsang năm 2013, tiếp tục là chính sách giảm lãi suất để kích cầu nền kinh tế củaNHNN, tính đến tháng 9/2013 lãi suất huy động đã giảm đi rất thấp kỳ hạndƣới 1 tháng ở mức 1-1,2%/năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dƣới 6 tháng ở mức 57%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến dƣới 12 tháng ở mức 6,5-7,5%/năm, kỳ hạn từ12 tháng trở lên ở mức 7,5-9%/năm. Thêm vào đó là tình hình kinh tế trên địabàn tỉnh đã có những bƣớc khởi sắc, nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu gạo, thủysản, giày dép đƣợc ký kết, nhiều doanh nghiệp bắt đầu khởi động lại hoạt độngsản xuất, sức mua trong dân cũng tăng lên. Lãi suất thấp, kinh tế có bƣớc pháttriển mới nên nguồn vốn tín dụng đã chuyển sang hoạt động sản xuất, do đólƣợng vốn chảy vào Ngân hàng trong thời gian này rất ít, giảm 110.589 triệuđồng so với năm 2012.Tỷ trọngTiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng luôn chiếm tỷ trọng rất cao trong cơcấu vốn huy động của Ngân hàng, cụ thể năm 2011 chiếm 63,55%, năm 2012tỷ lệ này là 75,06%, năm 2013 chiếm 70,36%. Hai loại tiền gửi còn lại là: tiềngửi không kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên chiếm một tỷ lệ nhỏluôn dƣới 20%, cá biệt năm 2013 tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn tăng lên gần30% trong khi đó, tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên giảm đột ngột không tới1%. Năm 2012, ảnh hƣởng khó khăn chung của nền kinh tế đã làm hạn chế ýmuốn tham gia sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn, nênlƣợng vốn tạm thời nhàn rỗi “chảy” vào Ngân hàng rất nhiều. Mặc dù, tiền gửikhông kỳ hạn và tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên có tăng nhƣng mức độtăng không đáng kể so với tiền gửi có kỳ hạn dƣới 12 tháng, nên tỷ trọng củaTrang 24 loại tiền gửi này đã tăng lên đến 75,06%. Sang năm 2013, tỷ trọng tiền gửikhông kỳ hạn chiếm gần 30% trong cơ cấu vốn huy động.17,3017,30%%19,1519,15%%12,2712,27%%0,970,97%%12,6712,67%%28,6728,67%%63,5563,55%%75,0675,06%%Năm20122012NămNăm2011Năm2011KKHKKHKHdƣớidƣới1212KH70,3670,36%%Năm2013Năm2013KHtrêntrên1212KHGhi chú: -KKH: Không kỳ hạn-KH dưới 12: Kỳ hạn dưới 12 tháng-KH trên 12: Kỳ hạn trên 12 thángNguồn: Báo cáo tình hình vốn huy động-VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013Hình 4.1: Cơ cấu vốn huy động của VPBank Vĩnh Long giai đoạn 2011-2013Lãi suất huy động trong thời gian này đã hạ đến mức rất thấp, mức sinh lời củađồng tiền từ việc gửi ngân hàng đã không còn hấp dẫn, một lƣợng lớn kháchhàng đã chuyển sang kênh đầu tƣ khác, lƣợng vốn tín dụng trong thời gian nàychủ yếu là tiền gửi thanh toán của các doanh nghiệp. Nhìn chung cơ cấu vốnhuy động của Ngân hàng đang dịch chuyển theo hƣớng tăng tỷ trọng tiền gửikhông kỳ hạn, giảm tỷ trọng tiền gửi kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, điều này làmhạn chế khả năng cấp tín dụng đối với nền kinh tế nhƣng cũng phần nào giảmbớt chi phí trả lãi của Ngân hàng.4.2 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI VPBANK VĨNHLONG GIAI ĐOẠN 2011 – 2013Hoạt động cấp tín dụng trong ngân hàng bao gồm 4 hình thức: cho vay,chiết khấu, cho thuê tài chính và bảo lãnh; tuy nhiên nếu nghiên cứu ở mức độhẹp thì tín dụng ở đây đƣợc hiểu là hoạt động cho vay đối với khách hàng. Làmột chi nhánh tƣơng đối nhỏ nên hoạt động chính và quan trọng bậc nhất củaVPBank Vĩnh Long là cho vay, thu nhập từ hoạt động này luôn chiếm tỷ trọngrất cao trên 95% trong cơ cấu thu nhập và ngày càng tăng qua các năm.Trang 25 Thông qua 4 chỉ tiêu cơ bản là doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dƣ nợ và nợ xấu chúng ta có thể phân tích và đánh giá rõhơn quy mô tín dụng, khả năng thu hồi nợ cũng nhƣ chất lƣợng hoạt động tín dụng của Ngân hàng.Bảng 4.2: Tình hình tín dụng chung tại VPBank Vĩnh Long giai đoạn 2011-2013Đơn vị tính: Triệu đồng2011Chỉ tiêuDoanh số cho vayCá nhânDoanh NghiệpDoanh số thu nợCá nhânDoanh NghiệpDƣ nợCá nhânDoanh NghiệpNợ xấuCá nhânDoanh nghiệpSố tiền162.47946.920115.559159.64167.79091.851116.23743.72972.508122102012Tỷtrọng(%)10028,8871,1210042,4657,5410037,6262,3810016,6783,33Số tiền114.46758.65055.81771.53343.07528.458159.17159.30499.867198112013Tỷtrọng(%)10051,2448,7610060,2239,7810037,2662,7410042,1157,89Số tiền152.37056.07696.29416.2606.7639.497295.281108.617186.6645922372012/2011Tỷtrọng(%)10036,8063,2010041,5958,4110036,7863.2210037,2962,71Số tiền(48.012)11.730(59.742)(88.108)(24.715)(63.393)42.93415.57527.359761(%)Số tiền(%)(29,55)37.90333,1125,00 (2.574) (4,39)(51,70)40.47772,52(55,19) (55.273) (77,27)(36,46) (36.312) (84,30)(69,02) (18.961) (66,63)36,94 136.11085,5135,6249.31383,1537,7386.79786,9158,3340 210,53300,0014 175,000,1026 236,36Nguồn: Báo cáo tình hình tín dụng - VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013.Trang 262013/2012 4.2.1 Doanh số cho vayDoanh số cho vay thể hiện quy mô hoạt động tín dụng của ngân hàng,thông qua chỉ tiêu này chúng ta có thể biết đƣợc thực trạng về nhu cầu vốn củanền kinh tế. Chỉ tiêu này càng cao chứng tỏ khả năng cạnh tranh của Ngânhàng tốt và nhu cầu vốn của các thành phần kinh tế cũng tăng lên.Doanh số cho vay trong 3 năm của Ngân hàng có sự biến động lớn. Năm2012 con số này là 114.467 triệu đồng, giảm 48.012 triệu đồng tƣơng ứnggiảm gần 30% so với năm 2011; sang năm 2013 có sự tăng trƣởng trở lại đạt152.370 triệu đồng, tăng 37.903 triệu đồng tƣơng ứng tăng 33,11% so với nămtrƣớc. Hoạt động cho vay chịu ảnh hƣởng rất lớn từ nền kinh tế, khi kinh tếđang trong giai đoạn phát triển các thành phần kinh tế cần nhiều vốn để mởrộng hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra lợi nhuận, ngƣợc lại khi kinh tế khókhăn, suy thoái thì nhu cầu này giảm đi rõ rệt. Thực trạng chung của nền kinhtế Việt Nam 2012 là: tốc độ tăng trƣởng GDP thấp nhất trong vòng 10 trở lạichỉ đạt 5,03%, nợ xấu ngân hàng tăng cao, thị trƣờng thu hẹp, sức mua giảmmạnh, lƣợng hàng tồn kho ở nhiều lĩnh vực vẫn còn rất lớn đặc biệt là tồn khobất động sản. Những khó khăn trên đã tác động không nhỏ đến tình hình sảnxuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh: giá cả vật tƣ, nguyên liệu đầu tăng cao trongkhi giá bán sản phẩm bấp bênh, nhiều lúc giá bán thấp hơn giá thành đặc biệtlà ngành chăn nuôi thủy sản, gia súc gia cầm; xuất khẩu lúa gạo, thủy sản gặprất nhiều trở ngại do các đối tác nhập khẩu đặt lên các rào cản kỹ thuật, ràocản thƣơng mại; nhiều doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng, số doanhnghiệp hoạt động có lợi nhuận rất ít, toàn tỉnh có 58 doanh nghiệp giải thể, 30doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Tính đến cuối năm 2012, lãisuất cho vay đã đƣợc hạ rất thấp, đối với 5 lĩnh vực ƣu tiên ở mức 9-12%/năm;cho vay lĩnh vực sản xuất - kinh doanh khác và tiêu dùng ở mức 12-15%/năm,trong đó lãi suất cho vay đối với các khách hàng tốt chỉ từ 9-11%/năm. Lãisuất thấp nhƣng do sự biến động của chi phí sản xuất cũng nhƣ thị trƣờng tiêuthụ nên rất ít doanh nghiệp đề nghị vay vốn. Chỉ những doanh nghiệp có lịchsử giao dịch tốt, phƣơng án kinh doanh, tài sản đảm bảo ổn định mới đƣợcNgân hàng giải ngân, điều này làm cho doanh số cho vay năm 2012 giảmđáng kể. Xét về cơ cấu, bảng số liệu cho thấy có sự biến động lớn trong cơ cấucho vay cá nhân, năm 2011 chiếm 28,88%; năm 2012 là 51,24%; sang năm2013 là 36,8%. Trong cơ cấu cho vay của Ngân hàng thì tỷ trọng của cho vaycá nhân luôn thấp hơn cho vay doanh nghiệp nhƣng vào năm 2012 tỷ trọngnày đã có sự thay đổi chiếm trên 50%. Kinh tế suy giảm, sản xuất kinh doanhđình truệ các doanh nghiệp chỉ hoạt động cầm chừng nên nhu cầu vay vốn củahọ rất thấp, trong khi đó khách hàng cá nhân lại ít chịu ảnh hƣởng bởi sự biếnTrang 27 động của nền kinh tế. Định hƣớng của VPBank là đến năm 2017 trở thành 1trong 3 Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam, theo đóchiến lƣợc của Ngân hàng đã có sự thay đổi theo hƣớng tập trung hơn vàophân khúc khách hàng cá nhân. Với chiến lƣợc và điều kiện kinh tế nhƣ trên,doanh số cho vay cá nhân đã tăng lên đáng kể tăng 11.730 triệu đồng so vớinăm 2011, trong đó cho vay doanh nghiệp lại giảm đến 59.742 triệu đồng điềunày giải thích cho sự đột biến của tỷ trọng cho vay cá nhân năm 2012.Bƣớc sang 2013, tình hình kinh tế khả quan, giá cả nguyên liệu đầu vàocũng nhƣ thị trƣờng tiêu thụ dần ổn định. Lãi suất đã đƣợc NHNN điều chỉnhvề mức rất thấp để hỗ trợ các doanh nghiệp, lãi suất cho vay đối với 5 lĩnh vựcƣu tiên chỉ còn 9%, trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn từ 9%-11,5%, lãi suấtcho vay trung và dài hạn từ 11,5%-13%. Bên cạnh đó các doanh nghiệp trongtỉnh gặp nhiều thuận lợi hơn do đƣợc giảm, giản nợ thuế theo Nghị quyết13/NQ-CP của Chính phủ; đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ đƣợc xemxét gia hạn 9 tháng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) còn nợ trong năm2011, gian hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng, giảm 30% thuếTNDN trong năm 2012. Với những điều kiện thuận lợi trên doanh nghiệpmạnh dạn đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó họ cần nhiều vốnhơn cho hoạt động của mình, Ngân hàng đã tận dụng tốt cơ hội này tăngcƣờng hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp và đạt đƣợc kết quả ấn tƣợngcho vay doanh nghiệp tăng 72,52% kéo theo sự tăng trƣởng trở lại của doanhsố cho vay đạt 152.370 triệu đồng .4.2.2 Doanh số thu nợLà một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá hoạt động tín dụng,doanh số thu nợ phản ánh nguồn vốn tín dụng ngân hàng thu về vào một thờiđiểm nhất định cũng nhƣ đánh giả khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng.Nhìn chung doanh số thu nợ giảm đáng kể qua 3 năm, cụ thể 2011 chỉtiêu này là 159.641 triệu đồng, năm 2012 là 71.533 triệu đồng và năm 2013 là16.260 triệu đồng. Chỉ tiêu này ở mức thấp và giảm dần qua các năm cho thấyhoạt động cho vay trung và dài hạn vẫn là thế mạnh của Ngân hàng. Năm2012, tình hình kinh tế khó khăn ảnh hƣởng đến hoạt động của các doanhnghiệp, nên doanh số cho vay giảm đi đáng kể kéo theo đó là sụ giảm sút củadoanh số thu nợ doanh nghiệp. Đây là khoảng thời gian, nhu cầu xây mới vàmua nhà ở tăng rất cao. Khu nhà ở công nhân viên phƣờng 3 Thành phố VĩnhLong bắt đầu chào bán từ cuối năm 2011 và sôi động vào đầu năm 2012, nhiềutuyến đƣờng mới hoàn thành nên nhu cầu xây nhà ở cũng tăng rất mạnh vàogiai đoạn này. Hoạt động cho vay cá nhân đạt kết quả rất tốt, nhƣng đây chủTrang 28 yếu là các khoản cho vay trả góp kỳ hạn lên đến 5 năm nên nguồn vốn chƣađƣợc thu hồi ngay trong năm. Nguồn tiền thu về trong năm 2013 đã giảm đếnmức rất thấp; thu nợ cá nhân là 6.763 triệu đồng, thu nợ doanh nghiệp là 9.497triệu đồng, chỉ tiêu này chỉ bằng 10% của năm 2011. Các khoản cho vay trungvà dài hạn chƣa đến hạn thu hồi, mặc dù doanh số cho vay trong kỳ đã tăngtrƣởng trở lại nhƣng đa số đây là các khoản tín dụng đƣợc cấp vào thời điểmgiữa và cuối năm nên doanh số thu nợ của Ngân hàng đã xuống mức rất thấp.4.2.3 Dƣ nợDƣ nợ cho vay là chỉ tiêu tài chính thể hiện quy mô tín dụng của ngânhàng tại một thời điểm nhất định (thƣờng là ngày cuối cùng của tháng, quý,năm). Dƣ nợ trong kỳ thể hiện sự tƣơng quan giữa dƣ nợ đầu kỳ, doanh số chovay và doanh số thu nợ trong kỳ; chỉ tiêu này cho thấy tại thời điểm hiện tạilƣợng vốn ngân hàng đã cấp cho nền kinh tế mà chƣa thu hồi là bao nhiêu tiền.Dƣ nợ cho vay tăng liên tục trong 2 năm và có chiều hƣớng năm sau tăngcao hơn năm trƣớc, năm 2012 tăng 36,94% đến năm 2013 tăng 85,5%. Dƣ nợtăng chủ yếu xuất phát từ việc doanh số cho vay cao trong khi doanh số thu nợđạt thấp, trong năm 2013 doanh số cho vay tăng trƣởng trở lại sau thời kỳ khókhăn của năm trƣớc, tăng 37.903 triệu đồng trong khi đó doanh số thu nợ lạigiảm đến 55.273 triệu đồng, điều này đã góp phần đẩy dƣ nợ cho vay củaNgân hàng tăng mạnh lên đến 136.110 triệu đồng. Dƣ nợ đến cuối giai đoạnnày đã gấp 2,5 lần dƣ nợ năm 2011, con số tƣơng đối lớn chứa đựng nhiều rủiro nhƣng với công tác thẩm định, quan sát tốt khách hàng nguồn dƣ nợ này sẽđem lại thu nhập đáng kể cho Ngân hàng trong tƣơng lai. Về mặt tỷ trọng,trong 3 năm dƣ nợ cá nhân luôn thấp hơn 40% , điều này cho thấy mặc dù đãtập trung hơn vào phân khúc khách hàng cá nhân nhƣng khách hàng doanhnghiệp vẫn còn là trọng tâm trong chiến lƣợc cho vay của Ngân hàng.4.2.4 Nợ xấuNợ xấu là một vấn đề đáng lo ngại đối mới mọi ngân hàng, chỉ tiêu nàycàng cao thì chất lƣợng tín dụng càng thấp. Hoạt động của hệ thống NHTMchịu ảnh hƣởng rất lớn từ những biến động của nền kinh tế và những quy địnhcủa NHNN. Khó khăn chung của tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn2011-2013 đã tác động tiêu cực đến các khoản cho vay của VPBank VĩnhLong. Thực hiện nghiêm túc theo tinh thần quyết định 780/QĐ-NHNN về việcđiều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ cho khách hàng, tuy nhiên nợ xấu củatoàn chi nhánh vẫn tăng rất cao trong giai đoạn phân tích, bắt đầu vào năm2011 con số này ở mức 12 triệu đồng, sang năm 2012 là 19 triệu đồng và cuốigiai đoạn lên đến 59 triệu đồng. Các khoản cho vay luôn đƣợc thẩm định rấtTrang 29 cẩn thận và chi tiết, nhƣng khả năng trả nợ của khách hàng trong tƣơng lai thìkhông thể xác định đƣợc, đặc biệt là sự “ảm đạm” của nhóm khách hàngdoanh nghiệp trong giai đoạn này. Về cơ cấu, nợ xấu doanh nghiệp luôn chiếmtỷ trọng cao so với nợ xấu cá nhân lần lƣợt là 83,33% vào năm 2011, 57,89%vào năm 2012 và 62,71% vào năm 2013. Nguyên liệu đầu vào tăng cao, giábán sản phẩm bấp bênh và khó tìm thị trƣờng đầu ra là điểm chung của cácdoanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngoài các doanh nghiệp kinh doanh các mặthàng xuất khẩu (chủ yếu là lƣơng thực) có hiệu quả sản xuất kinh doanh đạtkhá, còn lại hầu hết các doanh nghiệp hiệu quả hoạt động thấp và hoạt độngcầm chừng. Khó tiếp cận đƣợc nguồn vốn ngân hàng cũng là một hạn chế củadoanh nghiệp trong giai đoạn này, lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp vừavà nhỏ giảm chỉ còn 9%/năm vào năm 2013, tuy nhiên do những do vấp phảinhững rào cản về thủ tục và điều kiện vay vốn nên có rất ít doanh nghiệp cóthể tiếp tục duy trì hoạt động nhờ vào nguồn vốn này. Toàn tỉnh có đến 131doanh nghiệp giải thể, 66 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong giai đoạn2011-2013. Những diễn biến bất lợi trên đã góp phần làm tăng vọt nợ xấudoanh nghiệp từ 10 triệu đồng lên đến 37 triệu đồng vào cuối giai đoạn, gópphần đáng kể vào mức tăng của nợ xấu toàn chi nhánh.4.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI VPBANKVĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011 – 20134.3.1 Các sản phẩm tín dụng cá nhân của ngân hàng4.3.1.1 Cho vay hộ kinh doanhKhách hàng có phƣơng án kinh doanh hiệu quả đang gặp vấn đề về vốnVPBank sẽ cùng chung tay với bạn. Đặc điểm:- Hạn mức cho vay: tối đa 80% đối với cho vay vốn lƣu động và 90%đối với cho vay đầu tƣ tài sản cố định (TSCĐ).- Thời gian cho vay: tối đa 12 tháng đới với cho vay vốn lƣu động vàtối đa 60 tháng đối với cho vay đầu tƣ TSCĐ- Loại tiền vay: VND- Phƣơng thức trả nợ: cho vay theo món (lãi trả định kỳ, gốc trả địnhkỳ/cuối kỳ) hoặc cho vay theo hạn mức (trả lãi hàng tháng, gốc trả cuối kỳ).4.3.1.2 Thấu chi cá nhân tiêu dùngSản phẩm cho phép khách hàng có một nguồn tiền mặt sẵn sàng bất kỳlúc nào. Đặc điểm:- Hạn mức cho vay: tối đa 6 tháng lƣơng, tối đa 200 triệu đối với hìnhthức tín chấp và tối đa 300 triệu đối với hình thức đảm bảo bằng tài sảnTrang 30 - Thời hạn cho vay: tối đa 12 tháng- Loại tiền vay: VND- Phƣơng thức trả nợ: Lãi tính trên số tiền thấu chi và số ngày thấu chithực tế, trừ vào tài khoản của khách hàng vào cuối tháng.4.3.1.3 Cho vay Hộ kinh doanh bổ sung vốn lưu động trả gópKhách hàng thiếu hụt vốn kinh doanh hoặc có phƣơng án tăng vốn lƣuđộng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. VPBank sẽ cùng chung tayvới bạn. Đặc điểm:- Hạn mức cho vay: tối đa 90% đối với cho vay vốn lƣu động- Thời gian cho vay: tối đa 48 tháng- Loại tiền vay: VND- Phƣơng thức trả nợ: cho vay theo món (trả lãi định kỳ hàng tháng,gốc trả định kỳ hàng tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng).4.3.1.4 Tín chấp Cán bộ công nhân viên và cấp quản lýKhông cần tài sản đảm bảo (TSĐB), khách hàng vẫn có thể đƣợc cấp tíndụng hạn mức cao với cơ chế ƣu đãi đến từ VPBank. Đặc điểm:- Hạn mức cho vay: tối đa 12 tháng lƣơng (tối đa 70 triệu đối với cấpnhân viên và tối đa 200 triệu đối với cấp quản lý)- Thời gian cho vay: từ 6 tháng – 36 tháng- Loại tiền vay: VND- Phƣơng thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng (tính trên dƣ nợ vay ban đầu),gốc trả hàng tháng hoặc cuối kỳ.4.3.1.5 Tín chấp cá nhân theo dư nợ thực tếĐáp ứng mọi nhu cầu chi tiêu nhanh chóng, thuận tiên, không cần tải sảnđảm bảo. Đặc điểm:-Hạn mức cho vay: tối đa 12 tháng lƣơng, không quá 300 triệu đồngThời gian cho vay: tối đa 36 thángLoại tiền vay: VNDPhƣơng thức trả nợ: Lãi và gốc trả hàng tháng (tính trên dƣ nợ thựctế).4.3.1.6 Cho vay mua nhà cá nhânCơ hội sở hữu ngôi nhà mơ ƣớc với sự hỗ trợ từ VPBank. Đặc điểm:- Hạn mức cho vay: tối đa 100% chi phí mua nhà/xây dựng/sửa chữanhà nhƣng không vƣợt quá tỷ lệ cho vay trên TSĐB do VPBank quy định- Thời gian cho vay: tối đa 20 nămTrang 31 - Loại tiền vay: VND- Phƣơng thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả hàng tháng hoặc cuốikỳ.4.3.1.7 Cho vay cá nhân xây dựng/sửa chữa nhàCơ hội nâng cao mức sống từ căn nhà mơ ƣớc. Đặc điểm- Hạn mức cho vay: tối đa 90% chi phí xây dựng/ sửa chữa nhà nhƣngkhông vƣợt quá tỷ lệ cho vay trên TSĐB do VPBank quy định.- Thời gian cho vay: tối đa 15 năm- Loại tiền vay: VND- Phƣơng thức trả nợ: lãi trả hàng tháng, gốc trả hàng kỳ.4.3.1.8 Cho vay mua ô tô cá nhânSản phẩm hỗ trợ tài chính cho cá nhân có nhu cầu mua ô tô phục vụ nhucầu đi lại hoặc cho nhu cầu kinh doanh. Đặc điểm:- Hạn mức cho vay: tối đa 100% giá trị xe nhƣng không vƣợt quá tỷ lệcho vay trên TSĐB do VPBank quy định- Thời gian cho vay: tối đa 60 tháng đối với sản phẩm ô tô cá nhânthành đạt và tối đa 48 tháng đối với sản phẩm ô tô cá nhân kinh doanh- Loại tiền vay: VND- Phƣơng thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả hàng tháng hoặc cuốikỳ.4.3.1.9 Cho vay cầm cố Giấy tờ có giá do VPBank phát hànhPhƣơng án cho những khách hàng tiền gửi tại VPBank phát sinh nhu cầuvay vốn đột xuất. Đặc điểm:- Hạn mức cho vay: tối đa không vƣợt quá giá trị sổ tiết kiệm- Thời gian cho vay: tối đa không vƣợt quá thời điểm đáo hạn sổ tiếtkiệm- Loại tiền vay: VND- Phƣơng thức trả nợ: Gốc, lãi trả cuối kỳ.4.3.1.10 Cho vay hỗ trợ tài chính du họcSản phẩm hỗ trợ du học sinh bổ túc hồ sơ du học và thanh toán các chiphí du học – chắp cánh ƣớc mơ.- Hạn mức cho vay: tối đa chi phí du học do cơ sở đào tao cung cấpnhƣng không vƣợt quá tỷ lệ cho vay trên TSĐB do VPBank quy định- Thời gian cho vay: Tối đa thời gian du học + 12 tháng- Loại tiền vay: VNDTrang 32 - Phƣơng thức trả nợ: Lãi trả hàng tháng, gốc trả hàng tháng hoặc cuốikỳ.4.3.2 Tín dụng cá nhân theo thời hạn4.3.2.1 Doanh số cho vayChỉ tiêu tài chính cho ta biết thực trạng nhu cầu vốn của các chủ thể là cánhân trong nền kinh tế. Cho vay khách hàng cá nhân bao gồm cho vay cánhân và hộ gia đình có giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể.Bảng 4.3: Doanh số cho vay cá nhân theo thời hạn của VPBank Vĩnh Longgiai đoạn 2011-2013Đơn vị tính: triệu đồng2011Thời hạnNgắn hạnTrung và dài hạnTổng2012TỷSốtrọngtiền(%)21.457 45,73 27.33125.463 54,27 31.31946.920100 58.650Sốtiền2013TỷSốtrọngtiền(%)46,60 35.69253,40 20.384100 56.0762012/20112013/2012TỷSốtrọng(%) Số tiềntiền(%)63,65 5.874 27,388.36136,35 5.856 23,00 (10.935)100 11.730 25,00 (2.574)Nguồn: Báo cáo tình hình tín dụng - VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013.Ngắn hạnXét về mặt tỷ trọng cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng tƣơng đối thấp,nhƣng tăng dần trong giai đoạn này, năm 2011 là chiếm 45,73%, năm 2012 là46,6% và năm 2013 tỷ trọng này là 63,65%. Tỷ trọng tăng cao tƣơng ứng vớiviệc chỉ tiêu này tăng liên tục qua các năm, tăng 27,38% vào năm 2012 vàtăng 30,59% vào năm 2013. Tín dụng ngắn hạn cá nhân thƣờng tài trợ chocác mục đích tiêu dùng của ngƣời dân: mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, họctập, y tế, du lịch. Đối với loại tín dụng này, Ngân hàng thƣờng cho vay dƣới 2hình thức: tín chấp đối với những khách hàng có thu nhập ổn định hàng thángvà có tài sản đảm bảo đối với nhóm khách hàng còn lại. Thành phố VĩnhLong là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của tỉnh nên trên địabàn có rất nhiều cán bộ công nhân viên chức nhà nƣớc, mức thu nhập hàngtháng của những ngƣời này thƣờng không cao lắm. Bên cạnh đó, từ đầu năm2011 đến cuối năm 2013 nhiều cửa hàng điện máy liên tục đƣa ra những đợtgiảm giá để kích thích tiêu dùng nhƣ: Minh Hoàng, Khai Trí, Dienmay.com,Thegioididong.com. Việc cần một khoản tiền lớn để chi tiêu trong khi thunhập hàng tháng không đáp ứng đủ đã khuyến khích ngƣời dân đến vay vốnngân hàng, góp phần cho doanh số cho vay ngắn hạn cá nhân tăng trƣởng rấtTrang 33(%)30,59(34,91)(4,39) tốt trong giai đoạn này. Bên cạnh đó, trong giai đoạn này Ngân hàng cũng tàitrợ rất nhiều cho hoạt động thƣơng lái thu mua nông sản, hoạt động mua báncủa các tiểu thƣơng ở chợ Vĩnh Long, doanh số cho vay từ nguồn này cũnggóp phần đáng kể vào mức tăng trƣởng cho vay ngắn hạn của Ngân hàng.Trung và dài hạnCho vay cá nhân trung và dài hạn chủ yếu là các khoản cấp tín dụng chođối tƣợng là hộ kinh doanh có nhu cầu bổ sung vốn lƣu động, đầu tƣ vào tàisản cố định và cho vay cá nhân trả góp xây và sửa chữa nhà, mua ô tô riêng.Năm 2012, VPBank Vĩnh Long bắt đầu đẩy mạnh hoạt động sang phân khúckhách hàng cá nhân và đạt đƣợc kết quả rất khả quan, doanh số cho vay tăng11.730 triệu đồng so với năm trƣớc, trong đó cho vay trung và dài hạn tăng23% góp 5.856 triệu đồng vào mức tăng chung của tổng cho vay cá nhân. Cácsản phẩm tín dụng Ngân hàng tập trung cho nhóm khách hàng này là: cho vaytrả góp hộ kinh doanh bổ sung vốn lƣu động; cho vay từng lần và cho vay theomón hộ kinh doanh để hình thành vốn lƣu động và đầu tƣ tài sản cố định; chovay trả góp mua, xây dựng sửa chữa nhà ở cá nhân. Nghị định 16/NĐ-CP củaChính phủ quyết định thành lập thành phố Vĩnh Long vào năm 2009, qua hơn3 năm đƣợc công nhận, thành phố đã có những bƣớc chuyển mình về kinh tếxã hội, đặc biệt là trên lĩnh vực hạ tầng đô thị. Theo đề án tỉnh sẽ chi 1.270 tỷđồng để phát triển cơ sở hạ tầng cho thành phố (Quốc Dũng, 2014), nhiềutuyến đƣờng mới đƣợc xây dựng: đƣờng Trần Đại Nghĩa, đƣờng Võ Văn Kiệt,đƣờng 2 tháng 9 nối dài, bờ kè sông Cổ Chiên. Việc xây mới và nâng cấp cáctuyến đƣờng đã tạo ra nhu cầu xây mới nhà cửa, sản xuất kinh doanh tăng rấtcao; nhiều ngôi nhà mới khang trang, nhiều quán ăn, quán nƣớc mọc lên ven 2bên lề đƣợc tài trợ bởi nguồn vốn của ngân hàng trong giai đoạn này.4.3.1.2 Doanh số thu nợNhìn chung doanh số thu nợ trung và dài hạn giảm rất mạnh qua các năm,giảm 28.854 triệu đồng vào năm 2012 và tiếp tục giảm 842 triệu đồng vàonăm sau, tính đến cuối năm 2013 thu nợ trung và dài hạn chỉ đạt 274 triệuđồng. Đặc điểm của các khoản vay trung và dài hạn là thời gian thu hồi vốn rấtchậm trên 1 năm, đối với tín dụng cá nhân thì đây chủ yếu là các hình thức trảgóp hoặc vay theo món lãi trả từng tháng, từng kỳ gốc trả cuối kỳ. Nguồn vốngốc tạm thời chƣa thu hồi đƣợc, trong giai đoạn này chủ yếu là nguồn thu từcác khoản vay của năm trƣớc chuyển sang. Thu nợ ngắn hạn, trong giai đoạnnày biến động phức tạp; từ mức 37.820 triệu đồng năm 2011, con số này năm2012 là 41.959 triệu đồng và 6.489 triệu đồng vào cuối kỳ phân tích. Năm2012, trái ngƣợc với sự sụt giảm của thu nợ trung và dài hạn, thu nợ ngắn hạnTrang 34 tăng 10,94%. Các tiểu thƣơng hoạt động ở chợ và hình thức thƣơng lái nôngsản là nhóm khách hàng có vòng quay vốn nhanh, khi họ làm ăn có hiệu quảsẽ lập tức trả nợ ngân hàng, thu nợ từ đối tƣợng này tăng cao góp phần làmcho thu nợ ngắn hạn tăng trong năm 2012. Việc giảm lãi suất huy động và chovay đã góp phần kích cầu tiêu dùng, với mục tiêu giảm tối đa chi phí cho việctiêu dùng của mình và việc theo dõi thƣờng xuyên diễn biến lãi suất, ngƣờidân thƣờng đợi đến khi lãi suất hạ đến mức thấp mới vay vốn Ngân hàng. Sốvốn ngắn hạn 35.692 triệu đồng đã cấp cho khách hàng trong năm 2013thƣờng là vào 2 quý cuối năm nên trong kỳ Ngân hàng chƣa thu hồi lại đƣợc,doanh số thu nợ ngắn hạn giảm chỉ còn 6.489 triệu đồng.Bảng 4.4: Doanh số thu nợ cá nhân theo thời hạn của VPBankVĩnh Long giai đoạn 2011-2013Đơn vị tính: triệu đồng2011Thời hạnSốtiềnNgắn hạnTrung và dài hạnTổng37.82029.97067.7902012Tỷtrọng(%)55,7944,21100Sốtiền41.9591.11643.0752013Tỷtrọng(%)97,412,59100Sốtiền6.4892746.7632012/2011Tỷtrọng(%)95,954,051002013/2012Số tiền(%)Số tiền(%)4.139(28.854)(24.715)10,94(96,28)(36,46)(35.470)(842)(36.312)(84,53)(75,45)(84,30)Nguồn: Báo cáo tình hình tín dụng - VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013.4.3.2.3 Dư nợBảng 4.5: Dƣ nợ cá nhân theo thời hạn của VPBank Vĩnh Long giai đoạn2011-2013Đơn vị tính: triệu đồng2011Thời hạnSố tiềnNgắn hạnTrung và dài hạnTổng21.07022.65943.7292012TỷSốtrọngtiền(%)48,18 6.44251,82 52.862100 59.3042013Tỷtrọng Số tiền(%)12,17 35.64587,83 72.972100 108.617Tỷtrọng(%)32,8267,181002012/2011Số tiền(%)2013/2012Sốtiền(14.628) (69,43) 29.20330.203 133,29 20.11015.57535,62 49.313Nguồn: Báo cáo tình hình tín dụng - VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013.Quy mô tín dụng cá nhân ngày càng đƣợc mở rộng, dƣ nợ cuối giai đoạnphân tích đạt 108.617 triệu đồng gấp gần 2,5 lần dƣ nợ đầu giai đoạn là 43.729triệu đồng. Xét về cơ cấu thì dƣ nợ trung và dài hạn luôn chiếm tỷ trọng caohơn dƣ nợ ngắn hạn và sự biến động của loại dƣ nợ này cũng ổn định hơn.Trang 35(%)453,3238,0483,15 Mức tăng trƣởng lần lƣợt là 30.203 triệu đồng vào năm 2012 và tăng 20.110triệu đồng vào tiếp theo. Năm 2012, là khoảng thời gian có mức tăng trƣởngcho vay cá nhân tốt nhất giai đoạn, mức tăng này phân bố đều cho cả 2 khoảnmục là ngắn hạn tăng 5.847 triệu đồng, trung và dài hạn tăng 5.856 triệu đồng.Trong khi đó thu nợ ngắn hạn chỉ tăng 4.139 triệu đồng và thu nợ trung dàihạn giảm đến 28.854 triệu đồng, đây là nguyên nhân chính tạo ra mức tăng củatổng dƣ nợ vào năm 2012 là 15.575 triệu đồng. Bƣớc sang năm 2013, tiếp tụclà sự sụt giảm của doanh số thu nợ, đặc biệt thu nợ ngắn hạn chỉ đạt 6.489triệu đồng trong khi cho vay lên đến 35.692 triệu đồng, thu nợ trung và dàihạn là 274 triệu đồng trong khi cho vay là 20.384 triệu đồng. Từ ngày02/05/2013 đến 30/06/2013 VPBank Vĩnh Long tung ra chƣơng trình cho vaysiêu ƣu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân; cụ thể khách hàng có thểchọn phƣơng án lãi suất ƣu đãi 6%/năm trong 6 tháng đầu, áp dụng cho khoảnvay có thời gian cam kết tối thiểu trên 24 tháng hoặc có thể chọn vay mua nhàđất, xây dựng sửa chữa nhà với mức lãi suất 9,99%/năm, áp dụng trong 09tháng đầu tiên; vay mua xe ô tô với mức lãi suất cho vay 9,99%/năm, áp dụngtrong 06 tháng đầu tiên; vay kinh doanh với mức lãi suất 9,99%/năm, áp dụngtrong 3 tháng đầu tiên. Với mức lãi suất hấp dẫn và mang tính cạnh tranh này,doanh số cho vay cá nhân đƣợc giữ ở mức ổn định, nhƣng do thời gian của cáckhoản vay là ở giữa năm nên nguồn tiền này chƣa đƣợc thu hồi về vào cuốinăm. Dƣ nợ cuối năm 2013 ở mức rất cao, điều này sẽ đem lại nguồn thu nhậpđáng kể cho ngân hàng trong những năm kế tiếp.4.3.1.4 Nợ xấuBảng 4.6: Nợ xấu cá nhân theo thời hạn của VPBank Vĩnh Long giaiđoạn 2011-2013Đơn vị tính: triệu đồng2011Thời hạnSốtiềnNgắn hạnTrung và dài hạnTổngTỷtrọng(%)00210021002012Sốtiền2013Tỷtrọng(%)0081008100Tỷtrọng(%)002210022100Sốtiền2012/2011Số tiền066(%)2013/2012Số tiền030030001414Nguồn: Báo cáo tình hình tín dụng - VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013.Bảng 4.6 cho thấy, toàn bộ nợ xấu cá nhân thuộc về các khoản mục chovay trung và dài hạn (cho vay đối với hộ kinh doanh). Đặc điểm của các khoảnvay này là thời hạn trên 1 năm, vòng xoay vốn tín dụng thƣờng cao, thời gianTrang 36(%)0175175 thu hồi nợ lâu, khả năng trả nợ của khách hàng chịu ảnh hƣởng rất lớn từnhững biến động của tình hình kinh tế. Ngân hàng cấp các khoản tín dụng nàynhằm mục đích tài trợ cho nhu cầu bổ sung vốn lƣu động để mở rộng hoạtđộng sản xuất hoặc đầu tƣ vào TSCĐ của các hộ kinh doanh. Nợ xấu đƣợcchốt lại ở các con số, 2 triệu đồng vào năm 2011, 8 triệu đồng vào năm 2012và 22 triệu đồng vào năm 2013. Sự “ảm đạm” của ngành chăn nuôi trong năm2012-2013 đã tác động không nhỏ đến tình hình chăn nuôi trên toàn tỉnh. Giácác loại thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao, cụ thể trong 5 tháng đầu năm2013 giá thức ăn hỗn hợp dành cho gà đã tăng 8% và giá thức ăn hỗn hợp choheo đã tăng 10,2% so với cùng kỳ (Trần Bá Nhân, 2013); trong khi giá gia súcgia cầm giảm mạnh đã làm cho ngƣời chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Bên cạnhđó, tình hình dịch bên trên đàn gia súc gia cầm diễn biến phức tạp (dịch heo taixanh và tiêu chảy cấp ở lợn) đã làm cho nhiều gia trại, trang trại buộc phảigiảm đàn hoặc tạm ngừng chăn nuôi để hạn chế thua lỗ. Hoạt động của ngànhsản xuất thủy sản cũng không mấy khả quan, chi phí đầu vào tăng vọt, trongkhi đầu ra lại thiếu ổn định, tình trạng mất cân đối cung - cầu liên tục xảy ra.Các khoản vay lớn của ngân hàng đến hạn trả nhƣng không có nguồn thu,không còn tài sản và khả năng huy động vốn để duy trì sản xuất cũng nhƣ trảnợ ngân hàng. Nợ quá hạn trong lĩnh vực chăn nuôi của Ngân hàng tăng dầnqua các năm và nợ xấu cũng tăng vọt trong giai đoạn này.4.3.3 Tín dụng cá nhân theo mục đích sử dụng vốn4.3.3.1 Doanh số cho vayBảng 4.7: Doanh số cho vay cá nhân theo mục đích sử dụng vốn củaVPBank Vĩnh Long giai đoạn 2011-2013Đơn vị tính: triệu đồng2011Mục đíchTiêu dùngSản xuất và lƣuthông hàng hóaTổng201220132012/201119.603TỷSốtrọngtiền(%)41,78 43.477TỷSốtrọngtiền(%)74,13 22.941Tỷtrọng(%)40,9127.31746.92058,22 15.173100 58.65025,87 33.135100 56.07659,19 (12.144) (44,46)10011.73025,00SốtiềnSố tiền23.874(%)2013/2012Số tiền121,79 (20.536) (47,23)17.962(2.574)Nguồn: Báo cáo tình hình tín dụng - VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013.Trong xu hƣớng chậm lại của nền kinh tế sau một vài năm phát triểnmạnh mẽ, khối khách hàng doanh nghiệp có dấu hiệu tăng trƣởng chậm vàchứa đựng nhiều rủi ro, VPBank đã tập trung hơn vào phân khúc khách hàngcá nhân hƣớng tới tầm nhìn đầy tham vọng trở thành một trong 3 ngân hàngTrang 37(%)118,38(4.39) TMCP bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Cho vay hộ kinh doanh, cho vay tiêu dùngcó tài sản đảm bảo và cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo là ba sảnphẩm đƣợc VPBank đẩy mạnh vào năm 2012. Với chỉ đạo từ hội sở chính vànhững nổ lực của mình, VPBank Vĩnh Long đã đạt đƣợc thành tích đáng kể.Nhìn chung doanh số cho vay cá nhân trong giai đoạn này tăng 19,51% trongđó, tăng mạnh 25% vào năm 2012 và có sự chững lại đôi chút giảm 4,39% vào2013.Tín dụng tiêu dùngCho vay tiêu dùng là khoản mục biến động phức tạp trong giai đoạnnày, tăng rất cao 23.874 triệu đồng vào năm 2012 và giảm mạnh 20.536 triệuđồng vào năm 2013. Thành phố Vĩnh Long là trung tâm kinh tế chính trị vănhóa xã hội của tỉnh, nơi đây tập trung rất nhiều các Ủy ban hành chính, trƣờnghọc, bệnh viện, các trung tâm thƣơng mại, siêu thị, nhà hàng khách sạn, nên sốlƣợng cán bộ công nhân viên chức và ngƣời có thu nhập ổn định hàng tháng làrất cao. Nhóm khách hàng tiềm năng này đƣợc Ngân hàng rất chú trọng vì ítchịu ảnh hƣởng từ sự biến động của nền kinh tế hơn là khách hàng doanhnghiệp. Từ khi đƣợc công nhận là thành phố loại III, thành phố Vĩnh Long đãcó những bƣớc chuyển mình mạnh mẽ phát triển nhanh về cơ sở hạ tầng, nhiềutrung tâm thƣơng mại mua sắm đƣợc xây mới và mở rộng: siêu thị Co.op Mart,siêu thị Vinatex, Dienmay.com, trung tâm điện máy Minh Hoàng, trung tâmđiện máy Khai Trí. Việc mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng cùng với việc thunhập hàng tháng của ngƣời lao động cũng tăng đã kích thích nhu cầu sửa chữaxây dựng mới nhà cửa, mua sắm mới các vật dụng gia đình cũng nhƣ xe máy,ô tô tăng cao. Đây cũng là thời điểm VPBank Vĩnh Long thực hiện rất tốtchƣơng trình lãi suất ƣu đãi kỷ niệm 19 năm thành lập VPBank, tài trợ đến1.900 tỷ đồng cho nhu cầu xây dựng sửa chữa nhà ở, mua ô tô riêng với mứclãi suất rất cạnh tranh chỉ 12%/năm. Doanh số cho vay tiêu dùng trong năm2012 mức tăng trƣởng rất ấn tƣợng 121,79%. Bƣớc sang năm 2013, Ngânhàng gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trong mảng khách hàng này với các ngânhàng trong cùng địa bàn: Sacombank, Techcombank, DongAbank,KienLongbank, Vietcombank. Đây là những ngân hàng hoạt động khá mạnhtrong lĩnh vực này, với mạng lƣới khách hàng rộng lớn và liên tục đƣa ranhững sản phẩm mới với lãi suất cạnh tranh đã tác động rất lớn đến thị phầnkhách hàng cá nhân. Năm 2013, tình hình kinh tế khả quan nhiều hộ kinhdoanh bắt đầu lại hoạt động sản xuất, do đây là thế mạnh nên ngân hàng đãquay lại với mảng khách hàng này tác động đến doanh số cho vay tiêu dùnggiảm đi đáng kể.Trang 38 Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóaQua bảng số liệu ta thấy, tốc độ tăng trƣởng của tín dụng tiêu dùng và tíndụng sản xuất lƣu thông hàng hóa ngƣợc chiều nhau, nổi bật là năm 2012 khitín dụng tiêu dùng tăng 121,79% thì chỉ tiêu còn lại giảm 44,46%; sang năm2013 tín dụng tiêu dùng giảm 47,23% trong khi tín dụng sản xuất tăng118,38%. Cho vay cá nhân với mục đích sản xuất là thế mạnh của Ngân hàngthƣờng chiếm trên 50% trong cơ cấu cho vay cá nhân, tuy nhiên trong giaiđoạn này đã có sự biến động rất lớn khi năm 2012 tỷ trọng đã giảm đến mứckỷ lục 25,87%. Thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh,trong năm 2012 tình hình sản xuất và tiêu thụ của ngành gặp rất nhiều khókhăn. Các diễn biến bất lợi gặp phải ở cả khâu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm;về sản xuất giá cá tra nguyên liệu, thức ăn công nghiệp, thú y thủy sản liên tụctăng mạnh từ đầu năm đến cuối năm; thị trƣờng xuất khẩu bị thu hẹp đặc biệtlà thị trƣờng Châu Âu giảm sút rất mạnh, do các nƣớc trong khối này liên tụcđặt lên các rào cản thƣơng mại, rào cản kỹ thuật lên sản phẩm xuất khẩu; thịtrƣờng tiêu thụ trong nƣớc cũng không mấy khả quan khiến cho giá bán sảnphẩm liên tục giảm, dẫn đến lợi nhuận giảm vào quý I/2012 từ 2.0005.300đồng/kg cá xuống đến hòa vốn và lỗ từ 1.000-4.000đồng/kg cá trongnhững quý còn lại (Flcen, 2013). Bên cạnh đó tình hình chăn nuôi gia súc, giacầm cũng không mấy khả quan: mô hình chăn nuôi lợn, gà theo hƣớng trangtrại gặp nhiều khó khăn do ảnh hƣởng tình hình dịch bệnh, giá thức ăn chănnuôi tăng, giá tiêu thụ các sản phẩm giảm mạnh, thấp hơn giá thành nên ngƣờichăn nuôi thua lỗ kéo dài, chăn nuôi gia súc, gia cầm có xu hƣớng phát triểnchậm lại. Trƣớc những khó khăn trên, việc sản xuất của các hộ kinh doanhtrên địa bàn Thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ giảm sút rõ rệt, doanhsố cho vay của Ngân hàng giảm đi đáng kể. Nhằm tháo gỡ khó khăn chongành thủy sản, trong năm 2013 tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt 8 nhómgiải pháp trọng yếu trong Quyết định 1690/QĐ-TTg của Chính phủ về việcphát triển ngành thủy sản, và đạt đƣợc những kết quả rất khả quan, hoạt độngcủa ngành phục hồi và phát triển tốt, doanh số cho vay trong lĩnh vực này cũngtăng theo trong năm 2013.4.3.3.2 Doanh số thu nợTheo mục đích sử dụng vốn, doanh số thu nợ cá nhân đƣợc hình thành từ2 khoản mục: tiêu dùng – sản xuất và lƣu thông hàng hóa. Nhìn chung, thu nợtừ 2 khoản mục này giảm dần qua các năm. Xét về mặt tỷ trọng thì thu nợ tiêudùng luôn chiếm trên 60% tổng cơ cấu thu nợ.Trang 39 Bảng 4.8: Doanh số thu nợ cá nhân theo mục đích sử dụng vốn của VPBankVĩnh Long giai đoạn 2011-2013Đơn vị tính: triệu đồng2011201220132012/20112013/201250.151TỷSốtrọngtiền(%)73,98 28.157TỷSốtrọngtiền(%)65,37 4.130Tỷtrọng Số tiền(%)61,07 (21.994)(43,86) (24.027)(85,33)17.63967.79026,02 14.818100 43.07534,63 2.633100 6.76338,93 (2.821)100 (24.715)(15,99) (12.185)(36,46) (36.312)(82,23)(84,30)Mục đíchSốtiềnTiêu dùngSản xuất và lƣuthông hàng hóaTổng(%)Số tiền(%)Nguồn: Báo cáo tình hình tín dụng - VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013.Tiêu dùngThu nợ tiêu dùng năm 2012 giảm 28.157 triệu đồng tƣơng ứng giảm43,86%, năm 2013 giảm 24.027 triệu đồng tƣơng ứng giảm 85,33%. Đặc điểmtín dụng cá nhân của Ngân hàng là trung và dài hạn thƣờng chiếm ƣu thế, nhucầu của loại tín dụng này không ổn định và không thƣờng xuyên. Do đó,doanh số thu nợ của ngân hàng cũng biến động theo nhu cầu này. Thu nợ năm2011 đạt rất cao 50.151 triệu đồng do trong năm này nhiều khoản vay củanhững năm trƣớc đã tới hạn và đƣợc thu hồi về. Nhƣ đã phân tích trên, tíndụng tiêu dùng tài trợ cho mục đích mua, xây dựng nhà ở, hổ trợ tài chính duhọc tăng cao trong giai đoạn 2012-2013. Đặc biệt là nhu cầu tiền để mua nhà ở,Thành phố Vĩnh Long ngày càng phát triển, mức sống của ngƣời dân cũngđƣợc nâng cao, thì họ muốn một cuộc sống tiện nghi hơn, thoái mái hơn làđiều dễ hiểu. Khu nhà ở công nhân viên phƣờng 3 - Thành phố Vĩnh Long từkhi đƣợc chào bán vào cuối năm 2011, đã thu hút rất nhiều đối tƣợng là côngnhân viên chức làm việc trong UBND tỉnh, Bảo tàng tỉnh và các giảng viêncác trƣờng: đại học Xây dựng Miền Tây, cao đẳng Sƣ phạm, cao đẳng Kinh tếTài chính đến đặt mua. Thu nhập hàng tháng của họ không đủ điều kiện đểthực hiện nhu cầu trên, nên nguồn vốn từ ngân hàng là một lựa chọn hàng đầu.Doanh số cho vay tiêu dùng của ngân hàng trong thời kỳ này tăng lên rất cao,nhƣng đây chủ yếu là các khoản cho vay trả góp, trả lãi hàng tháng gốc trảcuối kỳ nên lƣợng vốn đƣợc thu hồi về trong giai đoạn này rất thấp và có dấuhiệu giảm dần chỉ đạt 28.157 triệu đồng vào năm 2012 và 4.130 triệu đồng vàonăm 2013.Sản xuất và lưu thông hàng hóaVề tình hình thu nợ sản xuất và lƣu thông hàng hóa, tƣơng tự thu nợtiêu dùng thu nợ khoản mục này cũng giảm dần, năm 2012 giảm 2.821 triệuTrang 40 đồng, năm 2013 giảm 12.185 triệu đồng. Cho vay sản xuất năm 2012 giảm, docác hộ chăn nuôi thủy sản, gia súc gia cầm ở Thành phố Vĩnh Long và huyệnLong Hồ là khách hàng thân thiết của Ngân hàng gặp khó khăn từ khâunguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra, nên đã hạn chế mở rộng hoạt độngsản xuất, doanh số cho vay giảm đáng kể kéo theo đó là thu nợ cũng giảm theo.Sang năm 2013, những giải pháp để ổn định và phát triển ngành chăn nuôi củaỦy Ban Nhân Dân tỉnh bƣớc đầu đạt đƣợc những kết quả khả quan, thị trƣờngtiêu thụ dần ổn định, hoạt động chăn nuôi phát triển. Bên cạnh việc tài trợ vốncho các hộ chăn nuôi, trong thời gian này Ngân hàng còn tài trợ cho hoạt độngmua bán của các tiểu thƣơng ở chợ Vĩnh Long nên doanh số cho vay tăng lên,nhƣng đa số đây là các khoản cho vay ở quý III và quý IV nên lƣợng vốn thuhồi về trong năm rất thấp chỉ đạt 2.633 triệu đồng.4.3.3.3 Dư nợBảng 4.9: Dƣ nợ cá nhân theo mục đích sử dụng vốn của VPBankVĩnh Long giai đoạn 2011-2013Đơn vị tính: triệu đồng2011Mục đích2012TỷSốtrọngtiền(%)6.29614,4 21.616SốtiềnTiêu dùngSản xuất và lƣuthông hàng hóaTổng37.33343.72985,6 37.688100 59.304Tỷtrọng(%)36,452013Số tiền40.42763,55 68.190100 108.6172012/20112013/2012TỷSốSốtrọng(%)(%)tiềntiền(%)37,22 15.320 243,33 18.811 87,0262,78355100 15.5750,95 30.502 80,9335,62 49.313 83,15Nguồn: Báo cáo tình hình tín dụng - VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013.Bảng 4.9 cho thấy, dƣ nợ sản xuất và lƣu thông hàng hóa thƣờng là cáckhoản tín dụng trung và dài hạn nên chỉ tiêu này chiếm một tỷ trọng cao trongcơ cấu luôn trên 60%. Dƣ nợ tiêu dùng có mức tăng tƣơng đối ổn định, năm2012 tăng 15.320 triệu đồng, năm 2013 tăng 18.811 triệu đồng. Hoạt động tíndụng của ngân hàng chịu tác động rất lớn từ sự biến động của tình hình kinh tếxã hội trên địa bàn, đặc biệt là các khoản tín dụng trung và dài hạn. Nhƣ đãphân tích trên, giai đoạn 2012-2013 nhu cầu vốn tín dụng cá nhân trên địa bàntăng rất cao, đây là khoản thời gian tăng trƣởng vƣợt bậc của khoản mục nàyđặc biệt là các khoản cho vay trung hạn, có rất ít các khoản vay ngắn hạn nênlƣợng vốn thu hồi về thấp kéo theo đó là mức tăng liên tục của dƣ nợ.Dƣ nợ sản xuất cũng liên tục tăng trong giai đoạn này, tuy nhiên mứctăng là khác nhau, năm 2012 tăng 355 triệu đồng, trong khi năm 2013 tăng đếnTrang 41 30.502 triệu đồng. Trƣớc sự khó khăn chung của nền kinh tế, nhu cầu vay vốntừ các hộ kinh doanh trên địa bàn giảm đi rõ rệt, điều này đƣợc thể hiện cụ thểkhi doanh số cho vay cá nhân với mục đích sản xuất giảm đáng kể vào năm2012. Mặc dù tình hình thu nợ trong năm này cũng giảm, nhƣng mức giảmkhông đáng kể, do đó dƣ nợ trong năm chỉ tăng 355 triệu đồng. Bƣớc sangnăm 2013, cho vay đối hộ chăn nuôi và tiểu thƣơng chợ tăng cao do đây làthời gian kích cầu nền kinh tế và thực hiện quyết liệt những chính sách nhằmổn định và phát triển sản xuất ở tỉnh. Tuy nhiên, các khoản cho vay nàythƣờng là trung hạn và các khoản vay ngắn hạn lại tập trung vào những thángcuối năm nên vẫn chƣa thu hồi đƣợc vốn vào cuối kỳ, thu nợ giảm dẫn đến dƣnợ tăng rất cao hơn 80% so với đầu năm.4.3.3.4 Nợ xấuBảng 4.10: Nợ xấu cá nhân theo mục đích sử dụng vốn của VPBankVĩnh Long giai đoạn 2011-2013Đơn vị tính: triệu đồngMục đíchTiêu dùngSản xuất và lƣuthông hàng hóaTổng2011TỷSốtrọngtiền(%)00221001002012Sốtiền0882013TỷTỷSốtrọngtrọngtiền(%)(%)00010010022221001002012/2011Sốtiền2013/2012(%)Sốtiền(%)0000663003001414175175Nguồn: Báo cáo tình hình tín dụng - VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013.Bảng số liệu cho thấy, các khoản mục cho vay tiêu dùng của chi nhánhkhông phát sinh nợ xấu. Đối với khoản mục cho vay chứa đựng nhiều rủi ronày thì công tác thẩm định khách hàng luôn đƣợc thực hiện rất cẩn thận và chitiết. Cho vay tiêu dùng tín chấp luôn đƣợc Ngân hàng kiểm tra rất chặt chẽ từkhâu tiếp nhận khách hàng đến khâu thu nợ, đặc biệt chỉ những khách hàng cóuy tín và có lịch sử giao dịch tốt mới đƣợc tài trợ nguồn vốn này. Thêm vào đó,những quy định khắt khe của cho vay tiêu dùng trả góp; cán bộ tín dụng phảiđi thực tế để thẩm định chính xác mục đích vay vốn, nguồn thu nhập thƣờngxuyên và thu nhập khác, tƣ cách đạo đức và thiện chí trả nợ trong tƣơng lai;đặc biệt khách hàng có thu nhập ổn định hàng tháng là tiêu chí hàng đầu đểNgân hàng cấp các khoản tín dụng này. Nợ xấu của khoản cho vay sản xuất vàlƣu thông hàng hóa tăng liên tục qua các năm, năm 2011 là 2 triệu đồng, năm2012 là 8 triệu đồng và con số này đạt 22 triệu đồng vào năm 2013. Đứngtrƣớc nhứng khó khăn chung của hoạt động sản xuất các hộ chăn nuôi VPBankTrang 42 Vĩnh Long hạn chế cho vay khách hàng mới, chỉ những khách hàng có lịch sửgiao dịch tốt và khách hàng mới đƣợc những khách hàng cũ giới thiệu mớiđƣợc vay vốn. Giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, trong khi giá bán sản phẩmbấp bênh và khó tìm đƣợc đầu ra khiến nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ, tạm dừngviệc chăn nuôi. Kinh tế năm 2013 với nhiều tín hiệu khả quan đã tạo điều kiệnthuận lợi cho việc duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, tuy nhiên do vấpphải những điều kiện vay vốn và thủ tục vay vốn nên ít hộ kinh doanh tiếp cậpđƣợc nguồn vốn ngân hàng. Khả năng huy động lƣợng vốn lớn bên ngoài rấtthấp, không thể tiếp tục sản xuất và không tìm đƣợc nguồn tiền trả nợ ngânhàng, điều này khiến cho nợ xấu Ngân hàng tăng trong giai đoạn phân tích.Nhìn chung, nợ xấu xuất phát từ những điều kiện bất lợi của nền kinh tế, tuytăng rất cao qua các năm nhƣng đƣợc khống chế ở mức thấp khoảng 0,2% vàonăm 2012 và 0,3% vào năm 2013.Trang 43 4.3.4 Tín dụng cá nhân theo hình thức đảm bảo tiền vayBảng 4.11: Tín dụng cá nhân theo hình thức đảm bảo tiền vay của VPBank Vĩnh Long giai đoạn 2011-2013Đơn vị tính: triệu đồng2011TSĐBDoanh số cho vayCó TSĐBKhông TSĐBDoanh số thu nợCó TSĐBKhông TSĐBDƣ nợCó TSĐBKhông TSĐBNợ xấuCó TSĐBKhông TSĐBSố tiền46.92046.30161967.79065.899189143.72942.8508792202012Tỷtrọng(%)10098,681,3210097,212,7910097,992,011001000Số tiền58.65057.1661.48443.07541.5201.55559.30458.4968088802013Tỷtrọng Số tiền(%)100 56.07697,47 54.5842,531.4921006.76396,395.4303,611.333100 108.61798,64 107.6501,369671002210022002012/20112013/2012Tỷtrọng Số tiền(%)Số tiền(%)(%)10011.73025,00 (2.574) (4,39)97,3410.86523,47 (2.582) (4,52)2,66865 139,7480,54100 (24.715) (36,46) (36.312) (84,30)80,29 (24.379) (36,99) (36.090) (86,92)19,71(336) (17,77)(222) (14,28)10015.57535,6249.31383,1599,1115.64636,5149.15484,030,89(71) (8,08)15919,6810063001417510063001417500000Nguồn: Báo cáo tình hình tín dụng - VPBank Vĩnh Long, 2011,2012,2013.Cho vay có đảm bảo tài sản luôn chiếm tỉ trọng rất cao, trên 97% tổng doanh số cho vay cá nhân. VPBank Vĩnh Long làmột trong những chi nhánh có chất lƣợng quản trị rủi ro tín dụng tốt nhất toàn hệ thống VPBank. Trƣớc khi đƣa ra quyết địnhTrang 44 cho vay khách hàng, cán bộ tín dụng phải thẩm định khách hàng rất cẩn thậnvà chi tiết về khoản mục: lý lịch pháp lý, mục đích vay vốn, khả năng tài chính,hình thức đảm bảo tiền vay nhằm hạn chế tối đa rủi ro trong việc cho vay.Trong đó, Ngân hàng đặc biệt chú trọng đến mục đảm bảo tiền vay vì nó đƣợcxem nhƣ là nguồn trả nợ cuối cùng, bằng việc thu nợ từ nguồn tiền phát mãitài sản khi khách hàng đi vay đến hạn không có khả năng hoặc không trả nợcho ngân hàng. Các hình thức đảm bảo tiền vay phổ biến tại VPBank VĩnhLong là thế chấp quyền sử dụng đất, nhà ở, cầm cố tài sản cố định nhƣ xe ô tô,xe máy. Trên cơ sở thẩm định và tính toán, ngân hàng sẽ quyết định mức chovay đối với khách hàng. Tỷ trọng cho vay có tài sản đảm bảo giảm dần,nguyên nhân đƣợc giải thích là do trong giai đoạn này Ngân hàng phải cạnhtranh rất quyết liệt trong phân khúc khách hàng này với những ngân hàng kháccùng địa bàn : Sacombank, KienLongbank, Techcombank nên doanh số chovay đã giảm đáng kể vào năm 2013 lên đến 2.582 triệu đồng. Cho vay khôngcó tài sản đảm bảo (cho vay tín chấp) đƣợc Ngân hàng đặc biệt quan tâm vìđây là khoản mục cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất, hoàn toàn không cónguồn thu nào đảm bảo khi khách hàng không thể trả nợ. Doanh số cho vaykhoản mục này tăng qua các năm nhƣng luôn đƣợc kiểm soát tốt, lần lƣợt là619 triệu đồng vào năm 2011, 1.484 triệu đồng năm 2012, 1.492 triệu đồngvào năm 2013. Đây chủ yếu là các khoản tín chấp cán bộ công nhân viên làmviệc trong các cơ quan nhà nƣớc, giáo viên, giảng viên đại học, cao đẳng vànhững nhân viên làm việc trong chính VPBank Vĩnh Long.Về tình hình thu nợ, cho vay tín chấp đối với nhân viên trong chínhVPBank đƣợc Ngân hàng rất quan tâm, vừa tạo đƣợc mối quan hệ gắn bó vớinhân viên vừa đem lại nguồn thu nhập ổn định và chắc chắn vì khoản vayđƣợc đảm bảo trả nợ bằng chính lƣơng của ngƣời vay tại Ngân hàng. Bên cạnhđó, cho vay tín chấp chủ yếu là các khoản cho vay ngắn hạn, đặc biệt chỉnhững khách hàng có lý lịch tốt và nguồn thu nhập ổn định mới tiếp cận đƣợcnguồn vốn này nên việc thu nợ rất nhanh và đạt hiệu quả cao. Nguồn vốn thuvề từ việc cho vay có tài sản đảm bảo trong năm 2013 đã giảm đi rất mạnh chỉthu về đƣợc 5.430 triệu đồng, giảm 86,92% so với năm trƣớc. Đáp ứng nhucầu xây mới nhà ở rất cao sau khi những tuyến đƣờng mới ở nội ô thành phốhoàn thành và nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất, Ngân hàng đã tài trợ rấtnhiều nguồn vốn trung và dài hạn cho khách hàng trong giai đoạn này. Đa sốđây là các khoản cho vay trả góp lãi thu hàng tháng, gốc trả cuối kỳ nên việctrong kỳ chỉ thu đƣợc các khoản lãi, vốn gốc tạm thời chƣa thu hồi đƣợc, điềunày khiến doanh số thu nợ giảm đáng kể.Trang 45 Về tình hình dƣ nợ, bảng số liệu cho thấy sự biến động của dƣ nợ cácnhân đƣợc quyết định bởi dƣ nợ của việc cho vay có tài sản đảm bảo, bởi tỷtrọng của khoản mục này chiếm rất cao luôn trên 98%. Đáng chú ý là sự tănglên nhanh chóng dƣ nợ của cho vay có TSĐB năm 2013 tăng 49.154 triệuđồng, tƣơng ứng tăng 84,03%. Mặc dù cho vay đầu kỳ đã giảm 2.582 triệuđồng so với năm trƣớc nhƣng vẫn đạt 54.584 triệu đồng, trong khi thu nợtrong kỳ giảm kỷ lục 36.090 triệu đồng chỉ đạt 5.430 triệu đồng nên dƣ nợ chovay cuối kỳ rất cao gấp 2,5 lần so với năm 2011.Về tình hình nợ xấu, do thực hiện tốt công tác phân tích và sàng lọckhách hàng nên trong giai đoạn phân tích không xảy ra nợ xấu trong khoảnmục cho vay tín chấp. Quy mô của chi nhánh tƣơng đối nhỏ, hoạt động chínhlà cấp tín dụng nên công tác thẩm định khách hàng đƣợc Ngân hàng đặc biệtquan tâm. Đối với các khoản cho vay tín chấp, trƣớc khi ra quyết định cho vay,cán bộ tín dụng phải thẩm định cẩn thận về khả năng tài chính, tƣ cách đạođức thiện chí trả nợ của khách hàng, mục đích sử dụng vốn, lịch sử giao dịch(nếu có). Đa số khách hàng vay tín chấp là những cán bộ nhân viên làm việctrong các cơ quan nhà nƣớc, các giáo viên, giảng viên đại học và chính nhânviên của VPBank Vĩnh Long, thiện chí trả nợ đƣợc đảm bảo an toàn nên côngtác thu hồi nợ rất tốt, không xuất hiện tình trạng nợ quá hạn hay nợ xấu tínchấp.4.4 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI VPBANKVĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2013 THÔNG QUA CÁC TỶ SỐ TÀICHÍNH4.4.1 Tỷ số dƣ nợ cá nhân trên tổng tài sảnTỷ số dƣ nợ cá nhân trên tổng tài sản phản ánh mức độ đầu tƣ vào hoạtđộng tín dụng cá nhân của ngân hàng. Chỉ tiêu này càng cao cho thấy quy môtín dụng cá nhân của ngân hàng càng lớn.Bảng 4.12 cho thấy, tỷ số này biến động khá phức tạp, giảm trong năm2012 và tăng lại trong năm 2013, cụ thể là 21.40% vào năm 2011, 19.05% vàonăm 2012 và 41,13% vào năm 2013. Mặc dù tỷ số này giảm vào năm 2012,nhƣng phân tích cụ thể ta thấy cho vay cá nhân đã tăng rất cao so với doanhnghiệp, nhìn chung mức độ đầu tƣ vào hoạt động tín dụng cá nhân đã tăng dần.Năm 2013, sự giảm sút của vốn huy động đã kéo theo tổng tài sản đã giảm đirất nhiều 15,17% so với năm trƣớc. Dƣ nợ đầu kỳ cao, cho vay trong kỳ cógiảm nhƣng không đáng kể, lƣợng vốn thu hồi về thì rất thấp nên mức dƣ nợđƣợc tổng kết vào cuối kỳ chênh lệch rất lớn, tăng gần 83,15% so với năm2012. Điều này giải thích cho sự tăng tƣởng đột ngột của tỷ số trong năm 2013.Tuy chiếm một tỷ trọng không cao nhƣng cho vay cá nhân đã đƣợc Ngân hàngquan tâm hơn, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn thì việc đầu tƣ nhiềuTrang 46 hơn vào đối tƣợng khách hàng cá nhân là hƣớng đúng đắn, sẽ đem lại nguồnthu nhập ổn định của Ngân hàng trong thời gian tới.Bảng 4.12: Các tỷ số đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân của VPBankVĩnh Long giai đoạn 2011-2013Chỉ tiêuTổng tài sảnTổng vốn huy độngTổng dƣ nợDoanh số cho vay cá nhânDoanh số thu nợ cá nhânDƣ nợ cá nhânDƣ nợ cá nhân bình quânNợ xấu cá nhânDƣ nợ cá nhân/Tổng tài sảnDƣ nợ /Vốn huy độngVòng quay vốn tín dụng cá nhânHệ số thu nợ cá nhânDƣ nợ cá nhân/Tổng dƣ nợNợ xấu cá nhân/Dƣ nợ cá nhânĐơn vị tínhTriệu đồngTriệu đồngTriệu đồngTriệu đồngTriệu đồngTriệu đồngTriệu đồngTriệu đồng%%VòngLần%%2011204.328188.990116.23746.92067.79043.72943.458221,4056,891,561,4437,620,0052012311.323293.363159.17158.65043.07559.30451.517819,0554,260,840,7337,260,0132013264.089204.129295.28156.0766.763108.61783.9612241,13144,650,080,1236,780,020Nguồn: Tác giả tổng hợp và tính toán4.4.2 Tỷ số dƣ nợ trên vốn huy độngChỉ tiêu này cho biết mức độ sử dụng vốn huy động vào hoạt động chovay của ngân hàng. Chỉ tiêu này quá cao hay quá thấp đều không tốt đối vớingân hàng. Khi tỷ số này quá cao ngân hàng sẽ thiếu hụt vốn đầu tƣ cho hoạtđộng cho vay, phải vay vốn từ Hội sở với chi phí cao. Ngƣợc lại, chỉ số nàyquá thấp cho thấy quy mô cho vay của ngân hàng thấp, vốn bị ứ động ảnhhƣởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.Bảng 4.12 cho thấy tỷ số này biến động khá bất thƣờng, năm 2011 là56,89%, năm 2012 giảm chỉ còn 54,26% và đến năm 2013 tăng mạnh lên đến144,65%. Năm 2012, công tác huy động vốn đạt đƣợc những kết quả rất khảquan tăng vào khoảng 55,23%, trong khi đó dƣ nợ chỉ tăng khoảng 36,94% sovới năm 2011. Vốn huy động đƣợc nhiều nhƣng Ngân hàng ngại những biếnđộng xấu của tình hình kinh tế trên địa bàn nên đã hạn chế cho vay, khiến chochỉ tiêu này giảm 2,63% so với năm trƣớc. Bƣớc sang năm 2013, vốn huyđộng đƣợc từ nền kinh tế giảm chỉ đạt 204.129 triệu đồng, trong khi đó là sựtăng trƣởng trở lại của doanh số cho vay đạt 152.370 triệu đồng và công tácthu hồi nợ đạt thấp chỉ đạt 16.260 triệu đồng. Cho vay tăng, thu hồi nợ giảmmạnh điều này giải thích cho mức tăng trƣởng đột ngột của dƣ nợ vào nămTrang 47 2013, tăng 85,51% và đạt con số tuyệt đối là 295.281 triệu đồng. Có thể thấy,năm 2013 mức độ đầu tƣ vốn huy động vào hoạt động cho vay tăng rất cao sovới giai đoạn trƣớc, dƣ nợ cho vay đối với các thành phần kinh tế ngày càngmở rộng trong khi vốn huy động không thể đáp ứng nhƣ cầu trên, chi nhánh đãphải sử dụng đến nguồn vốn điều chuyển từ hội sở. Nhìn chung, vốn huy độngngày càng đƣợc VPBank Vĩnh Long sử dụng hiệu quả, tình trạng ứ động vốnrất ít xảy ra, nhu cầu tín dụng sẽ tăng cao trong giai đoạn tiếp theo, do đóNgân hàng cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động huy động vốn.4.4.3 Tỷ số vòng quay vốn tín dụng cá nhânVòng quay vốn tín dụng cá nhân thể hiện tốc độ luân chuyển các khoảnvay cá nhân mà ngân hàng đã cấp, nói cách khác chỉ tiêu này cho biết ngânhàng thu đƣợc nợ khách hàng bao nhiêu để có thể cho vay mới. Vòng quaycao, tốc độ luân chuyển vốn tín dụng nhanh chƣa chắc đã tốt trong hoạt độngngân hàng, không có một hạn mức chung nào để đánh giá mức độ hiệu quảcủa chỉ tiêu này, tùy vào tình hình kinh tế và chiến lƣợc phát triển mà vòngquay có thể chênh lệch rất lớn giữa các ngân hàng.Cho vay trung và dài hạn là thế mạnh của VPBank Vĩnh Long, do đókhông chỉ vòng quay vốn tín dụng doanh nghiệp mà vòng quay vốn tín dụngcá nhân thƣờng rất thấp, cụ thể năm 2011 là 1,56 vòng, năm 2012 là 0,84 vòng,năm 2013 là 0,08 vòng. Giai đoạn 2011-2013, đây là khoảng thời gian nhu cầumua, xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn rất cao. Bên cạnh đó là nhu cầu đầutƣ vào tài sản cố định để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phầntăng doanh số cho vay, và do đây chủ yếu là các khoản vay trung và dài hạnnên dƣ nợ cá nhân trong giai đoạn này tăng rất cao. Các khoản vay năm 2013thƣờng đƣợc giải ngân vào khoảng thời gian giữa năm nên tạm thời chƣa thuhồi đƣợc vốn vào cuối năm, điều ảnh hƣởng đến công tác thu hồi nợ cuối nămđạt rất thấp. Cho vay tăng cao trong khi thu nợ giảm nên vòng quay tín dụngnăm 2013 rất thấp.4.4.4 Tỷ số thu nợ cá nhânChỉ tiêu này đánh giá công tác thu hồi nợ cho vay của ngân hàng, hệ sốnày càng lớn chứng tỏ khả năng thu hồi nợ của ngân hàng càng tốt. Bảng 4.12cho thấy, chỉ tiêu này giảm dần qua các năm; con số này là 1,44 vào năm 2011,đến 2012 chỉ còn 0,73 và đạt 0,12 vào cuối năm 2013. Giai đoạn 2011-2013 làkhoảng thời gian tăng trƣởng mạnh mẽ của tín dụng cá nhân. Lãi suất đƣợcNHNN điều chỉnh về mức rất thấp để kích cầu nền kinh tế, VPBank đã liên tụctung ra những chƣơng trình cho vay ƣu đãi, thu hút khách hàng tiêu biểu làchƣơng trình cho vay tiêu dùng với lãi suất 6%, trên địa bàn tỉnh kinh tế xã hộiTrang 48 có những bƣớc chuyển biến mạnh mẽ nên nhu cầu vay vốn cá nhân là rất cao,doanh số cho vay cá nhân đƣợc giữ ở mức 58.650 triệu đồng và 56.076 triệuđồng vào năm 2012 và năm 2013. Thu nợ cá nhân trong giai đoạn này giảmliên tục; từ mức 67.790 triệu đồng vào đầu giai đoạn, xuống còn 43.075 triệuđồng vào năm 2012 và chỉ vào khoản 6.763 triệu đồng trong năm 2013. Hệ sốthu nợ giảm dần qua các năm, kết hợp với việc giảm mạnh của vòng quay vốntín dụng cá nhân cho thấy các khoản cho vay trong giai đoạn này đa số làtrung hạn và các khoản vay năm trƣớc chuyển sang chƣa tới hạn nên vẫn chƣathu hồi đƣợc vốn.4.4.5 Tỷ số dƣ nợ cá nhân trên tổng dƣ nợChỉ tiêu này cho biết tỉ trọng của dƣ nợ cá nhân trên tổng dƣ nợ. Chỉ sốnày càng lớn cho thấy mức độ đầu tƣ vào hoạt động tín dụng cá nhân càng cao.Chỉ tiêu này giảm dần qua các năm, năm 2011 là 37,62%, năm 2012 là37,26% và năm 2013 là 36,78%. Mức giảm không đáng kể, tỷ số đƣợc giữ ởmức khoảng 37% cho thấy mức độ đầu tƣ vào tín dụng cá nhân của Ngân hàngtƣơng đối thấp và ổn định trong giai đoạn phân tích. Điều này đƣợc giải thíchrõ hơn khi phân tích sự biến động của doanh số cho vay và doanh số thu nợ.Năm 2012, cho vay cá nhân tăng lên đáng kể khoảng 25%, thu nợ giảm mộtlƣợng hơn 36% so với năm 2011. Cho vay doanh nghiệp giảm gần 52%, trongkhi đó thu nợ doanh nghiệp giảm đến gần 70% so với năm 2011. Tuy nhữngchỉ tiêu này biến động không tƣơng xứng, nhƣng xét về dƣ nợ cuối năm 2012đƣợc giữ ở mức ổn định so với năm trƣớc. Bƣớc sang năm 2013, cho vay cánhân giảm so với doanh nghiệp, thu nợ tuy có giảm nhƣng mức giảm thấp hơnthƣ nợ doanh nghiệp, xét về dƣ nợ cuối kỳ một lần nữa đƣợc giữ ở mức tƣơngđối về tỷ trọng so với năm 2012. Mặc dù có những biến động từ tình hình kinhtế xã hội trên địa bàn đã tác động lớn đến doanh số cho vay và doanh số thu nợ,tuy nhiên với những chủ trƣơng và kế hoạch đã định sẵn, tỷ lệ dƣ nợ cá nhântrên tổng dƣ nợ của chi nhánh luôn đƣợc giữ ở mức ổn định vào khoảng 37%.4.4.6 Tỷ số nợ xấu cá nhân trên dƣ nợ cá nhânChỉ số dùng để đo lƣờng chất lƣợng cũng nhƣ độ rủi ro của hoạt độngtín dụng cá nhân, chỉ số này càng thấp chất lƣợng của tín dụng cá nhân càngcao. Nợ xấu luôn đƣợc Ngân hàng kiểm soát rất chặt chẽ, chỉ tiêu này đạt0,005% vào năm 2011, đạt 0,013% vào năm 2012 và 0,02% vào năm 2013.Tuy tăng dần qua các năm, nhƣng tỷ số này đƣợc giữ ở mức thấp. Dựa vào kếtquả phân tích ở các phần trên, ta thấy nợ xấu cá nhân xuất phát từ các khoảncho vay trung và dài hạn, có TSĐB, với mục đích sản xuất và lƣu thông hànghóa. Giai đoạn 2012-2013 hoạt động sản xuất của các hộ chăn nuôi gia súc,Trang 49 gia cầm, thủy sản trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều nông hộ phảitạm dừng chăn nuôi hoặc phá sản do giá cả đầu vào tăng cao, giá đầu ra thấpvà bấp bênh và đặc biệt là tình hình dịch bệnh. Nợ xấu xuất phát từ nhữngkhoản vay cho các đối tƣợng này. Đứng trƣớc tình hình trên, chi nhánh đã hạnchế cho vay đối với nhóm khách hàng này, thẩm định thật chi tiết và cẩn thậntrƣớc khi ra quyết định giải ngân, tích cực giám sát đôn đốc việc trả nợ củakhách hàng, những việc làm trên đã hạn chế đƣợc phần nào nợ xấu cho nhữngkỳ kế tiếp. Nhìn chung, nợ xấu cá nhân tuy có tăng do những yếu tố kháchquan từ phía khách hàng, nhƣng đƣợc kiểm soát ở mức thấp (cao nhất chỉ0,02% trong năm 2013), điều này cho thấy chất lƣợng tín dụng cá nhân củaNgân hàng tƣơng đối tốt.Trang 50 CHƢƠNG 5MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNGTÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAMTHỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG5.1.1 Thuận lợiThành lập vào năm 2009, đến nay hoạt động của VPBank Vĩnh Long đãdần đi vào ổn định và phát triển. Với vị trí khá thuận lợi, nằm ngay trung tâmThành phố Vĩnh Long và các mạch đƣờng chính đã đem lại sự thuận tiện vàchú ý của rất nhiều khách hàng. Thƣơng hiệu của Ngân hàng ngày càng đƣợckhẳng định thông qua hình ảnh nhân viên, chất lƣợng các khoản tín dụng vàcác hoạt động cộng đồng.Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và có tâm quyết trong công việc.Điểm mạnh về nhân sự của chi nhánh là số lƣợng nhân viên ít nhƣng hoạtđộng rất hiệu quả. Đối với mỗi nhân viên VPBank đƣợc xem nhƣ là ngôi nhàthứ 2 của họ; mỗi quyết định, mỗi hàng động của từng cá nhân đều luônhƣớng đến lợi ích chung của tập thể. Bên cạnh đó, mỗi nhân viên đều đƣợcđào tạo rất bài bản về trình độ chuyên môn nghiê ̣p vụ, đa ̣o đức nghề nghiê ̣p ,thái độ phục vụ, kỹ năng ứng xử với khách hàng. Đặc biệt mỗi cán bộ tín dụngđều rất am hiểu địa bàn và có mối quan hệ tốt với một lƣợng khách hàng nhấtđịnh.Thành phố trẻ Vĩnh Long nhận đƣợc sự quan tâm đầu tƣ rất nhiều từUBND tỉnh, đến nay diện mạo của thành phố đã có những bƣớc chuyển mìnhmạnh mẽ. Mạng lƣới cơ sở hạ tầng đƣợc nâng cấp và hoàn thiện, nhiều tuyếnđƣờng mới khang trang và rộng rãi đƣợc xây dựng đảm bảo sự thuận tiệntrong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của ngƣời dân. Nhiều khu nhà ở, khudân cƣ hiện đại, trung tâm mua sắm, siêu thị, nhà hàng, khách sạn đƣợc đầu tƣvà đi vào hoạt động. Bên cạnh đó là chính sách thu hút đầu tƣ của tỉnh, sốlƣợng doanh nghiệp có quy mô vốn lớn trên địa bàn ngày càng tăng nhanh vềcả số lƣợng, chất lƣợng. Đây là khu vực có thu nhập bình quân đầu ngƣời caonhất trên toàn tỉnh và sẽ tăng trong tƣơng lai, theo đó là nhu cầu về mức sốngcao hơn với các tiện ích trong việc thanh toán và quản lý tiền tệ sẽ là rất lớn.Về hoạt động tín dụng, VPBank Vĩnh Long là một trong những chinhánh có chất lƣợng tín dụng cao nhất toàn hệ thống với dƣ nợ tín dụng ngàycàng đƣợc mở rộng trong khi nợ xấu đƣợc kiểm soát ở mức thấp trong nhiềunăm. Đạt đƣợc kết quả này là do cán bộ tín dụng tuân thủ đúng quy trình tínTrang 51 dụng, từ công tác thẩm định, phát vay đến thu nợ, đặc biệt là theo dõi và kiểmtra mục đích sử dụng vốn vay và theo dõi tình hình kinh doanh của khách hàngchặt chẽ, đôn đốc khách hàng trả lãi và gốc đúng thời hạn.Về lợi nhuận, mặc dù điều kiện kinh tế khó khăn, nhu cầu tín dụng thayđổi bất thƣờng nhƣng lợi nhuận của Ngân hàng đƣợc giữ ở mức ổn định. Điềunày cho thấy, công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo tình hình và đƣa ra cácgiải pháp của Ngân hàng rất tốt, VPBank Vĩnh Long có ban lãnh đạo với tầmnhìn và năng lực chuyên môn rất cao.5.1.2 Khó khănKhó khăn bên ngoài ngân hàngCạnh tranh là điều không thể tránh khỏi, chỉ riêng trên địa bàn thành phốVĩnh Long đã có hơn 20 ngân hàng đang hoạt động thì áp lực cạnh tranh lạicàng gay gắt. Chiến lƣợc quảng bá thƣơng hiệu chƣa đƣợc quan tâm đúng mức,khách hàng thƣờng đến giao dịch với những ngân hàng lớn và có uy tín:Vietcombank, Sacomank, Vietinbank. Nhiều chi nhánh của các ngân hàng:Techcombank, DongAbank, Ngân hàng Xây dựng với trụ sở khang trang vàđẹp mắt nằm ngay cạnh VPBank Vĩnh Long, điều này cũng ảnh hƣởng ítnhiều đến sự lựa chọn của khách hàng. Với đội ngũ nhân viên hùng hậu vàchiến lƣợc tiếp thị rộng lớn, đây sẽ là sức ép cạnh tranh rất lớn của chi nhánhtrong thời gian tới.Sự biến động bất thƣờng của nền kinh tế đã tác động không nhỏ đến hoạtđộng của Ngân hàng. Sự thiếu ổn định từ thị trƣờng đầu vào đến thị trƣờngđầu ra đã làm chậm lại sự phát triển của ngành chăn nuôi thủy sản, gia súc, giacầm trên toàn tỉnh. Nhiều hộ chăn nuôi đƣợc hỗ trợ bằng nguồn vốn ngân hànggặp khó khăn, không thể trả nợ đúng hạn hoặc không thể tiếp cận nguồn vốnmới để tiếp tục hoạt động, điều này đã tác động tiêu cực đến doanh số cho vayvà nợ xấu của chi nhánh trong giai đoạn đƣợc phân tích.Những quy định chặt chẽ của NHNN về hoạt động ngân hàng, cũng nhƣnhững chỉ đạo khắt khe từ Hội sở đã tác động không nhỏ đến hoạt động củachi nhánh. Bên cạnh đó là những rủi ro trong hoạt động ngân hàng: việc nhiềutội phạm lừa đảo cố tình chiếm đoạt vốn của ngân hàng thông qua sử dụng báocáo tài chính giả, làm giả hợp đồng. Sự mất lòng tin của ngƣời dân vào hệthống Ngân hàng sau những sự kiện lãnh đạo, nhân viên ngân hàng chiếm đoạttài sản của khách hàng, đang chú ý gần đây là vụ án “Bầu Kiên”, “HuyềnNhƣ”.Trang 52 Khó khăn bên trong ngân hàngQuy mô hoạt động của Ngân hàng còn thấp, toàn chi nhánh chỉ có 23 cánbộ công nhân viên, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế, trụ sở làm việc của chinhánh tƣơng đối nhỏ.Số chuyên viên khách hàng của Ngân hàng còn khá khiêm tốn đặc biệt làchuyên viên khách hàng cá nhân (chi nhánh chỉ có 4 chuyên viên khách hàngcá nhân), trong khi dƣ nợ lại ngày một tăng cao. Việc một chuyên viên phảithực hiện những việc: tiếp nhân khách hàng mới, thẩm định, giải ngân, kiểmtra sau khi giải ngân quá nhiều khiến họ quá tải, nếu tình trạng này kéo dài sẽảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng tín dụng của Ngân hàng.Công tác huy động vốn chƣa thật sự đạt hiệu quả, nhất là sự biến độngtỷ trọng của các kỳ hạn trong cơ cấu vốn huy động. Vốn huy động có kỳ hạndƣới 12 tháng luôn chiếm tỷ trọng rất cao, điều này làm hạn chế khả năng cấptín dụng trung và dài hạn vốn là thế mạnh của Ngân hàng.Sản phẩm về tín dụng và dịch vụ chƣa đa dạng. Chi nhánh có quy môtƣơng đối nhỏ, hoạt động chủ yếu là cấp tín dụng, số lƣợng các sản phẩm tíndụng phân khúc cho từng nhóm khách hàng còn thấp. Hoạt động thẻ của ngânhàng còn nhiều hạn chế, tính trên toàn địa bàn tỉnh chỉ có duy nhất 1 cây ATMcủa Ngân hàng đặt ngay chi nhánh, điều này rất bất tiện cho nhu cầu rút tiềnmặt của khách hàng.5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNGTÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG5.2.1 Hoạt động huy động vốnTheo phân tích ở phần các tỷ số, vốn huy động của ngân hàng đã khôngđủ để đáp ứng cho các khoản cấp tín dụng trong năm 2013. Ngân hàng cầntích cực đẩy mạnh công tác huy động vốn, đặc biệt là huy động các nguồn vốntrung và dài hạn. Thƣờng xuyên nghiên cứu nắm bắt tình hình kinh tế xã hộitrên địa bàn, đƣa ra những sản phẩm tiền gửi phù hợp với từng nhóm kháchhàng và từng thời kỳ cụ thể, đồng thời kết hợp với việc quảng cáo sản phẩm:treo băng rôn tại chi nhánh, tiếp thị trực tiếp sản phẩm cho nhóm khách hàngtiềm năng để có thể kịp thời thu hút lƣợng vốn tạm thời nhàn rỗi này. Đối vớimỗi sản phẩm; lãi suất, khuyến mãi kèm theo, chất lƣợng phục vụ của nhânviên phải đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và mang tính cạnh tranh.Mở rộng hoạt động huy động vốn đối với các tổ chức, các doanh nghiệp đặcbiệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh. Trong điều kiện kinh tếTrang 53 khó khăn và biến động nhƣ hiện nay, các doanh nghiệp cũng nhƣ hộ kinhdoanh đang thu hẹp sản xuất kinh doanh, lƣợng vốn tạm thời nhàn rỗi của cácthành phần này là rất lớn. Ngân hàng nên có những hƣớng đi phù hợp để chủđộng tiếp cận với nguồn vốn này.5.2.2 Hoạt động tín dụng cá nhânQua quá trình phân tích các tỷ số vòng quay vốn tín dụng cá nhân, hệsố thu nợ cá nhân, ta thấy cho vay cá nhân trung và dài hạn chiếm tỷ lệ rất caotrong cơ cấu tín dụng. Thời hạn thu hồi nợ rất lâu và công tác theo dõi khoảnvay tốn rất nhiều chi phí. Ngân hàng cần bức phá mạnh mẽ về phân khúckhách hàng cá nhân với mục đích vay vốn ngắn hạn, đa dạng hóa đối tƣợngkhách hàng, tập trung và giữ vững sự ổn định vào 3 nhóm khách hàng trọngtâm là:Hộ chăn nuôi:Cung cấp các gói giải pháp phù hợp và an toàn cho các hộ chăn nuôithủy sản, gia súc, gia cầm đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động cấp tín dụng giántiếp cho đối tƣợng này. Chủ động liên kết với các doanh nghiệp, trang trạicung ứng giống, thức ăn, thú y chăn nuôi, Ngân hàng sẽ thông qua đối tƣợngnày cấp tín dụng cho khách hàng của mình. Với giải pháp này mục đích sửdụng vốn của khách hàng sẽ đƣợc đảm bảo, Ngân hàng có thể kiểm tra giámsát tình hình chăn nuôi thông qua những lần giải ngân, đề ra những hƣớng cấptín dụng cho những lần tiếp theo.Tiểu thương:Mở rộng và đầu tƣ mạnh mẽ vào phân khúc tín dụng cá nhân ngắn hạn.Chủ động tiếp cận hơn nữa và giữ vững nhóm khách hàng là tiểu thƣơng buônbán ở chợ Vĩnh Long, chợ Long Châu. Đây là nhóm khách hàng tiềm năng cónhu cầu vốn tín dụng rất lớn, dễ kiểm soát và thiện chí trả nợ cũng rất cao.Chu kỳ kinh doanh thƣờng dƣới 1 năm, đầu kỳ họ cần lƣợng vốn lớn để muavào hàng hóa, sản phẩm và bán lại trong khoảng thời gian ngắn. Hoạt động ổnđịnh ít chịu sự biến động từ nền kinh tế, đây sẽ là phân khúc đầy tiềm năngđem lại nguồn thu đáng kể cho Ngân hàng.Tiêu dùng cá nhân:Nhu cầu tín dụng tiêu dùng trên địa bàn là rất cao, nhƣng trong giaiđoạn này vẫn chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Ngân hàng cần tập trung hơnnữa vào phân khúc này, tạo ra những hƣớng cạnh tranh hiệu quả về chất lƣợng,giá cả cũng nhƣ kênh phân phối. Về chất lƣợng, mỗi sản phẩm phải tối đa lợiích của khách hàng, mỗi nhân viên phải có thái độ ứng xử tốt và thực hiệnTrang 54 đúng phƣơng châm “khách hàng là trọng tâm”, bên cạnh đó thực hiện đơn giảnhóa quy trình giao dịch, đảm bảo an toàn nhanh chóng kịp thời. Về giá cả, đƣara những sản phẩm với có tính cạnh tranh về lãi suất, các dịch vụ cũng nhƣchƣơng trình khuyến mãi đi kèm. Về kênh phân phối, tăng cƣờng hơn nữahoạt động của mạng lƣới cộng tác viên, tiếp thị sản phẩm đến từng cá nhân,gia đình trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận.5.2.3 Nhân sựChi nhánh có quy mô tƣơng đối nhỏ, số lƣợng nhân viên tín dụng rất hạnchế đặc biệt là chuyên viên khách hàng cá nhân. Với việc dƣ nợ tín dụng nóichung và dƣ nợ tín dụng cá nhân nói riêng ngày càng tăng lên mạnh mẽ, sốlƣợng khách hàng mới phải tiếp nhận cũng nhƣ khách hàng phải quản lý saucho vay đối với một nhân viên là rất lớn. Áp lực làm việc cao có thể dẫn đếnnhững rủi ro cho Ngân hàng, do đó tuyển thêm nhân sự cho bộ phận tín dụnglà hƣớng đi rất hợp lý và cần thiết. Kinh nghiệm của đội ngũ nhân sự hiện tạivà sự năng động, sáng tạo của lƣợng nhân sự mới sẽ tạo nên sự kết hợp hàihòa góp phần vào sự phát triển chung của Ngân hàng. Bên cạnh đó, hàngtháng, hàng quý, hàng năm cần có chế độ khen thƣởng đối với những nhânviên làm việc đạt hiệu quả cao, cũng nhƣ nhắc nhở xử lý phù hợp nhân viênthực hiện không đúng quy định của VPBank. Thƣờng xuyên đào tạo để nângcao trình độ nghiệp vụ, cũng nhƣ năng lực làm việc cho các chuyên viên.Mỗi nhân viên sẽ đƣợc phân chia theo từng địa bàn và từng nhóm kháchhàng cụ thể. Việc một nhân viên sẽ đảm nhận một nhóm khách hàng trong mộtlĩnh vực là rất hợp lý. Công tác thẩm định, giải ngân, thu hồi vốn sẽ đơn giảnhơn rất nhiều do quy trình cấp tín dụng đối với một nhóm khách hàng là nhƣnhau, góp phần nâng cao năng suất làm việc của mỗi nhân viên. Bên cạnh đó,giao dịch thƣờng xuyên với một nhóm khách hàng sẽ giúp cho nhân viên tíndụng am hiểu hơn về tâm lý, thói quen cũng nhƣ chu kỳ vốn của khách hàng,giải quyết kịp thời những nhu cầu của họ, tạo đƣợc mối quan hệ thân thiết gópphần giữ chân khách hàng.5.2.4 Công tác tiếp thị, quảng bá, chăm sóc khách hàngSự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng đã tạo ra áp lực cạnhtranh không hề nhỏ, chỉ tính riêng trên địa bàn Thành phố Vĩnh Long đã cóhơn 20 NHTM đang hoạt động và cạnh tranh rất gay gắt. Để giữ vững thị phầnvà đảm bảo sự phát triển trong dài hạn, VPBank Vĩnh Long cần có nhữngchiến lƣợc cạnh tranh hiệu quả, đẩy mạnh công tác tiếp thị, đặc biệt là công tácchăm sóc khách hàng.Trang 55 - Tích cực quảng bá hình ảnh ngân hàng thông qua các hoạt động từthiện, cộng đồng. Treo băng rôn tại chi nhánh và các địa điểm công cộng,trong các chƣơng trình cho vay với lãi suất ƣu đãi kỷ niệm các ngày lễ, ngàythành lập VPBank hội sở, ngày thành lập chi nhánh vừa giới thiệu sản phẩmvừa giới thiệu hình ảnh Ngân hàng.- Tạo mối quan hệ thân thiết và có những ƣu đãi với những khách hàngcó lịch sử giao dịch tốt, hoạt động kinh doanh ổn định.- Hàng tháng, hàng quý nên tổ chức những cuộc khảo sát điều tra tìnhhình kinh tế xã hội trên địa bàn, thống kê số lƣợng hộ kinh doanh, số tiểuthƣơng đang hoạt động, từ đó chủ động tiếp thị những sản phẩm tín dụng phùhợp cho nhóm khách hàng này.- Tập trung hơn nữa vào phân khúc giáo viên, giảng viên đại học, caođẳng trên địa bàn. Thông qua đội ngũ cán bộ tín dụng và cộng tác viên tiếp cậnsâu rộng đối tƣợng này, cung cấp những “sản phẩm trọn gói“ cho nhóm kháchhàng này, các sản phẩm bảo hiểm, tiền gửi, cho vay, thẻ và các dịch vụ khácvới mức phí thấp.Trang 56 CHƢƠNG 6KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ6.1 KẾT LUẬNCó thể nói tín dụng là hoạt động quan trọng bậc nhất trong hoạt động củamột NHTM. Tín dụng nói chung hay tín dụng cá nhân nói riêng là mảng kinhdoanh đem lại nguồn thu nhập chủ yếu cho Ngân hàng. Qua quá trình phântích trên, cho vay cá nhân có vai trò cung cấp vốn nhằm bổ sung nguồn vốnlƣu động phục vụ sản xuất kinh doanh và bổ sung nguồn vốn tiêu dùng phụcvụ cho nhu cầu sinh hoạt của cá nhân. Bên cạnh đó, tín dụng cá nhân ít chịuảnh hƣởng từ nền kinh tế so với tín dụng cho doanh nghiệp nên rủi ro tƣơngđối thấp. Vì vậy tín dụng cá nhân thƣờng an toàn và đem lại nguồn thu ổn địnhcho ngân hàng. Do đó, đẩy mạnh hoạt động của mảng tín dụng này sẽ làhƣớng đi đúng đắn và thông minh trong khi nhu cầu trong dân vẫn còn rất lớnvà điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.Thông qua các chỉ tiêu về tín dụng cá nhân gồm doanh số cho vay, doanhsố thu nợ, dƣ nợ và nợ xấu, ta thấy tình hình tín dụng cá nhân của Ngân hànggiai đoạn 2011-2013 là tƣơng đối khả quan. Cho vay cá nhân của Ngân hàngthƣờng tập trung vào các khoản vay trung hạn với mục đích sản xuất lƣu thônghàng hóa và xây dựng, mua mới nhà ở. Doanh số cho vay tăng rất mạnh vàonăm 2012, giảm vào năm 2013 với mức giảm không đáng kể, nhìn chung chỉtiêu này tƣơng đối ổn định vào 2 năm cuối của giai đoạn phân tích. Dƣ nợ đạtmức tăng trƣởng tốt, đặc biệt mức tăng rất cao vào năm 2013, đây sẽ là nguồnthu lãi đáng kể của Ngân hàng trong thời gian tới. Nợ xấu tuy có dấu hiện tăngdần nhƣng đƣợc kiểm soát ở mức thấp. Ngoài ra, thông qua các tỷ số tài chínhđánh giá về tín dụng cá nhân cho thấy lƣợng vốn thu hồi về trong giai đoạnnày là khá thấp, do đặc điểm của các khoản vay cá nhân của Ngân hàngthƣờng tập trung chủ yếu vào các khoản vay trung hạn. Mức độ sử dụng vốnhuy động vào hoạt động cho vay đã tăng lên rất đáng kể, đặc biệt là vào năm2013. Dƣ nợ của tín dụng cá nhân so với tín dụng chung thấp nhƣng tăng dầntrong giai đoạn phân tích cho thấy Ngân hàng đã chú trọng hơn vào mảng tíndụng này.Tuy nhiên ngân hàng cũng còn một số hạn chế nhƣ nguồn vốn huy độngchủ yếu là các khoản không kỳ hạn và ngắn hạn nên đã hạn chế quy mô chovay trung và dài hạn. Bên cạnh đó hoạt động tín dụng chịu ảnh hƣởng lớn từnhững thay đổi của kinh tế, xã hội trên địa bàn, Ngân hàng chƣa chủ động tạomột lƣợng khách hàng ổn định cho mình, chƣa thu hút đƣợc nhiều khách hàngmới. Bên cạnh các chính sách về lãi suất, chƣơng trình khuyến mãi, ƣu đãi đốivới khách hàng thân thiết, ngân hàng cần chú trọng công tác quảng bá về cácTrang 57 sản phẩm, dịch vụ của mình để công tác huy động vốn cũng nhƣ cho vay đạthiệu quả hơn.6.2 KIẾN NGHỊQua một thời gian thực tập và tìm hiểu về Ngân hàng TMCP Việt NamThịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long, tôi có một số kiến nghị sau:Đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà NướcKinh tế năm 2014 vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinhdoanh có dấu hiệu chững lại, NHNN cần tiếp tục hạ trần lãi suất kết hợp vớicác chính sách tài chính của Chính phủ để có thể kích cầu nền kinh tế, gópphần tháo dỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, NHNN nên cónhững quy định về điều kiện vay vốn thông thoáng và phù hợp hơn so vớitừng thời điểm nhất định.Đối với Chính quyền địa phươngỦy ban Nhân dân tỉnh cần sớm đề ra và thực hiện quyết liệt những giảipháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, ổn định thị trƣờng đầu ra cho ngành chănnuôi thủy sản, gia súc, gia cầm trên địa bàn.Các Sở, Ban, Ngành cần phát huy vai trò hỗ trợ Ngân hàng trong việccung cấp các thông tin của khách hàng. Việc biết đƣợc chính xác ngành nghề,thực trạng hoạt động cũng nhƣ số lƣợng cụ thể của doanh nghiệp và hộ kinhdoanh trên địa bàn, sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho công tác chủ động cấp tíndụng cho đối tƣợng này, góp phần phát triển kinh tế chung của tỉnh. Bên cạnhđó thì các Cơ quan có thẩm quyền cần giúp đỡ Ngân hàng trong việc đôn đốckhách hàng trả nợ và phát mãi tài sản thế chấp để thu hồi các khoản nợ quáhạn.Đối với VPBank hội sởQuy mô hoạt động của các chi nhánh ở Tây Nam Bộ vẫn còn thấp so vớimặt bằng chung của toàn hệ thống, tuy nhiên đây là thị trƣờng đầy tiềm năngsẽ đem lại nguồn thu lớn của VPBank trong thời gian tới. Kết quả phân tíchcho thấy nhu cầu tín dụng trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất cao, chi nhánh vẫnchƣa khai thác hết nhu cầu trên. Hội sở chính nên mạnh dạn đầu tƣ để mở rộnghoạt động của VPBank Vĩnh Long, đầu tƣ vào công nghệ ngân hàng, vào tàisản cố định, mở rộng số lƣợng các phòng ban cũng nhƣ tuyển thêm nhân sựmới cho bộ phận tín dụng. Thƣờng xuyên mở các lớp tập huấn để nâng caotrình độ nghiệp vụ của nhân viên, nhanh chóng phổ biến những quy định mớinhất của NHNN. Đồng thời VPBank hội sở, cần có những ƣu đãi về vốn điềuTrang 58 chuyển và thƣờng xuyên năm bắt tình hình hoạt động của chi nhánh, chủ độngđƣa ra những chỉ đạo, quy định sát với tình hình thực tế địa phƣơng.Trang 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Thái Văn Đại, 2012. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Cần Thơ :NXB Đại học Cần Thơ.2. Lâm Xuân Hào, 2011. Phân tích hoạt động cho vay cá nhân tạingân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ. Luận văn tốtnghiệp đại học: Đại học Cần Thơ.3. Trần Ái Kết và cộng sự, 2008. Lý thuyết tài chính tiền tệ. TP. HồChí Minh : NXB Giáo dục.4. Lê Thị Mận, 2011. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. TP. Hồ ChíMinh: NXB Lao động – xã hội.5. Phạm Thị Thu Nga, 2011. Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tạingân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Đồng Tháp. Luận văn tốtnghiệp đại học: Đại học Cần Thơ.6. Quyết định 1627/2011/QĐ-NHNN về quy chế cho vay của TCTDđối với khách hàng, Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN và quyết định18/2007/QĐ-NHNN về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng trong hoạtđộng ngân hàng của TCTD.7. Flcen, 2013. Hội nghị tổng kết sản xuất, tiêu thụ cá tra năm 2012 vàtriển khai nhiệm vụ 2013.< http://tongcucthuysan.gov.vn/b-tin-tuc-su-kien/atin-van/hoi-nghi-tong-ket-san-xuat-tieu-thu-ca-tra-nam-2012-va-trien-khainhiem-vu-nam-2013/>. [ngày truy cập: 08 tháng 04 năm 2014].8. Quốc Dũng, 2013. Thành phố Vĩnh Long trên con đƣờng phát triển.< http://thvl.vn/?p=157909>. [ngày truy cập: 07 tháng 04 năm 2014].9. Dung Hạ, 2013. Những “dấu ấn” thay đổi lãi suất 2012 và “hƣớngđi” 2013.. [ngày truy cập: 02 tháng 04 năm 2014].10. Nguyễn Hiền, 2014. Tổng nợ xấu vẫn còn hơn 142.000 tỷ đồng.. [ngày truy cập: 02 tháng 04 năm 2014]11. Thanh Thanh Lan, 2013. Thống đốc xác định thêm 2 ngân hàng yếukém.< http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/thong-doc-xacdinh-them-2-ngan-hang-yeu-kem-2910960.html>. [ngày truy cập: 05 tháng 04năm 2014]12. SBV, 2013. Điểm lại quá trình điều hành lãi suất giai đoạn 20112013.. [ngày truy cập: 01 tháng 04năm 2014].13. VPBank, 2013. VPBank cho vay ƣu đãi lãi suất từ 6%/năm. . [ngày truy cập: 09 tháng 04 năm 2014].14. Tổng cục thống kê, 2013. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội ViệtNamgiaiđoạn2011–2013.. [Ngày truy cập:11 tháng 04 năm 2014].15. Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Vĩnh Long, 2013. Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội Vĩnh Long giai đoạn 2011 – 2013. < http://www.vinhlong.gov.vn/>.[Ngày truy cập: 11 tháng 04 năm 2014].Trang 61 [...]... tiêu chung Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần (TMCP) Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long (VPBank Vĩnh Long) giai đoạn 2011-2013, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng cá nhân của ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân của VPBank Vĩnh Long trong giai đoạn 2011- 2013 thông qua các chỉ tiêu:... hiện tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long 1.3.3 Đối tƣợng phân tích Hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long giai đoạn 2011 - 2013 1.4 CẤU TRÚC ĐỀ TÀI Đề tài đƣợc chia thành 6 chƣơng: Chƣơng 1: Giới thiệu Chƣơng 2: Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu Trang 2 Chƣơng 3: Khái quát về ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh. .. hoạt động tín dụng cá nhân của VPBank Vĩnh Long - Mục tiêu 3: Từ kết quả phân tích trên ta tổng hợp và suy luận để đề các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng cá nhân của VPBank Vĩnh Long trong thời gian tới Trang 11 CHƢƠNG 3 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long. .. Vĩnh Long Chƣơng 4: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long Chƣơng 5: Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long Chƣơng 6: Kết luận và kiến nghị Trang 3 CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Những vấn đề chung về tín. .. NHTM : Ngân hàng Thƣơng mại NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc TCTD : Tổ chức Tín dụng UBND : Ủy ban Nhân dân TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ : Tài sản cố định TSĐB : Tài sản đảm bảo TMCP : Thƣơng mại Cổ phần VPBank : Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam : Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng VPBank Vĩnh Long Thịnh Vƣợng chi nhánh Vĩnh Long ix CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngân hàng. .. từ Hội sở, với định hƣớng trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại đã và đang tham gia trong cuộc cạnh tranh thị phần khốc liệt trên Nhằm tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động tín dụng cá nhân nên tôi chọn đề tài: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Vĩnh Long làm đề tài nghiên cứu của mình... trên tổng dƣ nợ Chỉ số này càng lớn cho thấy mức độ đầu tƣ vào hoạt động tín dụng cá nhân càng cao - Tỷ số nợ xấu cá nhân trên dư nợ cá nhân Nợ xấu cá nhân Tỷ số nợ xấu cá nhân/ dƣ nợ cá nhân = Dƣ nợ cá nhân Tỉ số này đo lƣờng chất lƣợng nghiệp vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng Tỉ số này càng thấp nghĩa là chất lƣợng tín dụng cá nhân của ngân hàng càng cao (Thái Văn Đại, 2012, trang 138) 2.2 PHƢƠNG PHÁP... lƣu thông hàng hóa - Tín dụng tiêu dùng: là hình thức cấp phát tín dụng cho cá nhân để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhƣ: mua sắm nhà cửa xe cộ, các hàng hóa bền chắc và cả những nhu cầu hằng ngày Trang 4  Theo đối tƣợng tín dụng Căn cứ vào đối tƣợng tín dụng, tín dụng đƣợc chia thành hai loại: tín dụng vốn lƣu động và tín dụng vốn cố định - Tín dụng vốn lưu động: là loại vốn tín dụng đƣợc sử dụng để hình... nghiệp vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng hay nói cách khác tỷ số này có thể giúp nhà phân tích xác định quy mô tín dụng cá nhân của ngân hàng - Tỷ số dư nợ trên vốn huy động Tỷ số dƣ nợ /Vốn huy động = Tổng dƣ nợ Vốn huy động Tỷ số này xác định khả năng sử dụng vốn huy động vào hoạt động cho vay Nó có thể giúp chúng ta so sánh khả năng cho vay của ngân hàng với nguồn vốn huy động Nguồn vốn huy động bao... đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quan hệ công chúng để quảng bá, duy trì và nâng cao hình ảnh thƣơng hiệu mới của VPBank, tăng cƣờng nhận diện thƣơng hiệu trong công chúng Trang 21 CHƢƠNG 4 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG 4.1 TÌNH HÌNH VỐN HUY ĐỘNG TẠI VPBANK VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2011 – 2013 Bảng 4.1: Cơ cấu vốn huy động của
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh vĩnh long, phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh vĩnh long, phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng chi nhánh vĩnh long

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay