Một số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học, nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPTC Kim Bảng Tỉnh Hà Nam

36 282 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2015, 15:27

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 tại Điều 35 ghi rõ “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hội phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”. Trong báo cáo của BCHTW Đảng khoá VIII được trình bày tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX cũng khẳng định: “Tăng cường cơ sở vật chất và từng bước hiện đại hoá nhà trường (lớp học, sân chơi bãi tập, máy tính nối mạng Internet, thiết bị học tập và giảng dạy hiện đại, thư viện, ký túc xá…” và Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá, làm chủ kiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, dạy chayhọc chay”. Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 BCHTW Đảng khoá VIII khẳng định: Tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo và tăng cường cơ sở vật chất trường học” và “sử dụng một phần vốn vay và viện trợ của người nước ngoài để xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục đào tạo”.Từ quan điểm lãnh đạo của Đảng, trước yêu cầu cấp bách về chất lượng giáo dục đào tạo, Nhà nước đã và đang tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2001 2010 và các năm tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ hội nhập “Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục…”. Đổi mới quản lý trường trung học phổ thông nhằm triển khai thực hiện phân ban THPT, trong đó có nội dung đổi mới cơ sở vật chất thiết bị dạy học.Đổi mới chương trình gắn liền với những yêu cầu về trang bị và sử dụng thiết bị dạy bộ môn theo quan niệm tiên tiến về phương pháp dạy học, coi thiết bị dạy học không chỉ là phương tiện minh hoạ trực quan hoá điều trình bày, giảng giải của giáo viên mà chính là nguồn tri thức, phương tiện truyền tải thông tin phương tiện tư duy, nghiên cứu học tập, tiếp cận tự nhiên và xã hội, giúp học sinh tự tìm kiến thức. Cần quan tâm khuyến khích giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, giảm dần và tiến tới xoá bỏ tình trạng dạy chay”.Xoá bỏ trường lớp tạm, từng bước kiên cố hoá trường lớp học, thiếu những thiết bị dạy học tối thiểu, bằng mọi cách xây dựng và tăng cường cơ sở vật chất trường học thành một hệ thống hữu hiệu, một yếu tố quan trọng nhằm đổi mới phương pháp, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng đòi hỏi trước mắt và lâu dài của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Trong điều kiện hiện nay của đất nước, việc chuẩn hoá, hiện đại hoá trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là việc làm khó khăn. Để thiết thực đổi mới phương pháp dạy học, trước mắt các nhà trường phải sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện có và huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Tr­êng THPT C Kim B¶ng ®­îc thµnh lËp ®Æt t¹i x• §ång Ho¸ HuyÖn Kim B¶ng – TØnh Hµ Nam theo quyÕt ®Þnh sè 1366Q§UB ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1999 cña UBND tØnh Hµ Nam vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 15 th¸ng 6 n¨m 2000 theo quyÕt ®Þnh sè 195 ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2000 cña Gi¸m ®èc Së GD§T Hµ Nam, ®Õn nay ®• ®­îc 10 n¨m. Nhµ tr­êng ®• phÊn ®Êu v­ît qua mäi khã kh¨n, thi ®ua d¹y tèt, häc tèt. Quy m« ph¸t triÓn : Hµng n¨m lu«n hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ sè líp vµ sè häc sinh theo ®óng quy ®Þnh, n¨m häc 2009 2010 cã 25 líp víi 1122 häc sinh.Năm học 2011 2012 nhà trường ổn định ở quy mô 24 lớp với 1090 học sinh. ChÊt l­îng gi¸o dôc toµn diÖn : §¹t kÕt qu¶ tèt, nhµ tr­êng liªn tôc ®¹t danh hiÖu tËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn vµ tËp thÓ lao ®éng xuÊt s¾c. C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ ®­îc n©ng cÊp hoµn thiÖn theo h­íng chuÈn ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Nhµ tr­êng ®• hoµn thµnh giai đo¹n I dù ¸n x©y dùng c¶i t¹o vµ n©ng cÊp tr­êng THPT C Kim B¶ng, trong hÌ 2010 ®• söa ch÷a nhµ 18 phßng häc vµ ®• ®æ xong nÒn s©n häc gi¸o dôc thÓ chÊt. Trang thiÕt bÞ d¹y häc : m¸y vi tÝnh, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, s¸ch th­ viÖn,các mô hình và dụng cụ của môn GDQP ®­îc trang bÞ bæ sung theo h­íng chuÈn. Tuy vậy vấn đề quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học vẫn luôn là điều lãnh đạo nhà trường quan tâm trăn trở.Xuất phát từ những lý do trên, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học, nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPTC Kim Bảng Tỉnh Hà Nam”. A. PHẦN MỞ ĐẦU1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 tại Điều35 ghi rõ “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhà nước và xã hộiphát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhântài”. Trong báo cáo của BCHTW Đảng khoá VIII được trình bày tại Đại hộiĐảng toàn quốc lần thứ IX cũng khẳng định: “Tăng cường cơ sở vật chất vàtừng bước hiện đại hoá nhà trường (lớp học, sân chơi bãi tập, máy tính nốimạng Internet, thiết bị học tập và giảng dạy hiện đại, thư viện, ký túc xá…”và "Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tựhọc của người học, coi trọng thực hành, thực nghiệm, ngoại khoá, làm chủkiến thức, tránh nhồi nhét, học vẹt, dạy chay-học chay”. Nghị quyết hội nghịlần thứ 2 BCHTW Đảng khoá VIII khẳng định: " Tiếp tục đổi mới phươngpháp giáo dục - đào tạo và tăng cường cơ sở vật chất trường học” và “sửdụng một phần vốn vay và viện trợ của người nước ngoài để xây dựng cơ sởvật chất cho giáo dục - đào tạo”.Từ quan điểm lãnh đạo của Đảng, trước yêu cầu cấp bách về chất lượnggiáo dục - đào tạo, Nhà nước đã và đang tăng cường đầu tư cơ sở vật chất vàthiết bị dạy học, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo giaiđoạn 2001 - 2010 và các năm tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáodục và đào tạo trong thời kỳ hội nhập “Đổi mới mục tiêu, nội dung, chươngtrình giáo dục…”. Đổi mới quản lý trường trung học phổ thông nhằm triểnkhai thực hiện phân ban THPT, trong đó có nội dung đổi mới cơ sở vật chất thiết bị dạy học."Đổi mới chương trình gắn liền với những yêu cầu về trang bị và sửdụng thiết bị dạy bộ môn theo quan niệm tiên tiến về phương pháp dạy học,coi thiết bị dạy học không chỉ là phương tiện minh hoạ trực quan hoá điều trình bày, giảng giải của giáo viên mà chính là nguồn tri thức, phương tiệntruyền tải thông tin phương tiện tư duy, nghiên cứu học tập, tiếp cận tựnhiên và xã hội, giúp học sinh tự tìm kiến thức. Cần quan tâm khuyếnkhích giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, giảm dần và tiến tớixoá bỏ tình trạng dạy chay”.Xoá bỏ trường lớp tạm, từng bước kiên cố hoá trường lớp học, thiếunhững thiết bị dạy học tối thiểu, bằng mọi cách xây dựng và tăng cường cơ sởvật chất trường học thành một hệ thống hữu hiệu, một yếu tố quan trọng nhằmđổi mới phương pháp, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng đòihỏi trước mắt và lâu dài của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nướcđặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Trong điều kiện hiện nay củađất nước, việc chuẩn hoá, hiện đại hoá trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị dạyhọc là việc làm khó khăn. Để thiết thực đổi mới phương pháp dạy học, trướcmắt các nhà trường phải sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và thiết bị dạyhọc hiện có và huy động các nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất và thiếtbị dạy học.- Trêng THPT C Kim B¶ng ®îc thµnh lËp ®Æt t¹i x· §ång Ho¸ - HuyÖn KimB¶ng – TØnh Hµ Nam theo quyÕt ®Þnh sè 1366/Q§-UB ngµy 30 th¸ng 12 n¨m1999 cña UBND tØnh Hµ Nam vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 15th¸ng 6 n¨m 2000 theo quyÕt ®Þnh sè 195 ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2000 cñaGi¸m ®èc Së GD-§T Hµ Nam, ®Õn nay ®· ®îc 10 n¨m. Nhµ trêng ®· phÊn ®Êuvît qua mäi khã kh¨n, thi ®ua d¹y tèt, häc tèt.- Quy m« ph¸t triÓn : Hµng n¨m lu«n hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ sèlíp vµ sè häc sinh theo ®óng quy ®Þnh, n¨m häc 2009- 2010 cã 25 líp víi1122 häc sinh.Năm học 2011- 2012 nhà trường ổn định ở quy mô 24 lớp với1090 học sinh.- ChÊt lîng gi¸o dôc toµn diÖn : §¹t kÕt qu¶ tèt, nhµ trêng liªn tôc ®¹t danhhiÖu tËp thÓ lao ®éng tiªn tiÕn vµ tËp thÓ lao ®éng xuÊt s¾c.- C¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ ®îc n©ng cÊp hoµn thiÖn theo híng chuÈn ho¸,hiÖn ®¹i ho¸. Nhµ trêng ®· hoµn thµnh giai đo¹n I dù ¸n x©y dùng c¶i t¹o vµ n©ng cÊp trêng THPT C Kim B¶ng, trong hÌ 2010 ®· söa ch÷a nhµ 18 phßnghäc vµ ®· ®æ xong nÒn s©n häc gi¸o dôc thÓ chÊt. Trang thiÕt bÞ d¹y häc : m¸yvi tÝnh, thiÕt bÞ thÝ nghiÖm, s¸ch th viÖn,các mô hình và dụng cụ của mônGDQP ®îc trang bÞ bæ sung theo híng chuÈn.Tuy vậy vấn đề quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học vẫnluôn là điều lãnh đạo nhà trường quan tâm trăn trở.Xuất phát từ những lý dotrên, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bịdạy học, nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPTC Kim Bảng-Tỉnh Hà Nam”.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý và sử dụngthiết bị dạy học. Đề xuất một số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy họchiệu quả nhằm đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượnggiáo dục.3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU.3.1. Xác định cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của việc quảnlý và sử dụng thiết bị dạy học.3.2. Phân tích thực trạng việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ởtrường THPT C Kim Bảng- Hà Nam .3.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học.4. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU.Những kinh nghiệm về biện pháp quản lý và sử dụng TBDH ở trườngTHPT C Kim Bảng – Hà Nam từ khi thực hiện chương trình phân ban.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.Để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, tôi đã sử dụng một sốphương pháp sau:5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: Bao gồm sưu tầm, tìm hiểu các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứuđể nắm được bản chất của vấn đề đó (các văn kiện của Đảng, luật giáo dục,Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông cónhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày02/04/2007, nhiệm vụ năm học của Bộ GDĐT, Sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam,Trường THPT C Kim Bảng; giáo trình quản lý giáo dục ).5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:- Phương pháp quan sát (thu thập thông tin thực tiễn )- Phương pháp phỏng vấn (trò chuyện với các đối tượng nghiên cứu )- Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia ( xin ý kiến của các chuyên gia vềlĩnh vực nghiên cứu để thu thập các thông tin cần thiết)- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm ( quản lý và sử dụng TBDH ởtrường THPT).5.3. Nhóm phương pháp nghiên cứu hỗ trợ.- Sơ đồ.- Thống kê.- Bảng biểu.Đề tài chỉ được nghiên cứu ở trường THPTC Kim Bảng- Hà Nam trongmột khoảng thời gian ngắn nên những biện pháp (kinh nghiệm) mà tôi đề xuấtcòn mang ý thức chủ quan. Kính mong nhận được sự đống góp ý kiến của cácthày cô giáo và các đồng nghiệp để đề tài của tôi có tính thực tiễn cao. B. PHẦN NỘI DUNGChương ICƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGTHIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN.Để đổi mới giáo dục và đào tạo thì giải pháp trọng tâm là nâng cao nănglực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học.Một trong những điều kiện để đổi mới phương pháp giảng dạy là cơ sở vậtchất (CSVC) và thiết bị dạy học(TBDH).1.1.1. Khái niệm CSVC và TBDH:Là tất cả các phương tiện vật chất được huy động vào việc giảng dạy,học tập và các hoạt động mang tính giáo dục khác để đạt được mục đích giáodục.1.1.2. Nội dung cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.CSVC và TBDH bao gồm : Trường học; sách giáo khoa;thư viện trườnghọc; thiết bị dạy học.Thiết bị dạy và học bao gồm các thiết bị dùng chung, các thiết bị trựcquan, thực nghiệm và các thiết bị kỹ thuật, các phương tiện (nghe - nhìn).Thiết bị dạy học các bộ môn được sử dụng thường xuyên nhất, chúng trựctiếp tham gia vào quá trình giảng dạy và học tập, gắn liền với nội dung vàphương pháp trong từng tiết học nên được xem là bộ phận quan trọng gópphần đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học.Thiết bị dạy học được sản xuất, cung cấp hàng loạt, đồng bộ theo nhữngtiêu chuẩn kỹ thuật xác định của quốc tế hoặc trong nước là các thiết bị dạyhọc chính quy. Ngoài ra còn có các thiết bị dạy học không chính quy do giáo viên vàhọc sinh tự làm hoặc sưu tầm, tận dụng, cải tiến cũng góp phần không nhỏtrong việc dạy học.1.1.3. Vị trí CSVC và TBDH:Quá trình dạy học, giáo dục cấu thành bởi nhiều thành tố liên quan chặtchẽ và tương tác với nhau, trong đó CSVC và TBDH là một thành tố khôngthể tách rời.Mục tiêuMôitrườngxã hội,Phương phápNội dungtựnhiênMôitrườngxã hội,tựGiáo viênHọc sinhnhiênCSVCTBDHSƠ ĐỒ CÁC CẶP THÀNH TỐ CẤU THÀNH QUÁ TRÌNH DẠY HỌCTheo sơ đồ, các cặp thành tố có quan hệ tương hỗ hai chiều. việc điềukhiển tối ưu các mối quan hệ của các thành tố có thể coi là một nghệ thuật vềmặt sư phạm. CSVC và TBDH có mặt trong quá trình trên đồng thời có vaitrò như các thành tố khác và không thể thiếu một thành tố nào.1.1.4. Vai trò.- Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học có vai trò quan trọng trong quá trìnhdạy học. TBDH là điều kiện để thực hiện nguyên lý "Trực quan" và nguyên lý "học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn". Đứng về mặt nội dung vàphương pháp dạy học thì CSVC và TBDH đóng vai trò hỗ trợ tích cực. Vì cóTBDH tốt thì ta mới có thể tổ chức được quá trình dạy học khoa học, đưangười học tham gia thực sự vào quá trình này, tự khai thác và tiếp nhận trithức dưới sự hướng dẫn của người dạy.- Thiết bị dạy học (nhất là các phương tiện dạy học hiện đại: máy tính,máy chiếu đa năng, máy chiếu đa vật thể, video, catset...) góp phần mở rộngnguồn tri thức cho học sinh, giúp việc lĩnh hội một khối lượng tri thức lớnnhanh chóng hơn (trăm nghe không bằng một thấy), đồng thời góp phần vàoviệc đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên. TBDH không chỉ đóng vaitrò minh hoạ cho bài giảng của giáo viên, cho học sinh quen với các đặc tínhbên ngoài, bên trong của sự vật và hiện tượng, diễn biến của quy trình côngnghệ mà còn đảm bảo cho học sinh nhận biết sâu sắc các vấn đề đó, tiếp thukiến thức dễ dàng hơn. (Theo VAT Project :"Khả năng của các giác quantrong việc duy trì học tập : Nghe 11%, nhìn 81%, các giác quan khác 8%.")Tính trực quan trong hoạt động dạy học thường được thực hiện nhờ TBDH.Các TBDH thay thế cho những sự vật, hiện tượng và các quá trình xảy ratrong thực tiễn mà giáo viên và học sinh không thể tiếp cận được. Chúng giúpcho giáo viên phát huy tác dụng tất cả các giác quan của học sinh trong quátrình truyền thụ kiến thức, làm cho học sinh nhận biết được quan hệ giữanhững hiện tượng, tái hiện được những khái niệm, quy luật làm cơ sở cho việcáp dụng kiến thức đã học vào thực tế sản xuất và đời sống.Như vậy, TBDH tạo điều kiện dạy học theo hướng tích cực hoá hoạtđộng nhận thức của học sinh.1.1.5. Yêu cầu và tính chất của CSVC và TBDH- Yêu cầu :+ Phù hợp đối tượng : Phải xem xét đặc điểm tâm, sinh lí lứa tuổi, khi tổchức và thiết kế cơ sở hạ tầng trường học,lựa chọn các mẫu TBDH, nguyênvật liệu cho công tác giảng dạy, học tập. + Phù hợp khả năng và đặc điểm tư duy học sinh : Sự hỗ trợ của cácTBDH để vấn đề phức tạp trở nên dễ hiểu.- Tính chất:+ Tính khoa học: là mức độ chuẩn xác trong việc phản ánh hiện thực+ Tính sư phạm: sự phù hợp với các yêu cầu về mặt sư phạm như độ rõ,kích thước, màu sắc.+ Tính kinh tế: giá thành tương xứng với hiệu quả giáo dục-đào tạo, phùhợp với tình hình kinh tế đất nước.1.1.6. Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy họcLà tác động có mục đích của người quản lý nhằm xây dựng, phát triển vàsử dụng có hiệu quả hệ thống CSVC và TBDH phục vụ đắc lực cho công tácdạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.1.1.7. Nội dung của quản lý thiết bị dạy họcBao gồm phòng thiết bị dạy học, phòng học bộ môn, phòng thí nghiệm,phòng thực hành; thiết bị dạy học các môn học, các tài liệu trực quan (tranhảnh, bản đồ, bảng biểu…) mô hình tự nhiên nhân tạo, các dụng cụ thựcnghiệm (tái tạo qui luật, các sự vật hiện tượng tự nhiên), các phương tiện kỹthuật. Những điều kiện hỗ trợ khác (điện, nước, phòng chuẩn bị v.v…)1.1.8. Chức năng của quản lý thiết bị dạy họcLập kế hoạch sử dụng, trang bị, bảo dưỡng sửa chữa, bảo quản TBDH;tổ chức việc thực hiện kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch vàcó các điều chỉnh thích hợp để đảm bảo kế hoạch thực hiện được các mục tiêuđề ra.1.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ.Điều 3 chương I - Luật giáo dục 2005 quy định nguyên lý giáo dục ViệtNam là: “Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thựctiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”.Điều 106 chương VII, mục 2 luật giáo dục 2005 phần đầu tư cho giáodục nêu rõ: “Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế đối với việc xuất bảnsách giáo khoa, giáo trình, tài liệu dạy học; sản xuất và cung ứng thiết bị dạyhọc, đồ chơi cho trẻ em; nhập khẩu sách, báo, tài liệu, thiết bị dạy học, thiếtbị nghiên cứu dùng trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác”.Chương IV Điều lệ trường trung học về Quy chế thiết bị giáo dục trườnghọc quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng thiết bị dạy học.“Tất cả các thiết bị giáo dục của một cơ sở giáo dục, phải được sắpxếp khoa học, dễ sử dụng và phải có các phương tiện bảo quản (tủ, giá,hòm…), vật che phủ, phương tiện chống ẩm, chống mối mọt, dụng cụphòng chống cháy”."Thiết bị dạy học phải được sử dụng có hiệu quả cao nhất, đáp ứng các yêucầu về nội dung và phương pháp được quy định trong chương trình giáo dục”.- "Thiết bị giáo dục phải được làm sạch và bảo quản ngay sau khi sửdụng; định kỳ bảo dưỡng, bổ sung phụ tùng, linh kiện, vật tư tiêu hao”."Hàng năm phải tiến hành kiểm kê theo đúng quy định của nhà nước vềquản lý tài sản”.Hướng dẫn thực hiện thông tư số 26/2004/TT-BGD&ĐT ngày 10/8/2004về việc ban hành quy chế công nhận phòng học bộ môn trường trung học đạtchuẩn quốc gia, ban hành theo quyết định số 32/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có quy định:- Điều 3: Phòng học bộ mônMục 1: Phòng học bộ môn được thiết kế đúng tiêu chuẩn do Bộ Giáo dụcvà Đào tạo quy định.- Điều 5: Thiết bị dạy học + Phải đảm bảo đủ thiết bị dạy học cho từng môn học theo danh mụcTBDH tối thiểu để ban hành của Bộ GD&ĐT.+ Có bản hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị chuyên dụng.+ Ngoài các TBDH quy định, hàng năm phải bổ sung TBDH tự làm củagiáo viên và học sinh.- Điều 9-10: Về quản lý phòng học bộ môn: bao gồm bảo quản, kiểm kê,thanh lý.Hướng dẫn số 7394/BGDĐT-GDTH ngày 25/8/2009 về việc hướng dẫnthực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với giáo dục trunghọc, chỉ rõ:“ Có giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để đổimới PPDH, đổi mới KTĐG và ứng dụng trong công tác quản lý chuyên môn.Coi trọng thực hành, thí nghiệm, rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu choHS, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng choHS theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của CTGDPT. Khai thác tối đa hiệu quảcác phòng học bộ môn, nâng cao kỹ năng thực hành, phát huy tính tích cựccủa HS”.Như vậy việc quản lý thiết bị dạy học đã có đủ cơ sở pháp lý để tiếnhành thực hiện đảm bảo việc quản lý và sử dụng có hiệu quả nhằm thực hiệntốt mục tiêu chương trình giáo dục.1.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN.Hiện nay một số nước phát triển trên thế giới đã bước sang thời kỳ củanền kinh tế tri thức, dựa trên cơ sở phát triển mạnh như vũ bão về khoa họccông nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin, toàn cầu hoá và hội nhập kinh tếquốc tế là một xu thế tất yếu của nền kinh tế thị trường. Đất nước có nhiều cơhội lớn để phát triển kinh tế. Muốn "đi tắt, đón đầu", hội nhập với nền kinh tếthế giới thì yếu tố con người - sản phẩm của nền giáo dục - đào tạo - đóng vaitrò quyết định. Nhận thức rõ vai trò của giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển đất nước, Đảng ta khẳng định "Giáo dục là quốc sách hàng đầu", "giáodục là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân”. Trước yêu cầu của sự nghiệpcông nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải phát triển nền giáo dụctheo hướng: Đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục; phát triển độingũ nhà giáo, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới quản lý giáo dục.Để thực hiện được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn2001 - 2010 của Đảng và Nhà nước. Phải chuẩn bị nhiều điều kiện trong đócơ sở vật chất và thiết bị dạy học là điều kiện quan trọng của quá trình dạyhọc.Trong điều kiện hiện nay của các trường, cơ sở vật chất đã có sự quantâm của Đảng, Nhà nước và xã hội. Nhưng thiết bị dạy học còn thiếu về sốlượng, chất lượng chưa đảm bảo, không đồng bộ về cơ cấu, một số thiết bị đãcũ, hỏng, nguồn kinh phí do nhà nước cấp để mua sắm, sửa chữa, nâng cấpthiết bị dạy học (nhất là thiết bị hiện đại) còn hạn chế. Bên cạnh đó việc quảnlý và sử dụng thiết bị dạy học hiện có của các trường còn nhiều hạn chế vềnhận thức của cán bộ giáo viên, về vai trò và ý nghĩa của thiết bị dạy họctrong quá trình đổi mới.Những khó khăn và bất cập của thiết bị dạy học mâu thuẫn với yêu cầuđổi mới phương pháp dạy học, với nguyện vọng của giáo viên và học sinh. Cóthiết bị dạy học phù hợp để nâng cao chất lượng dạy học và nắm bắt kiến thứcmột cách trực quan sinh động, rèn luyện kỹ năng thực hành. Đây là cơ sở thựctiễn để tìm ra các biện pháp quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả thiết bị dạyhọc đáp ứng yêu cầu đổi mới và mục tiêu giáo dục. Chương IITHỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌCỞ TRƯỜNG THPTC KIM BẢNG- TỈNH HÀ NAM2.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÃĐẠT ĐƯỢC TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠYHỌC.2.1.1. Đặc điểm tình hình nhà trường.1. Khu«n viªn nhµ trêng:Trêng THPT C Kim B¶ng ®îc thµnh lËp ®Æt t¹i x· §ång Ho¸ - HuyÖn KimB¶ng – TØnh Hµ Nam. Nhµ trêng cã 1 khu riªng biÖt, cã têng rµo, biÓn trêng,cæng trêng, tÊt c¶ c¸c khu trong nhµ trêng ®îc bè trÝ hîp lý, lu«n s¹ch ®Ñp ,®ñ diÖn tÝch sö dông ®Ó ®¶m b¶o tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý, d¹y häcvµ sinh ho¹t: DiÖn tÝch toµn trêng 25.900m2 trong ®ã diÖn tÝch x©y dùng:2.800m2, diÖn tÝch s©n ch¬i:10.800m2, diÖn tÝch vên thùc hµnh:1.800m2 ,diÖn tÝch s©n häc gi¸o dôc thÓ chÊt: 10.500m2. Nhµ trêng ®· ®îc cÊp giÊychøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.2. Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định tại Điều lệ trường trung học.a. Khu phòng học, phòng bộ môn:- Có đủ số phòng học cho mỗi lớp học : 25 phòng học/25 lớp - học 1 ca ; diệntích phòng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cáchhiện hành; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn. Nhà 18 phòng học ởkhu nhà xây đầu tiên đã sửa chữa xong trong dịp học sinh nghỉ hè năm 2010. - Có phòng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành về hoạt động y tếtrong các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thôngvà trường phổ thông có nhiều cấp học:H»ng n¨m tæ chøc kh¸m søc khoÎ ®Þnh k× cho häc sinh toµn trêng, theo dâi®îc sù ph¸t triÓn thÓ lùc cña häc sinh trong tõng kho¸ häc: VÒ chiÒu cao c©nnÆng, thÞ lùc. KiÓm tra cong vÑo cét sèng, tim m¹ch,Tæ chøc gi¸o dôc giíi tÝnh cho häc sinh theo ®Þnh k× h»ng n¨m.§¶m b¶o vÖ sinh m«i trêng ë tÊt c¶ c¸c khu vùc cña nhµ trêng.- Có các phòng học bộ môn đảm bảo Qui định về phòng học bộ môn tạiQuyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáodục và Đào tạo :+ Cã 3 phßng bé m«n: vËt lý, ho¸ häc, sinh häc: cã phßng lµm viÖc diÖntÝch 6,1 m x 8,2m = 50,02 m2vµ phßng chuÈn bÞ diÖn tÝch 24 m2+ Cã trang thiÕt bÞ cña phßng bé m«n vËt lý, ho¸ häc, sinh học: bµn ghÕchuyªn dïng, chËu röa, vßi níc, m¸y chiÕu ®a n¨ng, b¶ng trît; cã ®ñ c¸c thiÕtbÞ thÝ nghiÖm bé m«n lý, ho¸, sinh trong phßng chuÈn bÞ.+ Cã 2 phßng häc tin häc víi 25 m¸y tÝnh/phßng , diÖn tÝch 6,2 m x 11,8m =73,2m2 ®îc trang bÞ m¸y chñ vµ hÖ thèng m¸y tÝnh nèi m¹ng+ Cã phßng häc tiÕng anh víi diÖn tÝch 6,2m2x 8,2m2 = 50,8m2.- Cã 1 phßng ®Ó thiÕt bÞ d¹y häc kh¸c diÖn tÝch 18m2Tình hình đội ngũ giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất và thiết bị dạyhọc phục vụ nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 như sau:* Đội ngũ cán bộ giáo viên:- Tổng số cán bộ, giáo viên: 65 ; Nam : 19/65 = 29,5% ; Nữ : 46/65 =70,5%.- Số giáo viên trong biên chế : 56 ; Số giáo viên hợp đồng :03.- Cán bộ quản lí : 02 người- Tỉ lệ giáo viên/lớp : 2,3 người/lớp- Nhân viên : 06 người ( kế toán: 01; thư viện: 01; thí nghiệm: 01, vănthư 01, bảo vệ 02) * Học sinh:- Tổng số: 24 lớp+ Khối 10: 08 lớp: 360 học sinh+ Khối 11: 08 lớp:353 học sinh+ Khối 12: 08 lớp: 346 học sinhTổng số:1059 học sinh* Cơ sở vật chất:- Diện tích trường: 25.900 m2- Phòng học: 24 phòng có đủ bàn ghế, bảng, ánh sáng, quạt phục vụ dạyvà học 2 ca ( 24 phòng học kiên cố)- Phòng nghe, nhìn: 01 phòng- Phòng thực hành bộ môn: 03 phòng- Phòng thiết bị dạy học,thí nghiệm: 03phòng- Thư viện: 01 phòng- Phòng máy tính: 02 phòng có 50 máy vi tính nối mạng LAN, và 6 maycho các phòng chức năng,4 máy nối mạng đặt tại phòng đọc của giáo viên.* Thiết bị dạy học:b.Khu phôc vô häc tËp- Có thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động củathư viện trường học theo quyÕt ®Þnh sè 01/2003/Q§ - BGD&§T ngµy 02 /01/2003+ DiÖn tÝch kho s¸ch + phßng ®äc gi¸o viªn: 6,2m x 8,2 m =50,8m2+ DiÖn tÝch phßng ®äc häc sinh: 6,2mx 8,2m = 50,8m2+ DiÖn tÝch phßng ®Ó b¶n ®å, tranh ¶nh gi¸o dôc, b¨ng ®Üa gi¸o khoa: diÖntÝch 3m x 6 m = 18m2+ Sè b¶n s¸ch:5750b¶n;10.478 b¶n:S¸ch gi¸o khoa: 2592 b¶n;S¸ch tham kh¶o: S¸ch nghiÖp vô: 1482 b¶n;C¸c lo¹i s¸ch kh¸c: 654 b¶n ;C¸c b¸o, t¹p chÝ: 17lo¹i- Chú trọng phát triển nguồn tư liệu điện tử gồm: Tài liệu, sách giáo khoa,giáo án, câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, đề thi; cập nhật thông tin về giáo dụctrong và ngoài nước;... đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinhCó phòng truyền thống, khu luyện tập thể dục thể thao, phòng làm việc củaCông đoàn, phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.+ Cã phßng truyÒn thèng diÖn tÝch 5,7m x 9,5m =54m2 ®ång thêi lµ phßngkh¸ch, phßng häp trùc tuyÕn+ Khu luyÖn tËp thÓ dôc thÓ thao:S©n häc gi¸o dôc thÓ chÊt diÖn tÝch 10500m2 đã được tôn nÒn trong hè2010.+ §· cã phßng lµm viÖc cho c¸c tæ chøcPhßng lµm viÖc cña C«ng ®oµn gi¸o dôc diÖn tÝch:3m x 6 m =18m2Phßng ho¹t ®éng cña §oµn TNCS Hå ChÝ Minh DT 3m x 6 m =18m2c. Khu v¨n phßng.- Có đủ phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của Phó Hiệutrưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp từng tổ bộ môn, phòng thườngtrực, kho.+ Cã phßng lµm viÖc cña hiÖu trëng, phã hiÖu trëng:diÖn tÝch 3m x6 m =18m2/phßng+ Cã 1 phßng lµm viÖc cña kÕ to¸n, thñ quü kiªm v¨n th, diÖn tÝch 3m x 6m=18m2.+ Cã 4 phßng häp cña 4 tæ bé m«n : DT 3mx 6m=18m2/phßng+ Cã 1 phßng häp ®ñ chç ngåi cho 80 ngêi,+ Cã phßng thêng trùc cña b¶o vÖ nhµ trêng cã diÖn tÝch 16m2.d. Khu s©n ch¬i s¹ch, ®¶m b¶o vÖ sinh vµ cã c©y bãng m¸t+ S©n ch¬i s¹ch ®¶m b¶o vÖ sinh+ Cã c©y bãng m¸t vµ ®îc bæ sung, ch¨m sãc.e. Cã khu vÖ sinh tù ho¹i bè trÝ hîp lý, riªng cho gi¸o viªn, häc sinh (nam, n÷)), kh«ng lµm « nhiÔm m«i trêng ë trong vµ ngoµi nhµ trêng .g. Cã khu ®Ó xe riªng cho gi¸o viªn, cho tõng líp trong khu«n viªn nhµ trêng,®¶m b¶o trËt tù, an toµnh. Cã ®ñ níc s¹ch cho c¸c ho¹t ®éng d¹y- häc, c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc, níc södông cho gi¸o viªn, häc sinh, cã hÖ thèng tho¸t níc hîp vÖ sinh + Cã bÓ níc ma 50m3+ Cã 3 giÕng khoan víi hÖ thèng bÓ läc, bÓ chø¸ ®Æt ë c¸c vÞ trÝ phï hîp.3. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lývà dạy học; có Website thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên,hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường địa chỉ web:.http://hanam.edu.vn/THPT C Kim Bảng- Tổng số thiết bị của mỗi khối.STT1234567891011Loại thiết bịTranh ảnh (tờ)Mô hình, mẫu vật (bộ)Dụng cụ (loại)Hoá chất (loại)Đĩa CD (đĩa)Đầu videoMáy chiếuMáy ghi vật thểĐài cassecTi viGiá để thiết bịKhốiKhốiKhốiTB dùng101112chung22024856612151870740821126685612030902060518* Sách giáo khoa, sách giáo viên: Đủ cho học sinh và giáo viên mỗingười 1 bộ của chương trình sách giáo khoa mới.a) Thuận lợi:Được sự quan tâm của Đảng và các cấp chính quyền. Trường có cơ sởvật chất cơ bản đảm bảo cho quá trình dạy và học. Ban giám hiệu nhà trườngcó nhiều biện pháp chỉ đạo và quản lý phù hợp để khuyến khích, động viêncác thầy cô giáo nhiệt tình giảng dạy, động viên các em học sinh tích cực họctập, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.Thiết bị dạy học được cung cấp theo danh mục tối thiểu của Bộ quyđịnh. Đây chính là điều kiện hết sức thuận lợi cho quá trình đổi mới nội dung,chương trình, phương pháp giảng dạy. Nhà trường đã giáo dục được nhiềuhọc sinh quyết tâm học tập,có ý thức vươn lên trong học tập và tu dưỡng. b) Khó khăn:Mặc dù trong những năm qua nhà trường không ngừng đầu tư cơ sở vậtchất trang thiết bị dạy học song sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng đượcyêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa hiện nay, cụ thể:Phòng thí nghiệm chỉ là kho chứa thiết bị dạy học, các loại thiết bị hiệnđại rất ít, thiết bị lại thiếu đồng bộ, độ chính xác không cao.Thiết bị dạy học được cung cấp với số lượng tương đối lớn, chủng loạiđa dạng, phục vụ cho tất cả các môn học cơ bản, cho cả các hoạt động ngoàigiờ lên lớp, cho dạy tự chọn, nhưng chưa có phòng học bộ môn, chưa cóphòng thực hành, phòng đa chức năng.Nhận thức về việc sử dụng TBDH của giáo viên còn hạn chế (ngại sửdụng, chỉ dùng khi có dự giờ ....) kỹ năng sử dụng các TBDH của giáoviên còn nhiều lúng túng, bất cập.Cán bộ phòng thí nghiệm 01 người trình độ cao đẳng , cùng một lúcphụ trách nhiều phòng bộ môn nên việc quản lí thiết bị, thí nghiệm cònnhiều hạn chế.2.1.2. Một số kết quả đạt được trong quản lý và sử dụng thiết bị dạy học* Việc quản lý công tác bảo quản thiết bị dạy học:Nhà trường có 05 phòng để bảo quản thiết bị dạy học, phòng được trangbị giá để, tủ đựng, hòm chứa thiết bị, đảm bảo các yêu cầu về độ ẩm, ánhsáng, phòng cháy, điện. Các thiết bị được sắp xếp ngăn nắp, khoa học tiện choviệc bảo quản và sử dụng. Thiết bị được làm sạch, bảo quản ngay sau khi sửdụng, hàng năm có kiểm kê theo đúng quy định của nhà nước.* Việc quản lý công tác sử dụng thiết bị dạy học:Trước yêu cầu thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa hiện nay,việc sử dụng thiết bị trong quá trình dạy học là một điều kiện quan trọng, đểviệc đổi mới phương pháp dạy học đạt hiệu quả. Trường có sổ theo dõi nhập kho, cho mượn các thiết bị dạy học. Bangiám hiệu thường xuyên kiểm tra việc sử dụng thiết bị của giáo viên theo từngtháng, kịp thời nhắc nhở cán bộ giáo viên khai thác đảm bảo hiệu quả.Hàng năm nhà trường đều cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn về sửdụng thiết bị một số môn: Lý, Hoá, sinh, công nghệ, những giáo viên này khivề trường sẽ phát huy và vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng đã tiếp thu vàlàm nòng cốt trong tổ chuyên môn, nhóm bộ môn. Đồng thời bồi dưỡng,hướng dẫn cho giáo viên sử dụng thiết bị nhất là các thiết bị mới.Xây dựng tốt nội quy giữ gìn TBDH, đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sởvật chất để bảo quản thiết bị, phân công trách nhiệm rõ ràng cho một đồng chíphó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất phụ trách việc kiểm tra theo dõi sửdụng thiết bị.Phân tích các số liệu ở sổ mượn thiết bị dạy học của nhà trường, từ nămhọc 2008-2009 đến năm học 2009-2010,năm học 2010- 2011 tỉ lệ thiết bị dạyhọc được sử dụng so với thiết bị nhà trường hiện có của một số môn năm saucao hơn năm trước.Năm họcToánLýHoáSinhCôngNgoạiĐịa2008-2009 50% 82% 71% 71% 75%75%80%76%88% 65%2009-2010 55% 87% 77% 80% 73%77%87%81%90% 71%2010-2011 60% 89% 82% 86% 78%88%91%89%96% 87%nghệngữTin họcQuốcSửphòngBảng số liệu cho thấy tỉ lệ sử dụng thiết bị giữa các môn là tương đối đềuđều, nhưng đã ở mức khá cao và đang tăng lên.* Việc quản lý công tác tự làm thiết bị dạy học:Tuy có sẵn các thiết bị được trang cấp nhưng mới chỉ là các TBDH tốithiểu. Việc đổi mới phương pháp dạy học còn đòi hỏi giáo viên phải làm thêmcác TBDH phù hợp, đem lại hiệu quả tối đa cho từng bài giảng, nên hằng nămnhà trường đều tổ chức cho cán bộ giáo viên tự làm đồ dùng dạy học, thành lập hội đồng chấm và có cơ cấu giải thưởng hợp lí. chọn những đồ dùng cóchất lượng cao để tham dự cuộc thi cấp tỉnh và dã đạt giải.2.2. MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠYHỌC2.2.1. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, giáo viên về việc quản lý và sửdụng TBDH còn hạn chế. Tâm lý ngại sử dụng thiết bị dạy học còn khá phổbiến, nhất là các thiết bị mới được trang cấp, các thiết bị chưa được lắp ráphoàn chỉnh. Tài liệu hướng dẫn chủ yếu là tiếng nước ngoài. Số lượng lớn,chủng loại phức tạp. Khi chưa có nhận thức đúng đắn, chưa thấy hết vai tròquan trọng của TBDH trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học thì giáoviên sẽ không tự giác thực hiện, hoặc sử dụng một cách hời hợt mang lên lớpcho có TBDH, cho học sinh xem để biết… hoặc dùng nó như vật trang trí chogiờ học, chứ không phải sử dụng TBDH như một phương tiện hữu ích trongchuyển tải thông tin, kiến thức cho học sinh.2.2.2. Do trình độ và điều kiện tiếp cận những tri thức hiện đại về tin họcvà ngoại ngữ còn bất cập, điện lưới quốc gia chưa có nên số thiết bị hiện đạiđược trang cấp ít được sử dụng và hiệu quả sử dụng cũng chưa cao (trừ mộtsố ít máy vi tính phục vụ quản lý và chuyên môn).2.2.3. Nhà trường đã có phòng thí nghiệm, nên việc triển khai thửnghiệm và thực hành thí nghiệm rất thuận lợi Nhưng trường mới có một cánbộ phụ trách phòng thiết bị, thí nghiệm mà cùng phụ trách quản lí nhiều mônnhiều phòng nê cường độ làm việc cao cùngvới đó là chuyên môn chưa đápứng được yêu cầu cácmôn học nên gặp không ít những khó khăn trong việc sửdụng TBDH .2.2.4. Chưa có biện pháp chỉ đạo các tổ chuyên môn thực hiện hướngdẫn kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học, khi sử dụng còn lúng túng, thời gian đểchuẩn bị cho thí nghiệm chưa nhiều nên hiệu quả của việc sử dụng thiết bịchưa đáp ứng được yêu cầu nội dung, phương pháp của giờ lên lớp. Cá biệt có một số thiết bị bị mất hoặc hỏng ngay sau khi sử dụng do kỹ năng và việcquản lý thiết bị của giáo viên chưa tốt.2.2.5. Việc chỉ đạo công tác tự làm thiết bị dạy học còn hạn chế. Chấtlượng thiết bị dạy học tự làm chưa đảm bảo, tính khoa học, tính thẩm mỹchưa cao.2.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGTBDH.Xuất phát từ những kết quả đạt được và một số tồn tại trong việc quản lývà sử dụng thiết bị dạy học chúng tôi nhận thấy có 3 vấn đề cần đặt ra trongquản lý và sử dụng thiết bị dạy học như sau:2.3.1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng sử dụng cho cánbộ, giáo viên, học sinh trong việc quản lý và sử dụng TBDH.2.3.2. Nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho cán bộ phòng thínghiệm.2.3.3.Chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận: Ban giám hiệu, tổchuyên môn, cán bộ phòng thí nghiệm, giáo viên, học sinh trong việc quản lývà sử dụng TBDH. Chương IIIMỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC ỞTRƯỜNG THPT C KIM BẢNG - TỈNH HÀ NAM3.1. NÂNG CAO NHẬN THỨC, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, KỸ NĂNG SỬDỤNG CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, HỌC SINH TRONG VIỆCQUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC.3.1.1. Biện pháp giáo dục, tuyên truyền, vận động* Chỉ đạo các tổ chuyên môn phổ biến các văn bản pháp lý của nhà nướcvề công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học: Luật giáo dục, Điều lệ trườngtrung học, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ, Sở, Trường.Kết hợp với các văn kiện của Đảng, Nhà nước về quan điểm phát triểngiáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay, qua đó nâng cao nhận thức củagiáo viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc sử dụng thiết bị dạyhọc đối với việc đổi mới phương pháp dạy học. Thông qua các giờ học, nhấtlà các giờ thực hành giáo viên phải phổ biến cho học sinh cách sử dụngthiết bị, các điểm cần lưu ý khi sử dụng các thiết bị có sử dụng hoá chất,sử dụng hệ thống điện trên lớp, giáo dục ý thức bảo vệ tài sản chung củanhà trường cho học sinh.* Vận động giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng , nâng cao nghiệp vụchuyên môn do nhà trường tổ chức như lớp tin học, ngoại ngữ, cử giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về sử dụng thiết bị dạy học làm nòngcốt cho tổ, nhóm bộ môn.* Khuyến khích việc cải tiến, sưu tầm, huy động TBDH, hội thảo việc sửdụng TBDH phục vụ cho việc giảng dạy của giáo viên và học tập học sinh.* Vận động giáo viên mỗi năm tự làm ít nhất 01 đồ dùng dạy học, hay có mộtsáng kiến cải tiến hoặc kinh nghiệm sử dụng ít nhất một loại thiết bị dạy học.3.1.2. Biện pháp hành chính.Tổ chức cho cán bộ giáo viên bàn bạc, góp ý kiến xây dựng "Quy chế sửdụng thiết bị dạy học" với các nội dung sau:- Mỗi nhóm môn cử một giáo viên phụ trách TBDH của bộ môn mình,giáo viên có nhiệm vụ kết hợp với cán bộ phòng thí nghiệm sắp xếp, kiểm tra,phân loại thiết bị theo lớp, theo bài, cùng giáo viên khác chuẩn bị thí nghiệm,giúp nhà trường quản lý sổ thiết bị của bộ môn mình.- Việc sử dụng TBDH là bắt buộc đối với tất cả giáo viên, kiểm tra đánhgiá chuyên môn nếu không sử dụng TBDH mà nhà trường có thì không xếploại trung bình; có sử dụng nhưng không thành thạo, thí nghiệm không thànhcông thì xếp loại trung bình.- Giáo viên tự bảo quản thiết bị khi mượn, tránh để mất mát, hỏng, mượntrả thiết bị đúng quy định.- Mỗi bộ môn trong năm học phải tổ chức được ít nhất một chuyên đềbàn về các giải pháp hay kinh nghiệm sử dụng có hiệu quả TBDH. Dành thờigian thích hợp trong các buổi sinh hoạt chuyên môn để bàn về cách sử dụngTBDH.- Đảm bảo giảng dạy đúng, đủ yêu cầu các giờ thực hành, giờ ngoại khoátheo phân phối chương trình.Ngoài ra cần kịp thời động viên, khuyến khích những giáo viên sử dụnghiệu quả các thiết bị dạy học, tạo phong trào cho giáo viên trong toàn trườngtham gia. 3.2. NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO CÁN BỘ PHÒNG THÍNGHIỆM.Là người trực tiếp quản lý và triển khai sử dụng các thiết bị dạy học,chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cũng như chịu trách nhiệm quản lý, sửdụng TBDH trước nhà trường.Cán bộ phòng thí nghiệm phải có năng lực về chuyên môn:- Trước hết phải có nhận thức đúng đắn về vai trò, đặc điểm của TBDHtrong quá trình đổi mới phương pháp dạy học, tạo điều kiện thuận lợi cho giáoviên sử dụng TBDH vào quá trình dạy học.- Nắm vững nội dung chương trình của từng môn học để sắp xếp, bố trícác TBDH đảm bảo cả về số lượng, chất lượng. Đảm bảo phục vụ các tiết họctrong 1 buổi, 1 ngày của nhiều giáo viên, của các giáo viên cùng một bộ môn.- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và qui chế bảo quản, sử dụngthiết bị dạy học về bảo quản, bảo dưỡng, hồ sơ sổ sách quản lý, sử dụngTBDH.- Kết hợp với tổ trưởng chuyên môn:+ Phổ biến các danh mục thiết bị, tài liệu hướng dẫn, hướng dẫn cách sửdụng TBDH cho giáo viên.+ Lập và thực hiện theo đúng kế hoạch sử dụng TBDH cả năm, tháng,tuần, của tổ và từng giáo viên.+ Có kế hoạch sửa chữa, bảo quản các loại trang thiết bị.+ Có kế hoạch giúp đỡ và bảo quản đồ dùng tự làm của giáo viên.- Nghiên cứu sơ đồ tài liệu hướng dẫn, kết hợp với giáo viên ngoại ngữdịch các bản hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài ra tiếng việt. Kết hợp với giáoviên bộ môn lắp ráp hoàn chỉnh các chi tiết của các loại thiết bị của các môn:Vật lý, công nghệ, sinh học, hoá học… - Sắp xếp theo trình tự khoa học theo môn, theo từng loại thiết bị (tranhảnh, mô hình, mẫu vật, hoá chất).- Kết hợp với tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn:+ Tiến hành thử nghiệm một số thí nghiệm khó, trao đổi kinh nghiệmđưa ra phương án sử dụng có hiệu quả nhất.+ Thực hiện ghi chép đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo qui định, đây lànhững căn cứ để nhà trường kiểm tra đánh giá việc sử dụng, theo dõi sự chuẩnbị bài giảng của giáo viên theo trình tự.+ Giáo viên đăng ký mượn thiết bị dạy học theo phiếu mượn thiết bị dạyhọc: trước giờ dạy ít nhất 1 ngày. PHIẾU BÁO SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌCTuần học thứ:........Họ và tên giáo viên : ..........................................................................Môn dạy : .........................................................................................Tiết theo PPCT :..................................................................................Tiết theo TKB :...........................Lớp dạy :.........................................Ngày mượn: .......................................................................................Ngày trả: ...........................................................................................STTTên thiết bị sử dụngSố lượngĐơn vịNgày sửtínhdụngGhi chú12Kim bảng, ngày .....tháng.......năm 20....Người báo sử dụng(Ký ghi rõ họ tên )Ghi chú : Cán bộ theo dõi giữ lại phếu này để chuẩn bị theo nội dung, yêucầu, của giáo viên. Sau đó ghi vào sổ theo dõi sử dụng và sổ cho mượn. + Lập sổ thiết bị dạy học.Căn cứ vào sổ lương giáo viên của từng bộ môn, mỗi khối lớp để nhânbản phiếu báo sử dụng thiết bị dạy học và lập sổ mượn thiết bị cho từng tổchuyên môn (mỗi tổ chuyên môn một sổ thiết bị – mỗi giáo viên có nămtrang) theo thứ tự từng tiết học. Sổ mượn thiết bị dạy học trên rất thuận tiệncho việc mượn thiết bị của giáo viên cũng như việc theo dõi kiểm tra của nhàtrường. Sổ mượn thiết bị do cán bộ phòng thí nghiệm vào sổ và chuẩn bị thiếtbị dạy học cho giáo viên. Khi cho mượn thiết bị ghi đầy đủ các cột mục.STT Tên thiết bị Ngày mượn Lớp dạy Số lượngNgày trảThực trạngKý nhậnkhi trả+ C¨n cø vµo sæ mîn thiÕt bÞ cuèi kú tæng hîp vµo phiÕu mÉu 01.+ Thêng xuyªn b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông thiÕt bÞ d¹y häc cña gi¸o viªn.Nh÷ng víng m¾c cÇn th¸o gì ®Ó c¸n bé qu¶n lý cã biÖn ph¸p th¸o gì.C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý vµ sö dông thiÕt bÞ d¹y häc ë Trêng THPT nh»mkhai th¸c hiÖu qu¶ sè trang thiÕt bÞ mµ nhµ trêng ®îc ®Çu t, trang cÊp (trêng ëvïng ®Æc biÖt khã kh¨n), ®©y lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi ®Ó nhµ trêng thùchiÖn ch¬ng tr×nh ph©n ban THPT. Tuy nhiªn cÇn ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p h÷uhiÖu h¬n n÷a ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó nguån TBDH hiÖn cã.3.3. CHỈ ĐẠO SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC BỘ PHẬN: BANGIÁM HIỆU, TỔ CHUYÊN MÔN, CÁN BỘ PHÒNG THÍ NGHIỆM,GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGTBDH.Thiết bị dạy học là vật dụng cụ thể dùng phục vụ cho quá trình dạy họctrong suốt năm học, thuộc nhiều bộ môn, chịu sự quản lý, sử dụng trực tiếpcủa các đối tượng: cán bộ phòng thí nghiệm, giáo viên và học sinh. Vì vậyphải có sự phối hợp một cách nhịp nhàng và khoa học giữa các bộ phận: Ban giám hiệu, cán bộ thí nghiệm, tổ chuyên môn, giáo viên mới tận dụng hết tầnsuất sử dụng và đáp ứng được yêu cầu sử dụng của nhiều giáo viên trong mộtmôn, ở cùng thời điểm.Quá trình sử dụng lại qua nhiều khâu, từ phòng bảo quản - cán bộ phòngthí nghiệm - giáo viên và học sinh - các lớp học và theo chiều ngược lại, đồngthời việc bảo quản, sử dụng còn liên quan đến các bộ phận khác nhau (cán bộquản lý, kế toán). Thấy rõ mức độ phức tạp trong quản lý bảo quản và sửdụng thiết bị dạy học. Người quản lý phải xây dựng qui chế quản lý và sửdụng hợp lý, hiệu quả, để gắn kết các bộ phận: Ban giám hiệu - kế toán - cánbộ phòng thí nghiệm - tổ chuyên môn, giáo viên - học sinh tạo thành dâychuyền khép kín, vận hành đồng bộ, nhịp nhàng giữa các khâu tạo điều kiệnthuận lợi nhất cho việc sử dụng TBDH của giáo viên trong quá trình đổi mớiphương pháp dạy học.3.3.1. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận.a) Ban Giám hiệu:- Xây dựng kế hoạch tiếp nhận, sửa chữa, bổ sung TBDH.- Chỉ đạo các bộ phận thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ củamình (theo nội quy hoạt động của phòng thí nghiệm).- Tổ chức thực hiện và điều chỉnh những khó khăn trong quá trình sửdụng TBDH.- Tổ chức việc tự làm và phổ biến kinh nghiệm tự làm TBDH.- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của cán bộ phòng thí nghiệm, tổtrưởng chuyên môn, giáo viên.Để việc sử dụng có hiệu quả và tiện lợi, tận dụng hết tần suất sử dụng, trongquá trình sắp xếp thời khoá biểu, bố trí giờ thực hành phải hết sức khoa học.b) Tổ chuyên môn: - Lên kế hoạch sử dụng TBDH theo kế hoạch năm học, theo tháng, tuần,theo phân phối chương trình.- Theo dõi việc chuẩn bị đồ dùng dạy học, tài liệu tham khảo, sách giáoviên, sách giáo khoa cho các giáo viên giảng dạy.- Theo dõi việc sử dụng đồ dùng dạy học cho các bài thực hành bắt buộctheo phân phối chương trình.- Xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật chất, vật tư thiết bị.- Quản lý chuyên môn và hành chính đối với các thành viên trong tổ.c) Cán bộ phòng thí nghiệm:Là người trực tiếp quản lý tài sản (TBDH) được giao.- Chuẩn bị đầy đủ các TBDH cho giáo viên (theo phiếu đăng ký mượn).- Trực tiếp ghi chép các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng qui định.- Hỗ trợ giáo viên trong việc quản lý và thực hiện thí nghiệm trong cácgiờ thực hành.- Kết hợp với các tổ chuyên môn: phổ biến, hướng dẫn cách sử dụng (kỹnăng sử dụng) TBDH.- Lau chùi, bảo quản, sắp xếp TBDH một cách khoa học theo môn, theolớp, theo trình tự của phân phối chương trình.- Báo cáo kết quả bảo quản, sử dụng thiết bị của giáo viên theo từng kỳvà báo cáo kịp thời với BGH nhà trường khi có sự cố sảy ra.d) Đối với giáo viên và học sinh.- Tuân thủ nội quy, qui định về sử dụng và bảo quản TBDH.- Sử dụng TBDH có hiệu quả đúng mục đích, đúng yêu cầu của phânphối chương trình.- Kết hợp với cán bộ phòng thí nghiệm chuẩn bị và thực hiện quản lý vàsử dụng có hiệu quả TBDH. - Kết hợp với tổ bộ môn xây dựng kế hoạch bổ sung, sửa chữa, sử dụngTBDH của cá nhân hoặc của nhóm bộ môn.3.3.2. Xây dựng kế hoạch và qui chế bảo quản và sử dụng TBDH.- Xây dựng qui chế bảo quản và sử dụng TBDH dựa trên qui chế bảoquản và sử dụng đồ dùng dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dựa vào quichế công nhận phòng học bộ môn trường trung học đạt chuẩn quốc gia banhành kèm theo quyết định số 32/2004/QĐ-BGD&ĐT : qui định rõ nhiệm vụ,quyền hạn sử dụng TBDH đối với từng đối tượng cụ thể: Cán bộ phòng thínghiệm, giáo viên và học sinh.- Kế hoạch chuẩn bị và tiếp nhận TBDH do BGDĐT, SGDĐT cấp ngaytừ đầu năm. Cụ thể:+ Phòng bảo quản thiết bị: với đầy đủ các yêu cầu về ánh sáng, độ ẩm,phương tiện bảo vệ, tủ đựng, giá để,...+ Phòng nghe nhìn : với đầy đủ yêu cầu về điện, quạt, ánh sáng, độ ẩm,bàn ghế theo qui định.+ Tiếp nhận TBDH cung cấp từ các đơn vị cung cấp thiết bị theo danhmục thiết bị tối thiểu, kết hợp với tổ chuyên môn, 1 giáo viên bộ môn kiểm tralại số lượng và chất lượng của thiết bị, có biên bản bàn giao. Lập hồ sơ quảnlý chi tiết, cụ thể đối với từng loại thiết bị.+ Chỉ đạo cán bộ phòng thí nghiệm sắp xếp TBDH một cách khoa học,dễ thấy, dễ lấy, dễ bảo quản, dễ sử dụng. Đây là khâu quan trọng để hạn chếtâm lý ngại sử dụng TBDH.+ Chỉ đạo bộ phận kế toán thường xuyên theo dõi các loại hoá đơn,chứng từ nhập thiết bị và coi đây là một phần quản lý tài sản của Nhà nước.+ Kết hợp với hiệu phó phụ trách chuyên môn, yêu cầu tổ trưởng chuyênmôn, giáo viên xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học cả năm, tháng,tuần của tổ, cá nhân theo phân phối chương trình thông qua Ban Giám hiệu.+ Xây dựng kế hoạch tổ chức tự làm đồ dạy học để bổ sung. 3.3.3. Tổ chức thực hiện việc sử dụng thiết bị dạy học.a) Đầu năm học:+ Kết hợp với các tổ chuyên môn giới thiệu danh mục TBDH. Nghiêncứu tài liệu hướng dẫn sử dụng của từng môn. Tiến hành lắp ráp và trao đổikỹ năng sử dụng thiết bị, đặc biệt các loại thiết bị hiện đại mở lớp tập huấncho giáo viên cách sử dụng và học tập nội quy phòng thí nghiệm.+ Tổ chức nghiên cứu phân phối chương trình làm cơ sở để lập kế hoạchsử dụng của tổ và cá nhân.+ Đôn đốc việc lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, làm thêm để bổ sungvào TBDH.b) Trong năm học:Tổ chức kiểm tra việc sử dụng và bảo quản thiết bị của giáo viên, cán bộthiết bị theo định kỳ và đột xuất.+ Kiểm tra tháng: Vào cuối tháng (1 lần/tháng) kiểm tra việc thực hiệnbảo quản, sử dụng TBDH có đúng với kế hoạch với phân phối chương trìnhvà có đúng với nguyên tắc quản lý, sử dụng để kịp thời đưa ra biện pháp khắcphục.+ Cuối kỳ: Tổng hợp việc thực hiện và sơ lược tổng số tiết sử dụng, chấtlượng sử dụng qua các tiết học kiểm tra sự hao mòn tài sản, bảo quản tài sảntheo đúng yêu cầu, triển khai các loại thiết bị cho học kỳ 2. Cán bộ phòng thínghiệm báo cáo lại công tác sử dụng và bảo quản tài sản theo mẫu:PHIẾU TỔNG HỢP SỐ LƯỢT SỬ DỤNG VÀ HAO MÒN TÀI SẢNKỳ:………………….. năm học:……………………STTMôn họcSố lượt Tỉ lệ % sosử dụng với yêu cầu Số lượngTài sản hao mònTên tài sảnLý do Đồ dùngTên GVtự làm1Sử200TranhMất2Địa250Bản đồHỏng 3Hoá...............Kim Bảng, ngàyCán bộ quản lí...tháng......năm 20....Cán bộ phòng thí nghiệmĐây là cơ sở để tiếp tục triển khai kế hoạch sử dụng, sửa chữa, bổ sungkịp thời cho học kỳ sau và các năm tiếp theo.c) Cuối năm học:- Tổng kiểm tra toàn bộ thiết bị dạy học, qua đó đánh giá chất lượng củatừng loại, kết hợp với yêu cầu của bộ môn, làm cơ sở lập kế hoạch mua sắm,sửa chữa bổ sung TBDH cho năm học sau.- Về quản lý chuyên môn: thống kê số lượng các thiết bị được sử dụngtrong năm. Đánh giá ưu, nhược điểm, những điểm khó khi triển khai sử dụngTBDH. Từ đó rút ra phương án sử dụng hiệu quả nhất, phổ biến kinh nghiệmbổ sung cho kinh nghiệm giảng dạy cho giáo viên.- Thống kê các thí nghiệm, hay thiết bị không sử dụng được phân tíchnguyên nhân: do kỹ năng sử dụng của giáo viên, hay do chất lượng của thiếtbị, hay do thiếu thiết bị… Đề ra giải pháp khắc phục cho năm sau. Qua thốngkê giúp Ban Giám hiệu đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên. Đâycũng là một tiêu chí để đánh giá xếp loại thi đua mỗi kỳ và năm học.- Về công tác bồi dưỡng: Qua công tác thống kê những mặt mạnh, yếutrong việc quản lý và sử dụng TBDH để lập kế hoạch bồi dưỡng trong từng kỳvà bồi dưỡng dài hạn. C. PHẦN KẾT LUẬNI. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN:1. Xuất phát từ các cơ sở khoa học và phân tích thực trạng quản lý và sửdụng TBDH ở Trường THPTC Kim Bảng, đề tài đã đề xuất và lý giải mộtsố biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở Trường THPTC KimBảng. Như vậy mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài đã hoàn thành.2. Đề tài tập trung nghiên cứu và đề xuất ba biện pháp quản lý và sửdụng thiết bị dạy học:2.1. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, kỹ năng sử dụng cho cánbộ, giáo viên và học sinh trong việc quản lý và sử dụng thiết bị dạy học.2.2. Chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận: Ban Giám hiệu, tổchuyên môn, cán bộ phòng thí nghiệm, giáo viên, học sinh trong quản lý và sửdụng TBDH.2.3. Nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ phòng thí nghiệm.3. Tuy đề tài đã nghiên cứu hết sức nghiêm túc, đề xuất một số biện phápmang tính ứng dụng, nhưng còn nhiều biện pháp chưa có điều kiện đề cậpđến. Đây chính là phương hướng nghiên cứu tiếp của đề tài.II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.Đổi mới phương pháp dạy học là một yêu cầu cấp bách hiện nay, có đổimới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh thìmới hoà nhập được trình độ phổ thông của thế giới và trong khu vực.Để tạo điều kiện cho việc thực hiện chương trình sách giáo khoa phânban một cách có hiệu quả mong rằng các cấp lãnh đạo có thẩm quyền cầnquan tâm tới một số nội dung sau:1. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo. 1.1. Thường xuyên mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý,cán bộ thiết bị về năng lực quản lý và triển khai sử dụng có hiệu quả TBDH.1.2. Chỉ đạo các cơ sở sản xuất thiết bị dạy học đảm bảo về chất lượng,đồng bộ về cơ cấu, đủ tiêu chuẩn, sư phạm, dễ sử dụng, nhiều tính năng tácdụng và phù hợp với nội dung chương trình giảng dạy và học tập, có tài liệuhướng dẫn sử dụng cụ thể bằng tiếng Việt.1.3 Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cho từng khối lớp cũngnhư quy chuẩn chất lượng các thiết bị để các nhà trường làm thước đo mỗi khiđược trang bị, mua sắm, sửa chữa.2. Đối với UBND tỉnh, sở GDĐT:Cấp kinh phí để nhà trường chủ động mua sắm trang thiết bị dạy học.Đầu tư xây dựng các phòng học bộ môn đạt chuẩn theo hướng dẫn xâydựng trường chuẩn quốc gia theo văn bản số 3481/GDTrH ngày 06/05/2005của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Cơ sở vật chất tốt là điều kiện giúp nhà trườngchỉ đạo, giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêucầu hiện nay.Chủ động mở các lớp bồi dưỡng về đổi mới phương pháp giảng dạy, kỹnăng sử dụng thiết bị dạy học, chỉ đạo Công ty Sách - Thiết bị trường họccung cấp kịp thời các thiết bị mà sở GDĐT cũng như các nhà trường đặt mua.3. Đối với nhà trường:Có kế hoạch cụ thể để quản lý và sử dụng hiệu quả trang thiết bị hiện cóhiệu quả, đồng thời ngay từ đầu năm học phổ biến kế hoạch cũng như nội quysử dụng thiết bị cho cán bộ giáo viên.Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục để huy động các nguồn lực từ xãhội cho việc xây dựng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học của nhà trường. TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Văn kiện Hội nghị lần thứ 2, khoá VIII BCH TW Đảng, NXB Chính trịQuốc gia, 1997.2. Văn kiện Đại hội Đảng IX, NXB Chính trị Quốc gia, 2001.3. Luật Giáo dục 2005, XNB Giáo dục, 2005.4. Điều lệ trường trung học, NXB Giáo dục, 2000.5. Thông tư 26/2004/TT - BGD&ĐT ngày 10/8/2004 và hướng dẫn số3481/GDTrH ngày 06/05/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.6. Hướng dẫn số 5648/BGDĐT-GDTH ngày 01/8/2011 về việc hướng dẫnthực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 đối với giáo dục trung học.7. Các giáo trình của Học viện Quản lý Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo phầnI,II,III, năm 2011.8. Bài giảng của Thạc sĩ Trịnh Anh Cường, Học viện Quản lý Giáo dục vềquản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở trường THPT, năm 2011. BẢNG CHỮ VIẾT TẮT\UBND:Uỷ ban nhân dânGDĐT:Giáo dục Đào tạoBCHTW:Ban chấp hành trung ươngTHPT:Trung học phổ thôngTBDH:Thiết bị dạy họcPPCT:Phân phối chương trìnhCNTT:Công nghệ thông tinTKB:Thời khoá biểuCSVC:Cơ sở vật chấtHS:Học sinhPPDH:Phương pháp dạy họcKTĐG:Kiểm tra đánh giáCTGDPT:Chương trình giáo dục phổ thông MỤC LỤCA. PHẦN MỞ ĐẦU..............................................................................................11. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI...................................................................................12. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU........................................................................33. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU........................................................................34. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU....................................................35. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU................................................................3B. PHẦN NỘI DUNG...........................................................................................5Chương I..............................................................................................................5CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THI ẾT B ỊDẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT...........................................................................51.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN......................................................................................51.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ........................................................................................81.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN...............................................................................10Chương II...........................................................................................................12THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC......................12Ở TRƯỜNG THPTC KIM BẢNG- TỈNH HÀ NAM........................................122.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÃĐẠT ĐƯỢC TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC........122.2. MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠYHỌC................................................................................................................192.3. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TBDH.........................................................................................................................20Chương III.........................................................................................................21MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY H ỌC ỞTRƯỜNG THPT C KIM BẢNG - TỈNH HÀ NAM..........................................213.1. NÂNG CAO NHẬN THỨC, Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, KỸ NĂNG SỬDỤNG CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, HỌC SINH TRONG VIỆC QUẢN LÝVÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC.............................................................213.2. NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CHO CÁN BỘ PHÒNG THÍNGHIỆM........................................................................................................233.3. CHỈ ĐẠO SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC BỘ PHẬN: BANGIÁM HIỆU, TỔ CHUYÊN MÔN, CÁN BỘ PHÒNG THÍ NGHIỆM, GIÁOVIÊN VÀ HỌC SINH TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TBDH.................26C. PHẦN KẾT LUẬN.........................................................................................32I. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN:....................................................32II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ................................................................................32TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................................................34SƠ ĐỒ TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG - HÀ NAM……………………….. [...]... cần tháo gỡ để cán bộ quản lý có biện pháp tháo gỡ Các biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở Trờng THPT nhằm khai thác hiệu quả số trang thiết bị mà nhà trờng đợc đầu t, trang cấp (trờng ở vùng đặc biệt khó khăn), đây là điều kiện hết sức thuận lợi để nhà trờng thực hiện chơng trình phân ban THPT Tuy nhiên cần phải có những biện pháp hữu hiệu hơn nữa để khai thác triệt để nguồn TBDH hiện... v o to : + Có 3 phòng bộ môn: vật lý, hoá học, sinh học: có phòng làm việc diện tích 6,1 m x 8,2m = 50,02 m 2và phòng chuẩn bị diện tích 24 m2 + Có trang thiết bị của phòng bộ môn vật lý, hoá học, sinh hc: bàn ghế chuyên dùng, chậu rửa, vòi nớc, máy chiếu đa năng, bảng trợt; có đủ các thiết bị thí nghiệm bộ môn lý, hoá, sinh trong phòng chuẩn bị + Có 2 phòng học tin học với 25 máy tính/phòng , diện tích... kim tra ca nh trng S mn thit b do cỏn b phũng thớ nghim vo s v chun b thit b dy hc cho giỏo viờn Khi cho mn thit b ghi y cỏc ct mc STT Tờn thit b Ngy mn Lp dy S lng Ngy tr Thc trng Ký nhn khi tr + Căn cứ vào sổ mợn thiết bị cuối kỳ tổng hợp vào phiếu mẫu 01 + Thờng xuyên báo cáo tình hình sử dụng thiết bị dạy học của giáo viên Những vớng mắc cần tháo gỡ để cán bộ quản lý có biện pháp tháo gỡ Các biện. .. tất cả các khu trong nhà trờng đợc bố trí hợp lý, luôn sạch đẹp , đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt: Diện tích toàn trờng 25.900m2 trong đó diện tích xây dựng: 2.800m2, diện tích sân chơi:10.800m2, diện tích vờn thực hành:1.800m2 , diện tích sân học giáo dục thể chất: 10.500m2 Nhà trờng đã đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2 Cú y c s vt... cỏc bin phỏp qun lý nhm s dng cú hiu qu thit b dy hc ỏp ng yờu cu i mi v mc tiờu giỏo dc Chng II THC TRNG QUN Lí V S DNG THIT B DY HC TRNG THPTC KIM BNG- TNH H NAM 2.1 C IM TèNH HèNH NH TRNG V MT S KT QU T C TRONG QUN Lí V S DNG THIT B DY HC 2.1.1 c im tỡnh hỡnh nh trng 1 Khuôn viên nhà trờng: Trờng THPT C Kim Bảng đợc thành lập đặt tại xã Đồng Hoá - Huyện Kim Bảng Tỉnh Hà Nam Nhà trờng có 1 khu... sung, chăm sóc e Có khu vệ sinh tự hoại bố trí hợp lý, riêng cho giáo viên, học sinh (nam, nữ) ), không làm ô nhiễm môi trờng ở trong và ngoài nhà trờng g Có khu để xe riêng cho giáo viên, cho từng lớp trong khuôn viên nhà trờng, đảm bảo trật tự, an toàn h Có đủ nớc sạch cho các hoạt động dạy- học, các hoạt động giáo dục, nớc sử dụng cho giáo viên, học sinh, có hệ thống thoát nớc hợp vệ sinh + Có bể... yu trong vic qun lý v s dng TBDH lp k hoch bi dng trong tng k v bi dng di hn C PHN KT LUN I NH GI QU TRèNH THC HIN: 1 Xut phỏt t cỏc c s khoa hc v phõn tớch thc trng qun lý v s dng TBDH Trng THPTC Kim Bng, ti ó xut v lý gii mt s bin phỏp qun lý v s dng thit b dy hc Trng THPTC Kim Bng Nh vy mc ớch, nhim v nghiờn cu ca ti ó hon thnh 2 ti tp trung nghiờn cu v xut ba bin phỏp qun lý v s dng thit... , diện tích 6,2 m x 11,8m = 73,2m2 đợc trang bị máy chủ và hệ thống máy tính nối mạng + Có phòng học tiếng anh với diện tích 6,2m2x 8,2m2 = 50,8m2 - Có 1 phòng để thiết bị dạy học khác diện tích 18m2 Tỡnh hỡnh i ng giỏo viờn, hc sinh v c s vt cht v thit b dy hc phc v nhim v nm hc 2011 - 2012 nh sau: * i ng cỏn b giỏo viờn: - Tng s cỏn b, giỏo viờn: 65 ; Nam : 19/65 = 29,5% ; N : 46/65 = 70,5% - S giỏo... thụng cú nhiu cp hc: Hằng năm tổ chức khám sức khoẻ định kì cho học sinh toàn trờng, theo dõi đợc sự phát triển thể lực của học sinh trong từng khoá học: Về chiều cao cân nặng, thị lực Kiểm tra cong vẹo cột sống, tim mạch, Tổ chức giáo dục giới tính cho học sinh theo định kì hằng năm Đảm bảo vệ sinh môi trờng ở tất cả các khu vực của nhà trờng - Cú cỏc phũng hc b mụn m bo Qui nh v phũng hc b mụn ti... vệ sinh + Có bể nớc ma 50m3 + Có 3 giếng khoan với hệ thống bể lọc, bể chứá đặt ở các vị trí phù hợp 3 Cú h thng cụng ngh thụng tin kt ni internet ỏp ng yờu cu qun lý v dy hc; cú Website thụng tin trờn mng internet hot ng thng xuyờn, h tr cú hiu qu cho cụng tỏc dy hc v qun lý nh trng a ch web: http://hanam.edu.vn/THPT C Kim Bng - Tng s thit b ca mi khi STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Loi thit b Tranh nh ... Căn vào sổ mợn thiết bị cuối kỳ tổng hợp vào phiếu mẫu 01 + Thờng xuyên báo cáo tình hình sử dụng thiết bị dạy học giáo viên Những vớng mắc cần tháo gỡ để cán quản lý có biện pháp tháo gỡ Các biện. .. Các biện pháp quản lý sử dụng thiết bị dạy học Trờng THPT nhằm khai thác hiệu số trang thiết bị mà nhà trờng đợc đầu t, trang cấp (trờng vùng đặc biệt khó khăn), điều kiện thuận lợi để nhà trờng... thit b dy hc - Trờng THPT C Kim Bảng đợc thành lập đặt xã Đồng Hoá - Huyện Kim Bảng Tỉnh Hà Nam theo định số 1366/QĐ-UB ngày 30 tháng 12 năm 1999 UBND tỉnh Hà Nam thức vào hoạt động từ ngày 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học, nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPTC Kim Bảng Tỉnh Hà Nam, Một số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học, nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPTC Kim Bảng Tỉnh Hà Nam, Một số biện pháp quản lý và sử dụng thiết bị dạy học, nhằm đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPTC Kim Bảng Tỉnh Hà Nam, CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT, Ở TRƯỜNG THPTC KIM BẢNG- TỈNH HÀ NAM, MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT C KIM BẢNG - TỈNH HÀ NAM, II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay